MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRK HALK OYUNLARI YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİCİSİ YETİŞTİRME KURSU YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi

: 14.3.1994/2403

 

 

 

        DİKKAT (!) Bu Yönerge, HAZİRAN 2011 tarihli ve 2645 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge''nin 46 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 13.3.1995/2426   TD

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezlerince; Bakanlığa ait her derece ve türdeki yaygın ve örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumları bünyesindeki halk oyunları çalışmalarını yürütecek nitelikli öğreticilerin yetiştirilmesi, çalışmaların Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda düzenli ve disiplinli olarak yürütülmesinin sağlanması, faaliyetlerin desteklenmesi ve halk oyunlarının karakteristik özelliklerini bozmadan yaygınlaştırılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönerge; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki yaygın ve örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumları bünyesinde halk oyunları çalışmalarını yürütmek üzere; gerek resmi olarak, gerekse okul ve kurumların dernek, vakıf ve okul aile birlikleri marifeti ile temin edilip görevlendirilen halk oyunları öğreticilerinin yetiştirilmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi, "yetki ve sorumlulukları ile belge tanzimine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönerge; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile 7.8.1979 gün ve 16720 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönergede geçen;

"Bakanlık" Millî Eğitim Bakanlığını,

"Genel Müdürlük" Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

"Başkanlık" Halk Eğitimi Başkanlığını,

"Merkez" Halk Eğitimi Merkezini,

"Müdür" Halk Eğitimi Merkezi Müdürünü,

"Okul ve Kurumlar" Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarını,

"Kurs" Merkezlerce halk oyunları yöre öğreticisi yetiştirmek amacı ile açılan kursu,

"Yöre" Öğretimi yapılacak halk oyunlarının ait olduğu il veya ilçeyi,

"Öğretici" Halk oyunları topluluğuna oyunlar öğreten kişiyi,

"Yöre Oyunları Öğreticisi" Halk oyunları alanında bilgi ve beceri sahibi olmakla birlikte özellikle belli yöre oyunlarının öğretiminde uzmanlaşmış kişiyi,

"Kursiyer" Kursa katılan kişiyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursları

Amaç ve Düzenleme

Madde 5 - Bakanlığa bağlı okul ve kurumlar bünyesindeki halk oyunları faaliyetlerinin düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak için nitelikli öğreticiler yetiştirmek, halk oyunlarının karakteristik yapısını bozmadan yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Türk Halk Oyunları Yöre oyunları Yetiştirme Kursları düzenlenir.

Kurs Merkezlerinin Belirlenmesi

Madde 6 - Kurs düzenlenecek merkezler Valilikçe belirlenir. Ancak ihtiyaç halinde Merkezler genel Müdürlükçe de tespit edilir.

Kursa Kabul

Madde 7 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kursa başvuru için gerekli duyuru kursun düzenleneceği ildeki Halk Eğitimi Başkanlığınca yapılır. Duyuru; okul ve kurumların dışındaki diğer bakanlıklara bağlı okul ve kurumlarla, özel ve resmi kurum - kuruluşlar, üniversiteler, belediyeler, vakıflar ve dernekleri kapsayacak şekilde kapsamlı olarak yapılır. Kursa katılacaklarda:

a. T.C. vatandaşı olmak.

b. 18 yaşını bitirmiş olmak.

c. En az ilkokul mezunu olmak.

d. Sağlık durumu öğreticilik yapmaya elverişli olmak.

e. Halk oyunları çalışmalarını yaptığını, en az bir yöre oyunu oynadığını veya öğreticilik yaptığını belgelendirmek.

Kursa Kayıt

Madde 8 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kursa kayıt olmak üzere başvuranlardan; form dilekçe, nüfus cüzdanı sureti, öğrenim belgesi, tek tabipli sağlık raporu, oyunculuğunu öğreticiliğini belirtir belgelerinin onaylı sureti istenir. Kurs sertifikası için gerekli olan üç adet fotoğraf kayıt döneminde istenebileceği gibi kurs sonunda da istenebilir.

Kursa Katılanların sayısı

Madde 9 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kurs, yöre farkı gözetmeksizin en az 12 kişinin başvurusu ile düzenlenir. Kursiyer sayısı 10 kişinin altına düştüğü takdirde kurs kapatılır ve durum bir yazı ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

Kursa Devam

Madde 10 - Kursa kabul edilenler devam etmek zorundadırlar. Merkez tarafından kabul edilebilir mazereti olmadan kurs süresinin 1/5'i kadar devamsızlık gösterenlerin kaydı silinir ve kendilerine belge verilmez.

