MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM-ORTA ÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ

05/12/1997 tarih ve 390 sayılı Makam Onayı

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, ŞUBAT 2007 tarihli ve 2593 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim-Orta Öğretim ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışmaları Yönergesi''nin 28'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Ek ve Değişiklikler:
1)( 28/12/1999-39   Bakanlık Onayı)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında yapılan halk oyunları yarışmalarını ve bu yarışmalara dair iş ve işlemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında yapılan halk oyunları yarışmalarını ve bu yarışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3 Nisan 1992 gün ve 21191 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği, 26 Aralık 1995 gün ve 22505 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Yarışmalar Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Daire Başkanlığı", Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

"Bakanlık Temsilcisi", grup ve final yarışmalarında Bakanlık tarafından görevlendirilen kişiyi,

"Örgün Eğitim Kurumları", Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî ve özel ilköğretim okulları ve orta öğretim okullarını,

"Yaygın Eğitim Kurumları", halk eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, yetişkinler otelcilik ve turizm eğitim merkezleri ve yetişkinler teknik eğitim merkezleri ile benzeri kurumları,

"Kategori", yarışmaların hangi örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında yapılacağını, öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş durumlarına göre yapılan sınıflandırmasını,

"Yarışma", Halk oyunları konusunda bilgi ve yetenek üstünlüğünü göstermek için yapılan seçme işini,

"Yarışma Basamakları", Yarışmaların hangi aşamalarda yapılacağını,

"Jüri Üyesi", Yarışmaya katılan toplulukları değerlendiren kişiyi,

"Jüri", Jüri üyelerinden oluşan kurulu,

"Jüri Üyesi Belgesi", Bakanlıkça açılan jüri üyeliği kurslarına katılarak başarılı olan ve jüri üyeliği yapmaya hak kazanan kişilere verilen belgeyi,

"Sorumlu Yönetici", Yarışmaya katılan örgün ve yaygın eğitim kurumunun müdürü tarafından görevlendirilen, kurumda kadrolu olarak görev yapan ve il yarışmalarında il düzenleme kurulu ile, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlık Temsilcisi ile koordinasyonu sağlayan kişiyi,

"Eğitici", topluluğa oyunları öğreten kişiyi,

"Topluluk", halk oyunları topluluğunu,

"Halk Oyunları Topluluğu", oyuncu, çalgıcı, korist, solist, eğitici ve sorumlu yöneticinin oluşturduğu, yalnız bir yöre oyunu oynayan topluluğu,

"Değerlendirme Belgesi", Yarışmaya katılan toplulukların değerlendirmesinde kullanılan ve değerlendirme kriterlerini kapsayan belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışmalar

Yarışma Kategorileri

Madde 5- Yarışmalar; ilköğretim kurumları, orta öğretim kurumları ve yaygın eğitim kurumları arasında olmak üzere;

a) İlköğretim Kurumları Arası Küçükler Kategorisi Halk Oyunları Yarışması: İlköğretim Okullarının 1.2.3.4. ve 5 inci sınıf öğrencileri arasında,

b) İlköğretim Kurumları Arası Yıldızlar Kategorisi Halk Oyunları Yarışması : İlköğretim Okullarının 6-7 ve 8 inci sınıf öğrencileri arasında,

c) Ortaöğretim Kurumları Arası Halk Oyunları Yarışması: Orta Öğretim Okullarının hazırlık ve 1.2.3.4 üncü sınıflarında okuyan öğrenciler arasında,

d) Yaygın Eğitim Kurumları Arası Halk Oyunları Yarışması: Yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğrenim gören 15 ve daha büyük yaştaki öğrenciler arasında,

düzenlenir.

Örgün ve yaygın eğitim kurumları, yalnızca kendi kurumunun adı altında yarışmalara katılabilir. Bir okul veya bir merkez, başka bir okul veya merkez ile birleşerek, bir halk oyunu topluluğu olarak yarışmalara katılamaz.

Yarışma Basamakları

Madde 6- Halk Oyunları Yarışmaları; İl yarışması, grup yarışması ve final yarışması olmak üzere üç aşamada yapılır. Katılımın çok olması hâlinde, Bakanlıkça yarıfinal yarışmaları da düzenlenir.

