MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
HUKUK MÜŞAVİRLİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

Tebliğler Dergisi

: MAYIS 2010/2632

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Hukuk Müşavirliğinin çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 12.05.1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 29'uncu maddesi dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık  : Millî Eğitim Bakanlığını,  
b) Bakan : Millî Eğitim Bakanını,  
          c) Birim : Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,  
          d) Hukuk Müşavirliği : Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliğini,  
          e) 1. Hukuk Müşaviri : Millî Eğitim Bakanlığı 1. Hukuk Müşavirini,  
          f)  Hukuk müşavirleri : Millî Eğitim Bakanlığı hukuk müşavirlerini,  
          g) BAHUM : Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat           Genel Müdürlüğünü,  
          h) Büro Personeli : Şube müdürü, uzman, raportör, şef, memur, veri           hazırlama ve kontrol işletmeni ve diğer personeli,  

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 5 - (1) 1.Hukuk Müşavirliği; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 29'uncu maddesi ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere; Müsteşara bağlı ve 1. Hukuk Müşaviri yönetimi altında; hukuk müşavirleri ve büro personelinden teşekkül eder.

Görevleri

MADDE 6 - (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plân ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek,

f)  Bakanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.

1. Hukuk müşavirinin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 - (1) 1. Hukuk Müşavirinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Hukuk Müşavirliği görevlerinin düzenli ve etkin bir biçimde yapılmasını sağlamak, değişen yeni durumlara göre gerekli tedbirleri almak ve uygulamak; birim stratejik planını hazırlamak, hizmetleri plânlamak, bunların gerçekleşmesini izlemek ve denetlemek,

b) Hukuk müşavirleri arasında iş bölümü ve görevlendirmeleri yapmak, hukuk müşavirliğine ait iş ve işlemlerin dengeli şekilde personele dağıtımını sağlamak,

c) Mevzuat gereği, üye olduğu kurul ve komisyon toplantılarına katılmak, Bakanlığı temsilen, duruşmalar ile diğer kurul ve toplantılara katılacak hukuk müşavirlerini görevlendirmek,

d) Müşavirlik personelinin seçimi ve kadrolarının tespiti hususunda Bakanlık Makamına teklifte bulunmak,

e) Bakanlık teşkilâtından sorulan hukukî konular ile hukukî, malî ve cezaisonuçlar doğuracak İşlemler hakkında görüş bildirmek,

f) Diğer birimlerce hazırlanan anlaşma, sözleşme, şartname ve protokol tasarıları ile diğer hukukî belgeleri incelemek ve görüş bildirmek,

g) Bakanlık teşkilatından, Başbakanlıktan veya diğer bakanlıklardan incelenmek üzere gönderilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarı taslaklarını hukukî açıdan inceleyerek ilgili birime görüş bildirmek,

h) Bakanlık ve Müsteşarlık Makamınca verilen diğer işleri yapmak,

ı) 1.Hukuk Müşaviri yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden bir kısmını hukuk müşavirlerine devredebilir. İş yoğunluğuna göre kendisine yardımcı olmak üzere hukuk müşaviri görevlendirebilir. 1.Hukuk Müşaviri gerek gördüğü hâllerde dava dosya/dosyalarını hukuk müşavirlerinin sorumluluğundan almaya, dava ve icra takiplerine ilişkin işlemlere müdahale etmeye yetkilidir. 1.Hukuk Müşavirinin izinli, raporlu, geçici görevli olması gibi nedenlerle görevde bulunmaması hâlinde 1. Hukuk Müşavirinin teklifi ile Müsteşarlık Makamının uygun göreceği bir hukuk müşaviri görevlendirilir.

Hukuk müşavirlerinin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Hukuk müşavirlerinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kendilerine havale edilen konularda ve düzenleyici işlemler hakkında hukukî görüş hazırlayarak 1. Hukuk Müşavirine sunmak,

b) Müşavirliğin ve gerektiğinde Bakanlığın hizmetlerinin daha verimli, etkili ve ekonomik şekilde yürütülmesini sağlayacak teklifleri hazırlayarak, 1.Hukuk Müşavirine sunmak,

c) Kendilerine havale edilen idarî davalarla ilgili idarî ve hukukî işlemleri yapmak, davalara karşı yapılacak savunmalara esas teşkil edecek bilgi ve belgeler ile birim görüşlerini istemek, savunma dilekçesini hazırlayarak bilgi ve belgelerle birlikte yargı mercilerine göndermek ve ara kararlarının gereklerini yerine getirmek.

