MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALK OYUNLARI VE HALK MÜZİĞİ JÜRİ ÜYELERİ YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete

: 3.4.1992/21191

 

Bu Yönetmelik, 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik''in 1'nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen, halk oyunları ve halk müziği yarışmalarında jüri üyeliği yapacak kişilerin düzenli ve disiplinli çalışmalarını sağlamak, millî eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan halk oyunları ve halk müziği faaliyetlerinin gerçekleşmesinde üstün başarı gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin ödüllendirilmesine ilişkin düzenlemeleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında yapılan halk oyunları ve halk müziği yarışmalarında jüri üyeliği yapacak kişiler ile Türk Millî Eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan halk oyunları ve halk müziği faaliyetlerinin gerçekleşmesinde üstün başarı gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin ödüllendirilmesini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 179 ve 385 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Daire Başkanlığı", Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

"Daire Başkanı", Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanını,

"Jüri", Jüri Üyelerinden oluşan kurulu,

"Jüri Üyesi", halk oyunları ve halk müziği yarışmalarında değerlendirme yapan kişiyi,

"Kategori", Jüri üyelerinin sınıflandırılmalarını,

"Halk Oyunu Topluluğu", oyuncu, çalgıcı, korist, solist, oyun eğitmeni ve sorumlu yöneticinin oluşturduğu topluluğu,

"Halk Müziği Topluluğu", korist, çalgıcı, solist, koro şefi ve sorumlu yöneticinin oluşturduğu topluluğu,

"Jüri Üyesi Belgesi", Bakanlıkça açılan jüri üyeliği kurslarına katılarak başarılı olan ve jüri üyeliği yapmaya hak kazanan kişilere verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Jüri Üyelerinin Kategorilere Ayrılması

Aday Jüri Üyeliği

Madde 5- Jüri üyesi olacak kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Halk oyunları veya halk müziği alanlarından birinde temayüz etmiş olmak,

b) 18 yaşını bitirmiş olmak,

c) Sağlık durumu jüri üyeliği yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olmak,

d) Ağır hapis veya taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olmamak,

e) Halk oyunları ve halk müziği konusunda çalışmalar yapmış olmak ve araştırması, makalesi, kitabı olmak, bir kaç yöre oyunu oynamak veya öğretmek, nota bilmek ve benzeri.

İl Jürisi Teşkili

Madde 6- İl Jürisi, il düzenleme kurulunca oluşturulur. En az beş üyeden oluşur. Kurulda, jüri belgesi olanların görevlendirilmesi zorunludur. Jüri, aynı ilden oluşturulacağı gibi çevre illerden de oluşturulabilir.

İl Jürisinin Toplanması

Madde 7- İl yarışmalarından bir gün önce ve yarışmalardan sonra da genel bir değerlendirme yapmak için toplanır.

İl Jürisinin Görevleri

Madde 8- İl jürisinin görevleri şunlardır:

a) İl yarışmalarına katılan toplulukların değerlendirmesini yapmak ve sonuçlarını tutanakla birlikte il düzenleme kuruluna vermek.

b) Yarışma esaslarını bilmek ve esaslarda belirtilen hususlara uymak.

c) Yarışma sonunda; değerlendirme tutanağı (EK-1), yarışma sonuç formu (Ek-2) ve benzeri belgeleri imzalamak.

d) Yarışmada sildiği veya puanların gerekçesini topluluk sorumlu yöneticilerine açıklamak.

Grup ve Final Jürisinin Teşkili

Madde 9- Grup ve final yarışmaları jürisi, Bakanlıkça görevlendirilir. En az beş üyeden oluşur. Kurulda A kategorisi ve B kategorisi belgesine sahip olanların görevlendirilmesi zorunludur.

Grup ve Final Jürisinin Toplanması

Madde 10- Grup ve final yarışmalarından bir gün önce ve yarışmalardan sonra da genel bir değerlendirme yapmak için toplanır.

Grup ve Final Jürisinin Görevleri

Madde 11- Grup ve Final jürisinin görevleri şunlardır:

a) Grup ve final yarışmalarına katılan toplulukların değerlendirilmesini yapmak ve sonuçlarını bir tutanakla birlikte Bakanlık Temsilcisine vermek.

b) Yarışma esaslarını bilmek ve esaslarda belirtilen hususlara aynen uymak.

c) Yarışma sonunda; değerlendirme tutanağı, yarışma sonuç formu ve benzeri belgeleri imzalamak.

d) Yarışmada sildiği veya kırdığı puanların gerekçesini topluluk sorumlu yöneticilerine açıklamak.

Jüri Üyelerinin Sınıflandırılması

Madde 12- Jüri üyeleri üç kategoriye ayrılır.

a) "C" kategorisi jüri üyesi,

b) "B" kategorisi jüri üyesi,

c) "A" kategorisi jüri üyesi,

a) "C" Kategorisi Jüri Üyesi;

Bakanlıkça açılan jüri üyeliği temel eğitim kurslarına katılarak başarılı olanlara "C" kategorisi jüri üyesi olarak belge verilir ve tescil edilirler. Başarılı olabilmek için kurs sonunda yapılan sınavda 100 puan üzerinden en az 60 puan almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceden yapılan kurs ve seminerlerde C kategorisi jüri üyeliğine hak kazanmış olanlar, "C" kategorisi jüri üyesi olarak Bakanlıkça tescil edilirler. "C" kategorisi jüri üyeleri Bakanlıkça düzenlenen yarışmalarda il jüri üyesi olarak görevlendirilirler. Yapılan temel eğitim kursunda başarılı olamayanlar, istekleri halinde açılacak temel eğitim kursuna bir daha alınabilirler. Bu kursta da başarılı olamayanlar bir daha kursa alınmazlar.

b) "B" Kategorisi Jüri Üyesi:

"C" kategorisi jüri üyeliğinde iki yıl başarılı olarak görev yapanlar "B" kategorisi jüri üyeliği kursuna alınırlar. Kurs sonucunda yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden 60 puan alanlara, Bakanlıkça, "B" kategorisi jüri üyesi belgesi verilir ve tescil edilirler.

Bu kursta başarılı olamayanlar, ikinci bir defa aynı kursa alınırlar. Bu kursta da başarılı olamayanlar "C" kategorisi jüri üyesi olarak görevlerine devam ederler. Ayrıca, daha önce yapılan kurs ve seminerlerde "B" kategorisi jüri üyeliğine hak kazananlar "B" kategorisi jüri üyesi olarak Bakanlıkça tescil edilirler. "B" kategorisi jüri üyeleri, Bakanlıkça düzenlenen il ve grup yarışmalarında görevlendirilirler. İhtiyaç duyulması halinde final yarışmalarında da görevlendirilirler.

c) "A" Kategorisi Jüri Üyesi:

"B" kategorisi jüri üyeliğinde iki yıl başarılı olarak görev yapanlar, "A" kategorisi jüri üyeliği kursuna alınırlar. Kurs sonucunda yapılan sınavlarda 100 puan üzerinden 60 puan alanlara, Bakanlıkça, "B" kategorisi jüri üyesi belgesi verilir ve tescil edilirler. Bu kursta başarılı olamayanlar, Bakanlıkça davet edilmeleri halinde ikinci bir defa daha aynı kursa alınabilirler. Bu kursta da başarılı olamayanlar "B" kategorisi jüri üyesi olarak görevlerine devam ederler. Ayrıca, daha önceden yapılan kurs ve seminerlerde "A" kategorisi jüri üyeliğine hak kazananlar "A" kategorisi jüri üyesi olarak Bakanlıkça tescil edilirler. "A" kategorisi jüri üyeleri, Bakanlıkça düzenlenen final yarışmalarında görevlendirilirler. İhtiyaç duyulması halinde grup yarışmalarında da görevlendirilebilirler.

"B" ve "A" kategorisi jüri üyeleri Bakanlıkça, "C" kategorisi jüri üyeleri ise il düzenleme kurullarınca görevlendirilirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödül, Jüri Üyesi Belgesinin Geri Alınması ve İptali

Jüri Üyelerine Verilecek Ödüller

Madde 13- Başarılı görev yapan jüri üyelerine, Bakanlıkça aşağıda belirtilen ödüller verilir.

a) Başarı, Teşekkür ve Takdir Belgesi,

b) Plâket, Şilt.

Kişi, Kurum ve Kuruluşlara verilecek Ödüller

Madde 14- Millî Eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan halk oyunları ve halk müziği faaliyetlerinde üstün başarı gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara plâket ve şilt ile birlikte; başarı, teşekkür, takdir belgesi ve fahri diploma verilir.

Uyarı

Madde 15- Jüri üyelerinin hatalı eylemlerinde;

a) Faaliyetleri düzenleyen birime karşı olan görevlerini yerine getirmeyenlere, eksik veya yanlış yerine getirenlere,

b) Faaliyetleri düzenleyen birime, görevdeki arkadaşlarına ve topluluk görevlilerine uygun olmayan davranışta bulunanlara,

c) Faaliyetleri düzenleyen birim yetkilileri tarafından sorulan sorulara, istenilen bilgilere, kasıtlı olarak cevap vermeyen, eksik veya yanlış cevap verenlere,

d) Huzursuzluğa neden olanlara,

e) Yarışma yerine mazeretsiz olarak gelemeyenlere veya geç gelenlere uyarıda bulunulur.

Jüri Üyesi Belgesinin Geri Alınması

Madde 16- Jüri üyelerinin;

a) Görevi sürekli ihmal etmeleri,

b) Yarışma sonuçlarını etkileyecek girişimlerde bulunmaları,

c) Geliştirme kurslarına özürsüz olarak katılmamaları,

d) Diğer jüri üyelerini ve görevlileri küçük düşürücü davranışlarda bulunmaları,

e) Alkollü olarak görev yapmaları,

f) Bakanlıkça görevlendirilenlere sözlü, hareketle, yazı ile veya yayın yolu ile hakaret etmeleri,

g) Yarışma esaslarına aykırı hareket etmeleri,

h) Kültür Bakanlığının denetimleri hariç, diğer kurum ve kuruluşların düzenlediği yarışmalarda izinsiz jüri üyeliği yapmaları,

ı) Soruşturma ve kovuşturma sırasında tebligata rağmen süresinde özürsüz olarak, tanık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmamaları, tanıklıktan çekilmeleri, bildiklerini saklamaları,

i) Mazeretsiz olarak verilen jüri üyeliği görevini yapmamaları hallerinde, bir yıl süre ile belgeleri geri alınır.

Jüri Üyesi Belgesinin İptali

Madde 17- Jüri Üyelerinin;

a) Maddî ve manevî menfaat karşılığında taraf tutmaları,

b) Kaçakçılık, yüz kızartıcı suçlar ve adabı umumiye aleyhine işlenen suçlardan mahkum olmaları, genel olarak ağır hapis veya taksirli suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olmaları,

c) Görev verilmesine rağmen üç yıldan fazla jüri üyeliği görevine ara vermeleri,

d) Gerçek olmayan evrak düzenlemeleri ve bunları bilerek kullanmaları veya kullandırmaları,

) Hileli ve danışıklı olarak yarışmaları değerlendirmeleri,

f) Bakanlıkça düzenlenen yarışmalara topluluk hazırlamaları hallerinde belgeleri iptal edilir.

Jüri üyelik belgesinin geri alınması ve iptali Bakanlıkça yapılır.

Tekerrür

Madde 18- Bir yıllık süre içerisinde iki defa uyarıda bulunulan üyenin bir yıl süre ile belgesi geri alınır. Beş yıl içerisinde iki defa belgesi geri alınan jüri üyesinin belgesi iptal edilir.

Savunma

Madde 19- Hakkında suçlama bulunan jüri üyesinin savunması alınmadan, alınan savunma incelenmeden belgesi geri alınamaz ve iptal edilemez. Savunmalar, Daire Başkanlığına verilir. Tebligat tarihinden itibaren on günlük süre içinde savunma vermeyen kişi savunmasından vazgeçmiş sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Formlar