ATATÜRK'Ü ANMA VE
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi : 6 kASIM 1995/2442

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, NİSAN 2007 tarihli ve 2595 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi''nin 28'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

AMAÇ

Madde 1-Bu Yönerge Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının her yıl Mayıs ayının 19. günü bütün yurtta tarihi değer ve önemine yaraşır bir biçimde, organizasyonda birlik ve beraberlik sağlayarak kutlanmasını amaçlar.

KAPSAM

Madde 2- Bu Yönerge, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Kutlama, Teknik Komiteleri ile kutlama etkinliklerine katılan ve yönetenlerin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 3- 173.1981 gün ve 2429 sayılı “Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun" ile bu kanuna dayalı olarak hazırlanan ve 01.10.1981 gün ve 17475 sayılı Resmi Gazete' de Yayımlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği”nin 18. maddesi ile bu yönetmelikte 1.6.1995 tarihinden geçerli olmak üzere 13.4.1995 tarih ve 95/6791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4. maddesinin 3. fıkrası ile 7. maddesinin 3 nolu fıkrasının A bendinin (b) alt bendi değiştirilen “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”tir.

ESAS HÜKÜMLER

Madde 4- Bayramın coşkulu, aksatılmadan, işbirliği ve eşgüdüm içinde, estetik ve sanatsal değeri olan hareketlerin, müzik eşliğinde kutlanması için yönerge esasları ile Millî Eğitim Bakanlığınca bu konuda yayınlanacak emirler, ilgililerce daima gözönünde bulundurularak, hazırlıkların her yönden olumlu ve verimli olabilmesi için yapılan çalışmalar yakından izlenir.

Madde 5- Valiler; Kutlama Komitesi Başkanı olarak, illeri dahilinde yapılacak, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tören ve hazırlıklarıyla ilgili Teknik Komitenin ve ilgili birimlerin çalışmalarını her zaman yakından izler, denetler ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

KUTLAMA KOMİTELERİ

Madde 6- Kutlama programını: yönetmelik, yönerge ve emirlere uygun olarak hazırlatmak ve yürütmek, çeşitli sorunları çözümlemek, gerekli önemleri almak üzere her il, ilçe, belde ve köylerde birer “Kutlama Komitesi” kurulur.

BÖLÜM-I

KUTLAMA KOMİTELERİNİN OLUŞTURULMASI, GÖREV VE YETKİLERİ

A- İL MERKEZLERİNDE:

Valinin Başkanlığında, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, ilgili Vali Yardımcısı, Emniyet Müdürü, Millî Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Sağlık Müdürü, Kültür Müdürü, Turizm Müdürü, Teknik Komitede görevli bir Beden Eğitimi, bir Resim, bir Müzik Öğretmeni ile gösterilere katılacak Üniversite. Spor Kulüpleri ve diğer kuruluşların Müdürleri veya temsilcilerinden oluşur.

Başkent Ankara'da ise, Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı temsilcileri Kutlama Komitesinde görev alırlar.

B- İLÇE MERKEZLERİNDE:

Kaymakam Başkanlığında: Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Emniyet Müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, Hükümet Tabibi, Teknik Komitede görevli bir beden eğitimi, bir Resim ve Müzik Öğretmeninden oluşur.

C-KÖYLERDE:

Muhtar (Beldelerde Belediye Başkanı), Garnizon Komutanı (varsa) bir orta dereceli okul, bir ilkokul müdürü (en kıdemli) orta dereceli okullardan birer Beden Eğitimi, Resim ve Müzik Öğretmenlerinden oluşur.

Kutlama Komiteleri, gerektiğinde uygulanacak kutlama programı için yararlı buldukları kuruluşların amirleri veya temsilcileri ile, ihtiyaç duyulan teknik elemanların, toplantılara katılmalarını sağlamak üzere üye sayısının arttırılmasına karar verebilirler.

KUTLAMA KOMİTELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 7- a) Kutlama Komiteleri okulların açıldığı tarihi takip eden en geç bir ay içerisinde ilk toplantısını yapar.

