MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA BURS, PARASIZ YATILILIK VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ(1)

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı

: 5/10/1983-83/7166

Resmî Gazete      

: 8.12.1983/18245

Bu Yönetmelik, 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ''nin 34'üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ek ve Değişiklikler:
1) B.K.K.: 8/9/1989-89/14522
  (29.9.1989/20297 RG)
2) B.K.K.: 8/3/1991-91/1582
      (5.4.1991/20836 RG )
3) B.K.K.: 18/12/1992-92/3936 (16.1.1993/21467 RG)

4) B.K.K.: 8/4/1994-94/5594
     (7.7.1994/21983 RG   18.7.1994/2410 TD)
5) B.K.K.: 5/4/2004-2004/7084
(22.4.2004/25441 RG  MAYIS 2004/2560 TD)


   

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Amaç:

Madde 1 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumalarına ve bu öğrencilere yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Bu Yönetmelik Bakanlığa bağlı resmî ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında sınavlı veya sınavsız parasız yatılı ya da burslu okutulacak öğrencilerde aranacak şartları, sınav esaslarını, parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının tespitini ve dağıtımını, parasız yatılılık ve bursluluk arasındaki geçişleri, yapılacak sosyal yardımları, parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesini, iptalini ve bu öğrencilerin nakil esasları ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Tanımlar:

Madde 3 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Bu Yönetmelikte geçen ;

a) Bakanlık :Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Okul : Bakanlığa bağlı resmî ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

d) Öğretim yılı : Ders yılının başladığı tarihten, bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

e) Parasız yatılı okuma : Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin sınavsız olarak ilköğretim ve sınavla veya sınavsız olarak orta öğretim kurumlarında karşılıksız olarak barındırmak, beslemek, giydirmek, harçlık vermek ve benzeri yardımlarda bulunmak suretiyle okutulmalarını,

f) Parasız yatılı öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilköğretim okullarına sınavsız olarak yerleştirilen, orta öğretim kurumlarında ise parasız yatılı okumayı sınavla veya sınavsız olarak hak eden, tercihi doğrultusunda kazandığı veya yerleştirildiği pansiyonlu okula Devlet parasız yatılı olarak kaydı yapılan, karşılıksız olarak barındırılan, beslenme ihtiyaçları karşılanan, kendilerine harçlık ve benzeri yardımlar verilen öğrencileri,

g) Burslu okuma: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ilköğretim 6 ncı, 7 nci, 8 inci sınıf ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle okutulmalarını,

h) Burslu öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerince, tercihine göre yapılacak sınav sonucunda burslu okumaya hak kazanıp ilköğretim 6 ncı, 7 nci, 8 inci sınıf ve orta öğretim kurumlarında karşılıksız olarak para yardımı yapılmak üzere öğrenim gördüğü okula bursluluk kaydını yaptıran öğrencileri,

ı) Öğretmen çocuğu: Ana veya babası; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, görevi sırasında şehit olan, ölen, emekli olan veya öğretmen olup da Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görevli bulunanların çocuklarını,

i) Öğrenci velisi: Öğrencinin ana, baba veya mahkemece tayin edilmiş vasisini,

j) Okullaşma oranı: İlköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki öğrenci sayısının, öğrenim görme yaşına gelmiş çağ nüfusu sayısına oranını,

k) Okulsuz yerleşim birimi: Öğrencinin ailesinin oturduğu yerde ilköğretim okulu bulunmayan yerleşim birimini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Parasız Yatılılık ve Bursluluk İçin Başvuru ve Yararlanma Şartları

Başvuru Yeri:

Madde 4 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuru, Bakanlıkça belirtilen tarihler arasında öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne, mahâllinde yapılacak sınavda ise pansiyonlu okul müdürlüğüne yapılır. İlköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarında sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin velileri başvurularını en yakın millî eğitim müdürlüğüne yaparlar.

