MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM OKULLARI ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete  

: 22.7.2005/25883

Tebliğler Dergisi

: AĞUSTOS 2003/2551

 

Bu Yönetmelik, Mart 2009 tarihli ve 2618 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'' ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kuruluş

Madde 1 Özel........(Okulun adı yazılacak) ...............................okulu (Kurucunun adı yazılacak) ...............kuruculuğunda (Okulun adresi yazılacak).......... adresinde kurulmuştur.

Amaç

Madde 2 - Bu Yönetmeliğin amacı, okulda eğitim-öğretimi, yönetimi, kayıt-kabulü, devam-devamsızlık, nakil ve öğrenci başarısının değerlendirilmesi ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik okulda yönetim, eğitim-öğretim, personelin atanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile öğrenci kayıt-kabulü, devam-devamsızlık, nakil, öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve öğrencilere ait iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 4- Bu Yönetmelik, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar (Aşağıdaki tanımlardan okul türü ile ilgili olanlar yazılacaktır.)

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünü,

c) Valilik: . . . . . . . . . . . . . Valiliğini,

d) Kurucu: Okulun sahibini,

e) Kurucu Temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

f) Okul: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okulunu,

g) Okul Personeli;

1- Genel Müdür: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kurumlarının genel müdürünü, (Aynı kişi veya kuruluşa ait özel öğretim kurumlarının adları yazılacaktır.)

2- Okul Müdürü: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okulu müdürünü,

3- Öğretmen: Özel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okulunda görev yapan, kadrolu veya ücretli öğretmenleri,

4- Uzman Öğretici: Alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş öğreticileri,

5- Usta Öğretici: Alanında öğrenim gördüğünü belgelendirenler veya alanında sertifika sahibi en az orta öğretim mezunu olan ve öğretmenlerin denetiminde çalışan kişiyi,

6- Fizyoterapist: Fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulu mezunu kişiyi,

7- Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi: Üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi /sağlığı alanlarında lisans eğitimi almış; bireylere, ailelere ve öğretmenlere bireylerin her türlü gelişim durumlarına ilişkin sorunların çözümünde gerekli önlemlerin alınmasını ve gelişimlerin izlenmesini sağlayan kişiyi,

8- Rehber Öğretmen: Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen yüksek öğretim programlarından birini tamamlamış, öncelikle özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış veya özel eğitim alanında hizmet içi eğitim programlarına katılmış kişiyi,

9- Okul Öncesi Eğitim Öğretmeni: Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen yükseköğretim programlarından birini tamamlamış, öncelikle özel eğitim alanında hizmet içi eğitim programlarına katılmış kişiyi,

10- Çocuk Gelişimi ve Eğitim Uzmanı: Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında veya özel eğitim alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış kişiyi,

11- Odyolog: Odyoloji alanında lisans düzeyinde öğrenim görmüş “Odyolog veya eğitim odyoloğu” unvanı alan kişiyi,

12- Psikolog: Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış veya “Psikolog” unvanı alan, atipik ve uyum güçlüğü olan bireylere tanılama ve terapi hizmetleri veren kişiyi,

h) Fizyoterapi: Doğuştan veya sonradan meydana gelen motor ve duyu fonksiyon kayıplı bireyin, fiziksel yetersizliklerinin iyileştirilmesi amacıyla hareket, kuvvet, denge koordinasyonunu artırarak kas iskelet sisteminin fonksiyonlarını geliştirmek, hareket yetersizliklerini azaltmak, fiziksel uyum sağlamak ve fonksiyonel kapasiteyi geliştirmek amacıyla kişilere göre değişen özel egzersiz programlarını,

ı) İyileştirme (Rehabilitasyon): Özel eğitim gerektiren bireyin bedensel, fiziksel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal becerilerindeki çeşitli derecelerde oluşan fonksiyon kayıplarının giderilmesi veya var olan güç ve yeteneklerinin geliştirilerek fiziksel, psikolojik, gelişimsel, eğitsel ve meslekî yönden mevcut kapasitelerinin en üst düzeye çıkarılması için yapılan çalışmaları ,

i) Özel Eğitim Gerektiren Birey: Çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireyi,

1- Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde, hafif-orta-ağır düzeyde etkilenmesi durumunu,

- Hafif Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, temel okuma-yazma ve temel matematik becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumunu,

- Orta Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel okuma-yazma ve temel matematik becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumunu,

- Ağır Düzeyde Zihinsel Öğrenme Yetersizliği: Bireyin, ciddi biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumunu,

2- Klinik Bakıma Gereksinim Nedeniyle Öğrenme Yetersizliği: Ciddi biçimde zihinsel ve birden fazla yetersizliği nedeniyle bireyin, eğitim-öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamama durumunu,

3- İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

4- Görme Yetersizliği: Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

5- Ortopedik Yetersizlik: İskelet, kas ve eklemlerdeki hastalık, bozukluk ve yetersizlikten dolayı, bireyin eğitim başarımın (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

6- Sinir Sisteminin Zedelenmesi ile Ortaya Çıkan Yetersizlik (Beyin Özürlü): Gelişim sürecinde oluşan nörolojik bozukluğun, bireyin eğitim başarımını (performansını) ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumunu,

7- Dil ve Konuşma Güçlüğü: Sözel iletişimde farklı düzey ve biçimlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve düzensizlikler nedeniyle dili kullanma, konuşmayı öğrenme ve iletişimdeki güçlüklerin, bireyin eğitim başarımını (performansını) ve sosyal uyumunu olumsuz yönde etkilemesi durumunu,

8- Özel Öğrenme Güçlüğü: Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da birkaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

9- Birden Fazla Alanda Yetersizlik: Gelişim dönemi içerisinde, bireyin eğitim başarımını (performansını) ve sosyal uyumunu ciddi bir şekilde ve olumsuz yönde etkileyen, birden fazla alanda görülen yetersizlik durumunu,

10- Duygusal-Davranışsal Uyum Güçlüğü: Sağlık durumu, zihinsel, duyusal faktörler tarafından açıklanamayan; bireyin kendisiyle ve çevresiyle dengeli, doyurucu ilişki kurma ve sürdürmede güçlük çekme, genel bir mutsuzluk ve depresyon hâli ya da bireysel veya okul problemleri ile ilgili korku, tırnak yeme, parmak emme gibi fiziksel belirtiler gibi özelliklerinden bir veya birden fazlasının uzunca bir süre ortaya çıkması nedeniyle eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

11- Süreğen Hastalık: Gelişim dönemi içerisinde, bireyin, sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalığı nedeniyle eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

12- Otizm: Genellikle erken çocukluk döneminde, bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun, sözlü-sözsüz iletişim boyutunda olumsuz ve ciddi biçimde etkilenmesi durumunu,

3- Sosyal Uyum Güçlüğü: Riskli yaşam koşulları, madde bağımlılığı, yetersiz beslenme, göç, suç işleme, suça yönelme, çalışma, ihmal, istismar, terk edilme ve dil farklılığı gibi nedenlerden dolayı bireyin eğitim başarımının (performansının) ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumunu,