Bu toplantıda: tören ve gösteri programlarının hazırlanması, gösterilerin planlanması, tertip ve düzeni ile uygulanmasından sorumlu en az 3 bayan ve 3 erkek Beden Eğitimi Öğretmeni ile Resim, Müzik Öğretmeni gibi teknik elemanlarla, senaryo'yu hazırlayacak bir Edebiyat Öğretmeninden oluşan Teknik Komiteyi tespit eder.

Ancak, programlar ve bunların uygulanması için en son ve kesin karar verme yetkisi Kutlama Komitesine aittir.

b) Yönetmelikteki esaslar uyarınca, Anma ve Kutlamaların nasıl, nerede, ne gibi tören ve gösterilerle kutlanacağını, kuruluşlara düşen görevleri ve öngördükleri önlemleri bir program halinde tespit eder ve ilgililere en kısa zamanda duyurur.

c) Okulların dışındaki kuruluşların: anma ve gösterilere kaç kişi ile ve ne gibi hazırlıklarla katılabileceklerini, yapacakları çalışmalar için gerekli zamanı, gösteriler esnasındaki yerleşim planını ve diğer çeşitli isteklerini kesin ve açık bir biçimde 30 günlük süre içinde Kutlama Komitesi Başkanlığına ayrıntılı ve yazılı olarak bildirmeleri halinde ilgilileri uyarır (Ankara ile Merkez nüfusu iki milyonu geçen diğer büyük illerin taşıdığı özellikler dolayısıyla istenilen bilgiler Kutlama Komitelerine en geç Aralık ayı sonuna kadar bildirilir. )

ç) Kuruluşlardan alınan ayrıntılı bilgi ve öneriler Kutlama Komitelerince, çevre şartları ve malî imkâ nlar göz önünde tutularak değerlendirilir. İstekler ve öneriler uygun görülürse programa alınır. Kesinleşen program ilgililere duyurulur ve bu program üzerinde sonradan hiç bir değişiklik yapılamaz.

d) Kutlama programının estetik ve sanatsal biçimini, bayramın anlam ve önemini bozmadan, gösterilerin çok masraflı olmaması için gerekli tedbirleri alır.

e) Büyük il merkezlerinde, gerek görülürse alt komisyonlar oluşturulur.

f) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tören ve gösterilerini yönetecek tören komutanını seçer ve görevlendirmesini yapar.

BÖLÜM-II

TEKNİK KOMİTENİN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

TEKNİK KOMİTENİN OLUŞTURULMASI

Madde 8- Okulların açıldığı tarihi izleyen ilk 15 gün içerisinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerince en az 3 bayan, 3 erkek Beden Eğitimi, 3 Resim, 1 Müzik, 1 Edebiyat Öğretmeninden oluşturulur.

Ayrıca, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları, Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Beden Eğitimi Yüksek Okul elemanları da eklenebilir.

TEKNİK KOMİTENİN GÖREVLERİ

Madde 9- a) Kutlama Komitesinin bilgisi dahilinde, koordineli olarak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerinin senaryosunu ve buna uygun olarak tablolarını hazırlamak.

b) Tablolara esas olacak Koreografileri ve bu Koreografilerdeki hareketleri tespit etmek,

c) Gösteride kullanacak müziklerin seçimini yapmak,

ç) Gösteriye katılacak grupları tespit etmek,

d) Gösterilerde kullanılacak: giysi,alet ve malzemeleri tespit etmek,

e) Gösteri alanındaki dizilişleri alana uygun olarak belirlemek,

f) Tören geçiş sırasını: gösterilere katılacak grupların durumuna göre ayarlamak.

g) Bayramın görkemli ve gösterişli bir şekilde yapılabilmesi için prova sayı ve günlerini tespit etmek,

h) Televizyon çekimi yapılacak yerlerde TRT mensupları ile koordine sağlayarak tören ve gösterilerin en ideal bir biçimde yayınlanmasına yardımcı olmak,

ı) Provaları aksatan okul ve kurumları uyarmak, gerektiğinde disiplin işleminin yapılması için Kutlama Komitesi'ne bildirmek,

i) Fon gösterilerinin yapılması durumunda fona esas olacak tabloların tespitini yapmak,

j) Yapılan işlerin tümünü bir rapor halinde Kutlama Komitesi'ne sunmak.

BÖLÜM -III

TÖREN VE GÖSTERİLER

Madde 10- Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı için yapılacak hazırlık çalışmaları ve uygulamaları “ATATÜRK'Ü ANMA”, “TÖREN” ve “GÖSTERİLER” olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

1-ATATÜRK'Ü ANMA:

Atatürk'ü Anma programlarının hazırlanması ve uygulanması için Kutlama Komitelerince ayrı bir Anma Komitesi kurulur.

Anma Programlarında:

a)Spor Organizasyonlarına,

b) Sergilere,

c) Şiir, kompozisyon, öykü ve resim yarışmalarına, (Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri çerçevesinde),

d) Tiyatro, konser, bale, halk oyunları ve müzik organizasyonlarına,

e) Konferans, film ve slayt gösterilerine, yer verilir.

2. TÖRENLER :

a) Bayram Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktığı saat olan 07. 00'de başlar 07. 00'de yalnız Ankara ve Samsun'da 21 pare top atışı yapılır.

b) Saat 09.00' da Atatürk Anıtı'na çelenk konur ve saygı duruşunda bulunulur. İstiklâl Marşı ile bayrak göndere çekilir.

c) Tören ve gösteri grupları saat 09.30' da tören ve gösterilerin yapılacağı alanda yerini alırlar.

ç) Stadyumlarda veya Bayram' ın kutlanacağı alanlardaki, tören ve gösterilere, program sırasına göre saat 10 00' da başlanır.

Çelenklerin konulacağı, Atatürk Anıtları ( olmaması halinde büstler) protokol, tören ve gösterilerin yapılacağı yerlere gidiş ve dönüş durumları Kutlama Komitelerince tespit edilir ve yayınlanacak programda açıkça belirtilir.

A- BAŞKENT ANKARA'DA

1 Anıtkabir'de: Devlet Töreni

Saat 09.00-09.30 Anıtkabir'e ve Atatürk Anıtlarına çelenk konulması. saygı duruşu, İstiklâl Marşı.

2. Stadyumdaki Tören

a) Saat 10.00' da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Şeref Tribününü onurlandırmaları ve İstiklâl Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesi ile başlar.

b) Bayramın açış konuşması Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılır.

c) Gençlik adına bir öğrenci tarafından konuşma yapılır ve bir öğrenci tarafından şiir okunur.

ç) Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı okunur ( Cevap Metni EK-1)

d) Samsun'dan getirilen bayrak Cumhurbaşkanı'na Şeref Tribününde törenle verilir.

e) Şeref çağrısı yapılır (Çağrının yapılış şekli EK-2)

f) Gençlik Marşı Söylenir.

g) Tören Geçişi yapılır(Tören geçişi Teknik Komitece tespit edilen sıraya göre yapılır )

h) Gösteriler (Teknik Komitece önceden tespit edilen sıraya göre uygulanır.)

B-BAŞKENT DIŞINDA (İl, İlçe ve diğer yerleşim merkezlerinde)

1. Bayram: saat 09.00' da Atatürk Anıt ve Büstlerine çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı Söylenerek Bayrağın göndere çekilmesiyle başlar.

2. Tören ve gösteri grupları saat 09.30' da tören ve gösterilerin yapılacağı alanda yerlerini alırlar.

3 Bayramın kutlanması.

Saat 10.00' da yerleşim merkezinin özelliğine göre aşağıda belirtilen yetkililerce, alanda toplanan gösterİ gruplarının ve halkın bayramı kutlanır.

a)İl Merkezlerinde;

Vali, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı,

b) İlçe Merkezlerinde;

Kaymakam, Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı,

c) Köylerde;

Muhtar (Beldelerde Belediye Başkanı) Garnizon Komutanı (varsa) bir orta dereceli okul, bir ilkokul müdürü ( en kıdemli okul müdürü.)

ç) Bayramın Açış Konuşması;

İI Merkezlerinde;

Mahalli Mülki Âmir veya tensip edilen bir yetkili.

Diğer Yerleşim Merkezlerinde;

Mahallî Mülkî Amir veya tensip edilen bir yetkili tarafından yapılır

d) 2. maddenin (Başkentte uygulanan düzenlemenin) (a),(c), (ç), (e), (f), (g), (h) fıkraları aynen uygulanır.

e)Tören Geçişi:

Gösteri alanının çabuk ve düzgün bir biçimde boşaltılması, yapılacak gösterilere kolaylık sağlanması hususu, Teknik Komitelerce önceden tespit edilir ve okulların dizilişi ona göre yapılır.

Öğrenciler; Tören Geçişine okul ya da gösteri grubu halinde katılır. Gruplar 4 erli, 6 şarlı, 8 erli, 10 arlı ya da 12 şerli derin kolda tören geçişine katılabilirler .

Öğretmenler ve Törene katılan diğer grupların liderleri, okullarının veya gruplarının 6 adım önünde yürür. Okullar arasında 12 adımlık mesafe bulunur.

f) Tören Geçiş Sırası;

1. Tören Komutanı,

2. Bayrak Grubu,

3. Flama Grubu,

4. Teknik Komite,

5. Kız Öğrenciler ,

6. Erkek Öğrenciler,

7. Halk Oyunları Grubu,

8. Üniversite-Fakülte ve Yüksek Okulların gösteri grupları,

9. Spor Kulüpleri ve diğer Kuruluşlar,

10. İzci Grupları,

Bu sıralar; gösterilerin sırasına göre, Teknik Komitelerce değiştirilebilir.

Şeref Tribününü selamlama. yürüyüş pistinin sağ tarafından Şeref Tribünü hizasında yer alan 1. ve 2. flama arasında aşağıda belirtildiği şekilde yapılır .

1.TÖREN KOMUTANI

Tören adımı ile dizler yukarı çekilir Kollar sallanmaz. Baş Şeref Tribününü takip eder.

2.BAYRAK GRUBU

Bayrak gönderi, sağ kolla, göğüs hizasında, dirsekten 90 derece bükülü olarak üstten, sol kollarda kemer hizasında tutulur.

3.FLAMA GRUBU

Bayrak grubu gibi tutar. Selamlama anında sağ kol gergin tutularak flamanın öne eğilmesi sağlanır.

4.TEKNİK KOMİTE ÜYELERİ

Tören Komutanı gibi geçer.

5.ÖĞRENCİ GRUPLARI VE DİĞERLERİ

Kollar sallanır, dizler çekilir, sağ baştakiler ileri bakar, diğerleri ise Şeref Tribününü başla takip ederler. Teknik Komiteler gerekli gördüğü takdirde öğretmenlerin topluca bir arada, okulları da birleştirerek bir bütün veya gruplar halinde geçmelerine karar verebilirler.

h) Tören Geçişi için verilecek komut;

“Bütün Gruplar”,

HAZIROL !

Tören geçişi, YERİNDE SAY! MARŞ !

Bando yerini alınca da gerekli komut verilir. ( Sola-sağa-geriye dön, ileri marş.)

III. GÖSTERİLER

Gösterilerin günün anlam ve özüne uygun bir nitelik taşımasına özellikle dikkat edilir. Bu nitelikte görülmeyen gösteriler Kutlama Komitelerince programdan çıkartılır.

Gösterilerin en geç saat 12. 30'da sona erdirilmesine özen gösterilir.

Gruplar gösterilerini aşağıdaki sıraya göre yaparlar.

a) Seramoni,

b) Kız öğrencilerin gösterileri,

c) Erkek öğrencilerin gösterileri,

ç) Kız ve erkek öğrencilerin karma gösterileri,

d) Özel gösteriler,

e) Stafet ve spor yarışmaları,

f) Üniversite-Fakülte ve Spor Kulüplerinin gösterileri,

g) Halk Oyunları,

h) Final,

NOT: Gösterilerin ne şekilde yapılacağı ve hangi sırayla yapılacağı Teknik Komite tarafından tespit edilir.

Öğleden sonra ise kutlama Komitelerin uygun görülecek saatlerde ve yerlerde yukarıda nitelikleri belirtilen diğer benzeri gösterilerin (Bando ve Fener Alayı vb.) ve çeşitli kuruluşların aynı nitelikteki gösterilerinin yapılmasına imkân sağlanabilir.

BÖLÜM -IV

ANMA, TÖREN VE GÖSTERİLERDE GÖZÖNÜNDE BULUNDURULACAK DİĞER HÜKÜMLER

Madde 11- Gösteri programları aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda ve titizlikle hazırlanır.

A-Orta Dereceli Okullar:

a) Gösteri programları, bir orta dereceli okulun bulunduğu yerde okulun beden eğitimi öğretmeni tarafından, birden fazla okulun bulunduğu yerlerde ise beden eğitimi öğretmenlerinden oluşan en az 3'er kişilik komisyonlar tarafından hazırlanır.

b) 3 Asil beden eğitimi öğretmeni bulunmayan yerleşim merkezlerindeki uygulanacak programlar,il Merkezlerinde oluşturulacak "İnceleme Komisyonlarınca" incelendikten sonra uygulanır .

B-Üniversite-Fakülte ve Yüksek Okullar ile Spor Kulüpleri ve diğer kuruluşların gösteri programları, kuruluşların ilgilileri tarafından hazırlanıp, Kutlama Komitesine verilir ve Komitece uygun görülmesi halinde uygulanır.

Madde 12- Tören ve gösterilere katılan öğretmen ve öğrencilerin kıyafetleri,

a) Bayan ve erkek öğretmenler: Teknik Komitenin belirleyeceği giysi ve ayakkabı,

b) Öğrenci kıyafetlerinin: uygulanacak programda yer alan hareketlerin, müziğin, kullanılacak alet ve koreografik şekillerin özelliklerine uygun, renk ve model olarak bir bütünlük ve beraberlik sağlayacak şekilde ve hareketlerin yapılmasını engellemeyecek biçimde olmasına özen gösterilir. Ancak, Halk Oyunları kıyafetleri dışında; şalvar ve benzeri giysiler gösteri kıyafeti olarak seçilemez.

Madde 13-a) Gösterilerde uygulanacak programlarda; genel cimnastik gösteri hareketleri, grup hareketleri, her türlü tablo, eşli, araçlı ve araçta yapılacak hareketler ile eğlenceli ve engelli yarışmalar, basit çizimlerle; millî oyunlar, korolar ve sportif yarışmaların mahiyeti ve özelliği açıklayıcı nitelikte olmalıdır.

b) Gösteri hareketlerinin bir müzik eşliğinde yapılmasına özen gösterilmelidir. (Seçilecek müzikler günün anlam ve önemi gözönünde bulundurularak senaryoya, tablo ve hareketlerin karakterin, kullanılan alet ve kıyafetin özelliğine uygun olarak seçilecek, Türk bestecilerinin eserlerine daha fazla yer ve öncelik tanınacaktır )

c) Müzik temposunun kolay, anlaşılır ve açık bir şekilde olmasına dikkat edilmelidir.

ç) Müziğe canlılık getirmek, senaryoyu daha kolay ve anlaşılır biçimde işlemek, daha büyük tesir ve coşku yaratmak için efekt kullanılabilir.

TABLO VE KOROLAR: Biçim ve niteliği, söz ve müziği, çalınacak marşlar ve oynanacak millî ve mahallî oyunlar veya yapılacak hareketler tam olarak açıklanacaktır .

Madde 14- Çuval, kaşıkta yumurta taşıma, elma, ,simit ve yoğurt yeme yarışları gibi hareket ve eğitsel değeri olmayan, günün anlam ve özüne uygun düşmeyen faaliyetlerle, diğer ülkelerle olan ilişkilerimize olumsuz etkiler yapabilecek konuşmalara, tablo biçimindeki gösterilere, programlarda yer verilmesinden kaçınılacaktır.

Madde 15- a) Öğrencilerin yaş, cinsiyet, bünye ve seviyelerine uygun olmayan tehlikeli, yorucu ve uzun zaman alıcı hareket ve oyunlardan kaçınılacaktır .

b) Alet kullanılmadan yapılacak yüksek piramitlere öne, arkaya salto, yunus takla gibi tehlikeli hareketlere ateş çemberinden geçmek gibi kazaya sebep olabilecek tehlikeli gösterilere yer verilmeyecektir .

Madde 16- Her yıl bir önceki yılın hareketleri dışında, modern cimnastiğin gerektirdiği, hareket değeri üstün, ilginç örneklerle gösterilerin birbirinin benzeri olmamasına dikkat edilir. Öğretim yılı başından itibaren grupların gösteri türlerinin ne olacağı konusunda ön karar verilir ve görüş birliği sağlanır. İI Teknik Komiteleri Bölgelerinde hazırlanan gösteri programlarını yeteri kadar çoğaltıp Beden Eğitimi Öğretmeni bulunmayan okullara yararlanmak üzere en geç Ocak ayının ilk haftası içinde gönderirler.

Madde 17- Tribünleri müsait olan yerleşim merkezlerinde fon gösterilerine yer verilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Madde 18- Tablolarda yer alan öğrencilerin sahayı doldurabilecek bir sayıda olmasına özellikle dikkat edilir Gösterilerin halka sunulabilecek nitelikte olabilmesi için bütün gösteri gruplarının yapılması gereken genel provalara tam olarak katılmaları sağlanır. Buna uymayan gruplar asla gösterilere alınmaz ve ilgililer hakkında da gerekli disiplin işlemi yapılır.

Madde 19- Tören ve gösterilerin günün anlam ve özüne uygun bir biçimde geçmesi için en az 8 (sekiz) prova ve 17 Mayıs günü, aynı zamanda gösteri şeklinde yapılan Genel Provanın, 19 Mayıs günü yapılacak olan gösterinin aynısı olması için hazırlıklar tamamlanır ve programın bu ciddiyet içerisinde gerçekleşmesi sağlanır. Provaların eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir .

Madde 20- Tören alanının düzen ve disiplini, görevli olmayanların saha içerisine girmelerinin önlenmesi, görevlilerin gelişi güzel, görüntüyü bozucu lüzumsuz giriş ve çıkışlarının önlenmesi için gerekli tedbirler Tören Komutanı, Teknik Komite ve bu konuda görevlendirilenlerce sağlanır.

Madde 21- 19 Mayıs günü törenin yapılacağı alanlara ve uygun görülecek diğer yerlere, ATATÜRK, Gençlik. Spor ve spor sağlığı ile ilgili dövizler asılır. İl ve ilçelerdeki anıtlar ile büyük binalar, mağazalar, dükkânlar ulaşım araçları günün anlamına uygun olarak donatılır. Işıklarla süslenir ve fener alayları düzenlenir. Yerleşim merkezinin park, bahçe vb. alanlarında halkın katılımına açık festival ve şenlikler düzenlenebilir.

TÖRENLERİN ERTELENMESİ

Madde 22- 19 Mayıs günü yağışlı ve tören alanının gösterilerin yapılmasına elverişli olmaması halinde, Kutlama Komitesince geçit töreni ve gösteriler ertelenebilir . Bu gibi durumlarda aynı gün içinde önceden belirlenecek yer ve saatte Atatürk'ü anma ve günün anlamına ilişkin programlar düzenlenir. Programın gösterilerle ilgili bölümü, 19 Mayıs gününü takip eden ilk tatil günü uygulanır.İkinci bir erteleme yapılmaz.

