MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM OKUL VE KURUMLARI BÖLÜM, ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

 

Tebliğler Dergisi :TEMMUZ 2001/2526

 

Ek ve Değişiklikler:
1) AĞUSTOS 2001/2527    TD
2)
EKİM 2004/2565           TD

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında bölüm açılması, atölye ve lâboratuvarların kurulması; bölüm, atölye ve lâboratuvar şeflikleri norm kadrolarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 10/08/1999 gün ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık; Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan; Millî Eğitim Bakanını,

c) Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumları; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak örgün ve yaygın eğitim yapan okul ve kurumlar ile bağlı olduğu birime bakılmaksızın meslekî ve teknik orta öğretim programlarını uygulayan çok programlı liseleri,

d) Örgün eğitim kurumu; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde eğitim ve öğretim yapan okulları,

e) Yaygın eğitim kurumu; örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin düzenlendiği kurumları,

f) Uygulama sınıfı; 37-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla Kız Teknik Öğretim okulları bünyesinde açılan okul öncesi eğitim sınıfını,

g) Bölüm; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programlarının içeriğine uygun olarak bir veya birbirlerini tamamlayan ya da bağımsız birden çok atölyeden/birimden oluşan eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

h) Atölye; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulanan öğretim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

ı) Lâboratuvar; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim, öğretim ve/veya üretim ortamını,

i) Şef; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan bölümler ile kurulan atölye ve lâboratuvarların işleyişi ve yönetiminden sorumlu olan öğretmeni,

j) Norm kadro; kapsama dahil okul ve kurumlarda olması gereken bölüm, atölye ve lâboratuvar şef sayısını

ifade eder.

Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönerge ile düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında öğretim programlarına uygun olarak atölye, lâboratuvar ve meslek derslerine ilişkin uygulamaların amacına uygun olarak okul ve kurum atölyelerinde/lâboratuvarlarında yapılması,

b) Öğrencilerin makine ve teçhizatın bakım ve onarımı konusunda yetiştirilmeleri,

c) Bölümlere bağlı atölye ve lâboratuvarların tertipli, düzenli ve tam kapasiteyle çalıştırılması,

d) Atölye ve lâboratuvarların Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına açık tutulması,

e) Okul ve kurumlarda bulunan bölüm, atölye ve lâboratuvar sayısına uygun olarak şeflik sayısının norm kadroya bağlanması,

f) Eğitim, öğretim ve üretim süreçlerinin bir bütünlük içinde yürütülmesi,

g) Çağdaş teknolojilerin gerektirdiği araç-gereç ve donatım malzemelerinin en etkili ve verimli biçimde kullanılması,

h) Bölüm, atölye ve lâboratuvarlardaki çalışmaların amacına uygun olarak plânlanması; eğitim, öğretim ve üretim faaliyetlerinin gerçek iş ortamı içinde yürütülmesi,

i) Atölye ve lâboratuvarlarda ihtiyaç duyulan araç-gereç, tezgâh ve makinelerin sağlanması, bakım ve onarımlarının yapılması, öğretime hazır halde bulundurulması,

j) Sektörle iş birliği yapılarak bilimsel ve teknolojik alanlardaki değişme ve gelişmelerin eğitim ve öğretime yansıtılması,

temel ilke olarak alınmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bölüm Açılması, Atölye ve Lâboratuvarların Kurulmasına

İlişkin Hükümler

 

Bölüm Açma Esasları

Madde 6- Okul ve kurum müdürlüklerince yörenin eğitim ihtiyaçları belirlenerek açılacak bölümlerle ilgili çevre araştırması yapılır.

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çevre araştırmasında;

a) Açılması düşünülen bölümle ilgili çevrenin o meslek alanında insan gücü ihtiyacı,

b) Meslek alanıyla ilgili olarak yörede ve ülke genelinde çalışan insan sayısı,

c) Yörede mevcut işletmeler ile plânlanan yatırımlar,

d) Açılacak programa kaydolacak öğrenci potansiyeli,

e) Okul bina ve tesislerinin fizikî kapasitesi,

f) Açılacak bölümle ilgili araç-gereç, makine, teçhizat ve donanım durumu,

g) Okulun o meslek alanı ile ilgili öğretmen durumu veya açılması düşünülen bölümle ilgili öğretmen kaynağının bulunup bulunmadığı,

h) Yörede bu meslek alanı ile ilgili başka kurumlarca eğitim-öğretim yapılıp yapılmadığı, dikkate alınır.

Bölüm açmaya yönelik yapılacak çalışmalar sırasında; üniversiteler, çeşitli kurum ve kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler ve alan uzmanlarının bilgi ve görüşlerinden yararlanılır.

(Değişik üçüncü fıkra: Ekim 2004/2565 TD) Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurum müdürlüklerince açılmasında yarar görülen bölümler, İl Meslekî Eğitim Kurulunda görüşülerek açılması uygun bulunanlar bu Yönergenin “...Öğretim Yılında Açılacak Okul ve Bölümlere İlişkin Teklif ve Değerlendirme Formu”nda (Ek: 1) yer alan bilgi başlıklarına göre düzenlenerek valilikçe her yıl kasım ayı sonuna kadar okul ve kurumların merkez teşkilâtında bağlı olduğu birime gönderilir.

(Değişik son fıkra: Ağustos 2001/2527 TD) Kız teknik öğretim okul ve kurumlarında, yukarıda belirtilen ölçütler çerçevesinde belirlenen bölümlere ilâve olarak;

a)  Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde özel yönetmeliğindeki görevleri yapmak üzere birer "Araştırma", "Tanıtım ve Pazarlama" bölüm şefliği,

b)  Örgün eğitim kurumlarında ise, ilgili mevzuatlarda belirlenen görevleri yerine getirmek üzere bölüm sayısı 1-3 olanlarda biri, 4-6 olanlarda ikiyi, 7 ve daha fazla olanlarda üçü geçmeyecek şekilde "Program Koordinatörlüğü", "Sektör Koordinatörlüğü " ve "Meslekî Rehberlik" şefliği

valilik teklifi üzerine Bakanlıkça kurulur.

