TÜRKİYE'DE ÖĞRENİM GÖREN
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

Bakanlar Kurulu Kararı

: 15/4/1985-85/9380

Resmî Gazete      

: 30.4.1985/18740

 

Bu Yönetmelik, 27/8/2011 tarihli ve 2011/2162 sayılı B.K.K. ile yürürlüğe konulan, 27/08/2011 tarihli ve 28038 sayılı RG'de yayımlanan ''Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 6/1/1992-92/2594   B.K.K.   (24.1.1992/21121    RG)

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2922 sayılı "Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun"un uygulanması, Değerlendirme Kurulunun toplanma, çalışma esas ve usulleri, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'ye gelişleri, öğretim kurumlarına kabulleri, ayrılışları, ilgili kurum ve kuruluşlar ve yabancı uyruklu öğrencilerin yükümlülükleri ile diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Türk Hükümetince çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yabancı hükümetler emrine verilen burslardan yararlanmak süretiyle veya kendi imkânlarıyla her derece ve dalda öğrenim yapmak üzere Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri ve ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.

Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı okullara kabul edilen yabancı öğrenciler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Tarifler

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen:

"Yabancı Uyruklu Öğrenci", her derece ve daldaki eğitim kurumlarında öğrenim gören veya Türkçe kurslarına katılan T.C. uyruğunda bulunmayan kişiyi,

"Vize", milletler arası seyahatlerde ülkelerin hudut kapılarından yabancıların giriş ve çıkışlarını sağlamak amacıyla yetkili makamlarca verilen ve pasaportlara kaydedilen müsaadeyi,

"Öğrenim Meşruhatlı Giriş Vizesi", öğrenim görmek üzere Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere Dış Temsilciliklerimizce verilen giriş müsaadesini,

"Öğrenim Meşruhatlı Vize", Türkiye'de ikamet müsaadesine haiz yabancı uyruklu öğrencilere öğrenim yapabilmelerini sağlamak üzere İçişleri Bakanlığınca verilen müsaadeyi,

"İstizanlı Vize", vize itasına yetkili makamlarca merkezden talimat alınarak verilen vizeyi,

"İkamet Tezkeresi", yabancıların ülkemizde belirli süre ikametlerine izin verildiğini gösteren belgeyi,

"Türkçe Kursları", yabancı uyruklulara Türkçe öğretmek amacıyla yüksek öğretim kurumlarında açılan kursları,

"Transfer", Türkiye dışındaki yüksek öğretim kurumlarında öğrenime başlamış yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki yüksek öğretim kurumlarının ara sınıflarına naklen geçmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme Kurulunun Toplanması ve Çalışması

Madde 4- Değerlendirme Kurulu her yıl Mart ve Eylül aylarının ilk yarısında, yılda iki defa olağan olarak toplanır. Kurul Başkanı veya Kurulda temsil edilen diğer kurum ve kuruluşların isteği ve Başkanın uygun görmesi halinde de olağanüstü toplanabilir.

Kurulun sekreterya hizmetleri Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür.

Kurulda görüşülecek konulara göre, gerektiğinde ilgili diğer bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantılara çağrılabilir. Bunların oy hakkı yoktur.

Görüşmeler tutanakla tespit edilir. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır.

Değerlendirme Kurul Kararlarının Uygulanması

Madde 5- Millî Eğitim Bakanı tarafından onaylanan kararlar, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir ve ayrıca Başbakanlığa sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler

Kurum ve Kuruluşlar ile Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri

Madde 6- Değerlendirme Kurulunun tespit edeceği esaslar çerçevesinde kurum ve kuruluşların yükümlülükleri:

A) Millî Eğitim Bakanlığının yükümlülükleri;

(1) Öğrenim yapmak için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu öğrencileri öğretim kurumlarına yerleştirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin rehberlik hizmetlerini yürütmek.

(2) Öğrencilerin durumunu izlemek, haklarında bilgi toplamak, toplanan bilgileri değerlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmektir.

B) İçişleri Bakanlığının yükümlülükleri;

(1) Geçerli pasaport ve giriş vizesi alarak Türkiye'ye yapılacak sınavlara katılmak üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerin pasaport ve giriş vizeleri ile ilgili işlemleri yürütmek.

(2) Yüksek öğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp lisansüstü öğrenim görmek veya münhasıran Türkçe öğrenmek amacıyla yurdumuza gelmek isteyen yabancı uyruklu şahısların, dış temsilciliklerce istizanlı bulunan vize taleplerini sonuçlandırmak,

(3) Yüksek öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp ara vermeden lisansüstü öğrenim yapmak isteyen yabancı uyruklularla, Türkiye'de bulunup uzun süreli ikamet tezkeresi hamili olan yabancıların çocuklarından ilk ve orta öğrenim görmek isteyenlerin ikametleriyle ilgili işlemleri yürütmek,

(4) Yüksek öğretim kurumlarına kaydı yapılan yabancı uyruklu öğrenciye "öğrenim için geçerli meşruhatlı ikamet tezkeresi" verilmesini sağlamak,

(5) İlk ve orta öğrenim için istizanlı vize talep edilenlere "öğrenim meşruhatlı" vize ve ikamet tezkeresi verilmesi ile ilgili işlemleri yürütmek,

(6) Türkiye'de uzun süreli ikamet izni bulunan yabancılardan Türkçe kurslarına devam etmek isteyenlere de valiliklerce "öğrenim meşruhatlı vize" verilmesini sağlamaktır.

