MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARI ALAN/BÖLÜM,
ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

 

Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2009/2617

 

 

 


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Glkeler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile görev tanımlarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik eğ­tim okul ve kurumlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 10/08/1999 tarihli ve 23782 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 14'üncü maddesi ile 03/07/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 260'ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

c) Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarını,

ç) Merkez: Mesleki ve teknik eğitim alanında orta öğretim diploması, sertifika ve belge veren programların uygulandığı mesleki ve teknik eğitim merkezini,

d) Kurum: Merkezler ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının her birini,

e) Atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni: Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında, mezun oldukları yükseköğretim programları esas alınarak teorik ve uygulamalı meslek derslerini, aylık ve ücret karşılığı okutmak, mesleki rehberlik, işletmelerde mesleki eğitim, sektörle işbirliği ve araştırma-geliştirme yapmakla görevli öğretmeni,

f) Şef: Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki alan/bölüm, atölye ve laboratuvarlarda ilgili mevzuatında belirtilen görevleri yürütmek üzere ilgili alandan görevlendirilen atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenini,

g) Uygulama Sınıfı: 36-72 aylık çocukların eğitimi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan eğitim-öğretim kurumları bünyesinde açılan sınıfı,

ğ) Alan/Bölüm: Meslek alanı içinde istihdama yönelik ana birimlerin öğretimi amacıyla düzenlenen, bir veya birbirini tamamlayan ya da birden çok bağımsız atölye/laboratuvar/birimden oluşan eğitim-öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı,

h) Meslek Dalı: Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini,

ı) Atölye: Kurumlarda örgün, çıraklık ve yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarının gerektirdiği uygulamalı derslerde; bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerekli donatımı yapılmış eğitim-öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı,

i) Laboratuvar: Kurumlarda örgün, çıraklık ve yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarında yer alan derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim-öğretim, uygulama ve/veya üretim yapılan ortamı

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Yönerge ile düzenlenen usul ve esasların belirlenmesinde;

a) Atölye, laboratuvar ve meslek derslerine ilişkin uygulamaların amacına uygun olarak okul ve kurum atölye/laboratuvarlarında yapılması,

b) Öğrencilerin makine ve teçhizatın bakım ve onarımı konusunda yetiştirilmesi,

c) Gelişen teknolojilerin gerektirdiği araç-gereç ve donatım malzemelerinin en etkili ve verimli biçimde kullanılması,

ç) Atölye ve laboratuvarların tertipli, düzenli tutulması,

d) Atölye ve laboratuvarların Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına açık tutulması,

e) Eğitim-öğretim ve üretim süreçlerinin bir bütünlük içinde yürütülmesi,

f) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların amacına uygun olarak planlanması; eğitim-öğretim ve üretim faaliyetlerinin gerçek iş ortamı içinde yürütülmesi,

g) Atölye ve laboratuvarlarda ihtiyaç duyulan araç-gereç, tezgah ve makinelerin sağlanması için kurum yönetimi ile işbirliği yapılması, bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazır halde bulundurulması,

ğ) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, sektörle işbirliği yapılarak eğitim-öğretime yansıtılması

temel ilkedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerinin Oluşturulması,

Görevleri ve Görevlendirilmesi

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerinin oluşturulması

MADDE 6- (1) Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında açılan her alan/bölüm için 1 (bir) alan/bölüm şefliği, standart atölye/laboratuvar donanımı sağlanmış her atölye ve laboratuvar için 1 (bir) atölye ve laboratuvar şefliği, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında faaliyet gösteren uygulama sınıflarında yer alan her şube için 1 (bir) atölye şefliği oluşturulur.

(2) Bir kurumda bir alan/bölüme ait (uygulama sınıfları hariç olmak üzere) sadece bir atölye veya laboratuvarın bulunması halinde ayrıca atölye ve laboratuvar şefliği oluşturulmaz. Alan/bölüm şefi bu atölye veya laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.

(3) Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde mevcut alanlara ilave olarak özel yönetmeliğindeki görevleri yerine getirmek üzere, birer “Araştırma”, “Tanıtım ve Pazarlama”, bölüm şefliği ile gerekli alan/bölümlerde ise “Tasarım” bölüm şeflikleri oluşturulur.

