MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARINDA BİLGİSAYAR LABORATUVARLARININ DÜZENLENMESİ VE İŞLETİLMESİ İLE BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE

 

 

Tebliğler Dergisi : 15 MART 1993/2378

 

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu yönergenin amacı;

a) Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarımıza bağlı okullarımızdaki bilgisayar laboratuvarlarının düzenli ve verimli bir şekilde işletilmesini,

b) Bilgisayar koordinatör öğretmenleri ile bilgisayar öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve          görevlerinin belirlenmesini, sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 — Bu yönerge,

a)  Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki bilgisayar laboratuvarlarının düzenlenmesi, işletilmesi, temizliği, kullanımı,        bakımı ve korunması,

b)  Bilgisayar öğretmeninin görevleri,

c) Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin seçimi, yetiştirilmesi ve görevleri
ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunların ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Genel Müdürlük", Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

"Örgün Eğitim Kurumları", Okul öncesi eğitimi kurumları ile İlköğretim ve Orta öğretim kurumlarını,

"Yaygın Eğitim Kurumları", Örgün eğitim yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği eğitim kurumlarını,

"Zümre Öğretmenler Kurulu", Aynı dersi veya aynı sınıfı okutan öğretmenlerden oluşan kurulu,

"Sınıf Öğretmeni"; Alanı sınıf öğretmenliği olan öğretmeni,

"Bilgisayar Dersliği", Bilgisayar derslerinin uygulamaları ve diğer derslerin öğretiminde bilgisayarlardan yararlanmak için ' kullanılan birden fazla bilgisayarın ve buna bağlı diğer araç ve gereçlerin bulunduğu dersliği,

"Çalışma Odası", Bilgisayar Koordinatör Öğretmenleri ile Bilgisayar Öğretmenlerinin birlikte çalışacağı, ders yazılımlarının ve diğer dokümanların bulunacağı bilgisayar dersliğine bir kapı ile bağlı veya en yakın odayı,

"Bilgisayar Laboratuvarı, Bilgisayar dersliği ile çalışma odasını,

"Bilgisayar Destekli Eğitim", (BDE) Mevcut derslerin öğretilmesi ve öğrenilmesinde bilgisayar kullanılmasını,

"Bilgisayar Eğitimi", Bilgisayarların donanım özellikleri, yazılımların kullanılması ve programlama dillerinin öğretilmesi ve öğrenilmesini, ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Bilgisayar Laboratuvarının Düzenlenmesi ve İşletilmesi

Bilgisayar Dersliğinin Seçimi

Madde 5 — Bilgisayar dersliğinin yerinin seçiminde ve tanziminde aşağıdaki esaslara uyulur:

a)  Bilgisayar Dersliğinin büyüklüğü bir öğrenciye ortalama en az 1,5 m2 yer düşecek şekilde hesaplanır.

Bilgisayar dersliği okul binasının kuzey yönünde nem oranı en az olan odalardan seçilir. Zorunlu olarak okulların güney yönünde seçilen derslik için güneş ışınlarının doğrudan doğruya bilgisayarların üzerine düşmemesini sağlayacak şekilde gerekli önlemler alınır.

b) Bir okulda birden fazla bilgisayar dersliği varsa bunlar "Bilgisayar I, Bilgisayar II...." olarak isimlendirilir.

ç) Aydınlatma, floresan lambalarla yapılır.

d)  Bilgisayar dersliğinin tabanı, temizliği, kolay, toz ve gürültüyü önleyebilecek bir madde ile kaplanır.

e)  Masa ve sandalyeler Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun olur.

f)  Metal, formika, plastik vb. malzemeden mamul beyaz renkli yazı tahtası ön duvara, öğrencilerin rahatça görebileceği şekilde yerleştirilir.

g)  Bilgisayar dersliği kullanma kılavuzu her öğrencinin görebileceği bir yere yerleştirilir.

h) Disket dolabı, öğrencilerin disketlerini ve diğer malzemelerini koyabilmeleri için dersliğin uygun bir yerine yerleştirilir.

ı) Arıza tablosu, dersliğin yerleşme planına göre düzenlenerek sınıfta uygun bir yere asılır. Bilgisayarda ortaya çıkacak her türlü arızalar küçük bir kâğıda yazılarak bu tabloya iliştirilir. Arıza giderildikten sonra kâğıt tablodan çıkarılır.

i) En az 100 cmx150 cm boyutlarında olan ilan tahtası, öğrencinin giriş çıkışlarında kolaylıkla görebileceği bir yere asılır. Bu tahtada bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar eğitimi ile ile ilgili yazılar asılır.

j) Ayrı çalışma odası olmayan okullarda, dersliğin uygun bir yerine ders programları ve diğer malzemelerin konulacağı dolaplar yerleştirilir.

k) Dersliğin uygun bir yerinde veya öğretmen masasında sözlük, işletim sistemi kullanma kılavuzları, program kullanma kılavuzları, kitaplar v.b. malzemenin konulacağı bir dolap veya raf bulundurulur.

