MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi

: NİSAN 2009/2619

 

DİKKAT (!) : Bu Yönerge, 07/12/2011 tarihli ve 82202 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının teşkilat,  görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge; Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ait hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu yönerge; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun, 37. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

“Bakanlık” Milli Eğitim Bakanlığı’nı,

''Bakan” Milli Eğitim Bakanı’nı,

“Başkanlık” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nı,

“Başkan” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı’nı,

“Başkan Yardımcısı” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Yardımcısını

“Şube Müdürü” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürünü

“Şef ” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şefini

“Sekreter ” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sekreterini

“VHKİ ” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenini

“Memur ” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Memurunu

“Dağıtıcı ” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Dağıtıcısını

“Hizmetli ” Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Hizmetlisini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler

Teşkilat

Madde 5. Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı; 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 4. ve 37. maddesi ile kurulmuştur.

Daire Başkanlığı;

Başkan,

Başkan Yardımcılıkları,

Şube Müdürlüklerinden,

meydana gelir.

Görevler;

Madde 6. Başkanlığın görevleri:

3797 Sayılı Kanun’un 37. maddesi ile belirlenen görevleri şunlardır;

a) Öğretmen evleri, Öğretmen evleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri, Öğretmen Eğitim Merkezi ve Tatil Köyleri ile diğer sosyal tesisleri açmak, kurmak, bu tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek.

b) Bakanlığa ait sosyal tesisler ve lojmanların müracaat, tahsis ve tahliyesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

c) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin tatil ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak,

ç) Bakanlığın her türlü protokol hizmetlerini Özel Kalem Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek.
d) Bakanlık Makamının ve Üst yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.

Madde 7. Başkanın Görevleri:

1-Başkanın görevleri şunlardır;

a) Stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme  ilkeleri, şeffaflık ve mali saydamlık ile hesap verme sorumluluğu çerçevesinde; kamu kaynaklarını etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak, zamanında kullanılmasını sağlamak, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

b) Başkanlığa intikal eden konuları inceleyerek karar vermek,

c) Planlanan iş ve hizmetlerin gereklerine uygun olarak, en iyi şekilde  koordinesini ve işleyişini sağlamak,

ç) Dairenin iş ve görev bölümünü düzenlemek; yönetim çalışmalarını izlemek, gerekli yetki ve sorumlulukları tespit etmek ve dağıtmak,  

 
d) Koordineli çalışmayı sağlamak amacıyla, Başkan Yardımcıları, Şube Müdürleri ve diğer personelle gerektiğinde toplantılar yapmak ve görüşmelerde bulunmak. 

e) Başkanlık personelinin atanma, nakil tekliflerini yapmak ve muvafakat vermek,

f) Dairesine bağlı hizmet birimlerinde, işlerin yürüyüp yürümediğini izlemek ve denetlemek,

g) Denetleme sonucu; tespit edilen aksaklıkları giderici tedbirleri alarak, düzen ve disiplini sağlamak,

ğ) Milli Eğitim Bakanlığı imza yetkileri yönergesine göre yazıları, Bakan adına imzalamak,

h) Harcama yetkililiği görevini yürütmek ve harcama talimatı vermek,

ı) Daire faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak,

i) Bakanın ve üst yöneticinin vereceği diğer görevleri yapmak.

 Madde 8. Başkan Yardımcılarının Görevleri:

1-Başkan Yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Şube Müdürlükleri tarafından üstlenilen görevlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek,

c) Başkan tarafından uygun görülecek; Bakanlık içinde veya dışındaki toplantılara başkan adına katılmak,

ç) Şube müdürleriyle, gerekli gördüğü zamanlarda toplantı yapmak,

d) Şube müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin zamanında yapılmasını planlamak ve mevzuata uygun olarak, yürütülmesini sağlamak,

e) İzinli, raporlu veya görevli olması durumunda, diğer başkan yardımcısına ait işlerin, yürütülmesini sağlamak,

f) Diğer birimlerden gelen iş ve işlemleri, ilgili şube müdürlüğüne intikal ettirerek, başkan adına sonuçlandırılmasını sağlamak,

g) Bilgi mahiyetinde yazılan yazıları imzalamak,

ğ) Yetki devri ile verilen harcamalara ilişkin belge ve yazıları imzalamak,

h) Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak.

Şube Müdürlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları

Madde 09-Şube Müdürlerinin Ortak Görev ve Sorumlulukları Şunlardır:

a) Şubenin görevlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirlere uygun olarak yürütmek.

b) Şube görevlerinin zamanında ve sağlıklı olarak yürütülmesini temin amacıyla şube personeli arasında görev bölümü yapmak ve bu görevleri ilgililere yazılı olarak bildirmek.

c) Personelin çalışmalarını takip ve kontrol etmek, iş plânlarını hazırlamak.

