ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI
İLE YAPILACAK YARIŞMA SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı

: 20/8/2004-2004/7754

Resmî Gazete      

: 16.9.2004/25585

 

Bu Yönetmelik, 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı B.K.K. ile yürürlüğe konulan (RG 03.10.2011/28073) ''Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik''in 24 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 13/2/2006-2006/10129 B.K.K. 14.3.2006/26108 RG
2) 8/1/2010-2010/91 B.K.K. 27.2.2010/27506 RG
3) 9/8/2010-2010/811 B.K.K. 3.9.2010/27691 RG

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, özürlülerin; Devlet memurluğuna alınma şartları ile yapılacak yarışma sınavları ve hangi işlerde çalıştırılacaklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri;

a) (Değişik : 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara
bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu
kuruluşlarına,

(......)(2) Devlet memuru olarak atanacak özürlüler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Sınav:   (......)(2)   Devlet   memurluğuna   atanacak   özürlüler   için   yapılacak   yarışma sınavını,

b) Sınav Kurulu: Sınavın yapılması ve yürütülmesi için merkez veya sınavın yapılacağı il veya bölge kuruluşunda teşkil edilen kurulu,

c) (Değişik bent : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) Özürlü: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,

d) (Ek bent : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) Özürlü sağlık kurulu raporu : Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Özürlü Kadrolarının Tespiti, Sınav Yapılmasında Uyulacak Temel Usul ve
Esaslar ile Sınavların Açılma Zamanı

Özürlü kadrolarının tespiti

Madde 5- Özürlülere ayrılacak kadroların tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşun, taşra teşkilatı dahil, bütün dolu memur kadro sayısının % 3’ü dikkate alınır.

(Ek fıkra: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) Kurumlar, hizmet gereklerine göre özürlülere tahsis edeceği kadroları, farklı hizmet sınıfları itibarıyla hazırlamak zorundadır.

Özürlülerin istihdam edileceği uygun boş kadro bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre boş kadroda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Özürlü personelin istihdam edileceği merkez ve taşradaki birimler, ilgili kurum veya kuruluşça belirlenir.

Sınav yapılmasında uyulacak temel usul ve esaslar

Madde 6- Sınav yapılmasında uyulacak temel usul ve esaslar şunlardır:

a) (......)(2) Devlet memurluğuna atanacak özürlülerin sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır.

b) Sınavlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde tespit edilen sınıflar ve bu sınıflara gireceklerde aranması gerekli öğrenim şartları ile diğer nitelikler göz önüne alınarak düzenlenir.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, sınavları kendileri yaparlar.

d) Sınavlarda gizlilik esastır.

e) Sınav esnasında özür gruplarına göre, refakatçi bulundurulmasına izin verilir. Bu sınavların, özürlü grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlanması ve değerlendirilmesi için özel sınav kurulu teşkil edilerek yapılması esastır.

f) (Ek: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) Sınav kuruluna diğer kamu kurum ve kuruluşlarından konu ile

ilgili üye alınabilir.

g) (Ek: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) Özürlüler için sınavlar, özür grupları ve ulaşılabilirlikleri
göz önüne alınarak uygun ortamlarda yapılır.

Sınavların açılma zamanı

Madde 7- (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.)  Kamu kurum ve kuruluşlarınca, özürlü açığı bulunduğu sürece, her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya birkaçında sınav yapılmak suretiyle, özürlülere tahsis edilen boş kadroların ilgili mevzuatına göre doldurulması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duyuru, Genel ve Özel Şartlar,Şartların Belgelendirilmesi

Duyuru

Madde 8- (Değişik birinci fıkra : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) Kamu kurum ve kuruluşları, özürlü memur alımı amacıyla yapacakları sınavlara ilişkin duyuru taleplerini; özürlü memur alınacak kadroların sınıf, unvan ve derecelerini, sayısını, bu personelde aranacak genel ve özel şartları, sınav için en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav tarihleri ile sınava ilişkin diğer bilgileri Ek (IV)’te yer alan Duyuru Başvuru Formuna işlemek suretiyle Nisan-Mayıs dönemi sınavları için en geç Mart ayı, Temmuz-Ağustos dönemi için en geç Haziran ayı, Ekim-Kasım dönemi için en geç Eylül ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, sınav duyurusuna ilişkin talepte bulunulurken işin özelliği gerektirmediği sürece özür grupları arasında bir ayırım yapılamaz ve özürlülük oranına bir üst sınır getirilemez.

(Değişik ikinci fıkra : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) Sınavlara ilişkin duyurular, Devlet Personel Başkanlığınca Resmî Gazete ve ülke çapında tirajı yüksek bir gazetede “kurumu”, “adedi” ve “başvuru yeri ve tarihi” başlıkları yer alacak şekilde; Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ise “I- Eğitim Durumları İtibarıyla” başlığı altında “kurum adı”, “sınıfı”, “kadro unvanı ve istihdam yeri”, “derecesi”, “adedi”, “kadın/erkek”, “özür oranı” ve “diğer özel şartlar” bölümleri yer alacak şekilde, “II- Başvuru ve Sınav Yerleri” başlığı altında “kurum adı”, “başvuru tarihi ve yeri” ve “sınav tarihi, yeri ve saati” bölümleri yer alacak şekilde, “III- Kamu Kurumlarınca Özürlü Memur Alım Sürecinde Esas Alınacak Ortak Genel ve Özel Şartlar ile Başvurularda İstenilecek Belgeler” ve “IV- Dikkat Edilecek Diğer Hususlar” başlıkları altında dönemler itibarıyla ilan edilir.

Söz   konusu   sınav   duyurularına   ilişkin   giderler,   bütçeye   bu   amaçla   konulacak   ödenekten karşılanır.

Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartlar

Madde 9- Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartlar şunlardır:

a) Genel şartlar:

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Memuriyete girişte en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40 ıncı maddesinde
belirtilen yaşta olmak,

3) Aynı Kanunun değişik 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5) (Değişik alt bent : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

6) (Değişik alt bent : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) Özürlü sağlık kurulu raporu bulunmak.

b) Özel şartlar:

1) Hizmet göreceği sınıf için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2) Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında belirtilen şartları haiz bulunmak,

gereklidir.

Şartların belgelendirilmesi

Madde 10- Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde, Devlet memurluğuna atanacaklarca;

a) (.....)(3) Yürürlükten kaldırılmıştır.(8/1/2010-2010/91 B.K.K.)

Gerekli hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince kazai rüşt kararının,

b) Öğrenim durumlarına ilişkin olarak diploma asılları veya onaylı örnekleri, diplomalarının düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumlarını belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre verilecek ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgelerin,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapmış olanların diplomaları veya örnekleriyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurulu’nca verilecek belgelerin,

Öğrenimini yabancı ülkelerde yapan sağlık ve yardımcı sağlık personelinin ise 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu gereğince diplomalarının onanıp tescil edildiğine dair Sağlık Bakanlığı'nca verilecek belgelerin,

c) Yürürlükten kaldırılmıştır. (8/1/2010-2010/91 B.K.K.)

d) (Değişik bent : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) Özürlü sağlık kurulu raporunun,

e) Atanılacak kadronun gereği olarak kurum ve kuruluşlarca istenilen kurs bitirme belgesi, bonservis, sertifika ve benzeri belgelerin,

asılları veya kurumca onaylı(4) nüshaları ibraz edilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavların Uygulanmasına Dair Esaslar

Müracaat

Madde 11- Devlet Personel Başkanlığı’nca dönemler itibarıyla yapılacak sınav duyurularını müteakip, müracaatlar söz konusu duyuruda belirtilen ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacaktır. Müracaatlar sırasında ilgilinin beyanı esas alınarak, (Ek-I)’de yer alan “İş Talep Formu” ve son üç ay içerisinde çekilmiş bir adet orijinal vesikalık fotoğraf ile sağlık kurulu raporunun fotokopisi dışında başka hiç bir belge istenilmez.

Şahsen veya posta ile yapılacak müracaatlarda, istenilen belgeler en son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili kurumda olacak şekilde teslim edilir veya gönderilir.

İş talep formlarının incelenmesi

Madde 12 - İş talep formları, müracaat süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde personel işleriyle görevli birimce sınav duyurusunda belirtilen şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir.(1) Şartları taşıyanlara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. İş talep formlarındaki soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlar ile şartları taşımadığı tespit edilenlere durumları bildirilir ve bunlara sınava giriş belgesi verilmez. Ancak, sınava giriş belgesi verilmiş olsa dahi, sınava giriş şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin başvuruları ve sınavları geçersiz sayılır.(1)

Sınav kurullarının kuruluş ve görevleri

Madde 13- (Değişik birinci fıkra: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) Sınavı yapacak olan kurumda bir sınav kurulu oluşturulur. Bu kurul, kurumun en üst amirinin veya görevlendireceği bir amirin başkanlığında, kurumun en üst amirince belirlenecek en az biri özürlülük veya özel eğitim alanında çalışan ya da yetkin olmak üzere üç üye ile personel işleri birim amirinden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üyeler seçilir.Kurula asıl üyenin katılamadığı durumlarda yedek üye katılır. Bu kurulu teşkil edenlerin öğrenim seviyeleri sınava girecek olanların öğrenim seviyelerinden aşağı olamaz.

