MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERKEZÎ SİSTEM SINAV YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi

: ŞUBAT 2002 / 2533

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, MAYIS 2006 tarihli ve 2584 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ''nin 42' nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç

Madde 1 - Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan sınavlarda uyulacak husus ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2 - Bu Yönerge, merkezî sistemle öğrenci alan resmî ve özel okulların Bakanlığımıza bağlı Açıköğretim Lisesi ve Açık İlköğretim Okulu ile diğer Bakanlıkların bünyesinde faaliyet gösteren meslek liselerinin ve protokol çerçevesinde yapılan merkezî sistem sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönerge. 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 4359 sayılı Kanunla değişik 24 üncü maddesi ve 2684 sayılı ilköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara ilişkin Kanun ile sınavı yapılan okullarla ilgili özel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönergede geçen;

Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

EğiTek : Eğitim Teknolojileri Gene! Müdürlüğünü,

Merkez : Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı,

Belge : Sınav merkezi olarak tespit edilen il ve ilçeyi,

Aday : Merkezî Sistem Sınavına başvuranları.

Veli : Merkezî Sistem Sınavına başvuran adayın velisini (aday velisi deyimi; adayın ana veya babasını veya kanunen adayın sorumluluğunu üstlenen kişiyi yahut mahkemece tayin edilmiş vasiyi),

Kılavuz : Yapılan sınavlar ile ilgili gerekli bilgileri ve açıklamaları kapsayan kitapçığı.

Özel giriş sınavı ile öğrenci alan okullar : Merkezi Sistem Sınavı ile öğrenci alan; Anadolu Liseleri, Fen ve Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri ve İmam-Hatip Liseleri ile diğer kamu kurum ve kurutuşlarına bağlı meslek liselerini,

ifade eder.

Sorumluluk

Madde 5 - Merkezi sistemle yapılacak sınavların aksatılmadan yürütülmesinden;

a) Merkezî sistemle yapılan sınavlar ile ligi!; makro düzeyde plânlamanın yapılmasından, ilgili dairelerle koordinasyon sağlanarak yıllik sınav uygulama plânı, sınav yönergesi, sınav kılavuzları, başvuru formları, test kitapçıkları, salon yoklama listeleri vb, evrakın hazırlanmasından, süresi içerisinde illere gönderilmesinden, cevap kâğıtlarının değerlendirilerek sonuçların adaylara ve ilgili birimlere duyurulmasından, sınav merkezlerine Bakanlık temsilcisi ve kurye olarak gidecek personelin yurt içi görevlendirmelerini yapmaktan, yurt dışında yapılan sınavlar için görevlendirme teklifini Bakanlık Makamının onayına sunmaktan Bakanlığımız dışındaki kamu kurum ve kuruluşları için protokollü olarak yapılan sınavlarda sınav uygulamasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere sınav yürütme kurulunun oluşturulmasından EğiTek;

b) Sınav kılavuzları, başvuru formları, salon yoklama listeleri, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları vb. sınav evrakının bölge içerisinde dağıtılmasından, toplanmasından, Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere eksiksiz teslim edilmesi ile sınavların güvenlik içerisinde aksatılmadan yapılmasından, sınav merkezi olan il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri;

c) Sınav kılavuzları ve başvuru formlarının okul müdürlüklerince zamanında dağıtılmasından ve başvuru süresi sonunda toplanmasından il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri;

d) Aday başvuru formları ile kılavuzların süresi içerisinde adaylara dağıtılmasından, ihtiyaç duyulması halinde yeteri kadar başvuru formu ile kılavuzların il ve ilçe Millî Eğitim Müdürlükleri kanalıyla temin edilmesinden ve ilgililerce doldurulduktan sonra toplanarak ilgili merciye süresi içerisinde eksiksiz olarak tesliminden ve kendi okullarında yapılacak sınavların güvenlik içerisinde aksatılmadan yürütülmesinden okul müdürlükleri;

birinci derecede sorumludur.

İKİNCİ KISIM

Sınav Türleri, Merkezleri, Kurul ve Komisyonları

Sınav Türleri

Madde 6 - Merkezî sistemle yapılacak sınavlar;

a) Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı,

b) Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı,

c) Açıköğretim Lisesi Sınavı,

d) Açık İlköğretim Okulu Sınavı,

e) Açık İlköğretim Okulu Bütünleme Sınavı,

f) Resmî ve Özel Kurumlarla İmzalanan Protokoller Çerçevesinde Yapılan Sınavlar,

Bu sınavların sayısı ve ismi Bakalık Makamının Onayı İle değiştirilebilir.

a) Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Resmî ve Özel Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu Öğretmen Liseleri, Anadolu İmam-Hatip Liseleri, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Bakanlığımıza bağlı Sağlık ve Anadolu Sağlık Meslek Liseleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı meslek liselerinde okumak isteyen öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için yapılır.

b) Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı

İlköğretim okullarının 4,5,6, 7 ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler için yapılır.

c) Açıköğretim Lisesi Sınavları

Açıköğretim Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin I. ve II. dönem sonu sınavlarıdır.

d) Açık İlköğretim Okulu Sınavları

Açık İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrencilerin I. ve II. dönem sonu sınavlarıdır.

e) Açık İlköğretim Okulu Bütünleme Sınavı

Açık İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrencilerin bütünleme sınavıdır.

f) Resmî ve Özel Kurumlarla imzalanan Protokoller Çerçevesinde Yapılan Sınavlar

Resmî ve özel kurumlara alt okullara öğrenci seçme ve yerleştirme, personel alımı ve personel görevde yükselme sınavlarıdır.

Sınav Merkezleri

Madde 7 - Altıncı maddede belirtilen sınavlar, kılavuzlarında ve protokollerde belirtilen merkezlerde yapılır.

Sınavlarla İlgili Esas ve Usullerin Tespiti

Madde 8 - Sınavlarla ilgili esas ve usulleri "Merkezî Sistem Sınav Organizasyon Kurulu" tespit eder.

Merkezî Sistem Sınav Organizasyon Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

Madde 9 - Organizasyon Kurulunun kuruluşu ve görevleri:

Kuruluş

Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün koordinasyonluğunda Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı ile ilgili Dairelerden en az Şube Müdürü düzeyinde birer temsilciden oluşturulur. EğitTek Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı, Merkezi Sistem Sınav Organizasyon Kurulunun başkanıdır.

Görevler

a) Yıllık. sınav uygulama plânını hazırlamak ,

b) Sınav yönergesi, genelgesi ve talimatlarım hazırlamak,

c) Kılavuzlara esas olan genel ve özel şartları tespit etmek; okul listelerini, pansiyon du­ rumlarını, kontenjanları, yabancı dil durumları vb. bilgileri toplayarak diğer işlemleri yapmak.

Sınav Sorumluları ve Görevleri

Madde 10 - Sınavların, il kapsamında, birinci derecedeki sorumlusu ve yetkesi il Millî Eğitim Müdürü, ilçelerde ise İlçe Millî Eğitim Müdürüdür. Millî Eğitim Müdürü yetkisini ve yükümlülüklerini zorunlu hallerde, sınavdan sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısına veya Şube Müdürüne devredebilir.

Sınavların güvenlik içinde, aksatılmadan ve sağlıklı bir biçimde yürütülmesi aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde oluşturulacak Sınav Kurulu ve Komisyonlarında görevli kişiler ve temsilciler tarafından gerçekleştirilir.

a) Bölge Sınav Yürütme Kurulu

b) Bina Sınav Komisyonu

c) Salon Görevlileri

d) Bakanlık Temsilcileri

Bölge Sınav Yürütme Kurulu

Kuruluşu ve Çalışmaya Başlaması

Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkanı, Millî Eğitim Müdürüdür. Sınavlardan sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü de Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısıdır. Millî Eğitim Müdürü ; Bölge Sınav Yürütme Kurulunun toplantısına katılamadığı zaman, kurul başkanlığını Sınavlardan Sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü yürütür. Kurul; İlköğretim Müfettişleri Kurul Başkanı, İl Eğitim Teknolojileri Araçları ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürü ile Millî Eğitim Müdürü tarafından görevlendirilecek; bir İlköğretim Okulu, bir Anadolu Lisesi, bir Meslek Lisesi ve bir Genel Lise Müdüründen oluşur. Bu kurul, sınav genelgesinin illere intikalinden itibaren bir hafta içerisinde Kuru! Başkanının talimatı île çalışmaya başlar.

Görevleri

a) Kendi aralarında iş bölümü yapmak,

b) Sınav merkezinde sınavla ilgili gerekli görevlendirmeleri yapmak, bina sınav komisyonları ile salon görevlilerinin listelerini sınavdan önce hazır bulundurmak, olabilecek aksilikler düşünülerek tedbir almak.

c) Sınav evrakının Bakanlık kuryelerinden teslim alınması ve sınav sonunda aynı kuryelere teslim edilmesi esnasında en az iki Sınav Yürütme Kurulu Üyesinin hazır bulunmasını sağlamak,

d) Merkez tarafından gönderilen test kitapçığı ve cevap kâğıdı taşıma kutularını, sınav listelerine göre teslim almak ve emniyet tedbirleri alınmış bir odada, sınav günü sabahına kadar muhafaza edilmesini sağlamak,

e) Sınava girecek özürlü, tutuklu, hükümlü veya bulaşıcı hastalığı olanların ayrı bir salonda sınava girebilmeleri için gerekli tedbirleri almak,

Görme özürlüler için okuyucu-yazıcı, elini kullanamayanlar için ise yazıcı öğretmen görevlendirmek. Özürlüler için ayrılacak okullarda asansör, rampa, klozet bulunmasına ve sınavların giriş katlarında yapılmasına dikkat etmek.

