NÖBETÇİ MEMURLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
İLE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı : 18/11/1966-6/7337
Resmî Gazete       : 20.12.1966/12482

 

 

 Madde 1- Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile Bakanlıklarda ve Bakanlıklarca uygun görülecek teşkilât ve kurumlarında birer nöbetçi memurluğu kurulur.

Madde 2- Alarm haberlerinin yayınlanması; Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca, Başbakanlığa (Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği) ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirilmek suretiyle olur.

Madde 3- Alarm haberleri; Bakanlar Kurulunun 30 Ocak 1964 gün ve 6/2632 sayılı Kararına uygun olarak İçişleri Bakanlığında İl ve ilçelere Posta İşletmesi vasıtalarından fayda­lanılmak suretiyle ulaştırılır.

Ayrıca, kendi özel muhabere vasıta ve imkânları olan Bakanlıklarda alarm haberlerini bu vasıta ve imkânlarıyla kendi taşra teşkilâtına doğrudan doğruya bildirirler.

Genel alarm ayrıca Türkiye Radyoları ve Televizyonları ile de ilân olunur.

Madde 4- Mahallin en büyük Mülkî amiri, aldığı alarm haberini bölgesindeki bütün Bakanlıklar teşkilâtı ile önemli ve sefer görevi olan özel sektöre bildirilmekten sorumludur.

Madde 5- 3 üncü madde gereğince, alarm haberlerini almış olan Bakanlıklar taşra teşkilâtının amirleri alarm haberlerinin alındığını vakit geçirmeden mahallin en büyük mülkî amirine bil­dirmekten sorumludurlar.

Madde 6- Bakanlıkların, 3 üncü madde gereğince, kendi taşra teşkilâtına alarm haberlerini ulaştırmaları, mahallin en büyük mülkî amirinin, aldığı alarm haberini Bakanlıklar taşra teşkilâ­tına ulaştırma sorumluluğunu kaldırmaz.

Madde 7- Alarm haberleri ilgililerce kendi üst makamlarının doğrulaması beklenilmeksi­zin uygulanır.

Madde 8- Mahallin en büyük mülkî ve askerî makamları aldıkları alarm haberlerini birbir­lerine ulaştırırlar.

Madde 9- Alarm haberini alan nöbetçi memuru, alarm haberini bildirenin adını, soyadını, görevini ve alarmın bildirildiği saati kaydederek "Nöbetçi Memurluğu Özel Talimatı"ndaki hü­kümlere göre hareket eder.

Madde 10- Bakanlıklarda ve Bakanlıklarca uygun görülecek teşkilât ve kurumlarında nöbet tutacak personelin tespit işlemi, kurum amiri ve Savunma Sekreterliklerince, 11 inci mad­dede belirtilen nitelikler göz önünde bulundurulmak suretiyle müştereken yapılır.

Madde 11- Nöbet tutacak olan personelde aşağıdaki nitelikler aranır.

a. Asgarî Ortaokul mezunu olmak, (yeteri kadar ortaokul mezunu bulunmadığı takdirde ilkokul mezunu olabilir.)

b. Görevin gerektirdiği bilgi, görgü ve çabuk kavrama sahibi olmak,

c. İtimada şayan olmak,

d. Sağlam karakterli olmak,

e. En az iki yıl hizmeti bulunmak,

Madde 12- Bu Yönetmeliğin esasları dahilinde, Bakanlıklar ve Bakanlıklarca uygun görü­lecek teşkilât ve kurumlarında Nöbetçi memurluğu özel talimatı hazırlanır. Özel talimatlar il­gililerce iş birliği yapılmak suretiyle Savunma Sekreterliklerince yapılır.

Özel talimatta, alarm haberlerini alan nöbetçi memurunun, nasıl hareket edeceğine dair hususlar hassaten belirtilir.

Bu Yönetmeliğin ve nöbetçi memurluğu özel talimatlarının uygulanmalarını Savunma Sekreterlikleri sağlarlar.

Bakanlık Savunma Sekreterlikleri, Nöbetçi memur odaları telefon numaralarını ve aylık nöbet çizelgelerini Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine bildirirler.

Madde 13- Nöbetçi memurluğu görevini yapacak subay, astsubay, memur ve hizmetli­lerle diğer personele, bu görevlerinden ötürü herhangi bir ücret ödenmez.

Nöbet tutanlar, nöbet bitiminde bir iş günü izinli sayılırlar. Nöbet konusu ile ilgili özel ka­nunlardaki haklar saklıdır.

Madde 14- Nöbetçi memurlarının, görevlerini gereği gibi yapabilmeleri için, lüzumlu oda, yatak takımı ve telefon gibi ihtiyaçlar mensup oldukları teşkilâtça sağlanır.

Madde 15- 1281 ve onu tadil eden 6577 sayılı Kanun hükümlerine göre Türk Silâhlı Kuvvetleri dışında görev almış bulunan subay ve astsubayları; bulundukları teşkilâtta nöbetçi memuru olarak görev aldıkları takdirde, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

Madde 16- Bir binada, Bakanlığın veya teşkilâtın birkaç dairesinde birden fazla nöbetçi memurluğu bulunduğu takdirde, en kıdemli olanı, kıdemli nöbetçi memuru olur. Kıdemli nö­betçi memurluğu cetvelleri, Bakanlık, Genel Müdürlük veya İl Sivil Savunma Müdürlüklerince düzenlenir ve bütün nöbet odalarına asılır. Nöbet yerleri krokilerle belirtilir.

Kıdemli nöbetçi memuru, bina dahilindeki diğer nöbetçi memurlarının faaliyetlerini, kon­trol eder, aksaklıkları nöbet defterine kaydeder ve ilgililere bildirir.

Madde 17- Nöbetçi memurları, birinci öncelik alarm haberlerinin ulaştırılmasında olmak üzere, aşağıdaki görevleri de yaparlar.

a. Dairede güvenlik tedbirlerini. (Yangın, Sabotaj, tabi afet, iç emniyet) ve bununla ilgili personelin görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol eder.

b. Muhabere vasıtalarında (Telli ve telsiz) vukubulacak arızaları derhal ilgililere bildirir ve giderilmesini takip eder.

c. Mesai saatleri dışında gelecek önemli ve ivedilik derecesine haiz haber ve yazıları alır ve ilgililere ulaştırılmasını sağlar.

d. Dairede, mesai saatleri bitiminde sepetlere atılmış bütün müsvedde evrakı bir yerde toplatarak yaktırır.

Madde 18- Nöbetçi memurları zarurî sebepler dışında nöbet odasını terk edemezler.

Nöbette bulunan memur, ani hastalanma veya herhangi bir zarurî mazeretin zuhuru ha­linde, nöbet hizmetini yetkili amirinin müsaadesi ile kendinden sonra gelen personele dev­redebilir. Nöbeti atlanan memur mazereti ortadan kalkışını takip eden ilk nöbete girer.

Madde 19- Nöbetlerin bayram ve tatil günlerinde aynı kişilere gelmemesine bilhassa dikkat edilir.

Madde 20- Nöbetçi memur odasında nöbet devir-teslim defteri bulundurulur.

Nöbet devir teslimi saat 9:00-9:30 arasında yapılır. (mesai saatlerinde değişiklik yapılması halinde, mesainin başlangıç saati esastır.) Nöbeti teslim edecek olanla, nöbeti teslim alacak olanın nöbet odasında bir araya gelmeleri suretiyle yapılır. Devir ve teslim nöbet defterine yazılır. Nöbet devir teslim alan tarafından yetkili mercie imza ettirilir. Nöbetçi Memurluğu odasında ayrıca kendilerine Alarm haberinin duyrulacağı ev adresi ve telefon numaralarını gösterir bir çizelge bulundurulur.

Madde 21- Nöbet hergün saat 9:00'dan ertesi günü saat 9:00'a kadar olmak üzere 24 saat devam eder. (Mesai saatlerinde değişiklik yapılması halinde mesainin başlangıç saati esastır.)

Madde 22- 711 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre olağanüstü hal tatbikatlarında 24 saat mesai yapılması gerektiği takdirde bu faaliyet sekizer saatlik üç posta halinde yürütülür.

Bu tatbikatlara iştirak eden personele herhangi bir ücret ödenmez.

Madde 23- Nöbetini tutmayan veya kusurlu tutan personel ile görev aldığı halde tatbi­kata katılmayan personel hakkında, fiilin derecesine göre, Türk Ceza Kanununun ilgili hü­kümleri uygulanır.

Madde 24- Bu Yönetmelik hükümleri, Millî Savunma Bakanlığı teşkilâtı hakkında uygu­lanmaz.

Madde 25- Bu Yönetmelik 18 Ocak 1966 tarih ve 711 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Madde 26- Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 27- Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NÖBETÇİ MEMURLUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİNİ GÖSTERİR ÖZEL TALİMAT  

 

1. Yetkili merciler tarafından bildirilecek alarm haberlerini sür'at ve emniyetle ilgili­lere ulaştırılmasını sağlamak amacı ile 711 sayılı Kanun hükümlerine göre Bakanlığımız merkez bi­nada nöbetçi memurluğu, kurulmuştur.

2. Alarm haberlerinin yayınlanması; Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca, Başbakanlığa (Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği) ve Posta İşletmesi Genel Müdürlüğüne bildirmek suretiyle olur.

3. Alarm haberleri; Bakanlar Kurulunun 30 Ocak 1964 gün ve 6/2632 sayılı Kararına uy­gun olarak, İçişleri Bakanlığınca İl ve İlçelerde Posta İşletmesi vasıtalarından faydalanmak su­retiyle ulaştırılır.

Ayrıca, kendi özel muhabere vasıtalarımız ve imkânlarımızla Bakanlığımız da alarm haber­lerini, bu vasıta ve imkânlarla kendi taşra teşkilâtına, doğrudan doğruya bildirir.

Genel alarm ayrıca Türkiye Radyo ve Televizyonundan da ilân edilir.

4. Mahallin en büyük Mülkî amiri, aldığı alarm haberlerini bölgesindeki bütün Bakanlıklar teşkilâtı ile önemli ve sefer görevi olan özel sektöre bildirmekten sorumlu­dur.

5. 3. madde gereğince, alarm haberlerini almış olan Bakanlıklar taşra teşkilâtının amirleri, alarm haberlerinin alındığını, vakit geçirmeden mahallin en büyük mülkî amirine bildirmekten sorumludurlar.

6. Bakanlıkların, 3. madde gereğince, kendi taşra teşkilâtına alarm heberlerini ulaş­tırma­ları, mahallin en büyük mülkî amirinin, aldığı alarm haberini Bakanlıklar taşra teşki­lâtına ulaş­tırma sorumluluğunu kaldırmaz.

7. Alarm haberleri, ilgililerce kendi üst makamlarının doğrulaması beklenmeksizin uygulanır.

8. Alarm haberleri bakanlığımız nöbetçi memuruna

a. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden yazılı olarak kurye ile,

b. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünden telefonla olmak üzere birbirini teyiden iki kanaldan duyurulacaktır.

9. Alarm haberini alan nöbetçi memurunun yapacağı işleri

a. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden yazılı olarak kurye ile gelen ha­ber­lerde;

(1) Haber getirenin adını, soyadını ve görevini tespit eder,

(2) Haberi aldığı saat ve dakikayı nöbet defterine yazar,

(3) Haberi aldığına dair istenen belgeyi imza eder, haberi getirene verir.

b. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğünden telefon ile alınan haberlerde;

(1) Haberi verenin adını, soyadını ve görevini tespit eder,

(2) Haberi aldığı saat ve dakikayı tespit eder,

(3) Haberi, şifreli olarak (Ne söylemiş ise) verene tekrar eder ve aynı za­manda ha­ber defterine yazar,

(4) Kendi adını, soyadını, memuruyetini haberi verene bildirir.

c. Nöbetçi memuru telefonla veya yazı ile bu ALARM haberini alınca bu haberi;

(1) Mesai saati içerisinde  

(a) Nöbetçi memuru telefonla veya yazı ile ALARM haberini alınca; Savunma Sekreterine, Savunma Sekreterini bulamadığı takdirde, Savunma ve Sivil Savunma Uzmanlarından birisine duyurur.

(b) Savunma Sekreteri "Alarm haberi alındığını Müsteşar"a, bildirir.

(c) Nöbetçi Memuru telefonun başından ayrılmaz, müteakip haberleri aldıkça Savunma Sekreterine duyurur. Yerinden ayrılmak mecburiyetinde kalırsa, hizmetlilerden birini telefon başında bulundurur.

(2) Mesai saati dışında

(a) Nöbetçi memuru telefonla veya yazı ile alarm haberini alınca bu haberi; Evvela (Alarm haberi alınmıştır, hemen daireye geliniz şeklinde) Savunma Sekreterine ve Sekreterlikte gö­revli yetkili personele, telefonla, irtibat kuramadığı takdirde güvenlik görevlisinden birisini nöbetçi aracı ile göndererek ulaştırır.

(b) Vakit geçirmeden, Müsteşar'a, bulunamadığı takdirde yardımcısına telefonla "Alarm haberi alındığını, haberi alacak olan Savunma Sekreter ve yetkililerinin Bakanlığa çağrıldığını" bildirir.

(c) Nöbetçi memuru telefonun başından ayrılmaz, ayrılmak zorunda kalırsa güvenlik gö­revlilerinden birisi telefon başında bulundurulur.

10. Nöbetçi memuru birinci derecede alarm haberlerini almak ve hemen ilgililere ulaştırmakla görevlidir. Buna ilaveten aşağıdaki görevleri ile ayrıca belirtilen güvenlik işlerinide yapar.

a. Bakanlık merkez binada görevli nöbetçi memuru bina ve tesislerin iç ve dış emni­yetini güvenlik görevlilerine aldırır.

b. Mesai bitimi ve tatil günlerinde binalar ile bölgelerdeki giriş kapılarının kapanma­sını ve kilitlenmesini sağlar.

c. Çalışma saatleri dışında Bakanlığa gelen resmî evrak ve telgrafları teslim alır, me­sai saati başlangıcında GELEN EVRAK'a teslim eder. (ALARM HABERLERİNİ BEKLEMEDEN İLGİLİLERE ULAŞTIRIR).

d. Gelen evrak çok gizli ise; nöbetçi aracına göndererek (KONTROLLÜ ve GİZLİ evrak büro amirini) Bakanlığa getirterek evrakı kendisine teslim eder.

e. Çalışma saatleri bitiminden sonra bütün dairelerde:

(1) Çay ocağı, tabildot, kafeterya, kalorifer ve havagazı ocaklarının söndürülüp söndürül­mediğinin, musluklarının kapalı olup olmadığını kontol ettirir.

(2) Binalardaki bütün pencerelerin kapalı bulundurulmasını kontrol ettirir ve emni­yetini sağlatır.

f. Çalışma saatleri bitiminde sepetlere atılmış kâğıtların hizmetliler tarafından yakılıp yakılmadığını kontrol eder, yakılmayanları tespit ederek ilgililere duyurur.

g. Nöbeti esnasında binalarda mevcut su, havagazı, elektrik, kalorifer gibi tesisatta vukuu bulacak arızayı, cam, çerçeve, kapı ve kilit kırılması gibi olayları kayıp olan devlet malı­nın cins ve miktarını tutanakla İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığına bildirir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bu arızaların giderilmesini sağlar. Devlet malını kayıp edenler hakkında kanuni kovuşturmayı yaptırır.

h. Güvenlik tedbirleri (yangın, sabotaj, tabiî afet, iç emniyet) ve bununla ilgili gö­revlerini yerine getirir.

i. Muhabere vasıtaları (telli ve telsiz) vuku'u bulunacak arızaları derhal ilgililere bil­dirir. Giderilmesini takip eder.

j. Nöbet her gün saat 09:00'den ertesi gün 09:00'e kadar olmak üzere 24 saat de­vam eder. (Mesai saatlerinde değişiklik yapılması halinde, nöbet devir tesliminde mesaiye başlangıç saati esastır.)

k. Nöbetçi memuru nöbet odasına gece gündüz ziyaretçi kabul edemez, alkollü içki kullanamaz, nöbet odasında bulunan harici telefonla özel amaçla konuşma yapamaz ve yaptı­ramaz. Zarurî sebepler dışında nöbet odasını terk edemez.

l. Nöbeti devreden, nöbeti esnasındaki vuku'atı nöbet defterine kayıt eder ve imza eder.

m. Nöbet her gün engeç 09:00'da Savunma Sekreterliğinde; Nöbeti alacak şahsa devir ve teslim eder. Nöbeti teslim eden vuku'at olup olmadığını Savunma Sekreterine bildirir.

Tatil günlerine ait devir ve teslim işleri, nöbeti devir alacak ile nöbeti teslim edecek ara­sında yapılır, onay işlemi ise; Tatil gününü takip eden mesai günü engeç 09:00'da yapılır.

11. Diğer hususlar

a. Nöbetlerin bayram ve tatil günlerinde aynı kişilere gelmemesine bilhassa dikkat edilir.

b. Nöbetçi odasında nöbet çizelgeleri, talimatlar, telefon numaraları ve ilgili perso­nelin ev adresleri bulunur.

c. Nöbetçi memurlarının nöbet çizelgesindeki sıraya göre zamanında nöbet yerinde bulundurulmasından Daire Amiri sorumludur.

d. Nöbetten evvel veya nöbet esnasında hastalandığı raporla tespit olunan, nöbeti tuta­mayacak derecede mazereti bulunan memur, Savunma Sekreterinin bilgisi dahilinde, nöbetini çizelgede kendisinden sonra gelene devredebilir.

e. Nöbetçi memurluğu görevinden ötürü, 711 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, herhangi bir ücret verilmeyecektir.

f. Nöbet tutanlar nöbetlerinin bitiminde bir iş günü izinli bırakılır.

12. Cezai hükümler

Nöbetini mazereti olmadığı halde hiç tutmayan veya kusurlu tutan personel hakkında, fiilin derecesine göre Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

13. Sorumluluk

Nöbet hizmetlerinin bu özel talimat hükümlerine göre uygulanmasından Savunma Sekreterliği, Nöbet odalarının ve bu odada mevcut demirbaş eşya ve malzemenin temizliğin­den, bakımından, korunmasından, gerektiğinde yenileri ile değiştirilmesinden, devamlı olarak kullanılır bir halde bulundurulmasından İdari ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı sorumludur.


NÖBETÇİ MEMURLUĞUNDA BULUNDURULACAK EŞYA


1. Kilitli masa, iskemle, kalem gibi büro malzemesi

2. Harici telefon (Binada varsa dahili telefon da verilecektir.)

3. Nöbet çizelgesi

4. Nöbet hakkında verilecek emir ve talimatlar

5. Nöbet çizelgesi ile nöbet hakkında verilecek emir ve talimatların konulması için cam kapaklı tablo

6. Göreve ait yazıların konulacağı klasör

7. Daima el altında ve ayrı bir dosyada olmak üzere amir ve memurların görev ve ev adres­leri ile daire ve ev telefon numaralarını gösterir çizelgeler

8. Alarm verildiğinde sırası ile yapılacak işleri belirten numaraları

9. İtfaiye, polis, hastahane, ilk yardım gibi yerlerin telefon numaraları

10. Nöbet devir ve teslim defteri

11. Anahtarlık levhası

12. Lüzum görülecek diğer malzeme (Gemici feneri, pilli elektrik feneri, saat, düdük vb.)

13. Sabotajlara karşı koruma plânı

14. Alarm talimatı

15. Nöbetçi Memur Özel Talimatı (Yönergesi)

16. Yatak

17. Haberlerin izlenebilmesi için radyo ve TV.

18. Yangın talimatı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİNALARINA AİT KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN (GÜNDÜZ) GÖREV TALİMATI

1-Koruma ve Güvenlik Görevlileri hergün saat 09.00'da göreve başlar ve 18.00'de gece güvenlik görevlilerine teslim eder.

2-Güvenlik Görevlileri saat 17.30'dan itibaren bina ve bölgeye ait bütün kapıları kapa­tarak yalnız bir kapıdan giriş ve çıkışı sağlarlar.

3-Saat 17.30'dan itibaren çıkış kapıları önünde bulunarak Nöbetçi memuruyla birlikte tüm peso­nelin binadan çıkışlarını kontrol ederler. Bu kontrol anında şüpheli evrak veya paket görürse nö­betçi memurluğuna getirerek birlikte evrak veya paket kontrol edilir. Şahıs eş­yası ise iade, resmî ise tutanak tutula­rak ilgili makamlara teslim etmek maksadıyla el konulur. Önem derecesine göre ilgili makam­lara haber verecektir.

4-Bakanlık binalarının giriş ve çıkış kapılarından, çevre güvenliğinin sağlanmasından Özel Güvenlik ve Koruma Teşkilâtı sorumludur. Bu sebeple özel güvenlik ve koruma personelinin görev esna­sında yapacağı uyarılara, belirtilen kurallara tüm pesonel, zi­yaretçiler ve iş takipçi­leri uymak zorundadır.

5-Kapılarda görevli personel görevlerini yerine getirirken nezaket kuralları içesinde hareket ede­cek gerek personel gerekse gelen iş takipçileri ve ziyaretçilerle ge­reksiz sürtüşmeye yer ver­meyecektir. Herhangi bir olay meydana geldiğinde en yakın amirine durumu derhal bildirecek­tir.

6-Bakanlık binaları içerisinde veya çevresinde sahipsiz bir paket bulunduğunda veya ihbar edildi­ğinde koruma ve güvenlik görevlileri kesinlikle ne olduğu belirsiz pa­kete fizikî müdahalede bu­lunmayacaklardır. Öncelikle 155 Polis İmdat telefonu ka­nalı ile bomba imha uzmanı istenecek ve paketin çevresinde, kendi can güvenlikle­rini de göz önüne alarak, çevre güvenliğini sağlaya­caklardır. Bu esnada ilgili amirle­rede haber vereceklerdir. Bomba imha uzmanı gelmeden hiç­bir görevli şüpheli pa­kete yanaşmayacak, herhangi bir şekilde yerinden dahi oynatmayacaktır. Bomba imha uzmanı geldikten sonra onun vereceği bilgiler doğrultusunda yardımcı oluna­caktır.

7-Bakanlık binaları içerisinde bazı birimlerde geçici personel çalışmaktadır. Temizlik firması per­soneli bahçenin bakımı ve ilgili personel, çay ocakları, yemekhanelerde çalışan personel ile bünyesinde herhangi bir görevde geçici olarak çalışan personelin binaya girişlerde gerekli kim­lik kontrolleri yapılacak ve geçici kimlik kartlarını yakalarına takmaları sağlanacaktır. Yukarıda anılan personelin gerektiğinde üst ve paketleri aranacak, herhangi bir şey bulunduğunda tuta­nakla tespit edilecektir.

8-Bakanlık birimlerimizde görevli personelin, bina girişlerinde yaka kartlarını takmaları zorunlu­dur. Bu sebeple personele yaka kartları takmaları ikaz edilecek, kartı olmayanlar personel ke­sinlikle içeri alınmayacaktır.

9-Mesai dışında çalışmaya gelen personelin yanında, ziyaretçi ile giriş yapması yasaktır. Bu ko­nuda görevli koruma ve güvenlik görevlisine herhangi bir baskı yapılmayacaktır.

10-Mesai saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde Bakanlık birimlerimizde çalışmak üzere gelen personelin kimlikleri kontrol edilecek, kimlik kontrolünden sonra, me­sai harici çalışanların kayıt edildiği deftere kimlik bilgileri koruma ve güvenlik gö­revlisi tarafından düzgün ve okunaklı bir biçimde işlenecek, giriş saati belirtilecek, personele giriş yaptığına dair ilgili kısım imzalattırıla­cak, çıkışta çıkış saati işlenerek personele imza attırılmak suretiyle gerekli kontrolleri yapılarak çıkışına izin verile­cektir. Bu şekilde gelen personelin bina içerisinden gerekli izni almadıkça herhangi bir eşya, doküman ve diğer şeyleri çıkarması yasaktır. Böyle bir durumda karşılaşıl­ması halinde bu husus tutanakla tespit edilecektir.

11-Ziyaretçi ve iş takipçisinin üzerlerini arar, ellerinde bulunan çanta, paket, torba ve çi­çek gibi eş­yayı kontrol eder, patlayıcı maddeler ile silâh ve silâh sayılabilecek cisim­lerin içeriye sokulma­sına engel olunacaktır.  

12-Yanında silâh bulunan iş takipçisi ve ziyaretçiden şarjörsüz ve mermisiz olmak üzere boş silâhı alınacak, iki suret el senedi düzenlenerek, senedin bir sureti silâh sahibine verilecek, diğer sureti ise silâhla birlikte emniyetli ve kilitli bir yerde muhafaza edi­lecektir. Çıkış yapacak kişiden silâh senedi mutlaka geri alınacak, silâh muhafaza edildiği yerden çıkarılarak, senetler dikkatli bir şekilde karşılaştırıldıktan sonra ve emin olduktan sonra silâh sahibine teslim edilecektir. El sene­dini kaybeden kişiye silâhı hemen teslim edilmeyecek, kişiden silâhın kendisine ait olduğunu bel­gelendirmesi istenecek, silâhın o kişiye ait olduğundan kesinlikle emin olduktan sonra kişinin kimliği, adresi, silâha ait bilgileri açıkca belirten silâh teslim tutanağı düzenlenecek ve silâh sa­hibine teslim edilecektir. Günlük mesai sona erdiği halde geri alınmamış bir silâh varsa ve araştırmalara rağmen sahibinin bulunduğu yer tespit edilmemişse silâhı düzenlenecek tutanak karşılığında o günün nöbetçi memuruna teslim edilecektir. Silâhla hiç kimse oynamayacak ve kilitli yerde muhafaza edilecektir. Silâh senetleri nöbetçi memurluğunda aylık olarak muhafaza edilecektir.

13-Hiçbir şekilde ticarî araçlar, ziyaretçi ve iş takipçilerinin araçları içeriye alınmayacaktır.

14-Seyyar satıcı, dilenci, sarhoş ve akli dengesi bozuk kişiler ile tuvalet ve çay ocağı gibi yerlerden faydalanmak isteyen çevredeki esnaf v.s. kişilerin içeriye girmelerine izin verilmeyecektir.

15-Yemek saati, 12.00 - 12.30 saatleri arasında olup görevli bulunduğu saatler içinde görev mahal­linde hiçbir şey yenmeyecek, sigara ve hertürlü alkollü içki içilmeyecektir.

16-Yemek, tuvalet gibi ihtiyaçlar karşılanırken veya başka nedenlerle giriş kapısı kontrolsüz bıra­kılmayacak, görev diğer görevliye teslim edildikten sonra görev yerinden ayrılacak ve gecik­meden görevinin başına dönecektir.

17-Meydana gelen veya gelişmesi muhtemel olaylar ile görevi olumsuz yönde etkileyen durumlar vakit geçirmeden nöbetçi memuruna bildirilecektir.

18-"2495 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik" de de belirtildiği gibi kıyafetinin temiz ve ütülü olmasına özen gösterir ve teçhizatına dikkat eder.

19-Devlet memuruna yakışır örf ve âdetlerimize uygun bir tavır ve davranışa sahip olunacak, otu­rup kalkarken, konuşurken, çay ve sigara içerken nahoş görüntüler sergilemeyecektir.

20-Görev yeri ve çevresini daima temiz, düzenli ve tertipli bulunduracaktır. Görev yerinde ilgisiz kişilerin oturması ve beklemesi önlenecektir.

21-Görev saat 18.00'de gece güvenlik görevlisine teslim edilmeden görev yerinden ayrılınmaya­caktır.

22-Güvenlik görevlileri her ne suretle olursa olsun görev yerinde kendiliğinden değiştirme yapma­yacaklardır.

23-Güvenlik görevlileri yukarıda sayılan görev ve sorumlulukları titizlikle ve noksansız olarak ye­rine getireceklerdir. Bu hususlara uymayanlar hakkında 2495 sayılı Kanunun Disiplin Suçları ve Cezaları uygulanacaktır.

24-Mesai saatleri çalışma koşullarına göre yeniden düzenlenebilir.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİNALARINA AİT KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN (GECE) GÖREV TALİMATI

1-Koruma ve Güvenlik Görevlileri her gün saat 18.00'de görev başlar ve saat 18.00'de Nöbetçi Memurundan kontrol saati ile dış kapıların anahtarlarını imza karşılığı, teslim alırlar. Ertesi günü saat 09.00'da günün nöbetçi memuruna kontrol saatini ve dış kapıların anahtarlarını imza karşı­lığı teslim ederler. Gündüz ekibi ve nokta hizmetinde karşılıkları gelmedikçe güvenlik görevlisi, nöbetçi memuru kesinlikle görevden ayrılmayacaktır.

2-Güvenlik görevlileri kalorifer dairesini, sığınak, ambarları, tuvaletleri binaların etrafını ve bölgeyi gezerek kontrol ederler. Açık bırakılan pencere ve kapıları, su musluklarını, ışıkları kapatırlar. Giderilemeyen aksaklığı nöbetçi memuruna haber verecektir.

3-Bakanlık binaları içerisinde veya çevresinde sahipsiz bir paket bulunduğunda veya ihbar edildi­ğinde koruma ve güvenlik görevlileri ne olduğu belirsiz pakete fizikî müdahalede bulunmaya­caklardır. Öncelikle 155 Polis İmdat telefonu kanalı ile bomba imha uzmanı istenecek ve pake­tin çevresinde, kendi can güvenliklerini de göz önüne alarak, çevre güvenliğini sağlayacaklardır. Bu esnada ilgili amirlerede haber vereceklerdir. Bomba imha uzmanı gelmeden hiçbir görevli şüpheli pakete yanaşmayacak, herhangi bir şekilde yerinden dahi oynatmayacaktır. Bomba imha uzmanı geldikten sonra onun vereceği bilgiler doğrultusunda yardımcı olunacaktır.

4-Görev mahallinde topluca oturulup, sohbet edilemez, oturacak, yatacak şekilde masa, sandalye, koltuk hazırlanmayacaktır. Ayrıca çalışma odalarında kullanılması yasaklanan elektrikli ısıtıcı, soba, ocak gibi cihazlar kullanılmayacaktır.

