MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM-ORTA ÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI TÜRK HALK MÜZİĞİ YARIŞMALARI YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi : OCAK 2005/2568

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında yapılan Türk Halk Müziği Yarışmalarını ve bu yarışmalara dair iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında yapılan Türk Halk Müziği Yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usül ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi ile 26 Aralık 1995 gün ve 22505 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği, 3 Nisan 1992 gün ve 21191 sayılı Resmî Gazetede yayımlan Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

Daire Başkanlığı: Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

Bakanlık Temsilcisi: Grup ve final yarışmalarında Bakanlığı temsilen görevlendirilenleri,

Örgün Eğitim Kurumları: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,

Yaygın Eğitim Kurumları: Halk eğitimi merkezleri, meslekî eğitim merkezleri, pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, yetişkinler otelcilik ve turizm eğitim merkezleri ve yetişkinler teknik eğitim merkezleri ile benzeri kurumları,

Kategori: Yarışmaların hangi örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında yapılacağını ve öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş durumlarına göre yapılan sınıflandırmayı,

Jüri Üyesi: Yarışmaya katılan Türk Halk Müziği topluluklarını değerlendiren kişiyi,

Jüri: Jüri üyelerinden oluşan kurulu,

Jüri Üyesi Belgesi: Daire Başkanlığınca açılan jüri üyesi yetiştirme kurslarına katılarak başarılı olan ve jüri üyeliği yapmaya hak kazananlara verilen belgeyi,

Sorumlu Yönetici: Yarışmaya katılan örgün ve yaygın eğitim kurumunun müdürü tarafından görevlendirilen, kurumda kadrolu olarak görev yapan ve il yarışmalarında il düzenleme kurulu ile, grup final yarışmalarında ise Bakanlık temsilcisi ile koordinasyonu sağlayan kişiyi,

Koro Şefi: Koroyu hazırlayan ve yöneten kişiyi,

Profesyonel Sanatçı: Müziği meslek edinmiş, yaşamını bu konuda idame eden, belli kurumlarda görev yapan, belli bir kimliğe sahip olan kişiyi,

Topluluk: Türk Halk Müziği topluluğunu,

Türk Halk Müziği Topluluğu: Korist, çalgıcı, solist, koro şefi ve sorumlu yöneticinin oluşturduğu veya sorumlu yönetici ile birlikte bir çalgıcı, bir çalgı topluluğu veya bir solistin oluşturduğu türkü veya ezgi icra eden topluluğu,

Türkü: Yarışmalarda icra edilecek, Türk Halk Müziği formundaki koro ve solo eserleri,

Koro Türküsü: Koro elemanlarının tümünün, icra edeceği türküyü,

Ezgi: Sözsüz icra edilecek Türk Halk Müziği eserlerini,

Çalgı:Telli, nefesli, vurmalı ve yaylı çalgıları,

Yarışma: Halk müziği konusunda bilgi, sunu ve yetenek üstünlüğünü göstermek için yapılan seçme işini,

Yarışma Basamakları: Yarışmaların hangi aşamalarda yapılacağını,

Türk Halk Müziği Yarışmaları: Koro, solo ses (solist), solo çalgı, çalgı topluluğu, çalıp söyleyen solist ve çok sesli koro yarışmalarını,

Koro Yarışması: Koristler, koro şefi ve çalgıcılardan oluşan topluluğun, tek sesli Türk Halk Müziği eserlerini icra edilmesiyle yapılan yarışmayı,

Solo Ses (Solist) Yarışması: Bir solist ile ona eşlik edecek en az bir çalgı tarafından Türk Halk Müziği eserlerinin icra edilmesiyle yapılan yarışmayı,

Solo Çalgı Yarışması: Tek bir çalgı ile veya solo çalgının bir vurmalı çalgı eşliğinde

Türk Halk Müziği ezgilerini icra etmesiyle yapılan yarışmayı,

Çalgı Topluluğu Yarışması: En az 4 çalgıdan oluşan topluluğun Türk Halk Müziği ezgilerini icra etmesiyle yapılan yarışmayı,

Çalıp Söyleyen Solist Yarışması: Bir çalgı çalarak Türk Halk Müziği eseri icra eden yarışmacının katıldığı yarışmayı,

Çok Sesli Koro Yarışması: Koristler ve çalgılar tarafından, çok seslendirilmiş Türk Halk Müziği Eserlerinin icrasıyla yapılan yarışmayı,

Değerlendirme Belgesi: Yarışmaya katılan toplulukların değerlendirilmesinde kullanılan ve değerlendirme kritelerini kapsayan belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışmalar

Yarışma Kategorileri

Madde 5- Yarışmalar; ilköğretim kurumları, orta öğretim kurumları ve yaygın eğitim kurumları olmak üzere:

a) İlköğretim Kurumları Arası Küçükler Kategorisi Türk Halk Müziği Yarışması: İlköğretim okullarının; 1,2,3,4 ve 5 inci sınıf öğrencileri arasında,

b) İlköğretim Kurumları Arası Yıldızlar Kategorisi Türk Halk Müziği Yarışması: İlköğretim okullarının; 6, 7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasında,

c) Orta Öğretim Kurumları Arası Türk Halk Müziği Yarışması: Orta öğretim kurumlarının; hazırlık ve 9, 10, 11 ve 12 inci sınıflarında okuyan öğrenciler arasında,

d) Yaygın Eğitim Kurumları Arası Türk Halk Müziği Yarışması: Yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim gören 15 ve daha büyük yaştaki öğrenciler arasında,

düzenlenir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları, yalnızca kendi kurumunun adı altında yarışmalara katılabilir. Bir okul veya bir merkez, başka bir okul veya merkez ile birleşerek, bir Türk Halk Müziği topluluğu olarak yarışmalara katılamaz.

Yarışma Dalları

Madde 6- Türk Halk Müziği Yarışmaları; koro, solo ses (solist), solo çalgı, çalgı topluluğu, çalıp söyleyen solist ve çok sesli koro yarışması olmak üzere altı dalda yapılır.

Her yıl; hangi dal, basamak ve kategorilerde yarışma yapılacağı, Daire Başkanlığınca ilgili birimlere duyurulur.

Yarışma Basamakları

Madde 7- Türk Halk Müziği Yarışmaları; il yarışması, grup yarışması ve final yarışması olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilir. Katılımın çok olması hâlinde Bakanlıkça yarı final yarışmaları da düzenlenir.

Ayrıca, Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; halk müziği yarışmalarının il merkezlerinde, ilçe ve köylerde yaygınlaştırılmasını, daha fazla sayıda örgün ve yaygın eğitim kurumunun katılmasını sağlamak amacıyla ve aynı zamanda il yarışmalarına alt yapı teşkil etmek üzere, ilçelerde “ilçe yarışmaları” adı altında ön eleme de düzenlenebilir.

