MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖZEL AKŞAM LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete  

:17.11.2003/25292

Tebliğler Dergisi

: KASIM 2003/ 2554

Ek ve Değişiklikler:
1) 5.4.2005/25777 RG NİSAN 2005/2571 TD
2) 4.3.2009/27159 RG MART 2009/2618 TD
3) 31.7.2009/27305 RG AĞUSTOS 2009/2623 TD
4) 11.08.2011/28022 RG EYLÜL 2011/2648 TD

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, özel akşam liselerinin işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, özel akşam liselerinin; eğitim-öğretim, yönetim ve öğrencilere ait iş ve işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 —( Değişik: 4.3.2009/27159 RG) Bu Yönetmelik, 14/6/1973  tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) (Değişik bent : 11.08.2011/28022 RG) Okul: İş günlerinde çalışma saati bitiminden sonra veya cumartesi ve pazar günleri de öğretim yapılabilen özel akşam liselerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Okulun Amacı, Ders Dağıtım Çizelgeleri, Öğretim Programları, Öğretim Süresi ve Çalışma Saatleri

Okulun Amacı

Madde 5 — (Değişik : 11.08.2011/28022 RG) Bu okulların amacı, on sekiz yaşını bitirmiş olup örgün gündüz ortaöğretim kurumlarına devam edemeyenler ile okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılanlara eğitim ve öğretim imkânı sağlamaktır.

Ders Dağıtım Çizelgeleri ve Öğretim Programları

Madde 6 — Okullarda, genel liselerde uygulanan ders dağıtım çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır.

Öğretim Süresi

Madde 7 — Okulların öğretim süresi, genel liselerin öğretim süresi kadardır.

Çalışma Saatleri

Madde 8 — (Değişik : 11.08.2011/28022 RG) Bu okullarda öğretime, hafta içinde en erken saat 17:00’da başlanır. Cumartesi ve pazar günleri ise daha erken saatte de başlanabilir.

Günlük ve haftalık çalışma saatleri, birinci fıkradaki hüküm dikkate alınarak okul müdürlüğünce hazırlanan il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan çalışma saatleri çizelgesine göre düzenlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt-Kabul, Okulu Bitirme Süresi

Aday Kayıt Şartları

Madde 9 — (Değişik : 11.08.2011/28022 RG) Bu okullara kayıt ve kabulde öğrencilerin; ilköğretim okulundan mezun ve on sekiz yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün gündüz ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olma şartları aranır.

Orta Öğretim Kurumlarından Ayrılmış Adayların Kabul Edileceği Sınıflar

Madde 10 — Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumları ile Açıköğretim Lisesinden ayrılan adayların devam edecekleri sınıfların tespitinde;

a) Ders geçme ve kredi sisteminin uygulandığı kurumlardan ayrılan adaylar; ayrıldığı orta öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisi kadar veya daha fazla kredisi bulunması hâlinde, okulun bu krediye denk olan sınıfına,

b) Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarından ayrılan adayların tasdiknamelerinde belirtilensınıflara kayıtları yapılır.

Sınıflar, öğrencilerin yaşları da dikkate alınarak oluşturulur.

Gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarında okuma hakkını kaybetmeden özel akşam liselerine kaydolan öğrencilerden, kayıt-kabul şartlarını taşıyanların gündüz öğretim yapan orta öğretim kurumlarına nakilleri yapılabilir.

Okulu Bitirme Süresi

Madde 11 — Okula kayıt yaptıran öğrenciler;

a) İlköğretim kurumları diploması ile kayıt yaptıranlar, en fazla beş öğretim yılı,

b) Orta öğretim kurumlarından öğrenim belgesi ile kayıt yaptıranlar,

1) 9 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla dört öğretim yılı,

2) 10 uncu sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla üç öğretim yılı,

3) 11 inci sınıfa kayıt yaptıranlar en fazla iki öğretim yılı

sonunda okulu bitirmek zorundadırlar.

Üst üste iki öğretim yılı okula devam etmeyenler ile yukarıda belirtilen sürelerde mezun olamayanların kayıtları silinir.

Adaylardan İstenen Belgeler

Madde 12 — (Değişik: 5.4.2005/25777 RG) Bu okullara kayıt için başvuran adaylardan;

a) (Değişik bent : 11.08.2011/28022 RG)  Öğrenim belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c)  (Değişik bent : 31.7.2009/27305 RG) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

d) (Değişik bent: 11.08.2011/28022 RG) Askerlik durum beyanı,

e) 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi,

istenir.

İKİNCİ KISIM
Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme, Disiplin ve Kılık- Kıyafet

BİRİNCİ BÖLÜM
Ölçme ve Değerlendirme, Sınavlar, Sınıf Geçme

Öğrenci başarısının tespiti(1)

Madde 13 — (Değişik : 11.08.2011/28022 RG) Görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi gibi özel yetenek gerektiren derslerin dışındaki derslerde öğrenci başarısının değerlendirilmesine esas olan sınavlar, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yapılır.

Ancak merkezî sistemle yapılan sınavlar dışındaki öğrenci başarısının değerlendirilmesiyle ilgili diğer hususlarda, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

Sınavların Yapılması

Madde 14 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)

Sınavlara Katılamayanlar

Madde 15 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)

Sınıf Geçme

Madde 16 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)

Sorumluluğun Kalkması

Madde 17 — Yürürlükten kaldırılmıştır. (5.4.2005/25777 RG)

Madde 18 — Okulu bitiren her öğrenciye lise diploması verilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin İşleri ve Kılık-Kıyafet

Disiplin İşleri

Madde 19 — Okulda öğrenci disiplin işlerinde, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği”nin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

Kılık - Kıyafet

Madde 20 — Öğrencilerin kılık kıyafetlerinde, yetişkin ve bir işte çalışıyor olmaları da dikkate alınarak, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uyulur.

Denetim

Madde 21 — Bu okullarda denetim, "Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü" ve "Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme

Madde 22 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda, orta öğretim kurumları için yürürlükte olan mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 23 — 28/1/1993 tarihli ve 21479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Akşam Okulları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek : 11.08.2011/28022 RG) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu okullara ve e-okul sistemine kayıtlı olan öğrenciler, kayıt oldukları tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlük

Madde 24 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

____________________

 

(1) Bu madde başlığı “Ölçme ve Değerlendirme“ iken, 11/08/2011 tarihli ve 28022 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“in 6 ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

____________________