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) Ancak, kurumların il veya bölge kuruluşlarında yapılacak sınavlar için kurum amiri tarafından sınavın yapılacağı yerde, özürlülük veya özel eğitim alanında çalışan ya da yetkin olan bir üyenin bulunması ve birinci fıkradaki öğrenim şartına uymak kaydıyla farklı şekilde sınav kurulu teşkil edilebilir.

Sınav kurullarının başkan ve üyelerinin bu Yönetmelikte öngörülen sınavlara eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye görevlendirilir.

Bu hususun sınavların herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde ise ilgili üyenin daha önce yaptığı değerlendirmeler geçersiz sayılır ve bu durumda sınavlar diğer komisyon üyelerinin değerlendirmeleri esas alınarak sonuçlandırılır.

Sınav kurulları; soruları hazırlamak, sınav sonuçlarını değerlendirmek, buna göre bir başarı listesi düzenlemek ve gerektiğinde itirazları inceleyip sonuca bağlamakla görevlidir.

Kamu kurum ve kuruluşları yapacağı sınavlarda, Türkiye Sakatlar Konfederasyonunca talep edilmesi halinde, gözlemciler bulundurulmasına izin verir.

Sınav şekilleri

Madde 14- Özürlü sınavları çoktan seçmeli test şeklinde yapılır. Bu sınavlarda ayrıca sözlü sınav yapılmaz.

Sınav konuları ve sorular

Madde 15 - Sınav konuları şunlardır:

a) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi,

b) Temel yurttaşlık bilgisi,

c) Türkiye coğrafyası,

d) Türkçe,

e) Matematik,

f) Görevlerin özelliğine göre mesleki bilgiler.

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) Özür grupları itibarıyla, ilkokul veya ilköğretim (ortaokul) mezunlarına (a) ila (e), lise veya lise dengi meslekî veya teknik okul ile yüksek öğrenim görmüş olanlara (a) ila (f) bentlerinde yer alan konuları kapsayacak, müracaat edenlerin girecekleri sınıf ve kadro için aranan bilgi, yetenek ve becerilerini ölçecek şekilde, ayrıca işitme ve/veya dil ve konuşma ile zihinsel özürlüler için öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle sorular ayrı ayrı hazırlanır.

İlkokul veya ilköğretim (ortaokul) okulları ile ortaöğretim mezunları için, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programındaki kitaplar; yüksek öğrenim mezunları için ise yüksek öğretim kurumlarında okutulan ders kitapları esas alınarak sorular hazırlanır.

Sınavların yürütülmesi

Madde 16- Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan saatte başlar.

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) Sınavlarda kopya çekilmesi, kopya teşebbüsünde bulunulması veya sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır.

Sınavların sorumluluğu, sınavı yapan kurula aittir. Sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden sınav kurulu başkanı yetkili ve sorumludur. Sınav kurulu kararları oy çokluğuyla alınır.

Tutanaklar

Madde 17- Kamu kurum ve kuruluşları yapacakları sınavlarda, soruların sınav başlama saatinde açıldığını ve sınavın başlama saatini, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını ve sınavın akışını gösteren bir tutanak düzenleyerek sınav kuruluna teslim eder.

Değerlendirme

Madde 18- (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) 15 inci maddede belirtilen konulara göre hazırlanan sınavlar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her özür grubu ve öğrenim durumuna göre başarı sıralaması en yüksek puandan başlanarak kendi grubu içinde ek (III)’te yer alan “Özür Grupları ve Öğrenim Durumları İtibarıyla Başarı Sıralaması Cetveli”ne göre ayrı ayrı düzenlenir. Duyurudaki her unvanlı kadro için talep edilen öğrenim durumları itibarıyla, özür gruplarındaki başarı puanları da dikkate alınmak suretiyle son bir sıralama yapılarak sınav ilanında belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarılı sayılır.

