KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, BELEDİYELER, VAKIFLAR, DERNEKLER VE MESLEK ODALARI TARAFINDAN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ DENETİM VE GÖZETİMİNDE ÜCRETSİZ OLARAK AÇILACAK YAYGIN EĞİTİM AMAÇLI KURSLAR YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2001/2521

 

 

 

        DİKKAT (!) Bu Yönerge, HAZİRAN 2011 tarihli ve 2645 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge''nin 46 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Ek ve Değişiklikler:
1) (HAZİRAN 2005/2573   TD)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Konu-Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; özel öğretim kurumları mevzuatı dışında kalan ve kuruluş maksatlarında; yaygın eğitim amaçlı faaliyette bulunabileceklerine ilişkin görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları, belediye, vakıf, dernek ve meslek odaları tarafından ücretsiz olarak açılacak kursların açılış ve işleyişlerine ilişkin esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, özel öğretim kurumları mevzuatı dışında kalan ve kuruluş maksatlarında; yaygın eğitim amaçlı faaliyette bulunabileceklerine ilişkin görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları, belediye, vakıf, dernek ve meslek odaları tarafından ücretsiz olarak açılacak kursların açılış ve işleyişlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42 nci maddesi, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık" Millî Eğitim Bakanlığını,

"Resmî Kurum ve Kuruluşlar" Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki genel, katma veya özerk bütçeli kamu kurum ve kuruluşlarını,

"Meslek Kuruluşları" Çalışma ve hizmet alanları özel mevzuatla düzenlenen meslek örgütlerini,

"Genel Müdürlük" Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünü,

"Millî Eğitim Müdürlüğü" İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerini,

"Başkanlık" İl Halk Eğitimi Başkanlıklarını,

"Merkez" Halk Eğitimi Merkezini,

"Kurs" Özel öğretim kurumları mevzuatı dışında, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıf, dernek ve meslek odaları tarafından Bakanlığın denetim ve gözetiminde, meslekî, sosyal, kültürel ve sportif amaçlı ücretsiz kursları,

"Kurs Sorumlusu" Kursu açacak kurum veya kuruluş tarafından sorumlu kılınan kişiyi,

"Kurs Yöneticisi" Bu Yönergeye göre açılacak kursun işleyişinden birinci derecede yetkili ve Millî Eğitim Bakanlığına karşı sorumlu kişiyi,

"Öğretmen ve Öğretici" Bakanlığın yaygın eğitim mevzuatındaki koşulları taşımak kaydıyla en az lise ve dengi okul mezunu ve kurslarda görevlendirilecek niteliklere sahip olan kadrolu, sözleşmeli ve ücretli eğitici personeli,

"Diğer Personel" Kurslarda veya kurs yerlerinde görevlendirilecek teknisyen, memur, hizmetli gibi yardımcı personeli,

"Kursiyer" Eğitim almak için kurslara katılan kişiyi,

"Belge" Kursları başarı ile tamamlayanlara verilecek belgeyi,

"Program" Açılacak kursun amacına uygun ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış programı,

"Kurs Plânı" Öğretim programında belirtilen gün, hafta ve ay olarak programın işleyişini gösteren çizelgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kursların Açılması

Kurs Açabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Madde 5- Ücretsiz olarak kurs açmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile vakıf, dernek ve meslek odalarından:

a) Görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında bu tür faaliyette bulunabileceklerine ilişkin yasa, tüzük ve yönetmeliklerinde hükümler bulunması,

b) Vereceği eğitim için bağış, yardım, hibe ve benzeri adlarla dahi olsa herhangi bir ücret almaması,

c) Bu Yönergede belirtilen diğer koşulları taşıması,

halinde Bakanlık veya mülkî amirlerin izni ile ücretsiz kurs açabilirler.

Kurs Açma ve Öğretime Başlama İzni Verecek Makamlar

Madde 6- İlçe sınırları içinde açılacak kurslar için Kaymakamlıkça, aynı il içerisinde birden çok ilçede açılacak kurslar için Valilikçe, birden çok ilde açılacak kurslar için Genel Müdürlükçe kurs açma ve öğretime başlama izni verilir.

Özel mevzuatı bulunan kurslar için Bakanlıktan izin alınır.

Kurs Açma Başvurusu

Madde 7- Kurs açacak kurum ve kuruluş, kurs açma ve öğretime başlama izni için mülkî amirliğe form dilekçe ve ekindeki belgelerle başvuruda bulunur. (EK-1)

Kurs Açma ve Öğretime Başlama İçin Gerekli Koşullar

Madde 8- Kurs açma ve öğretime başlama izni için aşağıdaki koşullar aranır:

a. Görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanlarında bu tür faaliyette bulunabileceklerine ilişkin yasa, tüzük ve yönetmeliklerindeki hükümlere ait belge,

b. Kurs açacak kurum veya kuruluşun bu eğitim faaliyetinde bulunabileceğine ilişkin yetkili makam veya yetkili kurulunca verilen onay,

c. Yetkilendirilen kurs sorumlusuna ilişkin, ilgili kurum veya kuruluşun onay veya yönetim kurulu kararı,

d. Kurs yerinin en az kurs sürecince kiralık veya tahsis edildiğine ilişkin; sözleşme, protokol veya benzeri belge,

e. Resmî kurum binaları dışındaki yerlerde açılacak kurslar için; Bayındırlık, Sağlık ve İtfaiye Müdürlüklerinden binada eğitim-öğretim yapılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin rapor,

f. Açılacak kurslarla ilgili Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmış öğretim programı,

g. Çalıştırılacak yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğretici ile diğer personele ait öğrenim belgesi, öğreticilik yapabileceğine ilişkin belge ve iş gördürme sözleşmesi,

h. Açılacak kurlarda görevlendirilecek kamuda görevli personel için; ilgili kurum ve kuruluşun resmî görevlendirme yazısı,

ı. Resmî kurumlarda çalışanlar dışında, görevlendirilecek personel için, resmî yazı veya yönetim kurulu kararının yanında, nüfus cüzdanı sureti, ikamet belgesi, sabıkası olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak yazı, görevini yapmasına engel bedenî veya ruhî rahatsızlığı bulunmadığına dair tek tabipten alınacak sağlık raporu,

Kurs Açılacak Binanın Nitelikleri

Madde 9- Kurs açılacak binalarda;

a. En az 16 m2'lik derslik,

b. En az 8 m2'lik yönetici ve öğretmen odası,

c. En az 10 kursiyere bir WC olmak üzere bay ve bayan kursiyerler olmak üzere en az iki WC,

d. Programın özelliğine göre gerekiyorsa donatılmış en az 16 m2'lik laboratuvar,

e. Programın özelliğine göre ve kursiyer sayısına yeterli olacak sıra, araç-gereç ve diğer malzemeler,

f. Yangın söndürme malzemeleri, ilk yardım dolabı,

g. (Değişik fıkra:HAZİRAN 2005/2573 TD) 21/11/2003 tarihli ve 5002 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun hükümleri gereğince, ilköğretim veya orta öğretim öğrencilerinin devam edeceği kursların; hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile alkollü içki satılan yerlerden 100 metre uzakta olması zorunludur.

h. Kurs binasının; derslik, yönetici ve öğretmen odalarında çerçeveli Türk Bayrağı, Atatürk Resmi, resme göre sağında İstiklâl Marşı, solunda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin mevzuatına uygun şekilde asılması,

ile ilgili hususlar bulunacaktır.

Başvuru Değerlendirmesi

Madde 10- Mülkî amirliklere yapılan başvurular, Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Başvurunun uygun görülmesi durumunda gerekli incelemeyi yapmak üzere en az iki ilköğretim müfettişi görevlendirilir.