C) Dışişleri Bakanlığının yükümlülükleri;

(1) Türkiye dışındaki merkezlerde sınava girip kazanan yabancı uyruklu öğrencilerle öğrenim görmek amacıyla Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilere istizanlı olarak "öğrenim meşruhatlı giriş vizesi" verilmesini sağlamak,

(2) Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yurt dışında açtığı sınavları düzenlemektir.

D) Yüksek Öğretim Kurulunun yükümlülükleri;

(1) Yabancı uyruklu öğrencilere rehberlik hizmetlerini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yürütmek,

(2) Yüksek öğretim kurumlarında Türkçe kursları açılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları yürütmek,

(3) Yüksek öğretim programları arasında transferlerle, lisansüstü öğrenim için Türkiye'ye gelecek yabancı uyruklu öğrencilerin kabul muamelelerini düzenlemek,

(4) Burs ve diğer imkânlardan yararlandırılacak yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarına yerleştirilmelerini sağlamak.

(5) Türkiye'ye ÖSYM'ce yapılan sınava müracaat eden öğrencilerin sınava girmelerini ve sınavların yapılmasını sağlamaktır,

E) Yüksek Öğretim Kurumlarının yükümlülükleri;

(1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul ve kayıt muamelelerini yapmak, "Yabancı Öğrenciye Ait Bilgi-İşlem Formu" nu tanzim etmek,

(2) Bünyesinde Türkçe kursu açmak, Türkçe kursu dahil, yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili bilgileri toplamak, değerlendirmek, rehberlik hizmetlerini yürütmek, öğrencilerin durumlarında meydana gelecek değişiklikleri ilgili makamlara bildirmektir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri

Madde 7- Yabancı Uyruklu Öğrenciler;

(1) Lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere "Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)" na girecek öğrenciler, kendi ülkelerinde Türk makamlarınca açılacak sınavlara katılmakla,

(2) Her seviyede öğrenim yapmak veya Türkçe öğrenmek maksadıyla Türkiye'ye gelen veya Türkiye'de bulunan yabancıların, Türk Kanunlarına göre gerekli işlemleri yapmak ve belgeleri almakla,

(3) Gerek lisans gerek lisansüstü öğrenim yapacak ve Türkçe kurslarına katılacak yabancı uyruklu öğrenciler, rehberlik hizmetleri veren birimlere başvurmakla,

(4) Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenim gördükleri kurumlarda rehberlik hizmetleri veren birimlere şahsî, medenî ve öğrenim durumlarıyla ilgili değişiklikleri 15 gün içinde bildirmekle,

(5) Öğrenimleri süresince ikametlerini uzatmak isteyen öğrencileri, ikamet tezkerelerini yenilemek için tezkerelerde yazılı müddetin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde, öğrenimlerine devam ettiklerini belgelemek kaydıyla, mahallî emniyet makamlarından yenisini almakla,

(6) İkamet tezkerelerini veya pasaportlarını kaybeden yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili makamlara derhal müracaat ederek 15 gün içinde yenisini almakla,

(7) Öğrenim kurumlarını veya ikamet adreslerini değiştiren yabancı uyruklu öğrenciler, bu değişiklikleri 48 saat içinde gerek ayrıldıkları ve gerekse naklettikleri yerlerin mahallî emniyet makamlarına bildirmekle,

yükümlüdürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yönetmelikte Düzenlenmeyen Hususlar

Madde 8- Yabancı uyruklu öğrenciler ve kurum ve kuruluşların yükümlülükleri ile ilgili olarak bu Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlar, Değerlendirme Kurulu kararıyla düzenlenir.

Öğrenim Vizesi İstenmeyecek Haller

Madde 9- İlgili kuruluşların öğrenimlerine izin vermesi kaydıyla orta ve yüksek öğrenimini Türkiye'de tamamlayıp ara vermeden lisans ve lisansüstü öğrenim yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye'de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından ve lisans seviyesinde öğrenim görmek üzere yabancı uyruklu öğrenci sınavına girecek olanlardan ve 3 ayı geçmeyen yaz kurslarına katılanlardan öğrenim meşruhatlı vize aranmaz.

Çalışma Yasağı ve İstisnası(1)

Madde 10- (Değişik : 6/1/1992 - 92/2594 B.K.K.)

Yabancı uyruklu öğrenciler, öğrenimleri süresince gelir getiren herhangi bir işte çalışamazlar. Ancak, lisans üstü öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, araştırma yaptıkları yüksek öğretim kurumlarında ücret karşılığı çalıştırılabilirler.

Dayanak

Madde 11- Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2922 sayılı Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanunun 7 nci maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


__________________________________________________

(1)Bu madde başlığı 6/1/1992 tarih ve 92/2594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren yönetmelik ile değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.