Yapılan başarı sıralamasında puanların eşitliği halinde 22 nci maddede belirtilen kriterler esas alınır. Buna göre bir başarı listesi hazırlanır. Aynı usulle boş kadro sayısı kadar yedek belirlenir. Hazırlanan bu listeler sınav kurulu üyeleri ve başkanı tarafından imzalanır ve kurum amirine teslim edilir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

Madde 19- Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava girenlerden; iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere ilgili kurumca o yer Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarının duyurulması

Madde 20- (Değişik birinci fıkra : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) Sınav sonuçları, ilgili kurum tarafından sınav bitim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde adayların puanları ile birlikte ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Duyurusu yapılan kadrolara, başarı sırasına göre ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde 10 ncu maddede yer alan ve atanacağı kadroya ilişkin kurumca istenilen belgelerle birlikte kuruma müracaat etmeleri gerekir. Ancak, söz konusu süre sonunda müracaatta bulunmayanların yerine, 15 gün içinde diğer adayların başarı sırasına göre ilgili oldukları kadrolara müracaatta bulunmaları istenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

Madde 21- Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde bir dilekçe ile sınavı açan kuruma yapılır. Bu itirazlar, en geç 15 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Başarı sırasına göre atanma

Madde 22- (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) 20 nci maddede belirtilen süreler içinde müracaat edenlerin atamaları başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploması bir üst öğrenim olana, aynı öğrenim grubunda ise diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise yaşı büyük olana öncelik tanınır. Söz konusu atamalar tamamlandıktan sonra duyuruda yer alan kadrolardan iki yıl içerisinde istifa, ölüm, memuriyetten çekilme ve benzeri bir sebeple boşalma olması halinde veya kontenjan açığı bulunduğu sürece, başarı sıralaması takip edilmek şartıyla yedeklerden atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

Madde 23- Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler, kurumların arşivlerinde genel hükümlerde öngörülen süre kadar saklanır.

İşyerlerinin özürlülerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi

Madde 24- (Değişik: 13/2/2006-2006/10129 B.K.K.) Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirmek, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli tedbirleri almak ve özürlülerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için özür durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç-gereçleri temin etmek zorundadır.

Özürlülerin çalıştırılacakları işler

Madde 25- Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.

Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler,özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Takip ve denetim

Madde 26- Kurum ve kuruluşların özürlü memur çalıştırma yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip ve denetimi Devlet Personel Başkanlığı’nca yapılır. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde istihdam edilen ve işten ayrılan özürlülere ilişkin bilgiler kurum ve kuruluşlarca her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son günü itibarıyla, (Ek-II)’de yer alan “İstihdam Edilen Özürlü Memurlara İlişkin Bilgi Formu” doldurularak takip eden ayın ilk iki haftası içerisinde Devlet Personel Başkanlığı’nda olacak şekilde gönderilir.

Saklı tutulan mevzuat

Madde 27- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin A/11 inci fıkrasında sayılan görevler ile ilgili özel tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümler saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 28- 12/5/1983 tarihli ve 83/6526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

İşlemleri devam eden özürlü memur alımları

GEÇİCİ MADDE 1- (Ek : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılan özürlü memur alımlarından sınav başvuru süresi sona erenlerin işlemleri hakkında, işlemlerin başlatıldığı tarihte yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 29- Sayıştay’ca incelenmiş bulunan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

________________________________________

(1)13/2/2006 tarihli ve 2006/10129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 6 ncı maddesiyle, bu fıkrada yer alan “sınava girebilmek için gerekli şartların mevcut olup olmadığı ile talep edilen görev ve özür durumunun bu göreve uygunluğu açısından incelenir.” ibaresi “sınav duyurusunda belirtilen şartların mevcut olup olmadığı açısından incelenir.” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “ilk defa” ibaresi ile 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yer alan “İlk defa” ibareleri, 9/8/2010 tarihli ve 2010/811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılıp 3/9/2010 tarihli ve 27691 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1 inci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.

(3) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin biriinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Nüfus hüviyet cüzdanının,” ” ibaresi 8/1/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılıp 27/2/2010 tarihli ve 27506 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1 inci maddesiyle metinden çıkarılmıştır.

(4) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “noter tasdikli” ibaresi 8/1/2010 tarihli ve 2010/91 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılıp 27/2/2010 tarihli ve 27506 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ''Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

________________________________________

Ek-1 (Değişik : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) İŞ TALEP FORMU

Ek-II (Değişik : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) İSTİHDAM EDİLEN ÖZÜRLÜ MEMURLARA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

Ek-III  ÖZÜR GRUPLARI VE ÖĞRENİM DURUMLARI İTİBARIYLA BAŞARI SIRALAMASI CETVELİ

Ek-IV (Ek : 9/8/2010-2010/811 B.K.K.) DUYURU BAŞVURU FORMU