Sınav günü yatakta tedaviyi gerektiren ve sınav merkezine gidemeyeceği resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu ile belirlenmiş adayların, tedavi merkezinde usulüne göre, gerekli tedbirleri alarak sınavını yapmak ve sonucunu Merkeze bildirmek.

f) Merkez tarafından gönderilen sınav salon yoklama listelerinin, sınavlardan en az iki gün önce, sınav yapılacak okullarda, adayların görebilecekleri bir yerde ilân edilmesini sağlamak,

g) Sınav evrakının bulunduğu kutuları, bina sınav listelerine göre kontrol ederek sınav günü, binalardaki sınav komisyonlarına tutanakla teslim etmek (İstanbul Böyükşehir içerisinde, trafik ve ulaşım zorluklan dikkate alınarak, sınav evrakı, emniyet tedbirleri alınmak kaydıyla bir gün önceden sınav yapılacak İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlara teslim edilebilecektir.),

h) Sınav süresince, sınav yapılan bina ve salonları denetlemek,

t) Sınav sonunda güvenlik kilidi ile kilitlenen veya mühürlenen test kitapçığı ve cevap kâğıdının içinde bulunduğu kutuları teslim almak,

i) Test kitapçığı ve cevap kâğıdı taşıma kutularını, sınav evrakı ile birlikte, Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere tutanakla teslim etmek.

j) Herhangi bir olumsuzluk anında, EğiTek'e bildirmek, alınacak talimata göre hareket etmek,

k) Merkezin sınavla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

Bina Sınav Komisyonu

Kuruluşu

Bina Sınav Komisyonu, sınavın yapılacağı okulun müdürünün başkanlığında iki müdür yardımcısından oluşur. Müdür yardımcısının bulunmadığı okullarda ise mevcut öğretmenlerden komisyon oluşturulur.

Görevleri

a) Bölge Sınav Yürütme Kurulundan kendi sınav merkezinde sınava gireceklerin listesini almak, sınavdan en az iki gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilân etmek.

b) Yapılacak sınavla ilgili mevzuatı ve kılavuzu incelemek üzere toplantıya katılmak,

c) Sınavlarda salon başkanı ve gözcü olarak görevlendirilecekleri tespit etmek, görevlilere, görevlerini imza karşılığı duyurmak,

d) Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen salon başkanı ve gözcü öğretmenlerle sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı düzenlemek ve ilgili personele görevlerini imza karşılığmda duyurmak. Yönergede, salon görevlilerinin görevleri ve sorumlulukları ile ilgili bölümü okumak ve gerekli açıklamaları yapmak. Göreve gelmeyenleri tespit ederek, yedeklerden görevlendirme yapmak,

e) Sınav salon başkanları ile Sınav Komisyonu arasındaki irtibatı sağlamak üzere, sınav yapılacak binanın her katında, yedek gözcü öğretmenlerden birini görevlendirmek,

f) Sınav salonlarının, sınavdan bir gün önce sınava hazır duruma gelmesini sağla mak ve bunu yerinde denetlemek,

g) Bütün sınav salonlarında, sınavın aynı saatte başlamasını sağlamak; sınavın başlama ve bitiş saatlerinde tutanakla tespit etmek,

h) Adayların sınav salonuna çağrı cihazı, telsiz, radyo, cep telefonu gibi haberleşme araçları ile sözlük, hesap makinesi, silah vb. teçhizatla girilmemesi hususunda gerekli önlemleri almak; varsa, bu gibi araç ve teçhizatın Sınav Komisyonu Başkanına teslim edilmesi şartıyla adayların sınava alınmalarını sağlamak.

ı) Tüm sınav görevlerinin, yürürlükteki mevzuata uygun kılık ve kıyafet ile görevlerine gelmelerini, örgün ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören adayların Merkezî Sistem Sınavlarına baş açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girmelerini sağlamak,

i) Sınav süresince, görevli olanların dışındaki kişilerin sınav salonlarına girmelerini engellemek,

j) Listelerde ismi olmayan ancak mazeretleri kabul edilen adayları, Bölge Sınav Yürütme Kurulunun talimatı doğrultusunda, yedekler salonunda sınava almak.

k) Sınavın başlatılmasından itibaren, ilk 30 dakika içerisinde Sınav Merkezine gelen adayların sınava katılmalarını sağlamak. Bu süreden sonra gelen adayların Sınav Merkezine alınmasını engellemek. Sınavın başlamasından itibaren ilk 60 dakika içerisinde adayların salondan çıkmaması için gerekli tedbirleri almak.

I) Sınav sırasında, salon başkanı ve gözcülerin sohbet etmelerine engel olmak. Sınav salonlarını denetleyerek, sınavla ilgili tedbirleri almak,

m) Sınav günü, kilitli kutuları teslim almak, kutuları açarak içindeki güvenlik torbalarını saymak, eksiklik veya aksaklık varsa, derhal Bölge Sınav Yürütme Kuruluna bildirmek, alınacak talimata göre hareket etmek.

n) İçinde test kitapçığı ve cevap kâğıdı ile salon yoklama listeleri bulunan güvenlik torbalarını, salon başkanlarına, imza karşılığında teslim etmek,

o) Sınavdan hemen sonra salon başkanlarınca getirilen ve içinde test kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer evrakın bulunduğu güvenlik torbalarını teslim almak,

ö) Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalamak,

p ) Güvenlik torbalarını taşıma kutularına koyarak güvenlik kilidi ile kilitlemek ve Bölge Sınav Yürütme Kuruluna teslim etmek,

r) Bölge Sınav Yürütme Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Salon Görevlileri

Sınav yapılacak her salonda bir salon başkam ve her 20 aday.için bir gözcü Öğret­ men bulundurulur. Sınavın, kurallara göre yapılmasından, salon başkanı birinci derecede . sorumludur. Salon başkanının görevini yerine getirmesinde, sorumluluk salon başkanın­ da kalmak şartı ile gözcü öğretmen başkana yardımcı olur.

Salon Başkanının Görevleri

a) Sınav günü sınavın başlamasından bir saat önce sınav yerinde hazır bulunmak. Göreve geldiğini sınav komisyon başkanına bildirmek ve salondaki sıraların numaralandırılmasını sağlamak,

b) Bina sınav komisyonundan kendi salonunda sınava girecek adayların sınav evrakını almak. Gözcülerin yardımıyla, giriş ve kimlik belgelerini tek tek kontrol ederek, adayları önceden belirlenmiş olan yerlere aday numarasına göre yerleştirmek,

c) Görevli olduğu salonla ilgili geri bildirim evrakı varsa; ilgili adaylara, hatalı bilgilerini düzelttirmek, adayların imza hanesine imzalarını almak,

d) Test kitapçığı poşetini adayların gözü önünde açmak. Poşet içerisinden çıkan test kitapçıklarının kontrolünü yapmak ve bunu tutanakla belgelendirmek.

e) Salon yoklama listelerinde adı olduğu halde, sınav kimlik kartı bulunmayan adayları, fotoğraflı başka kimlik kartı ile sınava almak ve durumu tutanağa kaydetmek.

f) Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli ve makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi özel yardımcı araçların kullanılmamasını sağlamak,

g) Adaylara, test kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini; sınav sonunda, soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması halinde sınavlarının geçersiz olacağını hatırlatmak,

h) Adaylara ait kimlik bilgilerinin (Sınava Giriş Belgesi, Nüfus Cüzdanı vb.) kontrolünü yaparak cevap kâğıtlarının dağıtılmasını sağlamak.

ı) Test kitapçıklarını adaylara dağıtmak, "AÇ" denmeden kitapçığı hiçbir suretle açmamalarını duyurmak. Kitapçığın ön ve arka sayfasında bulunan açıklamayı yüksek sesle okumak, gerekli açıklamaları yapmak ve adayların varsa sorularını cevaplandırmak,

i) Açıklamaları okuduktan ve adayların sorularını cevaplandırdıktan sonra, adaylara poşeti açarak, test kitapçığını çıkarmalarını söylemek (test kitapçıklarının poşete konması halinde). Sınavın başlama ve bitiş saatlerini her adayın göreceği bir şekilde tahtaya yazarak sınavı başlatmak.

j) Adayların, sınavın ilk 60 dakikası içerisinde sınav salonundan çıkmamalarını sağlamak. Sınav başladıktan ilk 30 dakika içerisinde gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava almak. Ancak bu adaylara ek süre vermez.

k) Adaylara test kitapçıklarını kontrol ettirmek ve baskı hatası olan kitapçıkların, sınav başlamadan önce mutlaka değiştirilmesini sağlamak.

l) Sınava katılmayanları tespit etmek, yoklama listesine yazmak ve gözcülere imzalatmak.

m) Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı ve sağlık sebebi dışında dışarı çıkmalarına izin vermeme. Acil durumlarda izin verilen adaya bir gözcünün eşlik etmesini sağlamak . Yanında gözcü olmadan salondan çıkan adayları tekrar sınava almamak , izin verilen adaylar için ek süre tanımamak. Adayların test kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını beraberinde götürmelerine izin vermemek.

n) Sınav süresince gözcülerin görevlerini yapıp yapmadıklarını denetlemek. Kitap, gazete vb, ya da adayların başında durarak test sorularını okuyan gözcüleri uyarmak. Adaylara yardım eden adayların dikkatini dağıtan gözcüleri, sınav komisyonuna bildirmek. Sınav süresinin bitimine 15 dakika kala adaylara "15 dakikanız kaldı" şeklinde sözlü, işitme engelli adaylara da yazılı uyarıda bulunmak,

o) Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarmak , kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdını aimak. Durumu bir tutanakla tespit ederek adayı dışarı çıkarmak. Sınavı iptal edilecek adaylar için "Sınavı iptal edilecektir" ibaresini yazmak,

ö) Sınav süresi bitiminde sınavı durdurmak. Cevap kâğıtları ve test kitapçıklarının toplanmasını sağlamak. Cevap kâğıtlarını ve test kitapçıklarını saymak, paketlemek ve buna ait tutanağı imzalamak, Cevap kâğıtları ve test kitapçıklarının eksiksiz toplanması ve uygun şekilde paketlenmesini sağlamak.

p) Sınavı biten adaya, saion yoklama listesini tükenmez veya dolmakalemle imzalatmak.

r) Test kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, yırtılan güvenlik poşetleri, tutulan tutanaklar vb. evrakı güvenlik torbası içerisine yerleştirmek, ağzını kapatmak ve sınav komisyonuna imza karşılığında teslim etmek. Sınav salonunda unutulan, kutuya konulmayan cevap kâğıtları işleme alınmayacaktır. Unutulan cevap kâğıtlarının tüm sorumluluğu salon başkanı ve gözcüye aittir.

s) Bina sınav komisyon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Gözcülerin Görevleri

a) Sınavın başlamasından bir saat önce görev yerinde hazır bulunmak, görevli olduğu sınav salonundaki masaların üzerine, sınava girecek aday sayısına göre sıra numarası vermek.

b) Bina sınav komisyonunun yapacağı genel toplantıya katılmak,

c) Salon başkanının gösterdiği şekilde adayları salona yerleştirmek.

d) Varsa geri bildirim evrakının dağıtılması, düzeltilmesi ve toplanmasından sonra test kitapçığı ve cevap kâğıtlarını adaylara dağıtmak.

e) Salon başkanı tarafından sınavla ilgili açıklamalar yapılırken, adayların test kitapçıklarını açmamalarını sağlamak.

f) Test kitapçıklarının ön yüzündeki adı soyadı ve aday numarasının yazılmasını sağlamak.

g) Adayların sınav süresince kopya çekmelerine engel olmak. Sınav kurallarına uymayanları uyarmak ve bu durumu salon başkanına bildirmek.

h) Sınav sırasında yanlış anlamaya meydan verebilecek, adayların dikkatini dağıtacak, onları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmak. Sigara ve çay içmemek, yüksek sesle konuşmamak, gazete, kitap, dergi vb. okumamak.

i) Sınav sırasında adayların karalama kâğıdı, sözlük, hesap cetveli ve makinesi, telsiz, çağrı cihazı, cep telefonu, radyo vb. yardımcı araç kullanmalarına izin vermemek.

i) Salon yoklama listesinin ilgili sütununu sınava girenlere mutlaka imzalatmak. Sınava katılmayanların isimlerinin karşısına "GİRMEDİ" yazmak, salon aday listesini imzalamak.

j) Sınavın bitiminde, salon başkanının direktiflerine göre adaylardan test kitapçığı ile cevap kâğıtlarını eksiksiz olarak toplamak, cevap kâğıtlarını aday numarasına göre dizmek, kitapçık ve cevap kâğıtlarını salon yoklama listesiyle karşılaştırıp, eksik bulunmadığı anlaşıldıktan sonra salon başkanının bilgisi ve onayı ile bunları ayrı ayrı paketlemek,

k) Salon başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

Bakanlık Temsilcileri

Bakanlık, gerekli gördüğü sınav bölgelerine kuryelerin dışında en az bir kişiyi Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirebilir. Bakanlık temsilcisi, sınavların Merkezî Sistem Sınav Yönergesi esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesini denetler. Sınavlarla ilgili tavsiyelerde bulunur. Görevleri ile ilgili denetimleri engellenemez. Bölge Sınav Yürütme Kurulu Başkanı, Bakanlık temsilcilerine görevlerini yürütmede yardımcı olur.