Başvuru Şartları:

Madde 5 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Aşağıdaki şartları taşıyanlar, ilköğretim kurumlarında burslu, orta öğretim kurumlarında ise parasız yatılı veya burslu okumak üzere sınava girmek için başvurabilirler:

a )   Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b )   Öğrenim görmek istedikleri okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt şartlarını taşımak,

c )   Bulundukları sınıfta bir yıllık olup sınıfını geçmiş olmak (uzun süreli tedavi gördüğünü resmî sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler hariç),

d )   Orta öğretim kurumlarında, sınava girdiği ders yılında ve daha önceki yıllarda okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve daha ağır bir ceza almamış olmak,

e )   Ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan malî yılın bütçe kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının dört katını geçmemek kaydıyla maddî imkânlardan yoksun bulunmak,

Ailenin maddî durumunun tespitinde;

1-Ailenin maddî durumunu gösterir beyannamede (Ek:1) öngörülen ve bu beyana esas olan velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin yıllık gelir durumunu gösteren kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlardan alınan belge,

2- Aile nüfus kayıt örneği,

3- Velinin eşi çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi ana-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme karar örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme karar örneği ve kontenjanla ilgili belgeler istenir.

Ancak, vergi türü nitelikleri ile bağlı oldukları mevzuat hükümlerine göre, basit veya gerçek usulde vergiye bağlı olan vergi mükelleflerinin gelirleri, bir önceki yılın gelir vergisine esas vergi matrahını gösterir belge göz önünde bulundurularak bir önceki malî yılda tespit edilen ailenin fert başına düşen limiti esas alınarak hesaplanır. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında kontenjana giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrenci ailelerinin maddî durumları dikkate alınmaz. Diğer kontenjanlara giren öğrenci ailelerinin maddî durumları dikkate alınır.

Özel eğitimi gerektiren çocuklar da parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girebilirler. Bursluluğu kazanan öğrencilerin engellerine uygun okula veya kaynaştırma eğitimine devam ettikleri/edecekleri okula , zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğrencilerden parasız yatılılığı kazananların da engellerine uygun tercih ettikleri özel eğitim okuluna veya kaynaştırma eğitimine devam ettikleri/edecekleri okula kayıtları yapılır.

Madde 6 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

5 inci madde de belirtilen şartları taşıyan, yapılacak sınavı kazanan öğrencilere her yıl Bakanlıkça tespit edilecek kontenjanlar çerçevesinde parasız yatılılık veya bursluluk sağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Kontenjanlarının Tespiti

Madde 7 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Bakanlığın ilgili daireleri, sınavla alınacak parasız yatılı öğrencilerle ilgili olarak pansiyonlu okulların adlarını, niteliklerini, açık kontenjanlarını, burslu öğrencilerle ilgili olarak da burs kontenjanları ile yararlanma şekillerini gösteren listeleri hazırlayarak Bakanlıkça belirlenecek tarihte Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderir.

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü:

a) Parasız yatılı okumak isteyen öğrencilerin tercih edecekleri pansiyonlu okulların adlarını, açık kontenjanlarını, pansiyonun niteliğini ve tercih kodlarını, burslu okumak isteyen öğrencilerin yararlanma şekli ve sınıflar dikkate alınarak tercih kodlarına göre düzenlenen tabloları, her yıl Bakanlıkça hazırlanan sınav kılavuzunda açıklar.

b) Parasız yatılılık veya bursluluk için sınıflara göre başvuran öğrenci sayısı ile açık kontenjanın çarpımını, başvuran toplam öğrenci sayısıyla oranlamak suretiyle kontenjanı bulur.

c) Bu sınavda başarılı olup kontenjana giren öğrencileri, tercihlerine göre pansiyonlu okullara veya bursluluğa yerleştirir.

Parasız yatılılığı kazanan öğrencilerin kayıtları, yerleştirildikleri okul müdürlüklerince yapılır. Bursluluğu, tercihlerine ve girdikleri kontenjana göre kazanan öğrencilerin bursluluğa kayıtları ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okul müdürlüklerince yapılır.

Madde 8 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık ve bursluluk kontenjanlarının ;2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren öğrencilere %15'i, oturdukları yerde ilköğretim okulu bulunmayan öğrencilere %10'u, öğretmen çocuklarına %25'i ve diğer öğrencilere %50'si ayrılır.

Ayrılan bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması hâlinde açık kontenjanlar, diğer öğrencilere ayrılan %50'lik kontenjana ilâve edilerek tahsis edilir.

Yukarıdaki kontenjanlardan yararlanacak öğrencilerin, bu durumlarını 20 nci maddedeki açıklamalar doğrultusunda sınavlara başvuru sırasında belgelendirmeleri esastır.

Madde 9 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Okulsuz yerleşim birimlerinde bulunan zorunlu öğrenim çağındaki çocuklar, sınavsız olarak yatılı ilköğretim bölge okullarına ve pansiyonlu ilköğretim okullarına alınır ve ilköğrenimlerini bu okullarda tamamlarlar.Bu okullardan mezun olan parasız yatılı öğrencilerden Bakanlıkça tespit edilecek kontenjan kadarı, başarı derecesine göre belirlenerek, öncelikle meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarında öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için sınavsız olarak parasız yatılılığa alınırlar.

Zihinsel engelliler dışındaki özel eğitim gerektiren öğrencilerden öğrenim gördükleri ilköğretim ve özel eğitim ilköğretim okullarından mezun olanlar,başarı derecesine göre sınavsız olarak engellerine uygun pansiyonlu orta öğretim kurumlarının parasız yatılılığına yerleştirilirler.

Madde 10 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Aşağıdaki şartlardan birini taşıyan ;

a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) bendi, 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurtdışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uyan kişilerin çocuklarından,

b) Başbakanlığın izniyle alınan yabancı uyruklu öğrencilerden,

c) Doğal afet, savaş ve olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklardan,

d) Görevli bulundukları yerde çocuklarının devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan öğretmen çocuklarından

Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.

Öğretmen çocuklarının belirlenmesinde, öğretmenin görevli bulunduğu yerleşim birimi göz önünde bulundurulur. İllerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak en küçük birimden başlamak üzere köy, kasaba, ilçe ve il merkezinde görev yapan öğretmen çocuklarına, başarı durumları da göz önünde bulundurularak öncelik verilir.

Öğretim yılı içinde çocuğunu okutacak düzeyde ve türde okul bulunmayan yerleşim birimlerine nakilleri yapılan öğretmenlerin çocukları da kontenjan bulunması durumunda öğrenimlerine uygun okullara parasız yatılı olarak alınırlar.

Sınavsız olarak parasız yatılılığa kaydı yapılan öğretmen çocukları ile kayıtları yapıldıktan sonra öğretmen olan ana veya babası ölen öğrencilerin parasız yatılılıkları orta öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Madde 11 - (Değişik: 8/4/1994-94/5594 B.K.K.)

Sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacak öğrencilerin, özel giriş sınavı ile öğrenci alan eğitim öğretim kurumlarının özel giriş sınavını kazanmaları ve bu okullar ile diğer eğitim öğretim kurumlarının kayıt kabul şartlarını da taşımaları gerekir.

Madde 12 - Özel giriş sınavı bulunan resmî okulların kontenjanı belirlenirken resmî pansiyonu olan okullarda 10 uncu madde kapsamına giren ve bu tür okulların sınavını kazanan çocuklar için % 10 kontenjan ayrılır. Bu öğrencilerden pansiyonu olmayan resmî okulları kazananlar, resmî pansiyonu olan okullara ayrılan kontenjan kadar nakledilirler. Resmî pansiyonu olmayan okulların sınavını kazanan öğrenci sayısının,ayrılan kontenjandan fazla olması halinde bu okullarda parasız yatılı okutulacak ve 10 uncu maddedeki her öğrenci grubu için ayrılacak miktar şöyle bulunur. Resmî pansiyonlu okullarda, sözü edilen öğrencilerin nakli için ayrılan toplam kontenjan ile resmî pansiyonu olmayan okulların sınavını kazanan 10 uncu madde kapsamına giren her öğrenci grubu sayısının resmî pansiyonu olmayan okulların sınavını kazanan toplam öğrenci sayısına oranı ile çarpılır, bulunan sayı her grup için nakledilecek öğrenci sayısını verir.