14- Üstün ya da Özel Yetenek: Akademik alanda ve/veya sanat alanındaki yetenekleri açısından akranlarına göre üst düzeyde başarım (performans) gösterme durumunu,

j) Özel Eğitim: Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimi,

k) Erken Çocukluk Dönemi: Özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş, 0-36 ay arasındaki çocuklar için ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evde ve kurumda özel eğitim ve gelişimsel iyileştirme (rehabilitasyon) hizmetlerinin verildiği programı,

l) Okul Öncesi Eğitimi: Özel eğitim gereksinimleri belirlenmiş, 37-72 ay arasındaki çocuklar için bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış bireysel ve grup eğitim programı,

m) Hazırlık Sınıfı: Özel eğitim ilköğretim okulları ve meslekî eğitim programı öncesi öğrencilerin gelişim ve bireysel özellikleri doğrultusunda, onları örgün eğitimi izleyebilecekleri duruma getirmek için hazırlanan bireysel ve grup eğitim programı,

n) Bireysel Eğitim: Engelli bireyin gelişim ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak, bireye özel hazırlanmış, bire bir yapılması gereken eğitim programı,

o) Seanslı Grup Eğitimi: Yarım veya tam günlük grup eğitimi programını alamayan özel eğitim gerektiren bireyler için özür grubuna göre günlük 1 veya 2 seanslık grup programını,

ö) Seans (Ders Saati): Engelli bireyin aldığı bireysel eğitim, iyileştirme (rehabilitasyon) veya grup eğitim süresini,

p) İlköğretim programı: Zorunlu ilköğretim çağındaki engelli bireylerin gelişim ve bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak hazırlanmış ilköğretim programını,

r) Eğitim ve Uygulama Okulu Programı: Genel eğitim programlarından yararlanamayan okul öncesi ve zorunlu ilköğretim çağındaki ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların, öz bakım ve temel yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla hazırlanan gelişimsel eğitim programını,

s) İş Eğitim Merkezi Programı: Eğitim uygulama okulu programını bitiren veya zorunlu eğitim çağı dışında kalan zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar ve/veya genel eğitim programlarından yararlanamayan özel eğitim gerektiren bireylerin, temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, işe hazırlamak; farklı alanlarda meslekî beceri kazandırmak amacıyla hazırlanmış programını,

ş) Meslekî Eğitim Merkezi Programı: İlköğretimlerini tamamlayan, orta düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar veya ilköğretimlerini tamamlayıp genel ve meslekî orta öğretim programlarına devam edemeyecek özel eğitim gerektiren bireylerin, temel yaşam becerilerini geliştirmek, öğrenme gereksinimlerini karşılamak, topluma uyumlarını sağlamak, işe ve mesleğe hazırlamak amacıyla hazırlanmış farklı meslekî eğitim programlarını,

t) Bilim ve Sanat Merkezi: İlköğretim ve orta öğretim çağında, üstün ya da özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve özel yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak bireysel ve destek eğitim programlarını,

u) Destek Eğitimi: Normal okullarda okuyan ve/veya entegre (kaynaştırma) programa alınan öğrencilerin özür grubuna göre akademik ve psiko-sosyal, konuşma, bilişsel, işitme, fiziksel gelişimleri dikkate alınarak hazırlanmış bireysel eğitim programını,

ü) Aile Eğitimi: Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitim sürecinin her boyutuna ailelerin aktif katılımı ve katkısını sağlamak için hazırlanmış programını,

v) Eğitsel Tanılama: Özel eğitim gerektiren bireyin, eğitsel amaçla tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki özelliklerinin belirlenerek değerlendirilmesini,

y) Gelişimsel İyileştirme (Rehabilitasyon):Doğuştan veya erken çocukluk döneminde kazanılan gelişimsel yetersizliklerin giderilmesi veya etkisinin en aza indirgenmesi, yetersizliğin engele dönüşmemesi,ikincil özürlerin oluşmasının önlenmesi ve yetersizliği olmayan gelişim alanlarının geliştirilmesi ile bireyin gelişimsel kapasitesinin en üst sınıra ulaşmasını hedefleyen çalışmaların tümünü,

z) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler

İlkeler

Madde 6- Türk Millî Eğitimini düzenleyen genel amaçlar, özel eğitimle ilgili temel ilkeler doğrultusunda öğrenci kayıt kabulü, nakli, devam devamsızlığı, başarısının tespiti, ücretlerinin tespit ve tahsili ile çalışma takvimi konularında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur :

Özel eğitimde:

a) Tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.

b) Eğitime erken yaşta başlanır.

c) Özel eğitim hizmetleri, bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülür.

d) Bireylerin, eğitim başarımları (performansları) dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim görebilecek düzeye getirilir.

e) Bireylerin, her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü iyileştirme (rehabilitasyon) sağlayacak ortamlar hazırlanır.

f) Bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim plânı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır.

g) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılmaları ve eğitimleri sağlanır.

h) Özel eğitim hizmetleri bireylerin, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde plânlanır.

ı) Öğrenci kayıt-kabulü, nakli ve devam-devamsızlığında "Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" hükümleri uygulanır.

i) Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsilinde, "Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği", ücretsiz okuyacak öğrencilerle ilgili olarak da "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

j) Özel okullarda, resmî okullar için hazırlanan yıllık çalışma takvimi uygulanmakla beraber, okul müdürlüğünce hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takvimi de uygulanabilir.

k) Özel eğitim okullarında karma eğitim yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Okulun Amacı, Bölümleri ve Öğretim Şekli

Okulun Amacı

Madde 7- Okulun amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitim gerektiren bireylerin;

a) İlgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda, genel ve meslekî eğitim görme haklarını kullanabilmelerini sağlamak,

b) Öğrenciyi merkez alan bir yaklaşımla hazırlanan programlarla konuşma ve dil gelişimi güçlüğü, zihinsel, fiziksel, işitsel, görsel, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam becerilerini, işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak,

c) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak,

d) Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini sağlamak,

e) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını sağlamak

hedef kabul edilmiştir.

Okulda Bulunan Birimler

Madde 8 -Özel Eğitim Okulunda (okulda bulunan birimler yazılacak);

a) Erken Çocukluk Dönemi (0-36 ay) Birimi,

b) Okul Öncesi Eğitimi (37-72 ay) Birimi,

c) Hazırlık sınıfı ve İlköğretim Okulu,

d) Eğitim ve Uygulama Okulu,

e) İş Eğitim Merkezi,

f) Meslekî Eğitim Merkezi,

g) Bilim ve Sanat Merkezi,

h) Destek Eğitim Birimi,

ı) Bireysel-Grup ve İyileştirme (rehabilitasyon) Birimi,

i) Aile Eğitim Birimi

bulunur.

Programlar

Madde 9 - Okulda uygulanacak programlar (okulda uygulanan programlar yazılacak):

a) Zihinsel engelliler (eğitilebilir) ilköğretim programı.

b) İşitme engelliler ilköğretim programı.

c) Görme engelliler ilköğretim programı.

d) Ortopedik engelliler ilköğretim programı.

e) Eğitim ve uygulama okulu (öğretilebilir zihinsel engelliler) programı.

f) Meslekî eğitim programı.

g) İş eğitim programı.

h) Otistik çocuklar eğitim programı.

