ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

 

Tebliğler Dergisi   : EKİM 1995/2440

Ek ve Değişiklikler:
1)                                                  (EYLÜL 2000/2516     TD)
2)                                                  (TEMMUZ 2002/2538 TD)

Bu Yönetmelik, Mart 2009 tarihli ve 2618 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ''Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'' ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kuruluş

Madde 1- Özel.……...…...(Okulun adı yazılacak) ..….…………......okulu/Lisesi (Kurucunun adı yazılacak)........……….....kuruculuğunda (Okulun adresi yazılacak) ..............………......................... adresinde kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, okulda eğitim-öğretimi, yönetimi, öğrenci kayıt ve kabulü, öğrenci devam ve devamsızlığı, öğrenci nakilleri ve öğrenci başarısının tespiti ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik okulda, yönetim, eğitim-öğretim, kurum personelinin atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğrenci kayıt ve kabulü, öğrenci devam ve devamsızlıkları, öğrenci nakilleri, öğrenci başarısının tespiti ve öğrencilere ait iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 4- (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Bu Yönetmelik, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar (Aşağıdaki tanımlardan okul türü ile ilgili olan tanımlar yazılacaktır.)

Madde 5- (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Bu Yönetmelikte geçen:

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

Valilik: . . . . . . . . . . . . . Valiliğini,

Kurucu: Okulun sahibini,

Kurucu Temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

Okul: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okulunu / Lisesini,

Genel Müdür: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kurumlarının genel müdürünü, ( Aynı kişi veya kuruluşa ait özel öğretim kurumlarının adları yazılacaktır.)

Okul Müdürü: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okulu / Lisesi müdürünü,

Öğretmen: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okulunda / Lisesinde görev yapan, kadrolu veya ücretli öğretmenleri,

Uzman Öğretici: Alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticileri,

Usta Öğretici: En az orta öğretim mezunu ve alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan öğreticileri,

Dönem: Ders yılının dinlenme tatilleri arasındaki . . . . günlük eğitim-öğretim süresini,

Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan ve en az 180 iş gününü kapsayan süreyi,

Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

İlkeler

Madde 6- Öğrenci kayıt kabulü, nakli, devam devamsızlığı, başarısının tespiti ile ücretlerinin tespit ve tahsili ve çalışma takvimi konularında aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurulur.

a) Öğrenci kayıt kabulü, nakli ve devam devamsızlığında "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

b) Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsilinde, "Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği", ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili olarak da "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

c) (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Özel okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla beraber, okul müdürlüğünce hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takvimi de uygulanabilir.

ç) (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Öğrencinin yeteneğine ve özelliğine göre gerekirse bireyselleştirilmiş öğretime ve buna bağlı olarak bireysel değerlendirmeye gidilir. (573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında açılan okullar yazacak.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Okulun Amacı, Bölümleri ve Öğretim Şekli

Okulun Amacı

Madde 7- Okulun amacı; öğrencileri Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek üzere;

a) Öğrencilerin; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

b) Öğrencileri; hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip ve insan haklarına saygılı kişiler olarak yetiştirmek,

c) Öğrencilerin; topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamak,

ç) Okulun bir eğitim öğretim kurumu olmasının yanısıra, çevrenin bir kültür merkezi olması gerektiğinden hareketle; çevre, aileler ve diğer okullarla iyi ilişkiler kurmak,

d) Öğrencilerin yetenek ve niteliklerini modern metodlarla geliştirebilmeleri maksadıyla program ve projeler geliştirmek, eğitimin kalitesini yükseltmek,

e) Öğrencilerin ilgi istek, yetenek ve yaşlarına uygun beceriler kazanarak yüksek öğretim kurumlarına hazırlanmalarını sağlamak,

f) (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Öğrencilerin, okuma, anlama, yazılı ve sözlü iletişimde düşüncelerini düzgün ve tutarlı bir şekilde anlatabilmek, toplum içinde rahat konuşup düşüncelerini açıklayabilmek, amacıyla Türkçe'yi çok iyi kullanmalarını sağlamak,

g) Öğrencilerin müzik, sahne sanatları, resim ve plastik sanatlar gibi güzel sanatlardaki yeteneklerini geliştirmelerini teşvik etmek,

h) Öğrencilerin, değişik kültürlerin yer aldığı dünyamızdaki güncel olay ve sorunların bilgi ve bilincinde olmalarını sağlayacak, barış ve adalet ülkülerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak,

ı) Öğrencilerin, sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılmalarını sağlamak,

i) (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Öğrencilerde ilgi ve istek uyandırarak onları bilimsel araştırmaya yöneltmek, teorik ve uygulamalı bilimlerde neden-sonuç ilişkilerini anlamalarına olanak hazırlamak,

k) (Ek: EYLÜL 2000/2516 TD) Öğrencileri; güncel konularda, yakın çevre, yurt ve dünya sorunları üzerinde düşünmeye yönlendirerek olaylara eleştirel bakış açısıyla çözüm üretme becerilerini geliştirmek,

l) (Ek: EYLÜL 2000/2516 TD) Öğrencilerde; yaşadığımız çevrede toprak, su, hava ve gürültü kirliliğini önlemenin duyarlılığı içinde, çevre bilincini uyandırmak ve onları bu sorunlar üzerinde düşünmeye ve çözüm üretmeye yöneltmek,

m) (Ek: EYLÜL 2000/2516 TD)Öğrencilerin Atatürk'ün "Yurtta barış, Dünya'da barış" anlayışının felsefesi içinde, öncelikle yurt içinde toplumsal barış ve huzuru sağlamanın önemini kavramalarına ve onları dünyada barış, dostluk ve kardeşliğin asgarî koşullarını düşünmeye yöneltmek,

n) (Ek: EYLÜL 2000/2516 TD)ğrencileri Ülkemizin Avrupa Birliği'ne giriş ve bütünleşmesinin önemi ile gereği üzerinde düşünmeye; kendi düzeylerinde bu konularda çözüm üretmeye yöneltmek,

o) (Ek: EYLÜL 2000/2516 TD)Öğrencileri, Ülkemizin ekonomik kalkınmasının ve gelişmesinin kriterleri üzerinde düşünmeye yöneltmek,

amaç kabul edilmiştir

Kurucuya Ait Okullar(1)