Ayrıca, bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; halk oyunları yarışmalarının il merkezleri, ilçe ve köylerde yaygınlaştırılmasını, daha fazla sayıda örgün ve yaygın eğitim kurumunun katılmasını sağlamak amacıyla ve aynı zamanda il yarışmalarına alt yapı teşkil etmek üzere; ilçelerde "İlçe Yarışmaları" adı altında ön eleme de düzenlenebilir.

Buna göre;

İlçe yarışmaları, "İlçe Düzenleme Kurulu"nca yapılır. Yarışmaya katılmak isteyen örgün eğitim kurumları, ilçe millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunur.

İlçe yarışmaları, yalnız örgün eğitim kurumları arasında yapılır. Yaygın eğitim kurumları, ilçe yarışmasına katılmadan doğrudan il yarışmasına katılırlar.

a) İl Yarışması, "İl Düzenleme Kurulu"nca yapılır. Yarışmaya katılmak isteyen yaygın eğitim kurumları ile ilçe elemeleri sonucunda il yarışmasına katılmaya hak kazanan örgün eğitim kurumları, yazılı olarak İl Millî Eğitim müdürlüğüne bildirilir.

Örgün eğitim kurumları ilçe ve il yarışmasına, yaygın eğitim kurumları da il yarışmasına isterlerse bir'den fazla oyun topluluğu ile katılabilirler. Bu durumda, her topluluğun değişik yöre oyunu oynaması zorunludur.

İl yarışması sonucunda; aynı örgün ve yaygın eğitim kurumunun bir'den fazla oyun topluluğu grup yarışmasına katılmaya hak kazanırsa, bu topluluklar aynı grupta yarışmaya katılırlar, değişik grupta yarışamazlar.

İlçe veya il yarışmasında; herhangi bir kategoride, yarışmaya katılmak için bir topluluk başvuruda bulunmuş ise, o topluluk jüri üyeleri tarafından değerlendirilir ve il veya grup yarışmasına katılıp, katılamayacağı bir raporla; ilçe yarışmasında İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, il yarışmasında ise Daire Başkanlığına bildirilir.

b) Grup Yarışması: Bakanlıkça düzenlenen yarışmadır. Grup yarışmalarının yeri, tarihi, saati ve katılacak iller Bakanlıkça belirlenir.

c) Final Yarışması : Bakanlıkça düzenlenen yarışmadır. Yarışmanın yeri, tarihi ve saati Bakanlıkça tespit edilir.

Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden de her kategoride 1'er halk oyunu topluluğu, gösteri veya yarışma ekibi olarak final yarışmalarına davet edilebilir.

d) Yarışmalar sonucunda yarışmaya katılan topluluklar, aldıkları puanlara göre derecelendirilir.

Yarışma Basamaklarına Katılacaklar

Madde 7- İlçe yarışmasından il yarışmasına, il yarışmasından grup yarışmasına, grup yarışmasından final yarışmasına katılacak topluluk sayısı, her yıl genelge ile ilgili birimlere duyurulur.

Toplulukların Yarışmaya Katılma Şartları

Madde 8- Toplulukların yarışmaya katılma şartları şunlardır:

a) Topluluklar, istedikleri bir yörenin oyunları ile yarışmaya katılabilirler.

b) Her basamakta, yarışmaya katılan topluluğun oyuncu sayısı en az 7 en çok 32 kişiden oluşacaktır. 7 kişiden az, 32 kişiden fazla oyuncusu bulunan topluluk yarışmaya alınmaz. Bu durum; yarışma anında belirlenirse, topluluk değerlendirme dışı bırakılır.

c) Topluluklar, yarışma süresi içinde istedikleri sayıda oyun oynayabilirler.

d) Yarışmalara; yöre adı olarak, Türkiye sınırları içindeki il, ilçe ve köy adları ile katılmak zorunludur. Kılıç-Kalkan, Çiftetelli, Köçekçe, Teke Yöresi, Trakya Yöresi, Karadeniz Yöresi, Ege-Kadın Yöresi gibi genel yöre adları ile yarışmalara katılınmaz.

Kafkas, Azerbaycan, Üsküp, Kırım, Kıbrıs ve benzeri yöre oyunları ile yarışmalara;

- Yöre adı olarak, Kafkas Türk Halk Oyunları, Azerbaycan Türk Halk Oyunları, Üsküp Türk Halk Oyunları, Kırım Türk Halk Oyunları ve Kıbrıs Türk Halk Oyunları adları kullanılmak suretiyle katılınabilir. Bu yöre oyunlarının repertuvarı Türk Oyunlarından oluşur.

Mevlevî ayinlerindeki sema gösterileri, semahlar, köy seyirlik oyunları, ortaoyunu ve benzeri oyun türleri bu yarışmaların kapsamı dışındadır.

e) Topluluklar; Trabzon, Sivas, Erzurum, Bilecik, Çanakkale, Aydın ve benzeri oyun yörelerimizde olduğu gibi oyun yöresinin niteliği itibariyle, yarışma süresi içinde kız-erkek ayrı ayrı oynayabilirler. Bu durumda, sahnede oynayan kız veya erkek oyuncu sayısı en az 7 kişi olur ve değerlendirme bir oyun topluluğu olarak yapılır.

Ayrıca, topluluklar yarışmaya; yalnız kız, yalnız erkek veya kız-erkek karma olarak katılabilirler.

f) (Değişik: 28/12/1999-39 Bakanlık Onayı) Oyun topluluğuna eşlik edecek müzik grubu; ilçe yarışmasında en fazla 4, il yarışmasında en fazla 6, grup ve final yarışmasında ise en fazla 12 kişiden oluşacaktır. Bu sayılara solist ve çalgı topluluğu yöneticisi (Şef) de dahildir.

Topluluklar, yarışmada kendilerine eşlik edecek müzik grubunu birlikte getirmek zorundadır. İlçe, il, grup ve final yarışmalarına ses bantları ile katılınamaz. Müziklerde alt yapı yapmak üzere bilgisayar da kullanılamaz.

Müzisyenlerde; örgün eğitim kurumlarında öğrenci, yaygın eğitim kurumlarında ise öğrenci, üye, kursiyer ve personel olma zorunluluğu yoktur. Ancak, her türlü hataları oyuncu gibi değerlendirilir.

Her basamak yarışmasında, müzisyenlerde giysi zorunluluğu vardır. Gisiler her hangi bir yöre giysisi olabileceği gibi, folklorik değerler taşıyan giysilerden de oluşabilir. Oynanan oyun ile aynı yöre giysisi giyme zorunluluğu yoktur. Ayrıca; müzisyenlerin giysilerindeki (başlık, kama, tütünlük vb.) aksesuar ve parça eksikliklerinden puan silinmez. Ancak müzisyenlerin giysilerinde kendi aralarında, mutlak surette bir uyum ve bütünlük aranır. (Yarışma 1'den fazla topluluğa çalan müzisyenlerin giysilerindeki birliktelik ve uyum, kur'a sırası nedeniyle arka arkaya çıkma zorunluğu bulunduğu durumlarda aranmaz.) Folklorik olmayan kıyafet giyilmesi durumunda, değerlendirme belgesinin “Giysi” bölümünün ilgili maddesinden puan silinir.

Aynı kural; korist, solist ve çalgı topluluğu yöneticisi için de geçerlidir.

g) Her basamak yarışmasında, oyun topluluğunun başında resmen görevlendirilmiş bir sorumlu yönetici bulunur. Jüri ve düzenleme kurulu ile olan ilişkileri, sorumlu yönetici yürütür. İtirazlarla ilgili yetki, sorumlu yöneticidir. Değerlendirme belgelerini inceleme yetkisi de sorumlu yöneticiye aittir.

h) (Değişik: 28/12/1999-39 Bakanlık Onayı) Yarışma için hazırlanmış mevcut ses düzeninin teknik açıdan yeterli olmaması durumunda; kendi ses düzenini kurmak isteyen topluluklardan teknik imkânları en iyi olan bir topluluğa, düzenleme kurulunun uygun görüşü ile izin verilebilir. Bu durum, bir tutanakla belirlenir. Ancak, yarışmaya katılan bütün topluluklar bunun için ayrıca bir ücret ödemez ve yarışma bu ses düzeni ile gerçekleştirilir.

Söz konusu ses düzeni, düzenleme kurulunun uygun göreceği bir mekana kurulur.

