MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR

 

Tebliğler Dergisi : Haziran 2000/ 2513

 

DİKKAT (!) Bu Esaslar, AĞUSTOS 2004 tarihli ve 2563 sayılı Tebliğler Dergisi 'de yayımlanan Esasların 16 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ek ve Değişiklikler:
1) NİSAN 2003/2547 TD)
2) (ŞUBAT 2009/2617 TD)

 

Amaç

Madde 1- Bu Esasların amacı;

a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,

b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yüksek öğretim
programlarının,

c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin
belirlenmesidir.

Dayanak

Madde 2- Bu Esaslar, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 3- Bu Esaslar, resmî ve özel okulöncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas alanların, alanlara göre mezun oldukları yüksek öğretim programlarının ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

Madde 4- Bu Esaslarda geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için; program hazırlama, eğitim araç ve gereci üretme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

f) Öğretmen: Yüksek öğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,

g) Aylık karşılığı ders: Öğretmenlerin alanları ve yan alanları ile ilgili olarak ekli çizelgede "Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" bilgi başlığı altında gösterilen dersler ile hizmeti çi eğitim yoluyla yetiştirildikleri dersleri,

h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin atamalarına esas olan lisans düzeyindeki öğrenimlerini,

ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin yüksek öğrenimlerinde alanlarına ek olarak aldıkları ve diplomalarında yer alan öğrenimlerini,

j) (Değişik: NİSAN 2003/2547 TD) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği ile belirlenen alanlarda açılan öğretmenlik formasyon derslerinin alındığı programı,
ifade eder.

Öğretmen Olarak Atamaya Esas Alanlar, Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 5- Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için mezun olunacak yüksek öğretim programı, öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler, ek çizelgede belirtilmiştir.

Öğretmenlerin atama kararlarına, mezun oldukları yüksek öğretim programı ile bu programa göre alan ve varsa yan alanları yazılır. Birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek yüksek öğretim programı mezunlarının atanabilecekleri alanlar birlikte yazılır. Bu durumda bulunan öğretmenler, gereksinim duyulduğunda isteklerine bakılmaksızın, bu alan öğretmenliklerinden herhangi birisinde görevlendirilebilir veya atanabilirler ve görevlendirildikleri veya atandıkları kurumlarda benzeri öğretmenler gibi değerlendirilirler.

Öğrenim Şartı

Madde 6- Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibariyle ve bu alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir.
Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans eğitimi yan alan olarak değerlendirilebilir.
Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden biri için yeterli kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz. Ancak, öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı durumlarda, pedagojik formasyonu olmayanların atamaları da yapılabilir. Bu durumda ilgililerin adaylık dönemi içinde pedagojik formasyon kazanmaları için gerekli önlemler alınır.

Atamada Öncelik

Madde 7- (Değişik: NİSAN 2003/2547 TD) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlıkça alanlara ve kontenjanlara göre belirlenecek taban puanının üstünde puan alanlar arasından puan üstünlüğü ve tercihleri dikkate alınarak;

a) Sınıf öğretmenliğine; Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Programından mezun olanlar,

b) İlköğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakültelerinin Karar eki çizelgedeki ilköğretim programlarından mezun olanlar,

Ancak, ilköğretim alan öğretmenlikleri programlarından mezun olanlar ile ilköğretim alan öğretmenliği öğretmen ihtiyacının karşılanamadığı atama dönemlerinde, alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği programı mezunları,

c) Orta öğretim alan öğretmenliklerine; Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını bitirenler,

d) İngilizce öğretmen açığının, İngilizce öğretmenliğine kaynak olarak belirlenen ek çizelgedeki yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile karşılanamadığı durumlarda, bu dersin öğretmenliğine, yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarından mezun olup İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler ile Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin alan öğretmenliği bölümlerinden mezun olup “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)”nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlardan İngilizce Öğretmenliği Sertifikası Programını bitirenler

atanırlar.

Yabancı Dil, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayar, Resim İş/Resim, Müzik ve Beden Eğitimi alanları, ilköğretim ve orta öğretimde ortak alanlardır.

Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Mezunlarının Atamaları

Madde 8- Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı mezunlarının öğretmen olarak atanabilmeleri için, lisans eğitimindeki kredilerinin en az % 30'u kadar kredinin, atanacağı alana ait derslerden alınmış olması gerekir.

Fazla Başvuru

Madde 9- Atama yapılacak kadro sayısından daha fazla başvuru olması hâlinde, ilgili mevzuatında belirtilen seçim yöntemine göre atama yapılır.

Aylık Karşılığı Okutulacak Dersler

Madde 10- Öğretmenler, atandıkları alanın "Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler" sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan ve alan seçmeli dersleri olmak üzere, eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın okuturlar.

Dersi Kaldırılan Veya İstihdam Alanı Daralan Öğretmenler

Madde 11- Dersi kaldırılan ya da istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine bakılmaksızın atanabilirler.

Bu şekilde atanamayan öğretmenlerin Bakanlıkça öğretmen gereksinimi duyulan ve kendi alanına yakın olan bir alanda hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilmeleri sağlanır.

Yeni Konulan Dersler

Madde 12- Yeni konulan derslerin veya meslek alanlarının, ek çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan karşılanamaması durumunda, hangi yüksek öğretim programı mezunlarından karşılanacağı Kurulca belirlenir.

Öğretmen Gereksiniminin Karşılanamaması

Madde 13- Öğretmen gereksinimi ek çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamayan alanlarla ilgili dersler, Kurulca belirlenen veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlere aylık karşılığında okutturulur.

Sertifika Programlarına Alınacaklar

Madde 14- Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen sertifika programlarına ek çizelgede yer verilen yüksek öğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı Kurulca belirlenir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 15- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12/08/1998 tarih ve 173 sayılı Kararı ile değişik 21/06/1996 tarih ve 218 sayılı Kararı yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1- Bu Esaslarla yürürlükten kaldırılan Kararlar kapsamında mezun oldukları yüksek öğretim programları itibariyle herhangi bir eğitim kurumu öğretmenliğine atanmış olanlar, yer değiştirme suretiyle atamalarında bu Esaslarla belirlenen durumlarına uygun alan öğretmenliğine öncelikle atanırlar. Ancak, gereksinim hâlinde daha önce atanabilir durumda oldukları alan/kurum öğretmenliğine atamalarına da devam edilir.

Geçici Madde 2- Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirilir.

Geçici Madde 3- (Değişik: NİSAN 2003/2547 TD) Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yükseköğretim programlarından mezun olup sınıf veya alan öğretmenliği formasyon programını bitirenler bu esasların 7 nci maddesindeki şartları doğrultusunda alan öğretmenliğine atanırlar.

Geçici Madde 4- Alanları dışında sınıf öğretmenliğine, yabancı dil öğretmenliğine ve benzeri diğer alanlara atamaları yapılanların, atandıkları alandaki öğretmen gereksiniminin karşılanmış olması ve kendi alanlarında da gereksinim duyulması durumunda ilgili mevzuatına göre alanlarına atamaları yapılabilir. Bunlardan ek çizelgede yer verilmeyen yüksek öğretim programlarından mezun olanlar için ayrıca, düzenlenecek olan hizmet içi eğitim programında başarılı olma koşulu aranır.

Madde 16- Bu Esaslar onay tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 17- Bu Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Ekler