T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

 

 
Tebliğler Dergisi :8.11.1993/2394

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge'nin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının kuruluş ve işleyişine ait esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ait hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönerge'de geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Bakan", Millî Eğitim Bakanını,

"Başkanlık", Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığını,

"Başkan", Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanını,

"Komisyon", Eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda, bilim ve meslek kuruluşlarının iştirakini de sağlayacak şekilde ölçme, değerlendirme ve program geliştirme faaliyetlerinde bulunmak üzere oluşturulan komisyonları,

"Ekip", Araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak üzere oluşturulan ekipleri,

"Öğretmen", Dairemizin görev tanımlarındaki uzmanlık gerektiren işleri yapmak üzere görevlendirilen öğretmeni,

"Müfredat Lâboratuar Okulu", Başkanlığın Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının genele yaygınlaştırılmadan önce uygulanarak denendiği belirlenmiş 208 okulu,

Metargem; Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi,

Birim; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ve Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nı,

Danışma Kurulu; Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Danışma Kurulunu,

Merkez; Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezini,

Okul; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim veren meslekî ve teknik eğitim okul, kurum ve merkezlerini,

Okul Müdürü; 6. Akşam Sanat Okulu Müdürünü,

Müdür Yardımcısı; 6. Akşam Sanat Okulu Müdür yardımcısını,

Teknik Müdür Yardımcısı; 6. Akşam Sanat Okulu Teknik Müdür Yardımcısını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilât ve Görevleri

Teşkilât

Madde 5- Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4. ve 32. maddelerine göre Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) ise 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 42. maddesi hükümlerine dayanılarak kurulmuştur. Daire Başkanlığını oluşturan birimler aşağıda verilmiş olup, teşkilât yapısı EK-1'deki şemada gösterilmiştir.

a) Başkan

b) Şube Müdürlükleri

c) Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi

d) 6. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü

Görevler

Başkanlığın Görevleri

Madde 6- Başkanlığın görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek ve değerlendirmek,

b) Eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak,

c) Eğitim ve öğretimle ilgili alanlarda araştırma yapmak, sonuçlarına göre alternatif çözümler geliştirmek ve önermek,

d) Çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, sempozyum, panel gibi toplantılar düzenlemek ve bu toplantılardaki tebliğleri gerektiğinde yayınlamak,

e) Eğitim ve öğretimle ilgili standartları ve kaliteyi geliştirici çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak, bu konularda gerektiğinde rehberlik ve danışmanlık yapmak,

f) Görev alanıyla ilgili konularda gerektiğinde ihtisas komisyonları kurmak ve çalıştırmak,

g) Bakanın vereceği diğer görevleri yapmak.

h) Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmek.

Başkanın Görevleri

Madde 7- Başkanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın görevlerinin gerektirdiği çalışmaların plânlanmasını ve bu plânların uygulanmasını sağlamak, çalışmaları takip etmek, değerlendirmek; buna göre gerekli tedbirleri almak.

b) Dairenin bütün çalışmalarını izlemek, denetlemek ve koordine etmek.

c) İş ve görev tanımına göre gerekli yetki ve sorumlulukları tespit etmek ve görev dağılımı yapmak.

d) Başkanlığın iş akışını düzenlemek, araştırma, geliştirme, yönetim çalışmalarını izlemek, koordineli çalışmayı sağlamak amacıyla, başkan yardımcıları, şube müdürleri ve diğer personelle toplantılar yapmak.

e) Başkanlığın uhdesindeki iş ve hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev tanımlarına uygun niteliklere sahip personelin görevlendirilmesini sağlamak ve gerektiğinde bunların değiştirilmesi için ilgili ve yetkili makama teklifte bulunmak.

f) Personelin performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucuna göre yurt içinde ve dışında eğitilmelerini sağlamak.

g) Dairenin görevlerini en iyi şekilde yapabilmesi için gerekli malî kaynakları, alt yapıyı, yazılım ve donanımı temin etmek.

h) Başkanlığa intikal eden konuları inceleyip karara bağlamak.

i) Başkanlığın görev alanını ilgilendiren konularda Bakanlığın diğer birimleriyle iş birliği yapmak.

j) Eğitim ve öğretimle ilgili alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

k) "MEB İmza Yetkileri Yönergesi"ne göre Bakanlık makamınca yetkili kılındığı konulardaki yazıları Bakan adına imzalamak.

l) Yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarını gözden geçirmek, değerlendirmek ve iyileştirme ile ilgili gerekli tedbirleri almak.

m) Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin belirlenen iş ve işlemlerinin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri almak, denetim ve koordinesini sağlamak.

