MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YÖNERGESİ

 

5/2/2003 tarih ve 12252 sayılı Makam Onayı

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Mîllî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birim ve kısımları ile görevleri belirlemek, bu birim ve kısımlarda çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usul ve esasları ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda gizlilik dereceleriyle ilgili birim, kısım ve görevlerin belirlenmesini ve bu birim-kısımlarda görevlendirilecek Bakanlık, personeli için yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının esas ve usullerini, bunu yapacak mercileri, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak gizlilik dereceli yerlerde çalışacak Bakanlık personeli ile üst kademe yöneticilerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 12/04/2000 tarih ve 24018 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanım,

c) Müsteşar: Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarını,

d) Merkez Teşkilatı: Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, Ana Hizmet Birimleri, Danışma ve Denetim Birimleri ile Yardımcı Birimleri,

e) Taşra Teşkilatı: İl ve îlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile her derece ve türdeki eğitim kurumlarını,

f) Yurt dışı 7'eşkilatı: Eğitim Müşavirliği, Eğitim ataşeliği, Temsilcilikler ile her derece ve türdeki eğitim kurumlarım,

g) Bağlı Kuruluşlar: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

h) Birim: Belirli hizmet ve fonksiyonları bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari birimi,

ı) Birim Amiri: Birimin en üst düzeydeki yöneticisini,

i) Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda yetkili olmayan kişiierin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğini, iç ve dış menfaatlerini;, ulusal varlığını ve bütünlüğünü zarara uğratabilecek veya tehlikeye düşürebilecek mesaj, rapor, araç, gereç, tesis ve yerler ile sözleşme, yönetmelik, talimat, vb. dokümanlar hakkında çeşitli ortamlara kayıt edilmiş veya edilmemiş bilgi ve belgeleri,

j) Gizlilik Dereceli Birim ve Kısım: Gizlilik dereceli bilgi ve belgelerin bulunduğu Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardaki makam sıralamasını.

k) Gizlilik Dereceli Yer: Gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç, gereç ve tesisler ile sözleşme, yönetmelik, talimat hakkında muhtelif ortamlara kaydedilmiş ve kayıtlı olmayan bilgi ve belgeler ile korunmaması halinde iç ve dış menfaatlerimizin zarar görebileceği materyallerin muhafaza edildiği, bulundurulduğu ve bunların korunması için güvenlik tedbirleri alınmış olan her türlü dolap, kasa, oda ve sınırlandırılmış bölgeyi,

1) Gizlilik Dereceleri: Yetkisiz kimselere açıklanması sakıncalı görülen bilgilerin önem derecesine göre sıralanması ve adlandırılmasını,

m) Bilmesi gereken: Bir gizli evrakı veya dokümanı ancak görevinden dolayı öğrenen, onu inceleyen, uygulayan ve korumaktan sorumlu bulunanları,

n) Arşiv Araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının., kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,

o) Güvenlik Soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,

ö) Mesaj: Açık veya kapalı olarak her türlü haberleşme araçlarıyla gönderilmek üzere hazırlanmış bilgi veya haberleri,

p) Doküman: Mesaj dışında kalan her türlü yazılı, basılı veya teksir edilmiş kitap, dergi, broşür, etüt. mektup, program, emir, mumlu kağıt, kroki, plan, harita, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, manyetik bant, disket ve benzeri diğer belgelerle kayıt edilmiş veya kayıt edilmemiş her türiü bilgi ve belgeleri içeren materyalleri,

r) İstihbarat: Çeşitli kaynak ve araçlardan eide edilen haberlerin sınıflandırılması, kaydı, kıymetlendirilmesi ve yorumlanmasından çıkarılan sonucu,

s) Yıkıcı ve Bölücü Faaliyet: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi, temel hak ve hürriyetleri yok etmeyi hedefleyen faaliyetleri,

