MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SPOR-SOSYAL VE KÜLTÜREL YARIŞMALARDA GÖREVLENDİRİLEN BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

 

Bakanlık Makam Onayı : 23/09/1998 / 328

 

 

 

DİKKAT (!) : Bu Yönerge, 07/12/2011 tarihli ve 82202 sayılı Makam Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca organize edilen Spor-Sosyal ve Kültürel yarışmalarda görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin görev, yetki ve sorumluluklarına dair iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca organize edilen Spor-Sosyal ve Kültürel yarışmalarda görevlendirilen Bakanlık Temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 01/04/1991 gün ve 20832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Okul Spor Kolları Yönetmeliği" 03/04/1992 gün ve 21191 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği" 26/12/1995 gün ve 22505 sayılı resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliği"ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Daire Başkanlığı", Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

"Bakanlık Temsilcisi", Seçme, Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği (Final) ve benzeri resmi yarışmalarda Makam Oluru ile görevlendirilen personeli,

"Eğitim-Öğretim Kurumları", Bakanlığa bağlı Resmî ve Özel İlköğretim ve Ortaöğretim ile Yaygın Eğitim Kurumlarını,

"Yarışma", Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca organize edilen İlköğretim Okullu Küçükler ve Yıldızlar Kategorisi, Ortaöğretim Okullu Gençler Kategorisi ile Yaygın Eğitim Kurumları ve öğrencileri arasındaki veya il ve ilçe karma takımları arasındaki seçme, grup, yarıfinal ve final (Türkiye) birinciliği ünvanlarındaki spor, sosyal ve kültürel müsabakayı,

"Kategori", Öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş durumlarına göre yapılan sınıflandırılmasını,

"Yarışma Basamakları", yarışmaların hangi aşamalarda yapılacağını (Seçme, Grup, Yarıfinal ve Türkiye Birinciliği),

"Spor Kafilesi", İdareci, Çalıştırıcı ve Sporculardan oluşan topluluğu,

"Halk Oyunu Topluluğu", Oyuncu, çalgıcı, korist, solist, eğitici ve sorumlu yöneticiden oluşan topluluğu,

"Halk Müziği Topluluğu", Koro elemanları, koro şefi, çalgıcı ve sorumlu yöneticiden oluşan topluluğu,

"Sorumlu Yönetici-İdareci", Spor-Sosyal ve Kültürel Yarışmalarda; yarışmaya katılan spor kafilelerinin, halk oyunu topluluğunun, halk müziği topluluğunun başında İl Millî Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen sorumlu idari personeli,

"Çalıştırıcı-Eğitici", Spor yarışmalarına katılan öğrenci sporcuları, halk oyunları, halk müziği topluluğunda yer alan yarışmacı öğrencilere faaliyeti öğreten kişiyi,

"Sporcu, Oyuncu, Korist, Solist", Kayıtlı olduğu örgün ve yaygın eğitim kurumunu temsilen Spor-Sosyal ve Kültürel yarışmalarına katılan öğrencileri,

"Hakem", Spor yarışmalarını yöneten kişiyi,

"Jüri Üyesi", Sosyal ve Kültürel yarışmalara katılan toplulukları ve kişileri değerlendiren kişiyi,

"Değerlendirme Belgesi", Sosyal ve Kültürel yarışmalara katılan toplulukların değerlendirilmesinde kullanılan ve değerlendirme kriterlerini kapsayan belgeyi,

ifade eder.

Kısaltmalar

Madde 5- Bu Yönergede geçen kısaltmalardan;

a) "M.E.B.", Millî Eğitim Bakanlığı,

b) "OBESİD", Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı,

c) "ISF", Uluslararası Okul Sporları Federasyonu,

d) "K-E", Kız-Erkek, anlaşılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Bakanlık Temsilciliği Görevi, Görevleri

Yetki ve Sorumlulukları

Bakanlık Temsilciliği

Madde 6- M.E.B. OBESİD Başkanlığınca organize edilecek spor-sosyal ve kültürel yarışmaların Bakanlık Temsilciliği görevi; Merkez Teşkilâtında en az Şube Müdürü ve Eğitim Uzmanı kadrosunda görev yapan, konusunda bilgi sahibi, taşrada ise Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdür kadrosunda Beden Eğitimi ve Spor Bölümünden sorumlu Makam Oluru ile görevlendirilen personel tarafından gerçekleştirilecektir.