Disiplin

Madde 11 - Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getirici, eğitim ve öğretimi aksatıcı, kursun normal düzenini bozucu, öğretmen ve kursiyerlerin huzurunu kaçırıcı tutum ve davranışları bulunan kursiyerler, yapılan uyarılara rağmen davranışlarını düzeltmedikleri takdirde kursla ilişkileri kesilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Eğitim ve Öğretim Programları

Madde 12 - Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi yetiştirme Kurslarının amacına uygun olarak, her yöre eğitiminin özel amaçları ve bu amaçları gerçekleştirecek konular, süreler ve uygulamada gözönünde bulundurulacak esaslar, Bakanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programında belirtilir.

Programların Hazırlanması

Madde 13 - Kurs programları oyunların yöresel özellikleri dikkate alınarak teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümde hazırlanır.

Programların hazırlanması ve uygulanmasında; halk oyunları alanında eğitim yapan üniversiteler, Kültür Bakanlığı, TRT ve uygun görülecek diğer kuruluşlarla işbirliği yapılır.

Programın Uygulanması

Madde 14 - Hazırlanan eğitim ve öğretim programı Genel Müdürlüğün onayından sonra uygun görülecek merkezlerde uygulanır.

Programın Süresi

Madde 15 - Kurs programında belirtilen süre içerisinde yürütülür. Ancak hazırlanacak programlar en az 3 haftalık süre ve 50 saatten az olmamak kaydiyle düzenlenir.

Kurs süresi ve uygulamada yapılacak değişiklikler Genel Müdürlüğün onayı ile gerçekleştirilir.

Programın Muhtevası

Madde 16 - Düzenlenecek kurslarda yöre özelliğine göre Genel Folklor Bilgisi, Uygulamalı Halk Oyunları Yöre Öğretimi, Temel Müzik Bilgisi, Öğretim Teknikleri, Sahne Bilgisi, Kostüm ve Makyaj, Pedagojik Formasyon, İlk Yardım, Sağlık ve Beslenme gibi dersler ağırlıklı olarak işlenir. Genel Müdürlük onayı ile gerektiğinde programa ders ilave edilmesi veya çıkarılması yapılabilir.

Değerlendirme

Madde 17 - Kursiyerlerin kurs sonu başarı değerlendirmesi, her dersin özelliğine göre ayrı ayrı olmak üzere yazılı - uygulamalı ve yazılı - sözlü sınav sonuçlarına göre yapılır.

Notlar 10'lu sistem üzerinden takdir edilir. Kursiyerlerin dersten başarılı sayılabilmesi için iki sınavdan ayrı ayrı en az 5 not alması gerekir.

Kursa devam edip sınavlarda başarı gösteremeyenlere, başarısız olduğu dersler için kursa devam etmeksizin üç defa sınava girme hakkı verilir. Üç sınav hakkında da başarılı olamayanlar açılacak kurslara tekrar devam edebilirler.

Kursu başarı ile bitirenlere ekli "Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Sertifikası" verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kursta Görevlendirilecek Eğitim ve Öğretim Görevlileri
Nitelikleri

Madde 18 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kursta görevlendirilecek öğretim elemanlarının; üniversitelerin Türk halk oyunları dalında eğitim veren bölümlerinde görevli öğretim görevlileri, Kültür Bakanlığı ve TRT alan uzmanları ile branşlara göre diğer alan uzmanlarından oluşturulması esastır. Ancak, bu nitelikte öğretim elemanı bulunmadığı takdirde üniversite ve yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olan kişiler de görevlendirilebilinir.

Programdaki "Yöre oyunları Dersi", ustalığı yörede kabul görmüş kişiler tarafından yürütülebilecektir. Bu kişiler, il halk eğitimi başkanlığınca belirlenir.

Görevlendirme

Madde 19 - Kursta görev yapacak öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri 18 inci Maddedeki esaslara göre Valilikçe yapılır. Görevlendirme onayının sureti Genel Müdürlüğe sunulur.

Gerektiğinde, doğrudan Genel Müdürlükçe görevlendirilme yapılabilir.

Görev ve Sorumluluk

Madde 20 - Kursta öğretim görevlisi olarak görevlendirilenler, görevlerini kursun düzenlediği İl Halk Eğitim Başkanının sorumluluğunda yürütürler.

Kursla ilgili bilgi ve belgeler usulünce tanzim edilip, zamanında Başkanlığa sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

Millî Eğitim Müdürlüğü

Madde 21 - Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kurslarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde Millî Eğitim Müdürlüğü şu görevleri yerine getirir.

a) Kursun yapılacağı merkezleri tesbit etmek,

b) Kursta görev yapacak öğretim görevlilerini belirlemek, görevlendirme onaylarını almak,

c) Kursun düzenlenmesini iletişim araçları yolu ile kamuoyuna duyurmak,

ç) Kursiyer kayıtlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

d) Bünyesinde halk oyunları çalışmaları düzenleyecek okul ve kurum yöneticileri ile toplantılar düzenlemek, faaliyetlerin Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için tedbirler almak,

e) Okul ve kurumlar bünyesinde niteliksiz öğreticilerin çalıştırılmaması hususunda tedbirler almak,

f) Okul ve kurumlar bünyesinde sürdürülen halk oyunları çalışmalarının denetlenmesi, değerlendirilmesi, aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

g) Okul ve kurumlar bünyesindeki halk oyunları çalışmalarının bu alanda eğitim görmüş elemanlarca yerine getirilmesini sağlamak,

ğ) Okul ve kurumlar bünyesindeki halk oyunları çalışmalarının bu alanda eğitim görmüş elemanlarca yerine getirilmesini sağlamak,

h) Kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika tanzim etmek,

ı) Gerekli bilgi ve belgeleri zamanında Genel Müdürlüğe sunmak.

İl Halk Eğitimi Başkanlığı

Madde 22 - Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kurslarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde İl Halk Eğitimi Başkanlıkları şu görevleri yerine getirir;

a) Kursun düzenleneceği merkezler ile kursta görev yapacak öğretim görevlilerini belirleyip, onaya sunmak,

b) Öğretim elemanları ile birlikte kurs programını hazırlamak,

c) Kursla ilgili ders çizelgelerini tanzim edip onaylamak,

ç) Kursiyer kayıt-kabul işlemlerinin sağlıklı olarak yürütülmesini sağlamak,

d) İldeki okul ve kurumlar bünyesinde sürdürülecek halk oyunları çalışmaları ile bu çalışmaları yürüten öğreticilere ait bilgi ve belgelerin ilgili müdürlüklerce zamanında tanzim edilebilmesi hususunda tedbirler almak,

e) Okul ve kurumlar bünyesinde izinsiz ve niteliksiz kişilerin görevlendirilmemeleri hususunda tedbirler almak,

f) Gerekli bilgi ve belgeleri zamanında Genel Müdürlüğe sunmak,

g) Okul ve kurumlardaki halk oyunları çalışmalarını periyodik olarak denetlemek, aksaklıkları belirlemek ve giderilmesi hususunda tedbirler almak,

h) Düzenli ve disiplinli çalışma göstermeyen öğreticiler hakkında gerekli idari işlemleri zamanında yapmak,

ı) Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs sertifikası tanzim edilmesini sağlamak, belgeyi onaya sunmak,

i) Halk oyunları çalışmalarının yaşatılması, yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi hususunda özendirici çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

j) Yöre oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kurslarını başarı ile tamamlayanların bilgi karteksini tanzim etmek, gerekli bilgileri zamanında işlemek, kursları başarı ile bitirenlerin listesini okul ve kurumlara zamanında ulaştırmak,

k) Okul ve kurumlar bünyesinde öğreticilik yapacakların çalışma izinlerinin alınmasını sağlamak.

Merkez Müdürlüğü

Madde 23 - Kursların yürütülmesi ve düzenlenmesinde Merkez Müdürlükleri şu görevleri yerine getirir;

a) Kursiyer kayıt-kabul işlemlerini usulünce yerine getirmek,

b) Kurs yeri temin etmek,

c) Başkanlık işbirliğinde kursta görevlendirilebilecek öğretim elemanlarını tesbit etmek,

ç) Öğretim görevlileri ile diğer görevlilerin görevlendirme onaylarının alınmasına dair işlemleri yürütmek,

d) Başkanlık ve öğretim görevlileri işbirliğinde program ve ders çizelgelerini hazırlayıp, onaya sunmak,

e) Merkezin görev alanı içerisindeki okul ve kurumlar bünyesinde sürdürülen halk oyunları çalışmalarını Başkanlık işbirliğinde izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

f) Aksaklıkların giderilmesi hususunda gerekli tedbirleri almak,

g) Okul ve kurum müdürlükleri ile işbirliği yapmak,

h) Kursu başarı ile tamamlayanlara kurs sertifikası tanzim etmek, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında Başkanlığa sunmak.

