MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİNE AİT ÇOK AMAÇLI SALON VE MÜŞTEMİLÂTINI KULLANMA YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi

: 15 MART 1993/2378

 

 

        DİKKAT (!) Bu Yönerge, HAZİRAN 2011 tarihli ve 2645 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge''nin 46 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ek ve Değişiklikler:
1)EYLÜL 2005/2576 TD


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okullarına ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatının kullanımı ile ilgili esasları açıklamaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okullarına ait veya bu kurumlara tahsis edilmiş Çok Amaçlı Salon ve Müştemilatın kuruluşu, yönetimi, faaliyetlere tahsisi, organizasyonu, işletme plânı ve faaliyet plânı ile ilgili yapılacak işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik: EYLÜL 2005/2576 TD) Bu Yönerge 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 07/08/1979 gün ve 16720 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve 31/05/2005 tarih ve 25831 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Genel Müdürlük", Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

"Merkez", Halk Eğitimi Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulunu,

"Çok Amaçlı Salon", Halk Eğitimi Merkezi ile Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okuluna ait veya bu merkezlere tahsis edilmiş olup; toplantı, yarışma, sergi, konser, gösteri, panel, spor, tiyatro, konferans vb. etkinliklerin düzenlendiği salonu,

"Müştemilat", Çok Amaçlı Salona bağlı eklenti ve diğer birimlerini,

"Tahsisli Salon", Halk Eğitimi Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okuluna ait olmayıp, bu merkezlere onay ile tahsis edilmiş Çok Amaçlı Salonu,

"Merkez Kültür ve Sanat Kurulu", Çok Amaçlı Salonun Yönetim ve işleyişinden sorumlu olan kurulu,

"Koruma Derneği", Yürürlükten kaldırıldı.( EYLÜL 2005/2576 TD)

"Okul-Aile Birliği", (Ek: EYLÜL 2005/2576 TD) Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde kurulan okul-aile birliğini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Yönetim

Kuruluş

Madde 5- Merkez binası yapımı ile ilgili hazırlanan projelerde; sosyal ve kültürel amaçlı konser, tiyatro, panel, spor, sergi, toplantı, konferans, gösteri, yarışma vb. etkinliklerin düzenlenebileceği çok amaçlı salonlara yer verilir. Bu salonlar merkezlerin kendi malı olup, şartlara göre hizmet binasının içinde ya da dışında yer alır. Tahsisli salonlar da aynı amaçla kullanılır.

Yönetim

Madde 6- (Değişik: EYLÜL 2005/2576 TD) Döner sermaye işletmesine bağlı olarak tahsis yapılan salonlarda teknik müdür yardımcısı, döner sermaye işletmesi olmayan merkezlerde ise müdür tarafından uygun görülen bir müdür yardımcısı sorumlu yönetici olarak görev yapar.

Madde 7- Yürürlükten kaldırıldı. ( EYLÜL 2005/2576 TD)

Madde 8- Yürürlükten kaldırıldı. ( EYLÜL 2005/2576 TD)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tahsis Esasları

Tahsis

Madde 9- (Değişik: EYLÜL 2005/2576 TD) Merkeze ait çok amaçlı salon ve müştemilâtında öncelikle merkezin kendi ana faaliyetleri gerçekleştirilir. Merkezlerce sürdürülen sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlere katılan tüm kursiyerler, salon ve müştemilâtının bütün imkânlarından yararlandırılır. Merkezin ana faaliyetinden sonra atıl kalacak kapasite; diğer kişi, kurum ve kuruluşlara tahsis yapılmak üzere değerlendirilir. Bu tahsisler ücretli olup, işlemler döner sermaye mevzuatına göre yürütülür. Döner sermaye işletmesi olmayan merkezlerde işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında görevli personel ile bağlı kurum ve kuruluşlara öncelik tanınır.

Tahsis İçin Başvuru

Madde 10- Tahsis için başvuru yazılı olarak öncelikle merkez müdürlüğüne yapılır. Başvuru dilekçesinde salon ve müştemilâtının hangi amaçla kullanılacağı açıkça belirtilir. Aynı dilekçede; “Tahsis talebi uygun görüldüğü takdirde, tahsis süresince doğacak zarar ve ziyanın karşılanacağının, idari mercilerce düzenlenen talimatname hükümlerine uyulacağının taahhüt edildiği ” de ifade edilecektir.

Bu şekilde verilen dilekçe, merkez müdürlüğünce işleme alınıp; “Talep edilen saat / tarihlerde salon ve müştemilatı herhangi bir faaliyete tahsisli değildir” ibaresinin yer aldığı üst bir yazı ekinde, onay alınmak üzere üst makamlara sunulur.Bu işlem, hiyerarşik düzen içinde yapılır. Onay ile ilgili işlemler başvuruda bulunan kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından yerine getirilir. Merkezler, başvuru ile ilgili olarak gerektiğinde form dilekçe geliştirebilirler.

Başvurma Süresi

Madde 11- Tahsis için başvuru en az 15 gün öncesinden yapılır.