ı) Oyun toplulukları; eni 12 metre, boyu 10 metre olan sahne veya spor salonu gibi bir mekanda oyunlarını sunacaklardır. Yarışmalar sahnede yapıldığı takdirde, sahnenin özelliklerine göre ölçüler belirtilenden küçük veya büyük olabilir.

i) Topluluklar, sahneye giriş ve çıkışlarını kulislerden yapacaklardır. Topluluklar yarışma için sahneye girerken; ister oynamadan, isterlerse oynayarak giriş yapsınlar, mutlaka müzik eşliğinde giriş yapacaklardır.

Topluluklar sahneden çıkarken; ister oynayarak, isterlerse oyun alanında oyunlarını bitirip, oynamadan çıkabilirler.

Topluluklar istedikleri takdirde; oyunların durumuna göre oyun esnasında, bazı oyuncularını sahneden çıkarıp, tekrar sahneye girişlerini yapabilirler.

Yarışmalarda gerektiğinde ışık düzeni kullanılabilecektir.

Yarışma Sırasında Belirlenmesi ve Yarışma Günü Yarışmaya Gelemeyen Toplulukların Durumu

Madde 9- Her basamak sırasında, yarışma sırası kura ile belirlenir. Kur'a çekimi günü, yeri ve saati ilgililere önceden bildirilir. Kur'a çekimi, yarışmadan önceki toplantıda yapılır. Toplantıya katılamayanların yerine, kur'a bir başkası tarafından çekilir.

Kur'a ile belirlenen sıra değiştirilmez. Ancak; hava muhalefeti, trafik kazası gibi geçerli nedenlerle, yarışmanın başlama saatine kadar yarışma yerine ulaşamayan veya yarışma mahallinde bulunduğu halde geçerli mazereti olan toplulukların yarışma sırası, jürinin ve düzenleme kurulunun uygun görüşü ile yarışmanın sonuna alınır. Yarışma bitip, sonuçlar belirlendikten sonra gelenlerin yarışma hakları kaybolur.

Kur'a çekiminin nasıl yapılacağı, grup ve final yarışmalarında Bakanlık Temsilcisi tarafından, ilçe ve il yarışmalarında ise, ilçe ve il düzenleme kurulu tarafından belirlenir.

Oyun Süresi ve Oyun Süresine Uyma Zorunluluğu

Madde 10- Her basamak yarışmasında sırası gelen oyun topluluğunun oyuncu ve müzisyenleri, en kısa zamanda oyuna başlama yerini alır. Sorumlu yönetici, süreyi tutmakla ilgili görevliye topluluğun hazır olduğunu bildirir.

Oyuna eşlik eden müzik grubu; oyuncuları oyuna hazırlamak ve konsantre etmek amacıyla, yörenin müzik karakterine ve yöre oyun geleneğine uygun olarak en fazla 30 saniye giriş müziği çalabilir. Bu sürenin aşılması hâlinde, topluluğun genel ortalama puanından 0,25 puan silinir.

Giriş müziği süresi; müzik başladığı andan itibaren ilk oyuncunun sahneye adımını attığı ana kadar geçen zamandır.

Müziğin başlamasından itibaren oyun süresi de başlar. Müzik grubunca yapılacak giriş müziğinin süresi, oyun süresine dahildir.

Final yarışmasında; müzik grubunun yerini almasından sonra oyun müziğini çalmak için hazırlanma süresi, en fazla 3 dakikadır. 3 dakikadan sonra her bir dakikalık süre aşımı için, topluluğun genel ortalama puanından 0,25 puan silinir. Bu kural, ilçe, il ve grup yarışmalarında aranmaz.

Süre; susma, durma, oyun bitirme ve alkış gibi durumlarda kesintisiz olarak devam eder. Ancak, ses düzeninin bozulması, elektrik kesilmesi gibi teknik arızaların meydana gelmesi veya salonda yarışmanın yapılmasına engel olacak nitelikte olay meydana gelmesi hâlinde; süre ve oyun ilçe/il yarışmalarında ilçe/il düzenleme kurulu ve jürinin kararıyla, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlık Temsilcisi ve jürinin kararıyla durdurulur. Arıza giderildikten veya salonun güvenliği sağlandıktan sonra, o anda oynayan topluluğun değerlendirilmesine baştan başlanır. Eğitici veya sorumlu yönetici, arıza hâlinde yarışmayı durdurma yetkilerine sahip değildir.

