OkullarIn Merasİm GeÇİŞİ YÖnetmelİĞİ
 

Resmî Gazete      

: 23.2.1965/11936

Tebliğler Dergisi    

: OCAK 1965/337

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 26.12.1973/1772 RG

 

Bu Yönetmelik,  18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik''in 1'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

I.Tertipleme

Madde l-(Değişik: 26.12.1973/1772 RG) Merasim geçişlerinde okullar:

A) Üniversiteler,

B) Yüksek Okullar,

C) Her türlü orta dereceli okullar,

D) ilkokullar,

şeklinde sıralanırlar. Ancak, gerektiğinde ilkokullardan başlamak üzere okulların öğrenim derecelerine uygun sıralama değiştirilebilir.

Madde 2- Birden çok üniversite ya da yüksek okul bulunduğu hallerde:

A) Üniversiteler kuruluş yıllarına göre (Fakülteler de aynı esasa göre),

B) Yüksek okullar öğrenim sürelerine göre, süreleri eşit olanlar alfabe şırasına göre dizilirler.

Madde 3- Her türlü orta dereceli okullar:

A) Lise ve dengi meslek okulları:

a) Kız liseleri,

b) Kız meslek okulları,

c) Karma liseler,

d) Karma meslek okulları,

e) Erkek liseleri,

f) Erkek meslek okulları,

B) Ortaokul ve dengi meslek okulları:

a) Kız ortaokulları,

b) Kız meslek ortaokulları,

c) Karma ortaokullar,

d) Karma meslek ortaokulları,

e) Erkek ortaokulları,

f) Erkek meslek ortaokulları.

Madde 4- Birinci devreleriyle (orta kısım) ikinci devreleri ortak olan her türlü orta dereceli okullarda 1. devreler geçiş sırasında asıl okullarından ayrılmazlar.

Aynı gruba giren okulların kendi aralarındaki sıralanıştan kuruluş tarihlerine bunun eşit olması halinde alfabe sırasına göre yapılır.

Madde 5- Her türlü orta dereceli okulların merasim geçişinden sonra kız ve erkek öğrencilerinin kendi aralarında ayrı gösterilere katılmaları gerektiği hallerde bu okullar aşağıdaki sıraya göre dizilirler.

A) Kız öğrenciler

a) Kız liseleri ve karma liselerin kız öğrencileri,

b) Kız meslek okulları ve karma meslek okullarının kız öğrencileri,

c) Kız ortaokulları ve karma meslek ortaokullarının kız öğrencileri,

B) Erkek öğrenciler:

a) Erkek liseleri ve karma liselerin erkek öğrencileri,

b) Erkek meslek okulları ve karma meslek okullarının erkek öğrencileri,

c) Erkek ortaokulları ve karma meslek ortaokullarının erkek öğrencileri,

Madde 6- Her türlü ve derecedeki özel okullar, geçiş sırasında bu Yönetmelikte denk-liği resmî okullar için kabul edilen sıraya göre yerlerini alırlar.

Madde 7- Öğrenciler esas bakımından 11'er kişilik mangalara ayrılırlar. Sağ baştaki öğrenci manga komutanı görevini görür. Mangayı meydana getiren öğrencilerin sayısı geçiş sahasının uygunluk derecesine, geçişe katılan öğrencilerin sayısına göre sıralar 8-11 şeklinde değişebilir.

Madde 8- Dört manga bir takım meydana getirir. Bunun başında öğretmen ya da öğrencilerden bir takım başı (Takım komutanı) bulunur. Takım başı 1. manganın sağ başında yürür, öğretmen birliğinin 6 adım önünde yürür.

Madde 9-Birden çok okul bulunduğu yerlerde Milli Eğitim Müdürlüklerince öğretmenler arasından bir merasim komutanı seçilir.

Madde 10-Merasim komutanının görevleri şunlardır:

a) Merasim duruş ve geçişi için okulları tertiplemek,

b) Bayrak, Flama, Bando, Boru ve Trampet kıtalarını düzenlemek,

c) Gerekli ilk yardım tedbirlerini almak.

II. Merasim Duruşu

Madde 11- Merasime katılacak olan okullar, merasimin yapılacağı meydanın büyüklüğüne ve müsaadesine göre yan yana ya da arka arkaya merasim duruşunda tertiplenirler.

Madde 12- Merasim duruşunda okullar arasında 6 adım aralık bulunur.

Madde 13- Merasim komutanı cephenin ortası ilerisinde bulunur. Teftişe gelen zat yeteri kadar yaklaşınca" Merasim duruşu... hazır ol sağa (ya da ) sola bak" komutu verir. Kendisi koşarak teftiş heyetini karşılar ve takdimini yapar. Ordu ile birlikte yapılan merasim duruşlarında takdim, Garnizon Komutanlığınca tayin edilecek Merasim Komutanına aittir. Böyle hallerde Merasim Komutanı "Merasim duruşu hazır ol tüfek omuza dikkat-selam dur" komut verecek "selâm dur" komutunda öğrenciler sağa (ya da) sola bakacaklardır.

