MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi

: ARALIK 2004/2567

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 3-15 yaş grubundaki otistik çocukların eğitim-öğretim görmelerini sağlamak üzere faaliyet gösteren Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinin (OÇEM) kuruluşu ve otistik çocuklara sunulacak hizmetlerle ilgili işleyişe ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, 3-15 yaş grubundaki otistik çocukların eğitim-öğretim görmelerini sağlamak üzere faaliyet gösteren Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinin kuruluşu ve otistik çocuklara sunulacak hizmetlerle ilgili işleyişe ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Mill î Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 4306 sayılı Kanun, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununu, Millî Eğitim Bakanlığının Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel

Müdürlüğünü,

c) RAM: Rehberlik ve Araştırma Merkezini,

d) OÇEM: Otistik Çocuklar Eğitim Merkezini,

e) Bağımlı OÇEM: Okul öncesi dönemden itibaren ilköğretime çeşitli programlarla

ve kaynaştırma eğitimi yoluyla devam edebilecek otistik çocuklar için ilköğretim okulu bünyesinde açılan merkezi,

f) Bağımsız OÇEM: Otistik özellikleri ve bireysel farklılıkları nedeniyle kaynaştırma eğitiminden yararlanamayacak durumdaki 3-15 yaş grubundaki otistik çocukların kendilerine yetecek derecede bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla açılan merkezi,

g) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu: Eğitim-öğretim kurumlarındaki özel eğitim

hizmetlerini düzenlemek, izlemek ve değerlendirmek üzere mill î eğitim müdürlüklerinde oluşturulan kurulu,

h) OÇEM Müdürü: Özel eğitim kurumu statüsündeki Bağımsız OÇEM'in ve

bünyesinde OÇEM bulunan ilköğretim okulunun yöneticisini,

ı) OÇEM Müdür Yardımcısı: Özel eğitim kurumu statüsündeki Bağımsız OÇEM'in ve bünyesinde OÇEM bulunan ilköğretim okulunun yönetici yardımcısını,

j) Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni: Eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümü zihinsel engelliler ana bilim dalından mezun veya otistik çocukların eğitimi konusunda hizmet içi eğitime tâbî tutulmuş öğretmeni,

k) Sınıf Öğretmeni: Kaynaştırma eğitimi kapsamında, çocukların eğitim-öğretim etkinliklerine katıldığı sınıfın öğretmenini,

l) Rehber Öğretmen: Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servisinde görevli rehber öğretmeni,

m) Branş Öğretmeni: Çocukların eğitiminde, müzik, resim, beden eğitimi ve iş-teknik eğitimi gibi branşlarda aldıkları lisans eğitimlerine paralel, eğitim-öğretim etkinliklerini plânlayan ve gerçekleştiren öğretmeni,

n) Yardımcı Öğretmen (Usta Öğretici): Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğretmene,

öğretmenin belirlediği konu ve plân çerçevesinde yardımcı olan personeli,

o) Diğer Personel: Bakanlığın belirlediği sayıda memur, kaloriferci, aşçı, şoför ile

hizmetlilerden oluşan ve Bağımsız OÇEM'de görev yapan personeli,

p) Yarı Zamanlı Kaynaştırma: Otistik çocukların performansı doğrultusunda

akranları ile birlikte hedeflenen davranışlara ulaşılmasına yönelik belirli zaman süresince verilen eğitimi,

r) BEP: Bireyselleştirilmiş Eğitim plânını,

s) Eğitim Gelişimi Performansı: Otistik çocukların müferedata dayalı tüm beceri

alanlarındaki akademik yeterliliklerinin gelişimini belirleyen performansı,

t) Gelişim Alanı Performansı: Otistik çocukların müfredata dayalı öğrenmeye

hazırlık, akademik, iletişim, motor, öz bakım, günlük yaşam ve sosyal beceri alanlarına yönelik performansı,

u) Disiplin Alanı Performansı: Otistik çocukların akademik ve psikomotor beceri

eğitimine yönelik alanlardaki performansı

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim

Genel İlkeler

Madde 5- Otistik çocukların eğitim-öğretim faaliyetleri aşağıdaki genel ilkelere uygun olarak düzenlenir ve yürütülür:

a) Eğitime her çocuğun performansı belirlenerek başlanır.