ı) Beyin özürlüler eğitim ve iyileştirme (rehabilitasyon) programı.

i) Dil ve konuşma güçlüğü çeken çocuklar eğitim programı.

j) Sosyal uyum güçlüğü çeken çocuklar eğitim programı.

k) Duygusal-davranışsal uyum güçlüğü çeken çocuklar eğitim programı.

l) Öğrenme güçlüğü ve gelişim geriliği olan çocuklar eğitim programı.

Eğitim-öğretim şekli (Kurum aşağıdaki bentlerden, uygulayacağı programa uygun olanları yazacak.)

Madde 10- Kurumda:

a) Erken çocukluk dönemi eğitiminde, bireysel eğitim ve aile eğitim programları uygulanır.

b) Okul öncesi eğitim biriminde, tam gün karma eğitim yapılır. Özür grupları dikkate alınarak seanslı, bireysel ve grup eğitimi yapılır. Uyku odası vardır / yoktur.

c) İlköğretim ile eğitim ve uygulama okulunda, özür grupları dikkate alınarak bireysel ve grup eğitimi yapılır.

İlköğretim okulunda, örgün eğitime hazır olmayan öğrenciler için hazırlık sınıfı vardır. Pansiyonu vardır/yoktur.

d) Orta öğretim, iş eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinin önünde hazırlık sınıfı vardır / yoktur. Tam gün karma eğitim-öğretim yapılır. Pansiyonu vardır / yoktur.

e) Bireysel ve grup eğitimi ile iyileştirme (rehabilitasyon) biriminde:

1) Özel eğitim ve iyileştirme (rehabilitasyon) gerektiren bireyler için bireysel ve grup iyileştirme (rehabilitasyon) programı 08.00-19.00 saatleri arasında ve seanslı olarak uygulanır. Yaş sınırı yoktur.

2) Destek eğitim programları, bireysel-grup eğitimi ve iyileştirme (rehabilitasyon) programları kontenjanı aşmamak koşuluyla okulun çalışma takvimine göre, kontenjanı aşması durumunda; okul eğitimi bitiminde ve hafta sonlarında seanslı olarak uygulanır. Bir destek eğitim odasında günde en fazla 10 bireysel eğitim seansı uygulanabilir. Yaş sınırı yoktur.

3) Üstün veya özel yetenekli öğrenciler için hazırlanan bireysel ve destek eğitim programları 08.00-19.00 saatleri arasında ve seanslı olarak uygulanır.

İKİNCİ KISIM

Kurum Personeli, Atama, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yönetim personeli (Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.)

Madde 11- Okulda;

a) Genel Müdür,

b) Genel Müdür Yardımcısı,

c) Okul Müdürü,

d) Okul Müdür Başyardımcısı,

e) Okul Müdür Yardımcısı

görevlendirilir.

Eğitim-öğretim personeli (Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.)

Madde 12- Okulda, eğitim-öğretim hizmetleriyle ilgili olarak;

a) Zümre Başkanı,

b) Bilgisayar Formatör Öğretmeni,

c) Branş Öğretmeni,

d) Sınıf Öğretmeni,

e) Özel Eğitim Öğretmeni

f) Okul Öncesi Öğretmeni,

g) Atölye (İşlik) Öğretmeni,

h) Atölye Şefi,

ı) Koordinatör Rehber Öğretmen,

i) Rehber Öğretmen,

j) Psikolog,

k) Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi,

l) Uzman Öğretici,

m) Çocuk Gelişim ve Eğitim Uzmanı,

n) Odyolog/Eğitim Odyoloğu,

o) Fizyoterapist,

ö) Usta Öğretici,

p)....................(varsa diğerleri)

kadroları oluşturulur.

Diğer personel (Aşağıdaki kadrolardan okulda bulunanlar yazılacaktır.)

Madde 13 - Okulda, diğer hizmet alanlarıyla ilgili olarak;

a) Müşavir (Danışman),

b) Personel Müdürü,

c) Muhasebe Müdürü,

ç) Halkla İlişkiler Müdürü,

d) Personel Şefi,

e) Okul Doktoru,

f) Hemşire,

g) Memur,

h) Şoför,

ı) Aşçı,

i) Hizmetli,

j) Bekçi,

k) Bahçıvan,

l) Teknisyen

ve benzeri unvanlarda personel istihdam edilir.

Görevlendirme ve Atamalar

Madde 14- Görevlendirme ve atamalarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümleri esas alınır.

Diğer personele valilikçe çalışma izni verilir.

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Madde15 - Okullardaki yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler ile diğer görevliler; görev yetki ve sorumlulukları bakımından Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarının yönetmeliklerindeki hükümler ve okullarla ilgili resmî mevzuat hükümleri ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun hükümlerine tâbidir.

Kurucu Veya Kurucu Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 16 - Kurucu veya kurucu temsilcisi, okulun eğitim ortamının gereği gibi sağlanmasıyla görevlidir. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli personelin görevlendirilmesi, araç-gerecin temini, bina ve diğer bölümlerin yeterli hâle getirilmesi gibi hususlardan birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Her yıl okulun malî bütçesini düzenler.

b) Eğitim-öğretimle ilgili olarak okul genel müdürü veya müdürünce alınması için talepte bulunulan araç-gereç ile diğer gereksinimleri sağlar.

c) İşlerin gereği gibi yapılabilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre personel görevlendirir.

d) İzin kullanacak olan, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, uzman, usta öğretici ve diğer personelin izine ayrılabilmesi için genel müdür ve müdürle birlikte uygun görüş bildirir.

e) Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılarak öğretmenlerin problemlerini ve isteklerini saptar ve gereğini yapar.

f) Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi, okulun eğitim-öğretim işlerine karışmaz.

g) Yönetici, öğretmen ve diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında ödenmesini, sigorta ile ilgili işlemlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

h) Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

ı) Okulun gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler, muhasebe ile ilgili defter, dosya, kayıt ve makbuzların tutulmasını sağlar.

i) Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya verilen görevleri yapar.

j) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili madde hükmüne göre genel müdür yoksa müdürle birlikte yılda bir defa malî rapor hazırlayarak Bakanlığa gönderir.

k) Vergi, sigorta ve benzeri işlemlerin mevzuatına uygun olarak zamanında yapılmasını sağlar.

l) Müdürlük makamının her hangi bir nedenle boşalması hâlinde yeni müdür görevlendirmek için gerekli önlemi alır.

Genel müdürün görev yetki ve sorumlulukları (Genel müdürü bulunan kurumlar yazacak)

Madde 17- Genel Müdür; kurumların yönetiminden, eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlanmasından ve en iyi şekilde yürütülmesinden Bakanlığa karşı sorumludur.

Genel müdür, bütün kurumları ilgilendiren müdürler kurulu toplantılarına başkanlık eder.

Diğer yönetim kadrolarından kendisine ulaşan raporları inceler ve gereğinin yapılmasını sağlar.

