SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

 

Bakanlar Kurulu Kararı

: 6/61978-7/15754

Resmî Gazete      

: 28.6.1978/16330



Ek ve Değişiklikler:
1) 9/2/1979-7/17150 B.K.K. 20.2.1979/16556 RG
2) 27/8/1979-7/18126 B.K.K. 19.10.1979/16789 RG
3) 1/2/1980-8/308 B.K.K. 17.2.1980/16903 RG
4) 3/2/1982-8/4250 B.K.K. 17.2.1982/17608  RG
5) 31/3/1982-8/4543 B.K.K. 23.4.1982/17673   RG
6) 16/4/1982-8/4566 B.K.K. 15.5.1982/17695 RG
7) 3/5/1982-8/4686 B.K.K. 2.6.1982/17712   RG
8) 26/8/1982-8/5271 B.K.K. 5.10.1982/17829  RG
9) 14/12/1982-8/5823 B.K.K. 21.1.1983/17935 RG
10) 30/12/1983-83/7545 B.K.K. 12.1.1984/18279  RG
11) 27/8/1984-84/8491 B.K.K. 5.9.1984/18510  RG
12) 19/2/1985-85/9154 B.K.K.    
13) 15/5/1986-86/10682 B.K.K.    
14) 30/6/1987-87/11938  B.K.K.    
15) 6/1/1989-89/13691 B.K.K.    
16) 11/9/1990-90/902 B.K.K. 12.11.1990/20693  RG
17) 6/12/1993-93/5097 B.K.K. 31.12.1993/21805 Mük. RG
18) 26/12/2001-2001/3487 B.K.K. 31.12.2001/24627 RG
19) 23/2/2005-2005/8531 B.K.K. 3.3.2005/25744 RG
20) 3/8/2005-2005/9245 B.K.K. 2.9.2005/25924  RG
21) 27/12/2005-2005/9843 B.K.K. 31.12.2005/26040 RG
22) 5/6/2006-2006/10557 B.K.K. 24.6.2006/26208 RG
23) 24/4/2007-2007/12061 B.K.K. 12.5.2007/26520 RG
24) 11/6/2007-2007/12251 B.K.K. 28.6.2007/26566  RG
25) 3/1/2008-2008/13055 B.K.K. 5.1.2008/26747 RG
26) 28/1/2008-2008/14254 B.K.K. 12.11.2008/27052 RG
27) 2/3/2009-2009/14799 B.K.K. 29.3.2009/27184 RG
28) 25/10/2010-2010/982 B.K.K. 30.10.2010/27744 RG
29) 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.

31.12.2010/27802         Düzeltme:5.1.2011/27806

RG


 

 

MADDE 1- (Değişik : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.

MADDE 2- Yürürlükten kaldırılmıştır.( 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) 

MADDE 3-  (Ek birinci fıkra  : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kurumunda aynı pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir.

(Değişik : 6/1/1989-89/13691 B.K.K.) Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının onikide birinin toplamı ................... (1) lirayı geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestrasında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen ....................... (1) lira görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşleri üzerine Başbakanın onayı ile artırılabilir.

(Ek : 3/1/2008-2008/13055 B.K.K.) Sözleşme ücretleri; helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için ikinci fıkrada(1) belirtilen tavan ücretin iki katını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilir.

(Ek :3/8/2005-2005/9245 B.K.K.) Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

(Ek :3/8/2005-2005/9245 B.K.K.) Ancak, yurt dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları yerin gelenek, görenek ve yasal düzenlemeleri gereği ödenecek Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri (Ek : 05/06/2006-2006/10557 B.K.K. ) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak öğretmenlere ek ders ücreti ve her öğretim yılı başında verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği ile 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin dördüncü fıkra(1)sına göre avukat ve dava vekillerine ödenecek vekalet ücretleri ikinci fıkra hükmü dışındadır.

(Ek fıkra : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) İlgili kanunları uyarınca resmi kıyafet giymek zorunda bulunan personel için 14/09/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde öngörülmüş olan giyim eşyalarından, emsali sözleşmeli personel de aynı esas ve usuller çerçevesinde faydalandırılır.

