MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

Tebliğler Dergisi

: AĞUSTOS 2000/2515

 

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, 31/01/2006 tarihli ve B.08.0.İGM.08.03.01.531/1045 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdrülüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge''nin 38'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün eğitim-öğretim, yönetim, plânlama, inceleme, araştırma, projelendirme, bütçe, yatırım görevlerine ilişkin çalışmalarını verimli ve etkili bir biçimde düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün teşkilât, görev, yetki, sorumlulukları ile personelin görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönergede yer alan;

“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,

“Bakan”, Millî Eğitim Bakanını,

“Genel Müdürlük”, İlköğretim Genel Müdürlüğünü,

“Genel Müdür”, İlköğretim Genel Müdürünü,

“Genel Müdür Yardımcısı”, İlköğretim Genel Müdür Yardımcısını,

“Daire Başkanı”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanını,

“Şube Müdürü”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Şube Müdürünü,

“Uzman”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanını,

“Şef”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Şefini,

“Memur”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Memurunu,

“Daktilograf”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Daktilografını,

“V.H.K.İ.”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenini,

“Hizmetli”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Hizmetlisini,

“Dağıtıcı”, İlköğretim Genel Müdürlüğü Dağıtıcısını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevler

Kuruluş

Madde 5- Genel Müdürlük, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı ve diğer personelden oluşur. Gerekli görülmesi hâlinde yeterli sayıda inceleme, araştırma-geliştirme birimleri de oluşturulabilir.

Daire Başkanlıkları aşağıdaki biçimde oluşturulur:

a) Bütçe ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

b) İdarî ve Yürütme Dairesi Başkanlığı

c) Program ve Plan Dairesi Başkanlığı

Genel Müdürlüğün Görevleri

Madde 6 - İlköğretim Genel Müdürlüğünün görevleri:

a) Zorunlu eğitim çağındaki çocukların öğrenim gördüğü ilköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek,

b) Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmak.

Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7 - Genel Müdürlük, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları, temel ilkeleri, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile kalkınma planları, hükümet programları, yıllık programlarda belirtilen ilke, politika ve hedefler doğrultusunda Genel Müdür tarafından yönetilir.

Genel Müdür, eğitim ve öğretim, plânlama ve programlama, yönetim ve uygulama, inceleme, araştırma ve geliştirme, denetleme ve değerlendirme hizmetlerinin, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordine ve iş birliği yaparak verimli bir biçimde gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Buna göre;

a) Genel müdür yardımcıları ile daire başkanları arasında koordinasyonu sağlar, iş bölümü yapar. Gerektiğinde yeni şubeler, birimler oluşturur veya mevcutlar arasında düzenlemeler yapar. Değişen ve gelişen şartlara göre şube görevlerini yeniden belirler. Genel müdürlük hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için çalışma grupları kurar.

b) Yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalar. Yetkisinde bulunan konularda genel müdür yardımcılarına ve daire başkanına imza yetkisi verebilir.

c) Genel Müdürlüğünün her türlü tasarruf, karar ve prensiplerini ilgililere duyurur. Yönetim konusunda plân, prensip ve politika tespiti amacıyla uygun göreceği zamanlarda genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri ile toplantı yapar.

d) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve talimatlarla kendisine verilen görev ve yetkileri kullanır, gerektiğinde kullandırır, takip eder ve sonuçlandırır.

e) Genel Müdürlük görevleri ile ilgili her türlü planlamayı yapar veya yaptırır.

f) Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına hangi konularda ve hangi alanlardaki işlerin imza yetkisini devrettiğini yazılı olarak bildirir.

g) Bakanlık makamınca verilen diğer görevleri yerine getirir.

h) Sicil Amirleri ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğince verilen görevleri yürütür.

Genel Müdür Yardımcısının Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Genel müdür yardımcısının görevleri şunlardır;

a) Eğitim ve öğretim, plânlama, programlama, yönetme ve koordinasyon işlerinde genel müdüre yardımcı olur.

b) Daire ve şubelerin mevzuat, iş ve çalışma programına uygun olarak hizmet vermelerini ve uyum içinde çalışmalarını sağlar.

c) Çalışmaları Genel Müdür adına izler ve denetler , görülen aksaklıkları belirler ve bunların giderilmesi için önlemler alır.

d) Genel Müdürlüğün gelişmesi için bilimsel, teknolojik, ekonomik ve toplumsal gelişmeler ışığında öneriler hazırlar, genel müdüre sunar.

e) Genel Müdürlüğe vekâlet eder.

f) Yetkili kılındığı yazıları Bakan adına imzalar.

g) Genel Müdürün vereceği diğer görev ve hizmetleri yerine getirir.

h) Kendisine bağlı daire başkanlarının izin, hasta sevk kağıtlarını imzalar.

Daire Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9 - Daire başkanının görevleri şunlardır;

a) Şube müdürlükleri arasında gerekli eş güdümü sağlar, uygulamaları izler ve sonuçları bağlı bulunduğu genel müdür yardımcısına, genel müdür yardımcısının olmadığı acil durumlarda Genel Müdüre bildirir.

b) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere uygun olarak şube çalışmalarının yürütülmesini sağlar.

c) Personeli görevi başında yetiştirir, rehberlik eder, verimli çalışmaları için gerekli önlemleri alır.

d) Genel Müdürün veya genel müdür yardımcısının uygun göreceği toplantı, panel, seminer, sempozyum ve diğer oturumlara genel müdürlüğü temsilen katılır.

e) Dairesi personeli arasında görev değişikliği yapar.

f) Şube müdürlerinden Eylül ayı içinde yıl boyunca yapacağı çalışmaları içeren iş takvimini alır.

h) Şubelerin mevzuatta belirtilen görevlerle ilgili hazırladıkları yıllık program ve iş takvimindeki çalışmaların zamanında yapılmasını sağlar.

g) Şubelerin toplam kalite ve çağdaş gelişmeler ışığında hedefine en iyi şekilde varabileceği yeni açılımlar yapabileceği projeler üretir.

