MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ ÜRETİM TEŞVİK PRİMİ DAĞITIM YÖNETMELİĞİ

 

Tebliğler Dergisi

: 15.6.1987/2236

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 25.6.1990/2315 TD

Bu Yönetmelik,  OCAK 2007 tarihli ve 2592 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Üretim Teşvik Primi Dağıtım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in   1'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 3423 sayılı Kanunla kurulan döner sermaye işletmelerinde çalışan personele; 3308 Sayılı Kanunun 43 üncü maddesi uyarınca, kârdan verilecek üretimi teşvik priminin dağıtım esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik : 25.6.1990/2315 TD) Bu Yönetmelik, 3423 Sayılı Kanuna göre bünyelerinde döner sermaye işletmesi bulunan her kademedeki okul ve kurumlar ile bu okul ve kurumların döner sermaye işletmelerinde çalışarak kârın gerçekleşmesini sağlayanlardan 657 ve 1475 sayılı Kanuna tabi personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3423 sayılı Kanunun 3308 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığı'nı,

“Başkanlık”, Millî Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nı,

“İşletme”, Meslekî ve teknik öğretim okulları ve kurumlarının bünyelerinde kurulan döner sermaye işletmelerini,

“İta Amiri”, Meslekî ve teknik öğretim okulları ve kurumlarındaki döner sermaye işletmelerinin idarî ve malî sorumluluğunu taşıyan; müdür, müdür vekili veya bakanlıkça itâ amiri olarak görevlendirilen kişiyi,

“Teknik Müdür Yardımcısı”, işletmenin üretim ve yönetiminde itâ amirine yardımcı olmak üzere İşletmeler Dairesi Başkanlığı'nca görevlendirilen müdür yardımcısını,

“Bölüm Şefi”, kadro unvanına bakılmaksızın, yetkili makamca bu ünvanla görevlendirilen ve bölümün her türlü iş ve işleminden idareye karşı sorumlu kişiyi,

“Atölye, lâboratuvar veya Kısım Şefi”, kadro unvanına bakılmaksızın yetkili makamca bu unvanla görevlendirilen, atölyedeki üretimde fiilen görev alan ve üretimden idareye karşı sorumlu kişiyi,

“Sayman”, kadrosu döner sermaye saymanı olan veya yetkili makamca döner sermaye saymanı olarak görevlendirilen kişiyi,

“Personel”, (Değişik : 25.6.1990/2315 TD) Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurumun kadrosunda olan veya Bakan Onayı ile bu işletmede fiilen çalışmak üzere görevlendirilen ve işin gereği olarak üretimde fiilen çalışarak kârın elde edilmesinde emeği geçen, 657 ve 1475 sayılı Kanuna tabi kişileri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üretimi Teşvik Primi Olarak

Dağıtılacak Kâr ve Dağıtım Esasları

Dağıtılacak Kâr

Madde 5 – Malî yıl sonu bilançosunda görülen kârın en çok üçte biri, bu Yönetmelik esaslarına göre üretimi teşvik primi olarak dağıtılır.

Bölümlerin veya atölyelerin kârlarının toplamı ile yıl sonu bilançosunda görülen kâr arasındaki fark, bölümlere veya atölyelere kârları oranında geri yansıtılır. Bölümlerin veya atölyelerin kâr dağıtımı hesaplaması bu işlemden sonra yapılır.

Üretimi Teşvik Primi Dağıtım Esasları

Madde 6 – Üretimi teşvik primi, Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Okul ve Kurumlarında aşağıdaki esaslar dahilinde dağıtılır.

Dağıtıma esas kârın %25'i idari personele, %5'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı, %70'i de bölüm personeline verilir.

a) Dağıtıma esas kârın %25'i idari personele aşağıdaki oranlarda dağıtılır.

(1) Döner sermaye işletmesi itâ amirine : % 8

(2) Teknik müdür yardımcısına : % 5

(3) Bölüm şeflerine veya bölüm şefi bulunmayan yerlerde bölüm şefi görevi yapan atölye şeflerine : % 6

(4) Saymana : % 5

(5) Ambar memuru, veznedar ve benzeri memurlardan döner sermayede görev yapanlara : % 1

Bölüm şeflerine veya bölüm şefi bulunmayan yerlerde bölüm şefi görevini yapan atölye şeflerine verilen % 6'lık pay, döner sermayeye katkısı bulunan bölümler arasında kâra katkı oranları dikkate alınmadan eşit şekilde dağıtılır.

b) Dağıtıma esas kârın % 5'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak ayrılır.

