MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Resmî Gazete

: 22.2.1993 / 21504

Tebliğler Dergisi

: 15.3.1993/2378

 

 

Bu Yönetmelik, 14/12/2005 tarihli ve 26023 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği''nin 48'incı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim. Lisesinin eğitim, öğretim, kuruluş ve işleyişi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Açıköğretim Lisesinin eğitim, öğretim, yönetim ve uzaktan öğretim yöntemleri ile ders geçme ve sınav işlerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Mîllî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — "Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığım, "Kurul", Talim ve Terbiye Kurulunu.

"Merkez", Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezini,

"Döner Sermaye" Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi (FRTEM) döner sermayesini,

"Lise" Açıköğretim Lisesini,

"Müdür", Açıköğretim Lisesi Müdürünü,

"Öğrenci", Açıköğretim Lisesi Öğrencilerini,

"Dönem", yaklaşık 19 haftayı kapsayan eğitim-öğretim süresini,

"Ders Yılı", birbirini takip eden iki dönemlik süreyi

"Merkezi Sınav Sistemi", Açıköğretim Lisesi Programında yer alan derslerin sınavlarının bir merkezden hazırlanıp yapılmasını,

"İrtibat Merkezi", Açıköğretim Lisesinin il ve ilçelerde yüzyüze eğitim danışmanlık kayıt kabul ve sınav hizmetlerini yürüten birimi,

           "Yüzyüze Eğitim Bürosu", irtibat merkezlerinin bünyesinde yer alan ve milli eğitim müdürlüklerince uygun görülecek eğitim kurumunda ve yeteri kadar branş öğretmeni ile öğrencilere dersanede yaptırılan eğitim ve öğretimi organize eden büroyu,

"Danışma Bürosu", irtibat merkezi bünyesinde yer alan ve Açıköğretim Lisesi ile ilgili bilgi ve dokümanların bulunduğu, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği büroyu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Amaç ve İlkeler

Amaçlar

Madde 5 — Açıköğretim Lisesinin amacı; en gelişmiş kitle iletişim araçlar; ve yeni teknolojileri kullanmak suretiyle;

a) İlköğretimini tamamlayan ancak; öğretmen yetersizliği ve çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle yetişme imkânı bulamayan , örgün orta öğretim yaş sınırını aşan, erken yaşta iş hayatına atılan, hasta ve tutuklular ile (zihinsel engelliler dışında kalan) özürlü öğrencilere orta öğrenimlerini tamamlama imkânı vermek, her yerde ve her durumda eğitim ve öğretim imkânı sağlamak, fırsat ve imkân eşitliğine zemin hazırlayarak toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmektir.

b) Fiziki kapasite yetersizliği ve öğretmensizlik sebebiyle yeterince yetişme imkânı bulamayan öğrencilere eksikliklerini tamamlatma imkânı sağlamaktır.

c) Bu programı izleyen her düzeydeki öğrenci velisini bilgilendirerek eğitime daha fazla katkı sağlamaktır.

d) Toplumun kültür düzeyini yükselterek bu yolla toplumun geliştirilip güçlendirilmesine ortam hazırlamaktır.

e) Lise düzeyinde eğitim ve öğretim alanında fırsat ve imkân eşitliğine zemin hazırlamaktır.

İlkeler

Madde 6- Açıköğretim Lisesinin İlkeleri;

a) Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 26 ve 27 nci maddeleri gereğince, ilköğrenimini tamamlamış her öğrenciye, ortaöğretim imkanlarından ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yararlanma hakkı verilir.

b) Açıköğretim Lisesi programlarının uygulanmasında, özellikle televizyon, radyo ve benzeri kitle iletişim araçları ile yüzyüze eğitim ve öğretim imkanlarından etkin bir biçimde yararlanılması esas alınır.

c) Öğretim program ve materyallerinin televizyon programı, radyo programı, bilgisayar disketi, teyp kasesi, yazılı doküman ve bunun gibi araçlarla desteklenmesi esastır.

d) Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde bir dönem bütünlüğü içinde hareket edilir.

e) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen amaçlara ulaşılması için gerekli olan davranışların kazandırılması esas alınır.

f) Ölçme ve değerlendirmede, ders geçme ve kredi uygulamasından yararlanılır.

g) Her öğrencinin kendi ilgi ve yeteneği ölçüsünde bir dönemde sınavına girebileceği toplam en az ve en fazla ders/kredi sayısı ilgili programda belirlenir.

h) İhtiyaç duyulması halinde bazı derslerin veya konuların yüzyüze eğitim ve öğretiminin yapılması esas alınır.

i) Sınavların merkezî sistemle yapılması esastır.

j) Bu tür öğretime devam edecek kişilerde yaş kaydı aranmaz.

k) Bu öğretim kurumanda, başlangıçta genel lise programlarına göre öğretim yapılır. Zamanla bu modelin değişik program türleri lise dengi meslek liselerinde de uygulanır.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Teşkilât ve Görevleri

Madde 7 — Açıköğretim Lisesi, uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezî sistemle yürüten 30.4.1992 tarih ve 3797 sayılı kanunun 55 nci maddesinde belirtilen Film, Radyo, Televizyonla Eğitim Merkezi bünyesinde yeralan bir kuruluştur.

Teşkilat

Madde 8 — Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü aşağıda belirtilen birimlerden oluşur:

a) Okul Müdürlüğü

b) Bürolar

c) İrtibat Merkezleri

Müdürlüğün Görevleri

Madde 9 —Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Örgün lise öğretimini alamayan veya tamamlayamayanlar, aynı vasıfta uzaktan öğretimi sağlamak.

b) Radyo ve televizyon programları hazırlamak veya hazırlatmak, Kurulun olumlu görüşünden sonra bunların yayınlanmasını sağlamak.

c) Eğitim ve öğretimle ilgili yayın ve dokümantasyonu üretmek, temin etmek ve dağıtmak.

d) Sınav ve yüzyüze öğretimle ilgili organizasyonu yapmak, sınavları değerlendirmek
ve sonuçları duyurmak.

e) Mezun olan öğrencilerin diploma ve belgelerini tanzim etmek.

f) Çalışma alanı ile ilgili mevzuatı hazırlamak ve bu konuda Kurulun görüşünü alarak ilgili makama sunmak.

g) Gerekli istatistikî bilgileri toplamak ve değerlendirmek.

h) Geçmiş yıllara ait program ve dokümantasyonları arşivlemek.

ı) Açıköğretimle ilgili yurtiçi ve yurtdışı eğitim hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek.

j) Öğrenci sorunları ile ilgili her türlü tedbiri almak.

Müdürün Görevleri

Madde 10 — Müdürün görevleri şunlardır:

a) Liseyi temsil etmek.

b) Müdürün görevlerini yerine getirmek için gerekli organizasyonu yapmak.

c) Liseyi kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler doğrultusunda yönetmek.

d)Bürolarda görevlendirilecek personelin mevzuata uygun olarak görevlerini tespit etmek, ihtiyaç duyulan personelin sağlanması için gerekli işlemleri yapmak, denetlemek, değerlendirmek ve sicilleriyle ilgili işlemleri yürütmek.

e) Lisenin faaliyetlerini plânlamak, gözetmek, denetlemek, "koordine etmek; verimli ve müessir çalışması için hertürlü iktisadî ve idarî tedbirleri almak.

f) İhtiyaç duyulması halinde yeni bürolar açmak veya ihtiyaç fazlası olanları kapatmak.