(Değişik : 3/5/1982-8/4686 B.K.K.) Personele sözleşmelerle verilmesi öngörülen aynı menfaatler, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca görevlendirilecek ikişer uzmandan oluşacak bir kurul tarafından değerlendirilir. Limiti aşan sözleşmelerin yeniden düzenlenmesi mümkün olmadığı takdirde, fazla kısım ilgiliden geri alınır.

Bu Madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem yapılır.

MADDE 4- Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

Görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet Memurlarına ödenen harcırah miktarını açmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez(2).

MADDE 5- (Değişik : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

MADDE 6- İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

MADDE 7- (Değişik: 3/8/2005-2005/9245 B.K.K.) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz(3).) hariç olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz(4) en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) (Değişik bent : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) (Değişik bent : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) (Değişik bent : 22/11/2001-2010/1169 B.K.K.) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

ç) (Değişik bent : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) (Değişik bent : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) İlgilinin ölümü,


hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere kurumunda,(4) çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak tutar, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine gerek kalmaması veya yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen veya yenilenmeyenler, yerel sosyal güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük veya ölüm nedeniyle ayrılanların iş sonu tazminatı konusunda, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşulu ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Ancak bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız olarak çalışılan her tam yıl için son aylık sözleşme ücretinin %50'sini geçemez. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde emsal belirleme hususları ile uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 8- (Değişik: 3/2/1982 -8/4250 B.K.K.) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)

MADDE 8- (Değişik : 3/2/1982-8/4250 B.K.K.) Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz. (Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim, ilçe ve bucak belediyelerinde çalıştırılacak teknik personel ve 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 12 ve 13 üncü maddelerinde sayılan personel ile yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde görevlendirilecek editörler hariç.)

MADDE 9- (Değişik : 9/2/1979-7/17150 B.K.K.) (Değişik) : 22/11/2010-2010/1169 sayılı B.K.K) 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.

(Ek fıkra : 5/6/2006-2006/10557 B.K.K.) Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

(Ek: 3/8/2005-2005/9245 B.K.K.) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir(5). Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür(5).

Sözleşmeli personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Sözleşmeli Personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir(6).

(Ek fıkra : 24/4/2007-2007/12061 sayılı B.K.K) Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan ve doğrudan radyasyona maruz kalan sözleşmeli personele ilgili mevzuatı uyarınca ücretli sağlık izni verilir.

MADDE 10-Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

MADDE 11- Ödemeler her ay başında peşin yapılır. Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır(7).

MADDE 12- (Değişik: 9/2/1979-7/17150 B.K.K.) Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları da taşımaları gereklidir.

Ancak, yabancı uyruklu hekimlerin Türkiye'de herhangi bir tıp fakültesinden mezun ya da denkliği kabul edilmiş diploma sahibi olması, uzman iseler bunların uzmanlık belgelerinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine uygunluğunun onaylanmış bulunması zorunludur(8).

(Değişik: 6/12/1993-93/5097 B.K.K.) Özel Kanunlarında yaş haddine ilişkin özel hüküm bulunan haller dışında, 65 yaşını bitirmiş olanlar sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar. Sözleşmeli çalıştırılmakta iken 65 yaşını dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(Değişik: 30.6.1987-87/11938 sayılı B.K.K.; Mülga: 6/12/1993-93/5097 B.K.K.)

Madde 13- (Değişik : 9/02/1979-7/17150 B.K.K.) Bakanlar Kurulunca Devlet Memurları için saptanan çalışma saat ve süreleri sözleşmeli personel için de uygulanır. (Sözleşmeli olarak çalıştırılacak hekimler için 2162 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri hükümleri geçerlidir.)

Ancak, tam gün çalışmayı gerektirmeyen durumlarda Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak kaydıyla birinci fıkra hükmü dışında düzenlemeler yapılabilir.

Üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. ( 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.)

Dördüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. ( 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.)

(Ek fıkra : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.)  Bu Karar Esaslarına göre çalıştırılacak sözleşmeli personel o gün bitirilmesi gereken işlerin bitimine kadar çalışmak zorundadır. Normal çalışma sürelerini aşan bu süreler için ilgili kanunlarında öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verilir.