5-Görev mahallini veya çevresini temiz, düzenli ve tertipli bulundurur. Görev yerinde ilgisiz kişi­ler bulunmayacaktır.

6-Bakanlık binalarını yangından korumak için, yangın talimatı ve diğer mevzuatın icapları nöbetçi memurunun nezaretinde yerine getirecektir.

7-Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçların suçlularını ve suç aletlerini subut delil­leriyle birlikte genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar yakalayacak ve gözaltına alacaktır.

8-Bakanlık tahliye kapısı sürekli kilitli bulundurulacak, Bakan katı, yemekhane yan kapası sürekli kontrol altında bulundurulacak, gerektiğinde tahliye kapısı meyve, sebze v.s. gibi malzemeler geldiğinde sorumlu kişilerce açılıp kapatılacaktır.

9-Yemek, tuvalet gibi ihtiyaçlar karşılanırken veya başka nedenlerle giriş kapılarını boş ve kontrol­süz bırakılmaycak, görevi diğer görevliye teslim ettikten sonra görev yerinden ayrılacak ve ge­cikmeden görevinin başına dönecektir.

10-Güvenlik görevlileri, vazifelerini iki kişilik devriye halinde her yarım saatte bir gezmek suretiyle ifa edeceklerdir. Görev mahallinde kesinlikle oturamaz, yatamaz, uyuyamaz, yemek yiyemez ve alkollü içki ve sigara içemez.

11-Bakanlık binalarında, depolarında, garajda nakledilmekte olan eşya ve malzemeye ait herhangi bir mevzuata aykırı bir hal görülürse nöbetçi memuru haberdar edilecektir.

12-Bakanlık binalarına mesai saatleri dışında çalışmak üzere gelen personelden görev belgeleri is­tenilecek geliş ve gidiş tarihi ve saati ile birlikte deftere yazılacaktır.

13-Koruma ve Güvenlik Görevlileri şahit oldukları her konuya aykırı vakayı zamanında nöbetçi memuruna bildirmekten sorumludurlar.

14-Koruma ve Güvenlik Görevlileri kontrol saatini 21.00'den itibaren her yarım saatte bir, iki kişilik devriye halinde Bakanlık binası ve diğer binalarda mevcut anahtarlarla kurarak kontrol edecek­lerdir.

15-Güvenlik görevlileri görev yerlerinde kendiliklerinden değişiklik yapamazlar.

16-Ani ve tehlikeli vakalar karşısında; derhal düdük çalmak suretiyle nöbetçi memurunu ve diğer güvenlik görevlilerini lüzumunda komşu bulunan resmî daireleri haberdar edeceklerdir.

17-"2495 sayılı Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik"de belirtildiği gibi kıyafetinin temiz ve ütülü olmasına özen gösterir ve teçhizatına dikkat edecektir.

18-Koruma ve Güvenlik Görevlileri yukarıda sayılan görev ve sorumlulukları titizlikle ve noksansız olarak yerine getirecektir. Bu hususlara uymayanlar hakkında 2495 sayılı Kanunun disiplin suç­ları ve cezaları uygulanacaktır.

19-Mesai saatleri çalışma koşullarına göre yeniden düzenlenebilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI NÖBETÇİ KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFLERİ
GÖREV TALİMATI

1. Nöbetçi Güvenlik Şefleri 24 saat esasına göre görev yaparlar.

2. Nöbet hizmetleri sabah 08.30'da başlar, ertesi günü saat 08.30'da sona erer.

3. Nöbet hizmetleri süresince Bakanlığımıza ait tüm birimlerin koruma ve güvenliğinden sorumludurlar.

4. Tüm güvenlik görevlilerinin ilgili Talimatlara uygun olarak görev yapmalarını kontrol eder ve sağlar.

5. Herhangi bir aksaklık halinde ilgili birim ve yetkililerine haber verirler.

6. Şube Müdürlüğünce verilecek Talimat çerçevesinde tüm birimleri kontrol ederler.

7. Nöbet süresince geçen olaylar ve faaliyetleri nöbetçi Güvenlik Şefliği defterine işlerler.

8. Güvenlikle ilgili tüm Talimatları bilir, uygular, uygulatır ve uyarlar.

9. Güvenlik Şefleri kendi aralarında nöbet değişikliği yapamazlar.