MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

Tebliğler Dergisi

: EKİM 2010/2637

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri ile işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısı, personelin görev, yetki ve sorumlukları ile işleyişe ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Açık öğretim kurumları: Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün doğrudan merkeze bağlı taşra kuruluşu statüsünde olan Açık İlköğretim Okulunu, Açık Öğretim Lisesini, Mesleki Açık Öğretim Lisesini, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulunu,

b) Bakan : Millî Eğitim Bakanını,

c) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

ç) BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini,

d) BT : Bilişim Teknolojilerini,

e) Genel Müdür : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürünü,

f) Genel Müdürlük : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

g) KYS : Kalite Yönetimi Sistemini,

ğ) MEBBİS : Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler

Teşkilat

MADDE 5 – (1) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesine göre kurulan Genel Müdürlüğün teşkilatı Ek-1’de gösterilmiştir.

Genel Müdürlüğün görevleri

MADDE 6 – (1) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 24 üncü maddesine göre Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretimin; teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, yaygınlaşması, niteliğinin yükseltilmesi ve açık öğretimle örgün öğretim arasında işlevsel bağlantı kurulması için gereken araştırma, planlama, uygulama, değerlendirme, insan gücü yetiştirme hizmetlerini yapmak yaptırmak,

b) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

c) Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi işlem faaliyetlerine ilişkin görev ve hizmetlerini yürütmek.

Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Genel Müdürlüğe verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,

b) Hükûmet programları, kalkınma ve icra planlarında Genel Müdürlüğü ilgilendiren faaliyetleri takip ederek gereğinin yapılmasını sağlamak,

c) Eğitim teknolojileri ile ilgili politika ve stratejileri belirleyerek ilgili birimlerle iş birliği içinde sonuçlandırmak,

ç) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili yenilik ve değişimi gerektiren konularda projeler hazırlatmak, birim imkânları ile diğer bakanlık ve dış imkânları birleştirerek projelerin uygulanmasını sağlamak,

d) Genel Müdürlüğün insan gücü ihtiyacını belirlemek, buna göre personel planlamasını yapmak ve personelin gelişimini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak,

e) Genel müdür yardımcıları, daire başkanları, döner sermaye işletme müdürü, performans izleme değerlendirme birimi sorumlusu, kalite geliştirme birimi sorumlusu, şube müdürleri ve yayın denetleme komisyonunun görevlerini belirlemek, söz konusu birimler arasında görev dağılımı yaparak, koordinasyon ve iletişimi sağlamak, ayrıca değişen ve gelişen şartlara göre gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapmak,

f) Hizmet verme ile ilgili geliştirilen çeşitli teknolojik usul ve yöntemlerin Genel Müdürlükteki süreçler açısından değerlendirmesini yapmak ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak,

g) Yapılan işlerin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, mevcut yapının işlevselliğinin gözden geçirilmesi, görevlerin analiz edilerek daha etkin duruma getirilmesi amacıyla değerlendirmeler yapmak ve sistemin kamu yararı ve hizmet gereklerini karşılar hâle gelmesini sağlamak,

ğ) Personelinin performansını incelemek, değerlendirmek ve denetlemek; verim düşüklüğü varsa bunun sebeplerini araştırmak ve gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde taltif etmek, bir üst göreve atanacak personeli niteliklerine ve belirlenen kriterlere göre seçmek ve atanması için teklifte bulunmak,

h) Genel Müdürlük faaliyetlerinin yenilik ve değişime uygunluğu dikkate alınarak daha etkin, verimli ve uygulanabilir olmasını sağlamak amacıyla koordinatör/koordinatörler görevlendirmek,

ı) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,

i) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla, diğer daireler ile Bakanlık dışındaki kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,

j) Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesine göre yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalamak; yetkisinde bulunan konularda gerek görmesi hâlinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına hangi konularda ve hangi alanlardaki işlerin imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak bildirmek,

k) Genel Müdürlüğün stratejileri konusunda uygun göreceği zamanlarda yönetim, plan, prensip ve politika tespiti amacıyla genel müdür yardımcıları, daire başkanları, döner sermaye işletmesi müdürlüğü, performans izleme değerlendirme birimi, kalite geliştirme birimi, şube müdürlükleri ve yayın denetleme komisyonu ile toplantı yapmak,

l) Genel Müdürlük hizmetlerinde ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak,

m) Görev verildiğinde Bakanlığı yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

n) Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,

o) Yukarda tanımlanan görevlerini yürütmek ve kullanmaktan Bakanlık Makamına karşı sorumludur,

ö) Bakanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

Genel müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Genel müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,

b) Birimle ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasında Genel Müdüre yardımcı olmak,

c) Politika ve stratejilerin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak,

ç) Planlama, koordinasyon ve yönetim işlerinde Genel Müdüre yardımcı olmak ve çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili bilgi vermek,

d) Gerektiğinde Genel Müdürlüğe vekâlet etmek,

e) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik yeni yol ve yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen değişikliklere ilişkin Genel Müdüre önerilerde bulunmak,

f) Kendisine bağlı birimlerdeki görevlerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

g) Personelin üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak için performans gelişimlerini izlemek ve bu çerçevede performanslarını değerlendirmek,

ğ) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,

h) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla diğer birimlerle iş birliği yapmak,

ı) Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,

i) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili Genel Müdürce verilen diğer görevleri yapmak.

Daire başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 –(1) Daire başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,

b) Daire başkanlığı ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasında genel müdür yardımcısına yardımcı olmak,

c) Politika ve stratejilerin alt kademelere en doğru biçimde aktarılmasını ve buna uygun hareket edilmesini sağlamak, çalışma şartları ile diğer faaliyetlerde meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak genel müdür yardımcısını bilgilendirmek,

ç) İstenildiğinde, kendisine bağlı şubelerle ilgili Genel Müdür ve genel müdür yardımcısına veya yardımcılarına bilgi sunmak,

d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik yöntemler araştırmak, araştırma sonuçlarına göre yapılması gerekli görülen değişikliklere ilişkin genel müdür yardımcısına rapor sunmak,

e) Kendisine bağlı şubeler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

f) Personelin üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak için performanslarını izlemek ve değerlendirmek,

g) Kendisine bağlı personelin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarını takip ve kontrol etmek,

ğ) Diğer birimlerle iş birliği yapmak,

h) Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,

ı) Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,

i) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Döner sermaye işletme müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 10 –(1) Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışan döner sermaye işletme müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde belirtilen; İşletme Müdürü ve Gerçekleştirme Görevlisinin görev ve sorumlulukları ile İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

b) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde çalışan personelin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

c) İşletme Müdürlüğü kadrosunda bulunan sürekli ve geçici işçilerin toplu iş sözleşmesi veya ferdi hizmet akitlerine ve ilgili diğer mevzuata bağlı özlük haklarının tahakkuk ve ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Personelin izin, rapor ve devam durumunu takip etmek, ilgili mevzuat uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak,

d) Personelin sicil raporlarını doldurmak ve disiplin işlerini takip etmek,

e) Harcama Yetkilisince fazla mesai yapması uygun bulunan personelin yaptığı fazla çalışmalara ilişkin puantaj cetvellerini değerlendirmek, bordro tanzim etmek, ödeme ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

f) Genel Müdürlük hizmetleri gereği görevlendirilen personelin yolluk, yevmiye ve benzeri ödemelerine ait iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

g) Genel Müdürlük birimlerince talep edilen mal, hizmet ve yapım işine ait ihtiyaçları konsolide ederek Harcama Yetkilisine sunmak,

ğ)Harcama Yetkilisi tarafından verilen harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek,

h) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait taşınır kayıt işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak,

ı) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait taşınır ve taşınmaz malların amacı doğrultusunda kullanılması, korunması ile taşınırların saklanması konusunda gerekli tedbirleri almak,

i) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri yerine getirmek,

j) 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince yapılması gereken iş ve işlemleri takip etmek,

k) Döner sermaye kaynaklarının tutulduğu bankalarla görüşmeler yaparak promosyon alınması için gerekli çalışmaları yürütmek,

l) İşletme Müdürlüğü ile ilgili gerekli yazışmaları yapmak, gerekli bilgi belge ve dokümanları derlemek, korumak,

m) Genel Müdürlük iş ve işlemlerinde ilgili birimler ile İşletme Müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlamak,

n) İşletme Müdürlüğü ile ilgili diğer iş ve işlemleri ilgili yönetmelik ve diğer mevzuata uygun olarak yapmak.