Bakanlık Temsilcisinin Görevleri

a) Sınav gününden iki gün önce görevlendirildiği il/ilçede hazır bulunmak,

b) Bölge Sınav Yürütme Kurulunun çalışmalarına katılmak.

c) Sınav sabahı, sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyattında hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak.

d) Sınav Yürütme Kurulu Başkanı veya Yardımcısı ile birlikte sınav merkezlerini denetlemek.

e) Gerektiğinde her salona girerek, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları ve adayların kimliklerini incelemek.

f) Sınavdan sonra sınav evrakının kuryelere tesliminde hazır bulunmak ve tutanakları imzalamak.

g) Sınavla üçlü gözlemlerini değerlendirmek ve gelecek yıllar için önerilerini kapsayan bir rapor hazırlamak ve bir hafta içinde Merkeze vermek.

Taşra Teşkilâtının Sınavlarla İlgili Görevleri

İl Millî Eğitim Müdürlükleri

Madde 11- İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

a) Başvuruların başlamasından önce İlçe Millî Eğitim Müdürlükleriyle toplantı yaparak, sınav takvimi, başvurular ve sınavlarda uygulanacak esasları açıklamak. Ayrıca. merkez ilçedeki (il merkezindeki) okul müdürlüklerine de sınavlarla ilgili gerekli açıklamaları yapmak.

b) Bakanlıkça gönderilen aday başvuru formlarını, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile okul müdürlüklerine sınav kılavuzlarını, salon yoklama listelerini, test kitapçıklarını ve sınavlarla ilgili her türlü evrakı süresi içinde ulaştırmak.

c) Aday başvuru formlarını süresi içerisinde toplayıp Merkezin görevlendirdiği kuryelere eksiksiz olarak teslim etmek.

d) Test kitapçıklarını , cevap kâğıtlarını ve diğer sınav evrakını kuryelerden teslim alarak, sınav günü sabahına kadar kilitli ve mühürlü odalarda güvenlik içerisinde muhafaza edilmesini sağlamak.

e) Sınavdan sonra her türlü güvenlik önlemini alarak muhafaza edilen cevap kitapçıklarını ve diğer sınav evrakını Merkezden görevlendirilen personele teslim etmek.

f) Sınavların güvenliği için İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, sınav yapılacak her binada yeterince emniyet mensubunun görevlendirilmesini sağlamak.

g) Başvuruların başlangıcını izleyen ilk 5 (beş) gün içinde ek başvuru formu ihtiyacını tespit ederek Merkezden topluca istemek.

h) Sınav yerlerinin adaylara duyurulmasından sonra bina ve salonlarda herhangi bir sebeple sınavın yapılamaması durumunda, sınavları Valilik Makamının onayı ile başka okul veya okullara almak. Sınava girecek adayların mağdur olmaması için her türlü tedbiri almak ve konu hakkında Merkeze bilgi vermek.

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri

Madde 12- İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

a) İl Millî Eğitim Müdürlüğünce sınavlarla ilgili olarak verilen görevleri süresi içerisinde yerine getirmek.

b) Başvuruların başlamasından önce ilgili okul müdürlükleriyle toplantı yaparak başvuru ve sınavlarda uyulacak esasları açıklamak.

c) Başvuru formu veya sınav kılavuzlarının yetmediği durumlarda, okul müdürlüklerinin bu konudaki isteklerini başvuruların başlamasından itibaren ilk 4 (dört) gün içinde Merkeze ulaştırmak üzere li Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirmek. (Doğrudan Merkeze yapılan başvurular dikkate alınmaz.)

d) İl Millî Eğitim Müdürlüğünce temin edilen aday başvuru formlarını ve sınav kılavuzlarını süresi içinde okul müdürlüklerine dağıtmak.

e) İlgililerce doldurulmuş başvuru formlarını sınav takviminde belirtilen süre içerisinde toplayarak il Mîllî Eğitim Müdürlüğüne eksiksiz olarak teslim etmek.

Okul Müdürlükleri

Madde 13- Okul Müdürlüklerinin Görevleri

a) Başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru şartlarını ilan ederek adaylara duyurmak.

b) Sınav kılavuzları ile başvuru formlarını belirlenen ücret karşılığında adaylara vermek.

c) Başvuru formlarının ve kılavuzların başvuracak aday sayısından az olması halinde durumu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirmek ve teminini sağlamak.

d) Adaylar tarafından doldurulup verilmesi gereken başvuru formlarının, kılavuzlardaki açıklamalara göre doldurulması hususunda gerekli açıklamaların yapılmasını sağlamak. Parasız yatılı veya burslu öğrenim görmek için başvuran adayların doldurdukları örneğine uygun Aile ve Geçim Durumunu Gösterir Maddi Durum Beyannamesi ve eklerini inceleyerek durumuna uyan öğrencilerin Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavına başvurularını kabul etmek. Başvuruları uygun olan adaylara maddi durum beyannamesinin tasdikli bir örneğini ekleri ile birlikte kayıt kabulde kullanılmak üzere, adayın velisine vermek. Ayrıca; Öğretmen çocuğu, korunmaya muhtaç veya yetiştirme yurdunda kalanlar ile oturduğu yerde devam edeceği düzeyde ve türde okul bulunmayan yerlerdeki çocuklardan bu durumlarını belgelendirenlerin başvuru formunda kodlamalarını yaptırarak başvuru formlarını teslim almak.

e) Doldurulmuş başvuru formlarını toplayarak süresi içerisinde ve eksiksiz olarak İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim etmek.

f) Okulda yapılacak sınavın güvenlik içinde ve aksatılmadan yürütülmesi için her türlü tedbiri almak. Sınav sonunda sınav evrakının bölge sınav yürütme kuruluna tutanakla eksiksiz olarak teslim etmek.

g) Sınavlarla ilgili başvuru formlarının adayın velisi tarafından doldurulup imzalanmasını sağlamak.

Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü ve Açıköğretim Lisesi Müdürlüğü

Madde 14- Açık İlköğretim Okulu ile Açıköğretim Lisesi Müdürlüklerinin Görevleri

a) Açık ilköğretim Okulu 1 inci ve 2 ncı dönem ile bütünleme sınavlarında, Açıköğretim Lisesi ise 1 inci ve 2 nci dönem sınavlarında hangi öğrencilerin, hangi oturumda, hangi derslerden sınava gireceklerini tespit ederek Merkeze, il merkezlerindeki bürolara ve öğrencilere zamanında bildirmek.

b) Sınavlara ait her türlü iş ve işlemlerle ilgi olarak Merkezle ve il merkezlerindeki bürolarla iş birliği içinde olmak.

c) Sınav merkezlerinde sınav süresince tutulan tutanakların incelenmesi için Merkez ile iş birliği yaparak tutanaklarda yer alan hususların açıklığa kavuşturulmasını sağlamak.

d) Sınav sonuçlarını öğrencilere duyurmak ve kayıtlara işlemek.

Açık İlköğretim Okulu ve Açıköğretim Lisesinin İllerdeki Büroları

Madde 15- Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü ve Açıköğretim Lisesi Müdürlüğünün İllerdeki Bürolarının Görevleri

a) Açık İlköğretim Okulu ve Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin sınava giriş belgelerini dağıtmak.

b) Öğrencilere rehberlik yapmak.

c) Dönem ve bütünleme sınavlarında Bölge Sınav Yürütme Kurulunun vereceği görevleri yapmak.

d) Sınav tarihinde, tüm görevlilerin görevleri başında bulunmalarını sağlamak.

e) Sınav sonuç belgelerini öğrencilere dağıtmak.

İl Dışı Sınav Kuryesi

Madde 16- İl Dışı Sınav Kuryesinin Görevleri

a) EğiTek Sınav Doküman Yönetimi Şube Müdürlüğünden sınav evrakı taşıma kutularını, üzerindeki etiket ve numaralarını kontrol ederek tutanakta teslim almak.

b) Sınav evrakını, kontrol ederek nakliye aracına yerleştirmek.

c) Bölge Sınav Yürütme Kuruluna teslim edilecek (varsa) sınavla ilgili diğer evrakı teslim almak.

d) Sınav evrakı nakliye aracını, evrak tesliminden sonra, mühürlemek veya seri numaralı güvenlik kilidi ile kilitlemek.

e) Sınav evrakını kargı aracı İle götürülüyorsa, emniyet görevlilerinin refakati sağla­ narak belirtilen güzergahtaki Sınav Merkezlerine, sınav evrakının bulunduğu kutuları ulaştırmak.

f) Sınav evrakının kargo aracı dışında kurye tarafından doğrudan sınav merkezine götürülmesi durumunda tüm güvenlik tedbirleri almak, evrakı Sınav Merkezine ulaştırmak.

g) Sınav evrakını taşıma kutularının üzerindeki kutu ve kilit numaralarını yazarak, Bölge Sınav Yürütme Kurulundan en az iki üyeye tutanakla teslim etmek.

h) Görevli bulunduğu güzergâhta yer alan illerin sınav evrakını teslim ettikten sonra, nakliye aracını mühürlemek veya seri numaralı güvenlik kilitleri ile kilitlemek, kilit numaralarının yer aldığı tutanağı hazırlamak.