Okul ve Kurum Müdürlükleri

Madde 24 - Faaliyetlerin yürütülmesinde okul ve kurum müdürlükleri şu görevleri yerine getirir;

a) Görevlendirecekleri öğreticilerin halk oyunları alanında Genel Müdürlükçe açılan "Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kurslarını" bitirmiş, sertifika sahibi elemanlardan olmasını sağlamak,

b) Bugüne kadar okul ve kurumlarındaki çeşitli amaçlara yönelik halk oyunları çalışmalarını yürüten ve belge sahibi olmayan öğreticilerin düzenlenecek kurslara katılmalarını teşvik etmek,

c) Okul ve kurumlarında öğretici olarak görevlendirilecek elamanların çalışma izinlerinin alınmasını sağlamak,

ç) Çalışmalarla ilgili görülen aksaklıkların giderilmesi hususunda tedbirler almak ve Başkanlığa zamanında bildirmek,

d) Halk oyunları çalışmalarına katılacak öğrenci veya kursiyerlerin sağlık kontrolünden geçirilmelerini sağlamak,

e) 18 yaşından küçük kursiyerler için veli muvafakatını almak.

Yöre Oyunları Öğreticileri

Madde 25 - Okul ve kurumlar bünyesindeki çeşitli amaçlara yönelik halk oyunları çalışmalarını yürütmek üzere görevlendirilen Yöre Oyunları Öğreticileri şu görevleri yerine getirirler.

a) Halk oyunları çalışmaların Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda yürütmek,

b) Verilen görevleri zamanında yerine getirmek,

c) Kursla ilgili çalışma planını hazırlayıp, okul veya kurum müdürünün onayına sunmak,

ç) Gerekli bilgi ve belgeleri zamanında tanzim edip, ilgililere sunmak,

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 26 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D Yönergenin yürürlüğe girmesi ile Bakanlığa bağlı okul ve kurumlar bünyesinde; Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Yetiştirme Kursu sertifikasına sahip olmayan kişilere hiç bir surette çalıştırıcılık - öğreticilik yapma fırsatı verilmeyecektir. Ancak; Üniversiteler ve yüksekokulların Türk halk oyunları bölümlerinde görevli öğretim görevlileri (alanda), söz konusu bölüm mezunları, Türk halk oyunları yöre oyunları öğreticisi yetiştirme kurslarında öğretim elemanı olarak görev yapmış olanlar, Üniversitelere bağlı Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk halk oyunları bölümünde öğrenci olup bölüm başkanlıklarınca kendilerine çalıştırıcılık yapabileceklerine dair belge verilenler ayrıca bir belgeye gerek olmaksızın okul ve kurumlar bünyesinde öğreticilik-çalıştırıcılık yapabileceklerdir.

Seçici kurul üyesi belgesine sahip olanlar Türk halk oyunları yöre oyunları öğreticisi yetiştirme kursuna katılıp sertifika almadıkları takdirde çalıştırıcılık-öğreticilik yapamazlar.

Kursun henüz açılamadığı illerdeki çalışmalar, Bakanlığa bağlı kurumlardan belge almış olan kişiler tarafından yürütülmeye devam edilebilecektir.

Madde 27 - Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursları ile ilgili olarak düzenlenecek kurs sonu sınavlarında gerektiğinde Genel Müdürlükçe sınav gözlemcisi bulundurulur.

Madde 28 - Merkezler bünyesinde açılacak halk oyunları kurslarında, Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Sertifikası'na sahip olanlara öncelik tanınır.

Madde 29 - Görev ve sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmeyen disiplinsiz davranışlarda bulunan sertifika sahipleri hakkında gerekli idari işlem yapılır. Bu durumdaki kişilerin yazılı olarak uyarılmaları ve savunmalarının alınması esastır. Hatalı görülenler 1 yıl süreli hak mahrumiyeti ile cezalandırılır ve hataların tekerrürü durumunda belgeleri iptal edilir.

Madde 30 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Açılacak kurslara kişiler birden fazla yöre oyunları dalında katılabilirler

Herhangi bir yöre oyunları öğreticisi yetiştirme kursunu başarı ile tamamlayıp başka bir yöre oyunları kursuna katılmak isteyenler, programdaki ortak derslerden muaf tutulurlar. Aynı şekilde, programdaki dersler mesleki uzmanlık alanına girenler, diploma ve içeriğindeki esasa göre ilgili derslerden muaf tutulurlar.