(Ek Fıkra: 3/2/1992-8/4250 B.K.K.) Yurtdışındaki Enformasyon Merkezlerinde istihdam edilen editörler için bu madde hükmü uygulanmaz.

MADDE 14- (Değişik : 9/02/1979-7/17150 B.K.K.) 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin (...)(1) sayısı, unvanı, nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

Bu saptamaya dayanılarak ilgili Bakanın onayı ile sözleşmeli personel çalıştırılabilir.

(Ek fıkra : 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Sözleşmeli personel pozisyonları merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise il bazında tahsis edilir. Maliye Bakanlığınca vize edilen pozisyonlara ilişkin cetvellerin bir örneği ilgili kurumlar tarafından vize tarihinden itibaren bir ay içinde elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

MADDE 15- Yürürlükten kaldırılmıştır. (9/2/1979-7/17150 B.K.K.) (Yeniden düzenleme : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Esaslara, Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilir.

MADDE 16- Birinci maddede belirtilen kuruluşlarda, bu karar hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili hususlarda, Devlet Bütçe Uzmanlar ile Devlet Personel Uzmanları her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidir.

Yeniden Hizmete Alınma

EK MADDE 1- (Ek : 24/04/2007-2007/12061 B.K.K) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Son fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.( 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.)

(Ek fıkra : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan veya niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.

Sınav şartı

EK MADDE 2 – (Ek : 11/06/2007-2007/12251 B.K.K) Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

c) (Değişik bent : 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.

Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.

Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında,(10), personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

(Değişik bent : 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel, yabancı uyruklular ve yükseköğretim kurumlarının gemi adamı pozisyonları ile araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleri ile sınırlı olmak üzere istihdam edecekleri personel ile bu Esaslara ekli 1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz.

Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.

(Ek fıkra : 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Adli ve idari yargı ile ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir.

(Ek fıkra : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında yürütülen önemli proje ve hizmetlerde istihdam edilecek en az (B) seviyesinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip uzman unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak alımlarda, ekli (4) sayılı cetvele bağlı kalınmaksızın, bu maddenin (c) bendi hükümleri uygulanır.

Kurum içi yer değişikliği

Ek Madde 3- (Ek : 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliğ ise aşağıdaki hallerde Kurumca gerçekleştirilebilir.

a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişikliği talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir.

Unvan Değişikliği

Ek Madde 4- (Ek : 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla unvan değişikliği mümkündür.

Ek Madde 5- (Ek : 25/10/2010-2010/982 B.K.K.) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün boş bulunan vizeli mevcut sözleşmeli personel pozisyonlarından; sosyolog, çocuk eğiticisi,sosyal çalışmacı,psikolog,fizyoterapist,çocuk gelişimcisi, öğretmen, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli(9) ve din görevlisi unvanlı pozisyonlarında istihdam edilecek personelin seçiminde, bu esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yöntem uygulanabilir.

Sözleşmenin feshi

Ek Madde 6- (Ek : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Personelin;

a)İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

c) Sözleşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

ç) Hizmet sözleşmesinde belirtilen koşullara uymaması nedeniyle bağlı bulundukları yöneticileri tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen söz konusu koşullara uymama halinin tekrarlanması,

d) Hizmetinin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması,

e) Bir proje kapsamında işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamının veya proje bölümlerinin sözleşmede öngörülen süreden önce tamamlanması,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

Personel; kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla veya Ek 1 inci maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bendi uyarınca sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Hizmet sözleşmesi, ölüm ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılan hallerde kendiliğinden sona erer.

GEÇİCÎ MADDE 1- Bu karar hükümleri yürürlüğe girmeden önce Bakanlar Kurulunca sözleşme ile çalıştırılmaları kararlaştırılmış olan personel hakkında, sözleşme süreleri bitinceye kadar sözleşmelerinde bulunan hükümlerin uygulanmasına devam olunur. Ancak bu süre 1978 Bütçe Yılı sonunu geçemez.