ş) Üst Kademe Yöneticileri: Bakanlığın üst kademelerinde görev alan ve genel devlet politikası içerisinde. Bakanlığa verilmiş olan kamu hizmetlerinin sevk ve idaresinde yetkiye haiz olup. sorumluluk Taşıyan, en üst düzeyde yönetsel politika konularında karar verme sorumluluğuna sahip olan. Bakanlığın planlama, örgütlenme, personel ve kadrolarını yönetme, denetim ve temsil gibi işlevlerini yapan Müsteşar, Kurul Başkam, Genel Müdür, Bağımsız birim amirleri ile bunların yardımcıları ve İl Müdürlerini..

ifade eder.

Gizlilik Derecelerinin Sınıflandırılması

Madde 5- Gizlilik dereceleri aşağıda belirtildiği şekilde dört sınıfa ayrılır.

a) Çok Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığında Devletin güvenliğine, ulusa! va.iık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete yararlar sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

b) Gizli: Bilmesi gerekenlerin dışında, diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığında Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi şekilde zararlar verecek, yabancı bir devlete yararlar sağlayacak nfcelikte olan mesaj rapor, doküman., araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır.

c) Özel: İzinsiz açıklandığı takdirde. Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek veya yabancı bir devlete yararlar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç. gereç, tesis ve yerler için kullandır.

d) Hizmete Özel: Kapsadığı bilgi bakımından çok gizli, gizli veya Özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen, ancak bilmesi gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır

Gizlilik Dereceli Bîrim ve Kısımlar ile Gizlilik Dereceleri

Madde 6- Bakanrık merkez, taşra, yurtdışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarındaki gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile bu birim ve kısımların gizlilik dereceleri şunlardır:

Gizlilik Dereceli Birim Ve Kısımlar İle Gizlilik Dereceleri

Birim/Kısım
Gizlilik Derecesi
a. Bakanlık Merkez Teşkilatı  
    1) Bakanlık Makamı  
        a) Özel Kalem Müdürlüğü Makamı
Çok Gizli
        b) Sekreterya
Çok Gizli
   
    2) Müsteşarlık  
        a) Müsteşarlık Makamı
Çok Gizli
        b) Müsteşar Yardımcılığı Makamı
Gizli
        c)  Daire Başkan ligi Makamı
Özel
        d) Şube Müdürlüğü
Gizli
        e) Şeflik
Hizmete Özel
        f)  Sekretarya
Hizmete Özel
        g) Kontrollü Evrak Bürosu
Çok Gizli
        h) Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
   
   3) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı  
       a) Başkanlık Makamı
Çok Gizli
       b) Başkan Yardımcıhğî Makamı
Gizli
       c) Daire Başkanlığı Makamı
Özel
       d) Şube Müdürlüğü
Özel
       e) Uzmanlık
Özel
       f) Şeflik
Hizmete Özel
       g) Sekretarya
Hizmete Özel
       h) Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
 
   4) Teftiş Kurulu Başkanlığı
       a) Başkanlık Makamı
Çok Gizli
       b) Başkan Yardımcılığı Makamı
Gizli
       c) Şube Müdürlüğü
Gizli
       d) Şeflik
Gizli
       e) Sekretarya
Çok Gizli
       f) Evrak ve Arşiv Büroları
Gizli
 
  5) Araştırma Geliştirme Başkanlığı
      a) Başkanlık Makamı
Çok Gizli
      b) Daire Başkanlığı Makamı
Gizli
      c) Şube Müdürlüğü
Özel
      d) Uzmanlık
Özel
      e)Şeflik
Hizmete Özel
      f) Sekretarya
Hizmete Özel
      g) Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
   
