MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜD EĞİTİM MERKEZİ TİP YÖNETMELİĞİ

 
 


Tebliğler Dergisi   :TEMMUZ 2002/2538

Bu Yönetmelik, Mart 2009 tarihli ve 2618 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'' ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kuruluş

Madde 1- Özel ...............................................………..................................... Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi ........................................…….................................................... kuruculuğunda .........................................................................................................adresinde kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Özel ........................……............................... Öğrenci Etüt Eğitim Merkezinin işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik Özel ..................................……............................. Öğrenci Etüt Eğitim Merkezine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 4- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Millî Eğitim Müdürlüğü: Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

c) Kurum: Özel öğrenci etüt eğitim merkezini,

d) Kurucu: Kurumun sahibini,

e) Kurucu Temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

f) Genel Müdür: Özel..................................………........................... kurumlarının genel müdürünü (Aynı kişi veya kuruluşa ait özel öğretim kurumlarının adları yazılacak),

g) Müdür: Özel .................................................……………............... Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi müdürünü,

h) Öğrenci: Kuruma kayıt olan ilköğretim okulu öğrencilerini ifade eder.

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezinin Amacı

Madde 6- Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına, bu Yönetmelikte belirtilen alanlardaki etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmak, Türk Millî Eğitiminin amaçlarına uygun olarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli etkinliklere yöneltmektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevlendirilecek Personel

Madde 7- Kurumda;

a) Müdür,

b) Müdür yardımcısı, (Gereksinim duyulması hâlinde)

c) Öğretmen,

d) Diğer personel,

e) Aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilir.

Görevlendirmeler

Madde 8- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak personele 625 sayılı Kanun'un 23 üncü maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri hükümlerine göre yönetici, öğretmen ve diğer personele çalışma izni verilir.

Çalışma izni verilen personeli, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir


Kurumda ders saat ücretli olarak valiliklerce görevlendirilmeleri uygun görülen öğretmenler; görevli bulundukları okuldaki öğrenciler için etüt öğretmeni veya rehber öğretmen olarak görev alamazlar. Bu durum çalışma izin onaylarına da yazılır.

Bakanlıkça çalışma izni verilen yöneticilerle valilikçe çalışma izni verilen öğretmenler dışındaki diğer personelde;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az ilköğretim okulu mezunu (4306 sayılı Kanun'un uygulanmasından önce mezun olanların ilkokul mezunu) olmak,

c) Kamu haklarından yoksun olmamak,

d) Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu almış olmak koşulları aranır.

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 9- Kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumda yapılacak etkinliklere uygun ortamı sağlar. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi, gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli sayıda personelin görevlendirilmesi, araç-gerecin sağlanması ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi konularda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumlulğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Etkinliklerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, araç-gereci sağlar ve gerekli önlemleri alır.

b) İşlerin gerektiği gibi yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personel bulundurur.

c) Kurumun işleyişiyle ilgili, öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

d) Kurumda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ile diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onayları için gerekli önlemleri alır.

e) İzin kullanacak; yönetici, öğretmen ve diğer personelin izine ayrılabilmesi için genel müdür ve müdürle birlikte onay verir.

f) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya verilen görevleri yapar.

g) Her yıl kurumun malî bütçesini düzenler.

h) Kurumun malî konulardaki işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre genel müdür veya müdürle birlikte yılda bir defa malî rapor hazırlar.

Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, kurumun eğitim-öğretim işlerine karışmaz.

Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Genel müdür, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda, öğrencilerin başarılarının artırılması yönünde gerekli önlemleri almakla görevlidir. Genel müdür göreviyle ilgili hizmetlerde resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

b) Öğretmenlik nitelik ve koşullarını taşıması hâlinde, haftada 6 saatten fazla olmamak kaydıyla etkinliklere katılabilir.

c) Kurumda görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin eğitim, bilim ve teknik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

d) Kurum müdürünce personele verilen izin belgesini onaylar.

e) Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

f) Kurumda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin işleriyle ilgili iş ve işlemleri yapar, amiri olarak sicil raporlarını doldurur.

g) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gerektiği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan etkinlikleri denetler.

h) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesi hükmüne göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malîraporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

ı) Kurumda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

Ayrıca, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerde kendisine verilen görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilcisi görevi olmayan genel müdür, kurumun malî işlerine karışmaz.

Genel Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11- Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdüre vekalet eder.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 12- Kurum müdürü; Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ve ilkeleri doğrultusunda kurumun yönetiminden, etkinliklerin plânlanmasından ve yürütülmesinden kurucu veya temsilcisine, genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî makamlara karşı sorumludur.

Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Öğrencilerin, verilen hizmetlerden en iyi şekilde yararlanması için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b) Kurumda görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge'ye göre sicil raporlarını doldurur ve valiliğe gönderir.

c) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlendirilmesiyle ilgili işleri yürütür.

d) Kurumda görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ve diğer personelin toplu onaylarıyla çalışma izni onaylarını zamanında alır.

e) Kurumda çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

f) Resmî makamlara karşı, kurumu temsil eder.

g) Kurum bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler ve gereğini yapar.

h) Öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, etkinlikleri plânlar. İzin alınarak gerçekleştirilecek diğer etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin işi bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir.

ı) Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların zamanında usulüne göre yapılmasını sağlar.

i) Kurumda görevli; yönetici, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer personelin yetiştirilmelerini sağlar. Yönetici ve öğretmenlerin bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

j) Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır, kurum bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmet içi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

k) Kütüphane, kitaplık ve diğer bölümlerin gerekli araç-gerecini kontrol eder. Öğretmenler ve öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

l) Öğretmenlik koşullarını taşıyan müdür, yönetim görevlerini aksatmamak koşuluyla haftada en çok 12 saat etkinliklere katılabilir.

m) Müdür yardımcısı bulunması durumunda müdür, yönetim veya etkinliklerin yürütülmesiyle ilgili görevlerinin birini veya birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

n) Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.

o) Tebliğler Dergisi'nin yönetici ve öğretmenlerce okunup ilgili bölümün imza- lanmasını sağlar.

ö) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

p) Müdür; müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin amiri olarak sicil ve disiplinle ilgili işlemleri yapar.

r) Kurucuyla birlikte yangın, doğal afet, özel güvenlik, ilk yardım ve kazalara karşı gerekli önlemleri alır.

s) Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde, bu Yönetmelikte genel müdüre verilen yetkileri kullanır, görevleri yapar.

ş) İzin kullanacak olan personele, kurucu ve genel müdürün bilgisi dahilinde izin belgesi düzenler.

t) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmeliklerde ve genelgelerde kendilerine verilen diğer görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan müdür, kurumun malî işlerine karışmaz.

Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13- Müdür yardımcıları, müdürün vereceği görevleri yapar. Müdürün izinli bulunduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli olur alınmak koşuluyla müdür yardımcılarından biri vekalet eder.

Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14- Kurumda, öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardım etmek üzere ilköğretim okullarında görev yapma koşullarına sahip öğretmenler ile etüt saatleri dışında kalan zamanda, ilgi ve yeteneklerine göre bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen etkinliklere yöneltmek, oyun gereksinimlerinin karşılanmasına, zihinsel ve ruhsal gelişmelerinde yardımcı olmak üzere branş öğretmenleri görevlendirilir.

Öğretmenler;

a) Eğitim niteliğinin yükseltilmesi ve başarının artırılması, öğrencilerin istedikleri programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b) Etkinlikler dışında, göreviyle ilgili eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerdeki görevleri yapar.

c) Öğrencilere rehberlik etmek, tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olur.

d) Kurum müdürünce plânlandığı şekilde nöbet tutar, nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar.

e) Etkinliklerin yürütülmesinde ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olur.

f) Tebliğler Dergisi'ni okur, eğitimdeki gelişmeleri izler ve ilgili bölümü imzalar.

g) Yıl sonunda; yaptıkları etkinlikler, karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili rapor hazırlar ve müdüre verir.

Diğer Personel

Madde 15- Özel öğrenci etüt eğitim merkezinde gerekli görüldüğünde, yeterli sayıda memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel görevlendirilir. Bu personel, yönetimin vereceği eğitim-öğretim dışındaki idari görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Etkinlik Alanları ve Kurumun İşleyişi

Etkinlikler

Madde 16- Kurumda, etüdün yanı sıra Bakanlıkça veya valilikçe programı uygun görülen;

a) Folklor ve çeşitli spor etkinlikleri,

b) Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymancılık, seramikçilik ve benzeri

c) Fotoğraf, projeksiyon, sinema ve büro makinelerini kullanma,

d) Koleksiyonculuk,

e) Sosyal ve fen bilgileri alanlarında inceleme ve araştırma,

f) Güzel konuşma, yazma ve kitap okuma

gibi etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturarak yapılır.

Öğrenciler; gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzerlerine götürülebilirler. Bu etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst okula hazırlanması veya test uygulaması, çözümü gibi etkinlikler yapılmaz. Bu etkinlikleri yapan kurumlar hakkında 625 sayılı Yasa'nın 15'inci maddesi hükümleri uygulanır.

Kayıt Kabul Esasları

Madde 17- Kurumda öğrenci kayıtları, Ek-1 Başvuru Formu'yla yapılır. Kontenjan fazlası başvuru olduğu takdirde anne ve babası çalışan öğrencilere öncelik tanınır.

Kayıt Kabulde İstenecek Belgeler

Madde 18- Kuruma kayıt olacak öğrencilerden;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Öğrenim belgesi,

c) İki adet fotoğraf

istenir.