Ayrıca:

a) Okulda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici, memur ve diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

b) Okulda eğitim-öğretim ve yönetim işlerin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

c) İzin kullanacak olan personele, kurucu ve ilgili müdürle birlikte onay verir.

d) Yönetim, eğitim-öğretim kadroları arasındaki eş güdümü sağlar.

e) Genel Müdür, okul müdürünün 1 inci sicil amiri okulda görevli müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin 2 nci sicil amiri olarak usulüne uygun sicil raporlarını doldurur.

f) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan etkinlikleri kontrol eder.

g) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

h) Okulda görevlendirilecek yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve diğer personelin çalışma izin onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

Genel müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları (Genel Müdür Yardımcısı bulunan kurumlar yazacak)

Madde 18- Genel müdürün en yakın yardımcısıdır. Genel müdürün kurumda bulunmadığı zamanlarda genel müdürün yetkisini taşır. Genel müdürün vereceği işleri yapar.

Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluklari

Madde 19 - Okul Müdürü; Okulun yönetiminden, eğitim-öğretim etkinliklerinin ve rehberlik hizmetlerinin plânlanmasından ve yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Müdür bu sorumluluğunu yerine getirmek için dengi resmî okul mevzuatında belirtilen görevlerle birlikte;

a) Bu Yönetmelikte ve dengi resmî okul yönetmeliklerinde aksi belirtilmedikçe bütün kurullara ve çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara başkanlık etme,

b) Diğer yönetim kadrolarından kendisine ulaşan raporları inceleme ve gereğinin yapılmasını sağlama,

c) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce yeni öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapma, eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlanmasını sağlama, etkinliklerin yapılması ile ilgili görev bölümü yapma, izin alınarak yürürlüğe konulması gereken etkinlikler için gerekli izinleri alma,

d) Eğitim-öğretim ve yönetim etkinlikleri için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan vermeden usulüne göre yapılmasını sağlama,

e) Okulda görevli diğer yönetici personelle öğretmen, uzman, usta öğretici, memur, hizmetli ve diğerlerinin yetişmeleri, bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri izleyebilmeleri için gerekli önlemleri alma,

f) Eğitim-öğretim için gerekli olan araç-gereci kontrol etme, kullanıma hazır hâle getirme, eksiklerinin tespiti ve tamamlanması için durumu genel müdür / kurucuya bildirme,

g) Öğretmen, uzman, usta öğreticilerle diğer yönetim görevlilerin etkinliklerini plânlı olarak yapmalarını, sağlama,

h) Müdür yardımcısı, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ve diğer personelin 1 inci sicil amiri olarak sicil raporlarını usulüne uygun olarak doldurma,

Okulun özelliği dikkate alınarak ayrıca;

ı) Öğrencilere, her türlü özel eğitim hizmetlerinin verilmesini sağlama,

i) Çevrelerindeki diğer okul ve kurumlara gerektiğinde uygun özel eğitim desteği verilmesini sağlama,

j) Çevrenin eğitimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerine kurumunun katkıda bulunmasını sağlama,

k) Kurumunda ve çevresindeki eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin ve diğer personelin, özel eğitim konusunda bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak üzere önlem alma,

l) Ailelere ve yakın çevrelerine; her türlü özel eğitim hizmetlerinin verilmesi, aile-okul iş birliğinin sürekliliğinin sağlanması için önlem alma,

m) Erken çocukluk döneminde okula kaydolan veya okula devam edemeyecek durumdaki özel eğitim gerektiren bireylere ve ailelerine yönelik çalışmaların plânlanmasını ve yürütülmesini sağlama,

n) Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde, öğrencilerin gereksinimlerinin karşılanması için önlem alma,

o) Öğrencilerin, kaynaştırma uygulamalarına yöneltilmesi için önlem alma,

ö) Özel eğitime destek veren gönüllü kurum ve kuruluşlar, okul-aile birliği, okul koruma derneği, eğitim vakıfları ile iş birliği içinde yapılacak etkinlikleri plânlama,

p) Okulun programını tamamlayarak ayrılan öğrencilerin izlenmesi, işe yerleştirilmesi için ilgili kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapılmasını sağlama,

r) Kurumunda görev yapan öğretmenlerin ilgi ve istekleri doğrultusunda, gelişen teknolojik araçları ve bilgisayar kullanımını desteklemek için önlem alma,

s) Koruyucu güvenlik önlemlerini alma

görevlerini de yapar.

Müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 20- Okul müdürünün vereceği eğitim-öğretimle ilgili görevlerle birlikte, dengi resmî okul yönetmeliklerinde verilen görevleri yaparlar.

Zümre başkanlığının kuruluşu (İsteğe bağlı)

Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen statüde zümre başkanlığı ancak aynı branşta en az üç öğretmen bulunması hâlinde ihdas edilir. Aksi takdirde zümre başkanlığı, 22 nci maddede belirtilen görevleri kısım müdürleri ile birlikte yerine getirecek şekilde resmî benzeri okul mevzuatında belirtilen statüde kurulur.

Zümre başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 22 - Zümre Başkanı, başkanı bulunduğu dersle ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin plânlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

a) Zümre başkanı olarak tayin edileceklerin;

1) Başkanı olacağı branştaki veya branşlardaki öğretmenler arasında kıdemli,

2) Branşıyla ilgili bilimsel eser, kitap, makale ve benzeri çalışmalar yapmış,

3) Alanıyla ve eğitim-öğretimle ilgili konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış,

4) Öğretmenlik görevinde son üç yıl üst üste başarılı raporlar almış,

5) Temsil niteliğine sahip girişimci, araştırmacı,

6) Arkadaşlarıyla iyi geçinen, organize kabiliyetine sahip

olmaları tercih sebebidir.

b) Görevinde başarısızlığı tespit edilen zümre başkanları değiştirilir.

c) Zümre başkanları, özlük haklarında herhangi bir kayba uğratılmadan haftada azamî 5 ile 10 saat arasında ders okuturlar. Diğer zamanlarında resmî dengi okul mevzuatında belirtilen görevlerle aşağıda belirtilen işleri yaparlar.

1) Okul müdürü ile birlikte kendi branşındaki öğretmenlerin derslerine girer. Okul müdürü tarafından öğretmenlerin eğitim-öğretim çalışmalarının değerlendirilmesinde görüşleri alınır.

2) Zümre öğretmenleri kurulu toplantılarına başkanlık eder.

3) Sorumlu bulunduğu dersle ilgili yıllık, ünite ve günlük plânların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.

4) Sınavların mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlar.

5) Sınavlarda ölçme ve değerlendirme, teknik, yöntem ve benzeri yönlerden birliğin sağlanması için tedbir alır. Öğretmenler arasında eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme çalışmalarında birliğin sağlanması için faaliyetlerde bulunur. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların geçerli, güvenilir ve amaca uygun ölçme yapmaya yeterli olup olmadığı hususunda öğretmenlerle birlikte gerekli tedbirleri alır.

6) Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerle öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespitini yaparak güçlüklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.

7) Maiyetinde bulunan aday öğretmenlerin yetişmeleri için gerekli tedbirleri alır.

8) Aday olmayan öğretmenlerin iş başında eğitimi için gerekli imkânı hazırlar.