b) Otistik çocukların eğitiminde bireyselleştirilmiş ve erken eğitim esastır.

c) Otistik çocuğu grup/kaynaştırma eğitimine hazırlamak ya da devam eden

grup/kaynaştırma eğitimini desteklemek amacıyla gerektiğinde birebir eğitim verilir.

d) Performans özellikleri açısından birbiriyle uyuşan 2-4 otistik çocuk ile grup eğitimi yapılır.

e) Sosyal ve akademik beceriler yönünden gelişmiş çocuklar, performanslarına

uygun kaynaştırma programlarından yararlandırılır.

f) Kaynaştırma eğitimi uygulaması sürecinde kaynaştırma eğitimi alan otistik

çocuğa, diğer öğrencilere, sınıf öğretmenine, branş öğretmenine ve/veya ailelere özel eğitim desteği sağlanır.

g) Otistik çocuklarda gözlemlenen problem davranışlar, eğitimin bir parçası olarak

nitelendirilir, problem davranışın ortadan kaldırılması için uygun yöntem ve teknikler kullanılır.

h) Eğitim-öğretim sırasında ilerleme kaydeden otistik çocukların performanslarına uygun olarak belirlenen hedeflere göre eğitim-öğretime devam edilir.

ı) Eğitim-öğretimde; ortam, materyal, plân ve yöntemler otistik çocuğu merkez alır.

j) Bu çocukların sosyal gelişimlerinin sağlanmasına yönelik gezi, tören ve benzeri etkinlikler, bir program çerçevesinde düzenlenir.

k) Otistik çocukların eğitim-öğretim sürecinde bireysel özelliklerine uygun

öğrenme/öğretme strateji, yöntem ve tekniklerden yararlanılmasına özen gösterilir.

l) Kaynaştırma eğitiminin yapıldığı okulun personeli ile ailelerin ve toplumun özel eğitim konusunda bilgilendirilmeleri için gerekli tedbirler alınır.

m) Otistik çocuklara resim, işaret ve benzeri yollarla iletişim becerileri kazandırlır.

Eğitim-Öğretim Programları

Madde 6- Otistik çocuklar için;

1- Otistik Çocukların Eğitimi Programı

2- 36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı

3- İlköğretim Okulu Programı

4- İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği Olan Çocuklar Eğitim

Programı

5- Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı

6- Öğretmenler Tarafından Hazırlanacak Kaynaştırma, Birebir ve Grup Eğitim

Programları uygulanır.

Eğitim-Öğretim Sürecinin Plânlanması ile İlgili İlkeler

Madde 7- Eğitim-öğretim sürecinin plânlanmasında, 36-72 aylık çocuklar için yıllık ve günlük plân ile 6 yaş üstü çocuklar için ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânı hazırlanır. Otistik çocukların eğitiminde uzun dönemli amaçları gerçekleştirmek üzere Ek-1'de yer alan BEP oluşturulur. BEP'in amaçlarının gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesinde her kısa dönemli hedef için, Bireyselleştirilmiş Öğretim Plânı Değerlendirme Formu (Ek-2) hazırlanır.

OÇEM'lere devam eden otistik çocukların özürlü veya özürsüz devamsızlığında; ders görevini yerine getiremeyen sınıf öğretmeni, okulun destek eğitim birimlerinde görevlendirilmesi hâlinde bu görevini yerine getirmiş sayılır.

Otistik çocukların kaynaştırma eğitimi, Bağımlı OÇEM'lerde otistik çocuğun bulunduğu ilköğretim okulunda performansına uygun bir sınıfla ilişkilendirilerek verilir. Bağımsız OÇEM'de ise eğitsel performansı kaynaştırma eğitimi alacak düzeye gelen otistik çocukların, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu kararıyla kuruma en yakın ilköğretim okulunun performansına ve yaşına uygun bir sınıfında yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi alması sağlanır. Bağımsız OÇEM, öğrencinin devam ettiği ilköğretim okuluna, yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi süresince destek eğitim hizmeti verir.

Eğitim-Öğretim Ortamı

Madde 8- Eğitim-öğretim ortamı, birebir ve grup eğitimine uygun şekilde düzenlenir. Birebir eğitim köşelerinin yanı sıra resim, el işi, kukla ve oyuncak gibi etkinlik köşeleri düzenlenecek şekilde fizikî ortamlar hazırlanır. Fizik î düzenleme yapılırken eğitim-öğretim ortamının, her öğrenci için beş metre kare olarak düzenlenir. Bağımlı OÇEM'lerde mutfak, tuvalet ve gözlem odası gibi diğer amaçları karşılayacak şekilde fizikî düzenlemeler yapılır. Fizikî ortam, ışık, renk ve ses özellikleri dikkate alınarak düzenlenir. Bunun yanı sıra OÇEM'lerin araç-gereç ve doküman ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde donatımı sağlanır. Bağımsız OÇEM'de mutfak, müzik odası, resim atölyesi, oyun odası ve spor salonu bulundurulur. Bununla birlikte okulda eğitim bölümleri, okul öncesi 3-6 yaş, İlköğretim 7-11 yaş ile 12-15 yaş olarak ayrılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci İşleri

Tıbbî Tanılama

Madde 9- Otistik çocukların tıbbî tanılaması, çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları kliniği bulunan hastanelerdeki uzmanlarca yapılır.

Eğitsel Tanılama, Yöneltme ve Yerleştirme

Madde 10- Otistik çocukların eğitsel tanılaması, rehberlik ve araştırma merkezlerinin özel eğitim bölümlerinde yapılır. Eğitsel tanı sonrasında Ek-3'te yer alan ölçütler göz önünde bulundurularak OÇEM'e eğitsel yöneltme yapılır. Eğitsel yöneltme kararı, Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna iletilir. Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, yöneltme raporunu değerlendirerek yerleştirme kararı alır.

Bağımsız OÇEM'lerde eğitim-öğretim gören ve eğitsel performansı kaynaştırma eğitimi düzeyine gelmiş olan otistik çocukların ilköğretim okuluna geçişi için değerlendirme raporu hazırlanır. Rehberlik araştırma merkezlerine gönderilen bu rapor, Eğitsel Tanılama, İzleme ve Değerlendirme Ekibince tekrar değerlendirmeye alınarak, eğitsel yöneltme ve yerleştirme süreci yeniden başlatılır. Bağımsız OÇEM'de eğitim gören otistik çocukların değerlendirilmesi sonucunda, kaynaştırma eğitiminden yararlanmasının uygun olduğu belirlenmiş ise kuruma en yakın ilköğretim okulundan, yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi ile yararlanması için gerekli düzenlemeler yapılır.

İzleme ve Değerlendirme

Madde 11- Bağımsız OÇEM'lerden yarı zamanlı kaynaştırma eğitimine devam eden otistik çocukların tüm gelişim ve disiplin alanlarındaki performansı, OÇEM ve kaynaştırma eğitimi veren ilköğretim okulunun rehber öğretmeni, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenlerince izlenir, değerlendirilir ve desteklenir.

İnceleme, Kayıt ve Yerleştirme

Madde 12- Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı olan otistik çocuk, Bağımlı OÇEM de en fazla üç ay, bağımsız OÇEM'de en fazla altı ay süreyle Özel eğitim sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından izleme ve değerlendirmeye tâbî tutulur. Yapılan değerlendirme sonucunda otistik çocuğun OÇEM'den yararlanıp yararlanamayacağını belirten rapor düzenlenerek okul müdürlüğüne sunulur. Raporda OÇEM'den yararlanabileceği belirtilmiş ise otistik çocuğun kesin kaydı yapılır, aksi takdirde aday kayıt defterine raporun özü yazılarak çocuğun okula devamına izin verilmez. Bu karar, okul yönetimince Özel Eğitim Hizmetleri Kuruluna bildirilir.