ı) Dairenin bir yıllık plan, program ve proje iş takviminin oluşturulmasını sağlar ve genel müdür yardımcısına verir.

i) Şubelerden gelen yazıları inceler, gerekli düzeltmeleri yapar, yazışmaların doğru, anlaşılır şekilde yapılmasını sağlar.

j) Yetkili kılındığı yazıları imzalar.

k) Genel Müdürün ve genel müdür yardımcılarının vereceği diğer görevleri yerine getirir.

l) Kendisine bağlı şube müdürleri ve uzmanların izin, hasta sevk kâğıtlarını imzalar.

Şube Müdürlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10 - Şube müdürünün görevleri şunlardır;

a) Şubenin görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun olarak yürütür ve sonuçlarını değerlendirir.

b) Şube personeli arasında iş bölümü yapar ve bunları ilgililere yazılı olarak bildirir.

c) Personeli görevi başında yetiştirir, rehberlik eder, verimli çalışmaları için gerekli önlemleri alır.

d) Mevzuat doğrultusunda şubesinin bir yıl boyunca zamanlı ve günlü işlerle ilgili olarak programını yapar, programa dayalı iş takvimini hazırlar ve işlerin süresi içinde neticelendirilmesini sağlar.

e) Şubenin toplam kalite anlayışının yükseltilmesi, üretkenliğinin artırılması ve yeni açılımlar için projeler oluşturur.

f) Projeleri ve uygulanışı ile ilgili olarak hazırladığı iş takvimini daire başkanına sunar.

g) Uygun görülen projeleri işleme koyar, iş takvimi dahilinde sonuçlandırır.

h) Şubesiyle ilgili çalışmaları Genel Müdürlüğün web sayfasında yayınlanmasını ve güncelleştirilmesini sağlar.

ı) Personelinin günlük devam, devamsızlığını izler, izin ve hasta sevk kâğıdını imzalar, sicil raporlarını doldurur, ödül, taltif teklifleri ile tecziye yazılarının yazılmasını sağlar.

i) Şubesi ile ilgili her türlü kayıtların günü gününe tutulması ile istatistikî bilgileri, evrakı, görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve ilgili diğer mevzuatın desimal sisteme göre dosyalanarak kullanıma hazır konumda bulundurulmasını sağlar.

j) Şubesinin görevlerini, yıllık çalışma takvimi ile icra plânlarına dayalı olarak, diğer şubelerle eş güdüm ve iş birliği anlayışı içinde sürdürür, şubesindeki kırtasiye ve diğer araç-gereç gibi ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.

k) Şubesine teslim edilen her türlü diğer demirbaş eşyanın bakımlı ve her an kullanıma hazır konumda bulunmasını sağlar.

l) Şubesinin çalışmalarıyla ilgili yıl sonu çalışma raporunu daire başkanına verir ve gerçekleştirilemeyen işlerin gerçekleştirilmeme nedenini bildirir.

m) Yetkili kılındığı yazıları imzalar.

n) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarınca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Eğitim Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11 - Eğitim uzmanının görevleri şunlardır;

a) Şubesi ile ilgili proje ve mevzuatı geliştirme çalışmalarında mevzuat doğrultusunda görevleri yapar.

b) Şubesi ile ilgili ulusal ve evrensel gelişmeleri izler, elde ettiği bilgi ve dokümanları rapor halinde şubesine sunar.

c) Kendisine verilen işleri üçer aylık dönemler halinde iş takvimine bağlı olarak planlar, yürütür ve sonuçlandırır.

d) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarınca verilen diğer görevleri yerine getirir.

Şeflerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12 - Şefin görevleri şunlardır;

a) Şubenin iş takvimine bağlı iş ve işlemlerini başlatır, takibini yapar ve şube müdürüne bilgi verir

b) Şube müdürünün izinli olması ve raporlu olması durumunda, şubenin görevlerini yürütür.

c) Gerektiğinde diğer şubelerle iş birliği yapar.

d) Görevi ile ilgili demirbaş malzemeleri her an kullanıma hazır konumda tutar.

e) Genel Müdürlüğün her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak en kısa zamanda, yazar ve yazdırır.

f) Şubenin çalışmalarının web ortamında yayınlanmasını ve güncelleştirilmesini takip eder ve şube müdürüne bilgi verir.

g) Üst yöneticilerce verilen diğer görevleri yerine getirir.

Memurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13 - Memurun görevleri şunlardır;

a) Şube müdürü ve şef tarafından kendisine verilen görevleri; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler ile yazılı veya sözlü emirlere uygun olarak yerine getirir.

b) Görevlerin yürütülmesinde şubenin diğer personeli ile koordinasyon içinde çalışır.

c) Şubesi ile ilgili kayıtları tutar, evrak ve mevzuatı arşivler.

d) Görevi ile ilgili demirbaş malzemeleri her an kullanıma hazır konumda tutar.

e) Genel müdürlüğün her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak zamanında, yazar veya yazdırır.

f) Üst yöneticilerce verilen diğer görevleri yerine getirir.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenleri ile Daktilografların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14- Veri hazırlama ve kontrol işletmeninin görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlüğün her türlü yazılarını, yazışma kurallarına uygun olarak zamanında bilgisayarla yazar ve ilgililere teslim eder.

b) Kullandığı yazı makinesi, bilgisayar, yazıcı ve diğer cihazların günlük bakımını yapar ve bunları her an kullanıma hazır konumda tutar.

c) Üst yöneticilerce verilen diğer görevleri yerine getirir.

Dağıtıcıların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15 - Dağıtıcının görevleri şunlardır;

a) Genel Müdürlük şubelerinden çıkan evrakın kaydını yapar.

b) Kaydı yapılan evrakın Bakanlık içi ve dışındaki dağıtımını yapar, postalama ve pul zimmetini düzenli olarak tutar.

c) Üst yöneticiler ve personel tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Hizmetlilerin Görev,Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16 - Hizmetlinin görevleri şunlardır;

a) Göreviyle ilgili sarf malzemelerini ekonomik şekilde kullanır, demirbaş malzemelerin günlük bakımını yapar ve her an kullanıma hazır konumda bulundurur.

b) Üst yöneticiler ile diğer personel tarafından verilen görevleri yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şubelerin Bağlı Bulunduğu Daire Başkanlığı ve Görevleri

Program ve Plan Dairesi Başkanlığı

 

Program Şubesi Müdürlüğü

Madde 17- Program Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Program taslaklarının ve yayımların hazırlanması için ilgili sınıf ve branş öğretmenleri, okul yöneticileri ve ilköğretim müfettişlerinden ihtiyaç duyulan sayıda sürekli ekipler ile inceleme, araştırma ve geliştirme çalışmaları için uzman ve akademisyenlerden oluşan özel ihtisas komisyonları oluşturur.

b) İlköğretim kurumlarında ders programlarıyla ilgili ihtiyaç belirleme, hazırlama, inceleme, araştırma, değerlendirme ve geliştirme çalışmalarını yürütür.

c) Çalışma ekipleri arasındaki koordinasyonu sağlar.

d) Ders dağıtım çizelgelerinin hazırlanması ve onaylanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

e) İlköğretim kurumlarında eğitim-öğretim çalışmalarında kullanılacak planlarla ilgili iş ve işlemleri yapar.

f) İlköğretim kurumları yıllık çalışma takvimine ilişkin iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yapar.

g) Programlara uygun olarak her dersle ilgili sınıflara göre öğrenci ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabının hazırlanmasında Yayımlar ve Ders Araç-Gereçleri Şubesi ve ilgili birimlerle iş birliği ve eş güdüm içinde çalışmalara katılır.

h) Avrupa Birliği ülkeleri ile diğer ülkelerin ilköğretim programlarının incelenmesini ve sonuçlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini sağlar.

ı) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

i) Şubesiyle ilgili mevzuatı geliştirir, geliştirilen taslaklara Mevzuat Şubesi ile birlikte son şeklini verir.

j) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yürütür.

k) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

l) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Yayımlar ve Ders Araç-Gereçleri Şubesi Müdürlüğü

Madde 18 - Yayımlar ve Ders Araç-Gereçleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Öğrenci ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğrenci çalışma kılavuzları, elektronik kitaplar, ders yazılımlarının standartlarını belirler ve geliştirir.

b) İlköğretim okullarında okutulacak ders kitapları, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabı taslaklarının Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğine göre hazırlanması ve incelenmesi çalışmalarını yapar.

c) Ders kitaplarının ücretsiz dağıtımına ilişkin işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yapar.

d) İlköğretim kurumlarında kullanılan basılı evrakların hazırlanmasını ilgili birimlerle işbirliği içinde yapar.

e) İlköğretim ders kitapları ve eğitim araçlarına ilişkin problemlerin incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması çalışmalarını yapar.

f) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

g) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

h) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlanmasını sağlar.

ı) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Taşımalı İlköğretim Şubesi Müdürlüğü

Madde 19 -Taşımalı İlköğretim Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Çeşitli nedenlerle okulu kapalı bulunan veya birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilköğretim okullarındaki öğrenciler ile okulu bulunmayan nüfusu az ve dağınık yerleşim birimlerinde bulunan ilköğretim çağındaki öğrencilerin, seçilen merkezdeki ilköğretim okullarına günü birlik taşınarak, bağımsız sınıflarda eğitim-öğretim görmelerini ve ilköğretimde kalitenin yükseltilmesini sağlayıcı önlemlerle ilgili mevzuat çalışmasını yapar.

b) İllerde taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerine ait taşımalı ilköğretim bilgi formlarını inceler, yönetmeliğe uygun olmayan yerleşim birimlerinin yeniden değerlendirilmesini veya gerektiğinde iptal işlemlerini yapar.

c) Taşımalı ilköğretim ihalelerine göre illerin ihtiyaç duyduğu ödenekleri Bütçe ve Donatım Şubesi ile koordineli olarak planlamasını yapar ve illere gönderilmesini sağlar.

d) İllerin taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin ödenek formundaki çizelgeye göre, taşıma yapılan ilçe sayısı, taşıma yapılan merkez okul sayısı, öğrencisi taşınan yerleşim birimini ve taşınan öğrenci sayısını belirleyerek istatistik bilgileri hazırlar.

e) İllerden gelen istatistik verilerini ve çalışmaları değerlendirir, t aşımayla ile ilgili istatistik bilgileri içeren raporu hazırlar ve haline getirir.

f) Taşımalı ile ilgili sorunların bulunduğu okulları belirleyerek gerektiğinde yerinde incelemek için plânlama yapar ve konuya ilişkin raporları hazırlar.

g) Öğretmen taşımacılığı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.

h) Öğretmen taşımacılığı ile ilgili ödeneklerin planlamasını Bütçe ve Donatım Şubesi ile koordineli yapar ve gönderilmesini sağlar.