İncelemeyi yapmakla görevli ilköğretim müfettişleri; bu Yönergenin 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kurs açma ve öğretime başlama koşulları ile binanın niteliklerinin uygun olup olmadığına ilişkin rapor düzenler.

Kurs açma ve öğretime başlama izni için gerekli belgelerle birlikte Millî EğitimMüdürlüklerince mülkî amirin uygun görüşüne sunulur. (EK-2)

Olumlu görüş verildiği takdirde ilgili kurum veya kuruluşa mülkî amirliklerce kurs açma ve öğretime başlama izni verilir.

Kursların Kapatılması

Madde 11- Yapılacak yaygın eğitim faaliyetlerinde; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunundaki amaç ve ilkelere göre, Devletin birliğini ve bütünlüğünü koruyucu, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde çağdaş ve bilimsel eğitim yapılır.
Bu hükümlere aykırı faaliyeti tespit edilen kurslar mülkî amirlerce derhal kapatılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

Ayrıca açılan kursların; kanun, yönetmelik ve yazılı emirlere uymadığının belirlenmesi hâlinde olayın özelliğine göre aşağıdaki yaptırımlardan biri uygulanır:

a. Genel Müdürlükçe veya mülkî amirliklerce belirlenecek en fazla 7 günlük süre içerisinde istenilen koşullara uymaları yazılı olarak bildirilir.

b. Bildirilen süre içerisinde, belirtilen koşulların yerine getirilmemesi durumunda kurs açma ve öğretime başlama izni iptal edilir ve bu kuruluşlara bir daha kurs açma izni verilmez. Bu durumdaki kursiyerlerin eğitimleri Halk Eğitimi Merkezince tamamlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurslarda Eğitim-Öğretim ve Programlar

Eğitim ve Öğretim

Madde 12- Kurslardaki eğitim-öğretim;

Okuma-yazma,

Meslekî, teknik

Sosyal, kültürel

ve sportif alanlarda teorik veya özelliğine göre teorik ve uygulamalı olarak yapılır.

Devam-Devamsızlık

Madde 13- Kurslara devam etmek zorunludur. Ancak özürlerini belgelendirenler eğitim süresinin 1/5'i süresince devamsızlık edebilirler.

Kursiyer Sayısı

Madde 14- Kurslar okuma-yazma kursları hariç genel olarak en az on kursiyerin katılması ile açılır.

Kursiyer Listesi

Madde 15- Kursu açacak kurum veya kuruluş, eğitim başlangıcında kursiyer listelerini ekli forma uygun olarak doldurularak Halk Eğitimi Merkezine onaylatır ve bir suretini alır.(EK-3)

Haftalık Ders Saati

Madde 16-Kurslar, açılacak kursun programına göre Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarının haftalık en çok ders saati kadar plânlanıp yürütülür.

Çalışma Saatleri

Madde 17- (Değişik:HAZİRAN 2005/2573 TD) Çalışma saatleri çevre koşulları dikkate alınarak, kursiyerlerin istek ve ihtiyaçlarına göre 07.00 ile 24.00 saatleri arasında ilgili kurs yönetimi tarafından tespit edilir ve ilgili makamın onayı ile yürürlüğe konulur.

Ders Saatleri

Madde 18- (Değişik:HAZİRAN 2005/2573 TD) Bir ders saati 40 dakikadır. Kursta blok ders yapılabilir. Blok ders süresi 80 dakikadır. Dinlenme süresi en az 5, en fazla 15 dakikadır.

Program Hazırlanması

Madde 19- (Değişik:HAZİRAN 2005/2573 TD) Kurslarda, Bakanlığa bağlı özel ve resmî yaygın eğitim kurumlarında uygulanan programlar uygulanacağı gibi ihtiyaç, istek ve çevre koşullarına göre yeniden hazırlanan kurs programları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir, onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının izni doğrultusunda kurs programları Genel Müdürlükçe de onaylanıp uygulamaya konulabilir.

Çalışma Plânları

Madde 20- Kurs çalışmaları, programlarına uygun olarak plânlanır. Bu çalışmalar için dönem ve günlük plânlar hazırlanır. Hazırlanan bu plânlar kurs yöneticisinin onayından sonra uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kurs Personelinin Nitelik, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kurslarda Görevlendirilecek Personel

Madde 21-Kurslarda görevlendirilecek personel şunlardır:

a. Kurs yöneticisi,

b. Öğreticiler,

c. Diğer personel.

İhtiyaç durumunda kurs yönetici yardımcısı da görevlendirilebilir.

Kurs açmak için sorumlu kılınmış kişiler yönetici olma koşullarını taşımaları halinde kurs yöneticisi olarak da görevlendirilirler.

Yönetici, öğretmen, öğretici ve diğer personelin görevlendirmeleri mülkî amirlerce yapılır.

Kurs Yöneticisinde Aranacak Koşullar

Madde 22- Kurs yöneticisi, en az yüksek okul mezunu, sabıka kaydı olmayan, görev yapmasına engel sağlık sorunu bulunmayanlardan seçilir. Ancak bu koşulları taşıyan yönetici bulunmaması durumunda, mülkî amirin uygun göreceği, daha önce yöneticilik yapmış en az lise ve dengi okul mezunu emekli memurlar arasından da görevlendirme yapılabilir.

Aynı koşullar, kurs yöneticisi yardımcısında da aranır.

Öğreticilerde Aranacak Koşullar

Madde 23-Kurslarda görevlendirilecek öğretmenlerin, kurs vereceği alanda üniversite veya yüksek okul mezunu olmaları,

Uzmanların, alanlarında yüksek lisans, doktora veya daha üst düzeyde eğitim aldıklarını veya uzman olduklarını belgelendirmeleri,

Usta öğreticilerin:

a. Alanlarında en az orta öğretim okullarından mezun olduklarına ilişkin öğrenim belgesi,

b. Alanları dışında ise en az lise dengi okul mezunu olduklarına dair belgeye ek olarak eğitim verecekleri alanda 1.200 saat kurs görmüş olduklarını belgelendirmeleri,

gerekir.

Kurslarda görev alacak öğreticilerin, valiliklerce düzenlenen yetiştirme ve uyum kurslarına katılmaları zorunludur.

Bunun dışında öğretici görevlendirilmesi veya teklif edilmesi yoluna gidilmez.

Kurs Yöneticisinin Görevleri

Madde 24-Kurs yöneticisinin görevleri şunlardır:

a. Eğitim-öğretim, yönetim ve disiplin işlerini ilgili programlara ve mevzuata göre yürütmek,

b. Öğreticilerin; günlük ve dönem plânlarının hazırlanmasını, incelenmesini, derslerin ve uygulamaların bu plânlar doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

c. Derslerin verimini artırıcı önlemleri almak, her türlü eğitim araç ve gereçlerini sağlamak.

d. Kursun işleyişini ve kursiyer devam takip işlerini, kayıt, sınav ve buna ilişkin belge ve tutanaklarla ilgili işlemleri yürütmek.

e. Kurslarla ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

f. Bu Yönergede istenen diğer koşulları yerine getirmek.

Kurs Yöneticisi Yardımcısının Görevleri

Madde 25- Kurs yöneticisinin verdiği görevleri yapar.

Kurs Sorumlusunun Görevleri

Madde 26- Kurs sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır:

a. Kurs hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini yönetici ile birlikte sağlar.

b. Kurs için gerekli araç-gereç ve donatım malzemesini temin eder.

c. Hizmetlerin yürütülmesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Millî Eğitim Müdürlüğü ve Mülkî amire karşı sorumludur.