Sınıf Geçme

Madde 13- Bağımlı OÇEM'e devam eden otistik çocuklara sınıf tekrarı yaptırılmaz. Bağımsız OÇEM'de, otistik çocukların yaşları ve performansları göz önüne alınarak okul öncesi ve ilköğretim birimleri arasında geçişleri sağlanır.

Mezuniyet

Madde 14- Bağımlı OÇEM'lerde eğitimlerini sürdüren otistik çocukların başarıları, Mill î Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre değerlendirilir. İlköğretimden sonra otistik çocukların bireysel gelişim özelliklerine ve yeterliliklerine uygun orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarına yönlendirme yapılır. Bağımsız OÇEM programını başarı ile tamamlayan otistik çocuklara örneği EK-4'te yer alan diploma verilir. Bu diploma, orta öğretim kurumlarına kayıt hakkı sağlamaz.

Nakil ve Kayıt Silme

Madde 15- Bağımlı OÇEM'e devam eden otistik çocukların nakil ve kayıt silme işlemleri, ilköğretim okullarındaki gibi yürütülür. Bağımsız OÇEM'de bu işlemler, Eğitim Uygulama Okullarında olduğu gibi yapılır. Bağımsız OÇEM'lere nakille gelen otistik çocuğun eğitimine bir an önce başlanması için gerekli görülmesi durumunda merkezin birebir ve grup eğitimi saatleri yeniden düzenlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri

Merkezin Tanımı

Madde 16- Otistik çocuklar eğitim merkezleri, ilköğretim okullarının bünyesinde açılmış ya da özel eğitim sınıfı seviyesinde faaliyet gösteren bağımsız olarak açılan, tıbbî ve eğitsel tanısı konulmuş otistik özellikler gösteren, 3-15 yaş grubundaki çocukların bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla kaynaştırma, grup ve birebir eğitim uygulayan özel eğitim kurumlarıdır (Ek-5).

Merkezin Amacı

Madde 17- Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarına ve Temel İlkelerine uygun olarak merkez:

a) Okul, aile, rehberlik ve araştırma merkezinin iş birliği sonucunda otistik çocukların özelliklerinden kaynaklanan yetersizliklerini en aza indirmek ve tüm gelişim alanlarındaki potansiyelini en üst düzeye çıkararak yaşadığı toplumun bağımsız ve üretken bir üyesi olması yönünde çaba gösterilmesine katkı sağlar.

b) Merkeze ve/veya kaynaştırma eğitimine devam eden her otistik çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim plânının geliştirilmesini bu uygulamanın başarıya ulaşması için destek hizmetlerin verilmesini sağlar.

c) Merkezlerdeki eğitimi ve/veya kaynaştırma eğitimini desteklemek amacıyla aile eğitimi programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

Merkezin Açılması ve Kapatılması

Madde 18- Bir yerleşim merkezinde, otistik tanısı konulmuş en az üç çocuk varsa uygun eğitim ortamı hazırlanarak bağımlı OÇEM açılır. Bağımlı OÇEM'ler, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından açılır ve kapatılır. Bağımlı OÇEM'de en çok üç dershane ve en fazla dokuz otistik çocuk bulunur. Bu sayının üzerinde talep olması hâlinde, yeni bağımlı OÇEM açılması yoluna gidilir.

Bağımsız OÇEM, eğitim uygulama okullarının açılış esaslarına uygun olarak rehberlik ve araştırma merkezinin araştırma ve incelemesi sonucunda yapılacak teklife göre Bakanlıkça açılır ve kapatılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama, Görev ve Sorumluluklar

Atama ve Görevlendirme

Madde 19- Otistik çocuklar eğitim merkezlerine öğretmen atanması ve görevlendirmesinde yapılacak iş ve işlemler;

OÇEM'lerde otistik çocukların sınıf öğretmenliğine en az lisans düzeyinde özel eğitim öğretmeni yetiştiren bir yüksek öğretim programını tamamlamış olanların atanması esastır.

Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması durumunda, sınıf öğretmenlerinden özel eğitim alanında Bakanlıkça hazırlanan hizmet içi eğitim programına katıldığını belgelendiren veya sınıf öğretmeni yetiştiren lisans programlarını bitirip özel eğitim alanında yüksek lisans ya da doktora yapanlar valiliklerce görevlendirilir.

Personelin Görevleri

a) Müdür

1) Bağımlı OÇEM'in bünyesinde bulunduğu ilköğretim okulu müdürü, OÇEM'le ilgili görevleri yürütür.

2) Bağımsız OÇEM'in müdürü ise kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve

programlara uygun olarak işleyişten sorumlu olup okul ortamının tertip ve düzenini sağlar ve OÇEM personelinin eğitime yönelik önerilerini dikkate alarak gerekli önlemleri alır.

3) Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesinde,

öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve kaynaştırma uygulamalarına yönetilmesinde gerekli düzenlemeleri yapar.

4) Rehberlik ve araştırma merkezi ile il/ilçe mill î eğitim müdürlüğü arasında iletişimi sağlar.

b) Müdür Yardımcısı

1) OÇEM'le ilgili işlemleri ve koordine görevini yürütür.

2) Otistik çocukların eğitim-öğretim sürecindeki her türlü işleyişten sorumludur.

3) Otistik çocukların eğitiminin işleyiş ve uygulanmasına ilişkin haftalık, aylık ve

dönemlik raporlar hazırlar ve toplantılara katılır, etkinliklerin plânlarını imzalar.

4) Personelin özlük hakları konusunda ilgililere gerekli açıklamalar ve önerilerde bulunur.

c) Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni

1) OÇEM'de çalışan sınıf öğretmeni, otistik çocukların eğitsel performansları ve gerçekleştirilmesi gereken amaçları da dikkate alarak Bireyselleştirilmiş Eğitim Plânı Geliştirme Biriminde yer alır.

2) BEP'in amaçlarına yönelik eğitim-öğretim etkinliklerini plânlar ve uygular.

3) Otistik çocuklar ile ilgili bilgileri, gelişmeleri ve değerlendirmeleri kaydeder.

4) Çocukların eğitimine yönelik etkinliklere, ailenin katılımını sağlar ve aileyi

bilgilendirir.

5) Çocukların tedavisini yürüten doktorla eğitim tedavi sürecindeki bilgi alışverişini

rehber öğretmenle birlikte sağlar.

6) Otistik çocuklar ile ilgili birebir, grup ve kaynaştırma kararlarını rehber öğretmen ve/veya diğer personelle birlikte alır.

7) Kaynaştırma eğitimi alacak düzeye gelen otistik çocukların gelişmelerini

kaydeder ve BEP Geliştirme Birimine sunar.

8) Yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi yapılacak okulda otistik çocuğun eğitiminde

görev alacak sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte kaynaştırma eğitimi programını hazırlar.

d) Sınıf Öğretmeni

1) İlköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi kapsamında görevli sınıf öğretmeni, eğitim-öğretim etkinliklerine katılan otistik çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunulmak amacıyla sınıf içi ve dışı etkinlikleri plânlar.

2) Otistik çocuğun eğitsel performansını ve gerçekleştirmesi gereken amaçları da dikkate alarak BEP Geliştirme Biriminde yer alır.

3) BEP'in amaçlarına yönelik eğitim-öğretim etkinliklerini plânlar ve uygular. Otistik çocuklar ile ilgili bilgileri, gelişmeleri kaydeder ve değerlendirmeler yapar.

e) Rehber Öğretmen

1) Otistik çocuklara ilişkin bilgi toplar ve gelişim dosyaları ile gerekli kayıtları tutar.

2) Otistik çocuğun eğitsel ihtiyaçlarını belirleyerek değerlendirir, ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirir.