Plân ve Program Bürosu

Madde 11 — Plân ve Program Bürosunun görevleri şunlardır:

a)  Lisenin görev alanına giren konularda, bilgi, belge ve dokümanların sağlanması için gerekli hizmetleri yapmak.

b)  Yıllık çalışma takvimi hazırlamak.

c)  Okulun görev alanı ile ilgili proje tekliflerini hazırlamak.

d)  Eğitim planlamasıyla ilgili gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek.

e) Radyo, televizyon vb, programlar ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri takip etmek, uygun görülen gelişmelerin programlara yansıtılmasını sağlamak.

f) Yüzyüze yapılacak eğitim ve öğretimle ilgili araç, gereç ve diğer eğitim materyallerinin tespitini yapmak, irtibat merkezlerine göndermek.

g) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yayın Bürosu

Madde 12 — Yayın Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Öğretim programına uygun radyo, televizyon programı, bilgisayar yazılımı ve disket, teyp ve video kasetleri vb. eğitim araçlarını hazırlamak veya hazırlatmak, yayın organları ile ilişkide bulunarak bunların yayınlanmasını sağlamak.

b) İhtiyaç duyulması halinde ders ve yardımcı ders kitaplarını yayın tekniğine uygun olarak hazırlamak veya hazırlatmak.

c)  Lise ile ilgili kitap, broşür, afiş vb. tanıtıcı yayınları yapmak.

d) Kütüphane kurmak ve geliştirmek.

e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kitap Dokümantasyon Bürosu

Madde 13 — Kitap ve Dokümantasyon Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Lisenin baskı ilie ilgili her türlü işlerini yapmak veya yaptırmak. (Başvuru formu, kılavuz, broşür, salon yoklama listeleri, sınav yeri bildirim formu, soru kitapçıkları, cevap kağıt formları vb.)

b)  Sınav sorularının basımında her türlü güvenliği sağlamak,

c)  Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Sınav Organizasyon Bürosu

Madde 14 — Smav Organizasyon Bürosunun görevleri şunlardır :

a) Sınav yerlerini tespit etmek.

b) Sınavda görev alacak personeli tespit etmek.

c) Sınava girecek öğrenci sayısını okul ve ders bazında tespitini yapmak.

d) Sınav evrakının sınav irtibat merkezlerine gönderilmesini ve toplatılmasını temin etmek, sınav güvenliğini sağlayıcı tedbirler almak.

e) Sınavın usulüne uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

f) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Ölçme Bürosu

Madde 15 — Ölçme Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Sınav sorularının hazırlanması veya hazırlatılmasını sağlamak.

b)  Soru bankası oluşturmak.

c) Soruların sınav öncesi son kontrollerini yapmak.

d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Değerlendirme Bürosu

Madde 16— Değerlendirme Bürosunun görevleri şunlardır;

a)  Bu öğretim programına girecek öğrencilere gönderilecek başvuru formlarını hazırlamak.

b) Dönem başvuru formlarındaki eksik ve yanlış bilgilerin tespitini yapmak ve gidermek.

c) Sınava girecek öğrencilerin sınav giriş belgelerini, salon yoklama listelerini, bina yerleşim listelerini ve cevap kâğıtlarını hazırlamak.

d) Sınavların değerlendirilmesini yapmak ve sınav sonuç belgelerini düzenlemek.

e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Öğrenci ve Halkla İlişkiler Bürosu

Madde 17 — Öğrenci ve Halkla İlişkiler Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci kayıt kabulleri ile ilgili yönergeyi hazırlamak.

b)  Duyuru malzemesini hazırlamak ve gerekli duyuruları yapmak.

c)  Adaylardan gelecek sorulan cevaplamak.

d) Başvuru formlarını göndermek, toplamak ve kontrolünü yapmak varsa eksikliklerin tamamlatılmasını sağlamak.

e) Kesin kayıtlan yapmak ve adaylara duyurmak.

f)  Öğrencilerden gelecek sözlü soruları cevaplamak.

g)  Öğrenci kimlik kartlarını düzenlemek ve göndermek.

h) Mezun olan öğrencilerin diplomalarını, isteyen öğrencilerin öğrenim belgelerini düzenlemek.

ı) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Malî İşler Bürosu

Madde 18 — Malî îşler Bürosunun görevleri şunlardır.

a) Gelir ve giderlerle ilgili işlemleri mevzuatına göre yürütmek.

b) Ödenek ve tahsis işlemlerini takip etmek.

c) Tahakkuk evrakını düzenlemek.

d) Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İdarî İşler Bürosu

Madde 19 — İdarî İşler Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Personel ilişkin atama, terfi, nakil, geçici görevlendirme, her tür izin ve tedavi ile ilgili işlemleri yürütmek, aylık ek ders ücretlerine esas olacak devam devamsızlık durumunu takip ederek puantaj cetvellerin hazırlamak.

b) Bina ve çevresinin düzen ve temizliğini sağlamak.

c) Koruma amirliği ile işbirliği yaparak her türlü güvenlik ve yangın tehlikesi açısından, "Güvenlik ve Yangından Koruma Talimatı"nda öngörülen tedbirlerin alınmasını, lüzumlu araç ve gereçlerin kullanıma hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

d) Gerektiğinde yiyecek ve içecekle ilgili hizmetleri yürütmek.

e) Kırtasiye ve mefruşat temini ile demirbaşların kullanım ve ayniyat işlerini yürütmek.

f) Binanın aydınlatma, ısıtma ve haberleşme sistemlerinin çalışmasını sağlamak.

g) Liseye ait taşıtların işletilmesi için gerekli tedbirleri almak.

h) Yazışmalarla ilgili işlemleri yürütmek.

ı) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İstatistik Bürosu

Madde 20 — İstatistik Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci başarı ve başarısızlıkları ile ilgili istatistikleri tutmak.

b) Soru analizi yapmak.

c) İhtiyaç duyulacak alanlarda hertürlü istatistikî çalışmaları yapmak.

d) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Arşiv Bürosu

Madde 21 — Arşiv Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Öğrencilere ait bilgileri saklamak.

b) Yayımlanan soru kitapçığı, kılavuz, broşür, radyo, televizyon yayın kasetlerini arşivlemek.

c) Bilgisayar manyetik teyp ve disketlerini saklamak.

d) Merkezî sistemle yapılan sınavların sonuç listelerini ve manyetik teyplerini, istatistik sonuçlarım, araştırma raporlarını saklamak.

e) Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Mevzuat Bürosu

Madde 22 — Mevzuat Bürosunun görevleri şunlardır:

a) Mevzuatla ilgili konularda kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve gelişmeleri takip etmek. Ayrıca, mevzuatla ilgili çalışma ve teklifleri Bakanlığın ilgili mercilerine sunulmak üzere hazırlamak.

b)  Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

İrtibat Merkezleri

Madde 23 — İrtibat Merkezlerinin görevleri şunlardır:

a)  Bulunduğu mahalde lise ile ilgili hizmetlerin, yerine getirilmesini sağlamak için tedbir almak.

b)  Öğrenci başvurularını kabul etmek, varsa eksik evraklarını tamamlattırmak ve liseye zamanında göndermek.

c)  Yüzyüze öğretim imkânını sağlamak.

d) Danışmanlık hizmetleri vermek.

e) Lise Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Açıköğretim Lisesine Girme Şartları

Kayıt, Kabul Şartları

Madde 24 — İlköğretim kurumlarını (ortaokul ve ilköğretim okulu ile bunların dengi yurtiçi ve yurtdışı okullar) bitirenler ile ortaöğretim kurumlarına bir süre devam edip ayrılanlar kayıt yaptırabilir.

Yaş Kaydı

Madde 25 — Açıköğretim Lisesine girmek isteyenlerde yaş kaydı aranmaz.

Yurtdışından Gelenlerin Kaydı

Madde 26 —Yurtdışından gelenlerin kayıtları; (denklik belgeleri ile belirlenmiş olanlar için).

a) Alınmış kredi miktarlarına ve derslere.

b) Ders yıllarındaki başarı durumlarına göre yapılır.

Kayıt İçin Müracaat Zamanları

Madde 27 — Açıköğretim Lisesine girmek isteyenlerin kayıtları, dönem başlarında Lise Müdürlüğünce belirlenen tarihler arasında yapılır.

Kayıt İçin İstenen Belgeler

Madde 28 — Kayıt olacak adaylar, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler.

a) Nüfus cüzdanı veya tasdikli örneği,

b) 4,5x6 cm, ebadında cepheden yeni çekilmiş, 2 adet fotoğraf,

c) Son öğrenim durumu gösterir belge veya denklik belgesi (öğrenim belgesi),

d) Başvuru ve sınav evrakı için yatırılan paraya ait posta çeki alındısı.

Kayıt Olmak İsteyenler

Madde 29 — Kayıt olmak isteyenler hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Ortaokulu veya ilköğretim okulunu bitirdikten sonra bir üst sınıfa devanı etmemiş olanlar, Açıköğretim Lisesi programında yer alan ortak derslerin tamamı ile mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar seçmeli derslerden,

b) Herhangi bir ortaöğretim kurumuna bir süre devam ettikten sonra ayrılanlar, Açıköğretim Lisesi programında yeralan ortak derslerin başaramamış oldukları programları ile mezuniyet kredisini tamamlayabilecek kadar seçmeli derslerden

sorumlu tutulurlar. Ancak, üç defa alındıkları halde başarılamamış olan ortak ders programlarının tekrar alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Açıköğretim Lisesine Kayti İşlemleri

Madde 30 — Açıköğretim Lisesine kaydolmak isteyenler, doldurdukları form dilekçelerini, il veya ilçe irtibat merkezlerine verirler. İrtibat merkezlerinin bulunmadığı mahallelerde başvurular millî eğitim müdürlüklerine yapılır. İrtibat merkezleri veya millî eğitim müdürlüklerince durumları bu Yönetmelik hükümlerine uygun görülen adayların evrakları liseye gönderilmek üzere alınır. Sınavlarla ilgili işlemler, bu konuda her yıl yayımlanan yönergeye göre lise tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sınavlar

Sınavlar İçin Müracaat

Madde 31 — Her öğrenci, dönem sonunda yapılacak sınava hangi derslerden, gireceğini form dilekçe ile irtibat merkezlerine bildirir. Bu form dilekçede, bazı dersler için yeteri kadar müracaatın olmayabileceği dikkate alınarak, kılavuzda belirtilen sayıda yedek ders de seçilir.

Bu konuda irtibat merkezlerince yapılacak işlemler, yönerge ile belirlenir.

Sınavların Zamanı

Madde 32 — Açıköğretim Lisesi sınavları, dönem bitiminde Bakanlıkça duyurulacak hafta sonlarında yapılır.

Sınavların Yapılması

Madde 33 — Açıköğretim Lisesi sınavları merkezî sistemde yapılır. Bu sınavlar, Yönetmelik hükümleri ve her yıl Bakanlıkça hazırlanan yönerge esaslarına uygun olarak yürütülür.

Sınavların Yapılması ve Değerlendirme

Madde 34 — Sınavların yapılması ve değerlendirilmesi ile diplomaların düzenlenmesinde, "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumlarında Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır. Sınavların sonuçları irtibat merkezlerine ve öğrencilere giderilir.

Okıılu Bitirme Süresi

Madde 35 — Açıköğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerden;

a)  İlköğretim kurumlan (ortaokul ve ilköğretim okulu ile bunların dengi yurtiçi ve yurtdışı okullar) diploması ile başvuranlar en fazla 12 dönemin sonunda,

b) Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından başvuranlar;

1)  Ders geçme ve kredi uygulamasından gelenler, kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en fazla 12 dönemde,

2)  Sınıf geçme uygulamasından gelenler, devam ettikleri her ders yılı iki dönem kabul edilerek, kullandıkları dönem haklarıyla birlikte en fazla 12 dönemde,

okulu bitirmek zorundadırlar.

Aralıksız toplam 12 dönem hakkını kullanıp diploma almaya hak kazanamayanların kaydı silinir.

Yeniden Kayıt Olma

Madde 36 — Oniki dönem sonunda kaydı silinenlerin yeniden başvurması halinde daha önceki başarılan saklı tutularak yeniden kayıtları yapılabilir. Ancak bu gibiler öğrenci pasosu ve öğrenci kimlik belgesi alma ve bunun gibi öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Bunlara altı dönem daha sınava girme hakki verilir. Bu altı dönem sonunda da başarısız olanlar, isterlerse kredi alamadıkları derslerden sınava girmek üzere müteakip her altı dönem için yeniden kayıt yaptırabilirler.

Üstüste iki dönem sınavlara müracaat etmeyenlerin kaydı silinir. Bu gibilerin yeniden başvurmaları halinde eski başarıları saklı tutularak kayıtları yapılabilir.

Sınavın Gerektirdiği Araç ve Gereç Ücreti

Madde 37 — Öğrenciler her dönem basmda başvuru dönemindeki yönergede belirtilen esaslara göre sınavın gerektirdiği araç ve gereç ücretini öderler. Ücreti ödediklerini gösteren makbuzu kayıtlı oldukları irtibat merkezlerine verirler. Bu ücreti ödemeyenler, dönem sonu sınavlarına alınmazlar. Ücret ödemedikleri için sınava alınmayanlar, dönem haklarını kullanmış sayılırlar.

Sınav Yeri

Madde 38 — Açıköğretim Lisesi öğrencileri dönem sınavlarına başvuru formunda belirttikleri sınav merkezlerinde girerler. Öğrencilik ile ilgili işlemler bu sınav merkezleri aracılığı ile yürütülür.

Örgün Öğretim Kurumlarına Geçiş

Madde 39 — Açıköğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerden kayıt kabul şartlarını taşıyanların, örgün ortaöğretim kurumlarına nakilleri yapılabileceği gibi, örgün ortaöğretim kurumlarından da Açıköğretim Lisesine öğrenci nakilleri yapılabilir.

Program Çeşitleri

Madde 40 — Öğretim programları, öğrencilerin istek ve yetenekleri yönünde, bireysel farklılıklarına ve yönelecekleri alanın özelliklerine cevap vermek üzere ortak dersler ve seçmeli derslerden oluşur.

Ortak derslerle seçmeli derslerin herbiri, bunların haftalık saatleri/kredileri ve kaç dönem okutulacağı, Kurul Kararına bağlı olarak belirlenir ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanır.

Bu Kurul Kararında, ortak derslerle seçmeli derslerin sayıları ve haftalık saatleri dikkate alınarak mezun olmak için gerekli en az toplam kredinin nekadar olacağı da tespit edilir.

Kılık-Kıyafet

Madde 41 — Açıköğretim Lisesi, öğrencilerine, sınavlarda ve yüzyüze eğitmde, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanmaz. Ancak, kılık - kıyafetlerin sade ve temiz olması gerekir.

BEŞİNCİ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Öğrenci Başarısının Tespiti

Madde 42 — Öğrenci başarısı, dönem sonunda merkezi sistemle yapılan sınavlarda alman notlara göre tespit edilir.

Herhangi Bir Dersten Başarısız Not Alma

Madde 43 — Açıköğretim Lisesi programlarında yer alan;

a) Herhangi bir ortak dersi başaramayan öğrenci, bu dersi iki dönem daha alır. Tekrarlar sonucunda da başarısız olan öğrenciye, istenilen krediyi seçmeli derslerle
tamamlama imkânı verilir.

Öğrenci, ikinci tekrardan sonra da başarısız olduğu ortak dersi seçebilir.

b) Herhangi bir seçmeli dersi başaramayan öğrenci o dersin kredisini alıncaya kadar o dersi seçebildiği gibi bir başka seçmeli ders ile de bu kredisini tamamlayabilir.

Diploma Notu ve Derecesi

Madde 44 — Diploma notu, öğrenim süresi boyunca başarılan derslerin ağırlıklı kredi notuna göre tespit edilir.

ALTINCI KISIM

Diğer Hükümler

Uygulanacak Mevzuat

Madde 45 — Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda ortaöğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 — 1993 -1994 öğretim yılından başlayarak ortaöğretim ktıromlanoı dışarıdan bitirme sınavlarına başvuranların işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

1993 -1994 öğretim yılından önce başvuranların okulu dışarıdan bitirme işlemleri ise "Ortaöğretim Kurumlarını Dışarıdan Bitirme Sınavları Yönetmeliği" hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

Madde 46 — 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmü uyarınca Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik 1992-1993 öğretim yılı başından geçerli olmak üzere Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.