Madde 23- Çalışma ve gösterilerde görev alan öğrenci, öğretmen ve diğer görevlilerin izinli sayılmaları mülki amirlerce sağlanır (Çalışmalarda geçen günleri öğrencilerin devamsızlıklarından sayılmaması ve öğretmenlerin çalıştığı günlerde alacağı ders ücretlerinin kesilmemesi için ilgililerce gerekli önlemler alınır ) .

Madde 24- Teknik Komitede görevlendirilen öğretmenler; öğretim yılı başından itibaren görevlendirildikleri görev sürelerince görevli izinli olduklarından Ders Ücretleri Kararnamesi uyarınca ders ücretlerini alırlar .

Madde 25- Anma, tören ve gösteri günlerinde kullanılacak araç, gereç ile çalışacak personel ve bando, Kutlama Komitelerince mahallî imkânlardan yararlanılarak temin edilir.

Madde 26- Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlama gösterilerine giriş ücretsizdir.

Madde 27- Prova günlerinde ve bayram günü gerekli yerlerin her türlü emniyet, sağlık ve trafikle ilgili önlemleri ilgililerce alınır.

Madde 28- Millî Eğitim Bakanlığı İI Millî Eğitim Müdürlüklerince İl Merkezleri ve diğer yerleşim merkezlerine ait Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama raporları (EK-3) gönderilen forma uygun olarak Haziran ayı sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

Madde 29- 18 Kasım 1992 tarih ve GH.36 .1124 sayılı yazı ile yürürlüğe konulmuş olan “Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

                                                                                                                                     EK-1

TÜRK GENÇLİĞİNİN ANDI

Ey Büyük Atam,

Türk gençliği olarak, hürriyetin, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyetin İnkılaplarının yılmaz bekçileriyiz.

Her zaman, her yerde her durumda, Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için; bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verir, kendimizi Büyük Türk Milletine adarız.

                                                                                                                                     EK-2

ŞEREF ÇAĞRISI

01.01.1981 gün ve 17475 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği, gereğince yapılması ön görülen çağrısı aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır.

a) Çağrının nasıl yapılacağı provalarda önceden öğretilecektir.

b) Çağrı gösteri grubu esas duruşta iken yapılacaktır.

c) Tören Komutanı veya yetki verilen görevli “ŞEREF ÇAĞRlSl” komutunu verdiği zaman törene i katılan gösteri grubunun tamamı ikinci bir komut verilmeden ESAS DURUŞ' a geçecektir. “TÜRK ULUSU VE SAYIN CUMHURBAŞKANI ADINA ÜÇ DEFA” komut niteliğindeki bildirimden sonra, aynı anda gür sesle üç defa peş peşe “SAĞOL, SAĞOL, SAĞOL” çağrısı yapılacaktır.

ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMA RAPORLARININ DOLDURULMASI

AÇIKLAMALAR

1. Alt çizelgeye ilçe sayısı sığmadığı takdirde ek üç form sütunları uzatılarak büyük ilçelerde yazılacaktır.

2. Formun sağlıklı doldurulması için çizelgedeki form çoğaltılarak önceden İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri aynı işlem üzerine gösterilerin yapıldığı yerleşim merkezlerine form çoğaltarak gönderecektir.

3. Diğer yerleşim merkezlerinin raporları Millî Eğitim İlçe Müdürlüğüne gönderilecektir. İlçelerde değerlendirme yapılacak tek bir form haline getirilerek Millî Eğitim İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

4. Millî Eğitim İI Müdürlükleri İlçe raporlarını tek bir forma işleyecek en geç Haziran ayı sonuna kadar Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

5. Çizelgede yer almayan, ancak kanun ve yönetmeliklere aykırı yapılan işlemler ile önemli görülen aksaklıklar, meydana gelebilecek olumsuz hadiseler kaza ve benzeri hususlar ayrı bir rapor halinde zaman geçirmeden öncelikle Mahallî Mülkî Amirlere ve Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecektir.

 

Ek Rapor