ç) Şube personelinin çalışmalarında toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde gerekli rehberliği yapmak ve daha iyi yetişmelerini sağlamak, yeterlik ve performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Şube görevlerinin daha sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, iyileştirme ile ilgili teklifleri amirlerine sunmak.

e) Şubesi ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve ilgili diğer mevzuatı hazır bir şekilde bulundurmak.

f) Görevi ile ilgili uygulamada görülen aksaklıkları, eksiklikleri belirlemek, ilgili birimlerle mevzuat düzenleme çalışmalarına katılmak.

g) Hizmette bütünlük anlayışı içinde bilgi akışını ve ekip çalışması ruhunun  yerleşmesini sağlamak, diğer şubelerle iş birliği yapmak.

ğ) Şube ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

h) Şubesi ile ilgili yıllık iş plânını ve çalışma takvimini hazırlamak.

ı) Şube personelinin kılık-kıyafet, devam-devamsızlık vb. hususlarını denetlemek ve takip etmek.

i) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı önlemek, tasarrufa önem vermek.

j) Personelinin değerlendirme formlarını ve sicil raporlarını zamanında doldurmak.

k) Başkanlığın işleyişi ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Şeflerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 10- Şeflerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Şube hizmetlerini toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak.

b) Hizmette bütünlük anlayışı içerisinde bilgi akışını ve ekip çalışması ruhunun yerleşmesini sağlamak ve şubedeki diğer şefler ile iş birliği yapmak.

c) Görevi ile ilgili mevzuatı, gerekli doküman ile demirbaş malzemeleri kullanıma hazır bulundurmak.

ç) İnsan, zaman, malzeme, para vb. kaynakları verimli şekilde kullanarak israfı önlemek, tasarrufa önem vermek

d) Şubesi ile ilgili gelen giden evrakın kayıt ve dosyalama işlemlerinin takibini yapmak.

e) Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 11-Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin Görev ve Sorumlulukları:

1- Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeninin görevleri şunlardır;

a) Amirlerince verilen yazı işlerini, yazışma kurallarına uygun olarak, en kısa zamanda yapmak,

b) Kullandığı makineyi ve bilgisayarı temiz, bakımlı ve hizmete hazır hâlde bulundurmak,

c) Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Memurların Görev ve Sorumlulukları

Madde 12- Memurların görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Verilen görevleri toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde, zamanında ve mevzuata uygun olarak yapmak.

b) Şube hizmetlerini, şubenin diğer personeli ile koordineli ve iş birliği anlayışı içinde yürütmek.

c)  Kaynakları verimli şekilde kullanarak, israfı önlemek, tasarrufa önem vermek.

ç)  Şube ile ilgili her türlü kayıt ve dosyalama işlemlerini yapmak.

d)  Amirlerince,  verilen diğer görevleri yapmak

Sekreterlerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 13- Sekreterlerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Verilen görevleri toplam kalite yönetimi anlayışı çerçevesinde kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler doğrultusunda yapmak.

b) Amirlerinin telefon ve randevulu görüşmelerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Resmî ve özel telefon görüşmelerinin ayrımını yapmak, üst amirine bildirmek.

ç) Başkanın havale ettiği evrakın “Gelen Evrak”a kaydının yapılmasını ve ilgili Şube Müdürüne ulaştırılmasını sağlamak.

d) Gelen yazıları takip etmek, imzalanması için amirine sunmak, imzadan çıkanları ilgili birime ulaştırmak.

e) Amirinin makam odasının tertip, düzen ve temizliği için gerekli önlemleri almak.

f) Faksla gelen ve giden yazıları takip etmek, ilgili yerlere ulaştırmak.

g) Kendilerine teslim edilen telefon, faks, bilgisayar ve fotokopi makinesi gibi ekipmanların kullanımından sorumlu olmak.

ğ) Arızalı bilgisayar, fotokopi makinesi, faks ve telefonları bir üst amirine bildirmek.

h)   Amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

Madde 14. Dağıtıcı ve Hizmetlilerin Görev ve Sorumlulukları:

1-Dağıtıcı ve Hizmetlilerin Görevleri şunlardır;

a)Bakanlık içi, Bakanlık dışı ve İl içindeki kurum ve kuruluşlara iletilmesi gereken evrakı zamanında yerine teslim etmek,

b) İl dışına gönderilecek evrakı postaya vermek,

c) Daire amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 15. Şoförlerin Görev ve Sorumlulukları:

1-Şoförlerin görevleri şunlardır;

a)  Aracın günlük, haftalık, aylık bakımlarını yapmak,

b)  Aracın trafik kontrollerini aksatmadan yapmak,

c)  Aracı, amirinin izni olmadan başka kişi veya şoförün kullanmamasını sağlamak,

ç)  Görev dönüşünde aracı parka bırakmak, gerekli emniyet tedbirlerini almak,

d)  Aracı her an göreve hazır durumda bulundurmak,

e)  Aracı şahsi işlerde kullanmamak,

f)  Daire amirlerince verilen diğer görevleri yapmak.

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şube Müdürlükleri, Görev ve Sorumlulukları

Madde 16-Başkanlığın Teşkilatlanması, Daire Başkanlığına Bağlı;

a)Öğretmenevleri (1) Şube Müdürlüğü,

b) Öğretmenevleri, Öğretmen Lokalleri (II) Şube Müdürlüğü,

c) Lojmanlar Şube Müdürlüğü

ç) Protokol ve Sosyal Faaliyetler Şube Müdürlüğü,

d) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü,

e) Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü,

f) İstatistik ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü,

g) Teftiş ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü,

ğ) Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü,

olarak teşkilatlanmıştır.

Öğretmenevleri (1) Şube Müdürlüğü, 

Madde 17-Öğretmenevleri (1) Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları Şunlardır:

a) Öğretmenevlerinin açılması, kurulması ve yönetimi ilgili işlemleri yürütmek.

b) Öğretmenevleri ile ilgili olarak yönetmelikte yer alan iş ve işlemleri yerine getirmek,

c) Öğretmenevlerinin idari konular ve personel istihdamıyla, bu konulardaki sorunlarını mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde değerlendirerek gerekli çalışmaları yapmak,

ç) Öğretmenevleri ile ilgili her türlü verilerin istatistikî bilgilerin derlenebilmesi için ilgili şubeye aktarmak üzere koordineyi sağlamak,

d)  Öğretmenevleri ile ilgili olarak, Bakanlığa ulaşan dilek ve şikâyetleri en kısa sürede mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde değerlendirerek sonuçlandırmak,

e) Şubesinin görev alanı ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek  


              Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri (II) Şube Müdürlüğü

Madde 18- Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri (II) Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokallerinin periyodik olarak hazırlanan çalışma ve mali raporlarını toplayıp değerlendirmek,

b) Genel bütçe ve diğer kaynaklardan yardım alamayan Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokallerine bakım-onarım için maddi kaynak sağlanması amacıyla; Kamu Tesislerine İlişkin Tebliğ kapsamında yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının %5’inden az olmamak üzere ayrılacak tutarların ayrı bir hesapta tutularak, bakım-onarım için Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokallerine gönderilmesi,

c) Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ile ilgili Bakanlığımıza ulaşan dilek ve şikâyetleri en kısa sürede mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde değerlendirerek sonuçlandırmak,

ç) Şubesinin görev alanı ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Lojmanlar Şube Müdürlüğü

Madde 19- Lojmanlar Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları Şunlardır:

a) Kamu Konutları Kanunu ve Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre; Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülmesi gerekli görevler dışında, Bakanlığımıza tahsisli konutların yönetimi, konut tahsisine dair usul ve esasların uygulanması vb. işlerin yürütülmesi,

b) Lojman tahsis talebinde bulunan personelin başvuru formlarını toplamak, toplanan başvuru formlarının mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince incelenerek değerlendirilmesini sağlamak,

c) Puanlaması ve sıralaması yapılan talep formlarının, Bakanlık Merkez konut Komisyonu Başkanlığına sunmak,

ç) Lojman tahsis talebi kabul edilen ve tahsisi yapılan lojmanın devir teslim işlemlerinin yapılması ve ilgiliye tebliğ edilmesi,

d) Lojmanlardan ayrılan personelimizden mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca taşınmazı teslim almak,

e) Lojmanlar ile ilgili olarak idari ve hukuki sorunları takip etmek ve sonuçlandırmak,

f) Taşra teşkilatı lojmanları ile ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin idari ve hukuki sorunların çözümü hususunda gerekli koordineyi sağlamak,

g) Şubesinin görev alanı ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Protokol ve Sosyal Faaliyetler Şube Müdürlüğü,

Madde 20- Protokol ve Sosyal Faaliyetler Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları Şunlardır.

a) Bakanlık Makamının direktifleri doğrultusunda yapılacak tören, toplantı, kutlama vb. konularda mevcut kurallara göre protokol hizmetlerini yürütmek ve protokol düzenini sağlamak,

b) Bakanlığımızla ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü protokol hizmetinin öncesinde ve sonrasında başta Özel Kalem Müdürlüğü olmak üzere, faaliyet ile ilgili diğer Bakanlıklar ve kurumlarla koordineyi sağlamak,

c) Halk dansları topluluğu, spor faaliyetleri ve müzik icra ve topluluklarının kurulması ve Bakanlığımızı temsilen diğer kurum ve kuruluşların faaliyetlerine iştirakiyle ilgili çalışmaları düzenlemek.