3) Ailelere, öğrencilere, sınıf öğretmenlerine, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline otistik çocukların eğitiminde destek sağlar.

4) Otistik çocukların tedavisini yürüten doktorla eğitim ve tedavi sürecindeki bilgi alışverişini, özel eğitim sınıf öğretmeni ile de iş birliği yaparak sağlar.

5) Bağımsız OÇEM'de kaynaştırma eğitimine katılacak düzeye gelen otistik

çocukların eğitsel performanslarını, BEP Geliştirme Birimine bildirir.

6) Yarı zamanlı kaynaştırma eğitimi yapılacak okulda otistik çocukların eğitiminde görev alacak sınıf, branş öğretmenleri ve rehber öğretmenle birlikte kaynaştırma eğitimi programını hazırlar ve kaynaştırma yapılacak sınıfı araştırarak, uygunluğunu gözlemler.

7) Kaynaştırma eğitiminden yararlanacak olan otistik çocuk konusunda sınıf öğretmenini, öğrencilerini ve ailelerini bilgilendirir.

8) Okul, aile, öğrenci ve öğretmen arasında koordinasyonu sağlar. OÇEM'in sınıf öğretmenleri ile birlikte, aile eğitim programını hazırlar.

f) Branş Öğretmenleri

1) Otistik çocukların eğitiminde; müzik, resim, beden eğitimi ve iş eğitimi gibi branşlarda aldıkları eğitimlerine paralel, eğitim-öğretim etkinliklerini plânlar ve gerçekleştirir.

2) Otistik çocuğu gözlemler, gelişimleri değerlendirir ve bu çocukların eğitimine yönelik yapılan etkinliklere ailenin de katılımını sağlar.

3) Otistik çocuğun tedavisini yürüten doktorla eğitim ve tedavi sürecindeki bilgi alışverişini, rehber öğretmenle birlikte sağlar.

Bağımlı OÇEM'de ilköğretim okulundaki branş öğretmenleri (özellikle müzik, resim, beden eğitimi ve iş-teknik eğitimi alanlarında), bağımsız OÇEM'de ise verilecek eğitimin niteliğine göre egzersiz programları ve ders dışı egzersiz görevine uygun yeterli sayıda müzik, resim, beden eğitimi ve iş-teknik eğitimi branş öğretmeni görevlendirilir.

g) Yardımcı Öğretmen (Usta Öğretici)

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde, öğretmenin belirlediği konu ve pl â n çerçevesinde öğretmene yardımcı olur.

Hizmet İçi Eğitim

Madde 20- OÇEM'lerde çalışan öğretmen, yardımcı öğretmen ve diğer personel, belirli aralıklar ile otistik çocukların eğitimi konulu hizmet içi eğitim seminerine alınır. Ayrıca OÇEM açılan yerlerde bölgesel bilgilendirme semineri/kursları düzenlenir.

Teftiş

Madde 21- Bu Kurumların teftişinde öncelikle özel eğitim ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetine katılmış ilköğretim müfettişleri görevlendirilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kurumlar Arası İş Birliği

Madde 22- OÇEM'lerde verilecek eğitim-öğretim hizmetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik olarak, üniversiteler ve diğer ilgili kuruluşlarla ve hâlen otistik çocukların eğitimi, eğitsel terapisi ve tedavisi amacıyla açılmış ve çalışmalarını sürdürmekte olan kurumlarla iş birliği yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 23- 16/12/1999 tarih ve 4041 sayılı makam onayı ile yürürlüğe konulan “Otistik Çocuklar Eğitimi Projesi Uygulama Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyulacak Mevzuat

Madde 24- Bu Yönergede yer almayan hususlarla ilgili olarak bu Yönergenin dayanak maddesinde yer alan kanunlar ile kanun hükmündeki kararname ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 25- Bu Yönerge, onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26- Bu Yönerge, hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

________________________________________

Ek-1

Ek-2

Ek-3

Ek-4

Ek-5