Şube Müdürlerinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 8- Şube müdürlerinin görev ve sorumlulukları şunlardır

a) Şubesini kanun, tüzük, yönetmelik, genelge vb. mevzuata uygun olarak yönetmek.

b) Şubesi ile ilgili işleri plânlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek.

c) Şube personeli ile ilgili görev tanımlarını yapmak.

d) Şube personeli arasında iş akışını, iş bölümünü ve iş birliğini düzenlemek.

e) Şubesinin görev tanımına giren alanlarda çalışma gurupları oluşturmak.

f) Şubesinin görevleriyle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak.

g) Personelin devam-devamsızlığını takip etmek ve bu konuda gerekli işlemi yapmak.

h) Şube personeline ait değerlendirme ve sicil raporlarını, yönetmeliğe uygun olarak doldurmak.

i) Şube personelini bir üst grup göreve hazırlamak.

j) Şubesini ilgilendiren konularda ilgili birimlerle iş birliği yapmak.

k) Şubesi ile ilgili bilgi, belge ve diğer dokümanların derlenmesini ve korunmasını sağlamak.

l) Görev alanına giren iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak yürütmek.

m) Şubenin çalışma plânları ile çalışma raporlarını hazırlamak.

n) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları

Madde 9- Eğitim uzmanlarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlıkça verilen eğitim ve öğretim ile ilgili konularda inceleme yapmak, değerlendirmek ve çalışma sonuçlarını rapor hâlinde sunmak.

b) Uzmanlık alanına giren konularda şube çalışmalarında görev almak.

c) Dairenin görev alanına giren konularda kendi uzmanlık alanıyla ilgili çalışmalar yapmak, sonuçlarını rapor hâlinde Başkanlık makamına sunmak.

d) Eğitimle ilgili gelişmeleri ve yeni teknolojileri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek, bu amaçla toplantılara katılmak, sonuç ve önerilerini rapor hâlinde Başkanlığa sunmak.

e) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 10- Öğretmenlerin Görev ve Sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlendirildiği şubede uzmanlık gerektiren konularda çalışmalar yapmak.

b) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Şeflerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 11- Şeflerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubenin büro hizmetlerini zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütmek.

b) Şubenin bilgi, belge ve dokümanlarını derlemek, dosyalamak ve korumak.

c) Yıllık iş plânında belirlenen amaç ve hedefleri süresi içinde gerçekleştirmek.

d) Büroda görevli personelin görev dağılımını yaparak çalışmalarını koordine etmek.

e) Kendisine bağlı çalışan personeli bir üst grup göreve hazırlamak.

f) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev ve Sorumlulukları

Madde 12- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubedeki çalışmalarla ilgili ham verileri bilgisayara yükleyerek uygun program ve tekniklerle analiz edip işledikten sonra tablo, grafik, resim, şekil hâlinde kullanıma sunmak.

b) Amirlerince verilen yazıları bilgisayarda yazmak.

c) Her türlü yazışmayı elektronik ortamda yapmak.

d) Kendisine tahsis edilen bilgisayarı ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak

Bilgisayar İşletmeninin Görev ve Sorumlulukları

Madde 13- Bilgisayar İşletmeninin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Amirlerince verilen yazıları bilgisayarda yazmak.

b) Her türlü yazışmayı elektronik ortamda yapmak.

c) Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara her türlü veriyi yüklemek. (Data, grafik, resim, şekil, harita vb.)

d) Kendisine verilen görevleri şubenin diğer personeli ile iş birliği içerisinde yürütmek.

e) Kendisine tahsis edilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır durumda tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

f) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Memurların Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Memurların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şubeye gelen her türlü evrak ve dokümanları mevzuatına uygun olarak kaydetmek, dosyalamak, çoğaltmak, tasnif etmek, arşivlemek.

b) Şubeden çıkan her türlü yazı ve dokümanı dağıtıma hazırlamak.

c) Büro hizmetlerinde çalışan diğer personelle iş birliği içerisinde olmak.

d) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

 

Teknik Hizmet Personelinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 15- Teknik Hizmet Personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Dairenin ısınma, aydınlanma, sıhhî tesisat ve diğer sistemlerinin bakım ve onarımları ile ilgili işleri yapmak.

b) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak

Yardımcı Hizmet Personelinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 16- Yardımcı Hizmet personelinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bakanlık içi ve Bakanlık dışı kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken evrakı zamanında teslim etmek.

b) İl dışına gönderilecek evrakı postaya vermek.

c) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şube Müdürlüklerinin Görevleri

Şube müdürlüklerinin görevleri 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Faaliyetlerinin özelliklerine göre örgün ve yaygın eğitim kapsamında olmak üzere okulöncesi eğitim, ilköğretim, orta öğretim, mesleki ve teknik eğitim ile yaygın eğitim alanında bölümlenebilen şubelerin görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Araştırma Şubesi

Madde 17- Araştırma Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairenin Eğitim araştırmaları programını hazırlamak, bu program çerçevesinde öncelikleri de dikkate alarak eğitimle ilgili araştırmaları yapmak, yapılmasını sağlamak, bu amaçla Üniversiteler ve diğer akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

b) MEB'in ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak üzere; Araştırma ekipleri kurmak, üniversitelerin lisans üstü öğrencileri ve diğer araştırmacılarına araştırma desteği vermek, bütçe imkânları ölçüsünde ihale yoluyla araştırma yapılmasını sağlamak.

c) Yurt içinde ve dışında eğitimle ilgili araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi veya enstitüleri ile iş birliği yapmak, ulusal veya uluslar arası bilimsel toplantıları izleyerek, olumlu sonuçlarını eğitim sistemine kazandırmak için çalışmalar yapmak.

d) Eğitim sisteminin geliştirilmesi amacıyla eğitim araştırmalarını ve makaleleri derlemek, bilgi bankası oluşturmak ve Internet ortamında yayınlamak.

e) Eğitimle ilgili elde edilen verileri bilgi sistemlerini kullanarak analiz etmek, yorumlamak ve ilgili birimlerin hizmetine sunmak.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi

Madde 18- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairenin görevleri kapsamındaki Avrupa Birliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, proje hazırlamak ve uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve raporlaştırmak.

b) Dairenin çalışma alanları kapsamına giren konularda ülkemizle diğer ülkeler arasında imzalanan Kültürel Değişim Programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Türk eğitim sistemi ile AB, OECD ve yakın ilişkimiz olan diğer ülkelerin eğitim sistemleri arasında karşılaştırmayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak.

d) Başkanlıkça uygun görülen, eğitim ve öğretimle ilgili Türkçe veya yabancı dillerde yazılmış doküman ve materyallerin çevirilerini yapmak.

Bütçe ve Satın Alma Şubesi

Madde 19- Bütçe ve Satın Alma Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairenin yıllık yatırım ve cari bütçesini hazırlamak ve harcamaları plânlayıp uygulamak.

b) Dairenin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmeti satın almak.

c) Daireye ait hesap ve mutemetlik iş ve işlemlerini yürütmek.

d) Yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının ödenek ve tahakkukla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Dairenin bütçesi ile ilgili diğer dairelerle iş birliği kurarak, serbest bırakılan bütçe kalemlerinin harcamalarının yapılmasını sağlamak.

f) Daire ile ilgili her türlü harcamanın iş ve işlemlerini ilgili şubelerle de iş birliği yaparak mevzuatına uygun olarak yürütmek.

Eğitimi Geliştirme Şubesi

Madde 20- Eğitimi Geliştirme Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Eğitimde kaliteyi ve öğrenci başarısını artırmak amacıyla Bakanlığımızın ilgili birimleri, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde model geliştirmek ve Müfredat Lâboratuvar Okullarında pilot uygulamasını yaparak sonucu ilgili birimlere sunmak.

b) Geliştirilen modellerin yaygınlaştırılmasında ilgili birimlere rehberlik ve danışmanlık yapmak.

c) Yurt içi ve yurt dışında eğitimle ilgili yenileşme ve gelişmeleri izleyerek bu doğrultuda eğitim ortamları, öğretmen yeterlikleri, öğrenci başarı düzeyleri ve müfredatla ilgili standart geliştirme (akreditasyon) çalışmaları yapmak.

İdarî İşler Şubesi

Madde 21- İdarî İşler Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Daireye gelen evrakı Başkana sunmak veya ilgili şubelere sevk etmek, evrak kayıt ve takip işlerini yapmak, yanlış gelen evrakı ilgili daireye göndermek.

b) Dairenin temizlik, aydınlatma, ısınma, haberleşme, taşıma, araç-gereç, kırtasiye ve diğer tüketim malzemeleri, mefruşat, demirbaş eşya, ayniyat, bakım, onarım gibi iş ve işlemlerini yürütmek.

c) Dairemizin sivil savunma ve nöbet işlerini yürütmek.

d) Personele öğle yemeği verilmesi ile ilgili işleri yapmak.

e) Temizlik firması personelinin ve teknisyenlerin görevlendirilme ve devam-devamsızlıklarını takip etmek.

f) Personelin kimlik, daimi giriş kartı, toplu taşım kartı ile sağlık karnesi vb. işlemleri yürütmek.

g) Daire başkanının gözetiminde gizli yazıları muhafaza etmek ve gereğini yapmak.

h) Daire personeli arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlayacak sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemek, bu alanlarda faaliyet yapan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak personelin katılımını sağlamak.

İnsan Kaynakları Şubesi

Madde 22- İnsan Kaynakları Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairede görev yapan personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

b) Dairenin insan gücü plânlamasını yaparak ihtiyaç duyulan alanlarda personel temin etmek, gerektiğinde akademik danışman ve öğretmen görevlendirmek.

c) Dairenin görev alanına giren konularda hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının tespiti, plânlanması ve uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

d) Kurum personelinin meslekî ve bireysel gelişimini desteklemek.

e) Daire personelinin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek.

f) Dairenin yönetim kalitesinin arttırılması çalışmalarının sekreteryasını yapmak.

g) Dairenin görev alanı ile ilgili konularda Bakanlığımız Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı ve diğer birimleri ile üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

h) Bakanlık makamından gelen yazıları ilgililere tebliğ etmek ve dosyalamak.

i) Başkanlık makamınca Daire içinde yapılan genel toplantıların gündem, duyuru ve tutanaklarını hazırlamak ve dosyalamak.

İstatistik ve Plânlama Şubesi

Madde 23- İstatistik ve Plânlama Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Eğitim, öğretimle ilgili istatistikî bilgileri temin etmek, Başkanlığımız çalışma ve amaçları doğrultusunda değerlendirerek kullanıma sunmak.

b) Dairemizin görev alanı ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plânlarını yapmak.

c) Dairenin brifing dosyasını hazırlamak,

d) Dairenin şubeleri arasında koordinasyonu sağlayarak Hükûmet programı ve Bakanlığımız çalışma programında belirtilen konularla ilgili faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili birimlere göndermek.

e) Görüş istenilen konularda gerektiğinde ilgili şubelerle de iş birliği yaparak Daire görüşünü hazırlamak.

f) Bakanlığımızın ilgili birimleri ve Devlet İstatistik Enstitüsü ile iş birliği yapmak.

Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Şubesi

Madde 24- Kütüphane, Dokümantasyon ve Arşiv Şubesi  Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairenin arşivini mevzuatına uygun olarak düzenlemek, arşive ait iş ve işlemleri yürütmek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim, öğretim, müfredat ve ders kitapları ile ilgili yayınları takip etmek, kitap ve doküman olarak veya bilgisayar ortamında kullanıcılara sunmak.

c) Süreli yayınlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, gerektiğinde Yayımlar Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapmak.

d) Eğitimle ilgili bilimsel toplantılarla, fuar gibi tanıtıcı etkinliklerin tertip ve temsili ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

e) Resmî Gazeteyi ve Tebliğler Dergisini inceleyerek Daireyi ilgilendiren konuları ilgililere duyurmak.

Ölçme ve Değerlendirme Şubesi

Madde 25- Ölçme ve Değerlendirme Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Standart başarı testleri ve anketlerle eğitimde durum tespiti çalışmaları yapmak ve yıllara göre değişiklikleri belirleyerek sonuçlarını ilgili birimlerin kullanımına sunmak.

b) Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmeye yönelik bilimsel ölçütler geliştirmek ve bu amaçla ulusal ve uluslar arası düzeyde gelişmeleri  takip etmek.

c) Yıl içi öğrenci öğrenme seviyeleri ve başarılarının ölçülmesinde derslere uygun test teknikleri geliştirmek, uygulanmak üzere ilgili birimlere sunmak.

d) Öğrencilerin bilgi, beceri, kavrama yeteneklerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla standartlar geliştirmek, elde edilen sonuçlara göre öğrenme zorluklarını belirleyerek ilgili birimlere sunmak.

e) Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik standart başarı testleri plânlamak, geliştirmek ve uygulamak, bu amaçla soru bankası oluşturmak.

f) Öğretmen ve öğrenci başarısını artırmaya yönelik ölçme ve değerlendirme alanında rehberlik yapmak, broşür ve kitapçıklar yayınlamak.

g) Eğitimde ulusal ve uluslar arası öğrenci başarı düzeylerini karşılaştırmak üzere veri tabanı oluşturmak ve değerlendirmek, sonucu ilgili birimlere sunmak.