ç) 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Faaliyetlerini ilgili yönetmeliğe göre programlayıp icrası için tüm faaliyetleri yerine getirmek,

d)  Bakanlık üst düzey bürokratlarımızın ölümü halinde cenaze merasim işlemlerini organize etmek.

e)  Başkanlığımız hizmetlerine yönelik olarak;  Öğretmenevi müdür, müdür yardımcısı ve kat görevlilerine çeşitli konularda seminerler düzenlemek.

f) Dairemiz personelinin hizmetiçi eğitim faaliyetlerine yönelik hizmetiçi merkezlerini ve konuları belirlemek gelen taleplerini onaylamak,

g) Şubesinin görev alanı ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

 Madde 21 – Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığın görev ve hizmet alanına giren konularda yapılacak yatırım tekliflerini incelemek, konu ile ilgili olarak Valilikler ve Bakanlığımız birimleri ile koordineyi sağlamak,

b) Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen lokaller, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesislerin Başkanlığa intikal eden, her türlü ödenek taleplerini incelemek ve ilgili birimlerle koordineyi sağlamak,

c) Öğretmenevleri, Öğretmenevleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen lokaller, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesislerin çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ödenek tahsisi için ilgili yılın bütçe kanunu uyarınca ödeme emirlerini hazırlamak ve göndermek,

ç) Başkanlık görev ve hizmet alanına giren konularla ilgili olarak araştırma, inceleme ve planlama için gerekli faaliyetleri yapmak,

d) “3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu” kapsamında; teröre şehit verdiğimiz  öğretmenlerimizin dul ve yetimlerine 10 yıl süre ile kira ödenmesi işlemlerinin yürütülmesi,

e) Maaş ve Ücretlerin tahakkuku, alınması, dağılması ile ilgili mutemetlik hizmetlerini yapmak,

f) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

g) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

ğ) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

h) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

 ı) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

i) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

j) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

k) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

l) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

m) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

n) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

o) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

ö) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak

p)  Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğü

Madde 22- Eğitim Merkezi ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün görev sorumlulukları şunlardır:

a) Eğitim Merkezi ve Tatil Köyleri ile diğer sosyal tesislerin açılması, kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

b) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin, emeklilerinin tatil ve dinlenme ihtiyacını karşılamak için gerekli çalışmaları yapmak,

c) Eğitim Merkez, tatil köyleri ve diğer sosyal tesisler ile ilgili olarak yönetmenlikte yer alan iş ve işlemleri yapmak,

ç) Eğitim Merkezi, Tatil Köyleri ve diğer sosyal tesislerin her faaliyet dönemi sonunda periyodik olarak, çalışma ve mali konulardaki raporları toplayıp değerlendirmek,

d) Eğitim Merkezi, Tatil Köyleri ve diğer sosyal tesislerin, sayısal döküm ve değerlendirilmesini yapmak, buralarla ilgili her türlü veriyi, istatistikti bilgilerin derlenebilmesi için ilgili şubeye aktarmak,

e) Merkez ve taşra teşkilatı personeli ile öğretmen ve ailelerinin, emeklilerinin tatil ve  dinlenme ihtiyacını azami düzeyde karşılayabilmek için mevcut tatil köyü ve sosyal  tesislerin kapasiteleri doğrultusunda iller, merkez teşkilatı birimleri ve talepte bulunan diğer kurum ve kuruluşlara tahsis işlemleri yapmak ve bildirmek,

f) Eğitim Merkezi, Tatil Köyleri ve diğer sosyal tesislerle ilgili olarak Bakanlığa ulaşan dilek ve şikâyetleri en kısa sürede mevcut kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir  şekilde değerlendirerek sonuçlandırmak,

g) Şubesinin görev alanı ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İstatistik ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Madde 23- İstatistik ve Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları Şunlardır:

a) Hizmetlerin hızlı, doğru ve verimli yürütülmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,

b) Başkanlığın görev ve hizmet alanına giren konuların ve bunlarla ilgili diğer konulardaki istatistikî bilgileri toplamak, derlemek ve değerlendirmek.

