MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNERGESİNİN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

 

 

Tebliğler Dergisi

: MART 2009/2618

 

 

MADDE 1- 05/12/1994 tarihli ve 2420 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönerge yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.