T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı   : B.08.0.ETG.0.21.01.04.00-000.2/ 211                                                             08 /01 / 2007
Konu : Bilişim Teknolojisi Sınıflarının 
          Halka Açılması.                         

 

G E N E L G E
2007/04 

 

           Gelişmiş devlet, toplum ve birey olma, bilgiye sahip olma, onu kullanma ve paylaşma düzeyi ile doğru orantılı h â le gelmiştir. Artık bireyler sürekli eğitime gereksinim duymaktadır. Bu anlamda; “Yaşam Boyu Öğrenme” anlayışını ve ilkesini hayata geçirmede, bilişim teknolojileri önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde, bilişim teknolojisi araçlarının kullanımına yönelik kazanılan bilgi ve beceriler, her vatandaşın topluma ve iş hayatına ayak uydurabilmesi bakımından en önemli araçlar h â line gelmiştir. Bireylerin bilişim teknolojisi araçlarını kullanma konusundaki bilgi ve becerilerinin eksikliği, okuma yazma bilmemek gibi iş hayatına girme ve toplumsal hayata uyum sağlamanın önündeki en önemli engel olmaya başlamıştır. Araştırmalar, yeni iş alanlarının %90'ının bilişim teknolojisi araçları konusunda bilgi ve becerilere gereksinim duyulduğunu ortaya koymaktadır. Bilişim teknolojisi araçlarını kullanma konusunda bilgi ve becerilere sahip olan vatandaşlarımızın sayısı arttıkça ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi ivme kazanacaktır.

Büyük Atatürk'ün de işaret ettiği " Çağdaş Uygarlık Düzeyine Erişmek " hedefi doğrultusunda Bakanlığımızın bilişim teknolojisi vizyonu; eğitim sistemini ileri teknolojilerle kaynaştırmak, yeniliklerle desteklemek, ölçüp değerlendirerek sürekli geliştirmek, bilişim teknolojilerini en üst düzeyde kullanarak öğrenci merkezli ve proje tabanlı eğitimi sağlamaktır. Bu vizyonu gerçekleştirmek için; öğretmenlerin ileri teknolojileri derslerinde yetkinlikle kullanmalarına imkân vermek, öğrencilerin diledikleri yer ve zamanda teknolojiden yararlanmalarını sağlamak, eğitim ve öğretimi teknolojiyle bütünleştirmenin yanı sıra bilişim teknolojilerinden “Yaşam Boyu” öğrenme anlayışı içinde bütün vatandaşlarımızın yararlanabileceği eğitim politikaları ve uygulamalar hayata geçirilmektedir.

Bu bağlamda bütün okullarımıza bilişim teknolojisi araçlarının kazandırılması, bu teknolojilerden aktif olarak yararlanılmasının ve geniş bant İnternet erişiminin sağlanması amacıyla, Bakanlığımız tarafından kararlı ve planlı adımlar atılmaktadır. Günümüze değin Bakanlığımıza bağlı 26.615 okul ve kurumun ADSL ile geniş bant (512/256) İnternet erişimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Bakanlığımız okul ve kurumlarına yabancı, yerli kaynaklar ve çeşitli özel kuruluşların katkıları ile yaklaşık 29.264 bilişim teknolojisi sınıfı kurulmuştur. Bu konuda ulusal ve uluslararası kaynaklar kullanılarak, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının tamamına bilişim teknolojisi sınıfları kurulması çalışmaları artan bir ivmeyle devam etmektedir. Bilindiği üzere, Bakanlığımız “ e-Dönüşüm ”ün önemine inanarak, e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin gereklerini yerine getirmek amacıyla, eğitim öğretimde ve yönetimde çok çeşitli projeler geliştirmektedir.

Bu kapsamda, eğitim portalının geliştirilmesi ve okullarımıza eğitim yazılımları sağlanması, İnternet TV ve radyonun açılması, e-Kayıt, e-Burs, e-Sınav gibi web tabanlı uygulamalar içeren Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi'nin (MEBBİS) geliştirilip resmî yazışmalar ile edinilen bilgilerin işlevsel olarak elektronik ortamda oluşturulması ve oluşturulacak bu verilerin karar destek sistemi içinde değerlendirilip karar vericilerin daha sağlıklı kararlar almasının sağlanması, doküman yönetim bilgi sistemi aracılığıyla e-İmza kullanılarak yazışmaların elektronik ortamda yapılması çalışmaları planlı bir şekilde sürdürülmektedir.                         

Ancak, Bakanlığımızın işlevleri arasında örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitim ile bilişim ve medya teknolojileri alanında sağlanan gelişmelerle önem kazanan uzaktan eğitim uygulamaları da yer almaktadır. Diğer bir anlatımla, “Yaşam Boyu Öğrenme” kavramıyla Bakanlığımızın eğitimi sürekli kılma gibi bir sorumluluğu da bulunmaktadır. Bu itibarla, okullarımızın bünyesinde oluşturulan bilişim teknolojisi sınıflarının “ Yaşam Boyu Öğrenme ” anlayışı içinde halkın bilişim teknolojisi araçlarını kullanma becerisi kazanması için kullanılması gerektiği gibi, İnternet üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanması için de kullanmasına imkân verilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu tarzda yapılacak eğitim ve uygulamalar, top yekûn e-Dönüşüm'ün gerçekleştirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra, kamu kaynaklarının etkin ve ekonomik kullanımını da destekleyecektir. Bu kapsamda, e-Dönüşüm için ülkemizde yürütülen çalışmaları bir plan içine toplamayı hedefleyen “Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı”nda “ Kamu İnternet Erişim Merkezleri (KİEM) ” kurularak, vatandaşlarımızın bilişim teknolojisi araçlarıyla buluşturulmasına yönelik adımlar hızla atılmaktadır. Bu anlamda; Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim kurumlarında bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının da Millî Eğitimin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda bütün vatandaşlarımızın kullanımına açılarak, bu ortamlarda eğitim verilmesi gerekli görülmektedir. Bilişim teknolojisi sınıfları ile bu sınıflarda bulunan araçlardan özellikle vatandaşların yararlandırılarak, onlara bilgisayar okur-yazarlık becerilerinin kazandırılması ve yaşantılarında bilişim teknolojisi araçlarını daha etkin kullanabilmeleri zorunluluk haline gelmiştir.

Bu gerekçelerden hareketle, her tür ve derecedeki okul ve kurumlarımızda bulunan bilişim teknolojisi araçlarının en etkin, yoğun ve yaygın olarak kullanılmasında başta Bakanlığımızın merkez teşkilatı yöneticileri olmak üzere; taşra teşkilatı ve okul yöneticileri ile birlikte öğretmenlerimize önemli görevler düşmektedir.

 Bu kapsamda, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birim yöneticileri, öğretmenler ve yetkililer aşağıda yer alan talimatları yerine getirmekle sorumludurlar.

1. Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlükleri başta olmak üzere, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan okul ve kurumlardaki bilişim teknolojisi sınıflarından ve bu sınıflarda yer alan bilişim teknolojisi araçlarından özellikle çevre halkının amacına uygun olarak yararlandırılmasını sağlayacak, söz konusu faaliyetleri izleyip denetleyerek bu araçların yoğun ve etkin kullanılması için her türlü tedbiri alacaktır.

2. Bünyesinde bilişim teknolojisi sınıfları bulunan okul müdürlükleri ile Bakanlığımız taşra teşkilatı birim yönetimleri okul ve kurumlarındaki yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile çevre halkının bilişim teknolojisi sınıflarından ve bu sınıflarda yer alan bilişim teknolojisi araçlarından amacına uygun, etkin, verimli, yaygın ve yoğun bir şekilde yararlanmasını; bu araçların sürekli işler vaziyette kalmasını, ayrıca yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile vatandaşlar tarafından ihtiyaç duyulacak eğitimlerin planlı bir şekilde düzenlenmesini sağlamak amacıyla, gerekli her türlü tedbiri alacak, bu faaliyetleri yakından ve titizlikle izleyecektir.

3. Bilişim teknolojisi sınıfı bulunan her okulda/kurumda bu sınıfların işletilmesinden sorumlu en az bir “ Bilgisayar Formatör Öğretmen ”in bulunması esastır. Bilişim teknolojisi sınıfına sahip okullarda/kurumlarda bilgisayar formatör öğretmen bulunmaması halinde bilişim teknolojisi sınıflarının işletilmesinden sorumlu olacak personel, okulda görev yapan bilgisayar öğretmenleri arasından, bilgisayar öğretmeninin bulunmaması halinde ise, bilgisayar kullanıcı eğitimleri alarak, bunu belgelendiren öğretmenler arasından okul müdürü tarafından seçilecektir.
                                                                                                                                   

           Sürekli ve dinamik bir eğitim anlayışı ile teknolojideki gelişmeleri izleyerek, bu gelişmeleri görev yapacakları okullardaki öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile halka yansıtacak olan bilgisayar formatör öğretmenleri; bilişim teknolojisi sınıflarının hizmette tutulmasında, ders etkinliklerinde kullanılmasında, okullarında görev yapan yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve diğer personel ile halkın eğitilmesinde, bu konularda gerekli planlamanın yapılmasında ve koordinasyonun sağlanmasında okul/kurum yönetimi ile birlikte çalışarak rehberlik görevi yapacak, gerektiğinde eğitimler verecektir. Okul müdürlükleri ve bilgisayar formatör öğretmenler, bilişim teknolojisi sınıflarının halkın kullanımına açıldığı zamanlarda, bilişim teknolojisi sınıflarından yararlananların kimlik bilgilerini, bu sınıflara giriş, çıkış ve çalışma saatlerini, bilişim teknolojisi araçlarını kullanma amaçlarını kayıt altına alarak, beyan edilen amaca uygun yararlanıp yararlanmadıklarını izleyecektir. Bilişim teknolojisi sınıflarının amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde gerekli önlemlerin alınmasından okul müdürlükleri ve bilgisayar formatör öğretmenler sorumlu olacaktır.

4. Bakanlık ve ilköğretim müfettişleri, bilişim teknolojisi sınıfları ile bu sınıflarda yer alan eğitim teknolojisi araçlarının amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadıklarını izleyip denetleyecekler, gözlemlenecek aksaklıkları tespit ederek, ilgili birimlere rapor verecektir.

Bilgilerinizi ve yukarıda belirtilen konulara ilişkin olası eksikliklerin en kısa zamanda giderilerek, genelgede belirtilen hususların titizlikle yerine getirilmesini ve eğitim öğretim kurumlarında bulunan bilişim teknolojisi sınıflarının özellikle vatandaşlara açılmasına yönelik uygulamaların ivedilikle ve kararlılıkla devam ettirilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                             Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

                                                                                                             Millî Eğitim Bakanı

DAĞITIM:

- A ve B Planları.