d) Bakanlığı duruşmalarda temsil etmek, görevlendirildiği kurul, komisyon ve toplantılara katılmak,

e) Adlî davalar ve icra takipleri ile ilgili yazışmaları hazırlamak, bu dava ve takiplere ait bilgi, belge ve ilgili birim görüşlerini temin ederek yetkili mercilere göndermek,

f)   Hazineyi ilgilendiren idarî davalarda Maliye Bakanlığının görüşünü istemek,

g) İlgili birimce veya Hukuk Müşavirliğince lüzum görülen durumlarda kanun yollarına başvurmak, karşı tarafça kanun yoluna başvurulması hâlinde ilgili birimin de görüşünü aldıktan sonra cevap dilekçesini yargı mercilerine göndermek,

h) Bakanlığa yüklenen vekâlet ücreti ve muhakeme masraflarının ödenmesi ile icra ve ödeme emirlerine ilişkin işlemler hakkındaki yazıları hazırlamak, Malîye Bakanlığına göndermek,

i) Birimlerce düzenlenen şartname, sözleşme, protokol tasarıları hakkında görüşleri hazırlamak ve 1. Hukuk Müşavirine sunmak.

j) Kendilerine verilen dava ve icra takiplerine ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını kontrol etmek, 1. Hukuk Müşavirince belirlenecek idarî davalara ilişkin aşamaları kapsayan fihrist hazırlamak,

k) Kanun, tüzük, yönetmelik gibi düzenleyici işlemleri incelemek ve değişiklikleri takip etmek,

l) 1. Hukuk Müşaviri tarafından verilen diğer görevleri yapmak,

m) Hukuk müşavirleri bu Yönetmelik ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesinden sorumludurlar. Kendileri tarafından yürütülen adlî ve idarî davalarla, icra takipleri ve tebligatlarla ilgili yürütülecek yazışmalarda; 1.Hukuk Müşavirince yapılacak yazışmalar dışında, mahkemeler ve diğer bakanlıklarla taşra teşkilatına Bakan adına, merkez teşkilatı birimleri arasında doğrudan, yazışma yapmaya yetkilidirler.

n) Hukuk Müşavirlilerinin çalışma esas ve usulleri, 1.Hukuk Müşaviri tarafından yürürlüğe konulacak iç yönerge ile belirlenir.

Büro personelinin görev yetki ve sorumlulukları;

MADDE 9- (1) Şube müdürü, uzman, raportör ve şefler ile diğer personelin görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usulleri; 1. Hukuk Müşaviri tarafından yürürlüğe konulacak iç yönerge ile belirlenir. Bu personel kendilerine verilen işleri süresinde mevzuata uygun olarak yerine getirmekten, hukuk müşavirlerine ve 1. Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar. Bu personelden uzman ve şube müdürü 1.Hukuk Müşavirine karşı sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları ile Diğer Birimlerle İşbirliği

Mütalâa talepleri

MADDE 10 – (1) Hukuk Müşavirliğince, Bakanlık birimlerine aşağıda belirtilen esas ve usuller dâhilinde hukukî görüşler bildirilir ve birimler bu esaslar uyarınca görüş isteyebilirler.

a) Görüş talep yazısı, konuyla ilgili bilgi ve belgeler eklenerek birim amirinin imzası ile hukuk müşavirliğine gönderilir.

b) Görüş talep yazısında, görüş ihtiyacını doğuran hukukî tereddütler gerekçeli ve mevzuat hükümleri zikredilerek belirtilir. Birimin bu konudaki görüşüne de yer verilir.

c) Hukukî görüşler eğitim-öğretim, bütçe uygulamaları, teftiş, denetim, personel özlük hakları ve benzeri diğer teknik konulardan ayırt edilerek sadece hukuk konularına hasredilerek istenilir.

d) Birimlerce menfaatler haleldar olmadan ve ihtilâf doğmadan önce görüş isteğinde bulunulması esastır.

e) İdarî işlem niteliğinde veya uygulamanın nasıl yapılacağı biçiminde, idarenin takdir yetkisini bağlayıcı nitelikte görüş talebinde bulunulamaz.

Düzenleyici işlemler

MADDE 11 – (1) Düzenleyici işlemlere ilişkin mevzuat çalışmalarında;

a) Birimler, düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında Hukuk Müşavirliğinin görüşünü alırlar.

b) Başbakanlık ve bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında, Bakanlık görüşünün oluşturulmasında, Hukuk Müşavirliğine görüş verirler.

c) Düzenleyici işlemlerin hazırlanmasında, 17/02/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Dava ve icra takipleri

MADDE 12 – (1) Bakanlığa karşı açılan davalar ve icra takiplerinde;

a) Dava ve icra takipleri ile ilgili tebligat, görevli birim tarafından Hukuk Müşavirliğine en seri şekilde gönderilir. Merkez teşkilâtı birimlerine doğrudan yapılan tebligatta da aynı usul izlenir.

b) Hukuk Müşavirliğinin talebi doğrultusunda; dava konusu işlemi tesis eden birimler, savunmaya esas olacak yazılı görüşleri ile ara kararında sorulan hususları, dava konusu işlemle ilgili belgelerin onaylı suretlerini dizi pusulasına bağlayarak Hukuk Müşavirliğine gönderirler. Bu birimler, taşra teşkilatından gönderilecek bilgi ve belgelerin Bakanlığa en seri şekilde iletilmesini sağlayıcı tedbirleri alırlar.

c) Danıştay ve Ankara İdare Mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda, hukuk müşavirleri Bakanlığı temsil ederler. Diğer idare mahkemelerinde yapılacak duruşmalarda ise, ilgili birim, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Hukuk Müşavirliğince yapılan savunmaların birer örneğini göndererek, yetkilendirilen bir temsilcinin duruşmaya katılması için valiliğe talimat verir.

d) Dava devam ederken, menfaat ilişkisini kesen sebeplerin doğması hâlinde bu durum, birimlerce, Hukuk Müşavirliğine bildirilir.

e) Bakanlığa tebliğ edilen mahkeme kararları, Hukuk Müşavirliğince işlemi tesis eden birime gönderilir. Bu birimlerce mahkeme kararlarının gereği, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28.maddesinde belirtilen hükümler kapsamında, süresi içinde yerine getirilir.

f) Adlî davalar ve icra takiplerinde, kanunî süre içinde birimler savunmaya esas tüm bilgi ve belgeleri, istek, itiraz ve görüşlerini Hukuk Müşavirliğine gönderirler.

g) Davanın açıldığı yerde hazine avukatının bulunmaması hâlinde, Hukuk Müşavirliğinin talebi doğrultusunda valilikçe, Bakanlık adına tayin edilecek bir temsilci tarafından adli davanın takibi sağlanır. Kesinleşen karar Hukuk Müşavirliğine ve ilgili birimine gönderilir.

Kanun yolları

MADDE 13 - (1) Bakanlık aleyhine verilen mahkeme kararlarının kanun yollarından geçirilmesi esastır.

a) Kanun yollarına başvurulması talebinde, birimler, Hukuk Müşavirliğince belirtilen sürede görüşlerini, varsa yeni bilgi ve belgelerle birlikte Hukuk Müşavirliğine gönderirler. Kanun yollarına başvurulması talebi birimlerce açık ve kesin olarak belirtilir. Bu talebin kesin ve açık belirtilmemesi halinde; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde, kanun yollarına başvurulup başvurulmayacağı, Hukuk Müşavirliğince takdir edilir.

Bilirkişi raporları

MADDE 14 – (1) Bilirkişi raporlarına, varsa, itirazı gerektiren teknik ve diğer bilgiler süresi içinde birimlerce Hukuk Müşavirliğine bildirilir. Rapora karşı itiraz edilmesinden vazgeçme, ilgili birimin görüşü ile Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşüne bağlıdır.

Dava açılması, davayı kabul ve feragat

MADDE 15 - (1) Birimler adlî dava açılması taleplerinde, Hukuk Müşavirliğinin görüşünü aldıktan sonra bu görüşle birlikte dizi pusulasına bağlı gerekli bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde BAHUM’a gönderir. İdari dava açılması, davayı kabul ve feragat taleplerinde ise, Bakanlık Makamının onayını alarak Hukuk Müşavirliğine gönderirler.

Davaya müdahale

MADDE 16 - (1) Bakanlık, taraf olmadığı ancak menfaatinin bulunduğu adlî davalar ve zarar gördüğü suçlarla ilgili kamu adına açılmış ceza davalarında, müdahale talebinde bulunabilir. Müdahale talebi ilgili birimin teklifi, Hukuk Müşavirliğinin görüşü ile birlikte BAHUM’a bildirilir.

İdarî davalarda ise; ilgili birimin teklifi üzerine Hukuk Müşavirliğince gerekli hukukî ve idarî işlemler yapılır.

Rücuen tazminat davası

MADDE 17 - (1) Hukuk Müşavirliğinde, ödemesi yapılan ilama bağlar borçlara ilişkin olarak ilgili birime bilgi verilir. İlgili birim bu ödeme nedeniyle oluşan Hazine zararına yol açan sorumlular aleyhine rücu davası açılması için gerekli incelemeyi yaptıktan sonra; dava açılması isteniyor ise, görüşünü açıkça belirterek, dava açılacak sorumluların ad ve yazışma adreslerini Hukuk Müşavirliğine gönderir. Bakanlık birimleri tarafından yapılan ödemelerde de aynı yol izlenerek, ödeme yapıldıktan sonra rücu davası için gerekli bilgi ve belge Hukuk Müşavirliğine gönderilir. Hukuk Müşavirliği tarafından bu bilgi ve belge gereği yapılmak üzere BAHUM’a gönderilir.

Yürürlük

MADDE 18 — Bu Yönetmelik Bakanın Onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

___________________________________________________