Madde 8-(Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD)Kurucunun;

a) Anaokulu,

b) İlköğretim okulu,

c) Genel Lise,

d) Fen Lisesi,

e) Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille Yapan Lise,

f) Yabancı Dil Ağırlıklı Lise,

g) . . . . . . . . Meslek Lisesi,

h) . . . . . . . . . . . .

okulları vardır.

Öğretim Şekli(2) (Kurum aşağıdaki bentlerden, okulun türüne ve uygulayacağı programa uygun olanları yazacak.)

Madde 9-(Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Kurumun:

a) Anaokulunda, tam gün karma eğitim-öğretim yapılır.

Anaokulunda;

1- Uyku odası vardır / yoktur.

2- 5 ve 6 yaş grubu çocuklara, yabancı dil öğretim etkinlikleri programı uygulanır.

b) İlköğretim okulunda, tam gün karma eğitim-öğretim yapılır.

İlköğretim okulunda;

1-Pansiyonu vardır / yoktur.

2- İlköğretim okulu bünyesindeki ana sınıfı 5 ve 6 yaş grupları ile 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında, yabancı dil öğretim etkinlikleri programları uygulanır.

3- İlköğretim okulunun 6, 7 ve 8 inci sınıflarında fen bilgisi dersleri lâboratuvar çalışmaları yabancı dil ile destekli yapılır.

c) Orta öğretim okulunun önünde hazırlık sınıfı vardır./yoktur. Tam gün karma eğitim-öğretim yapılır.

Orta öğretim okulunda;

1- Pansiyonu vardır / yoktur.

2- Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerde Fen Grubu ve Matematik derslerinin öğretimi yabancı dille yapılır.

d) . . . . . . . . . . . . (Farklı program ve uygulama yapan kurumlar yazacak)

 

İKİNCİ KISIM

Kurum Personeli, Atama, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yönetim (Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.)

Madde 10- Okulda;

a) Genel Müdür,

b) Genel Müdür Yardımcısı,

c) Okul Müdürü,

d) Okul Müdür Başyardımcısı,

e) Okul Müdür Yardımcısı,

görevlendirilir.

Eğitim-Öğretim (Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.)

Madde 11-(Değişik:> EYLÜL 2000/2516 TD) Okulda, eğitim-öğretim hizmetleri için,

a) Bölüm Başkanı,

b) Zümre Başkanı,

c) Bilgisayar Formatör Öğretmeni,

d) Branş Öğretmeni,

e) Sınıf Öğretmeni,

f) Atölye Şefi,

g) Koordinatör Rehber Öğretmen,

h) Rehber Öğretmen,

ı) Psikolog,

i) Sosyolog,

j) Uzman ve Usta Öğretici,

k) Laboratuvar Öğretmeni,

l) Ölçme ve Değerlendirme Servisi Yöneticisi,

m) Ölçme ve Değerlendirme Servisi Uzmanı,

n) Kurslar Servisi Yöneticisi,

o) .......(Varsa diğerleri).....

kadroları oluşturulur.

Diğer Personel (Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.)

Madde 12- Okulda, diğer hizmet alanları için,

a) Müşavir-(Danışman),

b) Personel Müdürü,

c) Muhasebe Müdürü,

ç) Halkla İlişkiler Müdürü,

d) Personel Şefi,

e) Okul doktoru,

f) Hemşire,

g) Memur,

h) Şoför,

ı) Aşçı,

i) Hizmetli,

j) Bekçi,

k) Bahçıvan,

l) Teknisyen

ve benzeri unvanlarda personel istihdam edilir.

Görevlendirme ve Atamalar

Madde 13- Görevlendirme ve atamalarda, 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu", 625 sayılı "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ile "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" ve diğer mevzuat hükümleri esas alınır.

Diğer personele valilikçe çalışma izni verilir.

Görev Yetki ve Sorumluluklar

Madde 14- Okullardaki yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevliler; görev yetki ve sorumlulukları bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim kurumları ve orta öğretim kurumlarının yönetmeliklerindeki hükümler ve okullarla ilgili resmî mevzuat hükümleri ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Kurucu veya kurucu temsilcisi okulun eğitim ortamının gereği gibi sağlanmasıyla görevlidir. Bu sebeple kurucu veya kurucu temsilcisi gerekli maddi imkanların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gereçlerin temini, bina ve diğer müştemilâtın yeterli hale getirilmesi gibi hususlardan birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a) Her yıl okulun malî bütçesini tanzim eder.

b) Eğitim-öğretimle ilgili olarak okul genel müdürü veya müdürünce alınması için talepte bulunulan araç ve gereçler ile diğer ihtiyaçları temin eder.

c) İşlerin gereği gibi yapılabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel istihdam eder.

ç) (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) İzin kullanacak olan; genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman, usta öğretici ve diğer personele izine ayrılabilmesi için genel müdür ve müdürle birlikte uygun görüş bildirir.

d) Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılarak öğretmenlerin problemlerini ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

e) Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, okulun eğitim-öğretim işlerine karışmaz.

f) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin maaş ve ücretlerinin zamanında ödenmesini, sigorta ile ilgili işlemlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını temin eder.

g) Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izni onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.

h) Okulun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri takip eder, muhasebe ile ilgili defter, dosya, kayıt ve makbuzların tutulmasını sağlar.

ı) Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya verilen görevleri yapar.

i) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili madde hükmüne göre genel müdür yoksa müdürle birlikte yılda bir defa malî rapor hazırlayarak, Bakanlığa gönderir.

j) Vergi, sigorta ve benzeri işlemlerin mevzuatına uygun olarak zamanında yapılmasını temin eder.

k) Müdürlük makamının her hangi bir sebeple boşalması halinde yeni müdür görevlendirmek için gerekli tedbiri alır.

Genel Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları (Genel müdürü bulunan kurumlar yazacak)

Madde 16-(Değişik birinci fıkra: EYLÜL 2000/2516 TD) Genel Müdür; kurumların yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin plânlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Bakanlığa karşı sorumludur.

(Değişik ikinci fıkra: EYLÜL 2000/2516 TD) Genel müdür, bütün kurumları ilgilendiren müdürler kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Diğer yönetim kadrolardan kendisine intikal eden raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar.

Ayrıca;

a) Okulda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, memur ve diğer personelin ilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

b) Okulda eğitim-öğretim ve yönetim işlerin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) İzin kullanacak olan personele, kurucu ve ilgili müdürle birlikte muvafakat verir.

ç) Yönetim, eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

d) Genel Müdür, okul müdürünün 1 inci sicil amiri okulda görevli müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin 2 nci sicil amiri olarak usulüne uygun sicil raporlarını doldurur.

e) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için tedbirler alır, yapılan faaliyetleri kontrol eder.

f) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre, kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

g) Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin çalışma izni onaylarının zamanında alınması için gerekli tedbirleri alır.

Genel Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları (Gen.Yd.Yrd. bulunan kurumlar yazacak)

Madde 17- Genel müdürün en yakın yardımcısıdır. Genel müdürün kurumda bulunmadığı zamanlarda genel müdürün yetkisini taşır. Genel müdürün vereceği işleri yapar.

Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 18- Okul Müdürü; Okulun yönetiminden, eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve rehberlik hizmetlerinin plânlanmasından ve yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için dengi resmî okul mevzuatında belirtilen görevlerle birlikte;

a) Bu yönetmelikte ve dengi resmî okul yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe bütün kurullara ve çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara başkanlık etme,

b) Diğer yönetim kadrolardan kendisine intikal eden raporları inceleme ve gereğinin yapılmasını sağlama,

c) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapma, eğitim-öğretim faaliyetlerinin plânlanmasını sağlama, faaliyetlerin yapılması ile ilgili görev taksimini yapma, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken faaliyetler için gerekli izinleri alma,

ç) Eğitim, öğretim ve yönetim faaliyetleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlama,

d) Okulda görevli diğer yönetici personelle öğretmen, uzman, usta öğretici, memur, hizmetli ve diğerlerinin yetişmeleri, ilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli tedbirleri alma,

e) Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereçleri kontrol etme, kullanılmaya hazır hale getirmeye, eksiklerinin tespiti ve tamamlanması için genel müdür/kurucu nezdinde teşebbüslerde bulunma,

f) Öğretmen, uzman, usta öğreticilerle diğer yönetim görevlilerin faaliyetlerini plânlı olarak yapmalarını, sağlama,

g) Okul müdürü, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ve diğer personelin1 inci sicil amiri olarak sicil raporlarını usulüne uygun olarak doldurma

görevlerini de yapar.

Müdür Başyardımcıları ve Müdür Yardımcılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 19- Okul müdürünün vereceği eğitim-öğretimle ilgili görevlerle birlikte dengi resmî okul yönetmeliklerinin kendilerine verdiği görevleri yaparlar.

Bölüm Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları(3) (Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan orta öğretim kurumları yazacak)

Madde 20- (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan özel okullarda zümre başkanı yerine; zümre öğretmenlerince kendi aralarından seçecekleri bir öğretmen, okul müdürünce bölüm başkanı olarak görevlendirilir.

Bölüm başkanı, aynı zamanda o dersin zümre öğretmenleri başkanıdır. Bölüm başkanları özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok 10 saat derse girerler.

Bölüm başkanı, zümre başkanlığı görevinin yanı sıra eğitim-öğretimin niteliğinin geliştirilmesi yönünde aşağıda belirtilen görevleri de yapar:

a) Ders öğretmenleri ve yönetim arasındaki koordinasyonu sağlar.

b) Zümre öğretmenleriyle yıllık çalışma plânı hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

c) Dersle ilgili programların, dersin amaç ve ilkelerini gerçekleştirecek şekilde uygulanmasını sağlayarak ders öğretmenleri arasındaki iş birliğini geliştirir.

d) Ders öğretmenlerince gerekli araştırmaların yapılmasını sağlar ve sonuçların değerlendirilmesini izler.

e) Diğer zümre başkanları ile yakın iş birliği yaparak öğrencilerin daha iyi yetişmelerine yardımcı olur.

f) Ders öğretmenleri ile birlikte çevredeki eğitim-öğretim kurumları arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Öğretim programlarının uygulanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi yönünde oluşturulan görüşleri okul yönetimine bildirir.

g) Diğer bölüm başkanları ile yapılan toplantılarda alınan kararları ders öğretmenlerine ulaştırır. Programların ve çalışmaların paralel yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

h) Okul müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapar.

Diğer özel okullarda da isteğe bağlı olarak bölüm başkanlığı oluşturulabilir.

Zümre Başkanlığının Kuruluşu

Madde 21- Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen statüde zümre başkanlığı ancak aynı branşta en az üç öğretmen bulunması halinde ihdas edilir. Aksi takdirde zümre başkanlığı 22 nci maddede belirtilen görevleri kısım müdürleri ile birlikte yerine getirecek şekilde resmî benzeri okul mevzuatında belirtilen statüde kurulur.