Buna göre;

İlçe yarışmaları, “İlçe Düzenleme Kurulu”nca yapılır. Yarışmaya katılmak isteyen örgün eğitim kurumları, ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur.

İlçe yarışmaları, yalnız örgün eğitim kurumları arasında yapılır. Yaygın eğitim kurumları, ilçe yarışmasına katılmadan doğrudan il yarışmasına katılır.

Örgün eğitim kurumları ilçe ve il yarışmasına, yaygın eğitim kurumları da il yarışmasına, o yıl açılacak olan yarışma dallarından biri, birkaçı veya hepsi ile birlikte

katılabilir.

a) İl yarışması; İl Düzenleme Kurulun'ca yapılır. Yarışmaya katılmak isteyen eğitim kurumları ile İlçe yarışmaları sonucunda il yarışmasına katılmaya hak kazanan örgün eğitim kurumları, yazılı olarak il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

İlçe ve il yarışmasına; herhangi bir kategoride, bir yarışma dalında yalnızca bir topluluk yarışmaya katılmak üzere başvuruda bulunmuş ise, o topluluk jüri üyeleri tarafından değerlendirilir ve il veya grup yarışmasına katılıp, katılamayacağı bir raporla; ilçe yarışmasında il millî eğitim müdürlüğüne, il yarışmasında ise Daire Başkanlığına

bildirilir.

b) Grup yarışması, Bakanlıkça düzenlenen yarışmadır. Grup yarışmalarının yeri, tarihi, saati ve katılacak iller Bakanlıkça belirlenir.

c) Final yarışması, Bakanlıkça düzenlenen yarışmadır. Yarışmanın yeri, tarihi, saati Bakanlıkça tespit edilir.

d) Yarışmalar sonucunda, yarışmaya katılan topluluklar aldıkları puanlara göre derecelendirilir.

Yarışma Basamaklarına Katılacaklar

Madde 8- Her yarışma dalı için; İlçe yarışmasından il yarışmasına, il yarışmasından grup yarışmasına, grup yarışmasından final yarışmasına katılacak topluluk sayısı, her yıl yazı ile ilgili birimlere duyurulur.

Toplulukların Yarışmaya Katılma Şartları

Madde 9- Toplulukların yarışmaya katılma şartları şunlardır:

a) Genel Şartlar

1. Her basamak yarışmasında ve her yarışma dalında, topluluklar repertuvarını oluştururken TRT kurumu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı repertuvarındaki parçalar esas alınır. TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı repertuvarı dışında kalan türkülerle yarışmaya katılmak isteyen topluluklar; bu türkülerin genel müzik kurallarına göre yazılmış notalarını ve sözlerini, incelenmek üzere Bakanlığa göndermek zorundadır. İnceleme sonucunda kabul gören eserlerle yarışmaya katılınabilir.

2. Her basamak yarışmasında, topluluklar icra edecekleri türkülerin notalarını, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak yarışmadan önce yapılacak toplantıda düzenleme kuruluna verirler.

3. Topluluklara, Türk çalgıları ve bunlardan geliştirilmiş çalgılar eşlik eder. Elektro çalgılar kullanılamaz.

4. Türkülerin icrası esnasında topluluklar kesinlikle mizansen yapamazlar.

b) Özel Şartlar

1. Koro yarışması:

a) Yarışmaya katılan topluluklar, her basamak yarışmasında, kendi seçeceği 3 türküyü koro olarak icra eder. Bu 3 türkünün dışında, birinci sırada topluluk tarafından belirlenecek bir hazırlık türküsü daha koro olarak icra edilir. Hazırlık türküsü, değerlendirmeye ve süreye dahil değildir.

b) Topluluklar yarışmaya; en az 20 en çok 30 ses, en az 4 en çok 10 çalgı ile katılabilirler.

c) Koro elemanları, yalnız kız veya yalnız erkek olabileceği gibi, kız-erkek karma da olabilir.

d) Süre; hazırlık türküsü hariç, 3 türkü için en çok 11 dakikadir.

2. Çok Sesli Koro Yarışması

a) Yarışmaya katılan topluluklar, her basamak yarışmasında 2 türkü icra eder.

Türküler, korist ve çalgılar tarafından birlikte icra edilir. Daha önceden profesyonel sanatçılar tarafından çok seslendirilmiş ve yayınlanmış halk müziği eserleri ile de yarışmaya katılınabilir.

b) Topluluklar yarışmaya; en az 20 en çok 30 ses, en az 4 en çok 10 çalgı ile katılabilirler.

c) Koro elemanları, yalnız kız veya yalnız erkek olabileceği gibi, kız-erkek

karma da olabilir.

d) Süre en çok 7 dakikadır.

3. Çalgı Topluluğu Yarışması

a) Yarışmaya katılan çalgı toplulukları, her basamak yarışmasında kendi seçeceği 2 ezgi icra eder. Bu 2 ezgi dışında, birinci sırada topluluk tarafından belirlenecek bir hazırlık ezgisi daha icra edilir. Hazırlık ezgisi, değerlendirmeye ve süreye dahil değildir.

b) Yarışmaya katılan çalgı topluluğu en az 4, en çok 10 elemandan oluşur.

c) Süre; hazırlık ezgisi hariç, 2 ezgi için en çok 6 dakikadır.

d) Çalgı topluluğu elemanları, yalnız kız veya yalnız erkek olabileceği gibi, kız erkek karma da olabilir.

e) Topluluk istenildiği takdirde bir şef tarafından yönetilebilir.

4. Solo Ses (Solist) Yarışması

a) Yarışmaya 1 türkü ile katılınır. Ancak, bu türküden önce solist tarafından bir hazırlık türküsü daha icra edilir. Hazırlık türküsü, süreye ve değerlendirmeye dahil değildir.

b) Soliste koro hiçbir şekilde iştirak edemez.

c) Yarışmaya; 1 okuyucu solist ve en az 1, en fazla 10 çalgı ile katılınabilir.

d) Süre; hazırlık türküsü hariç, 1 türkü için en çok 4 dakikadır.

5. Çalıp Söyleyen Solist Yarışması

a) Yarışmaya 1 türkü ile katılınır. Ancak, bu türküden önce solist tarafından bir hazırlık türküsü daha icra edilir. Hazırlık türküsü, süreye ve değerlendirmeye dahil değildir.

b) Soliste, koro veya çalgı topluluğu hiçbir şekilde iştirak etmez.

c) Yarışmaya; türküyü hem çalarak, hem de söyleyerek icra eden bir kişi ile veya buna eşlik edecek bir vurmalı çalgıyla katılınabilir.

d) Süre; hazırlık türküsü hariç, 1 türkü için en çok 4 dakikadır.