Program Şubesi

Madde 26- Program Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Eğitimdeki değişim ve gelişmeler doğrultusunda eğitim ve öğretim programlarını araştırmak, incelemek, değerlendirmek ve geliştirmek.

b) Eğitim ve öğretim materyallerini hazırlamak ve geliştirmek.

c) Komisyonlarca geliştirilen program ve materyallerin Müfredat Lâboratuar Okullarında alanda denemesini yapmak.

d) Geliştirilen eğitim-öğretim programlarını, program geliştirme modeline uygunluk açısından inceleyip değerlendirmek.

e) Program geliştirme çalışmalarında Bakanlığımızın ilgili birimleri, üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Proje Şubesi

Madde 27- Proje Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Dairenin görev tanımına giren alanlarla ilgili ihtiyaç duyulan konularda ulusal ve uluslar arası proje hazırlamak.

b) Dairenin katıldığı uluslar arası projeleri Türkiye'de uygulamak, sonuç raporlarını ilgili birimlere göndermek.

c) Proje çalışmaları ile ilgili olarak gerektiğinde Bakanlığımız birimleri, üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

Teknoloji ve Tasarım Şubesi

Madde 28- Teknoloji ve Tasarım Şubesi Müdürlüğünün Görevleri:

a) Daire birimlerince hazırlanan süreli ve süresiz yayınları ve öğretim materyallerini yayıma ve baskıya hazırlamak, gerektiğinde bu konularda Bakanlığımız ilgili birimleri ile iş birliği yapmak.

b) Dairenin grafik, tasarım, dizgi ve baskı işlerini yapmak.

c) Dairenin internet, intranet ve web sayfası ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.

d) Eğitim ve öğretimle ilgili yeni teknolojileri takip etmek, değerlendirmek, yararlanmak, uygulamak ve Dairemizin diğer birimlerine rehberlik etmek.

e) Daire birimlerince yürütülen eğitim faaliyetleri için multi-medya hazırlamak.

f) Dairenin baskı ve çoğaltma işlerini yapmak.

g) Dairedeki çalışmaların redaktesini yapmak.

Eğitim-İstihdam ve Mezunları İzleme Şubesi 

Madde 29- Eğitim-İstihdam ve Mezunları İzleme Şubesi Müdürlüğü’nün görevleri:

a) Meslekî-teknik eğitim ve öğretim sisteminde mezun olan öğrencilerin istihdam şartlarını sürdürülebilir bir yapıda, elektronik ortamda izlemek.

b) Mezunların iş hayatı içindeki başarılarını araştırmak, izlemek, varsa eğitim ihtiyaçlarını  belirlemek ve bu konularda ilgili birimlere tekliflerde bulunmak,

c)  Ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek Meslekî ve teknik  eğitimle ilgili proje, araştırma ve geliştirme ihalelerine katılmak ve teklif vermek.

d) Örgün ve yaygın  meslekî ve teknik eğitim mezunlarının istihdam ve bir üst öğretim kurumuna geçişte  karşılaştığı problemleri tespit ederek, programlar için gerekli verileri sağlamak. 

e) İş-Kur, meslekî kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, sendikalar, vakıflar ve özel şirketlerle mezunların istihdamına yönelik ortak çalışmalar yapmak.

Ulusal Referans Noktası Şubesi

Madde 30- Ulusal Referans Noktası Şubesi Müdürlüğü’nün görevleri:

a) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sertifika, belgelendirme ve eğitim standartları konularında çalışma yapmak ve  yapılacak çalışmalara katılmak,

b) Avrupa Forumu’nun 18/01/2001 tarihli önerisi doğrultusunda oluşturulan Ulusal Referans Noktası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

Mesleğe Yöneltme, Rehberlik  ve Bilgilendirme Şubesi

Madde 31- Mesleğe Yöneltme, Rehberlik ve Bilgilendirme Şubesi Müdürlüğü’nün görevleri:

a) Meslekî ve teknik eğitim alanında ulusal ve uluslar arası çalışma  şartları, istihdam imkânları, iş deneyimleri gibi konularda rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinde  bulunmak.

b) Endüstrideki teknolojik yenilikleri ve hizmet alanlarındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

c) Avrupa Birliği ve diğer kuruluşlarca yapılan meslekî eğitim konusundaki projelerinin tanıtımı, proje hazırlanması, yöntemleri ve bu konulardaki yayınların ilgililere ulaşmasını sağlamak.

d) İlköğretimden orta öğretime geçiş ve ilk, orta öğretim ve yaygın eğitim alanında bireylere meslekî kabiliyet ve kapasitelerine uygun mesleklere yönlendirme çalışmalarını yürütmek ve bu konudaki çalışmalara katılmak.

e) Ülkemizde ve diğer ülkelerde meslekî kariyer yolları, meslekî eğitim sistemleri ve belge, sertifika ve diplomaların sağladığı imkânlar konusunda bireyleri bilgilendirmek.

f) Yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde açılmış ve plânlanmış meslekî kurs, eğitim ve staj imkânları konusunda bilgi sağlamak. 

g) Meslekî ve teknik eğitim alanında uygulanan programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yararlar konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere mesleğe yöneltme, rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapmak ve yapılacak çalışmalara katılmak.

 

Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi

(METARGEM)

Madde 32- Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 42. Maddesi gereğince kurulmuş  olup bağlı VI. Akşam Sanat Okulu ve Döner Sermaye İşletmesi ile meslekî ve teknik eğitim alanlarında araştırma, plânlama ve geliştirme ile ilgili ihtiyaçları karşılamak üzere  Başkanlığa bağlı bir birim olarak görev yapar.

Bu görevler şunlardır;

a) Meslekî-teknik eğitimle ilgili yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, bunların çalışmalarını izlemek ve gerektiğinde bu çalışmalara katılmak,

b) Endüstrideki teknolojik yenilikleri ve hizmet alanlarındaki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,

c) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sertifika, belgelendirme ve eğitim standartları konularında çalışma yapmak ve  yapılacak çalışmalara katılmak,

d) Mezunların  iş hayatı  içindeki  başarılarını  araştırmak,  izlemek,  varsa  eğitim  ihtiyaçlarını belirlemek ve bu konularda ilgili birimlere tekliflerde bulunmak,

e) Avrupa Forumu’nun 18/01/2001 tarihli önerisi doğrultusunda oluşturulan Ulusal Referans Noktası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

f) Meslekî ve teknik eğitim alanında yurt dışındaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve Bakanlığın ilgili birimleriyle de işbirliği yapmak, Avrupa  Birliği’nin meslekî ve teknik eğitim programlarına katılmak ve programlara ilişkin iş, işlem ve hizmetleri yerine getirmek,

g) Ulusal veya uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek meslekî ve teknik  eğitimle ilgili proje, araştırma ve geliştirme ihalelerine katılmak ve teklif vermek.

h) Meslekî ve teknik eğitim alanında ulusal ve uluslar arası çalışma  şartları, istihdam imkânları, iş deneyimleri gibi konularda rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinde  bulunmak.

ı) İlköğretim son sınıf öğrencilerine meslekî  ve teknik eğitim alanında uygulanan programların  hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yararlar konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere mesleğe yöneltme, rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapmak ve yapılacak çalışmalara katılmak.

Danışma Kurulu

Kuruluş

Madde 33- Danışma Kurulu, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın  bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında aşağıda sayılan üyelerden oluşur,

a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan meslekî ve teknik eğitim ile ilgili bir üye,

b) Meslekî ve teknik eğitim birimlerinin genel müdürleri veya genel müdür yardımcıları,

c) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı,

d) Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanı,

e) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı temsilcisi,

f) Türkiye İş Kurumu temsilcisi,

g) Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcisi,

h) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu  temsilcisi,

ı) En çok işvereni temsil eden İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi,

i) En çok işçiyi temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsilcisi.

Danışma Kurulu Başkanı’nın bulunmaması hâlinde Kurula, Danışma Kurulu Başkanının görevlendireceği bir üye Başkanlık eder.