Şube müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 –(1) Şube müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,

b)  Şubesi ile ilgili politika ve stratejileri belirlemek ve şubesinde iş ve işlemlerin bu doğrultuda planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

c)  Personelin bilgi ve yeterliklerini artırmak suretiyle daha üst kademelere hazırlanmalarını sağlamak,

ç)  Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, israfın önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak,

d) Genel Müdürlük e-Posta adresinden kendi adresine yönlendirilen e-Postaların günlük kontrolünü ve takibini yapmak,

e)  İmzaya sunulan yazıların takibini yapmak,

f)  Diğer şubelerle iş birliği yapmak,

g)  Şube çalışmalarının daha etkin ve verimli hâle gelebilmesi için iyileştirmeye yönelik tekliflerini amirlerine sunmak,

ğ)  İstenildiğinde, çalışmalarıyla ilgili rapor hazırlamak,

h)  Şube personelinin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarını denetlemek ve takip etmek,

ı)   Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütmek,

i)   Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Mühendisin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 –(1) Genel Müdürlüğün faaliyet alanlarına yönelik çalışan mühendisin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Sistem planlaması yapmak,

b) Üretim işlerinde bakım onarım planlaması yapmak,

c) Sistemle, üretimle ilgili tasarım ve iyileştirmeler yapmak,

ç) Verimli çalışmayı sağlamak ve üretim yönetimi yapmak,

d) 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak,

e)  Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Açık öğretim kurum müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 13 –(1) Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı kalarak, okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumlu eğitim öğretim lideri olan açık öğretim kurum müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Eğitim öğretim ve yönetim görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,

b) Personelin iş bölümünü yapmak ve yazılı olarak bildirmek,

c) Öğretim programları ile ilgili kaynakların bulundurulmasını sağlamak,

ç) İş ve işleyişiyle ilgili toplantılarda alınan kararları onaylayarak uygulamaya koymak ve sonuçları hakkında amirlerini bilgilendirmek,

d) Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak, ihtiyaçları belirleyip gerekli ödenek ve kaynakları temin ederek, ilgili mevzuata göre ihale iş ve işlemlerini yaptırmak, açık öğretim kurumu imkânlarıyla temin edilemeyen ihtiyaçları ilgili birimlere bildirmek,

e) Eğitim öğretimle ilgili yayın, yazılım, doküman ve benzerlerinin geliştirilmesini, üretilmesini, temin edilmesini, yayımlanmasını ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak,

f) Hizmetlerin yerine getirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip ederek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak,

g) Düzen ve disiplinle ilgili her türlü önlemi almak, alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygulayarak, personelin sicil ve disiplin ile ilgili iş ve işlemlerini mevzuata göre yürütmek,

ğ) Çalışma takvimini hazırlatarak, uygulamaya koymak, takip ve denetimini yapmak,

h) Bina, tesis ve araç-gerecin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulmasını, kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

ı) Sınavların mevzuata göre yapılmasını, değerlendirilmesini ve sonuçlarının duyurulmasını sağlamak,

i) Diploma, tasdikname, öğrenim belgesi, sertifika, kurs bitirme ve benzeri belgeleri onaylamak,

j) Yıllara göre akademik başarıyı takip ederek sonuçlarını analiz etmek,

k) Bütçe önerilerini gerekçeli olarak hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunmak,

l) Açık öğretim kurumunun bütçe, gelir-gider, taşınır mal ile ilgili iş ve işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlamak,

m) Adlî ve idarî yargı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

n) Açık öğretim bürolarıyla koordineyi sağlamak,

o) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 14 – (1) Eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumlu müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kayıt-kabul, nakil ve geçişlerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini koordine etmek,

b) Toplantılarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

c) Sınavlarla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

ç) Müdür yardımcılarının görevlerini uyumlu bir şekilde yürütmesini koordine ederek, aksayan konularda önlem almak ve durumu müdüre bildirmek,

d) Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını yakından izlemek ve çalışmaları hakkında müdüre bilgi vererek, bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak,

e) Bina, tesis ve araç-gerecin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlamak,

f) Müdürün harcama yetkilisi olması durumunda, gerçekleştirme görevlisi olarak görevini yapmak,

g) Muayene-kabul komisyonu ile sayım komisyonuna başkanlık ederek, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütmek,

ğ) Bilişim teknolojisinden ve iletişim araçlarından yararlanarak yazışmaların mevzuatına göre yürütülmesini ve gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlamak,

h) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlamak,

ı) Her türlü tebligat işlemini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmek,

i) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak. 

Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 15 – (1) Yönetim, eğitim-öğretim işlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden müdür ve müdür başyardımcısına karşı sorumlu müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevli olduğu birim ya da birimlerle ilgili tüm iş ve işlemlerin organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlamak. Görülen aksaklık ve eksiklikleri müdür başyardımcısı ya da müdüre bildirmek,

b) Biriminin yaptığı iş ve işlemlerden diğer birimleri bilgilendirerek, görüş alış-verişinde bulunmak,

c) Toplantı, tören, gezi, inceleme ve benzeri etkinliklere ilişkin işleri yapmak,

ç) Bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulmasını ve korunmasını sağlamak,

d) Öğrenim belgesi, tasdikname, diploma ve diğer belgeleri düzenleyerek müdür ile birlikte imzalamak,

e) Görevlendirildiği komisyon ve birimlere başkanlık etmek,

f) Taşınır mal ve hesap işlerinin yürütülmesini sağlamak,

g) Personelinin devam durumunu kontrol etmek ve izin belgelerini paraflamak,

ğ) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 16 — (1) Açık Öğretim Kurumunda, görev alanına giren çalışmaların etkili, hızlı ve verimli yapılabilmesi için, yeterli nitelik ve sayıda norm kadro esaslarına göre istihdam edilen öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmakla yükümlüdür. Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Eğitim öğretim standartlarının yükseltilmesi, kurum-çevre ilişkisinin kurulup geliştirilmesi yönünde yönetime yardımcı olmak,

b) Ders programları ve açık öğretim uygulamalarının geliştirilmesi yönünde inceleme ve araştırmalar yaparak sonuçlarını yönetime sunmak,

c) Ölçme ve değerlendirmeye yönelik soru ve test çalışmaları yapmak,

ç) Uzaktan eğitime yönelik televizyon, radyo ve web tabanlı eğitim programları, ders notları ve benzeri çalışmaları yapmak ve bu çalışmalarla ilgili önerilerde bulunmak,

d) Kayıt belgelerine göre öğrenci intibaklarını yapmak,

e) Sorumluluğu verilen araç-gereç ve makinelerin korunmasını, kullanılmasını ve her zaman hazır durumda bulundurulmasını sağlamak,

f) Tebliğler Dergisi ve eğitim-öğretime ilişkin duyuruları okuyarak imzalamak,

g) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Teknisyenlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 17 –(1) Teknisyenlerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Makine, araç-gereç, teçhizat, bina, tesis ve benzerlerinin bakım ve onarımını yapmak, korumak ve kullanıma hazır durumda bulundurmak,

b) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Mutemetin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 18 –(1) Mutemetin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Personelin özlük haklarıyla ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek,

b) Sorumlu olduğu birimlerin malî işlerini yürütmek, bunlarla ilgili yazı, belge ve dosyaları düzenlemek ve muhafaza etmek,

c) Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

Uzmanın görev ve sorumlulukları

MADDE 19 –(1) Uzmanın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Görev alanlarına giren konularda araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapmak,

b)  Eğitim-öğretim, yönetim ve insan kaynağının geliştirilmesinde yaşanan bilimsel gelişmeleri takip etmek, raporlaştırmak ve amirlerine sunmak,

c)  Uzmanlık alanlarına giren konularda talep edildiğinde amirlerini bilgilendirmek, çalışanlara seminer ve kurs vermek,

ç)  Mevzuat geliştirme çalışmalarına katılmak,

d) Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için öneriler hazırlamak ve projeler geliştirmek,

e)  Mevcut uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını raporlaştırarak amirlerine sunmak,

f)  Görev alanlarının gerektirdiği konularda ilgili şube müdürleriyle koordineli çalışmak,

g) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 20 – (1) Şeflerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, emir, çalışma plan ve programlarına uygun olarak yürütmek,

b)  Mahiyetindeki personelin üst görevlere hazırlanmalarına rehberlik etmek,

c)  Şubesiyle ilgili gelen ve giden evrakın kayıt ve dosyalama işlemlerinin takibini yapmak,

ç)  Şubesi ile ilgili dokümanları zamanında amirlerine sunmak,

d) Şubesi ile ilgili gelişmelerden amirlerini haberdar etmek,

e)  İmza aşaması tamamlanan yazıların ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,

f)  Şube için gerekli araç ve gerecin temini ve korunmasını sağlamak,

g)  Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Memurların görev ve sorumlulukları

MADDE 21 – (1) Memurların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Şube kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

b)  Şube içerisinde diğer çalışanlarla iş birliği yapmak,

c)  Şubesi ile ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,

ç)  Genel Müdürlüğün her türlü yazılarını mevzuata uygun hazırlayıp imzaya sunmak,

d) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Sekreterlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 22 – (1) Sekreterlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Sekreterliğini yaptığı amirinin telefon ve diğer görüşmelerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

b)  Üst makamlardan havale edilen evrakı amirine sunmak,

c)  Gelen yazıları takip etmek, imzadan çıkanları ilgili birime ulaştırmak,

ç)  Faksla gelen yazıları takip etmek ve ilgili birime ulaştırmak,

d) Büro ekipmanları ile kullanılan her türlü aracı korumak ve bakımının yapılmasını sağlamak,

e)  Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliğinin yapılmasını sağlamak,

f)  Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Bilgisayar işletmenleri ile veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 23 – (1) Bilgisayar işletmenleri ile veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Genel Müdürlüğün her türlü yazılarını mevzuata uygun hazırlayıp imzaya sunmak,

b)  Kullandığı her türlü büro ekipmanının bakım ve temizliğini yaparak, kullanıma hazır hâlde bulundurulmasını sağlamak,

c)  Şubesi ile ilgili kayıtları tutmak, evrak ve belgeleri arşivlemek,

ç)  Şube kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak,

d) Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Dağıtıcıların görev ve sorumlulukları