ı) Sınav evrakı nakliye aracının arızalanması durumunda, aracın arızasının giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak ve konuyu Merkeze bildirmek,

i) Sınav evrakının, güzergâhtaki en son ile sınavdan en az bir gün önce ulaşmasını sağlamak,

j) Görev süresince, hiçbir şekilde sınav evrak nakliye aracını terk etmemek.

k) Merkezce yapılan gidiş-dönüş plânına uymak.

l) Sınavdan sonra evrakı, Bölge Sınav Yürütme Kurulu üyelerinden teslim almak ve emniyet görevlilerinin koruması altında, Gölbaşı Ballıkpınar köyündeki Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampusu Değerlendirme Birimi Tasnif ve Optik Bölümüne tutanakla teslim etmek.

m) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak.

n) Karşılaştığı olumsuzlukları Merkeze rapor etmek.

Madde 17- İl İçi Sınav Kuryesinin Görevleri

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görev Yükselme Sınavları ile diğer protokollü sınavlarda EğiTek tarafından kurye olarak görevlendirilen personel görevlerini; Sınav Yürütme Kurulunun, İl ve ilçe merkezlerinde yapılan Merkezî Sistem Sınavlarında kurye olarak görevlendirilen personel ise görevlerini. Bölge Sınav Yürütme Kurulunun sorumluluğunda yapar.

Mutemet

Madde 18- Mutemetin Görevleri

Görev ücretlerinin; EğiTek Döner Sermaye İşletmesince karşılanması durumunda, mutemetler aşağıda belirtilen görevleri yerine getirirler;

a) Görevli personelin ücretleri ile bordrolarını, sınavdan en az bir iş günü önce EğiTek Döner Sermaye işletmesinden almak.

b) Sınav günü, ücret ödenen personelin ad ve soyadlarını bordroya yazarak imzalatmak.

c) Ücretlerin dağıtımı sırasında, sınav kurallarının bozulmamasına özen göstermek.

d) Görevine gelmeyen personele ücret ödemesi yapmamak.

e) Görevlerine gelmeyenlerin ücretlerini, sınav sonrasını izleyen ilk iş günü bordrolarla birlikte EğiTek Döner Sermaye İşletmesine teslim etmek, avans hesabını kapatmak.

f) Yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak.

g) Sınav yürütme kurulunca verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Madde 19 - Merkezî Sistemle yapılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Görevde Yükselme Sınavları ile diğer protokollü sınavlarda Sınav Yürütme Kurulu EğiTek Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanı ve bağlı Şube Müdürleri ile Birim Sorumlularından oluşturulur.

Madde 20 - Sınavın başvuru tarihleri, ücretler, kayıt kabul koşulları ve sınavla ilgili diğer hususlar kılavuzda yer alır. Kılavuzlardaki esaslar, yalnız ait olduğu yılkı sınav ve sınav türü için geçerlidir. Adaylar başvurduğu sınavın kılavuzunda belirtilen kuralları aynen kabul etmiş sayılırlar.

Madde 21 - Okulların öğrenci alımına ilişkin genel ve özel şartlar, ilgili sınav kılavuzlarında belirtilir.

Madde 22 - Başvuru formlarının hatalı, yanlış ve eksik doldurulmasından ve kodlanmasından doğrudan aday veya velisi sorumludur.

Madde 23 - Yönerge ve kılavuzlarda belirtilen şartları taşımayan adayların, sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.

Madde 24- Güvenlik poşetine konmayan cevap kâğıtları geçersiz sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.

Madde 25 - Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı sağlayamayan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretler kesinlikle geri ödenmez.

Madde 26 - Sınavlarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ücret ödenir.

Madde 27 - Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri çerçevesinde yapılan sınavlarla ilgili her türlü iş ve işlemler Merkez tarafından yürütülür.

Madde 28 - Merkez tarafından gerektiğinde açılacak kurs, seminer ve diğer toplantılara Millî Eğitim Müdürü, sınavlardan sorumlu Millî Eğitim Müdür Yardımcısı/Şube Müdürü veya sınavlardan sorumlu şef/memur katılır.

Madde 29 - Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayla, ikili veya toplu kopya girişiminde bulunduğu Merkezce yapılacak analizlerden sonra tespit edilen adayların sorulara verdikleri cevaplar geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylara sonuç belgesi gönderilmez.

Madde 30 - Sınav kılavuzunda bulunmayan okullara öğrenci kayıtları, ilgili Dairelerce gönderilen Genelge esaslarına göre yapılır.

Madde 31 - Bu Yönergede bulunmayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 32 - Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 33 - Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.