ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA
İLİŞKİN YÖNERGE


16.04.200 tarih ve B.08.0.ÖEG.0.13.02/321-5-1439 sayılı Makam Onayı
Değişik:28.06.2006 tarih ve B.08.0.ÖEG.0.13.02/320-42-3015 sayılı Makam Onayı

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, NİSAN 2010 tarihli ve 2631 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge''nin 32'nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün teşkilât, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

Genel Müdürlük: Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünü,

Okul: Anadolu Öğretmen Liselerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevler

Teşkilât

Madde 5- 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun (179 sayılı KHK'nin 385 sayılı KHK ile değişik 13/A maddesi) ile kurulan Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü bir Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı, üç Daire Başkanı, on iki Şube Müdürü ile yeteri sayıda Eğitim Uzmanı ve diğer personelden oluşur.

Genel Müdürlüğün Görevleri

Madde 6- Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek.

b) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

c) Okullar ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin, bursluluk ve yatılılıkları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

d) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

(Değişik: 23/06/2006 tarih ve 3015 sayılı Makam Oluru) e) Öğretmenlerde bulunması gereken bilgi, beceri ve tutum özelliklerini içeren yeterlikleri belirlemek.

Genel Müdürün Görev ve Sorumlulukları

Madde 7- Genel Müdürün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Millî eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri, mevzuat hükümleri, kalkınma plânları ve hükümet programları doğrultusunda Genel Müdürlüğün görevleri ile ilgili politika ve stratejileri belirlemek ve gerekli plânlamayı yapmak.

b) Genel Müdürlüğe bağlı birimlerin görev plânlamasını yapmak.

c) Genel Müdürlük birimlerinin, hizmetleri yönetecek biçimde teşkilâtlanmasını sağlamak.

d) Genel Müdürlüğün iş ve görev bölümünü rasyonel bir şekilde düzenlemek, görevleri; yetki ve sorumluluklarına göre ilgililere dağıtmak.

e) Genel Müdürlüğün hizmet birimlerini yürürlükteki mevzuata göre en verimli şekilde ve katılımcı bir anlayışla yönetmek.

f) Personelin verimliliğini artırıcı bilgi ve becerileri kazanmalarına, iş başında yetişmelerine ve üst görevlere hazırlanmalarına yardımcı olmak.

g) Personelin performansının ölçülmesi ve değerlendirmesini objektif ölçütlere göre yapmak.

h) İş akışı ve haberleşmeyi düzenlemek, geliştirmek ve etkili hale getirmek.

ı) Genel Müdürlük bünyesindeki birimler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.

i) Kaynakların (insan, zaman, para vb.) en iyi şekilde kullanılarak en yüksek verimin alınabilmesini sağlamaya ilişkin önlemleri almak.

j) Genel Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde, diğer daireler ile Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

k) Birimlerdeki iş ve hizmetlerin, toplam kalite yönetimi anlayışına göre, süresi içinde ve amaca uygun olarak yapılıp yapılmadığını izlemek ve değerlendirmek.

l) Denetleme sonucu tespit edilen aksaklıkları giderici önlemleri almak.

m) Görev verildiğinde Bakanlığı yurt içi ve yurt dışında temsil etmek.

n) Personelin değerlendirme formlarını ve sicil raporlarını doldurmak.

o) Üst yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapmak.

Genel Müdür Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 8 - Genel Müdür Yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Plânlama, organizasyon, yönetme ve koordinasyon işlerinde Genel Müdüre yardımcı olmak.

b) Sorumluluğundaki daire başkanlıkları ile şubelerin iş ve çalışma programlarına uygun olarak hizmet vermelerini sağlamak, astları arasında iş dağılımı yapmak.

c) Sorumluluğundaki personelin çalışmalarında toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde rehberlik yapmak, daha iyi yetişmelerini sağlamak, yeterlik ve performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Personelin uyum içinde çalışmalarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak.

e) Çalışmaları izlemek, Genel Müdür adına denetlemek, görülen aksaklıkları tespit etmek ve bunların giderilmesi için gerekli rehberliği yapmak, Genel Müdüre teklifte bulunmak.

f) Kaynakların (insan, zaman, para vb.) en iyi şekilde kullanılarak en yüksek verimin alınabilmesini sağlamaya ilişkin önlemleri almak.

g) Genel Müdürün bulunmadığı zamanlarda görev verilmesi halinde ona vekâlet etmek, Genel Müdür adına Bakanlık içinde veya dışında yapılacak toplantılara katılmak.

h) Amiri olduğu personelin değerlendirme formlarını ve sicil raporlarını zamanında doldurmak.