Bilgisayar laboratuarlarının kullanılması

Madde 6 — Bilgisayar dersliğinin kullanılması, bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin sorumluluğunda aşağıdaki şekilde yapılır;

a)  Bu derslik bilgisayar derslerinin uygulamaları ve diğer derslerle ilgili bilgisayar destekli eğitim uygulamaları için kullanılır. Dersliğin kullanılmasında öncelik, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenir.

b)  Bu derslikte ders dışı zamanlarda da öğrencilere derslerle ilgili çalışma imkânları sağlanacaktır.

c) Dersliğin verimli bir şekilde kullanılması amacıyla, eğitim - öğretim süresi dışında okul - çevre işbirliği kapsamı çerçevesinde gelen talepleri değerlendirerek bilgisayar eğitimi yapılacaktır.

Madde 7 — Bilgisayar dersliği sürekli eğitim - öğretime hazır bulundurulur.

Madde 8 — Öğrencileri bilgisayarla ilgili çalışmalara özendirmek ve ilgilerini artırmak amacıyla resim, beste, proje ve program gibi alanlarda ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar eğitici çalışmalar yönetmeliğine göre yarışmalar düzenlenir.

Madde 9 — Bilgisayarlar, yangın, hırsızlık, tahribat vb. tehlikelere karşı okul müdürlüğünce gerekli tedbirler alınır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bilgisayar öğretmenleri ile Bilgisayar Koordinatör Öğretmenlerinin Seçimi ve Görevleri

Madde 10 — Bilgisayar derslerini okutacak öğretmenler, öğretmen olarak atanmalarına esas veya yardımcı branşları bilgisayar öğretmenliği olanlar arasından seçilir. Ancak, ihtiyacın karşılanmaması durumunda; halen Bakanlık kadrolarında çalışan yüksek öğrenimli sınıf öğretmenleri; ortaokullarda, ortaöğretim kurumlarında matematik, fizik, kimya, fen, biyoloji branş öğretmenleri ile örgün ve yaygın mesleki öğretim kurumlarındaki meslek dersleri öğretmenlerinden isteyenler arasından görevlendirme yapılabilir.

Bu görevlendirme de;

a) Öğrenimleri sırasında bilgisayarla ilgili en az biri programlama dili olmak üzere üç ders almış olanlara,

b)  Bir programlama dili ile uygulama programları (kelime işlemci, veri tabanı, grafik, elektronik tablo vb.) konusunda hizmetiçi eğitim kursundan geçmiş olup bu kursu basan ile tamamlamış olanlara,

c)  Resmî ve Özel Kurum ve Kuruluşlarca açılan en az bir programlama dili ve uygulama programları ile ilgili farklı kursları başarı ile bitirmiş olanlara,

öncelik verilir.

Bilgisayar Koordinatör (formatör) Öğretmeninin Bakanlıkça Seçimi

Madde 11 — 10 uncu madde de tanımlanan' öğretmenlerden

a)  En az üç yıl bilgisayar dersini okutanlar,

b)  Mesleki kıdemi en az üç yıl olanlar,

c)  Orta derecede İngilizce bilenler,

arasından Bilgisayar Koordinatör Öğretmenliği için yapılacak sınavla hizmetiçi eğitimi kursuna alınır.

Bilgisayar Koordinatör Öğretmeninin Görevlendirilmesi

Madde 12 — Öğretmenin bilgisayar koordinatör öğretmeni olarak görevlendirilebilmesi için;

a) Bilgisayar koordinatör Öğretmenliği hizmetiçi eğitimi kursuna giriş sınavını kazanmış ve bunu müteakip konu ile ilgili kursu basan ile tamamlamış olanlar ile,

b)  Okul öncesi eğitim ve ilkokullarda bilgisayar dersleri olmaması nedeniyle bu okullarda çalışan öğretmenlerden özel bilgi beceri ve yeteneklerine göre Bilgisayar koordinatörlüğü hizmetiçi eğitim kurslarıyla yetiştirilen öğretmenler,

görevlendirilir.

Madde 13— Öğretmenin, bilgisayar koordinatör öğretmenlik hizmetiçi eğitim kursu sınavına katılabilmesi için;

a)  Görevli olduğu okulunda bilgisayar laboratuvanın bulunması,

b) Bakanlıkça bilgisayar laboratuvanın kurulmasının planlandığı okullarda çalışır olması,

gerekir.

Madde 14 — Bilgisayar Öğretmenlerinin Görevleri:

a) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirlenen görevlerinin dışında bilgisayar koordinatör öğretmenleri ve zümre öğretmenleri ile uyum içerisinde çalışmak dersleri dersin amaçları doğrultusunda ve ders dağıtım programlarında belirlenen saatlerde bilgisayar dersliğinde işlemek,

b)  Dersliğin bakım ve temizliğinden sorumlu olmak,

c)  Derslikte çıkabilecek ve kendisinin çözemediği teknik problemleri bilgisayar koordinatör öğretmenine anında duyurmak,

ç) Zümre öğretmenler toplantısında alınan kararlara göre kendisine düşen görevleri yapmaktır.

