TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi             : ARALIK 1994/2420

Ek ve Değişiklikler:
1) TEMMUZ 1995/2435 TD

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, 03/06/2007 tarihli ve B.08.0.İGM.0.08.02.03.701/10293 sayılı Genelge ile (Genelge No 2007/53) yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim çağındaki öğrencilerin seçilen merkezdeki ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınarak eğitim-öğretim verilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, çeşitli sebeplerle eğirim ve öğretime elverişli olmayan ilköğretim kurumlarındaki öğrencilerin Taşımalı İlköğretim Uygulamasına ait iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanunu ile 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Bakan", Millî Eğitim Bakanını,

"Millî Eğitim Müdürlüğü", il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

"İlköğretim Kurumları", resmî özel veya pansiyonlu ilkokul, ortaokul, ilköğretim okulu ile yatılı ilköğretim bölge okulunu,

"İlkokul", ilköğretim çağındaki kız ve erkek çocukların eğitim ve öğretimlerini sağlamak üzere açılan ve öğrenim süresi beş yıl olan ilköğretim kurumunu,

"Ortaokul", ilkokula dayalı üç yıllık eğitim-öğretim veren gündüzlü, pansiyonlu ilköğretim kurumunu,

"İlköğretim Okulu", gündüzlü ve pansiyonlu sekiz yıllık ilköğretim kurumunu,

"Yatılı İlköğretim Bölge Okulu", nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde aynı yönetim altında kurulan sekiz yıllık parasız yatılı ilköğretim kurumunu,

"Birleştirilmiş Sınıf, az sayıda öğrencisi olan ilkokullarda birden fazla sınıfın birleştirilerek bir grup teşkil etmek suretiyle tek öğretmen tarafından okutulan sınıfı,

"Taşımalı İlköğretim", ilköğretim çağındaki çocuklar ile birleştirilmiş sınıflar programı uygulayan öğrencileri ve az nüfuslu dağınık yerleşim birimlerinde bulanan okullardaki öğrencilerin, merkez olarak seçilen ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınıp eğitim-öğretimlerinin sağlanması için yapılan uygulamayı,

"Merkez Okul", çevre okul ve yerleşim birimlerinden taşınan öğrencilerin eğitim-öğretimlerini sürdürdükleri ilköğretim kurumunu,

"Refakatçi Öğretmen", çevre, okul ve yerleşim birimlerinden öğrencilerin merkez okula servis ile günü birlik taşınması esnasında refakat eden öğretmeni,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar, Plânlama, Değerlendirme ve Uygulama

İl ve İlçede Kurulan Komisyon

Madde 5- (Değişik : 31.07.1995/2435 TD) Komisyon il ve ilçe millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında;

a) Merkez okullar arasından seçilen bir okulun müdürü,

b) Merkez okullarda görev yapan öğretmenler arasından seçilecek bir öğretmen,

c) Merkez okullardaki okul aile birliği veya koruma derneği başkanları arasından seçilen bir temsilci,

d) Öğrencisi taşınan köylerin muhtarları arasından seçilen bir temsilci,

e) Taşınan öğrenci velileri arasından seçilen bir temsilciden,

f) (Ek : 31.07.1995/2435 TD) Bölgesi ilköğretim müfettişlerinden görevlendirilen bir üyeden oluşur.

Komisyon üyeleri, millî eğitim müdürlüğünce seçilir. Gerekli görüldüğünde komisyona yeni üyeler alınabilir. Komisyonun görev süresi bir yıl devam eder. Komisyon çalışmalarını yürütürken ilgili yerleşim birimlerinin belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları, okul koruma derneği, okul aile birliği başkanları ile ihtiyaç duyulduğu takdirde kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin görüşleri alınır.

Komisyonun Görevleri

Madde 6- Komisyon, aşağıda belirtilen görevlerini hazırlayacağı bir plan çerçevesinde yürütür. Her görev ve çalışma sonunda bir rapor düzenleyerek millî eğitim müdürlüğüne sunar.