ı) Öğretmen taşımacılığına ilişkin mevzuat çalışmalarını Mevzuat Şubesi ile koordineli olarak yapar.

i)Taşımalı ilköğretim öğrencilerine verilen öğle yemeği ile ilgili iş ve işlemleri takip eder.

j) Taşımalı ilköğretim kapsamındaki öğrencilere verilen öğle yemeği ile ilgili mevzuat çalışmalarını Mevzuat Şubesi ile koordineli olarak yapar.

k) Taşımalı ilköğretim kapsamındaki öğrencilere verilen öğle yemeği için illerin ihtiyaç duyduğu ödenekleri planlar ve gönderilmesini sağlar.

l) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

m) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

n) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

o) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Okul Gelişim ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğü

Madde 20 - Okul Gelişim ve Rehberlik Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlköğretim kurumlarının gelişmeleri ile ilgili çalışmalarını izler ve değerlendirir.

b) Okullarda eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesine yönelik ilgili şubelerle koordineli olarak projeler geliştirir.

c) Okul gelişim raporlarını inceler, değerlendirir ve yapılan iyi örnekleri ülke geneline yaygınlaştırır.

d) Yurtiçi ve yurtdışında eğitim ve ilköğretim okullarıyla ilgili gelişmeleri izler, uygun olanları sisteme aktarır.

e) Okul yapıları, eğitim programları, ders araçları, öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili gelişmeleri izler ve sisteme aktarır.

f) Okul, aile ve sosyal çevre ilişkilerini geliştirmek için çalışmalar yapar.

g) İlköğretim okullarını; öğrenci, veli ve toplum için cazibe merkezi durumuna getirmek amacıyla gerekli tedbirleri alır.

h) Okullarda yapılacak gelişim çalışmalarıyla ilgili, öğretmen, yönetici, destek personeli ve sivil toplum kuruluş temsilcileri için eğitim seminerleri düzenler.

ı) İlköğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını izler ve geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle koordineli çalışmalar yapar.

i) İlköğretim kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarını izler, değerlendirir ve gerekli rehberlik çalışmalarını yapar.

j) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

k) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

l) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

m) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

İlköğretim Okulları Şubesi Müdürlüğü

Madde 21 - İlköğretim Okulları Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlköğretim okullarının açılması, isim değişikliği ve ad verilmesi, kapatılması, tabelâ, başlık ve mühür sağlanmasına ait iş ve işlemleri yapar.

b) Öğrencilerin ilköğretim okullarına kayıt, kabul, nakil, devam-devamsızlık, başarı durumları ile mezuniyet belgeleriyle ilgili Bakanlığımıza intikâl eden konularda gerekli iş ve işlemleri yapar.

c) İlköğretim okullarında faaliyet gösteren okul-aile birliği, okul kooperatifi ve okul kantinleri ile ilgili Bakanlığımıza intikâl eden konularda gerekli iş ve işlemleri yapar.

d) Ayniyatla ilgili Bakanlığımızla intikal eden konularda gerekli iş ve işlemlerini yapar.

e) İlköğretim kurumlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini izler.

f) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

g) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

h) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

ı) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Yatılı İlköğretim Bölge (YİBO) ve Pansiyonlu İlköğretim (PİO) Okulları Şubesi Müdürlüğü

Madde 22 - Yatılı İlköğretim Bölge (YİBO) ve Pansiyonlu İlköğretim (PİO) Okulları Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarının açılması, kapatılması, tabelâ, başlık ve mühür sağlanması ile ilgili işlemler ile isim değişikliği ve ad verilmesine ait iş ve işlemleri yapar.

b) Öğrencilerin ilköğretim okullarına kayıt, kabul, nakil, devam-devamsızlık, başarı durumları ve mezuniyet belgeleri ile ilgili Bakanlığımıza intikâl eden konularda gerekli iş ve işlemleri yapar.

c) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarına alınacak öğrencilerle ilgili kontenjan tespiti, dağıtımı, yerleştirilmesi, nakil, kayıt-kabul vb. işlemleri yapar.

d) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarına ilişkin yatırımların plânlanması ve yapımı devam edenlerin izlenmesini Yatırım ve Planlama Şubesi ile koordineli olarak yapar.

e) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarının donatım standartlarını hazırlar ve geliştirir.

f) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarının demirbaş, ayniyat, araç-gereç ihtiyaçlarını belirler ve bunların sağlanması için gerekli önlemleri alır.

g) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarındaki pansiyon ödeneklerinin planlamasını yapar. Bütçe ve Donatım Şubesi ile işbirliği içerisinde gönderilmesini sağlar ve harcanmasını kontrol eder.

h) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarında açık bulunan okul müdürlüklerini belirler ve müdür atamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yapar.

