MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete        : 3.7.2002/24804
Tebliğler Dergisi   : AĞUSTOS 2002/2539

Ek ve Değişiklikler:
1) 23.3.2004/25411        RG      NİSAN 2004/2559   TD
2) 5.1.2005/25691          RG      OCAK 2005/2568     TD
3) 19.6.2007/26557        RG     TEMMUZ 2007/2598  TD
4) 6.10.2007/26665        RG
    KASIM 2007/2602    TD
5) 20.9.2008/27003        RG

YEDİNCİ KISIM

Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören

Öğrencilerin Sigorta İşlemleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Primlerin Hesaplanması

Prim

Madde 211-  ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenci/kursiyerlerin sigorta primleri, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince belirlenen, yaşlarına uygun asgarî ücretin % 50'si üzerinden, sigortalı ve işveren hissesi ayrılmadan Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Çıraklık eğitimine devam ederken 19 yaşından gün almış ve sözleşmesi işveren tarafından feshedilen çırak öğrencilerin, sözleşme fesih tarihinden itibaren eğitime ara vermeksizin iki ay içinde yeni bir iş yeri ile sözleşme yapmaları durumunda eğitime devamları sağlanır ve sigorta primlerinin ödenmesine devam edilir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortası primlerinin hesaplanması

Madde 212- Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler için ödenecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigorta primlerinin hesaplanmasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Sigortalının Tescili, Prim Belgeleri ve Sözleşmeler

Sigortalının tescili

Madde 213-  ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) Kurum müdürlüklerince; ilk defa sigortalı olacak aday çırak, çırak ve öğrenci/kursiyerler için üç nüsha "Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" düzenlenerek işe başlamadan bir gün önce Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanan bildirgeden iki nüshası kurum müdürlüklerine gönderilir. Kurum müdürlüklerince, bildirgenin bir nüshası saklanmak üzere dosyasına konulur. Diğer nüshası aday çırak, çırak veya öğrenci/kursiyere verilir. Daha önce sigortalı olan aday çırak, çırak ve öğrenciler için sigorta giriş işlemi Internet şifresi almış Kurumlarca, Sosyal Güvenlik Kurumunun web adresinden yapılır. İki nüsha Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi yazıcıdan alınarak bir nüshası saklanmak üzere dosyasına konulur. Diğer nüshası aday çırak, çırak veya öğrenciye verilir.

Kurum müdürlüklerince; sözleşmeli aday çırak, çırak ve öğrenci/kursiyerlerin prim ödeme gün ve prime esas kazanç tutarlarını gösteren liste, Sosyal Güvenlik Kurumunun Internet adresinden elektronik ortamda her ay güncellenerek onaylanır. Onaylanan aylık prim ve hizmet belgesinin çıktısı alınıp en geç, izleyen ayın sonuna kadar bir örneği ödemenin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması için, ilgili saymanlık/malmüdürlüğüne gönderilir. Bu belgenin bir örneği de kurumda saklanır.

Sicil kartı

Madde 214-İlk defa sigortalı olanlara Sosyal Güvenlik Kurumu'(1)nca “Sicil Kartı” verilir. Bu kart, istenildiğinde gösterilmek üzere aday çırak, çırak ve öğrenciler tarafından saklanır.

Prim belgeleri

Madde 215-Kurum müdürlüklerince doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumu'(1)na gönderilecek prim belgeleri, “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi” ve Kanuna tâbi aday çırak, çırak ve öğrencilerin listesinden oluşur.

Aylık sigorta primleri bildirgesinin doldurulması

Madde 216-Kurum müdürlüklerince, aday çırak, çırak ve öğrencilerin o ay içinde sigorta primleri hesabına esas tutulacak prime esas kazanç, prim ödeme gün sayılarını ve sigorta primleri için gerekli diğer bilgileri gösteren “Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi”, dört nüsha olarak doldurulur ve aslı en geç izleyen ayın sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'(1)na, iki örneği de ilgili saymanlık/mal müdürlüğüne gönderilir ve bir örneği kurumda saklanır.

Aday çırak, çırak ve öğrenci listelerinin düzenlenmesi

Madde 217- Kurum müdürlüklerince, sözleşmeli aday çırak, çırak ve öğrencileri gösteren liste, dört nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği aylık sigorta primleri bildirgesi ekinde Sosyal Güvenlik Kurumu'(1)na, iki örneği de ilgili saymanlık/mal müdürlüğüne gönderilir ve bir örneği kurumda saklanır.

Sözleşmenin niteliği

Madde 218- ( Değişik birinci fıkra: 20.9.2008/27003 RG) İşletme sahibinin; aday çırak ve çırağı çalıştırmadan önce velisi, vasisi veya 18 yaşını dolduranlarla yaptığı çıraklık sözleşmesi ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerle ilgili olarak kurum müdürü arasında yapılan sözleşmeler, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince belirlenen asgari ücretler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre düzenlenip Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık sigorta primleri bildirgeleri niteliğindedir.

Sözleşmelerde; eğitime katılma, eğitim koşulları, yıllık izin, tarafların görev ve sorumlulukları, sözleşmenin fesih nedenleri, ödenecek ücret ve gerekli görülen diğer hususlar bulunur.

Sözleşme formları, Bakanlıkça veya izin vereceği kurum ve kuruluşlar tarafından çoğaltılır. İzinsiz olarak çoğaltılan sözleşme formları, kurum müdürlüğünce işleme konulmaz.

Dört örnek olarak düzenlenen ve kurum müdürlüğünce onaylanarak yürürlüğe giren sözleşmenin birer örneği ilgili taraflara, bir örneği ilgili meslek kuruluşuna verilir, bir örneği de kurumda saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Primlerin Ödenmesi

Primlerin ödenmesi

Madde 219-Aday çırak ve çırakların sigorta primleri, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aday çıraklık veya çıraklık süresinin sona ermesi veya sözleşmenin iptaline kadar; öğrencilerin sigorta primleri ise sözleşme hükümlerine göre işletmelerde beceri eğitimine başladıkları tarihten itibaren söz konusu eğitimin sona ermesine kadar Bakanlık tarafından ödenir.

Primlerin ödenme süresi

Madde 220- Kurum müdürlükleri, Bakanlıkça ödenmesi gereken sigorta primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu(1) gereğince en geç bir sonraki ayın sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumu'na öderler veya hesabına aktarırlar. Malî yılın son ayındaki ödemeler, malî yıl sona ermeden yapılır. Sigorta primlerini, ödeneği bulunduğu hâlde zamanında ödemeyenler hakkında gerekli yasal işlem yapılır. Ödenek olmadığında, sigorta primlerinin ödenemeyeceği saymanlık/mal müdürlüklerinden belgelendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sigorta İşlemleri ile İlgili Diğer Hükümler

İşveren

Madde 221- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) Aday çırak, çırak ve öğrenci/kursiyerlerin esas işverenleri, mesleki eğitim gördükleri işletme sahipleridir.

İş yeri bildirgesi

Madde 222- “İşyeri Bildirgesi”, işverenler tarafından düzenlenerek kurum müdürlüğüne verilir. Bildirgenin zamanında düzenlenmesi için, kurum müdürlüğü ile iş birliği yapılır.

Kursiyerlerin sigorta primleri

Madde 223-  ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) İş hayatında istihdam olanağı önceliği esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek meslek kurslarına kaydolan ve işletmelerde beceri eğitimi gören kursiyerler için 3308 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ve bu Yönetmelik hükümlerine göre sigorta primleri ödenir.

Primlerin ödenmemesi

Madde 224-Aday çırak, çırak ve öğrencilerin izin, istirahat veya değişik bir nedenle ay içinde işletmelerde pratik eğitim görmemeleri durumunda o ay için iş kazaları ve meslek hastalıkları primi ödenmez, yalnız hastalık sigortası primi ödenir.

Aday çırak, çırak ve öğrencinin ücretsiz izin kullanması durumunda herhangi bir prim ödenmez.

 ( Ek üçüncü fıkra : 20.9.2008/27003 RG) Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre, ders yılı içinde devamsızlık nedeniyle başarısız duruma düşen öğrenci/kursiyerlerin sözleşmeleri feshedilir ve sigorta primi ödemelerine son verilir.

Hastalık sigortası

Madde 225- Hastalık sigortasından aday çırak, çırak ve öğrencilerin sadece kendileri yararlanır. Bunlar hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 24, 35 ve 42 nci maddeleri hükmü uygulanmaz.

Devamsızlık bildirimi

Madde 226-  ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) İşveren; aday çırak, çırak ve öğrenci/kursiyerlerden özürsüz olarak devamsızlık yapanlar hakkında koordinatör öğretmeni bilgilendirmek, üst üste üç iş günü işletmeye gelmeyenleri de en geç beş iş günü içinde ilgili kurum müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu bildirimi yapmayarak haksız prim ödenmesine neden olan işverenlerden söz konusu primler yasal faizleriyle birlikte tahsil edilir.

İşletmede bulunması gereken günlerde özürlü olarak devam etmeyenlerin durumu, kurum müdürlüğünce ilgili işletmeye bildirilir."

Hastaneye sevk

Madde 227- ( Değişik: 20.9.2008/27003 RG) Aday çırak, çırak ve öğrenci/kursiyerlerin iş kazası, hastalık veya meslek hastalıkları durumunda, sağlık kuruluşlarına sevkleri kurum müdürlüğünce; acil durumlarda ise çalıştıkları veya pratik eğitim gördükleri işletmece yapılır.

Kullanılacak formlar

Madde 228- Sigorta işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu'(1)ca düzenlenen formlar kullanılır.

 

________________________________________

(1)  Bu madde içerisinde geçen “Sosyal Sigortalar Kurumu“ ibaresi, 20/9/2008 tarihli ve 27008 sayılı Resm Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 114'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.