MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete  

: 3.6.1991/20890

Tebliğler Dergisi

: 8.7.1991/2340

 

 

Bu Yönetmelik, 24/04/2011 tarihli ve 27914 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik''in 1' inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 30.12.1993/21804  RG 3.1.1994/2398    TD
2) 16.12.1994/22143   RG    
3) 3.3.1997/22922  RG 10.3.1997/2473 TD
4) 30.9.1999/23832  RG    
5) 29.8.2000/24155  RG 30.6.2001/24448  TD
6) 14.1.2004/25346   RG    
7) 30.7.2004/25538   RG    
8) 28.6.2008/26920   RG    
9) 16.01.2009/27112  RG    

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli personelin sicil amirlerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 112 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sicil Amirleri

Madde 4- Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli personelin 1 inci 2nci ve gerektiğinde görüşüne başvurulacak 3 üncü sicil amirlerinin kimler olacağı ek çizelgede gösterilmiştir.

Başka Yerde Görevlendirilenlerin Sicil Amirleri

Madde 5- Kadrosunun bulunduğu birimden onayla başka birimde görevlendirilenlerin sicil amirleri; sicil raporu doldurmak için gerekli süre dikkate alınmak şartıyla, fiilen görev yaptığı yerdeki amirlerdir.

Sicil Raporlarının Doldurulmasındaki Usul ve Esaslar

Madde 6- Sicil raporlarının doldurulması ve saklanmasındaki usul ve esaslar ile düzenleme zamanı, muhafazası gibi hususlarda Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 7- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 07/09/1987 gün ve 2242 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği” yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 8- Devlet Personel Başkanlığı'nın olumlu görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

A. MERKEZ TEŞKİLATI
Sicil Verilecek Personel  
1. Sicil Amiri
2. Sicil Amiri
Gerektiğinde Görüşüne Başvurulacak 3. Sicil Amiri
1. Müsteşarlık      
    a) Müsteşar Bakan
-
-
    b) Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
Bakan
-
    c) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar
-
2. Özel Kalem Müdürlüğü  
 
    a) Özel Kalem Müdürü Bakan
-
-
    b) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Özel Kalem Müdürü
-
-
3. Müşavirlikler  
 
    a) Bakanlık Müşavirliği  
-
-
        1) Bakanlık Müşaviri Bakan
-
-
        2) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli İlgili Bakanlık Müşaviri
-
-
    b) Hukuk Müşavirliği  
 
        1) 1.Hukuk Müşaviri Müsteşar
Bakan
-
        2) Hukuk Müşaviri 1.Hukuk Müşaviri
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar
        3) Raportör, Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli İlgili Hukuk Müşaviri
1.Hukuk Müşaviri
-

c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 
-
        1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Müsteşar
Bakan
-
        2) Grafiker,Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Müsteşar
-
4. Kurul Başkanlıkları :  
 
    a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Değişik: 30.12.1993/21804 RG)
        1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Bakan
-
-
        2) Talim ve Terbiye Kurulu
            Başkan Yardımcısı olarak
            görevlendirilen Kurul Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Bakan
-
        3) Talim ve Terbiye Kurul Üyesi

Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı

Bakan
-
        4) Daire Başkanı İlgili Talim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı
Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı
-
        5) Daire Başkan Yardımcısı olarak             görevlendirilen personel İlgili Daire Başkanı İlgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı

         6)Talim ve Terbiye Kurulu
            Kurul Uzmanı, Şube Müdürü,
            Eğitim Uzmanı, Araştırmacı(1)

İlgili Daire Başkanı İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı
Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı
        7) Mütercim, Şef, Memur,
            Daktilograf, Ambar Memuru,
            Yardımcı Hizmet Sınıfı Personeli
Şube Müdürü İlgili Daire Başkanı İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı
        8)  (Değişik : 28.6.2008/26920 RG)

           Öğretim materyallerini Geliştirme,  inceleme  Merkezi müdürü

Daire Başkanı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı
Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı
            Müdür Başyardımcısı,
            Müdür Yardımcısı,
            Öğretmen ve diğer Personel
Merkez Müdürü Daire Başkanı Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı
    b) Teftiş Kurulu Başkanlığı
        1) Teftiş Kurulu Başkanı Bakan
-
-
        2) Başmüfettiş, Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanı
Bakan
-
        3) Müfettiş Yardımcısı Başmüfettiş yoksa Müfettiş
Teftiş Kurulu Başkanı
Müsteşar
        4) Şube Müdürü Teftiş Kurulu Başkanı
Müsteşar
-
        5) Şef, Memur, Daktilograf,Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Şube Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanı
-

c) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı      Yürürlükten kaldırılmıştır.(28.6.2008/26920 RG)

5. Genel Müdürlükler
    a) Genel Müdür Müsteşar
Bakan
-
    b) Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar
    c) Daire Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Müsteşar Yardımcısı
    d) Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı,
        Araştırmacı(2), Döner Sermaye
        İşletme Md
(2), Mühendis(2), Uzman (Özelleştirme sonucu gelen)(4)
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
    e) Programcı, Çözümleyici,
        Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama
        Kontrol İşletmeni, İstatistikçi(2)
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
    f) Mütercim, Şef, Memur, Ambar Memuru(2), Ayniyat Memuru(2), Mutemet(2), Daktilograf, Teknik Ressam, Grafiker, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Şube Müdürü
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
   g) Diğer personel
       (Ek : 30.6.2001/24448 RG)
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
6. Bakanlık Daire Başkanlıkları
    a) Daire Başkanı Müsteşar
Bakan
-
    b) Şube Müdürü,Eğitim Uzmanı,
       Mühendis, Mimar, Araştırmacı(2), Uzman (Özelleştirme sonucu gelen) (5)     
Daire Başkanı
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar
    c) Programcı, Çözümleyici,
       Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,
       Bilgisayar İşletmeni, vb. personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Müsteşar Yardımcısı
    d) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Ayniyat Saymanı, AMbar Memuru, Mütercim, Tekniker, Teknisyen, Teknik ressam vb. personel, Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli Şube Müdürü
Daire Başkanı
Müsteşar Yardımcısı
7. Savunma Sekreterliği
    a) Savunma Sekreteri Müsteşar
Bakan
-
    b) Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri
Müsteşar
Bakan
    c) Sivil Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü İçişleri Bak.Müsteşarı
    d) Şef, Memur, Daktilograf, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Savunma Uzmanı
Savunma Sekreteri
Müsteşar
8.( Ek:28.6.2008/26920 RG)             Strateji Geliştirme Başkanlığı

    a) Strateji Geliştirme Başkanı

Müsteşar
 
    b) Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar  
    c) Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı,Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanı
 
    d) Diğer Personel Şube Müdürü
Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanı
9.) İç Denetim Birimi Başkanlığı  
 
     a) Başkan Müsteşar    
      b) İç Denetçi Müsteşar    
     c) Şube Müdürü Başkan Müsteşar  
     d) Diğer personel Şube Müdürü Başkan  
 
B. TAŞRA TEŞKİLÂTI
Sicil Verilecek Personel  
1. Sicil Amiri
2. Sicil Amiri
Gerektiğinde Görüşüne Başvurulacak 3. Sicil Amiri
1. İl Millî Eğitim Müdürlükleri
    a) İl Millî Eğitim Müdürü Vali Müsteşar Bakan

   b) (Değişik: 30.9.1999/23832 RG)
         İlköğretim Müfettişleri Başkanı,
         Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,
        Şube Müdürü, Araştırmacı(3)         
Müdür(Özelleştirme sonucu gelen) (6)   

İl Millî Eğitim Müdürü Vali Müsteşar
    c) (Değişik: 30.9.1999/23832 RG)
         İlköğretim Müfettişi,      İlköğretim Müfettiş Yardımcısı ve İlköğretim  Müfettişleri Başkanlığında Görevli Diğer Personel
       
İlköğretim Müfettişleri
Başkanı
İl Millî Eğitim Müdürü Vali
    d) Sivil Savunma Uzmanı (Değişik:28.6.2008/26920 RG) İl Millî Eğitim Müdürü Vali  
    e) Rehber Öğretmen, Mühendis, Mimar ef, Memur, Daktilograf, Teknisyen, Tekniker,Teknisyen Yardımcısı, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl Millî Eğitim Müdürü Vali
       
    f) (Değişik: 30.6.2001/24448 RG)
         Sivil Savunma Bürosunda Görevli
         Şef, Memur, Daktilograf, Teknik
         Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı
         Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer
         Personel
Bürodan Sorumlu Sivil Savunma Uzmanı yoksa ilgili Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, yoksa Şube Müdürü İl Millî Eğitim Müdürü Vali
2. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
    a) İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaymakam İl M.E. Müdürü Vali
    b) Şube Müdürü İlçe M.E. Müdürü Kaymakam İl M.E. Müdürü
    c) Rehber Öğretmen, Şef, Memur, Daktilograf, Tekniker, Teknisyen, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel Şube Müdürü İlçe M.E.Müdürü Kaymakam
3. Okullar
    a)(Değişik:28.6.2008/26920 RG) Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Dengi Okul, Özel Eğitim Okul ve Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Müstakil Pratik Kız Sanat Okulu Müdürü
        
        1) İlçede İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam İl Millî Eğitim
Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Bağlı olduğu İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı veya Şube Müdürü
İl Millî Eğitim
Müdürü
Vali
    
     b)(Değişik:28.6.2008/26920 RG) Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmen ve diğer personel
         
        1) İlçede Okul Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Okul Müdürü Bağlı olduğu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü İl Millî Eğitim Müdürü
    c ) Yürürlükten kaldırılmıştır.(28.6.2008/26920 RG)
    d ) Yürürlükten kaldırılmıştır.(28.6.2008/26920 RG)

     e) Yürürlükten kaldırılmıştır.(28.6.2008/26920 RG)

4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri      
    a) Rehberlik ve Araştırma
        Merkezi Müdürü
     
        1) İlçede İlçe M.E. Müdürü Kaymakam İl M.E.Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl M.E.Müdürü Vali
    b) Rehberlik ve Araştırma Merkezi
        Müdür Yardımcısı, Bölüm
        Başkanı, Tabip
 
        1) İlçede Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlçe M.E.Müdürü Kaymakam
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlgili İl M.E.Md. Yrd. yoksa Şb.Md. İl M.E.Müdürü
    c) Psikolog, Sosyal Çalışmacı,
        Rehber Öğretmen, Öğretmen vb.         Personel
 
        1) İlçede Bölüm Başkanı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlçe M.E.Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Bölüm Başkanı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlgili İl M.E.Md. Yrd. yoksa Şb.Md.
    d) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli  
        1) İlçede Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Reh. ve Araş.Mer.Md. İlçe M.E. Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlgili İl. M.E.Md.Yrd. yoksa Şube Müdürü
5. (Değişik:28.6.2008/26920 RG) Halk Eğitim Merkezi ile Turizm Eğitim Merkezi
    a) Merkez Müdürü(7)  
        1) İlçede İlçe M.E. Müdürü Kaymakam İl M.E. Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl M.E. Müdürü Vali
    b) Müdür Başyardımcısı (8), Müdür Yrd.,
Öğretmen, Rehber Öğrt., Kurs Öğretmeni, Usta Öğretici
 
        1) İlçede Merkez Müdürü(7) İlçe M.E. Müdürü Kaymakam
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Merkez Müdürü(7) İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl M.E.Müdürü
    c) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli  
        1) İlçede Müdür Başyardımcısı (8) yoksa Müdür Yrd. Merkez Müdürü(7) İlçe M.E.Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Müdür Başyardımcısı (8) yoksa Müdür Yrd. Merkez Müdürü(7) İlgili İl M.E.Md.Yrd. yoksa Şube Müdürü
6. (Değişik:28.6.2008/26920 RG) Mesleki Eğitim Merkezi(9)
    a) Merkez Müdürü(10)  
        1) İlçede İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam İl M.E. Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şb. Md. İl M.E.Müdürü Vali
    b) Müdür Başyardımcısı (11), Müdür Yrd.
Öğretmen, Rehber Öğretmen, Usta Öğretici
 
        1) İlçede Merkez Müdürü(10) İlçe M.E.Müdürü Kaymakam
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Merkez Müdürü(10) İlgili İl M.E. Müd. Yrd. yoksa Şb. Müdürü İl M.E.Müdürü
    c) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel  
        1) İlçede Müdür Başyardımcısı (11)yoksa Müdür Yrd. Merkez Müdürü(10) İlçe M.E.Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Müdür Başyardımcısı (11)yoksa Müdür Yrd. Merkez Müdürü(10) İlgili İl M.E.Müdür Yrd. yoksa Şube Müdürü

7. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri (Akşam Sanat Okulları)  Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)    

 
8. (Değişik: 30.6.2001/24448 RG)  Açık İlköğretim Okulu, Açıköğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açık
        Öğretim Okulu  
    a) Okul Müdürü   Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı
Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili
Genel Müdür Yardımcısı
Eğt.Tek.Gn. Müdürü
    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen, Mühendis Okul Müdürü Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı
Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili
Genel Müdür Yardımcısı
    c) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,Ambar memuru, Teknisyen ve Diğer Personel Müdür Başyardımcısı Okul Müdürü Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı
9. Sağlık Eğitim Merkezleri     Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)    
10. Gençlik Merkezleri Gençlik ve İzcilik
      Kamp Tesis Müdürlükleri
   
    a) Müdür  
        1) İlçede İlçe M.E.Müdürü Kaymakam İl M.E.Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl M.E.Müdürü Vali
    b) Diğer Personel  
        1) İlçede Müdür İlçe M.E.Müdürü Kaymakam
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Müdür İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl M.E.Müdürü
11. (Değişik:28.6.2008/26920 RG) Öğretmen Evleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi(12)    
    a) Müdür  
        1) İlçede İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam İl M.E.Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl M.E.Müdürü Vali
    b) Diğer Personel  
        1) İlçede Müdür İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
       
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Müdür İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl M.E.Müdürü
12. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evleri
    a) Yayınevlerinde Görevli Tüm Personel  
        1) İlçede İlçe M.E. Müdürü Kaymakam İl M.E.Müdürü
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) İlgili İl M. E. Mdr.
Yrd. yoksa Şb. Mdr.
İl Millî Eğitim Müdürü Vali

13. Devlet Memurları Yabancı Diller  Eğitim Merkezi :(29.11.1999 tarihli ve 22478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7.11.1995 tarihli ve 95/7502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bağlandığından uygulama alanı kalmamıştır.)

       Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri  
    a) Müdür Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen Müdür Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    c) Diğer Personel Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Müdür İl M.E.Müdürü
14. Huzur Evi Müdürlükleri
    a) Müdür  
    1) İlçede İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam İl M.E.Müdürü
     2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl Millî Eğitim Müdürü Vali
    b) Müdür Yardımcısı, Tabip, Diş Tabibi, Sosyal Çalışmacı, Fizikoterapist, Psikolog, Diyetisyen, Ayniyat Saymanı, Teknisyen, Memur, Daktilograf vb., Personel, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli      
        1) İlçede Huzur Evi Müdürü İlçe Millî Eğitim Müdürü Kaymakam
        2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(13) Huzur Evi Müdürü İlgili İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı yoksa Şube Müdürü İl M.E.Müdürü
15. Validebağ Saanatoryum ve Öğretmenler Hastahanesi    Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)      
16. Ankara Sağlık Eğiitim Merkezi   Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)    

17. Devlet Kitapları Döner
      Sermayesi Müdürlüğü  

    a) Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
    b) Müdür Yardımcısı Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    c) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Sayman, Veznedar, Ambar Memuru, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı
18. Milli Eğitim Basım Evi Müdürlüğü
    a) Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
    b) Müdür Yardımcısı Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    c) Şef, Memur, Daktilograf, Şoför, Sayman, Veznedar, Ambar Memuru, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli ve Diğer Personel Müdür Yardımcısı Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı
19. Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü
      (2. Akşam  Sanat Okulu) (Değişik:28.6.2008/26920 RG)    
    a) Müdür Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar

    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür yardımcısı, öğretmen ve  diğer personel

Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü Yayımlar Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
20. Yaygın Eğitim Enstitüsü
    a) Müdür Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü Müsteşar Yardımcısı
    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür yrd., Eğitim Uzmanı, Rehber Öğretmen, Öğretmen Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürü Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü
    c) Şef, Memur, Daktilograf, Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli, Şoför, Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürü Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı

21. (Ek:16.12.1994/22143 RG)   Ankara Başkent Öğretmen Evi ve Akşam  Sanat Okulu  (Ek:16.1.2009/27112 RG)         

    a) Başkent Öğretmen Evi ve
        Akşam Sanat Okulu Müdürü
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşl.Daire Başkanlığı
İlgili Şube Müd.
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
    b) İşletme Müdürü(13), Müdür Baş.Yrd., Müdür Yrd.,İşletme Müdür Yardımcısı(13), Atölye veya Bölüm Şefi, Öğrt. Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Öğretmene Hizmet ve Sos.İşl. Dai.Bşk.
İlgili Şube Müd.
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
    c) Diğer Personel Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu İşletme Müdürü(14) yoksa Müdür Baş. Yrd. Müdür Yardımcısı,İşletme Müdür Yardımcısı(14) Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Öğretmene Hizmet ve Sos.İşl. Dai.Bşk.
İlgili Şube Müd.

22. (Ek:3.3.1997/22922 RG) Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam  Sanat Okulu  

    a) Görme Engelliler Basım Evi
        ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel MüdürYardımcısı
    b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen, Bilgisayar Programcısı, Doktor Görme Eng. Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
    c) Diğer Personel Görme Eng.Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Başyardımcısı yoksa, Müdür Yardımcısı Görme Eng.Basımevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Şube Müdürü

23. (Ek:30.6.2001/24448 RG) Birinci Akşam Sanat Okulu (Ankara, İstanbul)                                                                                             

    a) Okul Müdürü          

Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Bşk. Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
    b) Müdür Başyardımcısı,
         Müdür Yardımcısı,
         Öğretmen,
Okul Müdürü Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Bşk. Müsteşar Yardımcısı
    c) Diğer Personel Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı Okul Müdürü Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Bşk.

24. (Ek:28.6.2008/26920 RG) 6. Akşam Sanat Okulu                                                                                            

    a) Müdür      

Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar
    b) Müdür Başyardımcısı,
         Müdür Yardımcısı,
         Öğretmen ve diğer personel
Okul Müdürü Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
 
C. YURT DIŞI TEŞKİLÂTI (Değişik:28.6.2008/26920 RG)
Sicil Verilecek Personel  
1. Sicil Amiri
2. Sicil Amiri
3. Sicil Amiri
  a) Eğitim Müşaviri Misyon Şefi Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı Millî Eğitim Bakanı
  b) Eğitim Ataşesi  
  1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Büyükelçi Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı
  2) Başkonsolosluklarda Başkonsolos Büyükelçi Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı
  c) Eğitim Ataşe Yardımcısı  
  1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Büyükelçi Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı
  2) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi Başkonsolos Millî Eğiitim Bakanlığı Müsteşarı
 

d) Yurt dışında bulunan ülke okulları ve uluslar arası statüdeki Türk okullarında görevli öğretmenler ile üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde ve Türk Kültür Merkezlerinde görevli okutmanlar

   1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan

Eğitim Müşaviri

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi
 

2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan

Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi
 

3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı

Başkonsolos Büyükelçi
 

4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan

Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Başkonsolos Büyükelçi
 

e) Yurt Dışındaki Türk Okulları ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevli Okul/Merkez Müdürü

 
 

1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan

Eğitim Müşaviri

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi
 

2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan

Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi
 

3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı

Başkonsolos Büyükelçi
 

4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan

Başkonsolostan Sonra Gelen Dışişleri Meslek Memuru

Başkonsolos Büyükelçi

f) Yurt Dışındaki Türk Okulları ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevli Müdür Yardımcısı,Öğretmen ve Diğer Personel

 

 
 

1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan

Okul/Merkez Müdürü

Eğitim Müşaviri

Büyükelçi

2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan

*Okul/Merkez Müdürü

Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru

Büyükelçi

3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan

Okul/Merkez Müdürü

Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı

Başkonsolos

4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan

*Okul/Merkez Müdürü

Başkonsolos

Büyükelçi

 

(*) Okul/Merkez Müdürünün T.C. uyruklu olmadığı ve Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı bulunmayan yerlerde görevli müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil amirleri(d) alt birimindeki sicil amirleridir.

________________________________________

(1) (2) (3) 30/06/2001 tarihli ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle eklenmiştir.

(4) (5) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(6) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 3'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(7) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(8) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(9) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(10) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(11) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(12) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(13) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 7'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde eklenmiştir.

(14)16/1/2009 tarihli ve 27112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(15)16/1/2009 tarihli ve 27112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.