MADDE 24 – (1) Dağıtıcıların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Kaydı yapılan evrakın Bakanlık içi ve dışı kurumlara dağıtımını yapmak,

b)  İl dışına gönderilecek evrakı postaya vermek,

c)  Genel Müdürlüğün işleyişi ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Şoförlerin görev ve sorumlulukları

MADDE 25 – (1) Şoförlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)  Aracın günlük, haftalık ve aylık bakımlarını yapmak,

b)  Aracın trafik kontrollerini aksatmadan yapmak,

c)  Görev dönüşünde aracı parka bırakmak, gerekli emniyet tedbirlerini almak,

ç)  Aracı her an göreve hazır durumda bulundurmak,

d) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 26 — Sözleşmeli personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bilgisayar Mühendisi: Bilişim alanındaki çalışmaları araştırarak, değerlendirmek, planlamak ve koordineyi sağlamak. Amirlerce verilen diğer görevleri yapmak,

b) Programcı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının analizine yardımcı olarak tasarım ve kodlanması konusunda çalışmak. Hazırlanan programların test edilmesi ve uygulamaya konulması çalışmalarını ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak,

c) Sistem Programcısı: Bilgisayar ortamında yapılacak her türlü iş ve işlemlerle ilgili bilgisayar programlarının hazırlanması, sistem tasarımının yapılması, paket programlarının işletilmesi konularında çalışmak ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak,

ç) Çözümleyici: Bilişim aracılığıyla yapılması düşünülen işlerin olabilirliğinin araştırılması, gerekli verilerin toplanması, çözümlenmesi, tasarım hazırlanması, kontrol edilmesini sağlamak ve amirlerce verilen diğer görevleri yapmak.

İşçilerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 27 — İlgili Kanun ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre amirlerince verilen görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanlıkları

Daire başkanlıkları

MADDE 28 – (1) Genel Müdürlüğün daire başkanlıkları şunlardır:

a)  Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı,

b)  Eğitim Yayınları Daire Başkanlığı,

c)  Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı,

ç)  Hayat Boyu Öğrenim Daire Başkanlığı,

d) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 29 – (1) Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) e-Dönüşüm kapsamındaki Bakanlığı ilgilendiren çalışmaları takip etmek, derlemek, planlamak ve koordine etmek,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerine web sayfası yayınlama alanı vermek ve yönetilmesini sağlamak,

c) Okul ve kurumların karasal ve uydu internet erişim hizmetlerine destek vermek vb. çalışmalarda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

ç) Bakanlık ve Genel Müdürlük İntranet web sitelerinin tasarımını yapmak ve yönetmek,

dBakanlık merkez teşkilatı web sayfalarına yönelik tasarım ve yönetim konularında destek vermek, İnternet etiği ve kuralları çerçevesinde izlemek,

e) MEBBİS işlerliğini ve yazılım ihtiyaçlarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak tespit etmek, gerektiğinde üretmek, mevcut modül ve yazılımları güncellemek, eğitimini vermek ve sorunları gidermek,

f) e-Dönüşüm ve benzeri çalışmalarda, diğer kurum ve kuruluşların yönetim bilgi sistemlerindeki gelişmelerini takip etmek ve bu gelişmeleri Bakanlık çalışmalarına entegre etmek,

g) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin BT altyapısını planlamak, kurdurmak ve takip etmek,

ğ) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin yazılım ve lisans kayıtlarını tutmak,

h)  Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde kurulu bulunan kişisel bilgisayar ve çevre birimlerindeki işletim sistemi ve ofis programlarında meydana gelen arızaları gidermek veya giderilmesini sağlamak,

ı) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde kullanılacak bilgisayar ve çevre birimlerine ait standartları oluşturmak, teknik şartname hazırlamak, güncellemek Bakanlığın WEB sayfasında yayımlatmak,

i) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi ve iletişim altyapısını, yerel ve geniş alan bilgisayar ağlarını planlamak, geliştirmek, kontrol etmek, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak, güvenli ve kesintisiz işleyişini sağlamak ve benzeri çalışmalarda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

j) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleriyle eğitim kurumlarına e-posta hesaplarının açılması, takibi ve kapatılması, trafiğinin izlenmesi hizmetlerini yönetmek,

k) Bilgi güvenliği kapsamındaki yasal düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

l) ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sisteminin sürdürülebilir kılınması için çalışmalar yapmak,

m) Merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına bilgi güvenliği bilincini kazandırmak,

n) MEBBİS ve diğer uygulamalar kapsamında toplanan verilerin korunmasına yönelik çalışmaları yapmak, sonuçları ilgili birimlerle paylaşmak,

o) Bakanlığın politikaları doğrultusunda eğitim-öğretim ve yönetimde yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik ilgili birimlerle iş birliği içinde kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlemek; belirlenen stratejilere göre eylem planları hazırlamak, ilgili birimlerle iş birliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

ö) Eğitim-öğretim ve yönetimde yeni teknolojilerin kullanılmasına, e-Dönüşüm çalışmalarına ve benzeri alanlara yönelik; projeler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen ulusal ve uluslararası benzer çalışmalara katılmak, yürütmek ve koordine etmek,

p) Genel Müdürlük birimleri, Bakanlık birimleri ya da ilgili kurum veya kuruluşlar arası projelere dayalı koordinasyonu sağlamak gündemli toplantıları planlamak, bu toplantılara ilişkin gündem oluşturmak ve benzeri sekreterya hizmetlerini yürütmek,

r) Daire başkanlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

s) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

ş) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Eğitim Yayınları Daire Başkanlığı

MADDE 30 – (1) Eğitim Yayınları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Açık öğretim kurumları, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri, diğer kurumlar ve okulların ihtiyacı olan eğitim ve öğretime yönelik televizyon ve radyo programları, web tabanlı materyaller ile basılı materyallerin planlama ve tasarımını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde yapmak veya yaptırmak,

b) e-Öğrenme kapsamında üretilen görsel ve işitsel ürünleri web tabanlı hâle getirmek,

c) e-Eğitim ve e-Öğrenmeye yönelik ulusal ve uluslararası teknolojileri takip etmek ve bunları çalışmalara yansıtmak,

ç) Görsel olarak hazırlanan televizyon programları veya yardımcı ders programları ile web içerikli programların grafik, animasyon, broşür, kitap, afiş ve benzeri materyalleri yapmak veya yaptırmak; dijital fotoğraf arşivini güncellemek, görsel veri bankası oluşturmak ve görüntüleri depolamak,

d) Senaryoları hazırlanan ve görsel tasarımları yapılan, televizyon ve radyo programlarını, ilgili birim ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde üretmek ve bu üretimlerle ilgili dekor tasarımı yapmak, oluşturmak ve muhafaza etmek,

e) Üretimleri tamamlanan televizyon, radyo ve web içerikli eğitim programlarını Yayın Denetleme Komisyonuna göndermek; komisyonda denetlenen, yapılması ve yayınlanması uygun görülen televizyon, radyo ve web içerikli programları ilgili birimlere göndermek,

f) Eğitim kanalının kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek,

g) Video kaseti, AUDIO-CD, VCD, DVD gibi ortamlarda kayıtlı radyo ve televizyon programları ile bilgisayar (elektronik) tabanlı eğitim programlarını arşivlemek, çoğaltmak, ihtiyaç duyulan okul veya kurumlara dağıtmak ve satmak,

k)  Daire başkanlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

l)  KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

m) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 31 – (1) Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Merkezi sistem sınavların planlamasını yapmak, sınav öncesinde, sınav esnasında, sınav sonrasında güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve yıllık sınav uygulama planına göre sınavların mevzuata uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak ve sonuçlandırmak,

b) Sınavlarla ilgili mevzuatı ve öğretim programlarındaki değişiklikleri sürekli takip etmek,

c) Sınavlarla ilgili protokolleri ve dokümanları hazırlamak, tasarımını yapmak; sınav kılavuzunu oluşturarak elektronik ortamda yayınlamak,

ç) Sınavlara ilişkin İnternet hizmetleri, donanım ve yazılımın verimli kullanımı gibi iş ve işlemler ile sınavlarla ilgili arşiv ve dosyalama hizmetlerini yürütmek,

d) Sınavlara ilişkin her türlü evrak ile kılavuzları sınav uygulama planına uygun olarak basmak/bastırmak, paketlemek, etiketlemek ve ilgili merkezlere ulaştırmak,

e) Sınav sonuçlarını adaylara, okullara ve ilgili birimlere göndermek,

f) Sınavlarla ilgili itirazları değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

g) Sınavlarda kullanılan sorular ile sınav sonuçlarını analiz etmek, yorumlamak ve sınav istatistiklerini derleyip kullanıma hazır hâle getirmek suretiyle ilgili birimlerin kullanımına sunmak,

ğ) Sınavlarla ilgili risk analizlerini yapmak, istatistiki verileri oluşturmak, sürekli olarak güncellemek ve ilgili mercilere tevdi etmek,

h) Daire başkanlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ı)  KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

i)  Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Hayat Boyu Öğrenim Daire Başkanlığı

MADDE 32 – (1) Hayat Boyu Öğrenim Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün basılı ve elektronik kütüphane sistemini kurmak, işletmek ve güncel tutmak,

b) Uzaktan eğitim tekniklerini kullanarak hayat boyu öğrenme kapsamında tüm bireylere yönelik e-Öğrenme ortamları oluşturmak, yürütmek ve koordine etmek,

c) Diğer birimlerle iş birliği içinde eğitim yazılımları geliştirmek, temin etmek ve bu alanda çalışmalar yürütmek,

ç) Ders notları ve kitaplarını ilgili diğer birimlerle iş birliği içerisinde içerikçe zengin ve etkileşimli biçimde elektronik ortama dönüştürülmelerini sağlamak,

d) Bakanlık yıllık hizmet içi eğitim plânında yer alması gerekli görülen kurs ve seminerlerle ilgili teklifleri, ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak ve Bakanlık Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek, bu faaliyetlerin zamanında amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

e) Yürütülen projeler ile firma, kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen eğitim etkinlikleri ile ilgili iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek,

f) Genel Müdürlük bünyesinde görevli personelin, iş başında eğitilmesine, yetiştirilmesine, verimliliklerinin yükseltilmesine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini plânlamak, koordine etmek ve yürütmek,

g)  Öğretim programlarına uygun olarak hazırlanan yardımcı ders notları ve kitaplarını, görsel ve işitsel eğitim materyallerini, web tabanlı eğitim içeriklerini, öğrenme nesnelerini, e-Eğitim ve e-Öğrenme ile ilgili eğitim materyallerini incelenmesi için Yayın Denetleme Komisyonuna göndermek,

ğ) Açık öğretim kurumlarının ders notlarının veya kitaplarının yazdırılması, bastırılması (kağıt ve elektronik ortamda) ve gönderilmesi işlerini takip ve koordine etmek,

h) Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu ile ilgili her türlü iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek,

ı) Daire başkanlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

i) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

j) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

MADDE 33 – (1) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a)İnsan kaynaklarını Genel Müdürlüğün vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde geliştirmek için; Bilişim Hizmetleri Dairesi ve Performans İzleme ve Değerlendirme Birimi ile iş birliği yaparak araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,

b) Açık öğretim okulları dâhil personel alımı, atama, nakil, istifa, askerlik, görevlendirme, görevden ayrılma ve emeklilik vb. işlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlük insan kaynaklarının verimlilik açısından tek elden yürütülmesini sağlamak,

ç) Personelin hizmet içi eğitim ihtiyacını belirleyerek, Hayat Boyu Öğrenim Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak,

d) Genel Müdürlüğün uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek ve geliştirmek, diğer kurumlarca gönderilen mevzuat tasarı ve taslakları ile ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

e) Genel Müdürlük ile ilgili soru önergelerini cevaplandırmak,

f) Genel Müdürlüğün hukuk ve yargı ile ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak, arşivlemek ve istatistiğini tutmak,

g) Genel müdürlüğün bina ve tesislerinin temizlik, aydınlatma, ısınma, yemekhane, bakım ve onarım; ulaştırma ve servis hizmetlerini yürütmek,

ğ) Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek,

h) Bütçe hazırlama ve uygulama hizmetlerini yürütmek,

ı)  Genel bütçe ve dış kaynaklı mal ve hizmetlerin alımını gerçekleştirmek; bunlarla ilgili tahakkuk belgelerini hazırlamak, düzenli tutmak, bu alandaki iş ve işlemleri yürütmek,

i) Genel Müdürlük personelinin maaş, ek ders ücreti, görev yolluğu ve benzeri ödemelerine ilişkin (Döner Sermaye İşletmesinden yapılanlar hariç) iş ve işlemleri yürütmek,

j) Genel Müdürlük adına dış paydaşlarla ve resmî kurumlarla yapılacak her türlü toplantı, görüşme ve protokol hazırlık çalışmalarını koordine etmek, yapılan çalışmaların sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak,

k)  Resmî ve özel kurumlarla yapılan her türlü yazışmaları ve bu yazışmalara verilen cevapları izlemek, takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

l)   Genel Müdürlük birimleri arasında iletişim hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,

m) Elektronik haberleşme araçlarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, bunun için personele gerekli bilgilendirme eğitimleri vermek,

n) Genel Müdürlüğün 09/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında “Bilgi Edinme ve BİMER” hizmetlerini yürütmek,

o) Daire başkanlıkları ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ö) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

p) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şube Müdürlükleri

Şube müdürlükleri

MADDE 34 – (1) Genel Müdürlüğün şube müdürlükleri şunlardır:

a) Ar-Ge ve Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü,

b) Proje ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü,

c) İnternet Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

ç) Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü,

d) Teknik Destek Şube Müdürlüğü,

e) Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü,

f) Bilgi ve Sistem Güvenliği Şube Müdürlüğü,

g) Tasarım Şube Müdürlüğü,

ğ) Eğitim Portalı Şube Müdürlüğü,

h) Televizyon ve Radyo Şube Müdürlüğü,

ı) Test Geliştirme ve Analiz Şube Müdürlüğü,

i) Sınav Organizasyon Şube Müdürlüğü,

j) Baskı ve Sevk İşleri Şube Müdürlüğü,

k) Değerlendirme Şube Müdürlüğü,

l) Eğitim ve e-Öğrenim Hizmetleri Şube Müdürlüğü,

m) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü,

n) Hukuk ve Mevzuat İşleri Şube Müdürlüğü,

o) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü.

ö) Kurumsal İlişkiler Şube Müdürlüğü,

p) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.

Ar-Ge ve Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü

MADDE 35 – (1) Ar-Ge ve Stratejik Planlama Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın politikaları doğrultusunda eğitim-öğretim ve yönetimde yeni teknolojilerin kullanılmasına yönelik ilgili birimlerle iş birliği içinde kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlemek,

b) Belirlenen stratejilere göre eylem planları hazırlamak, ilgili birimlerle iş birliği içinde uygulanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

c) Eğitim-öğretim ve yönetimde yeni teknolojilerin kullanılmasına, e-Dönüşüm çalışmalarına Genel Müdürlük görev alanlarına yönelik; araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

ç) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

d) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

e) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Proje ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

MADDE 36 – (1) Proje ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Eğitim-öğretim ve yönetimde yeni teknolojilerin kullanılmasına, e-Dönüşüm çalışmalarına ve benzeri alanlara yönelik; projeler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülen ulusal ve uluslararası projelere katılmak, yürütmek ve koordine etmek,

b) Genel Müdürlük birimleri, Bakanlık birimleri ya da ilgili kurum veya kuruluşlar arası projelere dayalı koordinasyonu sağlamak gündemli toplantıları planlamak, bu toplantılara ilişkin gündem oluşturmak ve benzeri sekreterya hizmetlerini yürütmek,

c) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili Avrupa Birliğine ilişkin ulusal ve uluslararası iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek,

ç) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

d) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

e) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

İnternet Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE 37 – (1) İnternet Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerine web sayfası yayınlama alanı vermek ve yönetilmesini sağlamak,

b) Okul ve kurumların karasal ve uydu internet erişim hizmetlerine destek vermek ve benzeri çalışmalarda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

c) Bakanlık ve Genel Müdürlük İntranet sitelerinin tasarımını yapmak ve yönetmek,

ç) Bakanlık merkez teşkilatı web sayfalarına yönelik tasarım ve yönetim konularında destek vermek, İnternet etiği ve kuralları çerçevesinde izlemek,

d) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

e) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

f) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

MADDE 38 – (1) Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) MEBBİS işlerliğini ve yazılım ihtiyaçlarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak tespit etmek, gerektiğinde üretmek, mevcut modül ve yazılımları güncellemek, eğitim vermek ve sorunları gidermek,

b) e-Dönüşüm ve benzeri çalışmalarda, diğer kurum ve kuruluşların yönetim bilgi sistemlerindeki gelişmelerini takip etmek ve bu gelişmeleri Bakanlık çalışmalarına entegre etmek,

c) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ç) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

d) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Teknik Destek Şube Müdürlüğü

MADDE 39 – (1) Teknik Destek Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin BT altyapısını planlamak, kurdurmak ve takip etmek,

b) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin yazılım ve lisans kayıtlarını tutmak,

c) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde kurulu bulunan kişisel bilgisayar ve çevre birimlerindeki işletim sistemi ve ofis programlarında meydana gelen arızaları gidermek/ giderilmesini sağlamak.

ç) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde kullanılacak bilgisayar ve çevre birimlerine ait standartları oluşturmak, teknik şartname hazırlamak, güncellemek Bakanlığın internet sayfasında yayımlattırmak,

d) Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinde, kullanılan sunumcu bilgisayar, kişisel bilgisayar ve çevre birimlerinin arıza kayıtlarını tutmak, diğer birimlerle işbirliği yaparak yedek parça ihtiyaçlarını tespit etmek, temini yönünde planlama çalışmalarını yapmak,

e) Bakanlık merkez teşkilatı birimleri personeline, bilgisayar ve çevre birimlerinin kullanımı konusunda teknik destek vermek,

f) Bakanlık merkez teşkilatı birimleri hizmetinde kullanılmak üzere, temin edilen sunumcu bilgisayar, kişisel bilgisayar ve çevre birimlerinin bakım ve onarım hizmetlerini takip etmek, yapmak ve yaptırmak,

g) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ğ) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

h) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü

MADDE 40 – (1) Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin bilgi ve iletişim altyapısını, yerel ve geniş alan bilgisayar ağlarını planlamak, geliştirmek, kontrol etmek, bakım ve onarımlarını yapmak/yaptırmak, güvenli ve kesintisiz işleyişini sağlamak ve benzeri çalışmalarda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

b) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleriyle eğitim kurumlarına e-Posta hesaplarının açılması, takibi ve kapatılması, trafiğinin izlenmesi hizmetlerini yönetmek,

c) İnternet ve İntranet ağ trafiğini takip etmek, bunlara yönelik gerekli istatistiki verileri oluşturmak, geliştirmek ve iyileştirme çalışmalarını yapmak,

ç) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

d) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

e) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Bilgi ve Sistem Güvenliği Şube Müdürlüğü

MADDE 41 – (1) Bilgi ve Sistem Güvenliği Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bilgi güvenliği kapsamındaki yasal düzenlemeleri ve gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

b) ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Sisteminin sürdürülebilir kılınması için çalışmaları yapmak,

c) Merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına bilgi güvenliği bilincini kazandırmak,

ç) MEBBİS ve diğer uygulamalar kapsamında oluşan verilerin korunmasına yönelik çalışmaları yapmak, sonuçları ilgili şubelerle paylaşmak,

d) Şubeler tarafından belirlenmiş olan prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığının denetimini yapmak,

e) Bilgi işlem personelinin güvenlik farkındalığını sağlamak,

f) Ağ üzerinde oluşabilecek sistem güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve güvenliği sağlamak,

g) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ğ) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

h) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Tasarım Şube Müdürlüğü

MADDE 42 – (1) Tasarım Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri, diğer kurumlar ve okulların ihtiyacı olan eğitim ve öğretime yönelik televizyon ve radyo programları, elektronik ortam materyalleri ile basılı materyallerin planlama, tasarım ve yazım ile ilgili iş ve işlemleri yapmak/yaptırmak,

b) Planlaması ve tasarımı yapılan televizyon ve radyo programları, elektronik ortam materyal programları ile basılı materyallere ilişkin senaryoları yazmak/yazdırmak, hazırlanan senaryoları, Yayın Denetleme Komisyonuna sevk etmek, komisyonun görüş ve önerilerini çalışmalara yansıtmak ve son şekli verilen senaryoları ilgili diğer birimlere göndermek,

c) Senaryolara uygun üretim gerçekleştirilmesi amacıyla, üretim sırasında çalışmalara katılmak,

ç) Üretilen ürünlerden gerek duyulanların kullanım kılavuzlarını hazırlamak,

d) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

e) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

f) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Eğitim Portalı Şube Müdürlüğü

MADDE 43 – (1) Eğitim Portalı Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğrenme öğretme süreçlerini ve öğrenmeyi etkin kılacak elektronik ortam materyal içeriklerinin üretilmesini sağlamak,

b) Ders kitaplarının içerikçe zengin, etkileşimli e-Kitap şekline dönüştürülmelerini sağlamak,

c) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, e-Öğrenmeye erişimlerini artırmak amacıyla bu alana yönelik içerik desteği sağlamak,

ç) e-Öğrenmeye yönelik her türlü materyal tasarımı yapmak yaptırmak,

d) Dijital fotoğraf arşivi iş ve işlemlerini yapmak yaptırmak,

e) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

f) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

g) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Televizyon ve Radyo Şube Müdürlüğü

MADDE 44 – (1) Televizyon ve Radyo Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Senaryoları hazırlanan ve görsel tasarımları yapılan, televizyon ve radyo programlarının, ilgili birim ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde dekor tasarımlarını yapmak, üretmek ve muhafaza etmek,

b) e-Eğitim ve e-Öğrenme içeriklerine yönelik hazırlanan programlara yapılacak planlama dâhilinde görüntü ve ses desteği sağlamak,

c) Televizyon ve radyo programlarının üretimi sırasında ihtiyaç duyulan, mevcut personel ve imkânlarla karşılanamayan mal ve hizmetlerin alımıyla ilgili teklifleri oluşturmak ve ilgili birime zamanında ulaştırmak,

ç) Üretimleri tamamlanan televizyon ve radyo eğitim programlarını Yayın Denetleme Komisyonuna göndermek,

d) Komisyonda denetlenen, yapılması ve yayınlanması uygun görülen televizyon ve radyo programlarını ilgili birimlere göndermek,

e) İlgili şubelerce hazırlanmış, yayın denetiminden geçmiş televizyon ve radyo eğitim programlarının yayın planını yapmak ve yayınlanmasını sağlamak,

f) Elektronik ortamda kaydetme ve saklama teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, bu teknolojileri Genel Müdürlüğe kazandırmak ve farklı ortamlarda kayıtlı televizyon ve radyo programları ile bilgisayar (elektronik) tabanlı eğitim programlarını arşivlemek, çoğaltmak, ihtiyaç duyulan okul/kurumlara dağıtmak, satmak,

g) Görme Engelli (Açık öğretim kurumları) öğrencilerin sesli ders kitaplarının, AUDIO-CD ortamında çoğaltılarak ilgililere ulaştırılmasını sağlamak,

ğ) Arşivde bulunan 1 inç ders programları, 16 ve 35 milimetrelik siyah beyaz ve renkli orijinal filmler, SVHS görüntü bantlarının DVD ortamına aktarılmasını sağlamak,

h) Genel Müdürlük İnternet sayfasında yer alan Eğitim Medyasını güncel tutmak,

ı) Bakanlığın diğer birimlerinden gelen CD ve DVD çoğaltım isteklerini Genel Bütçe ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü mevzuatı çerçevesinde karşılamak,

i) Eğitim kanalının kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,

j)   Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

k) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

l) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Test Geliştirme ve Analiz Şube Müdürlüğü

MADDE 45 – (1) Test Geliştirme ve Analiz Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yapılacak sınavlara ilişkin mevzuat ve ders programlarındaki değişiklikleri sürekli takip etmek,

b) Sınav takvimi göz önünde bulundurularak, takvime uygun test geliştirme planı oluşturmak,

c) Test tekniğine ve sınavların özelliğine uygun soruları hazırlamak/hazırlatmak,

ç) Hazırlanan soruların bilimsel, test tekniği, ölçme değerlendirme ile Türkçe Dil Bilgisi kuralları bakımından denetimden geçmesini sağlamak,

d) Denetimden geçen ve son şekli verilen soruları; alan, sınav türü, konu, alt konu ve ilgili diğer özellikler bakımından dikkate alarak soru bankasına aktarmak,

e) Planlamaya uygun olarak gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili belirtke tablolarını hazırlamak ve buna göre test kitapçıklarını oluşturmak,

f) Basımı yapılacak soruları kapalı zarf, güvenlik poşeti, optik ve/veya elektronik ortamda güvenliği sağlanmış bir şekilde, Baskı ve Sevk İşleri Şube Müdürlüğüne tutanakla teslim etmek ve/veya bu amaçla kurulan güvenliği sağlanmış özel elektronik ağ üzerinden adı geçen şube müdürlüğüne göndermek,

g) Sınavlardan sonra cevap anahtarlarını hazırlayarak Değerlendirme Şubesine ve kamuoyuna duyurulması için ilgili birim, kurum ve kuruluşa göndermek,

ğ) Geliştirilen testleri, soru formlarını, test kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını güncel şartlara ve teknolojilere uygun olarak güvenli ortamlarda arşivlemek,

h) Soruların hazırlanmasına ve soru hazırlayacak personelin eğitimlerine yönelik çalışmalarda ilgili diğer birim, kurum, kuruluş ve yetkili personel ile iş birliği yapmak, koordinasyon sağlamak,

ı) Sınavlarda kullanılan soruları analiz etmek, yorumlamak ve sınav istatistiklerini derleyip hazır hâle getirmek suretiyle ilgili birimlerin kullanımına sunmak,

i) Sınav soruları ile ilgili itirazları incelemek, değerlendirmek, sonuçlandırmak suretiyle itiraz sahiplerini bilgilendirmek,

j) Soruların hazırlanması aşamasında gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almak ve/veya aldırmak,

k) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

l)   KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

m) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Sınav Organizasyon Şube Müdürlüğü

MADDE 46 – (1) Sınav Organizasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yıllık sınav uygulama planını hazırlamak, Genel Müdürlük onayına sunmak ve gelişmelere göre güncellemek,

b) Millî eğitim müdürlükleri ile iş birliği yaparak sınav merkezlerini belirlemek, Genel Müdürlük onayına sunmak,

c) Sınavlarla ilgili hazırlanması gereken protokollerin ön hazırlıklarını yaparak ilgili birime göndermek,

ç) Sınav öncesi hazırlıkları yapmak,

d) İlgili mevzuata ve yıllık sınav uygulama planına göre sınav uygulamalarını gerçekleştirmek,

e) Sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında güvenlik tedbirlerinin alınmasını ve sınavların mevzuata uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak,

f) İhtiyaca göre sınav merkezlerine Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,

g) Sınav evrakının sınav merkezlerine nakli için kurye görevlendirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek,

ğ) Yurt dışı sınav merkezlerine gönderilecek sınav evrakının götürüp getirilmesi için kurye, gerektiğinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için işlemleri gerçekleştirmek veya evrakların başka bir resmî kanalla gönderilmesini sağlamak,

h) Sınavlarla ilgili dokümanların hazırlanması ve tasarımını yapmak, sınav kılavuzunu hazırlayarak basımını ve dağıtımını sağlamak,

ı) İhtiyaca göre sınavla ilgili mevzuatın güncellenmesini sağlamak, sınav organizasyonu ve uygulaması ile ilgili genelge hazırlamak ve bununla ilgili resmî yazışmalar yapmak,

i)  Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

j)  KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

k) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Baskı ve Sevk İşleri Şube Müdürlüğü

MADDE 47 – (1) Baskı ve Sevk İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sınav takvimine uygun olarak yıllık çalışma programını hazırlamak, kapalı devre çalışmalarını planlamak, kapalı devre çalışmalarının amacına uygun yürütülebilmesi için her türlü önlemi (malzemelerin hazır bulundurulması, makinelerin bakımı, iş sağlığı ve güvenliği vb.) alarak kapalı devre çalışmalarını yürütmek,

b) Sınavlara ilişkin her türlü evrakı (başvuru belgesi, sınav kılavuzu, salon aday yoklama listesi, cevap kâğıdı, sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi ve benzerlerini) basmak,

c) Kapalı devre çalışmasında, iç ve dış alanların güvenliğini sağlayarak; soru kitapçıklarını basmak, diğer evraklarla birlikte paketleyip kutulamak, sınav kutularını görevlilere tutanakla teslim etmek, sınav güvenliğine uygun olarak sınav merkezlerine ulaştırmak ve sınav kutularının sınav sonrasında ilgili şubeye teslimini sağlamak,

ç) Genel Müdürlük tarafından uygun görülen baskı işlerini yapmak,

d) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

e) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

f) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Değerlendirme Şube Müdürlüğü

MADDE 48 – (1) Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sınav merkezlerinden dönen sınav evrakını tutanakla teslim almak,

b) Teslim alınan sınav evrakını tasnif etmek, optik okuyucularda okutmak, değerlendirmek ve sonuçların yayınlanması için ilgili birime göndermek,

c) Sınav sonuçlarını analiz etmek, yorumlamak ve sınav istatistiklerini derleyip kullanıma hazır hâle getirmek ve ilgili birimlerin kullanımına sunmak,

ç) Sınavlarla ilgili itirazları incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

d)  Sınavlara yönelik açılan davalara ilişkin savunmalara esas olmak üzere talep edilen bilgi ve belgeleri hazırlayarak Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat İşleri Şube Müdürlüğüne göndermek,

e) Sınav değerlendirme aşamasında tüm güvenlik tedbirlerini almak veya aldırmak,

f) Ölçme değerlendirmeye ilişkin İnternet hizmetleri, donanım ve yazılımın verimli kullanımı gibi iş ve işlemler ile sınavlarla ilgili arşiv ve dosyalama hizmetlerini yürütmek,

g)  e-Sınav sistemine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

h) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Eğitim ve e-Öğrenim Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE 49 – (1) Eğitim ve e-Öğrenim Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlık yıllık hizmet içi eğitim planında yer alması gerekli görülen kurs ve seminerlerle ilgili teklifleri, ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak ve Bakanlık Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığına göndermek, bu faaliyetlerin zamanında amacına uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

b)  Genel Müdürlük bünyesinde görevli personelin, iş başında eğitilmesine, yetiştirilmesine, verimliliklerinin yükseltilmesine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

c) Yürütülen projeler ile firma, kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen eğitim etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemleri koordine etmek ve yürütmek,

ç)  Görev alanında ilgili birimlerle iş birliği içerisinde araştırma, inceleme ve proje yapmak veya yapılması ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

d) Görev alanında ilgili birimlerle iş birliği içerisinde etki analizleri ve memnuniyet anketleri yapmak,

e)  Görev alanıyla ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek, raporlaştırmak ve uygulamak,

f)  Görev alanıyla ilgili öğrencileri, resmi ve özel, kurum kuruluşları bilinçlendirmek, eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak,

g)  Açık öğretim kurumlarının ders notlarının veya kitaplarının yazdırılması, bastırılması (kağıt ve elektronik ortamda) ve gönderilmesi işlerini takip ve koordine etmek,

ğ) Hayat boyu öğrenme kapsamında tüm bireylere yönelik e-Öğrenme ortamları oluşturmak, yürütmek ve koordine etmek.

h) Eğitim portalı, e-Öğrenme ve uzaktan eğitime yönelik ulusal ve uluslararası teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek,

ı)   Bakanlık Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) ile uzaktan eğitim faaliyetlerini, ihtiyacı olan kurum ve bireyler için gerçekleştirmek amacıyla;

1) İhtiyaç duyan birey ve kurumlara danışmanlık hizmeti vermek,

2) Uzaktan eğitime yönelik kaliteli ders içerikleri geliştirmek,

3) Bakanlık Öğretim Yönetim Sisteminin, uzaktan eğitimden yararlanan hedef kitlenin ihtiyaçları ve uzaktan eğitim alanındaki gelişmeler doğrultusunda niteliğini artırmak,

i)   Bakanlık bünyesinde çalışan öğretmenlere e-Öğrenme kültürünü kazandırmak, bu amaçla ihtiyaç duyabilecekleri e-İçerikleri kendilerinin geliştirmelerini, paylaşmalarını ve öğrenme öğretme ortamlarında kullanmalarını sağlamak,

j)   Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

k)  KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

l)   Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

MADDE 50 - (1) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İnsan kaynaklarını Genel Müdürlüğün vizyon ve misyonuna uygun bir şekilde eliştirmek için; Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Performans İzleme ve Değerlendirme Birimi ile iş birliği yaparak araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,

b)  Genel Müdürlük birimlerinde çalışan personelin birimle ilgili iş ve işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak,

c) Gizlilik gerektiren konularla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Personel özlük işlerini yürütmek,

d)  Personel özlük bilgilerini MEBBİS kayıtlarına işlemek ve işlenmesini sağlamak,

e) Aday memurların adaylık kaldırma iş ve işlemlerini yürütmek,

f) Açık öğretim okulları dâhil personel alımı, atama, nakil, istifa, askerlik, görevlendirme, görevden ayrılma ve emeklilik ve benzeri işlerini yürütmek,

g) Genel Müdürlüğün insan kaynakları ihtiyacını güncellemek, tespit ve temin etmek,

ğ) Kalite Geliştirme Birimi ile teşkilatlanma çalışmaları yapmak,

h) Açık öğretim kurumları dâhil Genel Müdürlüğün, kadro ve norm kadro pozisyonları ile ilgili işleri yürütmek,

ı)   Personel devam kontrol sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, personel takibini yapmak ve giriş kartı düzenlemek,

i)  Personel sicil raporları ve sicillerle ilgili yazışmaları yapmak,

j) Personelin aylıkla ödüllendirilme işlerini yürütmek,

k) Doküman Yönetimi Bilgi Sistemi ve evrak işlerini yürütmek.

l) Sözleşmeli personel işlerini yürütmek,

m) İşçiler hariç Genel Müdürlük personelinin sendika üyeliği ve üyelikten çekilme ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

n)  Personelin hizmetiçi eğitimi ihtiyacını belirleyerek, Hayat Boyu Öğrenim Daire Başkanlığı Eğitim ve e-Öğrenim Şubesi ile iş birliği içinde eğitimlerin yapılmasını sağlamak,

o) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ö) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

p) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak,

Hukuk ve Mevzuat İşleri Şube Müdürlüğü

MADDE 51 – (1) Hukuk ve Mevzuat İşleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün uygulamalarına yönelik mevzuatı takip etmek ve geliştirmek, diğer kurumlarca gönderilen mevzuat tasarı ve taslakları ile ilgili Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

b) Genel Müdürlük ile ilgili soru önergelerini cevaplandırmak,

c) Mevzuat değişikliklerini takip etmek ve Bakanlık Mevzuat Bankasında duyurmak,

ç) Genel Müdürlüğün hukuk ve yargı ile ilgili tüm iş ve işlemlerini yürütmek, takip etmek, sonuçlandırmak, arşivlemek ve istatistiğini tutmak,

d) Genel Müdürlüğün teftiş, denetim, inceleme, soruşturma ve araştırma hizmetlerini yürütmek ve istatistiğini tutmak,

e) İhbar ve suç duyurularıyla ilgili işleri yürütmek,

f) Genel Müdürlüğün, Bakanlık birimleri ile resmî ve özel diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı anlaşma, sözleşme, idari şartname ve protokolleri incelemek, görüş bildirmek,

g) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ğ) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

h) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

MADDE 52 – (1) İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ulaştırma ve servis hizmetlerini yürütmek,

b) Resmî mühür, kaşe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Temizlik, aydınlatma, ısınma, yemek ve benzeri işler ve bunlarla ilgili mahallerin hizmetlerini yürütmek,

ç) Taşıt, makine ve teçhizat (bakım, onarım, plaka, ruhsat, muayene, akaryakıt, kaza, taşıt alımı ve tahsis ve benzeri) işlerini yürütmek,

d) Genel Müdürlük bina ve tesislerinin bakım ve onarım işlerini yürütmek,

e) Sigorta (yangın, nakliye, kaza ve benzeri) işlerini yürütmek,

f) Taşınır ve taşınmaz mal işlerini yürütmek,

g) Çevre düzenleme işlerini yürütmek,

ğ) Emlak ve yapım işlerini yürütmek,

h) İletişim ve haberleşme işleri ile ilgili altyapı hizmetlerini yürütmek,

ı)   Sosyal işler ve sosyal tesisler hizmetini yürütmek,

i) Sosyal yardımlarla ilgili hizmetleri yürütmek,

j) Sivil savunma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek,

k) Kütüphane ve dokümantasyon işlerini yürütmek,

l) Genel Müdürlük genel arşivi ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek,

m) Bütçe hazırlama ve uygulama hizmetlerini yürütmek,

n) Bütçe ile ilgili Bakanlık ve diğer ilgili birimlerce düzenlenen toplantı ve görüşmelere katılmak,

o) Bakanlık ve Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan bilgisayar ve çevre birimlerinin alımını yapmak,

ö) Genel bütçe ve dış kaynaklı mal ve hizmetlerin alımını gerçekleştirmek; bunlarla ilgili tahakkuk belgelerini hazırlamak, düzenli tutmak, bu alandaki iş ve işlemleri yürütmek,

p) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan mal ve hizmet alımıyla ilgili yıllık çalışma planı yapmak (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hariç) ve yapılan alımların istatistiğini tutmak,

r) Gerektiğinde ihale dokümanları, şartnameler ve sözleşmelerin hazırlanması ve benzeri konularda Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile iş birliği yapmak,

s) Genel Müdürlük personelinin maaş, ek ders ücreti, görev yolluğu ve benzeri ödemelerine ilişkin (Döner Sermaye İşletmesinden yapılanlar hariç) iş ve işlemleri yürütmek,

ş) Genel Müdürlük personelinin sendika kesintilerini yapmak,

t) Sayıştay incelemeleri, emanet işleri, banka işlemleri, kredi işlemleri ve benzeri hizmetleri yürütmek,

u) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ü) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

v) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Kurumsal İlişkiler Şube Müdürlüğü

MADDE 53 – Kurumsal İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün sosyal sorumluluk ilkeleri kapsamında, çeşitli kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinin artırılarak, birimlerde benimsenmesini sağlamak,

b) Genel Müdürlük adına dış paydaşların taleplerini almak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

c) Resmî kurumlarla ve dış paydaşlarla yapılacak her türlü toplantı ve görüşmeleri yürütmek, koordine etmek,

ç) Her türlü yazışmaları ve bu yazışmalara verilen cevapları takip etmek ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

d) Kurumsal iletişimi kamu ve özel kurum, kuruluşlar nezdinde geliştirmek için iletişim ve tanıtım araçlarının üst düzeyde kullanımını sağlamak,

e) Genel Müdürlük birimleri arasında ortak yapılacak iş ve işlemleri takip etmek,

f) Genel Müdürlüğün, resmî ve özel kurum, kuruluşlarla yapacağı protokollerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

g) Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ğ) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

h) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

MADDE 54 – (1) Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük birimleri arasında iletişim hizmetlerini koordine etmek,

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında “Bilgi Edinme ve BİMER” hizmetlerini yürütmek,

c) Halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek,

ç) Çağrı merkezi hizmetlerini yürütmek,

d) Talep ve şikâyetlerle ilgili işleri yürütmek,

e) Kampanyalarla ilgili hizmetleri yürütmek,

f) Genel Müdürlüğün törenlerle ilgili işlerini yürütmek,

g) Genel Müdürlüğün toplantı mekânları ile ilgili organizasyonları yapmak,

ğ) Tanıtım, basın, reklam, ilan ve benzeri işleri yürütmek,

h)  Şube müdürlükleri ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ı) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

i)  Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Açık Öğretim Kurumları

Açık öğretim kurumları

MADDE 55 – (1) Genel Müdürlüğün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı statüsünde ve Hayat Boyu Öğrenim Daire Başkanlığına bağlı açık öğretim kurumları şunlardır:

a) Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü,

b) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü,

c) Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü,

ç) Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürlüğü.

Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü

MADDE 56 – (1) Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Açık İlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik eğitim öğretim faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

b) Yıllık iş takvimini hazırlamak,

c) Öğrenci kayıt kabul, kredilendirme ve diploma işlerini yapmak,

ç) Arşiv ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) MEBBİS kapsamında personel ile ilgili olarak izin, rapor ve benzeri işleri yapmak,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde maaş, ücret, taşınır mal ve benzeri işleri yürütmek,

f) Öğrencilerin sınav kütüklerini hazırlamak,

g) Öğretim programlarına uygun olarak yardımcı ders notu veya kitabı, görsel ve işitsel eğitim materyali hazırlamak, hazırlatmak,

ğ) Okulla ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

h) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü

MADDE 57 – (1) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim öğretim faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

b) Yıllık iş takvimini hazırlamak,

c) Öğrenci kayıt kabul, kredilendirme ve diploma işlerini yapmak,

ç) Arşiv ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) MEBBİS kapsamında personel ile ilgili olarak izin, rapor ve benzeri işleri yapmak,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde maaş, ücret, taşınır mal ve benzeri işleri yürütmek,

f) Öğrencilerin sınav kütüklerini hazırlamak,

g) Öğretim programlarına uygun olarak yardımcı ders notu veya kitabı, görsel ve işitsel eğitim materyali hazırlamak, hazırlatmak,

ğ) Okulla ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

h) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü

MADDE 58 – (1) Mesleki Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerine yönelik eğitim öğretim faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

b) Yıllık iş takvimini hazırlamak,

c) Öğrenci kayıt kabul, kredilendirme ve diploma işlerini yapmak,

ç) Arşiv ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) MEBBİS kapsamında personel ile ilgili olarak izin, rapor ve benzeri işleri yapmak,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde maaş, ücret, taşınır mal ve benzeri işleri yürütmek,

f) Öğrencilerin sınav kütüklerini hazırlamak,

g) Öğretim programlarına uygun olarak yardımcı ders notu veya kitabı, görsel ve işitsel eğitim materyali hazırlamak, hazırlatmak,

ğ) Yüz yüze eğitimlerle ilgili çalışmaları yapmak, takip etmek,

h) Okulla ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ı) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

i) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürlüğü

MADDE 59 – (1) Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu öğrencilerine yönelik eğitim öğretim faaliyetleri planlamak ve yürütülmesini sağlamak,

b) Yıllık iş takvimini hazırlamak,

c) Öğrenci kayıt kabul ile sertifika ve belge işlerini yapmak,

ç) Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ç) Arşiv ile ilgili işlemleri yürütmek,

d) MEBBİS kapsamında personel ile ilgili olarak izin, rapor ve benzeri işleri yapmak,

e) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde maaş, ücret, taşınır mal ve benzeri işleri yürütmek,

f) Öğrencilerin sınav kütüklerini hazırlamak,

g) Öğretim programlarına uygun olarak yardımcı ders notu veya kitabı, görsel ve işitsel eğitim materyali hazırlamak, hazırlatmak,

ğ) Sertifika programlarını üretmek için proje çalışması yapmak,

h) Okulla ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ı) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

i) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

 

ALTINCI BÖLÜM
Yayın Denetleme Komisyonunun Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Esasları

Yayın denetleme komisyonunun oluşumu

MADDE 60 – (1) Yayın Denetleme Komisyonu; Genel Müdür tarafından görevlendirilen biri başkan 8 (sekiz) üye ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca görevlendirilen 1 (bir) üye olmak üzere, alanlarında uzmanlaşmış 9 (dokuz) üyeden oluşur. Ayrıca, komisyon hizmetlerinin kesintisiz yerine getirilmesi için Genel Müdürlük tarafından 5 (beş), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 1 (bir) yedek üye görevlendirilir.

(2) Yayın Denetleme Komisyonu doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak çalışır.

Komisyonun görevleri

MADDE 61 – (1) Yayın Denetleme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlükçe üretimi öngörülen televizyon ve radyo programlarına, tasarım aşamasında danışmanlık yapmak; yapılmasına karar verilen senaryoların yazım sonrasında ve yapım aşamasında Ek-2’de belirtilen ilke ve kriterlere uygunluğunu denetlemek,

b) Elektronik ortam için üretilen eğitim materyalleri ve eğitim yazılımlarının, öğrenme nesnelerinin senaryolarına tasarım aşamasında danışmanlık yapmak; yapılmasına karar verilen senaryoların içeriğinin yazım sonrasında ve yapım aşamasında Ek-2’de belirtilen ilke ve kriterlere uygunluğunu denetlemek,

c) Genel Müdürlükçe temin edilmesi düşünülen televizyon, radyo programları, web tabanlı eğitim materyalleri, eğitim yazılımları ve öğrenme nesnelerinin öğretim programlarına, bilimsel öğretim metotlarına, Ek-2’de belirtilen ilke ve kriterlere uygunluğunu denetlemek,

ç) e-Eğitim ve e-Öğrenme ile ilgili üretilen ürünlerin eğitim içeriklerini ve bu amaçla düzenlenecek faaliyetlerin hedeflenen davranışlara uygunluğunu Ek-2’de belirtilen ilke ve kriterlere göre denetlemek,

d) Açık öğretim kurumları yardımcı ders kitaplarının veya notlarının, görsel ve işitsel eğitim materyallerinin öğretim programlarına uygunluğunu Ek-2’de belirtilen ilke ve kriterlere göre denetlemek,

e) Genel Müdürlük adına yayın kuruluna bir üye vermek.

Komisyonun çalışma esasları

MADDE 62 – (1) Yayın Denetleme Komisyonu kararlarını oy çokluğu ile alır. Karşı oy kullanan üye veya üyeler, karşı oy gerekçelerini belirtmek suretiyle diğer üyelerle birlikte kararları imzalar.

(2) Genel Müdür, komisyonun doğal üyesidir ve gerek gördükçe komisyon çalışmalarına katılır ve başkanlık eder.

(3) Genel Müdürlükçe temin edilmesi düşünülen televizyon ve radyo programları ile web tabanlı eğitim yazılımlarının, öğrenme nesnelerinin, e-Eğitim ve e-Öğrenme ile ilgili üretilen ürünlerin muayene ve kabulleri, Yayın Denetleme Komisyonundan en az iki üyenin de katılacağı muayene ve kabul komisyonları tarafından ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usullere uygun olarak yapılır. Komisyon gerektiğinde alan uzmanlarına inceleme yaptırmak üzere hizmet satın alabilir.

(4) Yayın Denetleme Komisyonunun iş ve işlemleri, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Talim ve Terbiye Kurulunun görevlerini düzenleyen 8 inci maddesinin (b) bendine aykırı olamaz.

(5) Yayın Denetleme Komisyonunun çalışmalarına esas EK-2’de belirtilen ilke ve kriterler, gelişmelere göre Genel Müdür onayıyla yeniden düzenlenebilir.

(6) Komisyonun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

Komisyon başkanının görevleri

MADDE 63 – (1) Yayın Denetleme Komisyonu başkanının görevleri şunlardır:

a) Komisyon toplantılarına başkanlık etmek,

b) Komisyonun düzenli ve verimli çalışması için planlama yapmak, planların uygulanmasını sağlamak, çalışmaları takip ederek değerlendirmek, buna göre gerekli tedbirleri almak,

c) Genel Müdürlükçe üretimi öngörülen televizyon ve radyo programları, web tabanlı eğitim materyalleri, öğrenme nesneleri, e-Eğitim ve e-Öğrenme ile ilgili ürünlerin tasarım ve planlama aşamasında projenin öğretim programlarına, bilimsel öğretim metotlarına uygunluğunu denetlemek,

ç) Yayın Denetleme Komisyonunca yapılmasına karar verilen senaryoların, yazım sonrasında ve yapım aşamasında EK-2’de belirtilen ilke ve kriterlere uygunluğunu inceleyerek karara bağlanmasını sağlamak,

d) Komisyona ait iş ve işlemlerin, incelenmesi gereken ürünlerin dengeli bir şekilde dağıtılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlamak,

e) Yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarını kontrol etmek,

f) Genel Müdürlüğün üretim faaliyetleri ile ilgili yayın denetleme çalışmalarına başkanlık etmek,

g) Genel Müdürlükte üretimi öngörülen televizyon ve radyo programları, elektronik ortam için üretilen eğitim yazılımları, öğrenme nesneleri ve e-Eğitimle ilgili ürünleri incelemek ve görüş bildirmek,

ğ) Genel Müdürlükçe temin edilmesi düşünülen televizyon ve radyo programları ile elektronik ortam için üretilen eğitim yazılımları, öğrenme nesneleri ve e-Eğitimle ilgili ürünlerin muayene ve kabul komisyonlarında görev almak,

h) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili alanındaki gelişmeleri izlemek,

ı ) Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yapmak.

Komisyon üyelerinin görevleri

MADDE 64 – (1) Yayın Denetleme Komisyonu üyelerinin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlükçe üretimi öngörülen televizyon ve radyo programları, elektronik ortam için üretilen eğitim materyalleri, öğrenme nesneleri, e-Eğitim ve e-Öğrenme ile ilgili ürünlerin tasarım ve planlama aşamasında projenin öğretim programlarına, bilimsel öğretim metotlarına uygunluğunu denetlemek,

b) Yayın Denetleme Komisyonunca yapılmasına karar verilen senaryoların yazım sonrasında ve yapım aşamasında EK-2’de belirtilen ilke ve kriterlere uygunluğunu incelemek için komisyon toplantılarına katılmak,

c) İstenilen konularda inceleme ve değerlendirme yapmak ve çalışma sonuçlarını rapor hâlinde komisyon başkanına sunmak,

ç) Komisyona gelen işleri takip etmek ve zamanında yapmak,

d) Komisyon toplantılarına katılarak görüş belirtmek,

e) Komisyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Komisyon üyesi olarak görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler

MADDE 65 – (1) Yayın Denetleme Komisyonu üyesi olarak görevlendirilecek personelde aranacak nitelikler şunlardır:

a) En az lisans düzeyinde eğitim almış olmak,

b) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

c) Son üç yıl içinde olumsuz sicil, aylıktan kesme veya üzeri disiplin cezası almamış olmak.

(2) Tercih sebepleri şunlardır:

a) Öğretmen yetiştiren fakültelerin birisinden veya iletişim fakültesinden mezun olmak,

b) Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe öğretmeni olmak,

c) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunu olmak,

ç) Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

d) Uzman öğretmen ya da başöğretmen olmak,

e) Eğitim-öğretim alanında yayımlanmış eseri bulunmak,

f) Bilişim alanında beş yıl çalışmış olmak.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

MADDE 66 – (1) Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışan Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İşletme; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde açılacak ihalelere katılmak, teklif vermek ya da sipariş almak suretiyle;

1) Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyacı olan TV, radyo, bilgisayar ve benzeri eğitim programlarının yapımı için gerekli olan araştırmayı yapmak, geliştirmek, üretmek, ürettirmek, satın almak, satmak, dağıtmak ve yaygınlaştırmak,

2) Her türlü örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ihtiyacı olan her çeşit bilgisayar donanımı, yazılımı, kurulumu, işletimi ile ilgili gerekli araştırmayı yapmak, yaptırmak, satmak, satın almak,

3) Genel Müdürlüğün etkinlik alanına giren her konuda eğitim semineri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek, gerektiğinde bu hizmetleri satın almak,

4) Bakanlığın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel sınavlara ait iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

5) Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu ve Meslekî ve Teknik Açık Öğretim Okulunun yurt içi ve yurt dışı öğrenci hizmetlerini gerçekleştirmek, öğrenci materyallerini (kitap, ders notu, TV, radyo, bilgisayar programı, CD gibi) üretmek, ürettirmek, dağıtmak; bu okulların merkez ve bağlı birimleri arasındaki etkili iletişim ortamlarını sağlamak; bu amaçla, yurt içi ve yurt dışında yüz yüze eğitime destek vermek için kurulmuş olan bilgi merkezlerini geliştirmek, teknolojik açıdan donatmak ve desteklemek,

6) e-Dönüşüm kapsamında her türlü örgün, yaygın ve uzaktan eğitim kurumları ile Bakanlığın ihtiyacı olan her çeşit bilgisayar donanımı, yazılımı, kurulumu, işletimi ile ilgili gerekli araştırmayı yapmak, yaptırmak, satmak, satın almak.

b) İşletme Müdürlüğü ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

c) KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve uygulamak,

ç) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Performans İzleme ve Değerlendirme, Kalite Geliştirme Birimi

Performans izleme ve değerlendirme birimi

MADDE 67 – (1) Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak çalışan Performans İzleme ve Değerlendirme Biriminin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlükteki tüm birimlerin modüler olarak yaptıkları işleri otomatik tabana dökmek, bu işlerin içeriklerini her adımda izlemek ve performans başarı raporlarını analitik olarak Genel Müdürlük Makamına sunmak,

b) Birimle ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

c) Genel Müdürlükçe yürütülen, kalite geliştirme şubesi tarafından koordine edilen KYS ile ilgili çalışmaları izlemek ve değerlendirmek,

ç) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Kalite geliştirme birimi

MADDE 68 – (1) Kalite Geliştirme Biriminin görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini değerlendirerek raporlandırmak,

b) Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili bilgilerden istatistiki veriler oluşturmak, sürekli olarak güncellemek ve ilgili mercilere tevdi etmek,

c) Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili sunum hazırlığı için güncel bilgi vermek,

ç) Genel Müdürlüğün KYS ile ilgili çalışmalarını koordine etmek,

d) Genel Müdürlüğün KYS ile ilgili dokümanlarını hazırlamak ve ilgili birimlerin kullanımına sunmak,

e) Genel Müdürlüğün KYS ile ilgili eğitim plan ve programlarını hazırlamak, yapmak ve yaptırmak,

f)  Genel Müdürlüğün risk analizlerini yapmak veya yaptırmak,

g) Bakanlıkça yapılan stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak,

ğ) Genel Müdürlüğün stratejik planını hazırlamak

h) Birimi ile ilgili iş ve işlemlerin BGYS çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

ı) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yetki

MADDE 69 - (1) Genel Müdür, Genel Müdürlük çalışanlarının görev dağılımının yapılmasında, görev yerlerinin değiştirilmesi ile şubelerin bağlı olduğu daire başkanlıklarının değiştirilmesinde yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 70 - (1) 01/04/2004 tarihli ve B.08.0.ETG.0.21.01.00.200.2004/5933 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 71 - (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 72 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

________________________________________

 

Ek-1  T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması

Ek-2  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN DENETLEME KOMİSYONU İLKE ve KRİTERLERİ