(4) Fizikî mekân darlığı ve donanım eksikliği nedeniyle birden çok grubun aynı atölyede eğitim-öğretim ve üretim yapması durumunda ayrıca atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilmez.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevleri

MADDE 7- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirirler.

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görevlendirilmesi

MADDE 8- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliklerine ilgili alanın atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından ekte yer alan “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar şeflikleri Değerlendirme Formu” kullanılarak yapılan değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esas alınarak, müdürün önerisi ve valilik onayı ile kendilerine verilen görevleri yürütmek üzere görevlendirme yapılır.

(2) Değerlendirme sonucunda puan eşitliği halinde sırasıyla; başöğretmen olması, uzman öğretmen olması, lisans üstü düzeyde öğrenim görmüş olması, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi olarak görev yapmış olması tercih nedeni olarak dikkate alınır. Eşitliğin bozulmaması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olanlara öncelik verilir. Eşitlik yine bozulmaz ise okul müdürünün önerisi üzerine valilikçe görevlendirme yapılır.

(3) İlgili alanın atölye laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenleri arasından alan/bölüm, atölye ve laboratuar şefliğine istekli olmaması halinde okul müdürünün önerisi üzerine valilikçe görevlendirme yapılır.

(4) Alan/bölümün atölye laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin olmaması halinde alan öğretmeni atanıncaya kadar alana en yakın branştan öğretmen/öğretmenlerin şef olarak geçici görevlendirilmesi yapılabilir. Ancak ilgili alana atölye, laboratuvar ve meslek dersi öğretmeni atanması durumunda farklı alandan görevlendirilen şefin görevi sona erer.

(5) Atölye ve laboratuvar şefliği görevlendirilmesinde Talim ve Terbiye Kurul kararlarında yer alan öğretmenlerin atamaya esas alanları dikkate alınır.

(6) Aynı yönetim altındaki kurumlarda farklı diploma düzenlemeyi gerektiren programların aynı adı taşıyan alan/bölümleri için bir alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefi görevlendirilir.

(7) Bir kurumda bir alan/bölüme ait tek atölyenin veya laboratuvarın bulunması halinde bu atölye veya laboratuvar için ayrıca şef görevlendirmesi yapılmaz. Alan/bölüm şefi, bu atölye veya laboratuvar ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Şeflik Görevinin Sona Ermesi

Şeflik görevinin sona ereceği haller

MADDE 9- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinden;

a) İsteğe bağlı alan değişikliklerinde,

b) Sağlık durumu özrü nedeniyle,

c) Yer değiştirme nedeniyle,

ç) Mevcut alan/bölüm, atölye ve laboratuvarları herhangi bir nedenle kapatılanların,

d) Yurt içi ve yurt dışında veya uluslar arası kuruluşlarda bir yıl ve daha fazla geçici veya sürekli görevle görevlendirilenlerin,

e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların,

f) 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların,

şeflik görevleri sona erer.

Şeflik görevlendirilmesinin sona erdirilmesi

MADDE 10- (1) Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, şeflik görevinden ayrılma isteğinde bulunabilirler.

(2) Ayrıca;

a) Haklarında yapılan adli ve idari soruturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi üzerinden alınması uygun bulunanların,

b) Sicil raporlarına göre son iki yıl sicili üst üste 76 puanın altında değerlendirilenlerin,

c) Son iki yıl sicili üst üste olumsuz değerlendirilenlerin

görevlendirilmeleri valilikçe iptal edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 11- (1) Alan/bölüm atölye ve laboratuvar şef sayısının belirlenmesinde ve görevlendirilmesinde bu Yönergede belirtilen usul ve esaslara aykırı teklifte bulunanlar hakkında genel hükümler uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 13- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Temmuz 2001 tarihli ve 2526 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

________________________________________

 

Ek    MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARINDA ALAN/BÖLÜM, ATÖLYE VE LABORATUVAR ŞEFLİKLERİ DEĞERLENDİRME FORMU