ı) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Daire Başkanlarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- Daire Başkanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, faaliyetlerin kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler uyarınca yürütülmesini ve personelinin görevinde yetiştirilmesini sağlamak, rehberlikte bulunmak.

b) Bağlı şubelerin yıllık iş plânlarının hazırlanmasını sağlamak.

c) Şubeler arasında koordinasyon sağlamak.

d) Çalışmalarda diğer daire başkanlıklarıyla iş birliği yapmak.

e) Bağlı personelin günlük devam-devamsızlıklarını izlemek ve gerekli önlemleri almak.

f) Birimindeki personelin çalışmalarında, toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde rehberlik yapmak, daha iyi yetişmelerini sağlamak, yeterlik ve performanslarının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

g) Birim ile ilgili yeni projelerin tasarlanmasında üst yönetime teklifte bulunmak, görüş bildirmek, uygun görülen projelerin hazırlanmasını sağlamak.

h) Kaynakların (insan, zaman, para vb.) en iyi şekilde kullanılarak en yüksek verimin alınabilmesini sağlamaya ilişkin önlemleri almak.

ı) Bağlı eğitim uzmanlarının kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, icra plânları ve çalışma programlarına uygun olarak hizmet vermelerini sağlamak.

i) Amiri olduğu personelin değerlendirme formlarını ve sicil raporlarını zamanında doldurmak.

j) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları

Madde 10- Şube müdürlerinin ortak görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubenin görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun olarak yürütmek.

b) Şube görevlerinin zamanında ve sağlıklı olarak yürütülmesini temin amacıyla şube personeli arasında görev bölümü yapmak ve bu görevleri ilgililere yazılı olarak bildirmek.

c) Personelin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, iş plânlarını hazırlamak.

d) Şube personelinin çalışmalarında toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde gerekli rehberliği yapmak ve daha iyi yetişmelerini sağlamak, yeterlik ve performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

e) Şube görevlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, iyileştirme ile ilgili teklifleri amirlerine sunmak.

f) Şubesi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve ilgili diğer mevzuatı hazır bir şekilde bulundurmak.

g) Görevi ile ilgili uygulamada görülen aksaklıkları, eksiklikleri belirlemek, ilgili birimlerle mevzuat düzenleme çalışmalarına katılmak.

h) Hizmette bütünlük anlayışı içinde bilgi akışını ve ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak, diğer şubelerle iş birliği yapmak.

ı) (Değişik: 23/06/2006 tarih ve 3015 sayılı Makam Oluru) Şubesi ile ilgili proje çalışmalarına katılmak, şubesince yürütülen proje ve faaliyetlerle ilgili bütçe tekliflerinin ilgili şubelerle koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.

i) Şube ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

j) Şubesi ile ilgili yıllık iş plânını ve çalışma takvimini hazırlamak.

k) Şube personelinin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık vb. hususlarını denetlemek ve takip etmek.

l) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı önlemek, tasarrufa önem vermek.

m) Personelinin değerlendirme formlarını ve sicil raporlarını zamanında doldurmak.

n) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 11- Eğitim uzmanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kanun, tüzük ve yönetmelik taslaklarını incelemek, çeşitli kuruluşlardan gelen ve görüş verilmesi gereken konularda daire görüşüne esas olacak raporları hazırlamak.

b) Eğitim ve öğretimle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge hazırlıkları çalışmalarını yapmak, yapılan çalışmalara katılmak.

c) Öğretim programlarının araştırılması, değerlendirilmesi, hazırlanması, geliştirilmesi, derlenmesi ve hizmete sunulması çalışmalarına katılmak.

d) Öğretim programlarını geliştirmek amacıyla araştırma ve meslek analizleri yapmak.

e) İç ve dış kaynaklı proje çalışmalarına katılmak, ilgili şubelerle iş birliği yapmak.

f) Karma Kültür Komisyonları ve kültürel değişim programları ile ilgili tutanakları incelemek ve gerekli tekliflerde bulunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışına merkez teşkilâtından gezi, toplantı vb. amaçlarla giden amirlerin getirdikleri dokümanı incelemek ve rapor haline getirmek.

h) Millî Eğitim Şûraları, Eğitim Kongreleri, Danışma Kurulları vb. toplantılar için gerekli hazırlıkları yapmak, toplantıları izlemek ve sonuçlarını rapor haline getirmek.

ı) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda araştırma, inceleme, değerlendirme çalışmalarına katılmak, sonuçlarını rapor halinde amirlerine sunmak.

i) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı önlemek, tasarrufa önem vermek.

j) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim uzmanları, yukarıda belirtilen görevlerden kendisine verilenlerle ilgili çalışmaları toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde plânlar, yürütür ve sonuçlandırır, şube müdürleri ile koordineli çalışır.

Şeflerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 12- Şeflerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şube hizmetlerini toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak.

b) Hizmette bütünlük anlayışı içerisinde bilgi akışını ve ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak, Genel Müdürlük ve şubedeki diğer şefler ile iş birliği yapmak.

c) Görevi ile ilgili mevzuatı, gerekli doküman ile demirbaş malzemeleri kullanıma hazır bulundurmak.

d) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı önlemek, tasarrufa önem vermek

e) Şubesi ile ilgili gelen giden evrakın kayıt ve dosyalama işlemlerinin takibini yapmak.

f) Yazı taslaklarını hazırlamak.

g) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Memurların Görev ve Sorumlulukları

Madde 13- Memurların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Verilen görevleri toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde, zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak.

b) Şube hizmetlerini, şubenin diğer personeli ile koordineli ve iş birliği anlayışı içinde yürütmek.

c) c) Kaynakları verimli şekilde kullanarak, israfı önlemek, tasarrufa önem vermek.

d) Şube ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak.

e) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak

Sekreterlerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Sekreterlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Verilen görevleri toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yapmak.

b) Amirlerinin telefon ve randevulu görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Resmî ve özel telefon görüşmelerinin ayrımını yapmak, üst amirine bildirmek.

d) Genel Müdürün havale ettiği evrakın “Gelen Evrak Defteri”ne kaydının yapılmasını ve ilgili genel müdür yardımcısına ulaştırılmasını sağlamak.

e) Gelen yazıları takip etmek, imzalanması için amirine sunmak, imzadan çıkanları ilgili birime ulaştırmak.

f) Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliği için gerekli önlemleri almak.

g) Faksla gelen ve giden yazıları takip etmek, ilgili yerlere ulaştırmak.

h) Kendilerine teslim edilen telefon, fax, bilgisayar ve fotokopi makinesi gibi ekipmanların kullanımından sorumlu olmak.

ı) Arızalı bilgisayar, fotokopi makinesi, faks ve telefonları bir üst amirine bildirmek.

i) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri İle Daktilografların Görev ve Sorumlulukları

Madde 15- Veri hazırlama ve kontrol işletmenleri ile daktilografların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Amirlerince verilen her türlü yazı işlerini, yazışma kurallarına ve toplam kalite yönetimi anlayışına uygun olarak en kısa zamanda yapmak.

b) ) Bilgisayar ve skaner uyumlu slayt makinesi ile daktilo makinesini talimatına uygun olarak kullanmak.

c) Verilen bilgileri, bilgisayara kaydetmek, bu kapsamda kitap, bülten, araştırma raporları ve toplantı tutanaklarına ilişkin bilgileri bilgisayara işlemek, örneklerini çıkarmak, veri hazırlama ve yazım işlemlerini yapmak.

d) Kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı önlemek, tasarrufa önem vermek.

e) Cihazların günlük ve haftalık bakımını yapmak, kullanıma hazır bulundurmak.

f) Şubesi ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak.

g) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak

Dağıtıcının Görev ve Sorumlulukları

Madde 16- Dağıtıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bakanlık içi ve il içindeki, Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken evrakı zamanında yerine teslim etmek.

b) İl dışına gönderilecek evrakı postaya vermek.

c) Amirlerince, Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Hizmetlilerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 17- Hizmetlilerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Amirleri tarafından verilen hizmetleri yapmak.

b) Genel Müdürlüğün evrak akışına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Mesai bitiminden sonra, dairenin güvenlik ve kontrolüne ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Müdürlükleri Ve Görevleri

Mevzuat Şubesi Müdürlüğü

Madde 18- Mevzuat Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan kanun, tüzük, yönetmelik ve yönerge taslakları ile yürürlükte bulunan mevzuat hakkında değişiklik tasarılarını ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlamak, yürürlüğe girenleri zamanında ilgili birimlere bildirmek

b) Mevcut mevzuatın uygulanmasında görülen aksaklık ve eksiklikleri tespit etmek ve ilgili şubelerle iş birliğinde giderilmesi yönünde gerekli önlemleri almak.

c) Hazırlanan mevzuat tasarıları hakkında Genel Müdürlüğün görüşünü tespit etmek ve ilgililere bildirmek.

d) Genel Müdürlükçe hazırlanan mevzuat hakkında Bakanlığın ilgili birimlerinden görüş almak ve buna göre gerekli düzenlemeleri yapmak.

e) Mevzuat uygulamasında ortaya çıkan tereddütlere cevap vermek.

f) Genel Müdürlük için ihtiyaç duyulan her konudaki mevzuatı ve değişikliklerini toplamak, tasnif etmek ve fihristini tutmak.

g) Genel Müdürlük personelinin görev tanımlarını şube müdürleri ve eğitim uzmanları ile iş birliğinde yapmak.

Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğü

Madde 19- Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Okullara öğrenci alınması ile ilgili esasları ve kontenjanı belirlemek, merkezî sistemle öğrenci alacak okullar için yapılacak “Seçme ve Yerleştirme Sınavı” esaslarını, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ilgilileri ile ortaklaşa karara bağlamak.

b) İdare mahkemelerine dava açan öğrenciler hakkında bu mahkemelerden çıkan kararları, zamanında ilgili okul müdürlüğüne duyurarak gereğinin yapılmasını sağlamak.

c) Öğrenci kayıt-kabul, nakil iş ve işlemlerini yürütmek.

d) Öğrencilerin disiplinle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Okullarda eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmek üzere, ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalarda bulunmak.

f) Sınıf geçme, devam-devamsızlık ile ilgili konularda valilik ve okul müdürlüklerince tereddüte düşüldüğü bildirilen hususlara açıklık getirmek.

g) Öğretmen okulları, öğretmen liseleri, eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

h) Okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Okul açma, kapama ve okul mühürleri ile ilgili işlemleri (Değişik: 23/06/2006 tarih ve 3015 sayılı Makam Oluru) Strateji Geliştirme Şubesi ile koordineli olarak yürütmek.

i) Okulların isim değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

j) Anadolu öğretmen liseleri, öğretmen liseleri ve öğretmen okulları mezunlarının öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına yerleştirilmesinin usul ve esasları konusunda çalışmalar yapmak.

Program ve Ders Kitapları Şubesi Müdürlüğü

Madde 20- Program ve Ders Kitapları Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğretim programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Uygulanmakta olan öğretim programlarının değerlendirilmesi ve günün şartlarına göre geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, gerekli komisyonları oluşturmak, çalışmaları plânlamak, takip etmek.

c) Okulların haftalık ders çizelgelerine ilişkin çalışmaları Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi ile iş birliğinde yürütmek.

d) Ders kitapları, yardımcı ders kitapları ve tavsiye niteliğindeki eserlerin fihristini tutmak ve birer örneğini saklamak.

e) Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen öğretim programlarına göre yazdırılacak ders kitapları, yardımcı ders kitapları, kaynak kitaplar ve bu nitelikteki kitaplar ile kılavuz kitapların şartnamelerini hazırlamak, onaylanan şartnamelere göre kitapların hazırlanması ve basımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Öğretim programlarını hazırlamak ve geliştirmek için Bakanlığımız ilgili birimleri, üniversite, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

g) Yeni geliştirilen öğretim programlarını Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, takibini yapmak ve karara bağlananların uygulamaya konulmasını sağlamak.

h) Eğitimdeki yenilikleri takip etmek, uygun olanlarının eğitim ortamına aktarılmasını sağlamak.

ı) Ders araçları, bilgisayar, video, elektronik yazı tahtası, kompüterli, kompütersiz teleteksli devre video sistemi, laboratuar ve teknoloji ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu konuda Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli çalışma yapmak.

Personel, Denetleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü

Madde 21- Personel, Denetleme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yönetici ve öğretmenlerin aylıkla ödüllendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Gerektiği hallerde, öğretmenlerin adaylık süresi içinde göreve son verme işlemlerini yürütmek.

c) Okul öğretmen ve yöneticilerinin ataması ile ilgili işlemleri yürütmek.

d) Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan denetimler sonunda düzenlenen raporları değerlendirmek, tespit edilen eksik ve kusurlu konuların düzeltilmesi için ilgili birimlerle yazışma yapmak; gereği ve muhafazası için raporun bir suretini ilgili valiliğe göndermek ve bu konuda makamı bilgilendirmek.

e) Öğretmenler ve yöneticiler hakkında Bakanlık Müfettişlerince yapılan ders denetimi sonucunda düzenlenen raporları değerlendirmek ve ilgililerin sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili valiliğe göndermek.

f) f) Hakkında taltif teklifi getirilen öğretmen ve yöneticilere ait belgeleri düzenleyerek ilgili valiliğe göndermek.

g) Genel Müdürlüğe intikal eden şikayet dilekçesi ve ihbar mektuplarında öne sürülen iddiaları özelliklerine göre incelemek, gerektiğinde soruşturulmak üzere ilgili valiliğe veya Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirmek.

h) Valiliklerden gelen inceleme ve soruşturma yapılması yönündeki teklifleri Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal ettirmek.

ı) Teftiş Kurulu Başkanlığından veya valiliklerden gelen adlî ve idarî nitelikteki inceleme ve soruşturma raporlarında yer alan tekliflerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

i) Soruşturma dosyalarında, hakkında “Meslekten Çıkarılmak” veya “Devlet Memurluğundan Çıkarma” teklifi getirilenlerin durumunun Yüksek Disiplin Kurulunda görüşülmesini sağlamak, verilen kararlar ile ilgili işlemleri yürütmek.

j) Bakanlığımızca uygulanan disiplin cezaları ve idarî tedbirlerle ilgili Bakanlık aleyhine açılan davalara karşı gerekli savunma yazısını hazırlayarak Hukuk Müşavirliğine göndermek.

(Değişik: 23/06/2006 tarih ve 3015 sayılı Makam Oluru)

Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğü

Madde 22- Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Değişik: 23/06/2006 tarih ve 3015 sayılı Makam Oluru) Kalkınma Plânları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, Genel müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak, ödenekleri uygulama esaslarına ve belirtilen bu ölçütlere göre dağıtmak, ilgili saymanlıklara gönderilmesine yönelik gerekli işlemleri yapmak.

b) (Değişik: 23/06/2006 tarih ve 3015 sayılı Makam Oluru) Genel Müdürlüğün bütçe ve yatırım programlarına esas olan ve uzun vadeli amaçlarını, ilkelerini, politikalarını, hedeflerini, önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri, kaynak dağılımını içeren stratejik plânı diğer birimlerle koordineli olarak hazırlamak.

c) Okullardan Bakanlığa gönderilen pansiyonların gelir ve giderlerine ait teklif bütçelerini incelemek, onay işlemlerini yapmak ve okullar ile ilgili saymanlıklara intikal ettirilmek üzere valiliklere göndermek.

d) Okulların bünyesindeki döner sermaye faaliyetlerine ait iş ve işlemleri ilgili dairelerle koordine ederek yürütmek.

e) Göreve ilk atanan, emekli olan, yer değiştiren (nakil olan) personelin sürekli görev yollukları ile geçici görevlendirilen personelin yolluklarını hesaplamak ve okullar adına ilgili saymanlıklara göndermek.

f) Malî yıl içinde ödenek aktarma ve ödenek serbest bırakma işlemlerini yapmak.

g) Okullardan Bakanlığa intikal eden malî konularla ilgili yazıları incelemek ve gerekli cevapları vermek.

h) (Değişik: 23/06/2006 tarih ve 3015 sayılı Makam Oluru) Kalkınma plânları ve hükümet programlarında gösterilen ilke ve hedefler doğrultusunda Genel Müdürlüğün yatırım tekliflerini hazırlamak ve Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunulması için Strateji Geliştirme Başkanlığına göndermek.

ı) Arsa, bina ve benzerlerinin alınma ve kamulaştırılması ile binaların kiralanmasına dair hukukî problemlerin çözümü ile ilgili işlemleri yürütmek.

i) Yatırım tekliflerini incelemek, proje önceliklerini tespit etmek ve ilgili birimler nezdinde takip etmek.

j) Yatırım programında bulunan işlerin ihale ve gerçekleşme durumlarını izlemek.

k) Yatırım programında ödeneği toplu olarak verilen projelerin ayrıntılı uygulama programına bağlanmasını sağlamak.

l) Genel Müdürlük hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik proje faaliyetlerinin, yatırım donatım ve bütçe boyutunu plânlamak, uygulamak.

m) Okul pansiyonlarının yönetim, işletim, yapım ve donatımı ile ilgili olarak plânlar yapmak, uygulamak ve sonuçlandırmak.

n) Okulların makine-teçhizat, taşıt alımı, büyük ve küçük onarım ihtiyaçlarının tespitini yapmak, ilgili dairelere bildirmek ve takip etmek.

o) Pansiyonların ödenek ihtiyaçları dikkate alınarak %12'lerden yardım ödeneği göndermek.

p) Okullardan gelen teklifler göz önünde bulundurularak, okulların donatım ve eğitim araçları ihtiyacının tespitini yapmak ve ilgili dairelerle iş birliğinde bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak.

Hizmet İçi Eğitim ve Kültür Şubesi Müdürlüğü

Madde 23- Hizmet İçi Eğitim ve Kültür Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün protokol hizmetlerine ait işlemlerini yürütmek.

b) Genel Müdürlüğü ilgilendiren sempozyum, konferans, panel ve benzeri toplantılara ait iş ve işlemleri ilgili şubelerle iş birliğinde yürütmek.

c) Ülkemiz ve diğer ülkeler arasında yapılan kültürel değişim programları ile ilgili işlemleri yürütmek.

d) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini tanıtıcı afiş, pankart, broşür ve benzerlerini hazırlama çalışmaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Okulların dergi, bülten gibi kültürel yayınlarını incelemek ve değerlendirmek.

f) Okullar arasındaki sosyal ve kültürel ilişkilere ait iş ve işlemleri yürütmek.

g) Okulların sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri ile ilgili albümlerin düzenlenmesini sağlamak.

h) Okullardaki öğrenci, öğretmen ve personelin yurt içi ve yurt dışındaki gezi, gözlem, inceleme faaliyetleri ile çeşitli nitelikteki yazışmalara ait iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Ülkemizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan kültürel değişim programları ile Genel Müdürlük görev alanına giren konulara ilişkin hizmetleri yürütmek.

i) Araştırma Geliştirme ve AB Şubesi ile koordine sağlayarak, okullarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını ve önceliklerini belirlemek.

j) Genel Müdürlük personeli ile okullarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personel için açılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde, ilgili birimlerle iş birliği yapmak ve buna ilişkin işlemleri yürütmek.

k) Öğrencileri her türlü bölücü, yıkıcı ve zararlı etki ve davranışlardan korumaya yönelik önlemleri ilgili şubelerle iş birliğinde almak ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

l) Yazılı basında çıkan ve Dairemizi ilgilendiren yayınlara ilişkin işleri ilgili şubelerle iş birliği yaparak yürütmek.

m) Kardeş okullarla ilgili işlemleri yürütmek.

n) Hizmet içi eğitim programlarını şubelerle iş birliği yaparak hazırlamak ve ilgili birime bildirmek.

o) Tamamlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin raporlarını incelemek ve değerlendirmek ve mazeretsiz hizmet içi eğitim faaliyetine katılmayanları ilgili şubeye bildirmek.

YÖK'le İlişkiler Şubesi Müdürlüğü

Madde 24- YÖK'le İlişkiler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına her yıl alınacak öğrencilerin branşlara göre plânlama çalışmalarına katkı sağlamak.

b) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının program hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak.

c) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasına ilişkin çalışmalarında YÖK, üniversiteler, millî eğitim müdürlükleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

d) Öğretmen yeterliliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi (genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon) ile ilgili çalışmaları Bakanlığın diğer birimleri, YÖK ve üniversitelerle iş birliğinde yapmak.

e) Öğretmen niteliğinin artırılmasına yönelik diğer çalışmaları, Bakanlığımız, YÖK ve üniversiteler iş birliğinde yürütmek.

f) Öğretmen yetiştirme konusunda Bakanlığımız ile YÖK ve üniversiteler iş birliğinde bilimsel toplantılar düzenlemek, alınan kararların uygulamasına yönelik çalışmalar yapmak.

g) Yurt dışındaki Türk çocuklarının eğitimine katkıda bulunacak öğretmen niteliğinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.

h) Öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesine ilişkin çalışmalarda bulunmak.

ı) Öğretmen Yetiştirme Türk Millî Komitesinin Bakanlık boyutu ile ilgili işlemlerini yürütmek.

i) Bakanlığımız ile YÖK ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları iş birliğinde öğretmen yetiştirme projeleri hazırlamak ve yürütülmesini sağlamak.

Öğretmenlik Bursu ve Tazminat Şubesi Müdürlüğü

Madde 25- Öğretmenlik Bursu ve Tazminat Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında burslu okutulacak öğrencilerle ilgili plânlama çalışmalarını yürütmek.

b) Branşlar itibariyle plânlanan burs kontenjanlarının üniversitelere göre dağılımını yapmak ve ÖSS sınav kılavuzunda öğrencilere duyurulmasını sağlamak.

c) ÖSS sonuçlarına göre burs kazanan öğrencilere duyuru yapmak.

d) Burs için müracaat edenlerden şartları uyanlara burs bağlamak.

e) Burslu öğrencilerin başarı, disiplin ve devamsızlık durumlarını takip etmek.

f) Bütçe-Yatırım Şubesi ile koordineli olarak burslarla ilgili bütçe teklifini hazırlamak.

g) Bütçe Kanununa konulan burs ödeneğinin dağıtımını süresi içinde yapmak.

h) Burslu öğrencilerin muayene ve tedavileri ile ilgili işlemleri yürütmek.