Madde 31 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kurs sonunda, kursu başarı ile tamamlayıp sertifika almış olanların isimleri ildeki tüm okul ve kurumlara bir yazı ile bildirilir. Çalıştırıcılık-öğreticilik, okul ve kurum müdürlüklerince mülki amirliklerden alınacak "Çalışma Onayı"na bağlı olarak yürütülür. İlçe milli eğitim müdürlükleri çalıştırıcılar ve öğreticiler için mülki amirliklerden aldıkları çalışma onaylarının bir suretini 15 gün içerisinde il halk eğitimi başkanlıklarına sunarlar.

Sertifika sahibi olan öğreticiler için il halk eğitimi başkanlıklarında "Bilgi Karteks"i tutulur. Kişilerin çalışmalarına ait bilgiler zamanında işlenir.

Okul ve kurumlar bünyesindeki faaliyetler denetlemeye yetkili amirler tarafından denetlenir. İlçelerdeki denetim işlemleri, ilçe milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek bir şube müdürünün başkanlığında periyodik olarak yürütülür.

Bu çalışmalarda, il halk eğitimi başkanlıklarınca belirlenecek uzman elemanlarda bulundurulabilecektir. Denetim sonunda tanzim edilen raporların bir sureti başkanlığa sunulur.

Madde 32 - Kursa katılanların her türlü yol, konaklama, eğitim ve benzeri giderleri kendilerince karşılanır.

Madde 33 - Kurslar ihtiyaç halinde Bakanlık Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapılarak da düzenlenebilir.

Madde 34 -(Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kurs sonunda yapılan sınavlarda başarılı olamayanlar için müstakil sınav düzenlenemez. Bu durumlarda olan kursiyerler daha sonra açılacak kursların dönem sonu sınavlarına katılabilirler.

Madde 35 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Kurslarda öğretim elemanı olarak görev yapmış olanlara talepleri halinde, görev yaptıkları il valiliğince öğreticilik-çalıştırıcılık sertifikası verilir. Verilen bu sertifika "Türk Halk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu" sertifikası ile aynı niteliğe sahiptir. Bu tür sertifika almak için başvuruda bulunan öğretim elemanının öğreticiliğini-çalıştırıcılığını veya oyunculuğunu ayrıca belgelendirmesi gereklidir.

Madde 36 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Birden çok yöre oyunları öğreticisi kursu düzenleyen merkezlerde; programdaki teorik ve uygulamalı dersler paralel yürütüleceği gibi bölgenin, merkezin, kursiyerlerin özellikleri dikkate alınmak kaydıyla teorik ve uygulamalı Ortak Dersler önce, tamamen uygulamalı olan yöre oyunları dersi daha sonra ayrı olarak işlenebilinir. Bu şekildeki uygulamada ortak dersleri başarı ile tamamlayanlara geçici bir belge verilmek suretiyle çalıştırıcılık görevlerini yürütmeleri sağlanır.

Madde 37 - (Değişik: 13.3.1995/2426 T.D) Ülke düzeyindeki faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, uygulamada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, alanla ilgili kurum-kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanması amacıyla Genel Müdürlük bünyesinde bir Danışma Kurulu oluşturulur. Genel Müdürün başkanlığındaki kurul; Üniversite, Kültür Bakanlığı, TRT ve belirlenecek diğer alan uzmanlarından oluşturulur. Kurulda görev yapacaklar, Genel Müdür tarafından belirlenir ve üç yıllık süreler halinde görev yaparlar. Yıllık olağan toplantıların birincisi Kasım ayının ilk haftası içerisinde, ikincisi, Nisan ayının ikinci, haftası içerisinde yapılır. Alınan kararlar Bakanlık Onayı ile uygulamaya konulur. Toplantılarda, bakanlık eğitim dairelerinden birer temsilci de bulundurulur. İlgili genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kurulun tabii üyesidirler. Sekreterya, kurslar şubesi müdürlüğünce yürütülür.

Genel Müdürün veya en az iki üyenin talebi ile olağanüstü toplantılarda düzenlenebilir.

Geçici Madde 1 - Bu Yönergenin yayımı tarihinden önce İstanbul Valiliğince düzenlenen Halk Oyunları Eğitmeni Yetiştirme Kursunu başarıyla tamamlayanların kurs bitirme belgeleri 3 ay içerisinde "Türk Oyunları Yöre Oyunları Öğreticisi Yetiştirme Kursu Sertifikası" ile değiştirilir.

Kursa devam edip başarılı olamayanlar için yönergenin 17 ve 34 üncü maddelerindeki hükümler doğrultusunda işlem yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 38 - Bu Yönerge Bakanlık Makamının Onayından sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 39 - Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ek-1 Yetiştirme Kurs Sertifikası