Öğreticilerin Görevleri

Madde 27- Öğreticiler kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğreticilerin başlıca görevleri şunlardır:

a.Kendiierine verilen dersleri okutarak, bunlara ait uygulamaları yaptırmak.

b. Dersin dönem ve günlük plânlarını hazırlamak, zamanında derslere hazırlıklı olarak girmek ve çalışmalarını ilgili deftere yazarak imzalamak, derse katılmayan kursiyerleri kurs yöneticisine bildirmek,

c. Görevlendirildiği sınav ve benzeri komisyonlarda görev yapmak.

d. Görev alanlarıyla ilgili gelişmeleri izlemek ve kendisini yetiştirmek.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Kurs Bitirme Belgelerinin Düzenlenmesi

Sınavlar ve Başarı Değerlendirmesi (1)

Madde 28- (Değişik:HAZİRAN 2005/2573 TD) Kurslardaki başarı değerlendirmesi kursun özelliğine göre kurs sonunda yapılacak genel sınav sonucuna göre belirlenir. Ancak dönem içerisinde yazılı, sözlü ve uygulamalı deneme sınavları yapılabilir. Değerlendirme 5 li not sistemine göre yapılır.

Kursiyerlere verilecek notlar ve puanlar şöyle değerlendirilir.

Puanlama
Rakam İle
Derece
85-100
5
Çokiyi
70-84
4
İyi
55-69
3
Orta
45-54
2
Geçer
0-44
1
Başarısız

Kurs sonunda sınava gireceklerin listesi yönetici tarafından merkez müdürüne verilir. Bu listelerin kurs başlangıç listeleri ile uygunluğu kontrol edilir. Kurs sonu sınavları; ilgili halk eğitimi merkezi müdürlüğü yönetici ve ilgili öğretmenlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek toplantı sonucunda belirlenecek tarihlerde yapılır.

Sınav Komisyonları

Madde 29- (Değişik:HAZİRAN 2005/2573 TD) Kurs sonu sınavları için kurs merkezlerinde sınav komisyonu oluşturulur. Komisyon millî eğitim müdürünün görevlendireceği halk eğitimi başkanı, merkez müdürü veya yardımcısının başkanlığında; kurs yöneticisi, öğretmen ve öğreticisinden oluşur. İhtiyaç hâlinde merkezlerden temin edilecek öğretmen ve öğreticiler de komisyonda görevlendirilebilir ve sınavlar bu komisyon tarafından gerçekleştirilir. Sınav komisyonu üyesi olarak görev yapan görevlilerin bu görevlerinin karşılığındaki ücretler yürürlükteki mevcut mevzuat çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, vakıflar, dernekler ve meslek odaları tarafından karşılanır.

Sınav Soruları ve Sınav Şekli

Madde 30- Sınav soruları sınav komisyonunca önceden hazırlanır. Sınav soruları kursun özelliğine göre test, yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere yapılabilir.

Sınav Hakkı

Madde 31-Kursa devam edip de kurs sonunda sınava giremeyenlerle sınavlarda başarısız duruma düşenler, yeniden kursa devam etmeksizin aralıksız iki dönem sınava girebilirler.

İki dönem sonunda da başarısız duruma düşenler, kayıt kabul işlemlerini tamamlamak üzere kurslara yeniden kayıt yaptırabilirler.

Disiplin

Madde 32- Kursa geç kalmayı alışkanlık haline getiren, eğitim-öğretimi aksatan, kursun normal düzenini bozan kursiyerler; yazılı olarak uyarılır. Yapılan uyarılara rağmen bu tutum ve davranışlarında ısrar edenlerin kurs ile ilişkileri kesilir ve bunlar aynı kurumun açtığı o kurs merkezindeki kurslara katılamazlar.

Kurs Bitirme Belgesi Düzenlenmesi

Madde 33- (Değişik:HAZİRAN 2005/2573 TD) Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara kursu açan kuruluş tarafından EK-4 örneğine uygun olarak kurs bitirme belgesi düzenlenir. Bu belge kurs yöneticisi ve kurs sorumlusu tarafından imzalanır. Kurs yönetici ve sorumlusunun aynı kişi olması durumunda kurs öğretmeni veya usta öğreticisi tarafından imzalanır. Belge almaya hak kazananların listesi ile birlikte merkez müdürlüğüne sunulur. Merkez müdürü, belge almaya hak kazananların listesi ile sınava katılmaya hak kazananların listesini karşılaştırarak uygunluğunu kontrol eder ve belgeyi imzalar, liste ile birlikte soğuk mühür vurulmak üzere millî eğitim müdürlüğüne sunar. Listelerin bir örneği merkezlerde, bir örneği milli eğitim müdürlüğünde sürekli saklanır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tutulması Gereken Defter, Dosya, Cetveller ile Bunların Kullanılması ve Saklanması

Tutulması Gereken Defter, Dosyalar ve Cetveller

Madde 34- Kurslarda, yaygın eğitim kurumları yönetmeliğinde belirtilen defter, dosya ve cetveller düzenli olarak tutulur.

Defter, dosya ve cetveller kilit altında bulundurulur ve denetleme yetkisi olanlar ile müdür ve müdür yardımcısından başkasına gösterilemez. Bunlar üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz.

Tutulan defterler Valilikten izin alınmadıkça değiştirilemez. Değiştirilen eski defterler, dosyalar ve cetveller arşivde saklanır ve görevi yeni alana usulüne göre teslim edilir. Kurs faaliyetlerine son verildiği takdirde defter, dosya ve cetveller en yakın merkez müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kurslarda Rehberlik, Teftiş ve Denetim

Rehberlik

Madde 35- Bu Yönerge çerçevesinde açılan kurslarda, merkezlerde görevli rehber öğretmenler tarafından yılda en az iki kez rehberlik çalışmaları yapılır. Rehber öğretmenler, bu çalışmaları düzenli olarak yürütebilmek için kurs yöneticisi ve sorumlusu ile önceden yapılacak bir plânlama doğrultusunda hareket ederler.

Teftiş ve Denetim

Madde 36- (Değişik:HAZİRAN 2005/2573 TD) Bu Yönerge hükümlerine göre açılan her kurs millî eğitim müdürlükleri ve merkez müdürlükleri tarafından en az bir kere olmak üzere periyodik olarak denetlenir. Denetim işlemlerinin yürütülmesinde kamu kurum ve kuruluşlarından denetim elemanı da alınabilir.

İlköğretim müfettişleri ve merkez müdürlüğünün ilgili müdür yardımcısı, merkezin yıllık ve dönemsel kurs denetimi programına bu yönerge kapsamında açılan kursları da alır. Denetim ve gözetim işlemleri ilgili kamu kurum ve kuruluşu, belediye, vakıf, meslek odası ve dernek yöneticileri koordinesinde periyodik olarak yürütülür.

İzinsiz Açılan Kurslara Yaptırım

Madde 37- İzinsiz kurs açanlar ile öğretmen ve öğretici görevlendirenler ve görev alan öğretici ve öğretmenler hakkında mülkî amirliklerce, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca yasal işlemler yapılır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 38- Kurs açacak kurum ve kuruluşlar kendi mevzuatlarında halka açık yaygın eğitim faaliyetleri yapmaya tek taraflı olarak yer vermiş olsalar dahi, Bakanlığın izni alınmadan kurs açamazlar.

Madde 39- Başkanlıklar ve merkez müdürlükleri, il ve ilçe halk eğitimi plânlama ve iş birliği kurullarının etkin çalıştırılmasını sağlar. Bir yılda yapılacak kurs faaliyetleri plânlanıp onaylanarak uygulamaya konulur.

İl ve ilçe halk eğitimi plânlama ve iş birliği kurulları ilgili kurum ve kuruluşların isteği üzerine olağanüstü de toplanır.

Madde 40- Kurslarda görevlendirilecek tüm personelin izin, ücret, sigorta ve benzeri özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerden kurs açan kurum ve kuruluşlar sorumludurlar.

Madde 41- Kursların doğal afetler veya herhangi bir nedenle bitirilememesi, kapatılması, birleştirilmesi, nakledilmesi gibi durumlarda ilgili merkez müdürlükleri önceden bilgilendirilir. Herhangi bir mağduriyete neden verilmemesi için ortak önlem alınır. Özürleri uygun görülmeyenlere bir yıl süre ile kurs açma izni verilemez.

Aksi davrananlar hakkında adlî ve idarî işlemler uygulanır.

Madde 42- Kurs açan kurum ve kuruluşlar iş kazaları, yangın ve diğer tehlikelere karşı ilk yardım ve güvenlik önlemlerini almak ve eksiksiz uygulamak zorundadırlar.

Madde 43- Kurslarda; kurs sorumlusu, kurs yöneticileri, öğretmen, uzman ve usta öğretici ile diğer personel "Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine" uymak zorundadırlar.

Bu Yönerge hükümlerine aykırı davrananların görevlerine son verilir.

Kursiyerlerin kılık kıyafetleriyle ilgili olarak, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 162 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Madde 44- (Değişik:HAZİRAN 2005/2573 TD) Kurs süreleri, 19 uncu maddede belirtilen kurs programlarındaki süreler ile Genel Müdürlüğün okuma yazma, meslekî teknik ve sosyal kültürel amaçlı kurslar için belirlediği sürelere göre düzenlenir.

Madde 45- Kurslarda, kursun süresi özelliği ve kursiyerlerin eğitim düzeyi dikkate alınarak eğitim programlarına ek olarak Atatürkçülük, insan hakları ve demokrasi, çevre, trafik, aile plânlaması, temel sağlık bilgileri, girişimcilik, tüketici eğitimi gibi konulara da yer verilir.

Madde 46- Bu Yönerge kapsamında, engelliler için açılacak kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve taşra birimleri ile iş birliği yapılır.

Madde 47- Eğitim-öğretim gereği belediye sınırları içinde ve dışında yapılacak gezi, gözlem ve inceleme faaliyetleri gerekli onaylar bağlı oldukları mülkî amirlikten alındıktan sonra uygulanır.

Madde 48- Bu Yönerge, çerçevesinde açılacak kurslara ilişkin istatistik bilgileri, Haziran ve Aralık aylarında Genel Müdürlüğe gönderilir.

Madde 49- Çıraklık ve yaygın eğitim mevzuatı dahilinde, Genel Müdürlük ve mülkî amirliklerle protokol yapılarak ve kuruluşların desteği ile Genel Müdürlük ve halk eğitimi merkezlerince açılan kurslar ve yaygın eğitim hizmetleri bu Yönerge kapsamı dışındadır.

Madde 50- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Genel Müdürlükçe açılmasına izin verilen kurslar kendilerini üç ay içerisinde bu Yönerge hükümlerine uygun hale getirir.

Madde 51- Bu Yönergede yer almayan hususlarda, Genel Müdürlük mevzuatı uygulanır.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 52- Bu Yönerge Bakanlık Makamının Onayından sonra yürürlüğe girer.

Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün 09/11/2000 tarih ve 5780 sayılı yazı ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 53-Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

(1)Bu madde başlığı ''Sınavlar'' iken, HAZİRAN 2005 tarihli ve 2573 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Yönerge değişikliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

 

Yönetmeliğin eklerini (Doc File) indirmek için tıklayınız.

Ek-1 Kurs başvuru Formu

Ek-2 Kurs Açma ve Öğretime Başlama İzni

Ek-3 Kursiyer Listesi Formu

Ek-4 Kurs Bitirme Belgesi