İhtiyaç duyulması hâlinde, toplantılara, Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşların (TÜBİTAK, KOSGEB, Üniversiteler... vb) temsilcileri ve uzmanları da çağrılabilir. Ancak, bu temsilciler oylamaya katılamazlar.

Görevler

Madde 34- Danışma Kurulu’nun görevleri şunlardır :

a) Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve geliştirme Merkezi (METARGEM)’nin  yıllık çalışma programında yer alacak faaliyetleri öncelik sırasına göre belirlemek,

b) METARGEM’in bir önceki yıla ait faaliyetlerini değerlendirmek,

c) Meslekî ve teknik eğitimin gelişimine katkıda bulunacak kararlar almak,

d)Yıllık çalışma programının uygulanması sırasında ihtiyaç duyulan tavsiye kararlarını almak.

Gündem

Madde 35- Danışma Kurulu’nun gündemi ilgili birimlerin görüşü alınarak Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM)’nce tespit edilir.

Gündem ile ilgili bilgi ve belgelerin toplantı tarihinden en az 10 gün önce kurul üyelerine incelenmek üzere gönderilmesi esastır.

Danışma Kurulu Üyeleri gerekli gördükleri konuların gündeme alınmasını Danışma Kurulu Başkanı’ndan isteyebilirler. Bu takdirde konunun gündeme alınıp alınmaması hususu oylamayla belirlenir.

Toplantı ve Çalışma Esasları

Madde 36- Danışma Kurulu olağan toplantılarını en az yılda bir defa yapar. İhtiyaç duyulması hâlinde Bakan veya Danışma Kurulu Başkanı’nın daveti veya en az 4 üyenin gerekçeli yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Danışma Kurulu, Başkan hariç üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

Kararlar, toplantıda bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunlukta sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar, alınan karara muhalif olan üyeler gerekçeli muhalefet şerhlerini Danışma Kurulu Başkanı’na yazılı olarak verirler.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar tutanakla tespit edilir, tutanak Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Danışma Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları esastır. Acil durumları ve geçerli mazeretleri sebebiyle toplantılara katılamayacak üyeler, durumlarını Danışma Kurulu Başkanı’na yazılı olarak bildirirler ve yerlerine vekil gönderirler.

Sekreterya

Madde 37- Danışma Kurulu’nun Sekreterya işleri, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi (METARGEM) tarafından yürütülür. 

Okul Müdürünün Görevleri

Madde 38- Okul müdürünün görevleri şunlardır :

a) Müdür, millî eğitimin temel ilkelerine bağlı kalarak, milli eğitimin genel amaçları ile kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm kaynakların etkili ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden ve temsilinden birinci derecede sorumludur.

b) Personelin iş bölümünü yapar ve yazılı olarak bildirir. Yetkili kurul, komisyon ve ekipleri oluşturur. Öğretmenlerin de görüşlerini alarak görev dağılımını yapar.

c) Kurumun kütüphane, makine, araç-gereci ile diğer tesisleri kullanıma hazır bulundurur. Bunların kurulmasını, geliştirilmesini, zenginleştirilmesini ve imkânlar ölçüsünde diğer öğretim kurumları ile çevrenin de yararlanmasını sağlar.

d) Kurumun düzen ve disiplini ile ilgili her türlü önlemi alır, alınan kararları zamanında ve etkili bir şekilde uygular.

e) Personelin özlük hakları ve sicil ile ilgili iş ve işlemlerini mevzuatına göre yürütür.

f) Görevini gereği gibi yapmayan personeli uyarır, bu davranışın sürdürülmesi halinde yetkisini kullanır. Yetkisi dışındaki durumları ilgili makama bildirir. Görevini üstün başarı ile yürütenlerin ödüllendirilmesini önerir.

g) İzinli veya görevli olarak kurumdan ayrılırken müdür başyardımcısını, bulunmadığı taktirde bir müdür yardımcısını, müdür yardımcısının da bulunmaması durumunda bir öğretmeni müdür vekili olarak önerir.

h) Yönetmelik, yönerge, genelge ve benzerlerini ilgililere imza karşılığı duyurur. Mevzuatın uygulanması için gerekli önlemleri alır.

ı) Kurumun ihtiyaçlarını belirler, bütçe imkânlarına göre satın alma, bağış ve benzeri yollarla karşılanması için gerekli işlemleri yaptırır.

i) Kurumda yapılan her türlü üretime ilişkin iş ve işlemleri mevzuatına göre yürütür. Bu görevi yürütebilecek yeterlikte gördüğü atölye ve meslek dersleri öğretmenleri arasından atanmış bir müdür yardımcısını teknik müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere ilgili  Makama  önerir.

j) İhtiyaç duyulan hizmet ve üretimi gerektiğinde bünyesinde bulunan Akşam Sanat Okulu Döner Sermaye İşletmesi vasıtasıyla gerçekleştirir.

k) Görev tanımında belirtilen diğer görevleri ile başkan tarafından verilen görevleri de yapar.

Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 39- Müdür yardımcısının görevleri şunlardır :

a) Müdür yardımcısı, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin plânlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.

b) Öğretmen ve diğer personelin görevlerine devamlarını yakından izler ve çalışmaları hakkında müdüre bilgi verir.

c) Memurların, iç hizmetler şefi bulunmaması durumunda da diğer personelin iş bölümünü düzenler, müdürün onayına sunar ve yürütülmesini sağlar. Ödül ve cezayı gerektiren durumları müdüre bildirir.

d) Aylık ücret ve diğer sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.

e) Müdürün ita amirliği görevini yapması durumunda, görevlendirildiğinde tahakkuk memurluğu yapar.

f) Personelin göreve başlama, görevden ayrılma, izin ve hastalık durumlarını müdüre bildirir. Bunlarla ilgili iş ve işlemleri yapar.

g) Muayene ve kabul komisyonu ile sayım komisyonuna başkanlık eder, bu konulardaki işlemleri mevzuatına göre yürütür.

h) “Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı”nın gerektirdiği iş ve işlemleri yapar.

ı) Yazışma, evrak kayıt ve havale işlemlerinin kurallarına uygun olarak yürütülmesini, istatistik ve diğer cetvellerin hazırlanmasını, gerekli defter, dosya ve çizelgelerin tutulmasını sağlar, bilgisayar teknolojisinden ve çağdaş iletişim araçlarından da yararlanır.

i) Her türlü tebligat işlemlerini mevzuatına uygun olarak gerçekleştirir, adlî ve idarî yargı ile ilgili işlemleri yürütür.

j) Kurumun bina, tesis ve araç-gerecinin düzeni, temizliği, bakımı ile kullanılabilir durumda bulundurulması ve korunmasını sağlar.

k) Görevlendirildiğinde satın alma işlemlerini yürütür.

l) Ayniyat, demirbaş ve hesap işlerinin yürütülmesini sağlar. Hesap işlerini yürüten memur veya iç hizmetler şefi olmaması durumunda bunların görevlerini üstlenir.

m) Görev tanımında belirtilen diğer görevleri ile başkan tarafından verilen görevleri de yapar.

Teknik Müdür Yardımcısının Görevleri

Madde 40- Teknik müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kurumun bakım, onarım ve donatım ihtiyaçlarını belirleyerek müdürü bilgilendirir.

b) Ambarın kontrol ve denetimini yapar.

c) Okul müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

d) Kurumdaki araç-gerecin bakım ve onarımının yapılmasını, sürekli kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar, varsa sorunların giderilmesi için önlem alır.

e) Görev tanımında belirtilen diğer görevler ile okul müdürü tarafından verilen görevleri de yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Sorumluluk:

Madde 41- Daire personeli kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından kademeli olarak üst yönetime karşı sorumludur.

Madde 42- Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin iş ve işlemleri, Tüzük yürürlüğe girinceye kadar  Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yönergesi’ne göre yürütülür.

Madde 43- 6. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi bünyesinde faaliyetini sürdürür.

Koordinasyon:

Madde 44- Daire personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde iş birliği içinde çalışmayı esas alır.

Düzenleme Yetkisi:

Madde 45- Başkanlıktaki işlerin daha verimli ve süratli yürütülebilmesi için, bu yönergede belirtilen genel esaslara aykırı olmamak şartıyla Başkan tarafından düzenlemeler yapılabilir.

Yürürlük:

Madde 46- Bu Yönerge, Bakanlık Makamı'nın onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 47- Bakanlık makamının 12.10.1993 tarih ve 1976 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan EARGED Başkanlığı Yönergesi ile Bakanlık Makamının 08.12.1992 tarih ve 420.METARGEM-92/697 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Hizmet Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme:

Madde 48- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

Ek-1 EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLÂT ŞEMASI