Madde 15 — Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin görevleri :

a) Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b)  Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saateleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak,

c) Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri i!e toplantı yapmak,

ç) Görevli olduğu okulda öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek,

d)  Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım programı hazırlamak,

e) Bilgisayar laboratuvarının devamlı kullanılabilmesi için, öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Harddisk) yüklenmelerini sağlamak,

f)  Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya. çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il millî eğitim müdürlüğü'ne bildirilmesini sağlamak,

g) Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takıp etmek,

h) Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu, hazır anKet formları yoiuyla rapor ederek Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak,

i) Ders yazılımlarını ilgili dersin öğretmenleri ile inceleyerek yazılımların geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

i) Bilgisayar dersi zümre öğretmenleri toplantısına başkanlık yapmak,

j) Bilgisayar öğretmenleri ile koordineli çalışarak bilgisayarlar için sicil fişi tutmak ve bunların takibini yapmak,

k) Laboratuvar kullanım kılavuzunu laboratuvarının uygun bir yerine asmak, (Ek-1)

l) Bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

m) Ders sırasında çıkabilecek kullanım problemlerini anında çözmek ve ilgili öğretmene yardımcı olmak,

n) Yazılımlar ve uygulamalarla ilgili öğretmen isteklerini idareye bildirmek,

o) Ders yazılımlarının ve kitaplarının B demirbaş defterine kayıt edilmesini sağlamak ve takip etmek,

ö) Laboratuvarda bulunan yazılımlar ve kitaplar için B demirbaş eşya yardımcı defterini tutmak, (Ek-2)

p) İdari ve diğer amaçlı bilgisayarların kullanımına yardımcı olmaktır.

Madde 16 — Bilgisayar koordinatör öğretmeni, okullarına Bilgisayar Laboratuvarı kurulması, teçhizatının alımı, kabulü vb. komisyonların tabii üyesidir.

Madde 17 — Bilgisayar dersliğindeki bilgisayarların her an çalışır, hizmete bazır durumda bulundurulması esastır. Bunun için:

a)  Bilgisayarlara birer seri numarası verilir. Bir yıl boyunca öğrencinin aynı bilgisayarı kullanması sağlanır.

b)  Bir okulda birden çok bilgisayar dersliği varsa, bir derslikte bulunan bilgisayarların aynı tipte olmasına özen gösterilir.

c)  Bilgisayarların yıpranmasına ve arızalanmasına neden,olan yanlış kullanımı önlemek, doğru davranışlar kazandırmak hususuna titizlik gösterilir.

ç) Bilgisayarların günlük bakım ve temizliğinde öğretmen ve öğrencilerin gerekli özeni göstermeleri sağlanır.

d)  Bilgisayarların dönemlik bakımları öğretim başlamadan önce yaptırılır.

e)  Teknik problemi olan bilgisayarların durumu küçük bir kâğıda yazılarak arıza tablosuna iliştirilir.

f)  Arızalı bilgisayarlar arıza kontrol fişine (Ek-3) işlenerek çalışma odasına bırakılır,

g)  Bakım ve onarımı yapılmış bilgisayarların durumu sicil fişine eklenir. (Ek-4)

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler, Yürütme, Yürür!ük

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 18 — Bu yönergede belirtilen hususların yerine getirilmesinde gereken tüm şartlar Okul Müdürlerince sağlanır.

Madde 19 — Bilgisayar koordinatör öğretmenlerinin yer değiştirme durumlarında bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara atanmaları gözönünde bulundurulur.

Madde 20 — Bilgisayar laboratuvarı bulunan okullara ilave bir müdür yardımcısı kadrosu verilir ve bilgisayar koordinatör öğretmeni müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

Madde 21 — İl ve İlçe merkezlerinde bilgisayar veya elekrtik-elektronik öğrenimi görmüş bakım-onarım personeli bulundurulur.

Madde 22 — Bu yönerge yürürlüğe girmeden önce formatör öğretmenliği kursunu başarı ile tamamlamış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Madde 23 — Her öğretim yılında bilgisayar koordinatör öğretmenleri arasından bir öğretmen il ve ilçe bilgisayar genel koordinatörü olarak görevlendirilir. Bu genel koordinatör öğretmen, il ve ilçe millî eğitim müdürlerine karşı soramlu olarak çalışır. İl ve ilçe Bilgisayar Genel Koordinatörü aynı zamanda okulundaki görevlerini de aksatmadan yürütür.

Madde 24 — Bilgisayar koordinatör öğretmenleri, ildeki bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitimi ile ilgili eğitim ihtiyacı çerçevesinde illerde hizmetiçi eğitimi kurslarında görevlendirilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlük

Yürürlük

Madde 25 — Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26 — Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

_________________________________

         Ek-1 LABORATUVAR KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

         Ek-2 YARDIMCI DEFTER

         Ek-3 BİLGİSAYAR MAKİNALARI VE YAZICI ARIZA KONTROL FİŞİ