Çalışma Süresi

Madde 19- Kurumun günlük çalışma saatleri, 07.30 - 21.30 arasında kurum müdürlüğünce düzenlenir. Valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır.

Kurum, resmî tatil günleri ile bulaşıcı hastalık, mevsim koşulları, doğal afet gibi zorunlu durumlar dışında tatil edilmez.

Öğrencilerin yaz tatillerinde geçici olarak izne ayrılmaları veya öğrenci sayısının azalması durumunda kurucunun teklifi ve valiliğin onayı ile kurum tatil edilebilir.

Öğrencilere yaz tatilleri süresince izin verilebilir. Bu izinler öğrenci kayıt-kabul sırasında veli tarafından verilecek başvuru formunda belirtilir. Yaz tatilinde, öğrenciden izinli olduğu süre içinde ücret alınmaz.

Yaz tatillerinde öğrenc ibaşvurusu olduğu takdirde geçici yaz programı uygulanarak öğrencilerin bütün gün devamı sağlanabilir.

Ayrıca yaz tatillerinde geçici olarak merkezden ayrılan öğrencilerin yerine, bu süre için öğrenci alınabilir.

Reklâm ve İlân

Madde 20- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ilân ve reklâmlar. Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 30 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır.
Şubesi bulunan kurumlar tarafından alınan reklâm izinleri, kurumun diğer şubeleri için de kullanılabilir.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 21- Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Defterler:

1- Öğrenci kütük (künye) defteri.

2- Gelen ve giden evrak kayıt defteri.

3- Evrak zimmet defteri.

4- Öğrenci yoklama defteri.

5- Teftiş defteri.

6- Demirbaş eşya defteri.

b) Dosyalar:

1- Gelen ve giden yazılar dosyası.

2- Personel sicil dosyası.

3- Personel özlük dosyası (atama, izin, rapor ve benzeri)

4- Ücretsiz öğrencilerle ilgili dosya

5- Gizli yazılar dosyası.

6- Reklâm ve ilânlar dosyası.

7- Mevzuat dosyası.

8- Tebliğler Dergisi dosyası.

9- İstatistik dosyası.

10- Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar dosyası.

11- Öğrencilere kesilen fatura veya para makbuzlarına ilişkin belgeler.

12- Sivil savunma dosyası.

Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla yukarıdaki belge ve dosyaların içeriği bilgisayar ortamında da tutulması mümkündür.

Belgelerin Saklanması

Madde 22- Kurum müdürlüğünce;

a) Öğrenci yoklama defterleri,

b) Reklâm ve ilânlarla ilgili yazışmalar,

c) Ücretsiz öğrencilerle ilgili dosyalar (Millî eğitim müdürlüğüne gönderilen listeler hariç) öğrencilerin kurumla ilişiklerinin kesilmesinden sonra iki takvim yılı saklanır.

Diğer belgeler hakkında Millî Eğitim Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Kimlik Kartları

Madde 23- Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler, kurumdaki görevleri sırasında yakalarına, (Ek:2) örneğine uygun ve kurum müdürlüğünce onaylı kimlik kartını takmak zorundadırlar.

Kılık-Kıyafet

Madde 24- Kurumda; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personel hakkında, "Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Öğrencilerin forma veya benzeri tek tip bir kıyafet giymeleri zorunlu değildir.

Karma Eğitim

Madde 25- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 15'inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesine uygun olarak etkinlikler karma yapılır.

Yıl Sonu Raporu

Madde 26- Kurum müdürü, yapılan çalışmalara ilişkin yıl sonu raporunu, her yıl ağustos ayı içinde (EK: 3) kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Aday Öğretmenler

Madde 27- Aday öğretmenlerin görevlendirilmeleri ve adaylıklarının kaldırılmasıyla ilgili esas ve usuller. "Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge" esaslarına göre yürütülür.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 28- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görevli personel için; kurum müdürlüğü, valilik veya Bakanlık tarafından hizmet içi eğitim kursları düzenlenir.

Toplu Onay

Madde 29- Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici ve öğretmenlerden, görevlerine devam edecekler için en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir. Bu onay, çalışma izninin bitiş tarihinden iki ay öncesinden de alınabilir.
Özel öğrenci etüt eğitim merkezi müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için gerekli önlemleri alır.

Öğrenci Ücretleri

Madde 30- Kurumda öğrenci ücretleriyle ilgili işlemler, Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Ücretsiz Öğrenciler

Madde 31- Kurumdaki ücretsiz öğrenciler, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre saptanır.

Diğer Hususlar

Madde 32- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 33- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;8/4/1985 tarihli ve 2186 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 34- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde özel öğrenci etüt eğitim merkezi Genel Müdürü/Müdürü yürütür.

Ek-1 BAŞVURU FORMU

Ek-2 ÖN-ARKA YÜZ

Ek-3 YIL SONU RAPORU