Bu alanlardaki bölüm şefliği 3'ten az olduğu takdirde, mevcut bölüm şefliği üç bölüme ilişkin görevleri okul yönetiminin yapacağı iş bölümü çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olurlar. Birden fazla kurumun tek müdüre bağlı olduğu oluşumlarda, bu şekilde kurulan bölüm sayısı hiç bir şekilde üçü geçemez.

Atölye ve Lâboratuvarların Kurulması

Madde 7- Açılacak bölümde uygulanacak öğretim programının özelliği, araç-gereç, makine, teçhizat ve donanım durumu, öğrenci ve öğretmen sayıları, çevredeki işletmeler, döner sermaye durumu ve okulun fizikî kapasitesi dikkate alınarak atölye ve lâboratuvarlar kurulabilir.

Atölye ve lâboratuvarlann kurulabilmesi için okul veya kurumun tip projeye uygun olması ya da en az 30 metre karelik fizikî bir mekâna sahip olması , ayrıca Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Baş kanlığınca belirlenen standart donanımın %60'nın gerçekleşmiş olması gerekir.

(Değişik son fıkra:Ekim 2004/2565TD) Atölye ve lâboratuvarların kurulabilmesi için okul ve kurum müdürlüklerince bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen ölçütler çerçevesinde değerlendirme yapılarak bu Yönerge ekinde yer alan “Atölye ve Lâboratuvar Kurulmasına İlişkin Bilgi Formu” (Ek:2) doldurulup nisan ayı sonuna kadar valiliğe teklifte bulunulur. Atölye ve lâboratuvarların kurulmasına mayıs ayının sonuna kadar valilikçe karar verilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölüm, Atölye ve Lâboratuvar Şeflikleri Norm Kadrolarına

İlişkin Hükümler

 

Bölüm Şefliği Norm Kadrosunun Belirlenmesi

Madde 8- Meslekî ve teknik öğretim okul ve kurumlarında faaliyet gösteren uygulama sınıfları ile açılması uygun görülen her bölüm için bir bölüm şefliği norm kadrosu verilir. Birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı okul ve kurumlarda aynı adı taşıyan bölümlere bir bölüm şefliği norm kadrosu verilir ve bu bölümler bir şef tarafından yönetilir.

Bölüm şefliği norm kadrosu verilebilmesi için bölüm açılma onay tarihini izleyen 15 gün içinde açma onayı merkez teşkilâtındaki ilgili birimce Personel Genel Müdürlüğüne gönderilir. Personel Genel Müdürlüğünce her yıl haziran ayı içinde bölüm şefliği norm kadrosu verilir.

Atölye ve Lâboratuvar Şefliği Norm Kadrolarının Belirlenmesi

Madde 9- (Değişik birinci fıkra: Ekim 2004/2565 TD)"Bu Yönergenin 7'inci maddesi esaslarına göre kurulan atölye ve laboratuvarlar valilikçe Personel Genel Müdürlüğpüne bildirilir. Personel Genel Müdürlüğünce her yılın haziran ayı içinde gelen teklifler doğrultusunda atölye veya laboratuvar şefliği norm kadrosu verilir"

Yeter sayıda fizikî mekâna ve donanıma sahip olmayan okul ve kurumlarda her atölye ve lâboratuvarda aynı bölümde en çok üç grupla eğitim, öğretim ve üretim yapılabilir. Ancak 12'den daha az öğrenci ile farklı gruplar oluşturulamaz. Fizikî mekân darlığı ve donanım eksikliği nedeniyle birden çok grubun aynı atölyede eğitim, öğretim ve üretim yapması durumunda ayrıca atölye ve lâboratuvar şefliği norm kadrosu verilmez.

Yabancı ülkelerle yapılan ikili anlaşmalarla proje uygulaması yapılan okul ve kurumlara atölye ve lâboratuvar şefliği norm kadrosu tespiti, projenin gerektirdiği özellikler dikkate alınarak o okul ve kurumun merkez teşkilâtında bağlı olduğu birimce belirlenerek Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Bir okul veya kurumda bir bölüme ait tek atölyenin bulunması halinde bu atölye veya lâboratuvar için ayrıca atölye ve lâboratuvar şefliği norm kadrosu verilmez. Bölüm şefi, bu atölye veya lâboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Norm Kadroların İptali

Madde 10- Mevcut bölüm, atölye ve lâboratuvarların herhangi bir nedenle kapatılması halinde fazla duruma gelen norm kadrolar okul veya kurumun bağlı bulunduğu birim tarafından Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bu kadrolar Personel Genel Müdürlüğünce iptal edilir.

İptal edilen bu kadrolar ile bir bölüme bağlı olan atölye ve lâboratuvarlar için verilen atölye ve lâboratuvar şeflikleri norm kadrosu her ne sebeple olursa olsun başka bir bölümde kullanılamaz.

Sorumluluk

Madde 11- Bölüm açılması, atölye ve lâboratuvarların kurulmasında bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara aykırı teklifte bulunan okul ve kurum müdürleri ile ilgili diğer yöneticiler müteselsilen sorumludur.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 12- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Formların Kullanılması

Madde 13- Bu Yönerge ekinde yer alan Ek:1 ve Ek:2 dışında başka form kullanılamaz.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ek-1 TEKLİF VE DEĞERLENDİRME FORMU

Ek-2 ATÖLYE VE LÂBORATUVAR KURULMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU