ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Tebliğler Dergisi

: ARALIK 1985/2201

 


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılan bazı basılı evrakın, Millî Eğitim Bakanlığınca standart ölçü ve örneklere göre düzenlenmesine, bastırılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılan basılı evrakı kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2866 sayılı "Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun"un 6. maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık" Millî Eğitim Bakanlığını,

"Okul" Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel bütün okulları,

"Yaygın Eğitim Kurumları" örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinde bulunan, bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında veya dışında, gerekli bilgi ve becerileri kazandıran eğitim kurumlarını,

"Kurul" Talim ve Terbiye Kurulunu,

"Basılı Evrak" resmî ve özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında, tektip işlem uygulamak, sürekliliği sağlamak işlemleri belirli bir düzen içerisinde yürütmek için standart örneklere göre hazırlanmış öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, diploması, takdirname, teşekkür mektubu ile sınıf geçme ve diploma defterleri ve benzeri belgeleri,

"Vakıf" Millî Eğitim Bakanlığı Vakfını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlama, Baskı Satış

Hazırlama

Madde 5- Okullar ile yaygın eğitim kurumlarında programları ve yönetmelikleri gereğince kullanılacak, 2. madde kapsamına giren basılı evrakın listesi ve standart örnekleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili eğitim dairelerince hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Talim ve Terbiye Kurulu tarafından uygun görülen, Yayımlar Dairesi Başkanlığınca stok numarası verilen basılı evrakın standart hale getirilmiş örnekleri Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak ilgililere duyurulur.

Baskı ve Satış Hakkı

Madde 6- Okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak basılı evrakın baskı ve satış hakkı Bakanlığa aittir. Bakanlık bu hakkını Yayımlar Dairesi Başkanlığı kanalıyla kullanılabileceği gibi, kısmen veya tamamen Vakfa da devredebilir.

 

Madde 7- Bakanlıkça bastırılan basılı evrakın satış fiyatı, baskı ve diğer basım evi masrafları toplamının iki katı alınarak bulunur. Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün kârı ve satış masrafları, satış fiyatının % 25'i üzerinden hesaplanır.

Millî Eğitim Basım Evi Müdürlüğünce, okullar ile yaygın eğitim kurumlarına doğrudan yapılacak peşin satışlarda alıcı lehine % 15 indirim uygulanır.

Vakıf tarafından bastırılarak satışa çıkarılacak basılı evrakın satış fiyatı; bu kurumun teklifi, Bakanlık Makamının onayı ile tespit olunur.

Millî eğitim yayın evlerinde satışı yapılan Vakfa ait basılı evrak için vakıf tarafından Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne satış masraflarına karşılık % 5 indirim yapılır.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen satış fiyatı, basılı evrakın uygun bir yerine basılır. Basılı evrak, üzerinde belirtilen fiyatlardan yukarı bir fiyatla satılmayacağı gibi, bu fiyatlar sürşarj veya başka bir yolla değiştirilemez.

Madde 8- Vakıfça bastırılarak eğitim-öğretimde belirli zamanlarda kullanılma zorunluluğu olan basılı evrak, kullanılma zamanından en az iki ay önce satışı yapılmak üzere, Vakıf tarafından, Millî Eğitim Yayın Evlerine teslim edilir.

Madde 9- Bakanlıkça yapılacak değişiklikler sebebiyle veya baskı hatasından dolayı kullanılmaz durumda olan basılı evrakı satın alan okul ve kuruluşlar, bu evrakı, hatasız olan veya yeniden düzenlenen evrak ile değiştirilmek üzere satın aldıkları kuruma iade ederler.

Madde 10- Vakıfça bastırılıp Millî Eğitim Yayın Evlerince satışı yapılan evrakın o yıla ait bedeli, Vakıfla Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü tarafından Vakfa ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 1 Ekim 1988 tarihine kadar her yıl, bir sonraki eğitim yılı içinde hangi basılı evrakın Bakanlık veya diğer kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişiler tarafından basılıp satılabileceğini tespit eder ve Bakanlık Makamının onayına bağladıktan sonra en geç Ekim ayında Tebliğler Dergisi'nde yayımlamak suretiyle ilgililere duyurur.

Geçici Madde 2- Resmî ve özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak bütün basılı evrakın, baskı ve satış hakkı, en geç 1 Ekim 1988 tarihinde Bakanlığa geçer.

Yürürlük

Madde 11- Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.