Tahsis Onay Makamı

Madde 12- Salon ve Müştemilâtının 15 güne kadar olan tahsis onayı; İlçede “Kaymakamlık”, İl Merkezlerinde “Valilik” ten alınır. 60 güne kadar olan tahsis onayları “Valilik”, 60 günden fazla olan tahsis onayları ise “Bakanlık” tan alınır.

Tahsis Gün ve Saatleri

Madde 13 – (Değişik: EYLÜL 2005/2576 TD) Salon ve müştemilâtı, resmî tatil günleri de dahil olmak üzere haftanın her günü tahsis edilebilir. Ancak, temizlik, bakım, onarım ve benzeri nedenlerden dolayı haftanın belirli günlerinde tahsis yapılmayabilir.

Tahsis Süre ve Dönemleri

Madde 14- Tahsis, merkezin ana faaliyetini aksatmayacak şekilde günün her saatinde ve saat, gün, hafta, ay ve dönem esasına göre yapılır. Faaliyetler, belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilir. Bu süre kesinlikle aşılamaz. Faaliyetlerle ilgili salon ve müştemilâtında yapılacak düzenleme, hazırlık, prova vb. işlemler tahsis süresine dahildir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tahsis Ücreti ve Tahsil Esasları

 

Döner Sermaye İşletmesi Olan Merkezde Tahsis Ücretinin Tahsili

Madde 15- Merkeze ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtı, ana faaliyetlerden arta kalan zamanlarda ücret karşılığı diğer kişi, kurum ve kuruluşlara tahsis edilebilir. Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilâtında görevli personel ile bağlı kurum ve kuruluşlara ücret indirimi yapılır. Tahsis ile ilgili tüm mali işlemler, Döner Sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Tahsis Ücretinin Tesbiti

Madde 16- (Değişik: EYLÜL 2005/2576 TD) Salon ve müştemilâtının kullanımı ile ilgili tahsis ücreti çevrenin sosyo-ekonomik durumu ve faaliyetin özelliğine göre yıllık veya dönem hâlinde belirlenir.

Döner Sermaye İşletmesi Olmayan Merkezlerde Tahsis Ücretinin Tahsili, Harcama, Tutulacak Defter, Dosya ve Belgeler

Madde 17- (Değişik: EYLÜL 2005/2576 TD) Döner sermaye işletmesi olmayan merkezlerde salon tahsis ücretinin tahsili, harcamalar, tutulacak defter, dosya ve belgeler ile ilgili işlemler Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Madde 18- Yürürlükten kaldırıldı. (EYLÜL 2005/2576 TD)

Madde 19- Yürürlükten kaldırıldı. (EYLÜL 2005/2576 TD)

Madde 20- Yürürlükten kaldırıldı. (EYLÜL 2005/2576 TD)

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tutulacak Defter ve Dosyalar

 

Madde 21- Yürürlükten kaldırıldı. (EYLÜL 2005/2576 TD)

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Madde 22- (Değişik: EYLÜL 2005/2576 TD) Tahsis işlemleri döner sermaye mevzuatı dahilinde yapılan çok amaçlı salon ve müştemilâtı ile ilgili denetim işlemleri döner sermaye mevzuatına göre, döner sermaye işletmesi dışında tahsis yapılan salonlarla ilgili denetim işlemleri ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerince gerçekleştirilir.

Madde 23- Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtının tahsisi ile ilgili onay alındıktan sonra merkez müdürlüğü; kendi özel tahsis şartlarını içeren bir protokol hazırlar. Protokol, merkez müdürü ve müracaatcı kişi ile kurum veya kuruluşların birinci derecede yetkili kişileri ya da resmî olarak yetkili kılınmış temsilciler arasında imzalanır.

Madde 24- Protokol hükümlerine uyulmadığı takdirde, merkez müdürlüğü protokolü hiçbir tazminat ve bildirim yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak fesh eder. Durumu, hiyerarşik düzen içerisinde üst makamlara yazılı olarak bildirir. Bu durum, mesai saati dışında meydana geldiği takdirde, bir sonraki iş günü içerisinde üst makamlara gerekçeli olarak bildirilir.

Madde 25- Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara, Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtın dışında hiçbir oda, bölüm, araç, gereç vb. tahsis yapılamaz.

Madde 26- Merkezlerin Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtı, gerekli yasal yükümlülükler yerine getirildiği takdirde Uluslararası etkinliklere de tahsis edilebilir.

Madde 27- Tahsis süresi içinde; protokol hükümlerine uymayan merkez, salon ve müştemilâtına zarar-ziyan veren kişi, kurum ve kuruluşlara bir daha tahsis yapılmaz.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Kaldırılan Hükümler

Madde 28- Bu yönergenin onayı ile birlikte; Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitimi Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerine ait Çok Amaçlı Salon ve Müştemilâtının kullanımı ile ilgili tüm emir, genelge ve yönergeler yürürlükten kalkar.

Yürürlük

Madde 29- Bu yönerge, Bakanlık Makamının Onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.