GEÇİCİ MADDE 2- Yürürlükten kaldırılmıştır. (9/0/1979-7/17150 B.K.K)

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek : 26/12/200-2001/3487 B.K.K) Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarından Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İspanya, İtalya, Finlandiya ve Avusturya’ya ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personele, 1/1/2002 tarihinden itibaren 19/4/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euro kuru esas alınarak ödeme yapılır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, İrlanda, Portekiz ve Yunanistan’a ilişkin olarak vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin sözleşme ücretlerinin kazanılmış hak teşkil etmemek üzere 31/12/2003 tarihine kadar A.B.D. Doları olarak ödenmesine devam olunur. 01/01/2004 tarihinden itibaren, bu fıkra kapsamına giren sözleşmeli personelin sözleşme ücretlerinin A.B.D. Doları olarak ödenmesine son verilir ve 19/04/1999 tarihli ve 99/12791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinde belirtilen Euro kuru esas alınarak ödeme yapılır. Bu hususlar personelin yıllık sözleşmelerine hüküm konulmak suretiyle ayrıca belirtilir.

GEÇİCİ MADDE 4-  (Ek : 23/02/2005-2005/8531 B.K.K) (Değişik : 11/06/2007-2007/12251 B.K.K.) Yürürlükten kaldırılmıştır. (3/1/2008-2008/13055 B.K.K.)

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek : 24/04/2007-2007/12061 B.K.K) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilenler; ayrıldıkları kurumlarında aynı unvanlı münhal pozisyon bulunması ve kurumun isteği hâlinde, öncelikle ayrıldığı görev yerinde, mezkur görev yerinde aynı unvanlı münhal pozisyon bulunmaması hâlinde ise ilgili kurumca diğer birimlerindeki aynı unvanlı münhal pozisyonda istihdam edilmek üzere, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ayrıldıkları kurumlara yazılı müracaatta bulunmaları kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere işe alınabilirler. Bu madde hükümlerine göre öncelikli olarak işe almada ek 1 inci madde hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek : 11/06/2007-2007/12251 B.K.K) 04/04/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen kamu idarelerinde 21/04/2007 tarihi itibarıyla iş sözleşmeleri devam edenlerden aynı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında olanlar, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel pozisyonlarında, bu Esaslar ile getirilen sınav şartı aranmaksızın, kurumlarınca 2007 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı bulunmaları kaydıyla istihdam edilebilirler.

GEÇİCİ MADDE 7- (Ek : 28/01/2008-2008/14254 B.K.K) Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında boş bulunan mevcut vizeli sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacak personelin seçiminde, 2008 yılında bir defaya mahsus olmak üzere, bu Esasların ek 2 nci maddesinde belirtilen mesleki uygulamalı sınav hükümleri uygulanabilir.

GEÇİCİ MADDE 8- (Ek: 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca kendilerine tahsis edilmiş sözleşmeli personel pozisyonları, merkezde birim adına vizelenmiş olanlar merkez teşkilatı adına, taşra teşkilatı adına vizelenmiş olanlar ise il bazında vizesi yapılacak şekilde görüşleri alınmak üzere Devlet Personel Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

Geçici Madde 9- (Ek : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, mevcut vizeli pozisyonlardan ekli (4) sayılı cetvelde yer almayanlar, kurumsal ihtiyaç devam ettiği sürece kullanılır. Bu pozisyonlardan hizmet gereği değişiklik talebi, 14 üncü ve 15 inci madde hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Geçici Madde 10 (Ek : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, toplam sayısı 20’yi geçmemek kaydıyla ek 2 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın 2011 yılı sonuna kadar, Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenecek esaslara göre sözleşmeli personel alabilir.

EK GEÇİCİ MADDE 1- Yürürlükten kaldırılmıştır. (1/2/1980-8/308 sayılı B.K.K.)

MADDE 17- Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Esasları Bakanlar Kurulu Yürütür.

 

 

____________________

 

 

 

1 SAYILI CETVEL

(Ek : 11/6/2007-2007/12251 B.K.K.)

SINAV ŞARTI ARANMAKSIZIN HİZMETE ALINACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

AVUKAT (KISMİ ZAMANLI)

DİŞ TABİBİ

ECZACI

GEMİ ADAMI

KAPTAN

PİLOT

TABİP

UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ

UÇUŞ TEKNİSYENİ

UZMAN TABİP

HELİKOPTER MAKİNİSTİ (Ek : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.)

UZMAN (TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE) (Ek : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.)

 

2 SAYILI CETVEL

(Ek : 11/6/2007-2007/12251 B.K.K.)

SADECE MESLEKİ UYGULAMALI SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

DANS UZMANI

DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU

DENİZ TRAFİK KILAVUZ YARDIMCISI

DENİZ TRAFİK KILAVUZU

DERİCİ

DİSPEÇ

DOKUMACI-ÖĞRETİCİ

EDİTÖR

FOTO DİZGİ OPERATÖRÜ

FOTOĞRAFÇI

FRESK RESSAMI

HATTAT

HEYKELTRAŞ

IŞIKÇI

İŞARET DİLİ TERCÜMANI

KALEMKAR

KAMERAMAN

KONSERVATOR

KOSTÜM KREATÖRÜ

KOSTÜMCÜ

KURŞUNCU

MİZANPAJCI

MÜCELLİT

MÜZİKÇİ

NOTA RESSAMI

SAZ SANATÇISI (Yürürlükten kaldırılmıştır. 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.)

SEDEFKAR

SENARİST

SERAMİKÇİ

TASARIMCI

TASHİHÇİ

TAŞ İŞLEYİCİ

TONMAİSTER

VİTRAY USTASI

YAPIMCI

YAYIN KOORDİNATÖRÜ

YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI

YAZMA ESER UZMANI

YÖNETMEN

RESTORATÖR (Ek : 22/11/2010-2010/1169 B.K.K.)

 

3 SAYILI CETVEL

(Ek : 2/3/2009-2009/14799 B.K.K.)

YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV SONUCUNA GÖRE HİZMETE ALINACAK

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI

            

             ARŞİV UZMANI

             ÇÖZÜMLEYİCİ

             İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU

             MÜTERCİM

             MÜTERCİM-TERCÜMAN

             PROGRAMCI

             SİSTEM ÇÖZÜMLEYİCİSİ

             SİSTEM PROGRAMCISI

             TAPU ARŞİV UZMANI

             TERCÜMAN

 



 

 

 


 

____________________

 

 

(1)Bu Esasların mevcut ikinci fıkrasında yer alan "birinci fıkrada" ibaresi ile, mevcut dördüncü fıkrasında yer alan "üçüncü fıkra" ibaresi 31/12/2010 tariihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 3 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)Bu Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna "Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez." cümlesi, 12/5/2007 tariihli ve 26520 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 1 inci maddesiyle eklenmiştir.

(3)Bu Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel" ibaresinden sonra gelmek üzere, "(Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz)" ibaresi, 24/6/2006 tarihli ve 26208 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2 nci maddesiyle eklenmiştir.

(4)Bu Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hariç olmak üzere," ibaresinden sonra gelmek üzere "kurumunda fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz" ibaresi ile "geçmemek üzere," ibaresinden sonra gelmek üzere "kurumunda" ibaresi, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 5 inci maddesiyle eklenmiştir.

(5)Bu Esasların 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi "Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir." şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya ''Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ilgilinin ücretinden düşülür.” cümlesi, 29/3/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 1 inci maddesiyle eklenmiştir.

(6)Bu Esasların 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna "Sözleşmeli Personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir." cümlesi, 12/11/1990 tarihli ve 20693 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarla eklenmiştir.

(7)Bu Esasların 11 inci maddesinin ikinci cümlesi, "Ay sonundan önce ayrılmalarda, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmenin sona ermesi halleri dışında, kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır." şeklinde 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 7 nci maddesiyle değiştirilmiştir.

(8)Bu Esasların 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre" ibaresi, 31/12/2010 tariihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(9)Bu Esasların ek 5 inci maddesinde yer alan "öğretmen" ibaresinden sonra gelmek üzere," diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli" ibaresi, 31/12/2010 tariihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 13 üncü maddesiyle eklenmiştir.

(10)Bu Esasların ek 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "yapılacak sınavlarda" ibaresi, 31/12/2010 tariihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 12 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.