9) Kendi branşındaki öğretmenlerin sicil raporlarının doldurulmasında yazılı görüşünü bildirir.

Koordinatör rehber öğretmen (İsteğe bağlı)

Madde 23 - Koordinatör rehber öğretmen çalışmalarında gizliliğe önem vererek “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği “ nin kendisine verdiği görevleri yapar.

Bu Yönetmelikte belirtilen servislerden, genel müdürden, okul müdürlüğünden öğretmenlerden ve diğer ilgililerden kendisine ulaşan konularda gerekli inceleme ve araştırmayı yapar.

Koordinatör rehber öğretmen, her öğretim yılı başında ilgililerle iş birliği yaparak öğretim yılı veli-öğrenci rehberini hazırlar.

Bu rehberde en az;

a) Okulun zaman çizelgesine,

b) Öğretmen ve yönetici listesine,

c) Memur listesine,

d) Sınıfın rehber öğretmenleri listesine,

e) Eğitici kollar listesine,

f) Öğretmen ile veli görüşmesi tarih, yer ve zaman çizelgesine,

g) Ara değerlendirme tarihleri listesine,

h) Öğrenci ve velinin bilmesi gereken mevzuata

yer verilir.

Öğretmenler, uzman öğretici ve usta öğreticiler

Madde 24- Öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, dengi resmî okul yönetmeliklerinde belirtilen görevler ile zümre başkanı ve okul müdürünün vereceği görevleri yaparlar.

Rehber öğretmen

Madde 25 -Koordinatör rehber öğretmenin vereceği işlerle birlikte Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yaparlar.

Bulunduğu kurumun özelliklerini dikkate alarak diğer görevlerinin yanında:

a) Özel eğitim gerektiren bireyin kendisini kabul etmesini sağlama, bireysel farklılıklarını anlama, gerçekçi olmayan tutumlarını değiştirme, temel problem çözme stratejilerini geliştirme ve ders dışı etkinliklere katılımını özendirme gibi çalışmaları etkili bir şekilde yürütür.

b) Aile eğitimi hizmetlerini ilgili personel, okul ve kurumlarla iş birliği yaparak plânlar.

c) Öğretmenler ve ilgili diğer personel ile iş birliği yaparak okulda kullanılacak öğrenci gelişim ve değerlendirme formlarının hazırlanmasında yardımcı olur.

Atölye/işlik öğretmeni ve görevleri (İş eğitimi ve meslekî eğitim programı uygulayan kurumlar yazacak)

Madde 26- Atölyelerde meslek dersleri atölye öğretmenlerince yürütülür. Ancak gereksinim duyulması hâlinde atölyelerde yetenekli, deneyimli ve istekli öğretmenlere de görev verilebilir.

Atölye öğretmenlerinin görevleri şunlardır:

a) Öğrencilerin başarım (performans) düzeyine göre atölye dersi amaçlarını gerçekleştirir.

b) Sorumluluğuna verilen atölyeyi yönetir. Atölyenin eşya, makine, avadanlık ve malzemelerinin bakım, onarım ve korunmasını sağlar, bunları kullanmaya hazır durumda bulundurur.

c) Demirbaşlar için yardımcı demirbaş defteri tutar, gerektiğinde sayım ve kontrole hazır bulundurur.

d) Atölyenin gereksinimi olan araç-gerecin zamanında sağlanması için ilgililerle iş birliği yapar.

e) Nöbet çizelgesine göre nöbet tutar.

f) Sorumlu bulunduğu atölye ile ilgili yazışmaları yapar, imza için kurum müdürüne sunar.

g) Atölyesinde görevli usta öğretici ve diğer personel arasında iş bölümü yapar, ilgili bilgi ve belgeleri atölye şefine sunar.

f) Gerektiğinde okulun eğitim-öğretim hizmetlerinde kullanılacak araçların üretimini, sınav soru ve belgelerinin hazırlanmasını sağlar.

Atölye/işlik şefi ve görevleri (İş eğitimi ve meslekî eğitim programı uygulayan kurumlar yazacak)

Madde 27- Atölyeler arasındaki eş güdümü sağlamak üzere atölye öğretmenlerinden biri okul müdürünce atölye şefi olarak görevlendirilir.

Atölye şefinin görevleri şunlardır:

a) Atölyeler arasında eş güdümlü çalışmayı sağlar.

b) Atölye öğretmenlerinin gereksinimlerini belirler.

c) Atölyeler arasında iş bölümü yapar, kurum yönetimine yazılı olarak sunar.

d) Atölyelerde bulunan makine, avadanlık ve malzemelerin bakım, onarım ve korunmasını, bunların kullanıma hazır durumda bulundurulmasını sağlar.

e) Atölyelerle ilgili evrak tutulmasını sağlar.

f) Uygulamalı eğitimin incelemeye ve araştırmaya dayalı olarak her türlü ders araç-gerecinden yararlanılarak yapılmasını, çeşitli ders araç-gerecinin atölyelerde bulundurulmasını, bunların zenginleştirilmesini sağlar.

g) Atölyelerin temizliğinin öğrencilerle bir plân dahilinde yapılmasını ve çalışma yerinin temiz tutulmasının, iş alışkanlığının gerektirdiği bir davranış hâline getirilmesini sağlar.

h) Atölye öğretmenleri ve usta öğreticilerin ders saatinin başlamasından önce gelmelerini ve ders saatinin sonunda gerekli kontrolleri yaparak öğrencilerden sonra çıkmalarını sağlar.

ı) İş kazaları, yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alır.

Okul öncesi öğretmeni ve görevleri

Madde 28 -Okul öncesi öğretmenleri çalıştıkları kurumun özellikleri dikkate alınarak diğer görevlerinin yanında:

a) Çocukların gelişimlerini çeşitli ölçek ve kontrol listeleri kullanarak özel eğitim öğretmenleri ile iş birliği içinde değerlendirir ve izler.

b) Eğitsel tanıya bağlı olarak çocukların ilgi ve gereksinimlerine göre eğitim programlarının hazırlanmasında iş birliği yapar ve uygular.

c) Aile rehberliği programlarında; ailelere çocuklarının gelişim özelliklerini tanıtır ve gelişimlerini destekleyici çalışmalar için bilgi verir.

Fizyoterapist ve görevleri

Madde 29- Fizyoterapistler:

a) Fiziksel iyileştirmeye (rehabilitasyon) gereksinim duyan engelli bireyleri değerlendirir, program hazırlar ve uygular.

b) Fiziksel iyileştirmeye (rehabilitasyon) alınan engelli bireylerdeki gelişimleri takip ederek kaydeder.

c) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır,uygulamaya katılır.

d) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlama ve uygulamada görev alır.

Odyolog ve görevleri

Madde 30- Odyolog:

a) İşitme, konuşma, lisan ve ses bozukluğu olan bireyleri tanılar, değerlendirir, program hazırlar ve uygular.

b) İşitme, konuşma, lisan ve ses bozukluğu olan bireylerin gelişimlerini takip ederek kaydeder.

c) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır, uygulamaya katılır.

d) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlar ve uygulamada görev alır.

Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı/eğitimcisi ve görevleri

Madde 31- Kurumda görevli çocuk gelişimi ve eğitimcisi aşağıdaki görevleri yapar:

a) Engelli bireyleri fizikî, zihinsel ve sosyal gelişim bakımından inceler, yaş düzeylerine uygun gelişimlerini değerlendirir.

b) Bireylerin gelişim özelliklerine göre BEP programlarını hazırlar, eğitsel terapi çalışmalarına katılır, gelişimi değerlendirme yönünden destek olur.

c) Bireyin gelişimi ve eğitimini izler, beklenen gelişimi gösteremeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla iş birliği yapar.

d) Alanı ile ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder. Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili broşür, kitapçık hazırlama çalışmalarına katılır.

e) Çeşitli gelişim ölçeklerinin geliştirilmesi çalışmalarına katılır.

f) Alanıyla ilgili araştırma ve inceleme yapar, gelişmeleri izler, bunlardan görevlerinde yararlanır.

g) Kurumdaki diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

h) Kurum müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

ı) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır, uygulamaya katılır.

i) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlama ve uygulamada görev alır.

Psikologun Görevleri

Madde 32 - Kurumda görevli psikolog aşağıdaki görevleri yapar:

a) Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken bireyler için tanılama çalışması yapar.

b) Bu çalışmalar için gerekli psikolojik ölçmeleri yapar, yöntem ve teknikleri kullanır ve bunların sonuçlarını değerlendirir.

c) Bireylere kendi alanı ile ilgili olan psikolojik yardımları verir, gerekli terapi çalışmalarını yürütür.

d) Gerektiğinde bireylere çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirir.

e) Çevrede ve okullarda alanıyla ilgili araştırmalar yapar veya yapılanlara katılır. Sonuçları, önerileriyle birlikte ilgililere iletir.

f) Alanı ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler, uygulamalarında bunlardan yararlanır.

g) Kurumda diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

h) Kurum müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

ı) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır, uygulamaya katılır.

i) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlama ve uygulamada görev alır.

Danışman

Madde 33 - Kurucu veya kurucu temsilcisi, gereksinim duyduğu alanlarda, kendisine veya genel müdüre/okul müdürüne bağlı olarak çalışacak danışmanlar görevlendirebilir.

Diğer personel

Madde 34- Bu Yönetmelikte ve benzeri resmî mevzuatta görevleri belirtilmeyenler, genel müdürün, okul müdürünün ve müdür yardımcılarının vereceği görevleri yaparlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kurullar/Komisyonlar

Kurullar (Aşağıdaki kurullardan okulda oluşturulacak olanlar yazılacak)

Madde 35- Okulda;

a) Yönetim kurulu,

b) Öğretmenler kurulu,

c) Şube öğretmenler kurulu,

d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu,

e) Onur kurulu ile okul öğrenci kurulu,

f ) Bireysel eğitim programları geliştirme kurulu,

g ) ...............(varsa diğerleri yazılacak)......

oluşturulur.

Yönetim kurulu

Madde 36 -Yönetim kurulu varsa genel müdürün, yoksa okul müdürünün başkanlığında okul müdürü ve müdür yardımcılarından oluşur. Kurul toplantılarına, toplantı konusuna göre eğitim-öğretimle görevli diğer görevliler de iştirak eder, görüş bildirir ve oylamaya katılır.

Kurulun görevleri, yönetim ve eğitim-öğretim etkinlikleri olmak üzere iki yönlüdür.

Yönetim kurulu ayda bir toplanarak bu Yönetmelikle verilen işlerle birlikte;

a) Eğitim-öğretim etkinlikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak,

b) Birimlerce veya öğretmenlerce hazırlanan raporları incelemek, gerek görüldüğünde bu raporların birleştirilmesi için alt komisyonlar kurmak,

c) Karara bağladığı esasları ilgililere duyurmak,

d) Kurumun yönetim, eğitim-öğretim etkinlikleri ile ilgili üst karar organı olarak, dengi resmî okullar mevzuatında başka bir kurul veya komisyonun kararına bağlanmamış konularda son kararı vermek ve uygulatmak,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen kurul ve komisyonların toplantı tarihlerini resmî okullar mevzuatını da dikkate alarak tespit etmek,

f) Kurumun yönetim işlerini plânlamak

görevlerini yapar.

Öğretmenler kurulu

Madde 37 -Öğretmenler kurulu, resmî benzeri okul mevzuatına göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Şube öğretmenler kurulu

Madde 38- Şube öğretmenler kurulu, aynı şubede dersi bulunan öğretmenlerden oluşur. Yönetimin kendine vereceği işlerle birlikte resmî benzeri kurumların mevzuatında verilen görevleri yapar.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu

Madde 39- Komisyon, Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kurulur ve görev yapar.

Onur kurulu ile öğrenci kurulu

Madde 40- Onur kurulu ile okul öğrenci kurulu, dengi resmî okul mevzuatına göre kurulur ve çalışır.

Bireysel eğitim programları geliştirme kurulu

Madde 41 -Tıbbî tanılaması yapılarak kuruma gelen özel eğitim gerektiren bireyin, eğitsel ve gelişimsel tanılamasının yapılarak alacağı eğitim programları ile yıllık amaçları tespit etme ve uygulamaları belli aralıklarla (aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık) değerlendirme hizmetlerini yaparak, programın bireye uygunluğu ve bireydeki gelişmeler konusunda rapor hazırlar.

Bu kurul, özel eğitim hizmetleri yönetmeliği mevzuatına göre çalışır. Kurul, okul müdürü, çocuğun engeline göre; psikolog, çocuk gelişim ve eğitimi uzmanı veya eğitimcisi, fizyoterapist, odyolog, özel eğitim öğretmeni veya sınıf öğretmeni ve iş eğitim öğretmeninden oluşur.

Çocuk için belirlenecek programda ailenin de görüşü alınarak yıllık amaçlar belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kayıt-Kabul ve Nakiller

BİRİNCİ BÖLÜM

Kayıt-Kabul

Kayıt-kabul

Madde 42- Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür:

a) Özel eğitim okullarına; orta veya ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların zekâ testi sonucuna göre aday kaydı yapılır. Rehberlik Araştırma Merkezlerinde yapılan test ve değerlendirmelere göre kayıt yapılır.

b) İşitme engelli bireylerin odyolojik ölçüm, tıbbî ve gelişimsel değerlendirmelerine göre okula aday kaydı yapılır ve katılacağı program belirlenir.

c) Beyin engelli (Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik) ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireyler (Otistik, hiperaktif, özgül öğrenme güçlüğü ve benzeri) ile görme ve işitme engelli bireylerin tıbbî tanılamaları ve değerlendirilmelerine göre okula aday kaydı yapılır.

Okul öncesi ve ilköğretim okulu aynı kurucuya ait ise; istekli okul öncesi öğrencileri doğrudan hazırlık sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, hazırlık sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kaydedilirler.

Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıfına öğrenci alımında sınav yapılmaz.

d) Meslekî eğitim merkezi programlarına, ilköğretim diploması almış eğitilebilir zihinsel engelli ve hafif olmak kaydıyla ikinci bir yetersizliği bulunan bireylerin aday kaydı yapılır.

e ) İş eğitim merkezi programlarına eğitim ve uygulama okuluna devam etmiş veya mezun olmuş, ağır ve öğretilebilir zihinsel engelli bireylerin aday kaydı yapılır.

Aday kaydı ile başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa noter huzurunda çekilen kur'a sonucuna göre öğrencilerin kesin kaydı yapılır.

Aday kaydı ve kesin kayıtlarda, çalışma takviminde belirtilen tarihlere uyulur.

Özel eğitim kurumlarında aday kaydı yapılırken bireyin takvim yaşından çok, gelişim özellikleri ve bireysel yetersizlik düzeyine bakılır.

Bireyin özür grubu ve düzeyi ile yaşı dikkate alınarak düzey gruplarına göre sınıflar oluşturulur.

f) Destek eğitim programına herhangi bir okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumuna veya kaynaştırma programına devam eden özel eğitim gerektiren bireylerin kaydı yapılır. Yaş sınırlaması yoktur.

g) Bireysel eğitim ve iyileştirme (rehabilitasyon) eğitim programına; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim programlarına devam edemeyen özel eğitim gerektiren bireylerin kaydı yapılır. Yaş sınırlaması yoktur.

h) Bilim ve sanat merkezlerine, zekâ ve yetenek ölçüm testleri sonucuna göre saptanmış üstün veya özel yeteneği olan öğrencilerin kaydı yapılır.

I) ............................(yukarıda belirtilenler dışında, daha başka özelliklerin arandığı okulların kayıt koşulları yazılacaktır.)

İKİNCİ BÖLÜM

Okul Değiştirme

Okul değiştirme

Madde 43 - Okul değiştirme ile ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Ara sınıflarından okul değiştirmek üzere başvuranların sayısı, o sınıfa ait kontenjanı aşarsa (Aşağıdaki maddelerden sadece okulda uygulanacak olan madde yazılacak):

a) Noter huzurunda çekilen kur'a sonucuna göre kesin öğrenci kaydı yapılır.

b) Öğrencilerin bitirdiği sınıfın öğretim programındaki derslerden, okulca yapılacak eğitsel değerlendirme sonucundaki sıralama ile öğrenci kaydı yapılır.

c) Başvuru tarihi sırasına göre öğrenci kaydı yapılır.

Normal ilköğretim okullarında özür grubundan dolayı başarı gösteremeyenler, (Sağlık raporu veya Rehberlik ve Araştırma Merkezinin test sonuçlarına göre) düzeylerine uygun sınıflara yerleştirilmek üzere okula kaydedilirler.

Özel, Özel eğitim okullarında okuyan bireylerden kaynaştırma eğitimine hazır olan bireylerin eğitim ve gelişim becerilerinin “durum bildirir raporla” normal okullara nakli yapılabilir.

Öğrenci ücretleri

Madde 44 - Öğrenci ücretlerinin tespit ve tahsili, Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılır.

Özel eğitim okulları, verdikleri eğitimin şekline göre ücretlerini tespit ve ilân ederler. Buna göre; ücret ilânında, bireysel eğitim, TL/seans olarak, grup eğitimi, okul eğitimi TL/aylık olarak belirtilir.

Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler

Madde 45- Okulda ücretsiz okutulacak öğrenciler, Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenciler Hakkında Yönetmelik esaslarına göre tespit edilir.

Kurum; adı geçen yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra ayrıca Bakanlıktan izin alınması koşuluyla daha fazla ücretsiz öğrenci okutabilir.

BEŞİNCİ KISIM

Eğitim-Öğretim

BİRİNCİ BÖLÜM

Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi ve Eğitim-Öğretim Programı

Haftalık Ders Dağıtım Çizelgesi Ve Eğitim-Öğretim Programı

Madde 46- Okulda; resmî özel eğitim okullarına ait haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulanmakla beraber okul müdürlüklerince hazırlanan; resmî okulların haftalık ders çizelgesinde yer almayan farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları da Bakanlıkça onaylanması hâlinde uygulanabilir. Farklı derslerin yer aldığı haftalık ders çizelgesi ve öğretim programları uygulayan okullar, çizelge ve programa Bakanlık onay tarih ve sayısını yazarlar.

Bireysel eğitim ve iyileştirme (rehabilitasyon) programları, haftalık ders dağıtım çizelgesine ve eğitim programlarına eklenmelidir.

Sınıf mevcutları

Madde 47- Okuldaki sınıf mevcutları; Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesinde belirtilen öğrenci sayısından fazla olamaz.

Ders ve yardımcı ders kitapları

Madde 48 - Özel eğitim kurumlarında okutulacak ders kitapları, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenmeyen hiçbir ders kitabı okullarda kullanılamaz.

Ders kitabı dışındaki diğer eğitim araç ve gereçlerinin kullanımı, Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda olur.

Ders saati süreleri

Madde 49 - Her ders saati, okulun öğretim düzeyine göre okul öncesi eğitim okullarında grup eğitimi 30, ilköğretim ve orta öğretim okullarında, iş/meslekî eğitim, bireysel eğitim ve iyileştirme (rehabilitasyon) programları ile seanslı grup eğitiminde 40 dakikadır. Blok ders yapılamaz. Rehabilitasyon programı en fazla 60 dakikaya kadar uzatılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Başarısını Değerlendirme, Ders İçi ve Ders Dışı Etkinlikler

Öğrenci başarısını değerlendirme (Dengi resmî okul Yönetmelikleri yazılacak)

Madde 50-Özel Eğitim Okullarında Bireyin Başarısı, Değerlendirme Ve Gelişim Formları ile Ölçüt Bağımlı Ölçü Araçlarına Göre Yapılır .

Öğrenci başarısının tespitinde;

a)Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğine,

b) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine,

c) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğine,

d)........................................................esaslara

uyulur.

Ödev ve projeler

Madde 51 -Ödev ve projeler, ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilir, teslim alınır ve değerlendirilir.

Eğitici çalışmalar

Madde 52 -Eğitici etkinliklerde, ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

Özel eğitim okullarında eğitici etkinlikler, sosyal hayata uyum becerileri geliştirme programları kapsamında yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diploma ve Sertifika, Diploma - Sertifika Notu ve Derecesi, Okul Birincileri ile Devam-Devamsızlık

Diploma ve sertifika

Madde 53- Özel eğitim okullarında ilköğretim ve orta öğretim programını bitirenlere diploma verilir. Eğitim ve uygulama okulu, iş eğitim merkezi ve meslekî eğitim merkezi programını bitirenlere diploma/sertifika verilir

Diploma-sertifika notu ve derecesi

Madde 54- Diploma-Sertifika notu ve derecesinin tespiti, dengi resmî okul yönetmeliğine göre yapılır.

Diploma ve sertifika tarihi

Madde 55- Diploma ve sertifika tarihi, dengi resmî okul yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde tespit edilir.

Okul birincileri

Madde 56 - Okul birincisinin seçimi, dengi resmî okul yönetmeliğine göre yapılır.

Devam-devamsızlık

Madde 57- Özel eğitimde süreklilik esastır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden sona erdiği güne kadar okulun açık bulunduğu günler sayılarak hesaplanır.

Bireyin okula devam edemediği günlerde alması gereken bireysel ve iyileştirme (rehabilitasyon) programı, özel eğitimde süreklilik ilkesine göre ailenin isteğine bağlı olarak telâfi edilir. Bireysel, grup ve iyileştirme (rehabilitasyon) programları, tatil günlerinde de devam eder.

Devam-devamsızlıklarla ilgili tüm işlemlerde, dengi resmî okul yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Okulun Sosyal Tesisleri

Yatakhane (Yatakhanesi olan okullar yazacak)

Madde 58 - Okulun bünyesinde....... kişilik kız/erkek yatakhanesi vardır.

Yemekhane (Yemekhanesi olan okullar yazacak)

Madde 59- Okulun bünyesinde........ öğrencilik yemekhanesi vardır.

Kantin

Madde 60- Okulun bünyesinde........ öğrenciye hitap eden....... adet kantin vardır.

Kantinde görevlendirilecek görevlilerin sağlık kontrolleri periyodik olarak yapılır.

Özel eğitim okullarında kantin zorunluluğu yoktur, açılmak istenirse metabolizma bozukluğu olan bireyler dikkate alınarak gerekli önlemler alınmalıdır.

Kooperatif (Kooperatifi olan okullar yazacak)

Madde 61 - Okulun bünyesinde ....... öğrenciye hitap eden kooperatif vardır.

Kütüphane ( Kütüphanesi olan okullar yazacak)

Madde 62 - Okulun bünyesinde "Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği"ne göre düzenlenmiş kütüphane vardır.

Sağlık hizmetleri

Madde 63- Okulda sağlık hizmetlerini yerine getirmek üzere yeterli sayıda doktor ve sağlık personeli görevlendirilir.

Okulda acil durumlarda başvurmak üzere;

a) Doktor bölümlü sağlık odası,

b) İlk yardım dolabı,

c) Kurumca hazırlanan ilk yardım talimatı,

d) İlk yardım için gerekli araç-gereç ve sedye,

e) Hastanın en kısa zamanda en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi için araç,

f) Okul yatılı ise hemşire

hazır bulunur.

Öğrencilerin belli zaman aralıklarında sağlık kontrollerinden geçirilmesi için gerekli önlemler alınır.

ALTINCI KISIM

Okul-Aile Birliği ve Sosyal Hizmetler

Okul-aile birliği çalışmaları

Madde 64 - Okul-Aile Birliği çalışmalarında Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği esas alınır.

Okul koruma derneği çalışmaları

Madde 65 - Okul Koruma Derneği, Dernekler Kanunu hükümleri doğrultusunda çalışır.

Okul çevre iş birliği

Madde 66 - Okul çevre iş birliği, okulun aynı zamanda çevrenin kültür merkezi olması esasından hareket edilerek sağlanır.

Okul çevresindeki kültür ve sanat etkinliklerini izler ve onlardan yararlanır.

Okulun yakın çevresinde oturanların, kültür ve sanat etkinliklerinde okulun tesislerinden yararlanması sağlanabilir.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

Okul binalarının kullanılması, korunması ve güvenlik önlemleri

Madde 67- Okul binaları, eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz.

Millî Eğitim Bakanlığı Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı ve Millî Eğitim Bakanlığı Binalarını Yangından Koruma Yönergesi çerçevesinde, gelişen ve değişen teknolojilere uygun olarak gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Okulda, gece ve gündüz emniyeti sağlamak için yeterli sayıda güvenlik görevlisi görevlendirilir. Nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri almak ve kontrol etmekle görevlidir.

Kılık-kıyafet

Madde 68- Okulların; yönetici odaları, kurucu odası, derslik, yemekhane, kantin ve spor salonu gibi her türlü bina, tesis ve kampüsünde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticiler, diğer personel ile öğrenciler hakkında; Millî Eğitim Bakanlığı İle Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Tutulacak defter ve dosyalar

Madde 69 - Okullarda tutulması zorunlu olan defter, dosya ve çizelgeler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tutulur.

Özel eğitim okullarında ayrıca; (Eğitim şekline göre yazılacak)

a) Defterler;

1- Bireysel Eğitim-İyileştirme (Rehabilitasyon) Programı Öğrenci Kayıt Defteri,

2- Destek Eğitim Öğrenci Kayıt Defteri,

3- Erken Çocukluk Eğitim Öğrenci Kayıt Defteri,

4- Okul Öncesi ve/veya Hazırlık Sınıfı Öğrenci Kayıt Defteri,

5- Eğitim ve Uygulama Okulu Öğrenci Kayıt Defteri,

6- İlköğretim Öğrenci Kayıt Defteri,

7- İş Eğitim Merkezi Öğrenci Kayıt Defteri,

8- Meslekî Eğitim Öğrenci Kayıt Defteri,

b) Çizelgeler ve Dosyalar;

1- Öğrenci Gelişim Dosyası,

2- Öğrenci Değerlendirme Dosyası,

3- Öğrenci Gelişim ve İzleme Dosyası,

4- Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Dosyası,

5- Öğrenci Seviye Geçiş Dosyası,

6- Aile Eğitimi Dosyası,

bulunur.

Okulun gelir kaynakları

Madde 70 - Gelir kaynakları şunlardır:

a)..........................

b)..........................

c)...........................

Aday öğretmenler

Madde 71 - Aday öğretmen, uzman ve usta öğreticiler hakkında Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

Öğretmenlerin iş başında eğitimi

Madde 72- Kurumlar öğretmenlerini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Ayrıca öğretmenler Bakanlıkça açılacak hizmet içi eğitim kurslarına katılırlar. Bünyesinde alanında bilim uzmanı veya doktora yapmış uzman çalıştıran kurumlar, hizmet içi eğitim kursları düzenleyerek öğretmenlerini ve usta öğreticileri hizmet içi eğitimden geçirebilirler. Diğer kurumlar ise üniversitelerle iş birliği yaparak hizmet içi eğitim kurslarında öğretmenlerini geliştirebilirler. Hizmet içi eğitim programları, süresi, tarihi valiliğe gönderilip onay alınır.

Mevzuat hükümleri

Madde 73 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda resmî benzeri kurumların ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 74 - Bu Yönetmelik maddelerinden farklı uygulama yapacak olan okullar Yönetmeliklerinin farklı maddelerini Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderir.

SEKİZİNCİ KISIM

Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük ve Yürütme

Kaldırılan mevzuat (Daha önce yönetmeliği olan kurumlar yazacak)

Madde 75 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlıkça daha önce

......... tarih ve ........... sayılı yazı ile onaylanmış olan kurum Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 76- Bu Yönetmelik, onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 77- Bu Yönetmelik hükümlerini, Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında. (Genel Müdür/Okul Müdürü) yürütür.

ADI SOYADI                                                    ADI SOYADI
........................................                                ....................................

KURUCUSU/KURUCU TEMSİLCİSİ                  GENEL MÜDÜR/OKUL MD.

İMZA-MÜHÜR                                                       İMZA-MÜHÜR