ı) Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarında okuyan ve Bakanlığımızdan burs alan öğrencilerden taahhütlerini ihlâl edenler hakkında tazminat kovuşturmasına geçmek.

i) Bu öğrencilerle ilgili, peşin veya taksitle tahsilat yapılması hususunda saymanlık, mal müdürlüğü ve ilgililere bilgi vererek hazine alacağının iadesini sağlamak.

j) Çeşitli tarihlerde haklarında tazminat kovuşturmasına geçildiği halde borcunu ödemeyenlerle ilgili bilgi ve belgeleri dava açılmak üzere Maliye Bakanlığına göndermek ve takibini yapmak.

Plânlama ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü

Madde 26- Plânlama ve Koordinasyon Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün yıllık çalışma takvimini hazırlamak ilgili birime sunulmasını sağlamak ve uygulamasını takip etmek.

b) Yıllık icra planları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

c) Millî Eğitim Şûraları ile ilgili hazırlık çalışmaları ve uygulama kararlarına ilişkin koordinasyonu sağlamak.

d) Genel Müdürlük brifinginin hazırlaması çalışmalarını yürütmek.

e) Şubeler arası koordinasyonu gerektirecek konularla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

f) Genel Müdürlüğün yıllığını hazırlamak.

g) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlamak.

Araştırma-Geliştirme ve AB Şubesi Müdürlüğü

Madde 27- Araştırma-Geliştirme ve AB Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim-öğretim konusunda doküman toplamak, geliştirmek ve tasnif etmek.

b) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu alanlar ile ilgili bilimsel araştırma teklifinde bulunmak, gerekirse minyatür araştırmalar yapmak, bunun için uygun ölçme araçları geliştirmek.

c) Merkez ve taşra teşkilâtında görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin niteliğini artırmak üzere gerekli eğitim ihtiyaç ve imkânlarını araştırmak, ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

d) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda kriter belirleme ve geliştirme çalışmalarını ilgili birimlerle iş birliğinde yapmak.

e) Bakanlığın uygulamaya koyacağı projelerle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek. Bu konularda diğer birimlerle yapılacak çalışmalara katılmak.

f) Toplam Kalite Yönetimi ile okul gelişimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

g) Yeterlik ve iş başarım düzeyinin değerlendirilmesine ilişkin okullarca hazırlanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen raporları incelemek ve sonuçlarını değerlendirilmek üzere ilgili birimlere bildirmek.

h) AB ile uyum sürecinde ulusal programda eğitim-öğretime ilişkin belirlenen politikalara uygun olarak yapılacak çalışmaları diğer şubeler ile koordine ederek yürütmek.

Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi Müdürlüğü

Madde 28- Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a. Genel Müdürlük görev alanına giren her türlü istatistikî bilgileri toplamak, bilgisayar ortamına aktarmak, istatistikî bilgileri ve anket sonuçlarını değerlendirmek, yorumunu yapmak ve hizmete sunmak.

b. (Değişik: 23/06/2006 tarih ve 3015 sayılı Makam Oluru) Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordine ederek; istatistik, inceleme ve araştırma ile ilgili ölçme araçlarını geliştirmek ve uygulamak.

c. İstatistiklerle ilgili konularda diğer şubelerle iş birliği yapmak.

d. Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile ilgili istatistikî bilgileri derlemek, değerlendirmek ve şubelerin bilgisine sunmak

e. ÖSYM tarafından her yıl yayımlanan öğrenci seçme sınavı sonuçları ile ilgili istatistikî bilgileri derlemek, değerlendirmek ve şubelerin bilgisine sunmak.

f. Genel Müdürlük ve okulların ihtiyaç duyduğu bilgisayar paket programlarının sağlanması ve kullanımıyla ilgili işlemleri ilgili birimlerle iş birliğinde yürütmek.

g. WEB sayfasının güncelleştirilmesi çalışmalarını yürütmek, buna ilişkin teknolojik gelişme ve değişmeleri izlemek, ekipmanın bakım ve onarımının yapılmasını İdarî Şube ile iş birliğinde sağlamak.

h. E-maille gelen yazıların şubelere dağıtımını yapmak ve İmza Yetkileri Yönergesi kapsamında verilen cevapları, aynı yolla ilgilisine yollamak, bununla ilgili dosyalama işlemlerini yürütmek.