Zümre başkanlığı ihdas edilmesinde eğitim-öğretimi birbirine yakın olan Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı dersleri; Millî Tarih, Millî Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih, Coğrafya dersleri; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri bir bütün halinde düşünülerek bu gruplara birer zümre başkanlığı verilebilir.

Zümre Başkanlıklarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 22- Zümre Başkanı, başkanı bulunduğu dersle ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin plânlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

a) Zümre başkanı olarak tayin edileceklerin;

1) Başkanı olacağı branştaki veya branşlardaki öğretmenler arasında kıdemli,

2) Branşıyla ilgili bilimsel eser, kitap, makale ve benzeri çalışmalar yapmış,

3) Alanıyla ve eğitim-öğretimle ilgili konularda hizmetiçi eğitim kurslarına katılmış,

4) Öğretmenlik görevinde son üç yıl üst üste başarılı raporlar almış,

5) Temsil niteliğine sahip, girişimci, araştırmacı,

6) Arkadaşlarıyla iyi geçinen, organize kabiliyetine sahip olmaları tercih sebebidir.

b) Görevinde başarısızlığı tespit edilen zümre başkanları değiştirilir.

c) Zümre başkanları özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada azami 5 ile 10 saat arasında derse girerler. Diğer zamanlarında resmî dengi okul mevzuatında belirtilen görevlerle aşağıda belirtilen işleri yaparlar.

1) Okul müdürü ile birlikte kendi branşındaki öğretmenlerin derslerine girer. Okul müdürü tarafından öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesinde görüşleri alınır.

2) Zümre öğretmenleri kurulu toplantılarına başkanlık eder.

3) Sorumlu bulunduğu dersle ilgili yıllık, ünite ve günlük plânların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.

4) Sınavların mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlar.

5) Sınavlarda ölçme ve değerlendirme, teknik, metot ve benzeri yönlerden birliğin sağlanması için tedbir alır. Öğretmenler arasında eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birliğin sağlanması için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların geçerli, güvenilir ve amaca uygun ölçme yapmaya yeterli olup olmadığı hususunda öğretmenlerle birlikte gerekli tedbirleri alır.

6) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespitini yaparak, güçlüklerin giderilmesi için gerekli tedbirler alır.

7) Maiyetinde bulunan aday öğretmenlerin yetişmeleri için gerekli tedbirleri alır.

8) Aday olmayan öğretmenlerin iş başında eğitimi için gerekli imkânı hazırlar.

9) Kendi branşındaki öğretmenlerin sicil raporlarının doldurulmasında yazılı görüşünü bildirir.

Ölçme ve Değerlendirme Servisi Yöneticisi

Madde 23- Ölçme ve değerlendirme servisi yöneticisi, öğrencilerin genel başarı seviyesini, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle, öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespiti işlemlerini, ilgili zümre başkanı ve öğretmenlerle işbirliği yaparak tespit etmek ve bu yönde tedbirler almak için koordine görevi yapar.

Servis yöneticisi bu amaçla aşağıdaki işleri yapar:

a) Her dönem en az ..........defa her dersten okulun bütün öğrencilerinin katıldığı, okul merkezî sınavları yapılmasını organize eder.

b) Yapılan sınav sonuçlarını değerlendirerek her öğrencinin öğrenemediği konuları ayrı ayrı tespit eder.

c) Öğrencinin ferdî başarısı ile şubesi içindeki ve okulun aynı sınıflar içindeki başarı derecesini tespit eder. Her öğrencinin derslere göre başarı grafiğini çıkarır.

ç) Ölçme değerlendirme faaliyetleri sonunda yaptığı tespitleri bir rapor halinde ilgililere iletilmek üzere okul müdürüne verir.

d) Bütün çalışmalarında zümre başkanları, öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler koordinatör rehber öğretmen, öğrenci ve diğer ilgililerle işbirliği yapar.

e) Ölçme ve değerlendirme işinde kullanılmak üzere bir soru bankası kurar.

f) Öğrencilerin başarı durumlarıyla ilgili velilerle görüşme yapar. Resmî mevzuatta belirtilenler dışında, öğrencilere veya velilere verilmek üzere ara karneler hazırlar. Ara karneler bir aydan fazla olmamak üzere belli zaman aralıklarında verilir.

Servisin yaptığı ölçme ve değerlendirme çalışmaları sınıf geçme işlemlerinde esas alınmaz.Öğretmenler yaptıkları sınavların sonuçlarını bu servise verirler.

Kurslar Servisi Yöneticisi

Madde 24- Kurslar servisi, öğrencilerin yetenekleri ölçüsünde gelişmeleri ve bilgi yönünden eksik kalan taraflarını telâfi etmeleri için öğrenci velilerinin istekleri de dikkate alınarak yönetim kurulu ile işbirliği içerisinde, Öğrencileri Yetiştirme ve Sınavlara Hazırlama Kursları Yönergesi hükümleri doğrultusunda;

a) Öğrencileri yetiştirmek ve sınavlara hazırlamak maksadıyla kurslar düzenler.

b) Ölçme ve değerlendirme servisi, zümre başkanları ve öğretmenlerle iş birliği yaparak öğrencilerin bilgi yönünden eksik kaldıkları konularda tamamlama kursları açılması için gerekli plânları yapar.

Servisçe düzenlenen kurs mahiyetindeki çalışmalara öğrencilerin katılması mecburî değildir.

Koordinatör Rehber Öğretmen

Madde 25- Koordinatör rehber öğretmen çalışmalarında gizliliğe önem vererek "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği" nin kendisine verdiği görevleri yapar.

Bu Yönetmelikte belirtilen servislerden, genel müdürden, okul müdürlüğünden öğretmenlerden ve diğer ilgililerden kendisine intikal eden konularda gerekli inceleme ve araştırmayı yapar.

Koordinatör rehber öğretmen, her öğretim yılı başında ilgililerle işbirliği yaparak "öğretim yılı Veli-Öğrenci Rehberi" ni hazırlar.

Bu rehberde asgarî

a) Okulun vakit çizelgesine,

b) Öğretmen ve yönetici listesine,

c) Memur listesine,

ç) Sınıfın rehber öğretmenleri listesine,

d) Eğitici kollar listesine,

e) Öğretmen ile Veli görüşmesi tarih, yer ve zaman çizelgesine,

f) Ara sınav tarihleri listesine,

g) Öğrenci ve velinin

Öğretmenler, uzman ve usta öğreticiler

Madde 26- Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler dengi resmî okul yönetmeliklerinde belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yaparlar.

Lâboratuar Öğretmenleri

Madde 27- Lâboratuar öğretmenleri, görevli oldukları lâboratuarlarda branş öğretmenin vereceği işleri yapar. Öğrencilerin lâboratuar çalışmalarının değerlendirilmesinde öğretmenler, lâboratuvar öğretmeninin de görüşünü alır.

Rehber Öğretmenler

Madde 28- Koordinatör rehber öğretmenin vereceği işlerle birlikte "Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği"nde belirtilen görevleri yaparlar.

Müşavir (Danışman)

Madde 29- Kurucu veya kurucu temsilcisi, ihtiyaç duyduğu alanlarda, kendisine veya genel müdüre/okul müdürüne bağlı olarak çalışacak müşavirler (danışmanlar) görevlendirilebilir.

Diğer Personel

Madde 30- Bu yönetmelikte ve resmî benzeri mevzuatta görevleri belirtilmeyenler, genel müdürün, okul müdürünün ve okul müdür yardımcılarının vereceği görevleri yaparlar.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurullar

Kurullar (Aşağıdaki kurullardan okulda oluşturulacak olanlar yazılacak

Madde 31- Okulda;

a) Yönetim kurulu,

b) Öğretmenler kurulu,

c) Şube öğretmenler kurulu,

ç) Zümre öğretmenler kurulu,

d) Zümre başkanları kurulu,

e) Okul rehberlik hizmetleri kurulu,

f) Disiplin kurulu,

g) (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Onur kurulu ile okul öğrenci kurulu,

h) ....(Varsa diğerleri yazılacak)......

oluşturur.

Yönetim Kurulu

Madde 32 -Yönetim kurulu varsa genel müdürün yoksa okul müdürünün başkanlığında okul müdürü ve okul müdürü yarımcılarından meydana gelir. Kurul toplantılarına toplantı konusuna göre eğitim-öğretimle görevli diğer görevliler de katılır, görüş bildirir ve oylamaya iştirak eder.

Kurulun görevleri yönetim ve eğitim-öğretim faaliyetleri olmak üzere iki yönlüdür.

Yönetim kurulu ayda bir toplanarak bu yönetmelikle kendisine verilen işlerle birlikte aşağıdaki görevleri de yapar.

a) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak,

b) Birimlerce veya öğretmenlerce hazırlanan raporları incelemek, gerek görüldüğü takdirde bu raporların birleştirilmesi için alt komisyonlar kurmak,

c) Karara başladığı esasları ilgililere duyurmak,

ç) Kurumun yönetim, eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili en üst karar organı olarak, dengi resmî okullar mevzuatında başka bir kurul veya komisyonun kararına bağlanmamış konularda nihaî kararı vermek ve uygulatmak,

d) Bu Yönetmelikte belirtilen kurul ve komisyonların toplantı tarihlerini resmî okullar mevzuatını da dikkate alarak tespit etmek,

e) Kurumun yönetim işlerini plânlamak

görevlerini yapar.

Öğretmenler Kurulu

Madde 33- Öğretmenler kurulu resmî benzeri okul mevzuatına göre çalışır ve kendisine verilen görevleri yapar.

Şube Öğretmenleri Kurulu

Madde 34- Şube öğretmenleri kurulu aynı şubede dersi bulunan öğretmenlerden teşekkül eder. Yönetimin kendilerine vereceği işlerle birlikte resmî benzeri kurumların mevzuatında verilen görevleri yapar.

Zümre Öğretmenleri Kurulu

Madde 35- Zümre öğretmenleri kurulu aynı dersi okutan branş öğretmenlerinden teşekkül eder.

Yönetimin ve zümre başkanının vereceği işlerle birlikte dengi resmî okul mevzuatında kendisine verilen görevleri yapar. Öğretimiyle görevli oldukları dersin plânlarının yapılmasında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi, eğitim öğretim faaliyetlerinde ve sınavlarda birliğin sağlanması için gerekli tedbirleri alır.
Kurul öğretim yılı içersinde her ay en az ........defa toplanır.
Zümre öğretmenleri tabii başkanı zümre başkanıdır. Gerektiği takdirde kısım müdürleri de kurula başkanlık edebilir.

Zümre Başkanları Kurulu

Madde 36- Zümre başkanları kurulu zümre başkanlarından meydana gelir. Kurul, dengi resmî okul mevzuatında kendisine verilen görevlerle birlikte; eğitim-öğretim faaliyetlerinin organizeli bir şekilde yapılması, geliştirilmesi, yeni metot ve tekniklerin uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

Kurul başkanlığını zümre başkanlarının en kıdemlisi yapar. Gerekli hallerde okul müdürü toplantıya katılır ve kurula başkanlık eder.

Okul Rehberlik Hizmetleri Kurulu

Madde 37- Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurulur ve görev yapar.

Disiplin Kurulu (Disiplin kurulu oluşturulan okullar yazılacak.)

Madde 38- Disiplin kurulu dengi resmî okul mevzuatına göre kurulur ve çalışır.

Onur Kurulu ile Öğrenci Kurulu(4)

Madde 39- (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Onur kurulu ile okul öğrenci kurulu, dengi resmî okul mevzuatına göre kurulur ve çalışır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kayıt-Kabul ve Nakiller

BİRİNCİ BÖLÜM Kayıt-Kabul

Kayıt Kabul

Madde 40- (Değişik: TEMMUZ 2002/2538 TD) Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür: a) Anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı ve ilköğretim okulu birinci sınıfına aday kaydı ile öğrenci alınır. Aday kaydı ile başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa noter huzurunda çekilen kur'a sonucuna göre öğrencilerin kesin kaydı yapılır.

Anaokulu ve ilköğretim okulu aynı kurucuya ait ise istekli anaokulu öğrencileri doğrudan ana sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, ana sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kayıt edilirler.

Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıfına öğrenci alımında sınav yapılmaz.
Aday kaydı ve kesin kayıtlarda, çalışma takviminde belirtilen tarihlere uyulur.

b) Sınavla öğrenci almayan genel liselerin dokuzuncu sınıflarına veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerin hazırlık sınıflarına öğrenci kayıtları aşağıdaki esaslara göre yapılır (Okulda uygulanacak olan madde/maddeler yazılacak):

1- Öğrenci kayıtları, aday kayıt sistemine göre yapılır. Aday kaydı ile okula başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa başvuran öğrencilerin seçimi noter huzurunda kur'a ile belirlenir.

2- Öğrenci kayıtları aday kayıt sistemine göre yapılır. Aday kaydı ile okula başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa aday öğrencinin ilköğretim diploma derecesine göre belirlenir.

Kayıtta diploma notu eşit olan öğrencilerin, eşitlik bozuluncaya kadar …………………. sınıftan başlayarak …………………………...……………. derslerinden almış oldukları notlar dikkate alınarak sıralama yapılır.

3- İlköğretim ve orta öğretim kurumu aynı kurucuya ait okullarda; ilköğretim okulundan mezun olan istekli öğrenciler doğrudan, aynı kurucuya ait genel lisenin dokuzuncu sınıflarına veya bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerin hazırlık sınıflarına kaydedilirler.

Aday kaydı ve kesin kayıtlarda, çalışma takviminde belirtilen tarihlere uyulur.

c) Merkezî sınavı; "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nin ilgili maddesine göre yapılır. İsteyen okul müdürlüklerince sınav yapılması istenen dersler ve sınav sonucunda hangi ders/derslerden kaç puan alan öğrencilerin kaydının yapılacağı, Sınav Yürütme Kuruluna bildirilebilir. Sınav Yürütme Kurulu, hazırlayacağı Sınav Yönergesi'nde bu hususları da dikkate alır.

Merkezî sınavla öğrenci alacak bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerin hazırlık sınıflarına öğrenci kayıtları aşağıdaki esaslara göre yapılır.

(Aşağıdaki 1 inci, 2 nci veya 3 üncü maddelerden hangisi uygulanacaksa o madde yazılacaktır.)

1- İlköğretim okulu bulunmayan orta öğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, merkezî sınav sonucunda okula girmeye hak kazanan öğrencilerin kesin kayıtları, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yapılır.

2- İlköğretim ve orta öğretim kurumu aynı kurucuya ait olan okulların hazırlık sınıfına, ilköğretim okulundan istekli öğrenciler doğrudan kayıt edilirler. Kalan kontenjana, merkezî sınav sonucunda okula girmeye hak kazananlar alınır.

3- İlköğretim ve orta öğretim kurumu aynı kuruyuca ait olan okulların hazırlık sınıfına kaydedilecek öğrencilerin % 50'sini geçmemek üzere ilköğretim okulunun istekli öğrencilerinden; geri kalan kısmı da merkezî sınav sonucunda okula girmeye hak kazananlardan alınır.

(İlköğretim okulundan sınavsız kaydedilecek öğrencilerin oranı, kurum yönetmeliğinde belirtilecektir.)

Hazırlık sınıfına devam etmek isteyen ilköğretim okulu öğrencilerinin sayısının, hazırlık sınıfı kontenjanının ilköğretim okulu öğrencileri için belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda, okulca ders yılı sonunda yapılacak sınavda en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak hazırlık sınıfı kontenjanının belirlenen oranını geçmeyecek şekilde öğrenci kaydı yapılır.

d) Hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin, bazı derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerin dokuzuncu sınıfındaki dersleri takip edebilecek seviyede olup olmadığı, okul yönetiminin yabancı dil öğretmenlerinden oluşturacağı komisyonca ders yılı bitim tarihi ile okulun açıldığı ilk hafta içinde belirlenecek bir tarihte yapılacak yazılı ve sözlü Seviye Belirleme Sınavıyla tespit edilir. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bu sınava girebilmeleri için velisinin, bu durumu kesin kayıt sırasında okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekir.

Seviye Belirleme Sınavı, aynı kurucuya ait ilköğretim okulundan mezun olup hazırlık sınıfına kayıt yaptıran öğrenciler için bir; merkezî sınav sonucu okula girmeye hak kazanan öğrenciler için de ayrıca bir defa daha olmak üzere en fazla iki defa yapılabilir.

Bu sınavda en az "Geçer" not almak koşuluyla sınavda en yüksek puan alan öğrenciden başlanarak dokuzuncu sınıf kontenjanı kadar öğrenci, dokuzuncu sınıfa devam ettirilir.
Sınava giren öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda, noter huzurunda çekilen kur'a sonucuna göre kazanan öğrenci dokuzuncu sınıfa devam ettirilir.

Hazırlık sınıflarında bunlardan boşalan kontenjanlara ayrıca öğrenci alınır/alınmaz.

e) Özel fen liselerine, "Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği"nde belirtilen esaslar doğrultusunda öğrenci kaydı yapılır.

f) Özel yabancı dil ağırlıklı liselere, "Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Yönetmeliği"nde belirtilen esaslar doğrultusunda kayıt yapılır.

g) Özel eğitim okulları, 573 sayılı "Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" çerçevesinde (Aşağıdaki maddelerden sadece okulda uygulanabilecek olan madde yazılacak):

1- Üstün veya özel yeteneği olan öğrenciler, yapılacak zekâ testi sonucuna göre okula kayıt edilir.

2- Orta veya ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar, yapılacak zekâ testi sonucuna göre okula kayıt edilir.

h) ………………… (Yukarıda belirtilenler dışında, daha başka özelliklerin arandığı okulların kayıt koşulları yazılacaktır.)

Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları, çalışma takviminde belirtilen tarihler arasında yenilenir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Nakilleri

Nakiller

Madde 41- (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili madde hükümleri ve Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi hükümlerince yapılır.

Okulun ara sınıflarına nakillerde, başvuranların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşarsa (Aşağıdaki maddelerden sadece okulda uygulanacak olan madde yazılacak):

a) Noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre kesin öğrenci kaydı yapılır.

b) Öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, okulca yapılacak sınav sonucundaki sıralama ile öğrenci kaydı yapılır.

c) Başvuru tarihi sırasına göre öğrenci kaydı yapılır.

Sınıf Mevcutları

Madde 42-(Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Okuldaki sınıf mevcutları; okul öncesi eğitim sınıflarında 25, İlköğretim okulu sınıflarında ve hazırlık sınıflarında 36, diğer sınıflarda 40, fen liseleri sınıflarında 24 öğrenciden, özel eğitim sınıflarında; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği'nde okul seviyelerine göre belirtilen öğrenci sayısından fazla olamaz.

Öğrenci Ücretleri

Madde 43- Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili "Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda yapılır.

Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler

Madde 44- Okulda ücretsiz okutulacak öğrenciler "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre tespit edilir.

(Değişik ikinci fıkra: EYLÜL 2000/2516 TD) Kurum; adı geçen yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra, ayrıca Bakanlıktan izin alınması koşuluyla daha fazla ücretsiz öğrenci okutulabilir.

 

BEŞİNCİ KISIM

Eğitim Öğretim

BİRİNCİ BÖLÜM

Ders Dağıtım Çizelgesi ve Öğretim Programı

Ders Dağıtım Çizelgesi ve Öğretim Programı

Madde 45- (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Okulda; resmî okullara ait haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmakla beraber, okul müdürlüklerince hazırlanan; resmî okulların haftalık ders çizelgesinde yer almayan farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları Bakanlıkça onaylanması halinde uygulanabilir. Farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulayan okullar, çizelge ve programa Bakanlık onay tarih ve sayısını yazacaklar.

Ders ve Yardımcı Ders Kitapları

Madde 46- İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında okutulacak kitaplar Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen hiç bir kitap ve eğitim aracı okullarda kullanılamaz.

Resmî kurum ve kuruluşların dışındaki kişi veya kuruluşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araçlarından, Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler öğrencilere aldırılamaz.

Ders Saati Süreleri

Madde 47-(Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Her ders saati, okulun öğretim seviyesine göre, okul öncesi eğitim okullarında 50, ilköğretim okullarında 40, orta öğretim okullarında 45, dakikadır. Blok ders yapılmaz.

İlköğretim ve orta öğretim okulu aynı binada bulunan kurumlarda ders saati süreleri 40/45 dakika olarak uygulanabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başarısının Tespiti, Ders İçi ve Ders Dışı Faaliyetler

Öğrenci Başarısının Tespiti (Dengi resmî okul Yönetmelikleri yazılacak)

Madde 48- Öğrenci başarısının tespitinde;

(a-".....................................................Yönetmeliği")

(b-".....................................................Yönetmeliği")

(c-".......................................................Yönetmeliği")

hükümleri esas alınır.

(ç-".........................................................esaslara uyulur.)

Ödev ve Projeler

Madde 49-(Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Ödev ve projeler, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilir, teslim alınır ve değerlendirilir.

Eğitici Çalışmalar

Madde 50-(Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Eğitici faaliyetlerde ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diploma, Diploma Notu ve Derecesi

Diploma

Madde 51- Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir.

Diploma Notu ve Derecesi

Madde 52- Diploma notu ve derecesinin tesbiti, dengi resmî okul yönetmeliğine göre yapılır.

Diploma Tarihi

Madde 53- Diploma tarihi, dengi resmî okul yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde tespit edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Okul Birincileri

Okul Birincileri

Madde 54- Okul birincisinin seçimi, dengi resmî okul yönetmeliğine göre yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devam-Devamsızlık

Devam-Devamsızlık

Madde 55- Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden sona erdiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır. Tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler hesaba katılmaz.

(Değişik ikinci fıkra: EYLÜL 2000/2516 TD) Devam-devamsızlıklarla ilgili tüm işlemlerde, dengi resmî okul yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Okulun Sosyal Tesisleri

Yatakhane (Yatakhanesi olan okullar yazacak)

Madde 56- Okulun bünyesinde....... kişilik kız/erkek yatakhanesi vardır.

Yemekhane (Yemekhanesi olan okullar yazacak)

Madde 57- Okulun bünyesinde........ öğrencilik yemekhanesi vardır.

Kantin

Madde 58- a) Okulun bünyesinde........ öğrenciye hitap eden....... adet kantin vardır.

b)Kantinde görevlendirilecek görevlilerin sağlık kontrolleri periyodik olarak yapılır.

Kooperatif (Kooperatifi olan okullar yazacak)

Madde 59- Okulun bünyesinde ....... öğrenciye hitap eden kooperatif vardır.

Kütüphane

Madde 60- Okulun bünyesinde "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre düzenlenmiş kütüphane vardır.

Sağlık Hizmetleri

Madde 61- Okulda sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere yeteri kadar doktor ve sağlık personeli görevlendirilir.

Okulda acil durumlarda müracaat edilmek üzere

a) Doktor bölümlü sağlık odası,

b) İlk yardım dolabı,

c) Kurumca hazırlanan ilk yardım talimatı,

ç) İlk yardım için gerekli olan araç-gereç, sedye,

d) Hastanın en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi için araç,(Okul yatılı ise hemşire)hazır bulunur.

Öğrencilerin belli zaman aralıklarında sağlık kontrollerinden geçirilmesi için gerekli tedbirler alınır.

ALTINCI KISIM

Okul Aile Birliği ve Sosyal Hizmetler

Okul Aile Birliği Çalışmaları

Madde 62- Okulda kurulacak olan Okul Aile Birliği çalışmalarında "Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği" esas alınır.

Okul Koruma Derneği Çalışmaları

Madde 63- Okul Koruma Derneği "Dernekler Kanunu" hükümleri doğrultusunda çalışır.

Okul Çevre İş Birliği

Madde 64- Okul çevre iş birliği, okulun aynı zamanda çevrenin kültür merkezi olması esasından hareket edilerek sağlanır.

Okul çevresindeki kültür ve sanat faaliyetlerini takip eder ve onlardan faydalanır.

Okulun yakın çevresinde oturanların, okulda yapılacak olan kültür, sanat faaliyetleriyle okulun tesislerinden faydalanması sağlanabilir.

 

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Okul Binalarının Kullanılması, Korunması ve Güvenlik Önlemleri(5)

Madde 65- (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD)Okul binaları, eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı ve Millî Eğitim Bakanlığı Binalarını Yangından Koruma Yönergesi çerçevesinde, gelişen ve değişen teknolojilere uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Okulda, gece ve gündüz emniyeti sağlamak için yeteri kadar güvenlik görevlisi görevlendirilir. Nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri almak ve kontrol etmekle görevlidir.

Kılık-Kıyafet

Madde 66- (Değişik: EYLÜL 2000/2516 TD) Okulların; yönetici odaları, kurucu odası, derslik, lâboratuvar, yemekhane, kantin ve spor salonu gibi her türlü bina, tesis ve kampüsünde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, diğer personel ile öğrenciler hakkında; 07/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 67- Okullarda tutulması zorunlu olan defter, dosya ve çizelgeler ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tutulur.

Okulun Gelir Kaynakları

Madde 69- Okulun gelir kaynakları şunlardır:

a) ..........................

b) ..........................

c) ...........................

Aday Öğretmenler

Madde 70- Aday öğretmen, uzman ve usta öğreticiler hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

Öğretmenlerin İşbaşında Eğitimi

Madde 71- Kurumlar öğretmenlerini yetiştirmek için gerekli tedbirleri alır. Ayrıca öğretmenler Bakanlıkça açılacak hizmetiçi eğitim kurslarına katılırlar. Öğretmenler zümre başkanlarının verecekleri konularda, inceleme ve araştırma yaparak rapor hazırlarlar. Her öğretmen yıl sonunda dersi ile ilgili işlediği konular ve konuların işlenişinde geri kalmışsa sebepleri ile birlikte öğretimde karşılaştığı güçlükleri ve bu güçlüklerin çözümü üzerine görüşlerini ihtiva eden bir rapor hazırlayarak ilgili okul müdürüne verir.

Mevzuat Hükümleri

Madde 72- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda resmî benzeri kurumların yönetmelikleri uygulanır.

Madde 73- Bu Yönetmelik maddelerinden farklı uygulama yapacak olan okullar Yönetmeliklerinin farklı maddelerini Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere Bakanlığa gönderir.

 

SEKİZİNCİ KISIM

Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan Mevzuat (Daha önce yönetmeliği olan kurumlar yazacak)

Madde 74- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça daha önce ......... tarih ve ........... sayılı yazı ile onaylanmış olan kurum Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce açılmış bulunan okullar kendi Yönetmeliklerini bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden düzenlerler.

Yürürlük

Madde 75- Bu Yönetmelik onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 76- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında.(Genel Müdür/Okul Müdürü) yürütür.

        ADI SOYADI                                           ADI SOYADI
  ........................................                    ....................................
KURUCUSU/KURUCU TEMSİLCİSİ                 GENEL MÜDÜR/OKUL MD.
        İMZA-MÜHÜR                                         İMZA-MÜHÜR


(1) Bu madde başlığı "Okulun Kısımları" iken, Eylül 2000 tarihli ve 2516 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yönetmeliğin 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu madde başlığı "Öğretim Şekli" iken, Eylül 2000 tarihli ve 2516 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu madde başlığı "Bölüm Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları" iken, Eylül 2000 tarihli ve 2516 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yönetmeliğin 10 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4) Bu madde başlığı "Onur Kurulu " iken, Eylül 2000 tarihli ve 2516 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yönetmeliğin 12 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(5) Bu madde başlığı "Koruma ve Güvenlik Tedbirleri " iken, Eylül 2000 tarihli ve 2516 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan yönetmeliğin 22 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir

(6) Yönetmelikte geçen "İmtihan" ifadesi "Sınav", "müfredat" ifadesi "öğretim programı, "stajyer" ifadesi "aday", "kısım müdürü" ifadesi "okul müdürü", "idareci" ifadesi "yönetici", "idarî" ve "idare" ifadeleri "yönetim" olarak değiştirilmiştir.