Komisyonun görevleri şunlardır;

a) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak yerleşim birimlerim ve okulları tespit etmek,

b) Yerleşim birimleri ve okullarda bulunan ilköğretim çağındaki çocukların yaş, cinsiyet ve sınıflara göre sayılarını belirlemek,

c) Merkez okul olarak seçilen her okulun derslik, sınıf, şube, öğretmen, öğrenci, personel, araç-gereç ve diğer tesisleri ile ilgili bilgileri toplamak,

d) Kapalı bulunan okul ve lojmanın bakım, onarım, kullanım ve geçici devir işlemleri ile ilgili teklifte bulunmak,

e) Her merkez okula taşınacak öğrencilerin sayılarını dikkate alarak kaç araçla ve nasıl taşınacağı konusunda görüş bildirmek,

f) Öğrenci velilerinin istekli olup olmadığını tespit etmek,

g) Taşınan öğrencilerin ulaşım, sağlık, ısınma ve beslenme gibi konularında gerekli tedbirlerin ne şekilde alınıp uygulanacağını tespit etmek,

h) Gerekli görüldüğü takdirde öğrenci servislerinde hangi refakatçi öğretmenlerin görevlendirilebileceğini tespit etmek,

ı) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan yerleşim yerlerindeki öğrenci velilerine, köy ve belde yöneticilerine bu konuda bilgi vermek,

i) Merkez okulları, öğretim yılı içinde zaman zaman ziyaret ederek uygulamada karşılaşılan problemleri tespit etmek ve bu problemlerin çözümü için gerekli teklifleri ilgili makamlara bildirmek,

k) Nüfus, coğrafî yapı, ulaşım, iklim, merkez seçilecek okulun durumu ve konumu gibi özelliklerine göre, ilçeye bağlı yerleşim birimlerim gruplaştırmak,

l) Taşımalı kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol durumu, uzaklığı ve ulaşım planını gösteren krokiyi hazırlamak,

m) Uygulamanın tahmini aylık ve yıllık giderlerini hesaplamak,

n) Uygulama sebebi ile kapatılan okulun araç ve gereçlerini kullanacak ilköğretim kurumlarını tespit etmek,

o) Taşınan öğrencilerin taşıma ve beslenme giderlerine mahallî imkanlarla katkıda bulunmak için gerekli tedbirleri zamanında almak ve kaynak temini girişimlerinde bulunmak.

Plânlama

Madde 7- İI ve ilçe millî eğitim müdürlüğünce kendi bölgesi içinde her yıl Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak veya çıkarılacak ilköğretim kurumları ve yerleşim birimleri ile ilgili komisyonca yapılacak çalışmalar, ayrıca bölgesi ilköğretim müfettişlerince incelenip rapora bağlandıktan sonra plânlanır.

Bu plânlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Yerleşim biriminde okul bulunmamak,

b) (Değişik : 31.07.1995/2435 TD) Öğrenci mevcudu 30'dan az olmak,

c) Geçici binada eğitim ve öğretim yapmak,

d) Birden fazla yerleşim biriminde bulunan öğrencileri aynı güzergah üzerinde tek araçla taşımak,

e) Merkez olarak seçilen okulun en az beş dershanesi bulunmak,

f) Merkez okula öğrencisi taşınacak yerleşim birimleri en az 2 km. en çok 30 km. uzakta bulunmak.

Değerlendirme

Madde 8- Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak veya çıkarılacak okul ve yerleşim birimlerinin plânlamaya uygun olup olmadığı komisyonca karara bağlanır.

Madde 9- Komisyon, planlama gereğince taşımayı yol, iklim, çevre şartları ve ekonomik olması bakımından değerlendirir.

Madde 10- Taşıması güç ve ekonomik olmayan yerleşim birimlerinde bulunan öğrenciler, varsa millî eğitim müdürlüğünce yatılı ilköğretim bölge okulları ile pansiyonlu okullara yerleştirilir. Yoksa bu öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınır.

Madde 11- İlçe millî eğitim müdürlüklerince yapılan plânlama çalışmaları, düzenlenecek rapor ve listesi Nisan ayı sonuna kadar il millî eğitim müdürlüğüne sunulur.

İlde Kurulan Komisyon

Madde 12- İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında,

a) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan okulların yer aldığı bölgenin ilköğretim müfettişlerinden biri,

b) Taşımalı İlköğretim Uygulamasının yapıldığı ilçelerden birinin millî eğitim müdürü,

c) Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan merkez okullarından bir okul müdürü,

d) Merkez okulların okul aile birliği veya koruma derneği başkanlarından birinin katılmasıyla komisyon kurulur.