6. Solo Çalgı Yarışması

a) Yarışmaya 1 ezgi ile katılınır. Ancak, çalgıcı tarafından önce bir hazırlık ezgisi icra edilir. Hazırlık ezgisi süreye ve değerlendirmeye dahil değildir.

b) Solo çalgıya, koro veya çalgı topluluğu hiçbir şekilde iştirak edemez.

c) Yarışmaya tek bir çalgı ile solo olarak katılınabiliceği gibi, solo çalgıya eşlik edecek bir vurmalı çalgı ile de katılınabilir.

d) Süre; hazırlık ezgisi hariç, 1 ezgi için en çok 4 dakikadır.

Yarışma Sırasının Belirlenmesi ve Yarışma Günü Yarışmaya Gelemeyen Toplulukların Durumu

Madde 10- Her basamak yarışmasında; her yarışma dalı için, yarışma sırası kur'a ile belirlenir. Kur'a çekimi günü, yeri ve saati ilgililere önceden bildirilir. Kur'a çekimi, yarışmadan önceki toplantıda yapılır. Toplantıya katılamayanların yerine, kur'a bir başkası tarafından çekilir.

Kur'a ile belirlenen sıra değiştirilemez. Ancak; hava muhalefeti, trafik kazası gibi geçerli nedenlerle, yarışmanın başlama saatine kadar yarışma yerine ulaşamayan veya yarışma mahallinde bulunduğu halde geçerli mazereti olan toplulukların yarışma sırası, jürinin ve düzenleme kurulunun uygun görüşü ile yarışmanın sonuna alınır. Yarışma bitip, sonuçlar belirlendikten sonra gelenlerin yarışma hakları kaybolur.

Kura'a çekimi iki aşamalı yapılır. Önce kurum adı çekilir. Adı çıkan kurum sırasını belirleyecek kur'ayı çeker. Grup ve final yarışmaları kur'ası Bakanlık temsilcisi sorumluluğunda, ilçe ve il yarışmalarında ise ilçe ve il düzenleme kurulu sorumluluğunda yapılır.

Yarışma Süresi ve Süreye Uyma Zorunluluğu

Madde 11- Her basamak yarışmasında, sırası gelen topluluk elemanları en kısa zamanda yarışmaya başlamak üzere yerini alır. Koro şefi; çalgıların akortlarını kontrol eder ve topluluğun yarışmaya hazır olduğunu, süreyi tutmakla ilgili görevliye bildirir.

Çalgı/çalgılar veya solist/koronun icraya başladığı anda süre başlar. Süre; susma, durma, türkü bitirme veya alkış gibi durumlarda kesintisiz olarak devam eder. Son türkünün bitiminde süre durdurulur. Ancak, teknik arızaların meydana gelmesi veya salonda yarışmanın yapılmasına engel olacak nitelikte olay meydana gelmesi hâlinde, süre ve müzik; ilçe/il yarışmalarında ilçe/il düzenleme kurulu ve jürinin kararıyla, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlık temsilcisi ve jürinin kararıyla durdurulur. Arıza giderildikten veya salonun güvenliği sağlandıktan sonra, o anda yarışan topluluğun değerlendirilmesine baştan başlanır. Koro şefi veya sorumlu yönetici, arıza hâlinde yarışmayı durdurma yetkisine sahip değildir.

Her yarışma dalının süresi, 9 uncu maddede “Özel Şartlar” bölümünde belirtildiği şekildedir. Ancak; yarışma dallarının herhangi birinde uzun soluklu eserlerin icra edilmek üzere seçilmesi hâlinde uygulanacak hükümler, her yıl Bakanlıkça duyurulur.

Türküden-türküye geçerken veya başlangıçta türkü makamına konsantre olmak amacıyla yapılacak çalgı açılışları, türkü sayısına dahil değildir. Ancak, süreye ve değerlendirmeye dahildir.

Her yarışma dalı için belirtilen sürenin, ilk 1 dakika arasındaki süre aşımında genel ortalama puandan puan silinmez. İkinci 1 dakika arasındaki süre aşımı için, genel ortalama puandan 0,25 puan silinir. Üçüncü 1 dakika arasındaki süre aşımı için, genel ortalama puandan 0.50 puan silinir. Her yarışma dalı için belirtilen sürenin 3 dakika aşılması hâlinde, topluluk yarışmadan elenir.

İlk 1 dakika arasındaki süre aşımı, eşit puan söz konusu olduğunda göz önüne alınır. Eşit puan durumunda; süre aşımı yapmayan topluluk, süre aşımı yapan topluluğa göre üstünlük sağlar. Eşit puan alan toplulukların hepsi de süre aşımı yapmışsa, en az süre aşımı yapan topluluk diğerlerine göre üstünlük sağlar.

Sorumlu Yönetici ve Koro Şefi

Madde 12- Her basamak yarışmasında, topluluğun başında resmen görevlendirilmiş bir sorumlu yönetici bulunur. Örgün ve yaygın eğitim kurumunu temsilen yarışmaya bir kişi bile katılmış olsa, başında sorumlu yönetici bulunur. Jüri üyeleri ve düzenleme kurulu ile olan ilişkileri, sorumlu yönetici yürütür.

İtirazlarla ilgili yetkili, sorumlu yöneticidir. Değerlendirme belgelerini inceleme yetkisi de sorumlu yöneticiye aittir.

Sorumlu yöneticiler; yarışma esnasında kendi topluluğunun veya bir başka topluluğun yarışmacılarına, hiçbir şekilde söz, işaret veya hareketle müdahalede bulunamazlar. Yarışma esnasında; koro şefi sahnede topluluğun başında, sorumlu yönetici ise düzenleme kurulunca gösterilen yerde bulunmak zorundadır. Yarışma ile ilgili belgelerin hazırlanması ve zamanında gerekli yerlere verilmesi, sorumlu yöneticinin görevidir.

Koro şeflerinde; öğrenci, üye, kursiyer veya personel olma şartı aranmaz.

Profesyonel sanatçılar da koro şefliği yapabilirler.

Değerlendirme Belgesi

Madde 13- Bütün basamaklardaki yarışmalarda ve her yarışma dalında, o dal için belirlenmiş olan değerlendirme belgesi kullanılması zorunludur. Bu değerlendirme belgeleri, her yıl ihtiyaca göre Bakanlıkça düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilir.

Puan Silme Yöntemi ve Jüri Üyesinin Belgeyi Kullanma Şekli:

Değerlendirme belgesinin değerlendirme kriterleri kısmında puanlar gösterilmiştir.

Topluluğun yapmış olduğu hatalar ile ilgili kriterlerin hizasında bulunan puanlar, yuvarlak içine alınır. Yuvarlak içine alınan puanlar toplanır, silinen puan bölümüne yazılır. Toplam puandan silinen puanlar çıkartılarak kalan, sonuç puan bölümüne rakam ile ve altına da yazı ile yazılır. “Gerekçeler” bölümündeki boşluğa, hatalar ile ilgili açıklamalar yazıldıktan sonra, jüri üyesi adını ve soyadını yazarak belgeyi imzalar.

Hatalar ile ilgili puanlar yuvarlak içine alınırken, jüri üyesi yanlışlıkla başka kriterin karşısındaki puanı yuvarlak içine almışsa, yanlışlıkla işaretlediği puan yuvarlağının

üstünü paraflayarak hatayı düzeltir.

“Geçerli Değerlendirme Belgelerinin Tespiti”, “Genel Ortalama Puanın Hesaplanması ve Duyurulması” ve “Eşit Puan Durumu” ile ilgili husular, Değerlendirme Belgesinin “Açıklamalar” bölümünde yer alır ve her yıl ilgili birimlere duyurulur.

Toplulukların Değerlendirilmesi

Madde 14- Halk Müziği topluluklarının değerlendirilmesi esnasında, jüri üyeleri birbirlerinden ayrı otururlar. Değerlendirme yaparken konuşmazlar. Ancak, akort konusunda jüri üyeleri birlikte karar verirler. Jüri üyeleri; yarışma esnasında değerlendirme masasını terk edemezler, ayrıca yarışmaya başlayan topluluğa akort veya diğer konularda müdahale edemezler.

Korist, Solist ve Çalgıcılar

Madde 15-

a) Koro, çok sesli koro yarışmasında koristler; çalıp söyleyen solist yarışmasında solistler, çalgı topluluğu yarışmasında ise çalgı topluluğunu oluşturan elemanlar, örgün eğitim kurumları arası yarışmada temsil ettiği kurumun öğrencisi, yaygın eğitim kurumları arası yarışmada da temsil ettiği kurumun öğrencisi, üyesi, kursiyeri veya personeli olmak zorundadır.

Koro, çok sesli koro ve solist yarışmasında çalgıcıların; öğrenci, üye, kursiyer veya personel olma zorunluluğu yoktur.

b) Profesyonel sanatçılar (TRT sanatçıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, üniversitelerin müzik eğitimi veren bölümlerindeki öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve uzmanlar, müzik öğretmenleri ile serbest çalışan ve kaset, CD yapmış, müzik sektörüne mal olmuş kişiler) her ne şekilde olursa olsun, yarışmada korist, solist ve çalgıcı olarak görev alamazlar.

c) Mahalli sanatçılar, kurumun öğrencisi olmak kaydıyla örgün eğitim kurumları arası yarışmada, kurumun üyesi-kursiyeri-öğrencisi veya personeli olmak kaydıyla da yaygın eğitim kurumları arası yarışmada korist, solist ve çalgıcı olarak görev alabilirler.

d) Okuldan mezun olmuş veya beklemeli öğrenciler, okul öğrencisi olarak kabul edilmez.

e) Yaygın eğitim kurumlarının halk müziği topluluklarında yer alan korist ve solistler ile solo çalgı, çalgı topluluğu ve çalıp söyleyen solist yarışmalarında çalgıcıların 14 yaşını bitirmiş olması, il yarışmasından en az iki ay önce, temsil ettiği yaygın eğitim kurumunda kayıtlı kursiyer-öğrenci-üye veya personel olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlara uymayan bir veya birkaç kişi halk müziği topluluğunda yer aldığı takdirde, bu topluluk yarışmadan elenir. Bu durum yarışmadan önce tespit edilirse; o korist, solist veya çalgıcılar yarışmaya alınmaz.

Bir örgün eğitim kurumunun halk müziği topluluğunda yer alan bir öğrenci; üyesi, kursiyeri, öğrencisi veya personeli olduğu bir yaygın eğitim kurumunun halk müziği topluğunda da yer alabilir. Ancak aynı kişi, ikinci bir örgün veya yaygın eğitim kurumunda yer alamaz. Yer aldığı takdirde o topluluk yarışmadan elenir.

Ayrıca;

-“ Koro” ve “Çok Sesli Koro” yarışmalarında bir yaygın eğitim kurumunun halk müziği topluluğunda yer alan koristlerin tamamı veya yarıdan fazlası, bir örgün eğitim kurumunun halk müziği topluluğunda yer alan ve yarışmaya katılan koristlerden oluşamaz.

-“Çalgı Topluluğu” yarışmasında ise; bir yaygın eğitim kurumunun çalgı topluluğunda yer alan elemanların 1/3 inden fazlası, bir örgün eğitim kurumunun çalgı topluluğunda yer alan ve yarışmaya katılan elemanlardan oluşamaz. Bu durumların olması ve yarışma anında tespit edilmesi hâlinde, o yaygın eğitim kurumu; il yarışmalarında il düzenleme kurulu ve jürinin kararıyla, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlık temsilcisi ve jürinin kararıyla yarışmadan elenir.

Aynı faaliyet döneminde 1'den çok yaygın eğitim kurumunda kursa devam eden veya eğitsel kol çalışmalarına katılan kişi; il, grup ve final yarışmalarında yalnızca bir yaygın eğitim kurumu adına yarışmaya katılabilir. Bu durumdaki kişi veya kişiler, il yarışmasından önce hangi yaygın eğitim kurumunda yarışmacı olarak katılacağını, dilekçe ile yaygın eğitim kurumu müdürlüğüne bildirirler. Bunun aksine davranışta bulunan yaygın eğitim kurumu, yarışmadan elenir.

Sorumlu yönetici tarafından; ilçe/il yarışmasında ilçe/il düzenleme kuruluna, grup ve final yarışmasında ise Bakanlık temsilcisine, halk müziği toplulğunda görevli olan asil ve

yedek elemanların listesini kapsayan bir belge sunulacaktır. Bu belgede; elemanların adı-soyadı, doğum tarihi ile öğrenci, kursiyer, üye, personel gibi statüsü ve korist, solist, çalgıcı gibi görevi, ayrıca fotoğrafları bulunacaktır. Belge; kurumun müdürü tarafından tasdik edilmiş olacaktır. Bu belge ilçe/il yarışmalarında; yarışma sonuna kadar ilçe/il düzenleme kurulunda kalacak, yarışma bitiminden itibaren bir sonraki öğretim yılı başlayıncaya kadar da millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Grup ve final yarışmalarında ise; yarışma sonuna kadar Bakanlık temsilcisinde kalacak, yarışma bitiminden itibaren bir sonraki öğretim yılı başlayıncaya kadar da Bakanlıkta muhafaza edilecektir.