ı) Yatılı ve pansiyonlu okulların istendik şartlara ulaşması için projeler geliştirir.

i) Her türlü hizmet alımıyla ilgili iş ve işlemleri Bütçe ve Donatım Şubesi ile koordineli olarak yapar.

j) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

k) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

l) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

m) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

İdari ve Yürütme Dairesi Başkanlığı

Mevzuat Şubesi Müdürlüğü

Madde 23 - Mevzuat Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge tasarı ve taslaklarını ilgili birimlerle iş birliği yaparak hazırlar.

b) Bakanlık içi veya dışı kuruluşlardan görüş almak üzere gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer tasarı ve teklifleri ilgili şubelerle inceleyerek Genel Müdürlük görüşü oluşturur.

c) Bakanlık birimlerince hazırlanacak mevzuat çalışmalarına katılır.

d) Genel Müdürlükle ilgili her türlü mevzuat, doküman, belge ve bilgiyi derler, değerlendirir, merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile diğer kurum ve kuruluşlarınca sorulan konularda görüş bildirir.

e) Mevzuatla ilgili uygulamalardan doğan sorunların giderilmesi yönünde ilgili şubelerle işbirliği yaparak gerekli önlemleri alır.

f) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

g) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

h) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

ı) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Disiplin Şubesi Müdürlüğü

Madde 24 - Disiplin Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenler hakkında yapılan şikâyet ve başvurulara ait iş ve işlemleri yapar.

b) İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenler hakkında inceleme, idarî ve adlî soruşturma sonucunda getirilen teklifler ile ilgili iş ve işlemlerini yapar.

c) İnceleme/soruşturma sonucunda düzenlenen raporda yer alan il dışına atanma veya hizmet sınıfı değiştirilmesi teklifleri ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

d) İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin Devlet Memurluğundan çıkarma ve meslekten çıkarma teklifi getirilen soruşturma dosyalarını yüksek disiplin kuruluna sunar ve sonuçlarının uygulanmasını sağlar.

e) Gerektiğinde inceleme ve soruşturma yaptırmak için bakanlık müfettişi görevlendirilmesi için makam onayı alır.

f) İlköğretim okullarındaki yönetici ve öğretmenlerin“İl Millî Eğitim Disiplin Kurulu” ve Yüksek Disiplin Kurulu'nca verilen kararların uygulanmasına ait iş ve işlemleri yapar.

g) İlköğretim kurumlarında yönetici ve öğretmenlerle ilgili 657 sayılı Kanunun 48/A-5 ve 98/B maddelerine göre gerekli iş ve işlemleri yapar.

h) Aday öğretmenlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56. maddesi gereğince görevine son verme onaylarını alır ve illere gönderir.

ı) Görev alanına giren disiplin işlemleri ve sonuçlarına ait istatistikleri toplar ve değerlendirir, raporlaştırır ve kitapçık haline getirir.

i) Şubenin mevzuat çalışmaları dışındaki iş ve işlemlerini web sayfasında yayınlanmaz.

j) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

k) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Teftiş ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğü

Madde 25 - Teftiş ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlık müfettişleri tarafından yapılan genel denetim sonucunda düzenlenen raporları inceler, değerlendirir ve getirilen öneriler hakkında gerekli işlemleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

b) Valiliklerce gönderilen ilköğretim kurumlarının yıl sonu raporlarını inceler, değerlendirir ve ilgili şubelerle gerekli önlemleri alır.

c) Görev alanıyla ilgili yargıya intikal eden konulara ilişkin iş ve işlemleri yapar.

d) İlköğretim müfettişlerinin mevzuatı ile ilgili her türlü iş ve işlemleri ilgili birimlerle koordineli olarak yapar.

e) Müfettiş yardımcısı alımları ile ilgili olarak mevzuatındaki hükümler doğrultusunda her türlü iş ve işlemleri yapar.

f) İlköğretim müfettişlerinin alanlarıyla ilgili yapmış oldukları çalışmaları grafikleyerek kitapçık haline getirir.

g) İlköğretim müfettişlerine ait sicil raporlarını kardeks fişlerine işler ve sicil raporlarını Personel Genel Müdürlüğüne gönderir.

h) Personel Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak illerin ilköğretim müfettiş ve müfettiş yardımcısı ihtiyacını belirler.

ı) İlgili birimlerle iş birliği yaparak ilköğretim müfettişlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmesi yönünde gerekli önlemleri alır.

i) İlköğretim müfettiş ve ilköğretim müfettiş yardımcısı sayısına göre sürekli ve geçici görev yollukları ödeneklerini plânlar ve Bütçe ve Donatım Şubesine bildirir.

j) İlköğretim müfettişleri başkanlığı ve ilköğretim müfettişi ve yardımcılarına ait mühürlerin alınması ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

k) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

l) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

m) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Kültür, Haberleşme ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğü

Madde 26 - Kültür, Haberleşme ve Bilgi Edinme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlköğretim ile ilgili yazılı ve görsel basında yer alan haber ve bilgileri inceler, değerlendirir ve ilgili şubelerle koordineli olarak gereğini yapar.

b) Genel Müdürlüğün elektronik postasına gelen iletileri, mesajları günlük izler, değerlendirir ve ilgili şubelerle koordineli olarak gereğini yapar.

c) Genel Müdürlüğün faaliyetlerini tanıtıcı afiş, pankart, broşür hazırlar ve gerekli işlemleri yapar.

d) Film, radyo, televizyon ile eğitim-öğretim hizmetlerine ait işleri ilgili şube ve dairelerle iş birliği içerisinde yapar.

e) Genel Müdürlüğü tanıtıcı web sayfası tasarlar ve bu sayfayı sürekli günceller.

f) Bilgi Edinme Yasası kapsamında gelen iletileri, ilgili şubelerle koordineli olarak çalışarak gereğini yapar.

g) İlköğretim kurumlarındaki sosyal etkinlikler, belirli gün ve haftalara ait iş ve işlemleri yürütür, istatistiki verileri tutar, yıl sonunda grafikler ve kitapçık haline getirir.

h) Kardeş okul uygulamalarına ait iş ve işlemleri yürütür, istatistiki verileri tutar, yıl sonunda grafikler ve kitapçık haline getirir..

ı) Millî Bayramlardaki kutlamalara ait iş ve işlemleri yapar.

i) İlköğretim kurumlarında çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen yarışmalar, sergiler, konserler vb. konulara ait iş ve işlemleri yapar.

j) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing, konferans, açılış, kapanış törenleri vb. konularla ilgili hazırlıkları yapar, uygular ve değerlendirir.

k) İlköğretim kurumlarında çeşitli kamu, kurum ve kuruluşlarca yapılan sosyal yardım ve kampanyalara ilişkin iş ve işlemleri yapar.

l) Her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında kutlanmakta olan“İlköğretim Haftası”na yönelik genelge ve kutlama programlarını hazırlar.

m) İlköğretim kurumlarında çıkan kültürel yayınları gazete, dergi, yıllık vb. izler, inceler ve değerlendirir.

n) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

o) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

ö) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

p) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğü

Madde 27 - Strateji Geliştirme Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Kalkınma planları, Hükümet programları, yıllık programlar ve icra planlarında yer alan ilke ve politikalar doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli plân ve programları hazırlar.

b) Yapılacak araştırma ve planlama çalışmaları için ayrı ayrı olmak üzere alan uzmanlarından oluşturulacak çalışma gruplarını kurar.

c) Genel Müdürlük hizmetlerine yönelik ihtiyaç duyulan konularda araştırma önerilerini belirlemek üzere ilgili şubelerle koordinasyonu sağlar.

d) Eğitim araştırmaları destek programı çerçevesinde eğitim sisteminin iyileştirilmesi için ilköğretim alanında belirlenen araştırma önerilerini ilgili birime sunar.

e) Üniversitelerle işbirliği yaparak Genel Müdürlük hizmetlerine yönelik eğitim literatürlerini ve araştırma tezlerini tarar, değerlendirir ve alanda yararlandırılmak üzere hizmete sunar.

f) Genel Müdürlüğün brifing dosyasını, icra plânı, çalışma programı ve iş takvimini hazırlar, güncelleştirir ve Genel Müdürlüğün veri tabanını oluşturur.

g) Genel Müdürlüğün haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporlarını şubelerle iş birliği yaparak hazırlar ve ilgili birimlere gönderir.

h) TBMM Başkanlığından gelen yazılı ve sözlü soru önergelerini şubelerle iş birliği yaparak cevaplar.

ı) Bakanlık içi ve dışı kurum ve kuruluşlardan gelen ilköğretimle ilgili bilgileri değerlendirir, sonuçlarını rapor ederek ilgili birimlere ulaştırır.

i) Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa gidecek raporları diğer şubelerle koordineli olarak hazırlar.

j) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

k) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

l) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayımlar.

m) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Hizmet İçi Eğitim Şubesi Müdürlüğü

Madde 28 - Hizmet İçi Eğitim Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Hizmet içi eğitim programlarını hazırlar, öğretim elemanlarını ilgili şubeyle koordineli olarak belirler ve Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirir.

b) İlköğretim müfettişi, müfettiş yardımcıları, yönetici ve öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu hizmet içi eğitim konularını belirlemek amacıyla ihtiyaç analizi yapar ve ilgili şubelerle koordineli olarak kurs tekliflerini hazırlar.

c) Hizmet içi eğitim kurslarına katılacak yönetici, yönetici yardımcısı ve öğretim görevlileri, Genel Müdürlük elemanlarının kurs ve seminer tarihlerine göre görevlendirilmelerini hazırlar.

d) Genel Müdürlüğe bağlı yönetici ve öğretmenlerden hizmet içi eğitime alınacakları belirler ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapar.

e) Hizmet içi eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesi amacıyla test, anket, değerlendirme formu gibi değerlendirme araçları geliştirir, uygular ve sonuçlarını rapor eder.

f) Hizmet içi eğitim plânlamasını bir önceki yılın değerlendirme sonuçlarına göre ilgili şubeyle koordineli olarak plânlar.

g) Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin yıl sonu itibariyle grafiklerini hazırlar ve kitapçık haline getirir.

h) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

ı) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

i) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

j) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

İdarî Şube Müdürlüğü

Madde 29 - İdarî Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürün direktifleri doğrultusunda çalışma mekanlarını düzenler ve personelin huzur içinde çalışması için gerekli önlemleri alır.

b) Genel Müdürlüğe atanan veya ayrılan personelin göreve başlama ve ayrılma yazılarını ilgili birimlere gönderir, personel dosyaları ile kadro işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yapar.

c) Gelen evrak kaydını yapar, ilgili şubeye imza karşılığında teslim eder.

d) Personelin izin, rapor ve mazeret izinlerine ilişkin işlemlerini yapar.

e) Genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ile şube müdürlerinin izinli, görevli ve raporlu olmaları hâlinde yerlerine bakacak personel için vekâlet onayı hazırlar.

f) Genel Müdürlük personelinin özlük işlemlerini mevzuata uygun olarak yapar.

g) Personeli ilgilendiren genelge ve sosyal faaliyetleri imza karşılığı duyurur.

h) Çıkma yazıları ilgili birimlere gönderir.

ı) Aylıkla ödüllendirme ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

j) Nöbet, temizlik, düzen işlemlerini yerine getirir.

k) Sivil savunma ile ilgili iş ve işlemleri yapar.

l) Genel Müdürlüğün hizmetinde kullanılan elektrikli ve elektronik cihazların düzenli olarak bakımlarını yaptırır ve bunlara ait malzemeleri sağlar.

m) Genel Müdürlük demirbaşlarının kayıtlarının tutulması ve demirbaş kayıtlarından düşülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirir.

n) Genel Müdürlük personeli ile komisyonlarda ve çalışma ekiplerinde görev yapan çalışanlara toplu-taşım kartı veya bilet verilmesini sağlar.

o) Genel Müdürlüğün arşiv ile ilgili işlemlerini Başbakanlık Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine göre yapar, ilgili dosya, defter ve kayıtları tutar.

