MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇMA YÖNERGESİ

(10/06/2008 tarihli ve B.08.0.ÖRG.0.20.02.01/2347 sayılı Bakan Onayı)

 

Tebliğler Dergisi

: TEMMUZ 2008/2610

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı, İl/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle özel eğitim hizmetlerini yürütmek üzere açılacak rehberlik ve araştırma merkezi açma usül ve esaslarını belirlemektir.

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, il/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle özel eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, rehberlik ve araştırma merkezi açılmasına ilişkin usül ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, rehberlik ve araştırma merkezi açılmasına ilişkin yetki ve sorumlulukları belirten usül ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 30.04.1992 tarih ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 30.05 1997 tarih ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 01.07.2005 tarih ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 08.02.2007 tarih ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 17.04.2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Hizmet Bölgesi: Açılacak rehberlik ve araştırma merkezinin hizmet vereceği bireylerin bulunduğu yerleşim yerini,

ç) Merkez: Rehberlik ve araştırma merkezini,

d) Psikolojik Ölçme Araçları: Rehberlik ve araştırma merkezlerinde kullanılan ölçme araçlarını,

e) Tanılama: Özel eğitim gerektiren bireylerin yeterli ve yetersiz yönleri ile bireysel özelliklerini, ilgilerini belirlemek amacıyla; tıbbi, psiko-sosyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecini ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Açma

Merkez açma

MADDE 5- (1) Rehberlik ve araştırma merkezi, eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla, hizmet bölgesindeki özel eğitim gerektiren bireylerin eğitsel tanılaması ve değerlendirilmesi ile bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla her il merkezi ile nüfus ve hizmet gereklerine göre ilçelerde Bakanlıkça açılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6- (1) Genel müdürlük, merkez açılmasıyla ilgili;

a) Valiliklerin yeni merkez açılması ile ilgili önerilerini, özel eğitim, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesi açısından inceleyerek değerlendirir.

b) Açılması önerilen merkezi, bütçe, donatım, personel ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Açma Öneri Dosyası Kriterleri Tablosu (Ek-1)’i dikkate alarak değerlendirme yapar.

c) Açılması önerilen merkezin açılış onayı öncesinde dosyasında bulunan bilgi, belge ve binanın durumunu yerinde değerlendirmek üzere gerektiğinde inceleme yapar.

Millî eğitim müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) İl Millî Eğitim Müdürlükleri merkez açılmasıyla ilgili;

a) Açılması önerilecek merkezin açılma gerekçelerini, “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu”nda görüşülmesini ve rapora bağlanmasını sağlar.

b) Merkez açılması istenen ilçe millî eğitim müdürlüğünden ve önerilen ilçeye hizmet veren merkezden gerekçeleriyle birlikte değerlendirme raporlarını alır.

c) Yeni bir merkezin açılabilmesi için, hizmetlerin gerektirdiği özellikleri taşıyan bina veya bağımsız bir bölümün kullanımına ilişkin olarak ilgili makamdan tahsis onayını alır.

ç) Yeni merkez açma teklifleri varsa, her yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında Genel müdürlüğe yapar.

d) Açılması önerilecek merkezin sorumluluk alanına giren hizmet bölgelerindeki rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmen sayılarının, açılacak merkez için ayrılan norm kadro sayısının en az üç katı olmasına özen gösterir.

e) Açılması önerilen merkezin bağlı olacağı ilçe millî eğitim müdürlüğünün dışında varsa hizmet vereceği diğer ilçe millî eğitim müdürlüklerinin merkez açılması ile ilgili görüş ve önerilerini içeren değerlendirme raporlarını alarak bunların il danışma komisyonunda görüşülmesini sağlar.

f) İlde daha önce açılmış olan merkezlerin norm kadro, bina ve materyal ihtiyaçları karşılanmasının sonucunda yeni bir merkez açılması için çalışmalarda bulunur.

g) Açılması önerilen merkezden hizmet alacak nüfusun 200.000’den az olmaması gerekir ancak; ulaşım ve yol gibi hizmet eriGimi zorlayıcı unsurlar bulunan nüfusu 100.000’in üstündeki yerleGim birimleri için 150 km ve 3 saatlik ulaGım mesafesi bulunan yerlere de merkez açılma önerisinde bulunulabilinir.

ğ) Hazırlayacağı öneri dosyasını Bakanlığa sunar.