ı) Bilgisayar teknolojisine ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle iş birliğinde yürütmek.

i) Bilgisayar teknolojisi ve kullanımı ile ilgili konularda Genel Müdürlük personelini bilgilendirici çalışmaları yürütmek.

İdarî Şube Müdürlüğü

Madde 29- İdarî Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe gizli, özel, kişiye özel olarak gelen evrakı Genel Müdüre sunmak, direktifleri doğrultusunda ilgili şubelerle iş birliğinde gerekli işlemleri yapmak.

b) Genel Müdürlüğe gelen tüm evrakı kaydetmek, konularına göre ilgili şubeye sevkini yapmak ve evrakı kayıtlardan takip etmek.

c) Giden yazıların birer nüshasını ilgili şubelere dağıtmak, çıkmaları yazdırmak.

d) Genel Müdürlük bünyesinde yapılan her türlü toplantıya ait yazışma ve tutanakları dosyalamak, alınan kararları personele duyurmak.

e) Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi ile personele tebliğ edilmesi gereken genelgeleri imza karşılığı duyurmak. Resmî Gazete ve Tebliğler Dergisini kitap haline getirmek, genelge ve müsteşarlık emirlerini dosyalamak.

f) Genel Müdürlük nöbet görevini yürüten personelin nöbet görevi ile ilgili sorumluluklarını tespit etmek, oda ve salon “Emniyet Kontrol Kartları”nı hazırlamak.

g) Genel Müdürlükte göreve başlayan ve ayrılan personelin başlama ve ayrılma yazılarını ilgili dairelere göndermek.

h) Personelin yıllık izinlerinin plânlamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, yıllık ve mazeret izin onaylarını saklamak.

ı) Personelin şahsî dosyalarını tutmak, hastalık ve doğum izni ile ilgili onayları almak, özlük hakları ile ilgili işleri yapmak.

i) Genel Müdürlük personeli ile ilgili olarak makamdan alınan onayları bir dosyada saklamak.

j) Genel Müdürlük personeline ait sicil raporlarını sene sonunda ilgili birime göndermek.

k) Genel Müdürlük personeli hakkında gerekli bilgi ve dokümanları hazır bulundurmak, istendiğinde amirlere sunmak.

l) Fazla mesai yapan personele ilişkin kayıtları tutmak, tahakkuk işlemlerini yapmak.

m) Genel Müdürlüğe ait birimlerin yerleşmesi, tertip ve düzeni ile temizliğini yaptırmak, hizmetliler arasında görev dağılımı yaparak yazı ile ilgililere duyurmak, takip ve kontrollerini yapmak.

n) Maaş ve ücretlerin tahakkuku, alınması, dağıtılması ile ilgili mutemetlik hizmetlerini yürütmek.

o) Demirbaş eşya ve kırtasiye ihtiyacının tespiti, temini, kaydı, bakım ve onarımı ile bunların dağıtımına ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak.

p) Genel Müdürlüğün arşivle ilgili bütün iş ve işlemleri yürütmek.

r) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu personel tekliflerini yapmak.

s) Genel Müdürlüğün ve Bakanlığın diğer birimlerince yayımlanan genelgelerin birer nüshasını ilgili şubelere iletmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sorumluluk

Madde 30- Genel Müdürlük personeli, kendilerine verilen görevlerin usulüne ve mevzuatına uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından amirlerine karşı sorumludur.

Yetki

Madde 31- Genel Müdür, Genel Müdürlük çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında ve birim içinde görev yerlerinin değiştirilmesinde yetkilidir.

Koordinasyon

Madde 32- Genel Müdürlük personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde koordineli çalışmayı esas alır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 33- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10/07/1998 tarihli ve B.08.0.ÖEG.0.03.03.01-149/4090 sayılı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 34- Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- Bu yönerge hükümlerini Genel Müdür yürütür.

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ

1. Mevzuat Şubesi

2. Eğitim-Öğretim ve Öğrenci İşleri Şubesi

3. Program ve Ders Kitapları Şubesi

4. Personel, Denetleme ve Değerlendirme Şubesi

5. Strateji Geliştirme Şubesi

6. Hizmet İçi Eğitim ve Kültür Şubesi

7. YÖK'le İlişkiler Şubesi

8. Öğretmenlik Bursu ve Tazminat Şubesi

9. Plânlama ve Koordinasyon Şubesi

10. Araştırma-Geliştirme ve AB Şubesi

11. Bilgi İşlem ve İstatistik Şubesi

12. İdarî Şube

 

________________________________________

        Not: Bu yönerge 16 Nisan 2002 tarih ve 1439 sayılı Makam Onayı ile uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.