İtiraz

Madde 16- İlçe yarışmalarına itiraz “İlçe Düzenleme Kurulu”na, il yarışmasına itiraz “İl Düzenleme Kurulu”na, grup ve final yarışmasına itiraz ise Bakanlığa yapılır. İlçe ve il yarışmasına itiraz kesinlikle Bakanlığa yapılmaz. Yapıldığı takdirde ilçe veya il düzenleme kuruluna geri gönderilir. Grup ve final yarışmalarında yapılacak itirazlar “İtiraz İnceleme Komisyonu” tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz inceleme komisyonu, yapılan itirazın konusu ile ilgili uzman kişilerden, Daire Başkanlığının teklifi ve Bakanlık

Makamının Onayı ile oluşturulur. Komisyona seçilecek üyelerin, Bakanlıkça düzenlenen yarışmalara katılan topluluklarla herhangi bir bağlantısının bulunmaması esastır. Her basamak yarışmasında itiraz, ekteki dilekçe örneğine uygun olarak yapılır.

Örnek dilekçeye uygun olmayan itirazlar, reddedilir.

Halk müziği topluluğunu oluşturan elemanların; öğrencilikleri, yaşı veya personel, kursiyer ve üyelikleri ile ilgili itirazlar; yarışma başlamadan önce veya yarışma anında (topluluk sahnede iken) yapılır. Yarışma bitiminden sonra yapılan bu yöndeki itirazlar geçersiz sayılır. Elemanlarla ilgili itiraz yarışma anında çözümlenemiyor ve incelemeyi gerektiriyorsa, inceleme sonucunda Bakanlığımız “Öğretim Kurumları ve Öğrenciler.Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi” ile Yarışma Yönergesi hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

İlçe veya il yarışması sonuçlarının incelenmesinde; yarışma Yönergesinde belirtilen hususların dışında bir uygulama yapıldığı tespit edildiği takdirde, Bakanlıkça gerekli kovuşturma yapılır.

İlçe, il, grup ve final yarışma sonuçlarına yapılacak itirazlar, yarışma bitiminden hemen sonra olabileceği gibi en geç üç iş günü içinde yapılır. Bu süreyi geçen itirazlar, incelemeye alınmaz. Jüri üyelerinin vermiş oldukları puanlar kesindir. Puanlara itiraz edilemez.

İtirazlar, yarışma sırasında topluluğun sorumlu yöneticisi tarafından, yarışma sonrasında ise topluluğun bağlı bulunduğu örgün veya yaygın eğitim kurumunun müdürü tarafından yapılır.

İlçe, il, grup ve final yarışmaları sonuçlarına yapılacak itirazlar ile ilgili masrafların karşılanması için, itiraz eden topluluğun sorumlu yöneticisi veya müdürü tarafından makbuz veya belge karşılığı, her yıl belirlenecek miktar para yarışmanın yapıldığı ilin İl Lig Heyeti Saymanına depozit olarak yatırılır. Yönerge hükümlerine uygun olmayan itirazlar işleme alınmaz. İtirazın doğruluğu hâlinde, harcanmayan para iade edilir.Geçersizliği hâlinde İl Lig Heyeti hesabına gelir kayıt edilir.

Ödüller

Madde 17- Halk Müziği Yarışmalarında;

a) İlçe Yarışması Ödülleri: İlçe yarışmasında; her yarışma dalında yarışmaya katılan halk müziği topluluklarına, ilçe düzenleme kurulu tarafından,

b) İl Yarışması Ödülleri: İl yarışmasında; her yarışma dalında yarışmaya katılan halk müziği topluluklarına, il düzenleme kurulu tarafından,

c) Grup Yarışması Ödülleri: Grup yarışmasında; her yarışma dalında yarışmaya katılan halk müziği topluluklarına, Bakanlıkça,

d) Final Yarışması Ödülleri: Final yarışmasında; her yarışma dalında yarışmaya katılan halk müziği topluluklarına, Bakanlıkça,

Aşağıda belirtilen şekilde ödüller verilir.

1- Birincilik Ödülü: Her yarışma dalında, en yüksek puanı alan topluluğa,

2- İkincilik Ödülü: Her yarışma dalında, birinciden sonra en yüksek puanı alan topluluğa,

3- Üçüncülük Ödülü: Her yarışma dalında, ikinciden sonra en yüksek puanı alan topluluğa, verilir.

4- Teşvik Ödülü: Her yarışma dalında; jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye girememiş, fakat gösterdiği performans ile ödüle lâyık görülen topluluğa verilen ödüldür.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülmesi hâlinde, Teşvik Ödülü 1'den fazla topluluğa verilebilir.

5- Koro Şefi Özel Ödülü: Koro yarışması, çok sesli koro yarışması ve çalgı topluluğu yarışmasında; jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ödüle lâyık bulunan koro şefine verilen ödüldür.

6- Davranış Ödülü: Faaliyet süresince organizasyon kurallarına en çok uyan, tavır ve davranışlarıyla örnek olan topluluğa verilen ödüldür. Bu topluluk; ilçe/il yarışmalarında düzenleme kurulu tarafından, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlık temsilcisi ve düzenleme kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.

Koro şefi özel ödülü hariç; Teşvik Ödülü ve Davranış Ödülü, yarışmada birincilik,ikincilik ve üçüncülük ödüllerine hak kazanan toplulukların dışında kalan topluluklar arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre belirlenir.

e) Yurt İçi ve Yurt Dışı Yarışma, Şenlik, Konser ve Festivallere Katılma Ödülü:

Bakanlığa gelecek tekliflere göre; final yarışmalarında derece alan halk müziği toplulukları, Bakanlığın bütçe imkânları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı yarışma, şenlik, konser ve festivallere gönderilerek ödüllendirilir. Bakanlıkça düzenlenen halk müziği il, grup ve final yarışmalarına katılan diğer topluluklara ise, yurt içi ve yurt dışında yapılan yarışma, şenlik, konser ve festivallere kendi imkânları ile katılmak üzere izin verilir.

Yarışmalara katılmayan veya denetimi yapılmayan halk müziği topluluklarına, yurt dışında yapılan yarışma, şenlik, konser veya festivallere katılmak için izin verilmez.

Ödül Türleri, Ödül Verilecekler ve Ödül Verme Esasları

Madde 18- Halk müziği yarışmalarına katılan halk müziği topluluklarına, Bakanlık ve Daire Başkanlığınca verilecek yurt içi ve yurt dışı ödüller, “Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve

Disiplin Yönergesi” hükümlerine göre belirlenir.

Buna göre;

a) Grup Yarışmalarında;

1- Grup yarışmalarında ilk üç dereceye giren halk müziği topluluklarının kurumlarına plaket ve başarı belgesi, dereceye giremeyen kurumlara ise başarı belgesi,

2- Her yarışma dalında dereceye giren ve giremeyen toplulukların; koro şefi, korist ve solistleri ile solo çalgı, çalıp-söyleyen solist ve (çalgı topluluğu yarışması için) çalgı topluluğu elemanlarına başarı belgesi; ayrıca sorumlu yönetici, koro şefi, korist, solist ve çalgı çalan elemanlara yarışmanın anısı olarak rozet, anahtarlık, kravat iğnesi vb. ödüller verilebilir.

b) Final yarışmalarında;

1- Her yarışma dalının birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazanan toplulukların kurumlarına; kupa ve başarı belgesi; sorumlu yönetici ve koro şefi ile yarışma dallarına göre korist/solist/çalıp-söyleyen solist/solo çalgı, çalgı topluluğu elemanlarına madalya,

2- Her yarışma dalının teşvik ödülü, davranış ödülü almaya hak kazanan toplulukların kurumlarına; şilt ve başarı belgesi,

3- Koro Şefi Özel Ödülü almaya hak kazanan topluluğun kurumuna ve koro şefine şilt ve başarı belgesi,

4- Her yarışma dalında yukarıda belirtilen ödülleri almaya hak kazanan topluluklar dışında kalan kurumlara katılma ödülü olarak plaket ve başarı belgesi,

5- Her yarışma dalının; koro şefi, korist ve solistleri ile solo çalgı, çalıp-söyleyen solist ve (çalgı topluluğu yarışması için) çalgı topluluğu elemanlarına başarı belgesi; ayrıca sorumlu yönetici, koro şefi, korist, solist ve çalgıcılara da yarışma anısı olarak; rozet, anahtarlık, kravat iğnesi vb. ödüller verilebilir.

Disiplin Suçları ve Cezalar

Madde 19- Daire Başkanlığınca yurt içinde plânlanan ve organize edilen her dal ve basamaktaki halk müziği yarışmaları ile yurt içi ve yurt dışında yapılan halk müziği konulu yarışma, şenlik, konser veya festivallerde görevlendirilen yönetici, idareci, koro şefi, korist, solist, çalgıcı ve öğrencilere ilişkin olay ve fiillerinden doğan disiplin suçları ile aynı faaliyetlerde görev yapan jüri üyeleri ve diğer görevlilerin disiplin suçları ve bu suçlara uygulanacak disiplin cezaları, “Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi” hükümlerine göre işlem görür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar

Danışma Kurulu

Madde 20- Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı, Daire Başkanı ve Daire Başkanlığınca üniversitelerin halk müziği veya halk bilimi konusunda öğretim yapan bölümlerinin öğretim görevlileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TRT alan uzmanları, saha derlemecisi, müzikologlar ile konusunda uzman müzik öğretmenleri arasından önerilen ve Makam Onayı ile uygun görülen en az yedi en çok dokuz kişiden oluşur. Kurula seçilecek üyelerin, Daire Başkanlığınca düzenlenen yarışmalara katılan topluluklarla hiçbir bağlantısının bulunmaması gerekir.

Danışma Kurulu Başkanı, Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Kurulun çalışmaları ile ilgili plânlama ve sekretarya işlemleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Kurul, Daire Başkanının daveti üzerine en az üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, toplantıda bulunanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde, başkanın katıldığı görüş kabul edilir.

Danışma Kurulunun görev süresi 1 yıldır. Danışma Kurulu her öğretim yılı başında Başkanın teklifi ve Bakanlık Makamının oluruyla kurulur.

Görevleri

Danışma Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki, halk müziği faaliyetlerinin geliştirilmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması için görüş ve önerilerde bulunmak, yarışmalarla ilgili yeni plân ve projeler hazırlanmasında yardımcı olmak,

b) Bakanlığın düzenleyeceği yarışmalarda danışmanlık görevi yapmak,

c) Yarışmalarda kullanılacak değerlendirme belgelerinin hazırlanmasında önerilerde bulunmak,

d) Bakanlıkça düzenlenecek halk müziği ile ilgili kursların ve diğer eğitim faaliyetlerinin müfredat programlarının hazırlanmasında önerilerde bulunmak,

e) Bakanlıkça düzenlenecek kurslarda ders verecek öğretim elemanlarının belirlenmesinde önerilerde bulunmak,

f) Yarışmaların hazırlık ve uygulama safhalarında karşılaşılan sorunları araştırmak, çözümleri konusundaki önerileri Daire Başkanlığına iletmek,

g) Halk Müziği ile ilgili; sempozyum, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olmak,

Düzenleme Kurulları

  Madde 21- Düzenleme Kurulları Şunlardır.

a) İlçe/İl Düzenleme Kurulu İlçelerde ilçe millî eğitim müdürü veya temsilcisinin başkanlığında; illerde ise il millî eğitim müdürü veya temsilcisinin başkanlığında “A”, “B” veya “C” kategorisi jüri üyelik belgesine sahip kişiler olmak üzere; ilçelerde toplam en az 4, en çok 7 kişiden, illerde ise toplam en az 5, en çok 7 kişiden oluşur.

Şayet ilçede ve ilde; “A”, “B” veya “C” kategorisi jüri üyelik belgesine sahip kişiler yoksa, çevre illerden bu kategorilerdeki jüri üyelerinden faydalanılır.

İlçe ve il düzenleme kurulunda görev alan jüri üyelerinin, Bakanlıkça düzenlenen yarışmalara katılan topluluklarla hiçbir bağlantısının bulunmaması gerekir. Ayrıca ilçe ve il düzenleme kurulunda görev alan bir jüri üyesi, ilçesinde ve ilinde yapılacak yarışmada jüri üyeliği görevi yapamaz.

Görevleri:

1) İlçede/ilde gibi öğretim yılı boyunca yapılacak olan halk müziği faaliyetleri ve yarışmalarla ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak ve Bakanlığa gönderilmek üzere; ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilde ise il millî eğitim müdürlüğüne teslim etmek,

2) İlçe/il gibi düzenleme kurulları olarak, kendi aralarındaki koordineyi sağlamak ve çalışmaları yönlendirmek,

3) Çalışma programlarının kesintisiz uygulanması için, öğretim yılı boyunca periyodik aralıklarla toplantılar yapmak,

4) Yarışmaya katılacak toplulukların sorumlu yöneticileri ve şefleri ile toplantı yaparak, Yarışma Yönergesini açıklamak ve Yönergede belirtilen hususlara uyulmasını sağlamak,

5) İlçe/il gibi yarışmasını değerlendirecek jüri üyelerini belirlemek,

6) İlçe/il gibi yarışmasının gerektirdiği ödülleri, sahneyi, ses düzenini ve benzeri hazırlıkları tamamlamak,

7) İlçe/il gibi yarışmasına yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,

8) İlçe/il gibi yarışmasında meydana gelen disiplin ile ilgili hususları, “Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi”ne uygun olarak İl Disiplin Kuruluna sevk etmek,

9) İlçe yarışmalarında ilçe yarışması sonuçlarını ve il yarışmasına katılmaya hak kazanan halk müziği topluluklarını; il yarışmalarında ise il yarışması sonuçlarını ve grup yarışmasına katılmaya hak kazanan halk müziği topluluklarını; her yıl ekteki “Türk Halk Müziği ilçe/il Yarışması Sonuç Bildirme Formu” ve “Türk Halk Müziği ilçe/il Yarışması Tutanağına” uygun şekilde tanzim ederek, ilçe yarışmalarında ilçe millî eğitim müdürlüğüne, il yarışmalarında ise il millî eğitim müdürlüğüne teslim etmek,

10) Yarışmada görev yapan jüri üyeleri hakkında değerlendirme raporlarını düzenleyerek, Bakanlığa gönderilmek üzere; ilçe yarışmalarında ilçe millî eğitim müdürlüğüne, il yarışmalarında ise, il millî eğitim müdürlüğüne teslim etmek,

b) Grup ve Final Yarışmaları Düzenleme Kurulu İl düzenleme kurulu üyeleri ve Bakanlık temsilcisinden oluşur. Bakanlık temsilcisi kurulun başkanıdır.

Görevleri

1- Yarışmaya katılacak toplulukların sorumlu yöneticileri ve şefleri ile toplantı yaparak, yarışma yönergesini açıklamak ve yönergede belirtilen hususlara uyulmasını sağlamak,

2- Yarışma ile ilgili belge ve tutanakları imzalayarak Bakanlık temsilcisine teslim etmek,

3- Yarışma ile ilgili olarak; sahne, ses düzeni ve benzeri hususları hazırlamak,

4- Yarışmada meydana gelen disiplin ile ilgili hususları, “Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi”ne uygun olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek.

Jüri

Madde 22- Değerlendirme yapacak jüri üyelerinden oluşan kuruldur. Bu Kurul; il, grup ve final yarışmaları jürisi olmak üzere sınıflandırılır.

Daire Başkanılğınca düzenlenen halk müziği yarışmalarında görev yapacak jüri üyeleri ile ilgili “Jüri Üyesi Yetiştirme Kursları”, Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği esasları doğrultusunda, Daire Başkanlığınca düzenlenir.

a) İl jürisi: İl Düzenleme Kurulu tarafından seçilen ve en az 5 üyeden oluşan kuruldur.

b) Grup ve Final Jürisi: Daire Başkanlığınca seçilen ve Makam Onayı ile uygun görülen, en az 5 üyeden oluşan kuruldur.

İl, grup ve final jürisi oluşturulurken, Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği'nde belirtilen hususlara uyulması zorunludur. İlçe, il, grup ve final yarışmalarında görev alacak jüri üyelerinin, Bakanlıkça düzenlenen yarışmalara katılan topluluklarla hiçbir bağlantısının bulunmaması gerekir.

Jüri üyeleri bu durumu, yarışmadan önce; ilçe yarışmalarında ilçe düzenleme kuruluna, il yarışmalarında il düzenleme kuruluna, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlığa bir dilekçe ile bildirmek zorundadırlar.

Grup ve final yarışmalarına herhangi bir nedenle katılmayan jüri üyesi bulunduğu takdirde; o ilde bulunan sırasıyla “A”, “B” veya “C” kategorisi jüri üyelik belgesine sahip bulunanlar, Bakanlık temsilcisi tarafından görevlendirilir.

İl, grup ve final jürilerinde görev alanlar; yarışmadan bir gün önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, Yarışma Yönergesi ve Değerlendirme Belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

İl Grup ve Final Jürisinin Görevleri

1- Yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesini yapmak, sonuçlarını tutanakla birlikte düzenleme kuruluna vermek,

2- Yarışma Yönergesi, Jüri Üyeleri Yönetmeliği ve Değerlendirme Belgesi'ni bilmek ve belirtilen hususlara uymak,

3- Yarışma sonunda; puan yazma cetveli, yarışma sonuç formu ve benzeri belgeleri imzalamak,

4- Yarışmada sildiği puanların gerekçesini, sorulması hâlinde topluluk yöneticisine açıklamak.

İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 23- Millî eğitim müdürlükleri; ilçe, il, grup ve final yarışmalarında, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.

a) İlçe ve il yarışmaları ile ilgili olarak;

1- Yönergenin 21 inci maddesinin (a) bendinde belirtildiği şekilde, ilçe/il düzenleme kurulunu oluşturarak göreve başlamasını sağlamak,

2- İlgili kurum ve kuruluşlarla koordine sağlayarak, yarışma salonunu tahsis etmek, (Salon; konferans salonu, sinema salonu, kültür merkezlerinin bu amaçtaki salonu, vb. nitelikteki salonlar olacaktır. Spor salonu olmayacaktır.)

3- Yarışma gün ve saatini tespit ederek, ilçede/ilde bulunan bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarına duyurmak,

4- İlçede/ilde bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yarışmaya katılımlarını arttırabilmek için gerekli tedbirleri almak,

5- Topluluklara yarışmadan bir gün önce yarışma salonunda prova imkânı sağlamak,

6- Yarışmanın yapılacağı yerde gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerini sağlamak,

7- Yarışma ile ilgili olarak; yarışmacılar için yükselti ve nota sehpaları (Müzik öğretmenlerine danışılarak) ile sunucu için 1-2 mikrofonlu ses düzeni, ödüller ve benzeri hususları temin etmek,

8- Yarışmada görev yapacak jüri üyeleri ve diğer görevliler için gerekli olan; yeterli sayıda masa, masa örtüsü, sandalye, Türk Bayrağı, kronometre, ilk yardım malzemeleri, sunucu, değerlendirme belgelerini toplayacak bir veya iki kişi, toplulukları yarışma sırasına göre çıkaracak bir veya iki görevli, doktor ve benzeri görevliler ile malzemeleri temin etmek,

