MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Resmî Gazete      

: 1.2.2005/25714

Tebliğler Dergisi    

: ŞUBAT 2005/2569

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 16.12.2006/26378    RG
  (ARALIK 2006/2591   TD)
2) 28.08.2007/26627    RG  (KASIM 2007/2602    TD)

   

Bu Yönetmelik,  16/6/2009 tarihli ve 27260 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor LiseleriYönetmeliğinin18'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, spor liseleri ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — (Değişik:16.12.2006/26378 RG) Bu Yönetmelik, spor liselerinde başvuru, öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil ve eğitim-öğretimle ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Okul: Spor lisesini,

c) Veli : Öğrencinin anne, baba veya vasisi, yoksa yakını olan kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Okulun Amacı

Kuruluş

Madde 5 — (Değişik:16.12.2006/26378 RG) Spor liseleri ilköğretim üzerine 4 yıl öğrenim veren yatılı, gündüzlü ve karma okullardır. Bu okullar, öncelikle beden eğitimi ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır.

Okulun Amacı

Madde 6 — Okulun amacı öğrencilerin;

a) Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini,

b) Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini,

c) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini,

d) Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak yetişmelerini,

e) Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını,

f) Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini

sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kontenjan, Başvuru, Öğrenci Seçimi, Kayıt-Kabul ve Nakiller

Kontenjan

Madde 7 — (Değişik:28.08.2007/26627 RG) Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı doksan altıyı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise yirmi dördü geçemez.

Başvuru

Madde 8 — İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden;

a) Yurt içindeki okullar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki okulların 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4.00,

b) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak sınavlara başvurunun yapıldığı öğretim yılı başında 8 inci sınıfa kaydolan öğrencilerden Beden Eğitimi dersinin yalnız 8 inci sınıfa ait yıl sonu notunun en az 4.00,

c) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayarak denkliğini yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin son beş yılına ait Beden Eğitimi dersinin yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının en az 4.00,

d) Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten, tek tabipten alınmış sağlık raporu

olduğunu belgelendirenler, yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri spor lisesi müdürlüklerine başvurabilirler.

İlköğretim okulu müdürlüklerince gerekli duyuru yapılarak başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerden isteyenlere "not durum çizelgesi" düzenlenerek verilir (Ek-1).

Aday öğrenciler, mezun oldukları ilköğretim okulu müdürlüklerinden alacakları not durum çizelgesi ile yalnız bir spor lisesini tercih ederek form dilekçe ile başvuruda bulunabilirler (Ek-2).

Spor liseleri müdürlüklerince, başvuran adayların listeleri hazırlanır ve sınav giriş belgeleri düzenlenir (Ek-3).

Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.

(Ek fıkra: 16.12.2006/26378 RG) Ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır.

Öğrenci Seçimi ve Kayıt-Kabul

Madde 9 — Öğrenci seçimi ve kayıt-kabul aşağıdaki açıklamalara göre yapılır:

a) Yetenek sınavı, Bakanlıkça belirlenen takvime göre okul müdürünün başkanlığında en az üç beden eğitimi öğretmeninden oluşan komisyonca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlardan birisi uygulamalı olmak üzere en az ikisi ile yapılır.

b) Sınavlar, beden eğitimi ve spor alanının özelliğine uygun olarak komisyonca belirlenen ve okul müdürünce onaylanan esaslara göre yapılır ve değerlendirilir.

c) Değerlendirme sonunda en yüksek puandan başlanmak üzere adayların sıralaması yapılarak belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek listeler hazırlanır ve okulda ilân edilir.