c) Bakanlık ve Başkanlık birimlerinin derlediği bilgileri istatistikî verilere dönüştürmek bununla ilgili olarak birimlerle koordineyi sağlamak,

ç) Toplanan bilgileri, yılsonu itibariyle rehber kitapçık haline getirmek, basımını sağlamak ve bu kaynak kitapçığın ilgili Bakanlık birimlerine, kurum ve kuruluşlara dağıtımını sağlamak,

d) Başkanlık görev ve hizmet alanındaki tüm konularla ilgili dökümantal bilgileri son şekli ile devamlı hazır bulundurmak.

e) Şubesinin görev alanı ile ilgili amirlerince verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Teftiş ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Madde 24- Teftiş ve Değerlendirme Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Teftiş raporlarının incelenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,

b) Teftişe alınacak kurumların tespitini yapmak,

c) Genel denetimler dışındaki inceleme ve soruşturmaların yapılması ile ilgili işleri yapmak,

ç) Kurumlardaki idareci, öğretmen ve diğer hizmet sınıflarındaki personelin taltif ve ceza işlemlerini yürütmek,

d) Başkanlığa bağlı kurumlardaki idareci, öğretmen ve diğer personelle ilgili ihbar ve şikâyetleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,

e) Şubenin görev alanına giren ve amirlerince verilen diğer işleri yapmak,

Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

Madde 25- Personel ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanlığa gizli, özel, kişiye özel olarak gelen evrakı makama sunmak, ilgililere ulaştırmak,

b) Başkanlığa gelen tüm evrakı kaydetmek, başkana sunmak, havale edilen şubeye sevkini yapmak, evrakı kayıtlardan takip etmek,

c) Personelin şahsi dosyalarını tutmak, yıllık, mazeret, hastalık ve doğum izni ile ilgili onayları almak.

ç) Dairemizde görev yapan personelle ilgili; başlama, ayrılma, atama, nakil, görevlendirme, adaylık, özlük hakları, sicil, disiplin, askerlik vs. işlemleri yürütmek,

d) Başkanlığa ait birimlerin yerleşmesi, tertip ve düzeni ile temizliğini yaptırmak,

e) Kırtasiye ihtiyaçlarını temin etmek ve ihtiyaç sahibi birimlere kayıtlı olarak dağıtımını sağlamak,

f) Resmi Gazete ile Tebliğler Dergisi ile personele tebliği edilmesi gereken genelgeleri imza karşılığı duyurmak

g) Günlük devam-devamsızlık durumunu gösterir imza çizelgesini hazırlamak, kontrol etmek gerektiğinde bu hususta diğer şube müdürleri ile daire amirine bilgi vermek,

ğ)  Giden yazıların birer nüshasını ilgili şubelere dağıtmak, çıkmaları yazdırmak,

h)  Başkanlığımıza tahsis edilen dayanıklı taşınırlara taşınır işlem fişi kesmek,

ı) Dairemizde mevcut dayanıklı taşınırların  kayıtlarını tutmak, bunların muhafazası ile kayıttan düşme ve devir işlemlerini yapmak,

i)  Taşınır mal ve malzemelerle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,

j) Başkanlık nöbet görevini yürüten personelin nöbet görevi ile ilgili sorumluluklarını tespit etmek, oda ve salon “Emniyet kontrol kartlarını Hazırlamak”,

k)  Şube hizmetleri ile ilgili her türlü kayıt, dosyalama işlemlerini yapmak,

l) Başkanlık personeline ait sicil raporlarını sene sonunda ilgili birime göndermek,

m) Daire personelinin, ilsis projesi kapsamındaki iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

n) Çalışma takvimini hazırlamak,

o) Şubenin görev alanına giren ve amirlerince verilen diğer işleri yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer HükümlerDüzenleme Yetkisi

Madde 26- Başkanlığın işleri daha sağlıklı, daha verimli ve süratli yürütebilmesi için, bu yönergede belirtilen genel esaslara aykırı olmamak şartıyla, Başkan tarafından düzenleme yapılabilir.

Sorumluluk

Madde 27- Daire personeli, kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından amirlerine karşı sorumludur.

Koordinasyon

Madde 28- Daire Personeli kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde koordineli olarak çalışmayı esas alır,

Yürürlük

Madde 29- Bu yönerge bakanlık makamının Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 30- Bu yönerge hükümlerini Başkan yürütür.

 

________________________________________

 

Ek ÖĞRETMENE HİZMET VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI