MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
OKUL PANSİYONLARI KANUNU (1)

 

––––––––––––––––––

(1)9/11/1983 tarihli ve 2947 sayılı Kanunun 2 nci maddesi geregince kanun metnindeki „temel eğitim“ deyimi „ilköğretim“ olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Kanun Numarası  : 2698
Kabul Tarihi   : 11/8/1982
Yayımlandığı R. Gazete

: Tarih: 13/7/1982 Sayı: 17781

Yayımlandığı Düstur

: Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 388

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yatılı okuma imkanı sağlamak üzere, parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerle paralı yatılı okumak isteyen öğrenciler için okul pansiyonlarının açılmasına ve yönetimine ilişkin esasları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Kanunda geçen;

“Okul” Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarını;

“Pansiyon” ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılıok uyan öğrencilerin barındırma, yatırma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yeri;

“Belletici” ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız ve paralı yatılı öğrencilerin ders saatleri dışında pansiyonlarda eğitim ve gözetimi ile yönetmelikte belirtilecek diğer idari hususları yürütmekle görevli kişileri;

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esaslar

Pansiyonların açılması, ücretlerinin tespiti ve yararlanacaklar

Madde 3 – Milli Eğitim Bakanlığı, parasız ve paralı yatılı okutulacak öğrenciler için pansiyonlar açabilir.

Pansiyonların açılmasında ve pansiyon ücretlerinin tespitinde, bulundukları bölgenin gelişmişligi,ulaşım ve benzeri imkanları dikkate alınır.Pansiyon ücretleri her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilir.

Pansiyonlarda, parasız ve paralı yatılı öğrenciler ile bu Kanun kapsamına giren görevliler ve Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilenler dışında, hiç kimse barındırılamaz.

Pansiyonların yönetimi

Madde 4 – Pansiyonun bağlı bulunduğu okul müdürü, pansiyonun yönetim, eğitim ve hizmetlerini yürütmekten sorumludur. Bu hizmetleri yürütmek üzere bir müdür yardımcısını görevlendirir.

Belleticilerin görevlendirilmesi

Madde 5 – Pansiyonlardan öğrencilerin ders saatleri dışında eğitim ve gözetim faaliyetleri ile pansiyonların idari işlerini yürütmek üzere belleticiler görevlendirilir. Görevlendirme, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları öğretmenleri arasından Valilik Onayı ile yapılır.

 

İKİNCİ KISIM

Mali Hükümler

Pansiyonların bütçeleri

Madde 6 – Pansiyonların bütçeleri, Mali yıl itibariyle düzenlenir ve Milli Eğitim, Bakanlığınca onaylanır.

Alım – Satım işlemleri

Madde 7 – Pansiyonların her türlü alım – satım, onarım işlemleri 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür. (1)

Ücretsiz yemek yiyecekler

Madde 8 – Okul müdürü, pansiyonlarda görevli müdür yardımcısı,belleticiler, memurlar ve hizmetliler ile nöbetçi oldukları günlerde öğretmenler pansiyon tabelasına dahil edilerek yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ücretsiz yemek yerler.

Ücretli yemek yiyecekler

Madde 9 – Pansiyonların bağlı bulundukları okulların öğretmenleri, memurları ve hizmetlileri ile gündüzlü öğrencileri, her gün için tabela gereğince kişi başına düşen günlük ücretin %55‘ini ödemek şartıyla pansiyon tabelasına dahil olarak öğle yemeği yiyebilirler.

Paralı ve parasız yatılı öğrenci ücretleri

Madde 10 – Paralı yatılı öğrencilerden her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen ücret alınır. Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ise aynı miktar üzerinden Devletçe karşılanır.

–––––––––––––

(1)Bu fıkrada yer alan 2490 sayılı Kanun ile ilgili olarak 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Kanunun hükümlerine bakınız.

Öğrenci ücretlerinin ödenmesi

Madde 11 – Paralı yatılı öğrencilerden ücretler ilk taksit öğrencinin pansiyona kayıt olduğu gün olmak üzere dört taksitte alınır. Taksidini yönetmelikte belirtilen zamanda ödemeyen öğrencilerin paralı yatılı öğrencilikle ilişiği kesilir.

Öğretim yılı devamınca paralı yatılı öğrenci alınabilir. Herhangi bir taksit devresinde pansiyona kabul olunan öğrenci,taksidinin tamamını ödemek zorundadır. Bir taksit devresi içinde pansiyonla ilişiğini kesen öğrenciye bu devreye ait taksit geri verilmez. Ancak, bir pansiyondan diğer bir pansiyona nakleden öğrencinin önceki okulunca alınan taksit miktarı naklolunduğu okul pansiyonu taksidine sayılır. Naklettiği okulun pansiyon ücreti evvelki pansiyon ücretinden fazla ise bu takside ait fark alınır, eksik ise fark geri verilmez.

Ücret ve yemek paralarının saymanlığa yatırılması

Madde 12 – Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek paraları, makbuz karşılığı,sayman mutemetlerince alınarak en geç 48 saat içinde saymanlığa yatırılır. Resmi tatil günleri bu süreye dahil değildir.

Pansiyon gelirlerinin kullanımı

Madde 13 – Saymanlıklar, veznelerine yatırılan pansiyon ve yemek ücretlerinin % 88‘ini pansiyon giderlerine harcamak, % 12‘sini de Maliye Bakanlığınca belirlenen saymanlığa göndermek üzere hesaplarına alırlar.

Maliye Bakanlığının belirleyeceği saymanlıkta toplanan % 12‘ler, Milli Eğitim Bakanlığının uygun göreceği pansiyonların giderlerini karşılamak üzere gönderilir. Gönderilen bu paralar yukarıdaki ayırım yapılmaksızın hesaba alınır.

Harcanmayan paraların devri

Madde 14 – Saymanlıklar,her mali yıl,o yıl içinde tahsil ettikleri pansiyon paralarının miktarını, bu paralardan yapılan harcamaları ve geri kalan miktarı gösteren bir hesap özeti düzenleyerek Milli Eğitim Bakanlığına gönderirler. Pansiyonlarda, yılı içinde harcanmayan paralar ertesi mali yıla devrolunur.

Ücret indiriminden yararlanacaklar

Madde 15 – Birden Fazla kardeşlerin ikincisinin pansiyon ücretinden % 15, diğerlerinin ücretlerinden % 20 indirim yapılır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre beş ve daha düşük dereceden aylık alan Devlet Memurları çocuklarından her birine ayrıca % 10 indirim yapılır. Bu indirim Farkları Devlet tarafından ödenir.

Pansiyonlarda indirime tabi çocuğu bulunan bu memurlardan vefat edenlerle emekli olanların çocukları bulundukları ilköğretim veya ortaöğretimi tamamlayıncaya kadar indirimden faydalanırlar.

Sınıfta kalan çocuklara aynı sınıf için yukarıda belirtilen indirimler yapılmaz.

Mahrumiyet bölgesindeki memurların çocuklarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen indirim ve diğer esaslar uygulanır. Bu indirimden yararlanan Devlet Memurlarının çocukları yukarıda belirtilen indirimlerden yararlanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

Madde 16 – Pansiyonların yönetimi, belleticilerin nitelikleri ve görevleri, pansiyonlarda ücretli ve ücretsiz yemek yeme ve ödeme esasları, paralı yatılı öğrenci taksitleri ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, Bakanlar Kurulunca 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan kanunlar

Madde 17 – 1838 sayılı „Maarif Vekaleti Tarafından idare Edilecek Mektep Pansiyonları Kanunu“, 2005 sayılı „Maarif Vekaleti Tarafından İdare Edilecek Mektep Pansiyonları Hakkındaki 1838 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Hükümler İlavasinde Dair Kanun“, 2471 sayılı „2005 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun“, 5025 sayılı „Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından İdare Edilecek Okul Pansiyonları Hakkındaki Kanuna Ek 2005 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun“ yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 – (2698 sayılı Kanunun kendi numarasız geçici maddesi olup 1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanunun yürürlük tarihinden evvel Maliye Bakanlığınca tespit edilen tertiplerde toplanan % 6, % 5 ve % 1‘ler 13 üncü madde gereğince ayrılan % 12‘lerle birleştirilir.

Yürürlük

Madde 18 – Bu Kanun 1/1/1983 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2698 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun No

Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler

Yürürlüğe giriş tarihi

3520

-

10/2/1989