Örnek:

300 (a grubundaki öğrenci sayısı) 560 (Toplam kontenjan) = 86

--------------------------------- X (a grubu için nakledilecek öğrenci sayısı)

1950 (Bütün okulların sınavını kazanan 11 inci madde kapsamına giren öğrenci sayısı)

Küsurlu çıkan sayılarda virgülden sonraki 5 ve daha yukarı sayılar bir üst sayıya tamamlanır. (5'den küçük olan rakamlar dikkate alınmaz.) Her grupta bulunan öğrencilerden bu okulların giriş sınavlarında en yüksek puanı alandan başlamak üzere, puan sırasına göre ayrılan miktar kadarı, nakledilir. Ancak, öğretmen çocuklarından en küçük yerleşim biriminden başlamak üzere köy, kasaba, ilçe ve il'de görev yapanların çocuklarına, puanına bakılmaksızın öncelik tanınır. Bu öğrencilerden nakil sırasına giremeyenlerin kazandıkları okulun bulunduğu şehirde ve günlük çalışma takvimi aynı olan diğer okullara bağlı resmî pansiyon var ise bu pansiyonlarda kalmaları sağlanarak parasız yatılı olarak okutulurlar. Ayrılan % 10 kontenjan dolmadığı takdirde, kontenjan açığı ön kayıtla öğrenci alınmak suretiyle kapatılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları

 

Madde 13 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Orta öğretim kurumlarında parasız yatılı okutulacak veya ilköğretim 6 ncı, 7 nci, 8 inci sınıf ve orta öğretim kurumlarında burs verilecek öğrencilerin seçme ve sıralama sınavı merkezî sistem esaslarına göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yapılır. Resmî Anadolu türü liseler ile fen liselerinin özel giriş sınavını kazanan adaylar, kayıt yaptıracakları okullarda cinsiyetlerine uygun pansiyon bulunması ve parasız yatılı okuma koşullarını taşımaları hâlinde aynı zamanda merkezî sistemle yapılan parasız yatılılık sınavını da kazanmış sayılırlar.

Ancak, merkezî sistem sınav sonucu veya 9 uncu ve 10 uncu maddelere göre yapılan kayıtlar sonunda okul pansiyonlarında boş kalan kontenjanları doldurmak için, esasları Bakanlıkça belirlenmek kaydıyla valiliklerce mahallinde seçme ve sıralama sınavı yapılır. Kontenjanların yine dolmaması durumunda aynı şartlarla valiliklerce ikinci bir sınav yapılabilir .

Pansiyonların, o yöredeki orta öğretim kurumlarının ortak kullanımına açılması esastır. Bakanlık, bu uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirler.

Madde 14 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Kontenjanlar, sınav tarihi ve başvuru şekli, sınav komisyonunun kurulması ve görevleri ile sınavla ilgili diğer işlemler her yıl ekim ayı içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde ilgili daire temsilcilerinden oluşturulan “Merkezî Sistem Sınav Organizasyon Kurulu” tarafından tespit edilerek hazırlanan çalışma takvimi ile birlikte belirlenecek ayın sonuna kadar valiliklere duyurulur.

Madde 15 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Sınav sonucunda parasız yatılılığı veya bursluluğu kazanan öğrencilerin, öğretim yılı başında öğrenim görecekleri okullara, bursluluk veya parasız yatılılık kaydını zamanında yaptırabilmeleri için sınav sonuç listeleri, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yıllık sınav takviminde belirtilen süre içinde açıklanarak ilgili dairelere ve millî eğitim müdürlüklerine gönderilir.

Madde 16 - Bakanlıkça belirlenen kontenjanlara göre seçme sıralama sınavlarını kazanmış olanlardan, öğrencinin tercihi göz önünde tutularak,en yüksek puandan başlamak üzere parasız yatılılığa veya bursluluğa alınacak öğrenciler tespit edilirler.

Madde 17 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Öğrenciler, başvuru kılavuzunda belirtilen ve tercihleri doğrultusunda sınavını kazandıkları pansiyonlu okulu değiştiremezler. Ancak, devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı sonucunda, kazandığı okulda parasız yatılı olarak okumak istemeyen veya parasız yatılılık sınavına girmemiş olanların resmî Anadolu ve fen liselerini kazanarak bu okullara kayıtlarını yaptırmaları ve bu okullarda parasız yatılı olarak okumak istemeleri halinde 19 uncu maddedeki kayıt şartlarını taşımaları ve cinsiyetlerine uygun , bu okulların pansiyonu olması durumunda, pansiyonun açık kontenjanına özel giriş sınavında alınan toplam puanına göre seçme ve sıralama ile pansiyon bulunmaması durumunda ise Bakanlığın ilgili dairelerinden onay alınması ve öğrencinin öğrenimine kendi okulunda devam etmesi şartıyla diğer pansiyonlardan birine yerleştirilmesi sağlanır.

Tercihleri doğrultusunda burslu olarak öğrenim hakkı kazanan öğrenciler ise kayıt yaptırdıkları veya öğrenim gördükleri okullarda bu haklarından yararlanırlar.

Madde 18 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Parasız yatılı okumaya veya burs almaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgeleri, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce adayların adreslerine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciliğe Kabul

Madde 19 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Parasız yatılılığa veya bursluluğa hak kazanan öğrencilerin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

a )   Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığına dair resmî sağlık kuruluşlarından alınacak rapor,

b )   Öğrenim durumunu gösterir belge veya onaylı örneği,

c )   Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

d )   Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (e) bendindeki açıklamaya uygun olarak hazırlanmış ailenin maddî durumunu gösterir beyanname (Ek:1),

e )   Sınava girdiği öğretim yılında ve daha önceki yıllarda ”tasdikname ile uzaklaştırma” veya daha ağır bir ceza almadığını gösterir belge,

f )   İki adet fotoğraf (burslu öğrencilerden istenmez),

g )   Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi,

h )   Okuduğu sınıfta bir yıllık olup sınıfını geçtiğini gösterir belge.

Ancak, ilköğretime yeni başlayacaklardan (b), (e), (g) ve (h), ilköğretim okuluna devam etmekte olanlardan (e), 9 uncu ve 10 uncu maddelere göre sınavsız olarak parasız yatılılığa alınacaklar ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamına giren ve bu kontenjandan sınavı kazanan öğrencilerden (d) bendindeki belgeler istenmez.

Madde 20 – (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca özel kontenjan ayrılan öğrencilerden ayrıca ;

a) Durumları 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine uyanlardan, mahkeme ilâmı veya hâlen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu il sosyal hizmetler veya yetiştirme yurdu müdürlüklerinden alınmış koruma altında bulunduklarını gösterir belge,

b) Öğrencinin ailesinin oturduğu yerde ilköğretim hakkından yararlanamayanlardan, o yerde ilköğretim okulu bulunmadığına dair il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alınmış belge,

c) Öğretmen çocuklarından durumlarını gösterir kurumundan alınmış belge

istenir.

Madde 21 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrencilerden ayrıca ;

a) Durumları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) bendine uyan kişilerin çocuklarından;

1- Babasının harp, terör malûlü veya şehit olduğunu gösterir belge (Ek:2),

2- Aile nüfus kayıt örneği,

b) Durumları 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine uyan kişilerin çocuklarından;

1-Sözü edilen kanunlardan yararlandıklarını gösteren resmî makamlardan alınacak belge,

2-Aile nüfus kayıt örneği,

c) Doğal âfet, savaş ve olağanüstü hâller sebebiyle korunmaya muhtaç olanlardan;

1- Kaymakamlık ve valiliklerden alınacak durumlarını gösterir belge,

2-Aile nüfus kayıt örneği,

d) Görev yaptıkları yerleşim birimlerinde çocuklarının devam etmekte olduğu düzey ve türde okul bulunmayan öğretmen çocuklarından;

1-Görevli olduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünden alınan görev yaptıkları yerde çocuğunu okutacak düzey ve türde okul bulunmadığını gösterir belge,

2-Nüfus cüzdanının onaylı örneği

istenir.

Madde 22 – (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Durumları, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 65 inci maddesinin (d) bendi hükmüne uyan öğrencilerin veli veya vasileri, çocuklarının mezun oldukları veya öğrencisi bulundukları okulun bağlı bulunduğu valiliğe temmuz ayının birinden başlamak üzere öğretim yılının sona erdiği tarihe kadar 21 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte başvururlar.