Nakiller

Madde 10 — (Değişik:16.12.2006/26378 RG) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri;

a) Kamu görevi nakli, açıktan atanma, ilk defa göreve başlama, emekli olma, boşanma, ölüm, doğal afet, can güvenliğinin olmaması, iş yeri nakli ve iş yeri değişikliği,

b) Öğrencilerin hastalık nedeniyle nakil istediği yerde öğrenimlerine devam etmelerinin gerekli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu almaları,

c) Aynı sınıf ve aynı alan/dalda bulunmak şartıyla karşılıklı yer değiştirmek istenmesi,

d) Profesyonel sporcu olup spor kulüpleriyle sözleşme yapanların, kulübün bulunduğu yere nakil istemesi

durumlarında kontenjan bulunması ve özrün belgelendirilmesi kaydıyla ilgili okul müdürlüklerince yapılır. Nakil nedeniyle sınıf mevcudu 24'ün üzerine çıkarılamaz.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre öğrenci nakillerinin yapılabilmesi için, özür tarihinden itibaren altı ay içinde başvuruda bulunulması gerekir.

Nakil için başvuru, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne ortaöğretim kurumlarındaki nakiller için belirtilen sürelerde yapılır.

Ayrılan Öğrenciler

Madde 11 — (Değişik:16.12.2006/26378 RG) İstekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde okullarına geri dönebilirler. Ancak 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrenciler, kayıt-kabul döneminde ayrıldıkları takdirde okullarına geri dönemezler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Programları, Kurullar, Uygulamalar ve Başarının Değerlendirilmesi

Öğretim Programları

Madde 12 — Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen öğretim programları ve ders çizelgeleri uygulanır. Programlar düzenlenirken beden eğitimi ve spor derslerine ağırlık verilir.

Uygulamalar ve Etkinlikler

Madde 13 — Okulda sporun hangi dalına yönelineceğine derslerin ve çevrenin özelliğine göre zümre öğretmenler kurulunun önerisi dikkate alınarak okul yönetimince karar verilir.

Spor uygulamaları ve bunlarla ilgili etkinlikler, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel veya takım sporlarına yönelik öğretmen gözetiminde yapılan serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimi, öğrencilerin okulun spor salonu, spor sahası ve diğer spor alanları, kitaplık ve konferans salonu gibi imkânlarından yararlanmaları için gerekli önlemleri alır. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetim, rehberlik ve sorumluluğunda uygulama çalışmalarına, spor yarışmalarına, konferans, panel ve diğer etkinliklere, katılırlar.

Spor Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu

Madde 14 — Okullarda, okul müdürünün başkanlığında en fazla 5 Beden Eğitimi öğretmeninin katılımıyla “Spor Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulu” oluşturulur.

Okul yönetimince, yüksek öğretim kurumlarının beden eğitimi ve sporla ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri ile sporla ilgili kuruluş temsilcilerinin spor eğitimi konusunda rehberlikte bulunmak ve gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere kurula katılmaları sağlanabilir.

Spor Eğitimi Danışma ve Program Geliştirme Kurulunun Görevleri

Madde 15 — Spor eğitimi danışma ve program geliştirme kurulu, biri birinci dönemin başında, diğeri ikinci dönemin sonunda olmak üzere bir ders yılında en az iki defa toplanır ve aşağıdaki görevleri yapar:

a) Beden eğitimi ve spor programlarının uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yaparak önerilerde bulunur.

b) Okul içi spor etkinliklerinin belirlenmesi, planlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapar, bu etkinlikleri organize eder.

c) Başarının artırılması amacıyla gerekli araştırmaların yapılmasını, sonuçlarının değerlendirilmesini ve sporla ilgili gelişmelerin izlenmesini sağlar.

d) Eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde çevrede bulunan beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumları, gençlik ve spor il müdürlüğü, belediyeler, resmî ve özel sivil toplum kuruluşları, diğer kişi, resmî-özel kurum/kuruluşlar ve spor kulüpleri ile iş birliği yaparak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkânlardan yararlanılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Başarının Değerlendirilmesi

Madde 16 — Başarının değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Hâller

Madde 17 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, orta öğretim kurumlarında uygulanan mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

Madde 18 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ek Spor Liseleri