Bu pay itâ âmiri, teknik müdür yardımcısı ve kârın dağıtılacağı ilgili bölüm veya atölye şeflerinden oluşan üç kişilik komisyon tarafından, kârın elde edildiği bölümde üretimde çalışan personel arasında takdire lâyık görülenlere uygun görülen oranlarda dağıtılır. Komisyon kararını gerekçeli yazar. Komisyon kararı kesin olup, itirazda bulunulamaz. Komisyon üyeleri bu paydan faydalanamaz.

c) (Değişik : 25.6.1990/2315 TD )

Bölüm veya atölyelerin yıl içinde ürettikleri mal ve hizmetler için tahakkuk ettirdikleri kârların toplamı bulunur. Her bölüm veya atölye için ayrı ayrı bulunan bu rakamlar; bunların toplamı ile elde edilen rakama bölünerek, bölüm veya atölyelerin kâra katkı oranları hesaplanır. Bu oranlar dağıtıma esas kârın % 70'i ile çarpılarak, her bölüm veya atölyeye düşen kâr payı bulunur. Bu pay;

(1) Erkek teknik öğretim okullarında; bölüm şefi dahil o bölümde döner sermaye işleri üzerinde çalışan personelin yıl içinde yaptıkları fazla çalışma saati ile orantılı olarak dağıtılır.

(2) (a) Kız teknik öğretim okulları anaokulu bölümünde,

(b) Ticaret liselerinin satış-pazarlama (kantin) bölümünde,

(c) Otelcilik ve turizm meslek liselerinde,

(d) Çıraklık ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında,

Bu maddenin (a) fıkrasındaki idari personel dahil döner sermayede çalışan personel arasında çalıştıkları süre ile orantılı olarak dağıtılır. Yarım gün görev yapan personelin iki yarım günü bir tam gün olarak hesaplanır ve fiilen çalışılan gün buna göre bulunur. Ancak, anaokulu ile satış-pazarlama (kantin) bölümünde dağıtım yapılırken diğer bölüm veya atölye şefleri dikkate alınmaz.

(3) Kız teknik öğretim okulları ve Ticaret liselerinin diğer bölümlerinde ise, fiilen işi yapan personele verilir. İş yapan personel birden fazla ise katkıları oranında dağıtılır.

Ders Araç ve Gereci Üreten, Sınav ve Değerlendirme Yapan İşletmelerde Üretimi Teşvik Primi Dağıtım Esasları

Madde 7 – Öğrenci ile yüz yüze eğitim yapmayan, ancak ders araç ve gereci, işitme yoluyla eğitim aracı üreten, sınav ve değerlendirme ve benzeri hizmetlerle eğitime katkı sağlamak amacıyla kurulan işletmelerde, personelin tamamı üretime katkıda bulunduğundan; üretimi teşvik primi aşağıdaki esaslara göre dağıtılır.

Dağıtıma esas yıllık kârın % 15'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak, % 85'i personele dağıtılmak üzere ayrılır.

a) Çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak ayrılan % 15'in;

(1) % 5'i, döner sermaye itâ amiri, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerinden oluşacak komisyon tarafından; çalışmalarındaki başarısı sebebi ile takdire lâyık görülen personele uygun görülen oranlarda dağıtılır. Komisyon üyeleri bu paydan faydalanamaz. Komisyon, kararını gerekçeli yazar. Komisyon kararı kesin olup, itirazda bulunulamaz.

(2) % 10'u, Başkanlıkça oluşturulacak komisyon marifetiyle işletme personelinden uygun görülenlere dağıtılır.

b) Dağıtıma esas kârın kalan % 85'i aşağıdaki unvan puanlarına göre dağıtılır.

 

Sıra No
Personelin Kadro Unvanı
Puanı
1
Döner Sermaye İşletmesi ita Amiri
50
2
Teknik Müdür Yardımcısı
45
3
Müdür Yardımcısı, Bölüm Şefi
43
4

Atölye şefi, yüksek mühendis, öğretmen, mühendis, mimar, yüksek tekniker, Sayman uzman, film yapımcısı, program yazarı, fizikçi, kimyager, çözümleyici, programcı

40
5

(Değişik :25.6.1990/2315 TD) Büro şefi, tekniker, sistem işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ustabaşı

35
6

(Değişik : 25.6.1990/2315 TD) Teknisyen, grafiker, kameraman, teknik ressam, fotoğrafçı, dekoratör, makyajcı, ayniyat saymanı, ambar memuru, postabaşı, usta

30
7

(Değişik : 25.6.1990/2315 TD) Veznedar, usta öğretici, şoför, operatör, vasıflı işçi

27
8
Memur, daktilograf, teknisyen yardımcısı
23
9

(Değişik : 25.6.1990/2315 TD ) Dağıtıcı, hizmetli, vasıfsız işçi ve Diğer personel

20

Her unvanın puanı ile bu unvandaki personel sayısı ve bu personelin fiilen çalıştığı gün sayısı çarpılır. Çarpım sonuçları toplanır. Bu şekilde elde edilen toplamlı puana, dağıtıma esas kâr bölünerek birim puan bulunur. Birim puan her personelin kendi toplamlı puan ile çarpılarak alacağı prim hesaplanır.

Asgarî Ücret Barajını Aşan İşletmeler

Madde 8 – İşletmenin dağıtıma esas kârı, bu kârın elde edilmesinde emeği geçen ve kendisine pay verilecek personel sayısına bölünür. Bulunan miktar asgari ücretin yıllık tutarını aşması halinde; asgari ücretin yıllık tutarı ile personel sayısı çarpılarak dağıtıma esas kâr bulunur ve üretimi teşvik primi aşağıdaki esaslara göre dağıtılır.

Dağıtıma esas yıllık kârın, %15'i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı, % 85'i de personele dağıtılmak üzere ayrılır.

a) Çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı ve çalışanı takdir payı olarak ayrılan % 15'in;

(1) % 5'i döner sermaye itâ amiri, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerinden oluşacak komisyon tarafından; çalışmalarındaki başarısı sebebi ile takdire lâyık görülen personele uygun görülen oranlarda dağıtılır. Komisyon üyeleri bu paydan faydalanamaz.

Komisyon, kararını gerekçeli yazar. Komisyonun kararı kesin olup, itirazda bulunulamaz.

(2) % 10'u Başkanlıkça oluşturulacak komisyon marifetiyle işletme personelinden uygun görülenlere dağıtılır.

b) Asgarî ücretin yıllık tutarının % 85'i personelin unvan yüzdelerine göre dağıtılır.

Verilecek Oran

 

Sıra No
Personelin Kadro Unvanı
Yüzdesi
1
Döner Sermaye İşletmesi ita Amiri
100
2
Teknik Müdür Yardımcısı
95
3
Müdür Yardımcısı, Bölüm Şefi
90
4

Atölye şefi, yüksek mühendis, öğretmen, mühendis, mimar, yüksek tekniker, Sayman uzman, film yapımcısı, program yazarı, fizikçi, kimyager, çözümleyici, programcı

85
5

(Değişik :25.6.1990/2315 TD) Büro şefi, tekniker, sistem işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ustabaşı

80
6

(Değişik : 25.6.1990/2315 TD)Teknisyen, grafiker, kameraman, teknik ressam, fotoğrafçı, dekoratör, makyajcı, ayniyat saymanı, ambar memuru, postabaşı, usta

75
7

(Değişik : 25.6.1990/2315 TD)Veznedar, usta öğretici, şoför, operatör, vasıflı işçi

70
8
Memur, daktilograf, teknisyen yardımcısı
65
9

(Değişik : 25.6.1990/2315 TD ) Dağıtıcı, hizmetli, vasıfsız işçi ve Diğer personel

60

Bu asgari ücretin yıllık tutarının % 85'i ile çarpılır. Çarpım sonucu her personelin döner sermayede fiilen çalıştığı gün ile çarpılarak toplamlı puan bulunur. Toplamlı puan yıllık iş gününün yüz (100) ile çarpımına bölünerek, kişinin alacağı teşvik primi hesaplanır.

Üretimi Teşvik Primi Ödenmeyecek Personel

Madde 9 – Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurumun kadrosunda olup;

a) Okul veya kurumun dışında geçici veya sürekli görevlendirilen personel, bu görevlendirmeleri devam ettiği sürece,

b) Döner sermaye çalışmalarına fiilen katılmayan personel,

c) Bir yılda toplam süresi 30 günü aşan, yurt içinde veya dışında açılan kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılan personel, bu görevlendirme devam ettiği sürece,

d) Yürürlükten kaldırılmıştır. ( 25.6.1990/2315 TD)

Üretimi teşvik priminden faydalanamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 10 – Üretimi teşvik primi malî yıl esasına göre, 31 Aralık itibariyle hesaplanır ve en geç Şubat ayı sonuna kadar hak sahiplerine ödenir.

Madde 11 – Her personele verilecek üretimi teşvik priminin yıllık toplamı, en yüksek asgarî ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Asgarî ücret hesabında malî yıl sonundaki asgarî ücret esas alınır.

Madde 12 – Yıl içinde çeşitli sebeplerle görevinden ayrılan veya görev yeri değişen personelin üretimi teşvik primi payı, eski ve yeni görev yerindeki çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır.

Muhasebe İşlemleri

Madde 13 – Üretimi teşvik primi dağıtımına ait tutulacak hesaplarla ilgili esaslar, kullanılacak defterler ve belgeler Başkanlıkça tespit edilir.

Fiilen Çalışılan Yıl

Madde 14 – Personelin görevinin başında bulunduğu veya döner sermaye işleri ile ilgili göreve gönderildiği günler fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınır. Her türlü izin, istirahat, görevden uzaklaştırma, gözaltına alınma, tutuklanma ve benzeri sebeplerle göreve gelinmeyen günler fiilen çalışılan gün hesabında dikkate alınmaz.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 15 - (Değişik : 25.6.1990/2315 TD) Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay'ın uygun görüşü alınan bu Yönetmelik 01/01/1990 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.