Bu öğrencilerin durumları millî eğitim müdürlüklerince incelenerek bilgi cetveli düzenlenir. Düzenlenen bilgi cetveli, öğretim yılının başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Bakanlığın ilgili dairelerinde bulunacak şekilde gönderilir. (Ek:3)

Madde 23 - 22 inci maddede sözü edilenler hariç durumları 10 uncu madde hükümlerine uyanlar 21 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa başvururlar. Başvurular 15 gün içinde incelenerek durumları uygun bulunanlar okullara yerleştirilir.

ALTINCI BÖLÜM

  Parasız Yatılı Öğrencilikten Burslu Öğrenciliğe Burslu Öğrencilikten

Parasız Yatılı Öğrenciliğe Geçişler

Madde 24 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Kontenjan bulunması hâlinde okulların teklifi ve Bakanlığın onayı ile öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere; özre dayanmayan geçişlerde en az bir ders yılı parasız yatılı öğrenim gören öğrenciler burslu, burslu öğrenim gören öğrenciler parasız yatılı öğrenciliğe geçirilebilir. Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için başvurular, velisi tarafından öğrencinin parasız yatılı veya burslu olarak eğitim-öğretim gördüğü okul müdürlüğüne, ders yılının bitiminden yeni ders yılının başlamasına 15 gün kalıncaya kadar yapılır.

Ancak; sağlık sorunu, korunmaya muhtaç duruma düşme, ana, babanın ayrılması veya bunlardan birisinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması gibi nedenlerle geçişler için başvurularda süre kaydı aranmaz. Özre dayalı geçişlerde, özrüne dair belge ile birlikte velisi tarafından öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü okul müdürlüğüne müracaat edilir.

Parasız yatılılıktan bursluluğa, bursluluktan parasız yatılılığa geçişler için yapılan başvurular, başvuru süresi sonunda okul müdürlüklerince incelenerek valilik kanalıyla ilgili dairelere gönderilir.

Geçişler için yapılan başvurular,Bakanlığın ilgili dairelerince değerlendirilerek uygun görülenler valilik ve dairelerine bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Parasız Yatılı ve Burslu Öğrenciliğin Sona Ermesi

Madde 25 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

İlköğretim okullarında burslu ve orta öğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu orta öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

Ancak;

a) Yatılı ilköğretim bölge okullarına, pansiyonlu ilköğretim okullarına ve özel eğitim ilköğretim okullarına alınan parasız yatılı öğrenciler dışında; ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının her birinde bir defadan fazla sınıfta kalan,orta öğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşen,

b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, cezası ertelenmiş olsa bile bir suçtan dolayı mahkûm olan,

c) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Bakanlıkça kabul edilebilir bir özre dayanmaksızın kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya burslu okumaktan isteğiyle vazgeçen,

f) Bursluluk veya Devlet parasız yatılılığı kazanıp Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde burs veya parasız yatılılık kaydını yaptırmayan

öğrencilerin bursluluk veya parasız yatılılığı sona erer.

Madde 26 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Parasız yatılı veya burslu okuma hakları sona eren orta öğretim öğrencilerine okuldan ayrılmak istemeleri hâlinde, velilerinin yazılı başvuruları üzerine tasdiknameleri verilir.

Madde 27 - Parasız yatılılığı veya bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları en geç bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Madde 28 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

İlköğretim ve orta öğretimde, bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrar eden öğrencilerin parasız yatılılık veya bursluluk hakları devam eder.

Madde 29 - Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla, parasız yatılılık veya bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavları kazanmaları halinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Parasız Yatılı veya Burslu Öğrencilerin Bir Okuldan Başka Bir Okula Nakli 

Madde 30 - Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin nakilleri, kontenjan durumuna ve aşağıdaki öncelik sırasına göre, Bakanlıkça yapılır.

a) Öğrencinin sağlık durumu,

b) Tasdikname ile uzaklaştırma cezası alınması,

c) Öğrenci velisinin, öğrenci okula kayıt olduktan sonra gerçekleşen görev veya işyeri değişikliği,

d) Velinin, öğrencinin naklini istediği okulun bulunduğu il veya çevre illerde sürekli olarak oturması,

(Değişik: 8/4/1994-94/5594 B.K.K.) Birinci fıkranın (a) bendine göre, okul değiştirme isteklerinde, öğrencinin tam teşekküllü devlet hastanesinden nakletmek istediği yerde öğrenimine devam etmesinin sağlık yönünden lüzumlu olduğunu belirtir sağlık kurulu raporu alması, burslu öğrencilerden sağlık kurulu raporu istenmemesi,

Birinci fıkranın (c) bendine göre; öğrenci velisinin görev veya işyeri değişikliğini resmî makamlardan alacağı belge ile belgelendirmesi,

Birinci fıkranın (d) bendine göre; öğrenci velisinin, öğrenciyi naklettirmek istediği okulun bulunduğu il veya çevresinde sürekli olarak oturduğunu resmî makamlardan alacağı belge ile belgelendirmesi,

zorunludur.

Madde 31- (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen özürler nedeniyle nakil başvuruları, gerekli belgelerle birlikte öğrenim görülen okul müdürlüğüne ders kesiminden itibaren yeni ders yılının başlamasına kadar yapılır. Parasız yatılı öğrencilerin farklı türdeki okullar arası nakillerinde ayrıca ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Ancak, Bakanlığa bağlı herhangi bir okulda parasız yatılı öğrenci iken Bakanlığa bağlı başka bir okulun özel giriş sınavını kazanarak kaydını yaptıran öğrencilerin parasız yatılı olarak nakilleri sağlanır.

Okul müdürlükleri; nakil için başvuru süresi sonunda burslu ve parasız yatılı öğrenci listelerini, görüşleriyle birlikte valilik kanalıyla Bakanlığın ilgili dairelerine gönderirler.

Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri ders yılı içinde yapılmaz.

Sağlık durumu,korunmaya muhtaç duruma düşme,ana babanın ayrılması veya bunlardan birinin ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulması nedeniyle yapılacak nakiller ile burslu öğrencilerin nakilleri öğretim yılı içinde yapılabilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 32 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Parasız yatılı öğrencilere bütçe imkânlarına göre aşağıda belirtilen sosyal yardımlar yapılır.

a) Öğrencilere aşağıda cinsleri, adetleri ve kullanma süreleri belirtilen eşyalar verilir.

Cinsi
Adet/Çift Kullanma Süresi Açıklama
Palto-Pardösü
1 3 yıl Üç yılda bir verilir.
Takım elbise
1 1 Her yıl verilir.
Gömlek
3 1 "
Takım iç çamaşırı
3 1 "
Çorap
4 1 "
Ayakkabı
1 1 "
Spor ayakkabı
1 1 "
Kravat
2 1 "
El ve yüz havlusu
2 1 "
Banyo havlusu
1 1 "
Eşofman
1 2

İki yılda bir verilir.

Pijama
1 2 "
Terlik
1 1 Her yıl verilir.

Kız öğrencilere bunlara denk eşya verilir.

İlköğretim okulu 1-8 inci sınıflardaki kız ve erkek öğrenciler için verilecek eşya Millî Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca ayrıca belirlenir.

b) Öğrencilere, öğretim programlarının gerektirdiği kitaplar okul yönetimlerince ücretsiz olarak sağlanır.

c) İlköğretim öğrencilerine 100, orta öğretim öğrencilerine 125 gösterge rakamlarının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlarda; yabancı uyruklu soydaş öğrencilere ise bu miktarların 2,5 (iki buçuk) katı harçlık olarak öğrenimi süresince yaz tatiline rastlayan aylar da dahil olmak üzere her ay ödenir.

d) Öğrencilere, diğer eğitim–öğretim araçlarının karşılanması amacıyla her öğretim yılı başında bir defaya mahsus (c) bendinde belirtilen bir aylık harçlık tutarında ayrıca ödeme yapılır.

Madde 33 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilere verilecek burs miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu tespit edilir.

Bu öğrencilerin bursları, bursluluk sınavını kazanarak okula kayıt yaptırdıkları tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeye tatil aylarında da devam edilir.

Madde 34 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ilköğretim okulunu bitiren öğrencilerin bursları, orta öğretim kurumlarına devam etmeleri hâlinde kesilmez. İlköğretim okullarından burslu olarak mezun olan öğrenciler, orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırırken, ilköğretimde burslu olduğuna dair belgeyi ibraz ederek bursluluk kaydını da yaptırır.

Bu öğrencilerin bursları, yeni kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğünce mezun oldukları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir. Çeşitli sebeplerle Bakanlığa bağlı resmî ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okul veya diğer bakanlıklara bağlı okullara geçen öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir. Bursluğu sona erenlerin listeleri Bakanlığın ilgili dairesine en geç bir ay içinde gönderilir.

Madde 35 - Parasız yatılı veya burslu okuma imkânlarından faydalanan öğrenciler, başka kurumlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu Yönetmelikte öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar.

(Ek fıkra: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.) Resmî kurumlar; Bakanlığa bağlı resmî ilköğretim ve/veya orta öğretim kurumlarında burs verecekleri öğrenci listelerini, her yıl eylül ayı içinde Bakanlığa gönderirler.

Madde 36 - Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olmayanların okullarda veya belli yerlerde toplamak suretiyle barındırılmalarına ve sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam olunur. Okulda kalacak öğrenci sayısı 50'den az olduğu takdirde okul müdürlüklerince ders kesiminden en az bir ay önce bu öğrencilerin listeleri Bakanlığa gönderilir. Bunların kalacağı okullar Bakanlıkça tespit edilir.

Bu öğrencilerin yaz tatilleri, ilgili eğitim dairelerince düzenlenecek programlara göre değerlendirilir.

Madde 37 – (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Parasız yatılı veya burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Bakanlıkça karşılanır. Bu öğrencilerin tedavileri devam ettiği sürece, raporlarını en geç bir hafta içinde okul yönetimlerine vermeleri şartıyla yatılılık veya burslulukları devam eder. Burslu öğrencilerin aylık bursları tam olarak ödenir.

Madde 38 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Mezun olan yatılı öğrenciler ile burslu öğrencilerin listeleri, ders yılının sona erdiği tarihi izleyen ay sonunda Bakanlığın ilgili dairelerine gönderilir.

Madde 39 - (Değişik: 5/4/2004-2004/7084 B.K.K.)

Parasız yatılılık veya bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin, ailenin maddî durumunu gösterir beyanname ve ekleri ile diğer belgeleri, öğrenim gördükleri okul müdürlüğünce gerekli görüldüğü takdirde araştırılır. Bu araştırma sonucuna göre velinin ailenin maddî durumunu gösterir beyannamede (Ek:1) belirttiği fert başına düşen yıllık gelir miktarı, içinde bulunulan malî yılda belirtilen limitten fazla ise yanlış beyanda bulunan öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durum ilgili makamlara bildirilir. Bu işlem sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti durumunda öğrencinin parasız yatılılık veya bursluluk hakkı iptal edilir.

Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburî hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulamazlar.

Dayanak:

Madde 41 - Bu Yönetmelik 17/6/1982 tarih ve 2684 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Geçici Madde - Bu yönetmeliğin yayımı tarihinde ortaqokul, lise ve dengi okullarda parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olanlar, yatılı veya burslu olarak öğrenimlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre sürdürürler.

Kaldırılan Hükümler

Madde 42- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 17.5.1976 tarih ve 15590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Temel Eğitim İkinci Kademe ve Orta Öğretim Burs-Parasız Yatılılık ve Diğer Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ile 22.4.1967 tarih ve 12580 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “ İmam-Hatip Okullarına Parasız Yatılı Olarak Alınacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük:

Madde 43 – Sayıştay'ın görüşü alınan bu Yönetmelik , yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 44 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

             _________________________________________

(1) Bu Yönetmeliğin adı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği'' iken 5/4/2004 tarihli ve 2004/7084 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 1 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Ek-1 PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDÎ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME

Ek-2 HARP, TERÖR MALÛLÜ VEYA ŞEHİT ÇOCUKLARI İÇİN BELGE

Ek-3 HARP, TERÖR MALULÜ VEYA ŞEHİT ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ BİLGİ CETVELİ