MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete        : 3.7.2002/24804
Tebliğler Dergisi   : AĞUSTOS 2002/2539

Ek ve Değişiklikler:
1) 23.3.2004/25411        RG      NİSAN 2004/2559   TD
2) 5.1.2005/25691          RG      OCAK 2005/2568     TD
3) 19.6.2007/26557        RG     TEMMUZ 2007/2598  TD
4) 6.10.2007/26665        RG
    KASIM 2007/2602    TD
5) 20.9.2008/27003        RG

ON ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler, Yürürlük Hükümleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Diğer bakanlıklara bağlı kurumlar

Madde 311- Meslekî eğitim kurumları bulunan diğer bakanlıkların kendi mevzuatını, bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemeleri esastır.

İkili anlaşmalarla oluşturulan programlar

Madde 312- İkili anlaşmalarla oluşturulan programlardaki özel hükümler aynıyla uygulanır. Bu tür programların uygulanışı ile ilgili hususlar yönerge ile belirlenir.

Döner sermaye

Madde 313- Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrenci/çırak/kursiyerlerin, döner sermaye aracılığıyla alınan siparişler ve yapılan işler üzerinde fiilen çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenmelerine ve öğrendiklerini pekiştirmelerine, girişimcilik bilinci kazanmalarına, kurumdaki mevcut nitelikli insan gücü, makine potansiyeli ile atölye kapasitesinin ekonomiye kazandırılmasına ve benzeri amaçların gerçekleştirilmesine katkı sağlamak bakımından kurumların bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulması esastır.
Döner sermaye işletmelerinin idari, malî ve muhasebe ile ilgili iş ve işlemleri, döner sermaye mevzuatına göre yürütülür.

Kanun’un geçici 1 inci, 2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin uygulanması

Madde 314- Kanun’un geçici 1 inci, 2 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin uygulanması ile ilgili esas ve usuller Yönerge ile belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- Yürürlükten kaldırılmıştır.(  20.9.2008/27003 RG)

GEÇİCİ MADDE 2- Önünde hazırlık sınıfı bulunan meslekî ve teknik orta öğretim programlarından mezun olanların diplomalarına, öğrenim süresi olarak “Hazırlık+... yıl ” yazılır.

Geçişlerde diploma düzenlenmesi

GEÇİCİ MADDE 3- ( Ek geçici madde  : 20.9.2008/27003 RG) 2005-2006 ve daha önceki öğretim yıllarında teknik lise programlarına, 2004-2005 ve daha önceki öğretim yıllarında Anadolu teknik lisesi programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden;

a) Sorumlu dersi olmaksızın 12 nci sınıfa geçen ve 160 saatlik staj çalışmasını tamamlayan öğrencilere, istemeleri hâlinde meslek lisesi/Anadolu meslek lisesi diploması düzenlenir. Bunlardan ara vermeden 12 nci sınıfa devam etmek isteyenlerin diplomaları geri alınarak yeniden kuruma kayıtları yapılır. Bu öğrencilere, teknik lise/Anadolu teknik lisesi programını bitirdiklerinde önceki diplomaları geri verilmez.

b) 12 nci sınıfa sorumlu geçenler, 12 nci sınıfa devam edecek başka öğrenci bulunmaması durumunda, alt sınıf/sınıflardan olan sorumlu derslerinden Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre sınava girme hakkı bitinceye kadar sorumluluk sınavlarına girebilir ve başarılı olanlar, staj çalışmasını tamamlamaları hâlinde meslek lisesi/Anadolu meslek lisesi diploması almaya hak kazanırlar.

GEÇİCİ MADDE 4 –( Ek geçici madde  : 20.9.2008/27003 RG) Ara sınıftan ayrılan veya mezun olanlara verilecek Europass sertifika eki, Bakanlık ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun işbirliğinde hazırlanıp uygulamaya konulduğu tarihten itibaren düzenlenmeye başlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 315- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle;

a) 19/8/1975 tarihli ve 15331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Endüstri Pratik Sanat Okulu Yönetmeliği,

b) 13/1/1979 tarihli ve 16518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,

c) 7/8/1979 tarihli ve 16720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin meslekî eğitim ile ilgili hükümleri,

d) 22/9/1982 tarihli ve 17820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetişkinlerin Örgün Meslekî Eğitimi Yönetmeliği,

e) 6/11/1986 tarihli ve 19273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çıraklık ve Meslekî Eğitim Kurulları Yönetmeliği,

f)  6/11/1986 tarihli ve 19273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Kursları Yönetmeliği,

g) 16/12/1986 tarihli ve 19313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çıraklık Eğitimi Yönetmeliği,

h) 29/1/1987 tarihli ve 19356 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrencilerin Sigorta İşlemleri Hakkında Yönetmelik,

ı) 24/3/1987 tarihli ve 19410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri Yönetmeliği,

i) 1 Nisan 1987 gün ve 19418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çıraklık ve İşletmelerde Yapılan Meslek Eğitiminin Denetimi Hakkında Yönetmelik,

j) 10/4/1987 tarihli ve 19427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletmelerde Çalışan Personel İçin Açılan Geliştirme ve Uyum Kursları Yönetmeliği,

k) 2/11/1989 tarihli ve 20330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği,

l) 1/8/1991 tarihli ve 20947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çıraklık Eğitimi Merkezleri Yönetmeliği,

m) 5/2/1993 tarihli ve 21487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Lise Yönetmeliği,

n) 11/2/1994 tarihli ve 21846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî EğitimMerkezi Yönetmeliği,

o) 4/5/1995 tarihli ve 22277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Pratik Kız Sanat Okulları Yönetmeliği,

ö) 15/9/1996 tarihli ve 22758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Yönetmeliği,

p) 18/6/1998 tarihli ve 23376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği,

r) 6/9/2000 tarihli ve 24162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği,

s) ( Değişik bend  : 20.9.2008/27003 RG) 25/9/1973 tarihli ve 14666 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Pratik Otelcilik ve Turizm Okulu Yönetmeliği,

ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

Madde 316- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 317-Bu Yönetmeliğin ON BİRİNCİ KISIM ile ilgili hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, diğer hükümlerini ise Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

________________________________________

Ek-1 Alana Yöneltme Tavsiye Formu

Ek-2 Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu