MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEM SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi

:KASIM 2000 / 2519

 

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, ŞUBAT 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi''yle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılan sınavlarda uyulacak usul ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan resmî ve özel okulların, Bakanlığımıza bağlı Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okulu ile diğer Bakanlıkların bünyesinde faaliyet gösteren Meslek liselerinin ve protokol çerçevesinde yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, “3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 sayılı kanunla değişik 24 üncü maddesi ve 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun” ile sınavı yapılan okullarla ilgili özel yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,

“EğiTek”, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

“Merkez”, Ölçme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığını,

“Bölge”, Sınav merkezi olarak tespit edilen ve sınav uygulanan il ve ilçeyi,

“Aday”, Merkezi sistem sınavına başvuran öğrenciyi,

“Veli”, Merkezi sistem sınavına başvuran öğrencinin velisini, (Öğrenci velisi deyimi; öğrencinin ana veya babasını veya kanunen öğrencinin sorumluluğunu üstlenen kişiyi yahut mahkemece tayin edilmiş vasiyi)

“Kılavuz”, Yapılan sınavlar ile ilgili gerekli bilgileri ve açıklamaları kapsayan kitapçığı,

“Özel giriş sınavı ile öğrenci alan okullar”, Merkezî sistem sınavı ile öğrenci alan; Anadolu Liseleri, Fen ve Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri ve Anadolu İmam-Hatip Liseleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlara bağlı Meslek Liselerini,

ifade eder.

Sorumluluk

Madde 5- Merkezî sistemle yapılacak sınavların aksatılmadan yürütülmesinden;

a) Sınavlar ile ilgili makro düzeyde plânlamanın yapılmasından, ilgili dairelerle koordinasyon sağlanarak yıllık sınav uygulama plânı, sınav yönergesi, sınav kılavuzları, başvuru formları, test kitapçıkları, salon yoklama listeleri ve benzeri evrakın hazırlanmasından ve süresi içerisinde illere gönderilmesinden, cevap kâğıtlarının değerlendirilerek sonuçların adaylar ile ilgili birimlere duyurulmasından, sınav merkezlerine kurye olarak gidecek personelin yurt içi görevlendirmelerini yapma ve yurt dışı görevlendirmeleri ise teklifini Bakanlık Makamı onayına sunmaktan Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü;

b) Sınav kılavuzları, başvuru formları, salon yoklama listeleri, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve benzeri sınav evrakının bölge içerisinde dağıtılmasından, toplanmasından, Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere eksiksiz teslim edilmesi ile sınavların güvenlik içerisinde aksatılmadan yapılmasından sınav merkezi olan il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri;

c) Sınav kılavuzları ve başvuru formlarının okul müdürlüklerince zamanında dağıtılmasından ve başvuru süresi sonunda toplanmasından il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri,

d)Aday başvuru formları ile kılavuzların süresi içerisinde öğrencilere dağıtılmasından, ihtiyaç duyulması halinde yeteri kadar başvuru formu ile kılavuzların il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri kanalıyla temin edilmesinden ve ilgililerce doldurulduktan sonra formların toplanılarak ilgili merciye süresi içerisinde eksiksiz olarak tesliminden ve kendi okullarında yapılacak sınavların güvenlik içerisinde aksatılmadan yürütülmesinden okul müdürlükleri,

birinci derecede sorumludur.

 

İKİNCİ KISIM

Sınav Türleri, Merkezleri, Kurul ve Komisyonları

Sınav Türleri

Madde 6- Merkezî sistemle yapılacak sınavlar

a) Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı,

b) Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı,

c) Açıköğretim Lisesi Sınavı,

d) Açık İlköğretim Okulu Sınavı,

e) Açık İlköğretim Okulu Bütünleme Sınavı,

f) Protokollü sınavlar

Bu sınavların sayısı ve ismi Bakanlık Makamının Onayı ile değiştirilebilir.

a) Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı,

Bu sınav; Resmî ve Özel Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Bakanlığımıza bağlı Sağlık ve Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı meslek liselerinde okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için yapılır.

b) Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı,

İlköğretim okullarının 4, 5, 6, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler için yapılır.

c) Açıköğretim Lisesi Sınavları,

Açıköğretim lisesinde öğrenim gören öğrencilerin dönem sonu sınavlarıdır.

d) Açık İlköğretim Okulu Sınavları,

Açık ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilerin dönem sonu sınavlarıdır.

e) Açık İlköğretim Okulu Bütünleme Sınavı,

Açık ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilerin bütünleme sınavlarıdır.

f) Protokollü Sınavlar,

Resmî ve özel kurumlara; öğrenci seçme ve yerleştirme, personel alımı ve personel yükselme sınavları protokol çerçevesinde yapılır.

Sınav Merkezleri

Madde 7- Altıncı maddede yazılı sınavlar, kılavuzlarında ve protokollerde belirtilen yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapılır.

Sınavlarla İlgili Esas ve Usüllerin Tespiti

Madde 8-Sınavlarla ilgili esas ve usülleri “Merkezî Sistem Sınav Organizasyon Kurulu” tespit eder.

Merkezî Sistem Sınav Organizasyon KurulununKuruluşu ve Görevleri

Madde 9- Organizasyon kurulunun kuruluşu ve görevleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

1) Kuruluşu:

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile ilgili dairelerden en az şube müdürü düzeyinde birer temsilciden oluşturulur. Personelinden oluşturulur. EğiTek Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı, “Merkezî Sistem Sınav Organizasyon Kurulu” başkanıdır.

2) Görevleri:

a) Yıllık sınav uygulama plânını hazırlamak,

b) Sınav yönergesi, genelge ve talimatları hazırlamak,

c) Kılavuzlara esas olan genel ve özel şartları, tespit etmek, okul listeleri, pansiyon durumları, kontenjanları, yabancı dil durumları ve benzeri bilgileri toplamak ve diğer işlemleri yapmak,

Sınav Sorumluları ve Görevleri

Madde 10- Sınavların il kapsamında birinci derecedeki sorumlusu ve yetkilisi İl Millî Eğitim Müdürü olup, Millî Eğitim Müdürü yetkisini ve yükümlülüklerini zorunlu hallerde sınavdan sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısına veya Şube Müdürüne devredebilir.

Sınavların güvenlik içinde, aksatılmadan ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi aşağıda açıklanan esaslara göre oluşturulacak sınav kurul ve komisyonlarında görevli kişiler ve temsilciler tarafından gerçekleştirilir.

A) Bölge Sınav Yürütme Kurulu,

B) Bina Sınav Komisyonu,

C) Salon Görevlileri,

D) Bakanlık Temsilcileri,

A) Bölge Sınav Yürütme Kurulu

1) Kuruluşu ve çalışmaya başlaması:

Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkanı Millî Eğitim Müdürüdür. Sınavlardan sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü de Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Millî Eğitim Müdürü; Bölge Sınav Yürütme Kurulu'nun toplantısına katılamadığı zaman, kurul başkanlığını Sınavlardan Sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü yürütür. Kurul; İlköğretim Müfettişleri Kurul Başkanı, İl Eğitim Teknolojileri, Araçları ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürü ile Millî Eğitim Müdürü tarafından görevlendirilecek bir İlköğretim Okulu, bir Anadolu Lisesi, bir Meslek Lisesi ve bir Genel Lise Müdüründen oluşur. Bu kurul, sınav genelgesinin illere intikalinden itibaren bir hafta içerisinde Kurul Başkanının direktifi ile çalışmaya başlar.

2) Görevleri:

a) Kendi aralarında iş bölümü yapmak.

b) Merkezce hazırlanan ve gönderilen “Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nin” her sınav merkezine yeterli sayıda dağıtılmasını sağlamak.

c) Sınavlarda görev alacaklara ilişkin listeleri okul müdürlüklerinden almak ve gerekli görevlendirmeleri yapmak.

d) Bölge Sınav Yürütme Kurulu'nun en az iki üyesi, Merkez tarafından gönderilen test kitapçığı ve cevap kâğıdı taşıma kutularını, üzerindeki etiket ve sınav listelerine göre kontrol edilmesini sağlamak, teslim almak ve emniyet tedbirleri alınmış bir odada, sınav günü sabahına kadar muhafaza edilmesini sağlamak herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa durumu en seri şekilde Merkez'e bildirmek ve alacağı talimata göre hareket etmek.

e) Sınava girecek özürlü, tutuklu, hükümlü veya bulaşıcı hastalığı olanların ayrı bir salonda sınava girebilmeleri için gerekli tedbirleri almak. Görme özürlüler için okuyucu-yazıcı, elini kullanamayanlar için ise yazıcı görevlendirmek. Özürlüler için ayrılacak okullarda asansör, rampa, klozet bulunmasına ve sınavların giriş katlarında yapılmasına dikkat etmek. Sınav günü yatakta tedaviyi gerektiren ve sınav merkezine gidemeyeceği resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belirlenmiş adayların tedavi merkezinde usulüne göre gerekli tedbirleri alarak sınavını yapmak ve sonuçtan Merkeze bilgi vermek.

f) Merkez tarafından gönderilen sınav salon yoklama listelerinin, sınavlardan en az iki gün önce, sınav yapılacak okullarda, adayların görebilecekleri bir yerde ilân edilmesini sağlamak.

g) Sınav evrakının bulunduğu kutuları sınav bina listelerine göre kontrol ederek teslim almak ve sınav günü yine bina listelerini kullanarak bina sınav komisyonlarına tutanakla teslim etmek.

h) Sınav süresince sınav yapılan bina ve salonları denetlemek.

ı) Sınav sonunda güvenlik kilidi ile kilitlenen veya mühürlenen test kitapçığı ve cevap kâğıdının içinde bulunduğu kutuları teslim almak.

i) Test kitapçığı ve cevap kâğıdı taşıma kutularını (sınavla ilgili tüm evrakı) Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere tutanakla teslim etmek.

j) Basına ve kamuoyuna sınavlarla ilgili hiçbir açıklamada bulunmamak.

k) Meydana gelen bir olumsuzluğu anında Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bildirmek.

l) Merkezin vereceği diğer görevleri yapmak.

B) Bina Sınav Komisyonu:

1) Kuruluşu:

Bina Sınav Komisyonu, sınav yapılacak her okul müdürünün başkanlığında iki yardımcısından oluşur. Müdür yardımcısının bulunmadığı okullarda ise mevcut öğretmenlerden komisyon oluşturulur.

2) Görevleri:

a) Bölge Sınav Yürütme Kurulundan kendi sınav merkezinde sınava gireceklerin listesini almak, sınavdan en az iki gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilân etmek.

b) Yapılacak sınavla ilgili mevzuatı ve kılavuzu incelemek üzere toplantıya katılmak.

c) Sınavlarda Salon Başkanı ve gözcü olarak görevlendirilebilecek öğretmenlerin isimlerini Bölge Sınav Yürütme Kuruluna bildirmek.

d) Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Salon Başkanı ve gözcü öğretmenlerle sınav başlamadan en az bir saat önce bir toplantı düzenlemek. Yönergede salon görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları ile ilgili bölümü okumak ve gerekli açıklamaları yapmak. Göreve gelmeyenleri tespit ederek, yedeklerden görevlendirme yapmak.

e) Sınav Salon Başkanları ile Sınav Komisyonu arasındaki irtibatı sağlamak üzere sınav yapılacak binanın her katında bir nöbetçi öğretmen görevlendirmek.

f) Sınav salonlarının, sınavdan bir gün önce sınava hazırlanmasını sağlamak ve bunu yerinde denetlemek.

g) Bütün sınav salonlarında, sınavın aynı saatte başlamasını sağlamak. Sınavın başlama ve bitiş saatlerini tutanakla tespit etmek.

h) Adayların sınav salonuna çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu, gibi haberleşme araçları ile sözlük, hesap makinesi, silâh ve benzeri teçhizatla girilmesi yasaktır. Adayların bu gibi araç ve teçhizatı sınav komisyonu başkanına teslim etmeleri şartıyla sınava alınmalarını sağlamak.

ı) Tüm sınav görevlilerinin, yürürlükteki mevzuata uygun kılık ve kıyafet ile görevlerine gelmelerini, ayrıca, ilköğretim ve orta öğretim seviyesinde yapılan sınavlara katılan öğrencilerin, okul kıyafatleriyle sınava girmelerini sağlamak.

i) Sınav süresince sınavda görevli olanların haricinde hiçbir kimsenin sınav salonlarına alınmamasını sağlamak.

j) Binada sınava gireceklerin dışında listelerde ismi olmayan adayları bölge sınav yürütme kurulunun talimatı doğrultusunda yedekler salonunda sınava almak. (Ancak mazeretleri bölge sınav yürütme kurulunca kabul edilenler sınava alınır.)

k) Sınavın başlatılmasından itibaren ilk 30 dakika içerisinde sınav merkezine gelen adayların sınava katılmalarını ve bu süre içerisinde hiçbir kimsenin sınav salonlarından çıkmamasını temin etmek. Bu süreden sonra gelen adayların sınav merkezine alınmamalarını sağlamak.

l) Sınav sırasında salon başkanı ve gözcülerin bir araya gelerek konuşmalarına ve sohbet etmelerine engel olmak. Sınav salonlarını denetleyerek, aksaklık varsa gerekli tedbirleri almak.

m) Sınav günü kilitli kutuları teslim almak. İçindeki güvenlik torbalarını saymak. Eksiklik veya herhangi bir aksaklık varsa derhal bölge sınav yürütme kuruluna bildirmek ve alınacak talimata göre hareket etmek.

n) İçinde test kitapçığı ve cevap kâğıdı ile salon yoklama listeleri bulunan güvenlik torbalarını salon başkanlarına imza karşılığında teslim etmek.

o) Sınavdan hemen sonra salon başkanlarının getirdiği; içinde test kitapçıkları ile cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri ve varsa geri bildirim evrakı bulunan güvenlik torbalarını teslim almak.

ö) Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalamak.

p) Güvenlik torbalarını taşıma kutularına koyarak güvenlik kilidi ile kilitlemek ve bölge sınav yürütme kuruluna teslim etmek.

r) Bölge sınav yürütme kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

C) Salon Görevlileri

Sınav yapılacak her salonda bir salon başkanı ve her 20 öğrenci için bir gözcü öğretmen bulunur. Sınav salonunda sınavın kurallarına göre yapılmasından salon başkanı birinci derecede sorumludur. Salon başkanının bu görevi yerine getirmesinde sorumluluk salon başkanında kalmak şartı ile gözcü öğretmen yardımcı olmakla yükümlüdür.

1) Salon Başkanının Görevleri:

a) Sınav günü sınavın başlamasından bir saat önce sınav yerinde hazır bulunur. Göreve geldiğini sınav komisyon başkanına bildirir ve sınav salonunda sıraların numaralanmasını sağlar.

b) Bina sınav komisyonundan kendi salonunda sınava gerecek adayların sınav evrakını alır. Gözcülerin yardımı ile giriş ve kimlik belgelerini tek tek kontrol ederek adayları daha önceden belirlenmiş olan yerlerine aday numarasına göre yerleştirir.

c) Kendi salonu ile ilgili geri bildirim evrakı varsa, ilgili adaylara hatalı bilgilerini düzelttirir, imza hanesine imzalarını alır.

d) Test kitapçığı poşetini adayların gözü önünde açar. Poşet içerisinden çıkan test kitapçıklarının kontrolünü yapar ve tutanak altına alır.

e) Salon yoklama listelerinde adı bulunup, sınav kimlik kartı bulunmayan öğrencileri fotoğraflı başka kimlik kartı ile sınava alır ve durumu tutanağa kaydeder.

f) Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli, çağrı cihazı, hesap makinesi, cep telefono, telsiz, radyo ve benzeri özel yardımcı araçlar kullanılmasına izin vermez.

g) Adaylara test kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavının geçerli olmayacağını hatırlatır.

h) Adaylara ait kimlik bilgilerinin (Sınava Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı ve benzeri) kontrolünü yaparak cevap kâğıtlarının dağıtılmasını sağlar.

ı) Poşet içindeki test kitapçıklarını adaylara dağıtır, “Aǔ demeden test kitapçığı poşetini hiçbir suretle açmamalarını duyurur.Test kitapçığının ön ve arka sayfasında bulunan özel açıklamayı yüksek sesle okur. Örnekler üzerinde durarak, gerekli açıklamaları yapar ve adayların soruları varsa cevaplandırır.

i) Açıklamaları okuduktan ve öğrencilerin sorularını cevaplandırdıktan sonra, öğrencilere poşeti yırtarak açmalarını ve test kitapçığını çıkartmalarını sağlar (test kitapçıklarının teker teker poşete konması halinde). Sınavın başlama ve bitiş saatlerini her öğrencinin göreceği şekilde tahtaya yazar ve sınavı başlatır.

j) Adayların, sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası içerisinde sınav salonundan dışarı çıkmamalarını sağlar. Sınavın başlamasından itibaren ilk 30 dakika içerisinde gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alır.

k) Adaylara test kitapçıklarını kontrol ettirir ve varsa baskı hatası olan kitapçıkların sınav başlamadan önce mutlaka değiştirilmesini sağlar.

l) Sınava katılmayanları tespit ederek yoklama listesine yazar ve gözcülere imzalatır.

m) Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı ve sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez. Çok acil durumlarda izin verilen öğrenciye bir gözcü eşlik eder. Yanında gözcü olmadan salondan çıkan adaylar tekrar sınava alınmazlar. İzin verilen adaylar için özel bir ek süre tanınmaz. Öğrencilerin test kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını beraberinde götürmelerine izin vermez.

n) Sınav süresince gözcülerin görevlerini yapıp yapmadıklarını denetler. Özellikle kitap, gazete vb. okuyan, belirli öğrencilerin başında durarak test sorularını okumaya çalışan gözcüleri uyarır. Öğrencilere yardım eden veya öğrencilerin dikkatini dağıtan gözcüleri sınav komisyonuna bildirir. Sınav süresinin bitimine 15 dakika kala adaylara “15 dakikanız kaldı” şeklinde sözlü, işitme engelli öğrencilere de yazılı uyarıda bulunur.

o) Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdını alır. Durumu bir tutanakla tespit ederek adayı dışarı çıkarır ve bu durumu bir tutanakla belirtir. Sınavı iptal edilecek adaylar için “Sınavı iptal edilecektir.” ibaresi yazar.

ö) Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur. Cevap kâğıtları ve test kitapçıklarının toplanmasını sağlar. Cevap kâğıtlarını ve test kitapçıklarını sayar, paketler ve buna ait tutanağı imzalar. Cevap kâğıtları ve test kitapçıklarının eksiksiz toplanması ve uygun şekilde paketlenmesinden sorumludur.

p) Sınavı biten adaya salon yoklama listesini tükenmez veya dolmakalemle imzalatır.

r) Test kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, yırtılan güvenlik poşetleri ve varsa tutulan tutanaklar vb. evrakı güvenlik torbası içerisine yerleştirir ağzını kapatır ve sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder. Sınav salonunda unutularak kutuya konulmayan cevap kâğıtları işleme alınmayacaktır. Unutulan cevap kâğıtlarının tüm sorumluluğu salon başkanı ve gözcüye aittir.

s) Bina sınav komisyon başkanının vereceği diğer görevleri yapar.

2) Gözcülerin Görevleri:

a) Sınavın başlamasından bir saat önce görev yerinde hazır bulunur. Sınav salonundaki sıraların numaralandırılmasını yapar.

b) Bina sınav komisyonunun yapacağı genel toplantıya katılır.

c) Salon başkanının gösterdiği şekilde adayları salona alarak yerleştirir.

d) Varsa geri bildirim evrakının dağıtılması, düzeltilmesi ve toplanmasından sonra test kitapçığını ve cevap kâğıdını adaylara dağıtır.

e) Testlerle ilgili açıklamalar salon başkanı tarafından yapılırken adayların test kitapçıklarını açmamalarını sağlar.

f) Adayların sınav süresince kopya çekmelerine engel olur.

g) Sınav kurallarına uymayanları uyarır ve bu durumu salon başkanına bildirir.

h) Sınav sırasında yanlış anlamaya meydan verebilecek (test kitapçıkları ile ilgilenme ve benzeri) ve adayların dikkatini dağıtan davranışlardan kaçınır. Kesinlikle sigara ve çay içmez. Yüksek sesle konuşmaz. Gazete, kitap ve dergi okumaz.

ı) Sınav sırasında adayların karalama kâğıdı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo ve benzeri özel yardımcı araç kullanmalarına izin vermez.

i) Sınavın bitiminde salon başkanının direktiflerine göre adaylardan test kitapçığı ve cevap kâğıtlarını eksiksiz olarak toplar. Salon yoklama listesinin ilgili sütununu sınava girenlere mutlaka imzalattırır. Sınava katılmayanların isimlerinin karşısına “GİRMEDİ” diye yazar.

j) Cevap kâğıtlarını aday numarası sırasına göre dizer ve salon başkanına teslim eder.

k) Cevap kâğıdı ve test kitapçıklarını ayrı ayrı sayar paketler salon aday yoklama listesini imzalar. Cevap kâğıdı ve test kitapçıklarının eksiksiz olarak toplanması ve uygun şekilde paketlenmesinden sorumludur.

l) Salon başkanının vereceği diğer görevleri yapar.

D) Bakanlık Temsilcileri:

Bakanlık, sınavın yapılacağı gerekli gördüğü illere kuryelerin dışında en az bir kişiyi Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirebilir. Bakanlık Temsilcisi, sınavların Merkezî Sistem Sınav Yönergesi esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesini denetler. Sınavlarla ilgili tavsiyelerine uyulur. Görevleri ile ilgili denetimleri engellenemez. Bölge sınav yürütme kurulu başkanı, Bakanlık temsilcilerine görevlerini yürütmede yardımcı olur.

Bakanlık Temsilcisinin Görevleri:

a) Sınav gününden iki gün önce görevlendirildiği ilde hazır bulunur.

b) Bölge sınav yürütme kurulunun çalışmalarına katılır.

c) Sınav sabahı, sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatında hazır bulunur ve tutanakları imzalar.

d) Sınav yürütme kurulu başkanı veya yardımcısı ile birlikte sınav merkezlerini denetler.

e) Gerektiğinde her salona girer, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları ve adayların kimliklerini inceler.

f) Sınavdan sonra sınav evrakının kuryelere tesliminde hazır bulunur ve tutanakları imzalar.

g) Sınavla ilgili gözlemlerini değerlendirir ve gelecek yıllar için tekliflerini kapsayan bir rapor hazırlar ve bir hafta içinde Merkeze verir.

Taşra Teşkilâtının Sınavlarla İlgili Görevleri

Madde 11- İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri:

a) Başvuruların başlamasından önce ilçe millî eğitim müdürlükleriyle toplantı yaparak, başvuru ve sınavlarda uygulanacak esaslar açıklar. Ayrıca, merkez ilçedeki (il merkezindeki) okul müdürlüklerine de sınavlarla ilgili gerekli açıklamalar yapar.

b) Bakanlıkça gönderilen aday başvuru formlarını, sınav kılavuzlarını, salon yoklama listelerini, test kitapçıklarını ve sınavlarla ilgili her türlü evrakı süresi içerisinde okullara ulaştırır.

c) Aday başvuru formlarını süresi içerisinde toplatır ve Merkezin görevlendirdiği kuryelere eksiksiz olarak teslim eder.

d) Test kitapçıkları, cevap kâğıtları ve diğer sınav evrakını kuryelerden teslim alarak, sınav günü sabahına kadar kilitli ve mühürlü odalarda güvenlik içerisinde muhafaza eder.

e) Sınavdan sonra her türlü güvenlik önlemleri alınarak muhafaza edilen cevap kâğıtları, test kitapçıkları ve diğer sınav evrakını Merkezden görevlendirilen personele teslim eder.

f) Sınavların güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak sınav yapılacak her binada yeterince emniyet mensubunun görevlendirilmesini sağlar.

g) Başvuru tarihinin başlamasından itibaren ilk 5 (beş) gün içinde ek başvuru form ihtiyaçlarını tespit ederek topluca Merkezden ister.

Madde 12- İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri:

a) İl millî eğitim müdürlüğünce sınavlarla ilgili olarak verilecek görevler süresi içerisinde yerine getirilir.

b)Başvuruların başlamasından önce ilgili okul müdürlükleriyle toplantı yapılarak başvuru ve sınavlarda uyulacak esasları açıklar.

c) Başvuru formu veya sınav kılavuzlarının yetmediği durumlarda, okul müdürlüklerinin bu konudaki isteklerini başvuru tarihinin başlamasından itibaren ilk 4 (dört) gün içerisinde Merkeze ulaştırmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir. (Doğrudan Merkeze yapılan başvurular dikkate alınmaz.)

d) İl millî eğitim müdürlüğünce temin edilen aday başvuru formları ve sınav kılavuzlarını süresi içinde okul müdürlüklerine dağıtır.

e) İlgilerce doldurulmuş başvuru formlarını sınav takviminde belirtilen süre içerisinde toplayarak il millî eğitim müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim eder.

Madde 13- Okul Müdürlüklerinin Görevleri:

a) Başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru şartlarını ilân ederek öğrencilere duyurur.

b) Sınav kılavuzlarını, başvuru formlarını belirlenen ücret karşılığında adaylara verir.

c) Başvuru formları ve kılavuzların başvuracak öğrenci sayısından az olması halinde durumu ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirir ve teminini sağlar.

d) Öğrenciler tarafından doldurulup verilmesi gereken başvuru formlarının, kılavuzlardaki açıklamalara göre doldurulması hususunda gerekli açıklamaların yapılmasını sağlar. Parasız yatılı veya burslu öğrenim görmek için başvuran öğrencilerin aile ve geçim durumunu gösterir örneğine uygun maddî durum beyannamesi ekleri ile birlikte inceleyerek durumları uyan öğrencilerin Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına başvurularını kabul eder. (Başvuruları uygun olan öğrencilere maddî durum beyannamesinin tasdikli bir örneği ekleri ile birlikte kayıt kabulde kullanılmak üzere, öğrenci velisine verilir.) Ayrıca; öğretmen çocuğu, korunmaya muhtaç veya yetiştirme yurdunda kalanlar ile oturduğu yerde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerdeki çocuklardan bu durumlarını belgelendirenlerin başvuru kılavuzlarında kodlamalarını yaptırarak başvuru formlarını teslim alır.

e) Doldurulmuş başvuru formları toplanarak süresi içerisinde eksiksiz olarak ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim eder.

f) Okulunda yapılacak sınavların güvenlik içinde ve aksatılmadan yürütülmesi için her türlü tedbiri alır. Sınav sonunda sınav evrakının bölge sınav yürütme kuruluna tutanakla eksiksiz olarak teslim edilmesini sağlar.

g) Sınavlarla ilgili başvuru formlarının öğrenci velisi tarafından doldurulup imzalanmasını sağlar.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 14- Her sınav için hazırlanan sınav kılavuzlarındaki esaslar yalnız ait olduğu sınav türü ve o yılki sınav için geçerlidir.

Madde 15- Okulların öğrenci alımına ilişkin genel ve özel şartlar, ilgili sınav kılavuzlarında belirtilir.

Madde 16- Başvuru formlarının hatalı, yanlış ve eksik doldurulmasından veya kodlanmasından doğrudan aday ve velisi sorumludur.

Madde 17- Yönerge ve sınav kılavuzlarında belirtilen şartları taşımayan adayların kazanmış olsalar dahi sınavı geçersiz sayılır.

Madde 18- Adaylar tarafından sınav salonlarında unutularak, güvenlik poşetine konmayan cevap kâğıtları geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

Madde 19- Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle geri ödenmez.

Madde 20- Sınavlarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ücret ödenir.

Madde 21- Merkezî sistem sınav yönergesi hükümleri çerçevesinde sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemler Merkez tarafından yürütülür.

Madde 22- Sınavlara ait kılavuzların satışı, adaylardan alınacak sınav ücretleri ile kılavuzlara alınacak ilânlardan (reklâmlardan) elde edilecek gelirlerin toplanması ve sınavlara ait her türlü harcamaların yapılması gibi malî konularda, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü yetkilidir.

Madde 23- Merkez tarafından gerektiğinde açılacak kurs, seminer ve diğer toplantılara millî eğitim müdürü veya sınavlardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü katılır.

Madde 24- İsimleri sınav kılavuzunda bulunmayan okullara öğrenci kayıtları, ilgili dairelerce gönderilen genelge esaslarına göre yapılır.

Madde 25- Bu Yönergede bulunmayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 26- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 27- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.