YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete

: 22.12.1993/21796

 

Ek ve Değişiklikler:
1)19.12.2006 / 26381    RG

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Kurum merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin Sicil Amirlerini tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

          Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112' nci maddesine ve 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin geçici 5'nci maddesine göre hazırlanmıştır.


          Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakan           : Milli Eğitim Bakanını,

          Genel Müdür  : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürünü,

          Sicil Amiri      : Yönetmelikte belirtilen sicil amirlerini,

ifade eder.

          Sicil Amirleri

Madde 5- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında çalışan Devlet Memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri (EK-1)'deki cetvelde gösterilmiştir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 6- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 8.9.1986 gün ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 7- Bu Yönetmeliğin yayımı ile 01.01.1990 tarihinde Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiş olan Kurum Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

 Madde 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          Yürütme

 Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

________________________________________

Ek-1 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