ö) Arşivlenen belgelerle ilgili olarak program, CD ve disketler oluşturur.

p) Genel Müdürlük personelinin sağlık karnelerini hazırlar ve ilgililere verir.

r) Personelin hasta sevk işlemlerini takip eder.

s) Personelin tedavi yardım beyannamelerine ilişkin iş ve işlemleri yapar.

ş) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

t) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

u) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

ü) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

v) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Bütçe ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Projeler Şubesi Müdürlüğü

Madde 30 - Avrupa Birliği ve Projeler Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde geliştirilmesine yönelik proje faaliyetlerini plânlar, uygular ve sonuçlandırır.

b) İlköğretimle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kuruluşlar tarafından önerilen veya hazırlanan projeleri inceler, gerektiğinde iş birliği yaparak uygulamaya koyar.

c) İlköğretim alanında çeşitli kuruluşlarca yapılmış araştırma ve projeleri izler, sonuçlarını değerlendirir ve yayımlar.

d) Ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim projeleri hazırlar.

e) Avrupa Birliği (AB) ile ülkemiz arasında uyum sürecinde, eğitim sektöründe belirlenecek ilke ve politikalara uygun olarak yapılacak çalışmalara ilişkin gerekli alt yapıyı oluşturur ve bu tür çalışmalara katılır.

f) Avrupa Birliği eğitim sektörü projeleri olan ve meslekî teknik eğitimi içeren “Leonardo da Vinci”, genel eğitimi içeren “Sokrates” ile “Gençlik ve Eğitim” ve diğer projelere ilişkin çalışmaları yapar.

g) Avrupa Birliği projelerini finanse eden “Avrupa Eğitim Fonu” ile diğer Avrupa fonlarından yararlanmak amacıyla uygun projeler hazırlar ve bu konuda iş birliği yapar.

h) Avrupa Birliği uyum sürecinde, eğitim alanında faaliyette bulunan üniversiteler, enstitüler ve diğer sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapar.

ı) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

i) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

j) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

k) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Temel Eğitim Programı Şubesi Müdürlüğü

Madde 31 - Temel Eğitim Programı Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen Temel Eğitim Projesi, Temel Eğitimi Destekleme Projesi, Avrupa Yatırım Bankası finansmanı ile yürütülen projelerle ilgili iş ve işlemleri ilgili şubelerle yapar.

b) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

c) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

d) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

e) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

İstatistik Şubesi Müdürlüğü

Madde 32 - İstatistik Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlköğretim kurumlarına ilişkin her türlü veriyi Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan sağlar veya gerektiğinde bu Başkanlıkla koordineli olarak veri toplar, elde ettiği verileri bilgisayar ortamına aktarır. Genel Müdürlüğü ilgilendiren konularla ilgili olarak grafikleme çalışmalarını yapar kitap haline getirir.

b) Öğretim yılı itibariyle ilköğretim kurumlarına ait istatistiklerin değerlendirilmesi ve eğitim plânlamasıyla ilgili yatırım tekliflerinin ve bütçe tekliflerinin hazırlanmasında, ayrıca ders programları çerçevesinde öğretmen ihtiyaçlarının belirlenmesi için söz konusu istatistikî bilgileri derler, grafikleme çalışmalarını yapar ve kitapçık hâline getirir.

c) İlköğretim kurumlarına ait istatistikî verileri tablo, grafik hâlinde özetler, yorumlar ve bununla ilgili rapor hazırlar.

d) Genel nüfus sayımı sonuçlarını eğitim hizmetleri yönünden değerlendirerek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sayısal verileri toplar ve ilgili şubelere bildirir.

e) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

f) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

g) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

h) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Yatırım ve Planlama Şubesi Müdürlüğü

Madde 33 - Yatırım ve Planlama Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) İlköğretim çağ nüfusuna göre yerleşim birimlerinin okul ve derslik ihtiyacını belirler ve kitapçık haline getirir.

b) Derslik, okul ve yatırım hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik çalışmaları yapar.

c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince ilköğretim kurumlarına ait bina, tesis, arsa ve arazilerin tahsisi, satışı, takası, devri gibi iş ve işlemleri yapar. Yapılan işlerin özelliklerine göre istatistiki çalışmalarını yapar ve rapor haline getirir.

d) İlköğretim kurumları yıllık yapım programı genelgesi ile ilgili Genel Müdürlük görüşünü hazırlar.

e) Valiliklerce önerilen ek yapım programları ve onarımlarla ilgili işlemleri yapar.

f) İlköğretim kurumlarının yapımına ilişkin dönem izleme raporlarını temin eder ve değerlendirir.

g) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

h) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

ı) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

i) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

Tahakkuk ve Sağlık İşleri Şubesi Müdürlüğü

Madde 34 - Sağlık İşleri Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlük personelinin tedavi giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yaparak, ödemelerin Bütçe ve Donatım Şubesiyle koordineli olarak zamanında yapılmasını sağlar.

b) Tedavi amacıyla yurtdışına gönderilen personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına ait iş ve işlemleri yapar.

c) Eczacılar Birliği tarafından yurtdışından ithal edilen ilaç giderlerini öder.

d) İlköğretim müfettişleri ile ilköğretim kurumlarında görevli öğretmen ve personelin tedavi ve cenaze giderleri ile ilgili ödenekleri Bütçe ve Donatım Şubesi ile koordineli olarak planlar.

e ) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

f) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

g) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

h) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

ı) Genel Müdürlüğün telefon, posta, ilan, yurtiçi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarının ödenmesi ile ilgili evrakları tanzim eder ve ödemelerin yapılmasını sağlar.

i) Genel Müdürlük personelinin özlük haklarının tahakkuk ettirilerek hak sahiplerine ödenmesini sağlar.

Bütçe ve Donatım Şubesi Müdürlüğü

Madde 35- Bütçe ve Donatım Şubesi Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının cari ve transfer tertiplerine ait yıllık bütçe teliflerini hazırlar.

b) Bütçe kanunları ile kabul edilen ödenekleri önceden belirlenen kıstaslara göre;

1) İlköğretim müfettişleri ile ilköğretim kurumlarında görevli öğretmen ve personelin maaş, ek ders ücretleri, aylıkla ödüllendirme giderleri, sosyal yardımlar v.b. ödeneklerini planlar ve ödeme emirlerini düzenleyerek ilgili birimlere gönderir.

2) İlköğretim müfettişleri ile ilköğretim kurumlarında görevli öğretmen ve personelin tedavi ve cenaze giderlerini Sağlık İşleri Şubesinin yapacağı planlamalar çerçevesinde koordineli olarak hazırlar ve ödeme emirlerini düzenleyerek ilgili birimlere gönderir.

3) İlköğretim kurumlarında görevli öğretmen ve personelin geçici ve sürekli görev, tedavi yollukları ile ilköğretim müfettişlerinin sürekli görev ve tedavi yolluklarını, valililiklerden gelen istek ve tahakkukları dikkate alarak planlar ve ödeme emirlerini düzenleyerek ilgili birimlere gönderir.

4) İlköğretim müfettişi ve müfettiş yardımcılarının geçici görev yolluklarının dağıtımını Teftiş Şubesinin yapacağı planlamalar çerçevesinde koordineli olarak hazırlar ve ödeme emirlerini düzenleyerek ilgili birimlere gönderir.

5) İlköğretim kurumlarının, yakacak, elektrik, su, ulaştırma vb. ile ilgili giderleri için Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin dağıtımı için Valiliklerin İl Özel İdare Katkı payları ve 222 Sayılı Kanunun 76. maddesinde belirtilen gelir kaynaklarını da dikkate alarak gerekli planlamaları yapar ve ödeme emirlerini düzenleyerek ilgili birimlere gönderir.

6) Yeni hizmete açılan ilköğretim okulları yatılı ilköğretim bölge okulları ve pansiyonlu ilköğretim okullarının donatımı ve mevcut ilköğretim kurumlarının demirbaş malzeme ihtiyacı için Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin dağıtımını ilgili şubelerle koordine ederek planlar ve ödeme emirlerini düzenleyerek ilgili birimlere gönderir.

7) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarının pansiyon bütçesi, gelir-gider cetvellerini Bütçe Kanununa bağlı “M cetvel'indeki limitler ve Pansiyon Kanunu hükümlerine göre, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Pansiyonlu İlköğretim Okulu Şubesi ile koordineli olarak hazırlanmasını sağlar ve onaylattırarak uygulanmak üzere okullara gönderir.

8) Yatılı ilköğretim bölge ve pansiyonlu ilköğretim okullarının pansiyon ödenekleri ile, yakacak, elektrik, su giderleri için takviye olarak gönderilecek ödenekleri Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Pansiyonlu İlköğretim Okulu Şubesi ile koordineli olarak hazırlar ve ödeme emirlerini düzenleyerek ilgili birimlere gönderir.

9) Yatılı ve pansiyonlu ilköğretim okullarında okuyan yatılı öğrencilerin giyim kuşam ödeneklerini, Maliye Bakanlığınca belirlenen limitlere ve yatılı öğrenci sayılarına göre Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve Pansiyonlu İlköğretim Okulu Şubesi ile koordineli olarak belirler ve gönderir.

10), Taşımalı İlköğretim Şubesinin yapacağı planlamalar çerçevesinde taşımalı ilköğretim ödeneklerinin ödeme emirlerini düzenleyerek ilgili birimlere gönderir.

c) Mevcut ödeneklerle karşılanamayan ödenek ihtiyacı için Maliye Bakanlığı yedek ödenekler tertibinden ödenek talebinde bulunur.

d) Genel Müdürlük ve taşra teşkilatının yargı ve ilam giderlerine ilişkin ödenekleri gönderir.

e) Görev alanı ile ilgili yargıya intikal eden davalara ait iş ve işlemleri yapar.

f) Şube çalışmalarıyla ilgili bir yıllık çalışma programı ve çalışma takvimini hazırlar ve bunlara göre çalışmaları yapar.

g) Şube çalışmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri daire başkanının onayını aldıktan sonra web sayfasında yayınlar.

h) Şube, görev alanı kapsamındaki çalışmalarla verilecek diğer görevleri ilgili şubelerle koordineli olarak yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sorumluluk

Madde 36 - Genel Müdürlük personeli kendilerine verilen görevlerin usulüne ve mevzuatına uygun olarak, en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından bir üst amire karşı sorumludur.

Koordine

Madde 37 - Genel Müdürlük personeli görevlerinin yürütülmesinde bütün birimlerle koordineli çalışmayı esas alır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 38- Ağustos 2000 tarih ve 2515 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan İlköğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 39 - Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40 - Bu Yönerge, hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.