Bakanlık Temsilcisinin Görevi

Madde 7- Bakanlık Temsilcisi, M.E.B. OBESİD Başkanlığının yıllık faaliyet programında yeralan yarışmaların düzenlenmesine ilişkin olarak;
A) Yarışmalara Gitmeden Önce:

1. Görevlendirildiği Makam Olurunu ilgili Şube Müdürlüğünden alarak görevi tarihi, yeri, mahiyeti vb. Hakkında bilgilenir.

2. İlgili Şube Müdürlüğünden yarışma ile ilgili bilgi ve belgelerin yeraldığı dosyayı teslim alarak, yarışmalarla ilgili yönetmelik, yönerge ve genelgeleri inceler, konu ile ilgili olarak bilgilenir, eksik ve noksanlıkların teminini sağlar.

3. Yarışmalarda başarılı olacak okul takımlarına, oyun topluluklarına ve yarışmacılara verilecek ödülleri teslim alır, kontrol eder, kimlere verileceği hakkında bilgilenir, bu ödüllerin Bakanlık Görevlileri vasıtası ile yarışma mahalline intikalini sağlar.

4. Yarışmalara katılacaklara ödenecek yolluk ve yevmiye ile diğer görevli personele ödenecek tazminat ve seans ücretlerinin tahakkuk ve ödenmesinde görevli mutemet ile koordine sağlayarak bilgi sahibi olur, gerekli belge ve bilgilerin teminini sağlar.

5. Yarışma programının nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinir, taslak programı yapar, teknik toplantının taslak gündemini yapar.

6. Bakanlık Temsilcisinin taşradan görevlendirilmesi halinde; Makam Oluru ve yarışma ile ilgili belge ve bilgiler, ödüller temsilciye ulaştırılır.

B) Yarışma Mahallinde Yarışmalardan Önce:

1. Bakanlık Temsilcisi; Millî Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürü, Mülki İdare Amirini ziyaret ederek yarışma ile ilgili gerekli bilgileri verir.

2. Yarışmaların organizasyonunda görevli tertip komitesinin, düzenleme kurulunun teşkilini sağlar.

3. Yarışma yerini, kullanılacak alet ve malzemeleri tertip komitesi, düzenleme kurulu üyeleri ile birlikte kontrol eder, varsa noksanlıkların giderilmesini sağlar.

4. Yarışmalar öncesi yapılacak teknik toplantının zamanında başlamasını sağlar, toplantıya başkanlık eder, yarışmalara katılacakların yoklamalarını yapar, sorumlu yöneticilerin ve çalıştırıcıların-eğiticilerin isimlerini, yarışmacı sayılarını ilgili forma kayıt eder.

5. Organizasyon toplantısında sorumlu yönetici, çalıştırıcı ve yarışmacılardan beklenilen tutum ve davranışları belirtir. Eğitim ilkelerinden uzaklaşanların öğretmenlik ve öğrenciliğe yakışmayan hareketlere müsamaha edilemeyeceği, buna sebep olanların cezalandıracağını duyurur.

6. İtirazlar, program, istenilen belgeler, ödemeler, açılış ve kapanış törenleri, yarışma seansları hakkında bilgi verir. Federasyon ve spor il temsilcisi tarafından önemli teknik açıklamaların yapılmasını sağlar. Toplantı başlangıcında Millî Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İl Müdürüne konuşma fırsatı verip organizasyon için yapılan hazırlıkların belirlenmesini sağlar.

7. Yarışma programı ve fikstürün tamamlanmasından sonra Yönergede belirtilen esaslara uygun olarak sorumlu yöneticilerin önünde kur'a çekimi yapar. Yöneticilerden istenilen belgeleri toplar. Katılanlardan anlaşılmayan hususların bulunup bulunmadığını varsa önerilerini sorar, gereksiz tartışma ve konuşmalara fırsat vermez. Toplantı tutanağını düzenler ve ilgililerce imzalanmasını sağlar.

8. Belgeleri, liste ve lisansları kontrol eder. Lisans ve belgelerdeki ad ve soyadlarını, doğum tarihlerini, baba adlarını, okul adı, sınıf ve numaralarının uygunluğunu, lisans üzerindeki fotoğrafları inceler; lisans ve liste üzerinde, kategori, doğum tarihi, okula kayıt tarihi, terfi, yaş tashihi, Branş sınırlaması, il içi ve il dışı nakil, yabancı uyruklu öğrenci, cezalı idareci, çalıştırıcı-eğitici ve yarışmacı durumlarını, imza ve mühürlerin kontrolünü yapar. Fotoğrafları inceler, şüpheli gördüklerini yarışmalardan önce çağırıp, kontrol eder, küçükler kategorisinde (Spor branşında) fizik görünümü büyük öğrencileri tespit eder. Bu konuda komite üyeleri ile birlikte karar alır.

9. Belgelerin incelenmesi sonucu noksanlıkları belirler. İlgililere duyurulur. Eksikliklerini tamamlamayan takım ve yarışmacıların yarışmalara giremeyeceğini tertip komitesi, düzenleme kurulu kararı alarak ilgiliye yazılı olarak bildirir.

10. Yarışmaları yönetmek üzere görevlendirilen hakemler ile değerlendirmek üzere görevlendirilen jüri üyelerinin gelip gelmediğini kontrol eder, yeter sayıda gelmemiş ise OBESİD Başkanlığı ve diğer ilgili kuruluşlar ile iş birliği yaparak teminini sağlar.

C) Yarışma Günü ve Yarışmalar Sırasında:

1. Açılış ve kapanış törenlerinin zamanında, usulüne uygun yapılmasını, törenlere tüm idareci, çalıştırıcı ve yarışmacıların katılmalarını, bu törenlerde mümkün olduğu kadar Vali veya Millî Eğitim Müdürünün konuşmasını sağlar.

2. Yarışma programında yer almayan veya davet edilmediği halde gelen takım ve yarışmacıların yarışmalara katılmalarına izin vermez.

3. Spor yarışmalarında; lisansları ilgili spor dalı temsilcisine teslim eder. Hakemlerin yarışmalardan önce sporcuları lisanslarından kontrol etmelerini sağlar. Yarışmalar sonuçlanmadan lisansları ve nüfus hüviyet cüzdanlarını dağıtmaz. İtiraz edilen, ceza kuruluna sevkedilmek üzere hakkında soruşturma yapılacak öğrenci sporcuların lisanslarını alıkoyar. Sosyal ve Kültürel yarışmalarda ise; yarışmacı toplulukta yeralan elemanların adı, soyadı, doğum tarihi, statüsü ile fotoğrafı bulunan ve yarışmacı kurumun müdürü tarafından onaylanmış olan isim listesi ile bilgi formunu sorumlu yöneticiden alır, gerekli kontrolleri ve incelemeleri yapar, yarışmalardan sonra OBESİD Başkanlığı ilgili Şube Müdürlüğüne teslim eder.

4. Spor Yarışmalarında; itirazların tertip komitesi ile birlikte incelenmesi ve en kısa süre içinde yazılı cevaplanmasını sağlar. Sosyal ve Kültürel yarışmalarda ise; değerlendirme belgelerini incelemeye gelen sorumlu yöneticilere değerlendirme belgelerini gösterir, ihtiyaç duyulması halinde jüri üyelerinden silmiş oldukları puanlarla ilgili açıklama yapmalarını sağlar. Lüzumsuz itirazlara fırsat vermez. Yazılı itirazları ve itiraz ücretlerini tutanak karşılığı teslim alır, yerinde çözüme kavuşturulamayan itirazları çözümlemek üzere OBESİD Başkanlığına iletir.

5. Spor yarışmalarında; yarışmaları mümkün olduğu kadar dikkatle izler, öğle yemeği için ara bulunmaması halinde tertip komitesi üyelerinden en az ikisini kendi yerine yarışma mahallinde bırakır. Sosyal ve Kültürel yarışmalarda ise; yarışmayı dikkatle izler, kendisinin veya jüri üyelerinden birisinin rahatsızlanması gibi geçerli mazeretler veya olağanüstü durumlar dışında yarışma yerini terk etmez, yarışmaya yemek veya bir başka nedenle ara verilmesi halinde jüri üyeleri ile birlikte bulunur.

6. Spor yarışmaları cetvellerini bir dosyada muhafaza eder. Hakem ve saha komiseri raporlarını günü gününe inceler. Yarışmalardan çıkarılan men edilen, sporculuğa aykırı harekette bulunanlar hakkında gerekli kararları aldırır. Tasnif ve puanlamayı Federasyon Temsilcisi veya ilgili Spor Temsilcisine günü gününe yaptırır. Yarışma sonuçlarını teknik komiteyle birlikte tescil eder. Sosyal ve Kültürel yarışmalarda ise; değerlendirme belgelerini bir dosyada muhafaza eder, jüri üyelerinin vermiş oldukları puanlara göre sıralama ve derecelendirmeyi "Yarışma Sonuç Formu"na işler, "Yarışma Sonuç Formu" ve "Puan Yazma Cetvellerini" jüri ve düzenleme kurulu üyeleri ile birlikte imzalayarak tescil eder.

7. Öğretmenlik ve öğrenciliğe aykırı saha içi ve saha dışı takım ve davranışları kontrol eder, gerekli ikazları ve işlemleri yapar.

8. Takım ve sporcular hakkında gerekli hallerde idari tedbir kararı koydurtur. Tehlike doğurabilecek haller karşısında yarışmaların devamına izin verdirmez.

9. Yarışma yerinde gerekli emniyet ve sağlık tedbirlerinin alınmasını sağlatır.

10. Mevzuatlarda yer almayan konularda tertip komitesi-düzenleme kurulu kararının sağlıklı bir şekilde alınması için azamî gayreti gösterir. Tereddüte düştüğü konularda Daire Başkanlığından bilgi alır.

11. İtiraz edilen ve olaylara sebep olan takım ve yarışmacının idarecisine itiraz gerekçesi ve yaratılan olay belirtilerek soru açılır. Açılan sorulara yazılı cevap istenir. İtiraz edilen veya olaylara sebep olanların savunmalarını alır.

12. Ödüllerin usulüne uygun tören ve protokole riayet etmek suretiyle, teknik sonuçlara göre dağıtımını yapar.

13. Ödemelere ilişkin hakem, jüri ve personel bordrolarını kontrol eder. Fazla sayıda personel ödemesi yapılmasına yanlış, fazla veya eksik ödeme yapılmasına, lüzumsuz seans ödemelerine fırsat verilmez.

14. Yarışma yönergelerinde "Tertip Komitesinin Görevleri", "Düzenleme Kurulunun Görevleri" başlığı altında yer alan hususların uygulanmasını sağlar.

D) Yarışmalardan Sonra:

1. Bakanlık temsilcisi yarışmalara ilişkin raporunu, eklerini noksansız ve doğru olarak okunaklı ve istenilen şekilde yarışma dosyası ile birlikte yarışmanın bitimine müteakip iki gün içerisinde ilgili Şube Müdürlüğüne teslim eder. Gerek duyarsa ek rapor düzenler.

2. Organizasyonda gördüğü aksaklıkları, yönetici, çalıştırıcı, eğitici ve diğer yetkililerin önerilerini raporunda kendi önerileri ile birlikte belirtir.

3. Yerinde çözümlenemeyen itirazları, yapılan işlemler ile birlikte OBESİD Başkanlığına iletir.

4. Merkez Ceza Kurulunca disiplin işlemi uygulanması gerekenlere ait tertip komitesi ve diğer görevlilerin raporlarını, gerekli belgeleri ve savunma yazılarını OBESİD Başkanlığına iletir.

5. Organizasyonun başarı ile sonuçlanmasında emeği geçenleri ve üstün gayret gösterenleri raporunda belirtir.

6. Taşradan görevlendirilen Bakanlık temsilcisi, yarışmalara ilişkin raporunu yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda istenilen şekilde OBESİD Başkanlığına önce fax ile daha sonra da iki gün içerisinde elden veya posta ile ulaştıracaktır.

Bakanlık Temsilcisinin Yetkileri

Madde 8- Bakanlık temsilcisi görevlendirildiği yarışmanın; Uluslar Arası Kurallara, yarışma yönetmeliklerine, yarışma yönergelerine, program açıklamalarına ve Makam Onayına bağlı kalmak kaydıyla organizesinde tam yetkiye sahiptir.

Bakanlık Temsilcisinin Sorumluluğu

Madde 9- Bakanlık temsilcisi görevlendirildiği yarışmanın; programda yer alan zamanda, uluslar arası kurallara, yarışma yönetmeliklerine, yarışma yönergelerine, programla ilgili açıklamalara ve Makam Onayına uygun olarak en iyi bir şekilde organizesinden, alınan sonuçlara göre takım ve ferdî tasniflerin doğru olarak yapılmasından, olaylar ve itirazlar hakkında doğru kararların alınmasından, yarışmaların sağlıklı ve emniyet ortamı içerisinde yapılmasından, ödüllerin dağıtılmasından, açılış ve kapanış törenlerinin düzenlenmesinden OBESİD Başkanlığına karşı sorumludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönerge, Makam Olurundan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı adına Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı yürütür.