MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL,ÖZEL EĞİTİM KURSLARI TİP YÖNETMELİĞİ

 

Tebliğler Dergisi   :AĞUSTOS 2003/2551

Ek ve Değişiklikler:
1)
EKİM 2004/2565   TD

Bu Yönetmelik, Mart 2009 tarihli ve 2618 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'' ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Kuruluş

Madde1-

Özel................................................................Kursu....................................................
........................................................ kuruculuğunda ..................................... adresinde
kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Özel ............................................................ kursunun işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik, Özel ................................................................................... Kursuna ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 4- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Millî Eğitim Müdürlüğü: Özel kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

c) Kurs: Yaygın özel eğitim- öğretim ve rehabilitasyon faaliyeti gösteren özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kursunu,

d) Kurucu: Kursun sahibini,

e) Kurucu Temsilcisi:Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

f) Genel Müdür: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kurumlarının genel müdürünü (Aynı kişi veya kuruluşa ait özel öğretim kurumlarının adları yazılacak),

g) Kurs personeli;

1- Müdür: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kursu müdürünü,

2- Öğretmen: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kursunda görev yapan kadrolu veya ücretli öğretmeni,

3- Uzman Öğretici: Alanında yüksek öğrenim görmüş öğreticiyi,

4- Usta Öğretici: Alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi olan en az orta öğretim mezunu olan ve öğretmenlerinin denetiminde çalışan kişiyi,

5- Fizyoterapist: Fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulu mezunu olan kişiyi,

6- Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi: Üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi/sağlığı alanlarında lisans eğitimi almış bireylere, ailelere ve öğretmenlere bireylerin her türlü gelişim durumlarına ilişkin sorunların çözümünde gerekli önlemlerin alınmasını ve gelişimlerin izlenmesini sağlayan kişiyi,

7- Rehber Öğretmen: Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen yüksek öğretim programlarından birini tamamlamış, öncelikle özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış veya özel eğitim alanında hizmet içi eğitim programlarına katılmış kişiyi,

8- Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni: Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen yükseköğretim programlarından birini tamamlamış, öncelikle özel eğitim alanında hizmet içi eğitim programlarına katılmış kişiyi,

9- Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı: Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında veya özel eğitim alanında yüksek lisans veya doktora yapmış kişiyi,

10- Odyolog: Odyoloji alanında “Odyolog veya Eğitim Odyoloğu” unvanı alan kişileri,

11- Psikolog: Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış veya “Psikolog” unvanı alan atipik ve uyum güçlüğü olan bireylere tanılama ve terapi hizmetleri veren kişiyi,

h) Özel eğitim: Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,

ı) Program: Kurumların bünyesinde açılan ve değişik özür gruplarını kapsayan Bakanlıkça onaylı; adı, düzeyi ve süresi programın özelliğine göre belirlenen eğitimöğretim ve rehabilitasyon programlarını,

i) Grup: Yaş, eğitim ve özür grubuna göre oluşturulan sınıfı,

j) Haftalık Ders Çizelgesi: Gruplara göre derslerin yapılacağı gün ve saatleri gösteren çizelgeyi,

k) Dönem:Bireyin gelişim özellikleri ve bireysel yeterlilikleri ile eğitim gereksinimleri doğrultusunda programın uygulanması gereken süreyi,

l) Erken Çocukluk Dönemi: Özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş, 0-36 ay arasındaki çocuklar için ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evde ve kurumda özel eğitim ve gelişimsel iyileştirme (rehabilitasyon) hizmetlerinin verildiği programı,

m) Okul Öncesi Eğitimi: Özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş, 37-72 ay arasındaki çocuklar için bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış bireysel ve grup eğitim programı,

n) Destek Eğitim : Okullarda okuyan ve/veya kaynaştırma programına alınan özel eğitim gerektiren bireylerin özür grubuna göre akademik ve psiko-sosyal, konuşma, zihinsel, görsel, işitsel, fiziksel gelişimleri dikkate alınarak hazırlanmış bireysel destek eğitimi programını,

o) Özel Eğitim Gerektiren Birey: Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren
bireyi,

1- Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde, hafif-orta-ağır düzeyde etkilenmesi durumunu,

- Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumunu,

- Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumunu,

- Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, ciddi biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumunu,

2- İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim başarımın (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

3- Görme Yetersizliği: Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

4- Ortopedik Yetersizlik: İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

5- Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik (Beyin Özürlü): Gelişim sürecinde oluşan nörolojik bozukluğun, bireyin eğitim başarımını (performansını) ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumunu,

6- Dil ve Konuşma Güçlüğü: Sözel iletişimde farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı öğrenme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim başarımını (performansını) ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumunu,

7- Özel Öğrenme Güçlüğü: Yazılı ya da sözlü, dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim başarımını (performansını) ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

8- Birden Fazla Alanda Yetersizlik: Gelişim dönemi içerisinde, bireyin eğitim başarımını (performansını) ve sosyal uyumunu ciddi bir şekilde ve olumsuz yönde etkileyen, birden fazla alanda görülen yetersizlik durumunu,

9- Duygusal Uyum Güçlüğü: Sağlık durumu, zihinsel, duyusal faktörler tarafından açıklanamayan; bireyin kendisiyle ve çevresiyle dengeli, doyurucu ilişki kurma ve sürdürmede güçlük çekme, genel bir mutsuzluk ve depresyon hâli ya da bireysel veya okul problemleri ile ilgili korku, tırnak yeme, parmak emme gibi fiziksel belirtiler gibi özelliklerinden bir veya birden fazlasının uzunca bir süre ortaya çıkması nedeniyle eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

10- Süreğen Hastalık: Gelişim dönemi içerisinde, bireyin, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

11- Otizm: Genellikle erken çocukluk döneminde, bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun, sözlü-sözsüz iletişim boyutunda olumsuz ve ciddi biçimde etkilenmesi durumunu,

12- Sosyal Uyum Güçlüğü: Riskli yaşam koşulları, madde bağımlılığı, yetersiz beslenme, göç, suç işleme, suça yönelme, çalışma, ihmal, istismar, terk edilme ve dil farklılığı gibi nedenlerden dolayı bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

13- Üstün veya Özel Yetenek: Akademik alanda ve/veya sanat alanındaki yetenekleri açısından akranlarına göre üst düzeyde başarım (performans) gösterme durumunu,

ö) Uygulama evi: Ev ortamına uyum ve günlük yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla mutfak ve oturma odası şeklinde düzenlenmiş ortamı,

p) Bireysel Eğitim: Engelli bireylerin, dil ve konuşma, zihinsel,işitsel, görsel, fiziksel, motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi için yapılan bire bir eğitimi,

r) Seans (Ders saati):Engelli bireyin aldığı en az 40 dakikalık bireysel eğitim, iyileştirme (rehabilitasyon) veya grup eğitim süresini,

s) Seanslı Grup Eğitimi: Yarım veya tam günlük eğitim programını alamayan özel eğitim gerektiren bireyler için özür grubuna göre en az bir seanslık grup programını,

ş) Aile Eğitimi: Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitim sürecinin her boyutuna ailelerin aktif katılımı ve katkısının sağlanması için hazırlanmış programı,

t) Fizyoterapi: Doğuştan veya sonradan meydana gelen motor ve duyu fonksiyon kayıplı bireyin, fiziksel yetersizliklerinin iyileştirilmesi amacıyla hareket, kuvvet, denge ve koordinasyonunu artırarak kas iskelet sisteminin fonksiyonlarını geliştirmek, hareket yetersizliklerini azaltmak, fiziksel uyum sağlamak ve fonksiyonel kapasiteyi geliştirmek amacıyla kişilere göre değişen özel egzersiz programlarını,

u) İyileştirme (Rehabilitasyon): Özel eğitim gerektiren bireyin bedensel, fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal becerilerindeki çeşitli derecelerde oluşan fonksiyon kayıplarının giderilmesi veya var olan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik, gelişimsel, eğitsel ve mesleki yönden mevcut kapasitelerinin en üst düzeye çıkarılması için yapılan çalışmaları,

ü) Rehberlik ve Araştırma Merkezi: Özel eğitim gerektiren bireyleri belirleyen, inceleyen, tanılayan, yerleştirilebilecekleri en uygun eğitim ortamını öneren, destek eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten resmî kurumu,

v) Gelişimsel ve Eğitimsel Değerlendirme Ölçekleri: Bireyin gelişimsel düzeyini ve eğitimsel düzeyini, yeterlilik ve yetersizlik düzeyini ölçen ölçekleri ifade eder.

Kursun amacı

Madde 6- Kursun amacı;

a) Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak engelli bireylerin; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görme haklarını kullanabilmelerini,

b) Özel eğitim gerektiren bireylerin öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla konuşma ve dil gelişim güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını

sağlamaktır.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Personeli Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kursta görevlendirilecek personel

Madde 7-(Değişik:TD EKİM 2004/2565)Kursta;

a) Müdür,

b) Müdür yardımcısı (Kontenjanı 150 kursiyerden fazla olan kurslarda zorunlu),

c) Gerekli koşullar oluşturulduğunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı,

d) Zihinsel engelliler eğitimi için zorunlu personel;

1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,

2) Rehber öğretmen veya psikolog,

3) Okul öncesi öğretmeni/Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

e) Otistik çocukların eğitimi için zorunlu personel;

1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,

2) Rehber öğretmen veya psikolog,

3) Okul öncesi öğretmeni/Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

f) İşitme engelli bireylerin eğitimi için zorunlu personel;

1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,

2) Rehber öğretmen veya psikolog,

3) Okul öncesi öğretmeni/Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

g) Bedensel engellilerin eğitimi için zorunlu personel;

1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,

2) Rehber öğretmen veya psikolog,

3) Fizyoterapist,

4) Okul öncesi öğretmeni/Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

h) Görme engelli bireylerin eğitimi için zorunlu personel;

1) Özel eğitim sınıf öğretmeni,

2) Rehber öğretmen veya psikolog,

3) Okul öncesi öğretmeni/Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni veya uzmanı,

ı) Zorunlu olmayıp isteğe bağlı personel;

1) Branş öğretmenleri (müzik, resim,beden eğitimi, iş ve teknik eğitimi),

2) Uzman ve usta öğretici,

3) Odyolog veya eğitim odyoloğu,

4) İşitme-konuşma terapisti,

5) Okul öncesi eğitim öğretmeni

6) Fizyoterapist

görevlendirilir.

Fizyoterapi gerektiren bireylerin kayıtlarını yapabilmeleri için kurslarda fizyoterapistin zorunlu personel olarak görevlendirilmesi gerekir.

Okul öncesi öğretmeni ve görevleri

Madde 8- Okul öncesi öğretmenleri çalıştıkları kurumun özellikleri dikkate alınarak diğer görevlerinin yanında:

a) Çocukların gelişimlerini çeşitli ölçek ve kontrol listeleri kullanarak özel eğitim öğretmenleri ile iş birliği içinde değerlendirir ve izler.

b) Eğitsel tanıya bağlı olarak çocukların ilgi ve gereksinimlerine göre eğitim programlarının hazırlanmasında iş birliği yapar ve uygular.

c) Aile rehberliği programlarında; ailelere çocuklarının gelişim özelliklerini tanıtır ve gelişimlerini destekleyici çalışmalar için bilgi verir.

Fizyoterapist ve görevleri

Madde 9- Fizyoterapistler:

a) Fiziksel iyileştirmeye (rehabilitasyon) gereksinim duyan engelli bireyleri değerlendirir, program hazırlar ve uygular.

b) Fiziksel iyileştirmeye (rehabilitasyon) alınan engelli bireylerdeki gelişimleri takip ederek kaydeder.

c) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır,uygulamaya katılır.

d) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlama ve uygulamada görev alır.

Odyolog/ eğitim odyoloğu ve görevleri

Madde 10- Odyolog/eğitim odyoloğu:

a) İşitme, konuşma, lisan ve ses bozukluğu olan bireyleri tanılar, değerlendirir, program hazırlar ve uygular.

b) İşitme, konuşma, lisan ve ses bozukluğu olan bireylerin gelişimlerini takip ederek kaydeder.

c) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır, uygulamaya katılır.

d) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlar ve uygulamada görev alır.

Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı/eğitimcisi ve görevleri

Madde 11- Kurumda görevli çocuk gelişimi ve eğitimcisi aşağıdaki görevleri yapar:

a) Engelli bireyleri dil ve konuşma, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişim bakımından inceler, yaş düzeylerine uygun gelişimlerini değerlendirir.

b) Bireylerin gelişim özelliklerine göre bireysel eğitim programlarını hazırlar, eğitsel terapi çalışmalarına katılır, gelişimi değerlendirme yönünden destek olur.

c) Bireyin gelişimi ve eğitimini izler, beklenen gelişimi gösteremeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapar.

d) Alanı ile ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder. Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili broşür, kitapçık hazırlama çalışmalarına katılır.

e) Çeşitli gelişim ölçeklerinin geliştirilmesi çalışmalarına katılır.

f) Alanıyla ilgili araştırma ve inceleme yapar, gelişmeleri izler, bunlardan görevlerinde yararlanır.

g) Kurumdaki diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

h) Kurum müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

ı) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır,uygulamaya katılır.

i) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlama ve uygulamada görev alır.

Psikoloğun görevleri

Madde 12- Kurumda görevli psikolog aşağıdaki görevleri yapar:

a) Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken bireyler için tanılama çalışması yapar.

b) Bu çalışmalar için gerekli psikolojik ölçmeleri yapar, yöntem ve teknikleri kullanır ve bunların sonuçlarını değerlendirir.

c) Bireylere kendi alanı ile ilgili olan psikolojik yardımları verir, gerekli terapi çalışmalarını yürütür.

d) Gerektiğinde bireylere çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirir.

e) Çevrede ve okullarda alanıyla ilgili araştırmalar yapar veya yapılanlara katılır. Sonuçları, önerileriyle birlikte ilgililere iletir.

f) Alanı ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler, uygulamalarında bunlardan yararlanır.

g) Kurumda diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

h) Kurum müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

ı) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır,uygulamaya katılır.

i) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlama ve uygulamada görev alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kursiyer Kaydı, Eğitim-Öğretim

Kayıt-kabul esasları

Madde 13- Kurslara;

a) İlköğretim ve orta öğretim kurumlarında okuyan, mezun olan veya ayrılan özel eğitim gerektiren bireyler,

b) Okul öncesi eğitim çağındaki (0-6 yaş) özel eğitim gerektiren bireyler,

c) Resmi özel eğitim kurumlarından yararlanamayacak düzeyde ağır engelli bireyler, alınır.

Kayıt-kabulde istenecek belgeler

Madde 14- Kayıt olacak bireylerden;

a) Özel eğitim gerektiren bireyin, gelişimsel ve eğitsel tanısının Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden gelişimsel ve tıbbî tanısının ise sağlık kurumlarından alınan test sonuçları belgesi,

b) Nüfus cüzdanı,

c) İkamet belgesi,

d) 4 adet fotoğraf,

e) (Değişik:TD EKİM 2004/2565) Özel veya resmî özel eğitim kurumlarına devam etmediğine ilişkin velinin yazılı beyanı
istenir.

Dönem

Madde 15- Özel eğitim gerektiren birey için kurs süresi, bireyin performansına dayalı olarak hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programına göre belirlenir. Bireyin öğrenme hızına göre kurs süresi uzatılabilir. Her dönemde eğitime alınacak olan bireylerin listeleri, kurs müdürlüğünce kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Grup

Madde 16- Her dönemde eğitime başlayan bireyler; yaş, öğrenim, özür grubu ve düzeyi, öğrencinin yeterliliği - yetersizliği ve gereksinimlerine göre gruplandırılır. Gruplardaki öğrenci sayıları, özür gruplarına göre farklılık gösterir. Grup birey sayısı, Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinde belirtildiği şekilde düzenlenir.

Öğretmenler kurulu

Madde 17- Kurslarda öğretmenler kurulu, kurs müdürünün başkanlığında öğretmenler, uzman öğreticiler ve usta öğreticilerin katılımıyla oluşturulur.

Bireysel eğitim programlari geliştirme kurulu

Madde 18- Tıbbi tanılaması yapılarak kuruma gelen özel eğitim gerektiren bireyin, eğitsel ve gelişimsel tanılamasının yapılarak alacağı eğitim programları ile yıllık amaçları tespit etme ve uygulamaları belli aralıklarla (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) değerlendirme hizmetlerini yaparak, programın bireye uygunluğu ve bireydeki gelişmeler konusunda rapor hazırlar.

Bu kurul, özel eğitim hizmetleri yönetmeliği mevzuatına göre çalışır. Kurul, okul müdürü, çocuğun engeline göre; psikolog, çocuk gelişim ve eğitimi uzmanı veya eğitimcisi, fizyoterapist, odyolog/eğitim odyoloğu, özel eğitim öğretmeni veya sınıf öğretmeni ve iş eğitim öğretmeninden oluşur. Çocuk için belirlenecek programda ailenin de görüşü alınarak yıllık amaçlar belirlenir.

Günlük çalışma saatleri

Madde 19- Kursların günlük çalışma süresi 8.00 ile 19.00 (Yaz uygulaması süresince saat 21.00’e kadar) saatleri arasında yapılır. Bir ders saati (seans) süresi 40 dakikadır. Rehabilitasyon programı en fazla 60 dakikaya kadar uzatılabilir.

Örgün eğitime devam eden engelli öğrencilere verilen destek eğitimi, okulun saatleri dışında yapılır.

Kurslarda resmî bayram günlerinde öğretim yapılmaz.

Personelin, çalışma sürelerinde İş Kanunu hükümleri uygulanır.

İzleme ve değerlendirme

Madde 20- Gelişimsel ve eğitimsel değerlendirme ölçekleri en az 6 aylık periyotlar hâlinde kullanılarak bireyin bir yılın sonunda geldiği düzey, EK-1 forma işlenir. Bireyin son değerlendirilmesindeki veriler dikkate alınarak bir sonraki yılın programına devam edip etmeyeceği, edecekse hangi düzeyden itibaren devam edeceği belirlenir.

İzleme ve değerlendirme ekibi; Çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı veya öğretmeni, fizyoterapist, psikolog veya rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni veya sınıf öğretmeni, odyolog/eğitim odyoloğu, iş eğitimi öğretmenlerinden engelli bireyin eğitsel tanısına göre en az 3 meslek elemanından oluşur.

Devam-devamsızlık

Madde 21- Kursa devam zorunludur. Bireyin kursa devam edemediği günlerde alması gereken bireysel ve iyileştirme (rehabilitasyon) programı, özel eğitimde süreklilik ilkesine göre ailenin isteğine bağlı olarak telâfi edilir.

Tutulacak defter ve dosyalar

Madde 22-Kurs müdürlüklerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır.

a) Defterler:

1- Öğrenci Kayıt Defteri.

2- Destek Eğitim Öğrenci Kayıt Defteri.

3- Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri.

4- Evrak Zimmet Defteri.

5- Öğrenci Yoklama Defteri.

6- Teftiş Defteri.

7- Demirbaş Eşya Defteri.

8- Öğretmenler Kurulu Karar Defteri.

b) Çizelgeler ve Dosyalar:

1- Öğrenci Gelişim Dosyası.

2) Öğrenci Değerlendirme Dosyası.

3) Öğrenci Gelişim ve İzleme Dosyası.

4) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Dosyası.

5) Aile Eğitim Dosyası.

6) Dönem Plânları Dosyası.

7) Gelen ve Giden Yazılar Dosyası.

8) Personel Sicil Dosyası.

9) Aday Öğretmen, Uzman Öğretici ve Usta Öğreticilerle İlgili Dosya.

10) Ücretsiz Öğrencilerle İlgili Dosya.

11) İstatistik Dosyası.

Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla yukarıdaki belge ve dosyaların
ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Diğer hususlar

Madde 23- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel kurslar ile özel eğitim ve
rehberlik hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 24- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî Eğitim Bakanlığı'nın gözetim ve denetiminde kurs genel müdürü / kurs müdürü yürütür.


Ek-1 GELİŞİMSEL VE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME RAPORU