Madde 14- öğrenciler, teftiş eden zatı kendi önlerine gelinceye kadar başlan ile takip ederler ve esas vaziyetlerini muhafaza ederler.

III. Merasim Geçişi

Madde 15- Orta ve yüksek dereceli okullar 8-11'er, ilkokullar 4'er kişilik sıralar (yürüyüş kolu) halinde geçerler. Merasim yerinin durumu ya da başka sebepler dolayısıyle gerektiğinde orta ve yüksek dereceli okullarda yürüyüş (4'erli) halinde geçebilirler.

Madde 16- Merasime yalnız bir okul katıldığı zaman aşağıdaki şekilde tertiplenirler:

a) Bando ya da boru-trampet takımı,

b) Okulu yöneten öğretmen, (10 adım geride),

c) Türk Bayrağı, (Ö adım geride),

d) Okul flaması, (3 adım geride),

e) Öğrenci kıtası, (6 adım geride).

Takımlar arasında aralık bulunmaz öğrenciler kütle halinde geçerler.

Madde 17-Merasime katılan okul sayısı çok olduğu ve izci birlikleri bulunduğu zaman okullar aşağıdaki şeklide tertiplenirler:

EKLER (Şekillerin Gösterimleri)

Her okul bir grup sayılır. Kendi arasında bölünmez, gruplar arasında 6'şar adım aralık bulunur.

Madde 18- Merasim yürüyüşü için şöyle komut verilir. ". Merasim Geçişi Hazır Ol! Yerinde Say! Marş!".

IV- Merasim Geçişi Sırasında Selam Durumu

Madde 19- Merasim geçişlerinde şahıslar arasında kollar sallanarak geçilir, baş döndürülmez, uygun adımla yürünür.

Madde 20- Bütün oymakbaşlar başı sağa döndürerek elle selâm verirler. Sol kollarını sallamazlar.

Oymakbaşı yardımcıları elle selâm vermezler ve kollarını sallamazlar. Sivil öğretmenler başlarını sağa çevirerek kollarını sallamadan geçerler.

Madde 21-Boru ile selâmlama:

Sağ elde bulunan boru sen bir hareketle ağzın çene altı hizasına ( bir el genişliği ilerde) gelecek şekilde kaldırılır, borunun geniş ağzı ileride ve gövdesi yatık vaziyette kıvrık tarafı sağ bilek üzerinde bulunur. Dirsek yana kaldırılır, ileri bakılır ve sol kol sallanır.

Madde 22-Trampetle selâmlama.

Trampet değnekleri çapraz olarak trampet üzerinde tutulur, ileriye bakılır.

Madde 23- Bayrak ve flama ile selâm:
Sağ eli bayrak gönderi üzerinde göz hizasına kadar yukarıya kaydırmak ve sonra bu kolu ileriye doğru gergin bir şekilde uzatarak gönderi de aynı hareketin sonucunda eğerek olur. (Türk Bayrakları yalnız Cumhurbaşkanı önünde eğilir).

V-Merasim Geçişinde Kılık ve Donatım

Madde 24- Sivil olarak katılan merasimlerde kılık, -

a) Bayan öğretmenler: Koyu renk tayyör ve ayakkabı, sade görünüşlü şapka ya da başı açık,

b) Erkek öğretmenler: Koyu renk elbise ve ayakkabı, baş açık (şapka varsa sol elde tutulur),

c) Kız öğrenciler: îlk, orta, lise ve dengi meslek okullarında önlük, koyu renk ayakkabı, çorap, okul kasketi,

Üniversite ve yüksek okullarda koyu renk tayyör ve ayakkabı, çorap.

d) Erkek öğrenciler: ilkokullarda önlük ya da koyu renk elbise ve ayakkabı, okul kas keti, - Orta, lise ve dengi meslek okullarında koyu renk elbise ve ayakkabı okul kasketi ve kravat:

Üniversite ve yüksek okullarda koyu renk elbise ve ayakkabı (çok soğuk havalarda topluca pardesü, palto ve eldiven giyilebilir).

Madde 25-Merasimlerde spor kılığı:

a) Bayan öğretmenler: Beyaz buluz, beyaz etek ya da beyaz pantolon ya da eşofman, beyaz kısa çorap, beyaz lastik ayakkabı ya da jimnastik ayakkabısı;

b) Erkek Öğretmenler: Beyaz kısa kollu spor gömlek, beyaz uzun pantolon; beyaz kısa çorap, beyaz lastik ayakkabı ya da jimnastik ayakkabısı,

c) Kız öğrenciler: Beyaz buluz, beyaz şort, beyaz kısa çorap, beyaz lastik ayakkabı,

d) Erkek öğrenciler: Beyaz atlet, fanilası, siyah şort, beyaz kısa çorap, beyaz lastik ayakkabı,

e) Bulunduğu yerin program hazırlama komitesi,hareketlerin özelliğini gözönüne alarak (c) ve (d) fıkralarında yazılı öğrenci kılıklarında renk ve şekil bakımından gereken değişikliği yapabilir.

Madde 26- 2287 sayılı Kanunun 9. maddesine göre hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

Madde 27- Bu Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanı yürütür.