  6) Hukuk Müşavirliği
      a) 1. Hukuk Müşaviri Makamı
Çok Gizli
      b) Sekretarya
Gizli
      c) Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
  7) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
      a) Müşavirlik Makamı
Özel
      b) Sekretarya
Hizmete Özel
      c) Evrak ve Arşiv Bürosu
Özel
    8)Genel Müdürlükler
      a) Genel Müdürlük Makamı
Çok Gizli
      b) Genel Müdür Yardımcılığı Makamı
Gizli
      c) Daire Başkanlığı Makamı
Özel
      d) Şube Müdürlüğü
Özel
      e) Uzmanlık
Hizmete Özel
      f) Şeflik
Hizmete Özel
      g) Sekretarya
Hizmete Özel
      h) Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
  9) Daire Başkanlıkları (Bağımsız)
      a) Daire Başkanlığı Makamı
Çok Gizli
      b) Şube Müüdürlüğü
Özel
      c) Uzmanlık
Hizmete Özel
      d) Şeflik
Hizmete Özel
      e) Sekretarya
Hizmete Özel
      f) Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
 10)Savunma Sekreterliği
     a) Savunma Sekreterliği Makamı
Çok Gizli
     b) Savunma ve Sivil Ssvunma Uzmanlığı
Çok Gizli
     c) Şube Müdürlüğü
Gizli
     d) Şeflik
Gizli
     e) Sekretarya
Gizli
     f)  Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
b. Bakanlık Taşra Teşkilatı
   1) İl Millî Eğitim Müdürlükleri
     a) Müdürlük Makamı
Çok Gizli
     b) Müdür Yardımcılığı
Özel
     c) Şube Müdürlüğü
Özel
     d) Şeflik
Hizmete Özel
     e) Sekretarya
Hizmete Özel
     f) Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
  2) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri  
    a) Müdürlük Makamı
Gizli
    b) Şube Müdürlüğü
Gizli
    c) Şeflik
Özel
    d)Sekretarya
Hizmete Özel
    e) Evrak ve Arşiv Bürosu
Gizli
 
  3) Okul/Kurumlar
    a) Müdürlük Makamı
Özel
    b) Sekretarya
Hizmete Özel
    c) Evrak ve Arşiv Bürosu
Hizmete Özel
 
c.Bakanlık Yurt Dışı Teşkilatı
    a) Eğitim Müşavirliği Makamı
Çok Gizli
    b) Eğitim Ataşeliği Makamı
Çok Gizli
    c) Temsilcilik Makamı
Çok Gizli
    d) Eğitim Ataşe Yardımcılığı Makamı
Gizli
    e) Okul ve Kurum Müdürlüğü Makamı
Özel
    f) Sekretarya
Özel
    g) Evrak ve Arşiv Bürosu
Çok Gizli
 
d. Bağlı Kuruluşlar
    Yüksek Oğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu        Genel Müdürlüğü
   1) Merkez Teşkilatı
     a) Genel Müdürlük Makamı
Çok Gizli
     b) Gene! Müdür Yardımcılığı Makamı
Gizli
     c) Teftiş Kurulu Başkanlığı Makamı
Gizli
     d) 1. Hukuk Müşavirliği Makamı
Gizli
     e) Daire Başkanlığı Makamı
Özel
     f) Şube Müdürlüğü
Özel
     g) Şeflik
Hizmete Özel
     h) Sekretarya
Hizmete Özel
     g) Evrak Arşiv Bürosu
Gizli
2) Taşra Teşkilatı  
     a) Bölge Müdürlüğü Makamı
Özel
     b) Müdür Yardımcılığı
Özel
     c) Sekretarya
Hizmete Özel
     d) Evrak Arşiv Bürosu
Özel


ÇOK GİZLİ (Kontrollü) Evrak Bürosu; merkez teşkilâtında Müsteşarlık Dairesi Başkanına, taşra teşkilatları, yurtdışı ile bağlı kuruluşlarda ise en üst amirin görevlendireceği bir yetkiliye bağ!ı olarak çalışır.

Gizlilik Dereceli Evrakın Muhafazası

Madde 6- Gizlilik dereceli birim, kısım ve makamlarda; gizlilik dereceli mesaj, doküman, araç ve gereçlerden ""ÇOK GİZLİ" gizlilik dereceli olanlar Çok Gizli Evrak Bürosunda çelik dolap ve kasalarda muhafaza edilir. Oca. kasa ve dolaplar üç kombineli şifreli kilitlerle kilitlenir. "GİZLİ"" gizlilik dereceli olanlar çift kilitli dolap, kasa veya muhafazalı bölümlerde, "ÖZEL" ve "HİZMETE ÖZEL" gizlilik dereceli olanlar kilitli dolap, kilitli masa veya kilitli etajerlerde saklanır.

Nüfuz Yetkisi

Madde 7- Gizlilik dereceli birim ve kısımlar ile gizlilik dereceli mesaj, doküman, rapor, araç ve gerece nüfuz yetkisi verilecek nersonel birim amirlerince belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Gfsvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yapılacak

Personel, ügili Makamlar ve Uygulanacak Esaslar

Bakanlığımızda Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yaptıracak Makamlar

Madde 8- Bakanlık ve bağlı kuruluşların üst kademe yöneticilikleri ile merkez teşkilatının gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalıştırılmak üzere; başka bir kurumdan, açıktan ya da ilk atanacak personel iie taşra teşkilatına üçlü kararla ya da Bakan tarafından atanacakların güvenlik soruşturması ve arşi v araştırmasına ilişkin iş ve işlemler, Personel Genel Müdürlüğünce yürütül;'.}'- Ayrıca müfettiş ve müfettiş yardımcılıkları ile özel güvenlik teşkilatı personelinin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması iş ve işlemleri de Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yukarıda sayılanlar dışındaki diğer personelden, gizlilik dereceli yerlerde çalıştırılacak personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması isteği, Bakanlık Merkez Teşkilatında, birim amirleri tarafından gerekli evraklar hazırlanarak Personel Genel Müdürlüğüne yaz>h olarak bildirilir. Bu-bildirimden sonra yapılacak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasıyla ilgili iş ı/ e işlemler Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Taşra Teşkilatlarında ise, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri (ataması

valiye ait olanlar dahil) İl Millî Eğitim Müdürlüğünün istet) üzerine valilik kanalıyla güvenlik

soruşturması ve arşiv araştırması yapacak makamlara iletilir.

Yun dışı teşkilatına görevlendirilecek personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması :le ilgili iş ve işlemler Personel Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak ilgili birimlerce yürütülür.

Bağlı Kuruluşlarda: Genel Müdürlük için Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce, kurumun diğer personeli için Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığınca bu yönerge hükümlerince yaptırılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştır masun Yapacak Makamlar

Madde 9- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapıp, sonuçlandıracak makamlar. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mahalli Mülki İdare Amirlikleri ile ilgisine göre Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığıdır.

Bu soruşturma ve araştamanın; atama yetkisi valilere ait olan görevlere atanacaklar için mahalli mülki idare amirlerince.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların gizlilik dereceli birim ve kısımlarının hiyerarşik olarak bağlı olduğu Müsteşar.. Kurul Başkam, Genel Müdür, Müstakil Birim Amirleri ve bunların yardımcılıkları ile I. Hukuk Müşavirine ilişkin kadrolar iie yurt dışı teşkilatı kadrolarına atanacaklar iç m «Millî'İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığınca; bunların dışında kalan görevlere ilişkin kadrolara atanacaklar için ise-Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılması esastır.

Hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılacak Personel

Madde 10-

a) Müsteşar

b) Kurul Başkanı,

c) Genel Müdür.

d) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü,

e) Müstakil Birim Amirleri. ve bunların yardımcıları,

f) Hukuk Müşavirleri,

g) Hukuk Müşavirleri,

h) Savunma Sekreteri,

i) Bakanlık Müfettiş Yardımcıları,

j) Savunma ve Sivil Savunma Uzmanları,

k) İl Millî Eğitim Müdürü.

1) ilçe Millî Eğitim Müdürü,

m) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları,

n) İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri,

o) İlköğretim Mütetliş Yardımcıları,

p) Eğitim Kurumu Müdürleri.

r) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürleri,

s) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdür Yardımcıları,

t) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Müfettişleri,

u) Özel Güvenlik Teşkilatı Personeli,

ü) Gzlük-Sici! Şubesi Müdürleri,

v) Yurtdışınnda görevlendirilecekler,

y) Çok Gizli (Kontrollü) evrak bürosunda görevlendirilecekler,

z) Arşiv Görevliler; ile her tür gizlilik dereceli birim ve kıs irilerde! çakıştırılacak personel ve bunların yukarıda sayılanlar dışındaki sıralı sicil amirleri.

Bakanlık kadrolarına ilk kez atanmakla birlikte gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılmayacak personele güvenlik soruşturması vs arşiv araştırması yaptırılması gerekli değildir. Bu personelin atamasının yapılabilmesi için adli sicil raporunun atamayı engellemeyecek uygunlukta olması yeterlidir. Gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalışmayan personelin, gizlilik dereceli birim ve kısma atanması halinde, birim amirinin talebi üzerine Yönergede belirlenen makamlarca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılır.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Yenilenmesi

Madde 11- Gerekli görülen hallerde; gizlilik dereceli birim ve kısımlarda çalıştırılan personel için bîrim amirlerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işleminin yenilenmesi istenebilir.

ÜÇÜNCÜ BOLUM

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında

İzlenecek Yöntem

Yöntem

Madde 12 - Bu Yönerge kapsamına giren Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarının--'gizlilik dereceli birim ve kısımlarında çalışan veya çalıştırılması düşünülen personel hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında aşağıdaki yöntem izlenir.

a) Bakanlığın Gizlilik Dereceli Bitini ve Kısımlarına Başka bir Kurumdan Naklen veya Açıktam Atanmalarda;

1) Atanacak, personelin adli sicil kaydı temin edilir. Yönergenin ekindeki (EK-A) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formundaki sorular nüfus kayıtlarında yapılan tashih ve değişiklikler belirtilmek ve isimler açıkça yazılmak suretiyle cevaplandırılır ve nüfus cüzdanı sureti eksiksiz öiarak doldurulur, formlara son altı ay içinde cepheden çekilmiş fotoğraf yapıştırılır.

2) Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 5 nüsha hazırlanan adli sicil kaydı ile formdan bir örneği istek yazısı ekinde.

a) Kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il valiliğine,

b) Kişinin ikamet ettiği il valiliğine,

c) Emniyet Genel Müdürlüğüne,

d) İlgisine göre olmak üzere Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına, gönderilir.

Bir örneği de kişi için işlekte bulunan birimdeki dosyada saklanır. Bakanlık

kadrolarında ilk defa naklen göreve başlayan personelin eski kurumunda güvenlik

soruşturması ve arşiv araştırması yapılmışsa, gerek görülmedikçe yeniden güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması yapılmaz.

b) İlk Atama Dışında Kalan Diğer Personelin, Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlarda Çalıştırılması Hakkında

İlgili bn-im amiri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması taiep ettiği personel hakkında 6 nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu "a" bendinde belirtilen esaslara göre tanzim eder ve bir istek yazış* ekinde 5 nüshasını güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını bağlatacak makama gönderir. (Merkez Teşkilatında Personel Genel Müdürlüğü taşrada valiliğe gönderilmek üzere İl Milîi Eğitim Müdürlüğü) Taiepte bulunan birim 6 ncı nüshayı kendi biriminde saklar.

c) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını başlatacak makam (Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı), gelen taleplere göre bir istek yazısı ekinde kendisine gönderilen 5 nüsha güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu ve adli sicil kaydını ayrıca bir istek yazısına bağlayarak "a" bendinde belirtilen makamlara (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını yapıp sonuçlandıracak) gönderir. Hazırlanan evraklardan bir nüshası Personel Dairesi Başkanlığında saklantı.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması İsteklerinin Hazırlanması

Madde 13- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırına isteklerinin hazırlanmasında dikkate alınacak hususlar şunlardır.

a) Her personel için. ayn bir istek yazısı yazılır.

b) İstek yazısında;

1.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği ile bu Yönerge ilgi tutulur.

2.  Personelin hangi gizlilik derecesine sahip birim, kısım ve görevde çalıştırılacağı açıkça yazılır.

3.  Dağıtım çizelgesi bulundurulur.

4  İsimler, kısaltma yapılmaksızın açıkça belirtilir.

c) Ayrıca bu yazıya:

1. Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan bilgi işlem merkezlerinden alınacak yeni tarihli adli sicil sorgulama belgesi.

2. Güvenük Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (daktilo ile doldurulur
veya bilgisayar çıktısı olarak alınır),

3. Ügüîye ait bir adet onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi,
eklenir.

Gizliliğe Uyma

Madde 14- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının her evresinde kesinlikle gizliliğe uyulur. Soruşturma ve araştırma evre ve sonuçlan bilmesi gerekenlerden başkasına açıklanmaz. Güvenlik soruşturma?: ve arşiv araştırması yazışma ve işlemleri "GİZLİ" gizlilik derecesine göre yürütülür. Soruşturma ve. araştırma sonucunu içeren evraklar "GİZLİ" damgası ile korunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Sorumluluk

Madde 15- Bakanlık merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarda birim amirleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını, bu Yönerge esaslarına göre yaptırmaktan sorumludurlar.

Değerlendirme

Madde 16- Yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin olumsuz o;ması h&îmcte. kişinin gizlilik dereceli birim, kısım ve gizlilik dereceli yerlerde çahşünkp çalıştırılmayacağı, yer değiştirerek bu görevlere devam edip etmeyeceği gibi hususlar; incelemek ve sonucunu atamaya yetkili amirin takdirine sunmak üzere;

a)  Bakaniik merkez te.şki'dnnda; Müsteşarın başkanlığında. Personel Genel Müdürü, 1 inci Hukuk Müşa\ iri ve Savunma Sekreterinden,

b) Taşiy teşkilatında; Valinin başkanlığında il müh eğitim müdürü, hukuk işleri müdürü ve mili» eğitim müdürlüğü sivil savunma uzmanından,

c)  Bağlı kuruluşlarca; Müsteşarın başkanlığında gene; müdür, 1 inci Hukuk Müşaviri ile Personel ve Eğilim Dairesi Başkanından,

oiuşan "Değeriendirme Komisyonu" kurulur.

Değerlendirme Komisyonunun çaiişma tutanakları ve kararlan gizlidir. Sekretarya hizmetleri personel birimiennce yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 17- Baakanlık Makamının16/6/2001 tarih ve 55665 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi'' yürürlükten kaldırılmıştır..

Geçici Madde 1- "Güvenlik Soruşturması ve Arşsv Araştırması Yönetmeliği"ne göre hazırlanan bu Yönerge hükümleri uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar dı-şında kalanla? hakkinds. 26 Ekim 1994 tarihli ve 4045 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten, önce yapılmış bulunan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda ilgililerin dosyasına konulmuş oian ve mahkemelerce verilen cezalara ilişkin adli sicil kayıtlan dışındaki kayıt ve fişîsr i-şümin başvurusu aranmaksızın dosyasından çıkartılır ve imhaediu".

Geçici Madde 2- Bu Yönerge hükümlerine göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olanlar hakkında daha önce yapılmış olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlar» geçerMHgini Korur.

Yürürlük

Madde 18- Bu Yönerge Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakam yürütür.