9- a) İlçe yarışmalarında; ilçe yarışması sonuçlarını her yıl, ekteki “Türk Halk Müziği İlçe Yarışması Sonuç Bildirme Formu” ve “Türk Halk Müziği İlçe Yarışması Tutanağı” ile birlikte, Daire Başkanlığına gönderilmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne göndermek,

b) İl yarışmalarında; il yarışması sonuçları ile ilgili ekteki “Türk Halk Müziği İl Yarışması Sonuç Bildirme Formu” ve “Türk Halk Müziği İl Yarışması Tutanağı”nı ve ayrıca (a) şıkkında belirtilen bütün ilçe yarışmaları ile ilgili form ve tutanakları, Daire Başkanlığına göndermek,

10- İlçe/il yarışmasında, il dışından görevlendirilecek jüri üyelerinin harcırah ve tazminatlarının, Bakanlıkça gönderilen yazılarda belirtildiği şekilde ödenmesini sağlamak,

11- Yarışma için yapılacak masrafları karşılamak üzere, yarışmaya girişte dinleyicilerden makbuz karşılığı; ilçelerde kaymakamlıklarca belirlenecek, illerde ise

Valilikçe belirlenecek bir ücret alınmasını sağlamak,

12- Yarışma ile ilgili diğer tedbirleri almak,

a) Grup ve final yarışmaları ile ilgili olarak;

1- Yönergenin 21 inci maddesinin (b) bendinde belirtildiği şekilde, grup ve final yarışmaları düzenleme kurulunu oluşturarak göreve başlamasını sağlamak,

2- İlde bulunan kurum ve kuruluşlarla koordine sağlayarak, yarışma salonunu tahsis etmek, (Salon; konferans salonu, sinema salonu, kültür merkezlerinin bu amaçtaki

salonu, vb. nitelikteki salonlar olacaktır. Spor salonu olmayacaktır.)

3- Yarışmadan bir gün önce, yarışmaya katılacak toplulukların sorumlu yöneticileri ve şefleri ile ilde yapılacak teknik toplantı için yer temin etmek,

4- Yarışmadan bir gün önce, topluluklara yarışma yerinde prova imkânı sağlamak,

5- Yarışma saatinden önce, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni düzenlemek,

6- Toplulukların yarışmayı izleyebilmeleri için, yarışma salonunda belli bir bölümün topluluklara tahsis edilmesini sağlamak.

7- Yarışmanın yapılacağı yerde ve çelenk koyma töreninde gerekli güvenlik tedbirlerini sağlamak,

8- Yarışma ile ilgili olarak; yarışmacılar için yükselti ve nota sehpaları (Müzik öğretmenlerine danışılarak) ile sunucu için 1-2 mikrofonlu ses düzenini, sahneyi ve benzeri hususları hazırlamak,

9- Çelenk koyma töreninden kısa bölümler ile yarışmanın tamamının CD'ye alınmasını sağlamak ve bu CD'nin bir kopyasını, Bakanlık arşivine konulmak üzere, en kısa sürede Daire Başkanlığına göndermek,

10- Yarışmada görev yapacak jüri üyeleri ve diğer görevliler için gerekli olan; yeterli sayıda masa, masa örtüleri, sandalye, Türk Bayrağı, kronometre, ilk yardım malzemeleri, sunucu, değerlendirme belgelerini toplayacak bir veya iki kişi, toplulukları yarışma sırasına göre çıkaracak bir veya iki görevli, doktor ve benzeri görevliler ile malzemeleri temin etmek,

11- Yarışmaya katılacak topluluk elemanları ile Bakanlıkça görevlendirilecek jüri üyeleri ve diğer görevlilere, iaşe ve ibatelerini kendileri karşılamak kaydıyla, il imkânlarına göre yer temin etmek,

12- Yarışma için yapılacak masrafları karşılamak üzere, yarışmaya girişte dinleyicilerden akbuz karşılığı; Valilikçe belirlenecek bir ücret alınmasını sağlamak,

13- Yarışma ile ilgili diğer tedbirleri almak.

Ödemeler

Madde 24- İlçe ve il yarışmasına katılan halk müziği topluluklarına, Bakanlıkça herhangi bir ödeme yapılmaz. Grup ve final yarışmalarına katılan halk müziği topluluklarındaki korist, solist, çalgıcı, sorumlu yönetici ve şefler için, her yıl Bakanlıkça belirlenecek belli sayıda kişilere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde Bakanlıkça ödeme yapılır. Ancak; disiplin suçu teşkil eden davranışlarda bulunan halk müziği topluluklarına hiçbir ödeme yapılmaz. Jüri üyelerinin tazminatları, personelin ücretleri ile Bakanlık temsilcisi, görevlisi, mutemet, vb. yolluk ve yevmiyeleri ile ilgili ödemeler Bakanlık Makamı Onayında belirtilen esaslar dahilinde yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 25- Diğer Bakanlıklara bağlı örgün eğitim kurumları bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen halk müziği yarışmalarına katılabilirler. Ayrıca; Bakanlık dışındaki resmî ve özel kurum ve kuruluşlar istedikleri takdirde, düzenleyecekleri halk müziği yarışmalarında bu Yönerge hükümlerini uygulayabilir ve Bakanlıkla iş birliği yapabilirler.

Madde 26- Her yarışmada bu Yönergede belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Yönergede belirtilen hususların dışında değişik uygulama yapılamaz. Yönergede belirtilmeyen ya da yoruma açık bulunan hususlarda Daire Başkanlığı karar vermeye yetkilidir.

Madde 27- Bu Yönerge ile bundan önce yürürlükte bulunan “Halk Müziği Yarışma Esasları”, yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 28- Bu Yönerge Tebliğler Dergisinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

________________________________________

Ek-1 İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Ek-2 TÜRK HALK MÜZİĞİ İLÇE YARIŞMASI SONUÇ BİLDİRME FORMU (Koro Yarışması İçin)

Ek-2-a TÜRK HALK MÜZİĞİ İLÇE YARIŞMASI SONUÇ BİLDİRME FORMU (Solo Ses Yarışması İçin)

Ek-3 TÜRK HALK MÜZİĞİ İL YARIŞMASI SONUÇ BİLDİRME FORMU (Solo Ses Yarışması İçin)

Ek-3-a TÜRK HALK MÜZİĞİ İL YARIŞMASI SONUÇ BİLDİRME FORMU (Koro Yarışması İçin)

Ek-4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı TÜRK HALK MÜZİĞİ YARIŞMASI PUAN CETVELİ

Ek-5 TÜRK HALK MÜZİĞİ İLÇE/İL YARIŞMALARI TUTANAĞI