Komisyon üyeleri, millî eğitim müdürlüğünce seçilir, ilçelerden gelen Taşımalı İlköğretim ile ilgili raporları ve okul listelerini komisyon bir bütün olarak inceleyerek değerlendirir ve Mayıs ayı sonuna kadar karara bağlar.

Uygulama

Madde 13- Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak veya uygulamadan çıkartılacak okul ve yerleşim birimleri ile ilgili karar ve liste, valilikçe 15 Haziran'a kadar Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Madde 14- Valiliklerden gelen teklifler Bakanlıkça değerlendirilerek, Taşımalı İlköğretim uygulamasına başlayacak veya uygulama kapsamından çıkarılacak okul ve yerleşim birimlerine ait onay en geç 15 Ağustos'a kadar gönderilir.

Madde 15- Bakanlıkça gönderilen onay, öğretim yılı başlamadan valiliklerce uygulanmaya konulur.

Madde 16- Millî eğitim müdürlüklerince Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan okulların yönetici, öğretmen ve diğer personelleri i!e öğrenci velilerine uygulama hakkında gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamanın tanıtılması ile ilgili olarak eğitim faaliyetleri düzenlenir.

Madde 17- Taşımalı İlköğretimin yapıldığı millî eğitim müdürlükleri bünyesinde bir şube müdürlüğüne uygulama ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinde sorumluluk verilir.

Madde 18- Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan okulların yönetici ve öğretmenleri valilikçe ihtiyaç duyulan okullara atanır.

Madde 19- Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan yerleşim birimlerinde boş bulunan okul bina ve tesisler ile öğretmen lojmanları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılır.

Söz konusu uygulama kapsamına alınan ve boş bulunan okul, bina ve tesisleri ile öğretmen lojmanları Bakanlığın muvafakatı alınarak;

a) Okul binalarının öncelikle halk eğitim hizmetlerinde ve diğer millî eğitim hizmetlerinde kullanılması, sonra sağlık, nüfus plânlaması, köy kütüphanesi, PTT gibi hizmetlere geçici olarak tahsisinin yapılması,

b) Öğretmen lojmanlarının öncelikle öğretmenlere ve mîllî eğitim personeline, bunun dışında diğer kamu görevlilerine geçici olarak tahsisinin yapılması,

c) Okul bina ve tesisleri ile öğretmen lojmanlarının geçici olarak tahsisinden 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76, maddesi gereğince elde edilecek gelirlerin ilköğretim hizmetlerinde kullanılması,

d) Okul bina ve tesisleri ile öğretmen lojmanlarının, geçici olarak tahsisi yapılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından bakım ve onarımlarının yapılması şartıyla tahsis edilir.

Madde 20- Boş kalan okul binası, tesisleri ile araç-gereç ve öğretmen lojmanları, köy muhtarına bakım ve korunması yapılmak üzere teslim edilir. Öğrencisi taşınan okuldaki defter, dosya, kayıtlar ve her türlü resmî evrak merkez okulda muhafaza edilir.

Madde 21- Taşımalı İlköğretim Uygulamasına alınan okulların araç ve gereçleri mülkî amirlerin izniyle ihtiyaç duyulan okullara ayniyatla verilebilir.

Merkez Okul Müdürünün Görevleri

Madde 22- Merkez okul müdürünün görevleri şunlardır;

a) Okulun fizikî durumuna göre Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına giren çocuklardan okuluna alabileceği öğrenci sayısını tespit ederek Mart ayı sonuna kadar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

b) İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince, okuluyla gruplaştırılması uygun görülen yerleşim birimlerinde ilköğretim çağındaki çocuklar ile bııradaki ilköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin kayıt ve kabul işlemlerini yapmak.

c) Taşınan öğrenciler ile merkez okuldaki öğrencilerin birlikte eğitim öğretimlerim sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını sağlamak.

d) Taşınacak öğrencilerin geliş ve gidişlerine göre haftalık ders dağılım ve günlük vakit çizelgesini düzenlemek.

e) Taşınan öğrencilerin, yeteri kadar öğretmeni bulunmayan ilköğretim kurumlarından geldiği dikkate alınarak yetiştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

f) Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini güvenli ve sağlıklı bir şekilde yemeleri için gerekli tedbirleri almak.

Madde 23- Taşımalı İlköğretim uygulaması kapsamına alınan yerleşim birimlerindeki lojmanda oturan öğretmenlerden istekli olanlar, refakatçi öğretmen olarak öğrencilerle birlikte günübirlik araçla gidip gelmek üzere görevlendirilir.Refakatçı öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlere yolluk ve yevmiye ödenmez.

Refakatçi öğretmenin görevleri şunlardır:

a) Refakat ettiği öğrencilerin güvenli ve emniyetli bir şekilde geliş gidişlerine yardımcı olmak.

b) Taşınan öğrencilerin merkez okullarda yaptıkları sosyal ve eğitici faaliyetlerin, kendi yerleşim birimlerinde de yapılması için okul yönetimine yardımcı olmak.

c) Okul - aile - öğrenci ilişkilerinde aktif rol oynamak

d) Öğrencilere sağlık, beslenme ve temizlik konularında yardımcı olmak.

e) Okul müdürlüğünce verilen bu konu ile ilgili diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gelir ve Giderler

Madde 24- Taşımalı İlköğretim Uygulamasında kullanılmak üzere;

a) Genel bütçeden ayrılan pay,

b) Bakanlıkça yardım mahiyetinde gönderilen gelirler,

c) İl Özel İdare Bütçesinden ayrılan pay,

d) 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre elde edilen gelirler,

e) İhale teminatları,

f) Yardım ve bağışlar,

g) (Değişik : 31.07.1995/2435 TD) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan köy okulları için kesinleşmiş köy bütçesinden %10 oranında ayrılan payın tahsisi

h) (Ek : 31.07.1995/2435 TD) Taşınan köy okullarına tahsis edilmiş olan araziden ve okul uygulama bahçesinden elde edilen gelirler.

Bu gelirler, İl Özel İdaresinin İlköğretim Gelir ve Ödenekleri tertibine aktarılarak Taşımalı İlköğretim Uygulamasında kullanılır.

Giderler

Madde 25- Madde 24'de belirtilen gelirler, öğrencilerin taşıma ve ihtiyaç duyulan okullarda beslenme giderleri için kullanılır. Ödeme, yapılacak plânlama ve sözleşme esaslarına uygun olarak yapılır. Artan gelir sonraki yıla devredilir ve o yıl Taşımalı İlköğretim Uygulamasında kullanılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşlemleri

Madde 26- Millî eğitim müdürleri okulların açılmasından en geç bir ay önce toplanarak ihale şartnamesini hazırlar. Ancak; taşımanın ekonomik ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi için varsa öncelikle belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlardan faydalanılması esas alınır.

Madde 27- İhale işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Taşıma işleme ait ihale işlemleri il ve ilçelerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa (EK-1) göre gerçekleştirilir.

b) İhale, okullar açılmadan en geç bir hafta önce mevzuatına uygun olarak yapılır.

Madde 28- Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınan yerleşim birimlerinde hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücüsünün yükümlülükleri ve diğer hususlar "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" (EK-2) hükümleri gereğince yürütülür. Ancak okul servis araçlarındaki yaş sınırına uygun araç bulunmaması halinde bilirkişinin vereceği teknik rapora göre araçların ihaleye girmeleri sağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 29- Taşımalı İlköğretim Uygulaması hakkında il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yetkilileri, merkez okul idarecileri ve öğretmenlerince, başta veliler olmak üzere kamuoyu aydınlatılır.

Madde 30- Yıllık il ilköğretim kurumları yapım programlarında Taşımalı Merkez Okullarının bina, ek tesis ve lojman ihtiyaçlarına öncelik verilir.

Madde 31- Merkez okulların ders araç-gereç ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilir. Boş olan okullarda mevcut olan eğitim araç ve gereçleri, donatım malzemeleri ihtiyaç duyulduğu takdirde ayniyatla merkez okullara aktarılır.

Madde 32- Olağanüstü sebepler ile deprem, çığ, sel, yangın gibi afet sonucu Taşımalı İlköğretim Uygulaması kapsamına alınacak veya çıkarılacak yerleşim birimleri ve okullar valilikçe teklif edilerek Bakanlıkça onaya bağlanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 33- Bu Yönerge hükümleri yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 34- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

________________________________________________________________________________

Aşağıdaki eklerin orjinallerini indirmek için tıklayınız.

Ek-1 Sözleşme

Ek-2 Genel Hükümler