İlçe millî eğitim müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8-(1) İlçesinde yeni merkez açılmasına ilişkin gerekçeleri belirten değerlendirme raporunu hazırlayarak, il millî eğitim müdürlüğüne sunar. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Açılması önerilen merkezin bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezi, hizmet bölgesi içinde yeni bir merkez açılmasına ilişkin değerlendirme raporu hazırlayarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Esaslar

Merkez binası

MADDE 10- (1) Açılması önerilen merkez binasının;

a) Hizmetlerden yararlanacak olan öğrenci, veli ve diğer bireylerin kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerde olması,

b) Bağımsız bina sağlanamadığı durumlarda; önerilen bina veya bağımsız bölümün, hizmetler için uygun duruma getirilmiş, biri sesten yalıtılmıG olmak üzere en az altı odası, bir depo ile çok amaçlı kullanılabilecek bir salonunun bulunması,

c) Bağımsız olması, bağımsız bina bulunamaması durumunda açılması önerilen merkezin giriş ve çıkışlarının ayrı olması,

ç) Girişleri ile çevre düzenlemelerinin engellilerin kolay yararlanacakları şekilde düzenlenmiş olması,

d) Bakım onarımının tamamlanmış olması veya açılmasına karar verilen binanın bakım ve onarım masrafları teklifi veren il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince karşılanacak olması,

e) Tahsisin sürekli veya en az beş yıl süreyle olduğunun belgelendirilmiş olması, koşulları aranır.

Öneri Dosyası

MADDE 11- (1) Merkez açılmasına ilişkin hazırlanan öneri dosyasında, 02.04.1993 tarih ve 21540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara ilave olarak;

a) Çalışma yeri olarak önerilen binaya/bölüme ait proje veya yerleşim planı ile binanın üç yönden çekilmiş fotoğrafları,

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu raporu,

c) İlçe millî eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile varsa hizmet vereceği diğer ilçe millî eğitim müdürlüklerinin raporları,

ç) Mevcut rehberlik ve araştırma merkezi tarafından hazırlanan gerekçeli değerlendirme raporu,

d) Açılacak merkezde görev almak isteyen personel dilekçeleri ile bilgi formları (Ek-2),

e) Önerilen binaya/bölüme ait ilgili makamın tahsis onayı,

f) Açılacak olan merkezin bağlı bulunduğu ilçe ile varsa diğer ilçelerdeki hizmet alan bireylerin; hizmet aldıkları merkezin iş yükünü en az %35 azaltacağını gösterir son iki yılın istatistikî verileri,

g) Hizmet verilecek bölgedeki öğrenci, rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmen sayılarına iliGkin sayısal verilerin ayrıntılı listesi,

ğ) İldeki diğer merkezlerin norm kadro, bina ve materyal ihtiyaçlarının karşılandığını gösteren raporu,

h) Açılması önerilen merkezden hizmet alacak nüfusun 200.000’den az olmaması ancak; ulaGım ve yol gibi hizmet erişimi zorlayıcı unsurlar bulunan nüfusu 100.000’in üstündeki yerleşim birimleri için ise 150 km ve 3 saatlik ulaGım mesafesini gösteren belge bulunur.

Merkezin yer değişikliği

MADDE 12- (1) Açılmış ve hizmet veren merkezlerin yer değişikliğinde de açılışta aranan kriterler dikkate alınır.

Merkezin kapatılması

MADDE 13- (1) 02.04.1993 tarih ve 21540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile bu Yönerge’de belirlenen esasların yanında, personel eksikliği bulunan, hizmet vermede yetersizliği belirlenen, rehberlik hizmetlerini yerine getiremeyenler veya özel eğitim değerlendirme kurulunu oluşturamayan merkezler; büyükşehir belediyesi sınırları içinde 5 ayın, diğer yerleşim birimlerinde 8 ayın sonunda Bakanlıkça kapatılabilir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 14- (1) Bu Yönergenin yayımlandığı tarihten itibaren Şubat 2002 tarihli ve 2533 Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesi” yürürlükten kalkar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

MADDE 15- (1)Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1)Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

________________________________________

 

 

Ek-1 REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ÖNERİ DOSYASI KRİTERLERİ DEEĞERLENDİRME TABLOSU

Ek-2 PERSONEL BİLGİ FORMU