Oyuncular; müzik eşliğinde yürüyerek veya oynayarak sahneyi terk ediyorlarsa, son oyuncunun sahneyi terk ettiği anda süre durdurulur.

Oyuncular; oyunları sahnede bitirip, müzik eşlik etmeden yürüyerek sahneyi terk ediyorlarsa, oyuncuların son oyunu sahnede bitirdikleri anda süre ve değerlendirme durdurulur.

Oyuncuların sahneyi terk etmesine rağmen müzik devam ediyorsa, bu durum süreye dahil olmayıp değerlendirmeye dahildir.

Oyun süresi en az 7 dakika, en çok 11 dakikadır. Bu sürenin alt ve üst sınırına uyulmaması hâlinde;

0-20 saniye için genel ortalama puandan puan silinmez,

21-40 saniye için genel ortalama puandan 0,25 puan silinir,

41-60 saniye için genel ortalama puandan 0,50 puan silinir,

6 dakikadan az, 12 dakikadan fazla oynanması hâlinde, oyun topluluğu yarışmadan elenir. Alt ve üst sınırdan 0-10 saniye arasındaki süre aşımı, eşit puan söz konusu olduğunda göz önüne alınır. Eşit puan durumunda; süre aşımı yapmayan oyun topluluğu, süre aşımı yapan topluluğa nazaran üstünlük sağlar.

Sorumlu Yönetici ve Eğitici

Madde 11- Sorumlu yönetici ve eğiticiler, yarışma esnasında oyunculara salon içinden ya da dışından hiç bir şekilde söz, işaret ve hareketle müdahalede bulunamazlar. Sorumlu yönetici ve eğitici, yarışma esnasında "Düzenleme Kurulu"nun göstereceği yerde durur. Yarışma ile ilgili belgeler sorumlu yönetici tarafından hazırlanan ve zamanında gerekli yerlere verilir.

Değerlendirme Belgesi

Madde 12- Her basamak yarışmasında değerlendirme belgesinin kullanılması zorunludur. Değerlendirme belgesi, Bakanlıkça hazırlanarak her yıl ilgili kurumlara gönderilir.

Puan Silme Yöntemi ve Jüri Üyesinin Belgeyi Kullanma Şekli : Değerlendirme Belgesinin, değerlendirme kriterleri kısmında puanlar gösterilmiştir. Topluluğun yapmış olduğu hatalar ile ilgili kriterlerin hizasında bulunan puanlar, yuvarlak içine alınır. Yuvarlak içine alınan puanlar toplanır, silinen puan bölümüne yazılır. Toplam puandan silinen puanlar çıkarılarak kalan, sonuç puan bölümüne rakam ile ve altına da yazı ile yazılır. Gerekçeler bölümündeki boşluğa, hatalar ile ilgili açıklamalar yazıldıktan sonra, jüri üyesi adını ve soyadını yazarak belgeyi imzalar.

Hatalar ile ilgili puanlar yuvarlak içine alınırken, jüri üyesi yanlışlıkla başka kriterin karşısındaki puanı yuvarlak içine almışsa, yanlışlıkla işaretlediği puan yuvarlağının üstünü paraflayarak hatayı düzeltir.

"Geçerli Değerlendirme Belgelerinin Tespiti", "Genel Ortalama Puanının Hesaplanması" ve "Eşit Puan Durumu" ile ilgili hususlar Değerlendirme Belgesinin "Açıklamalar" bölümünde yer alır ve her yıl genelge ile ilgili birimlere duyurulur.

Oyun Topluluklarının Değerlendirilmesi

Madde 13- Oyun topluluklarının değerlendirilmesi esnasında jüri üyeleri birbirlerinden ayrı olarak otururlar ve değerlendirme yaparken konuşamazlar. Ancak, oyun topluluklarının giysi değerlendirmesi, jüri üyeleri tarafından birlikte karar verilerek yapılır. Jüri üyeleri, yarışma esnasında değerlendirme masasını terkedemezler.

Oyuncular

Madde 14- (Değişik: 28/12/1999-39 Bakanlık Onayı) Oyun topluluğunu oluşturan oyuncuların tümü, temsil ettiği örgün eğitim kurumunun öğrencisi, yaygın eğitim kurumunun ise kursiyeri, üyesi, öğrencisi veya personeli olacaktır. Okulda mezun olmuş veya beklemeli öğrenciler, okul öğrencisi olarak kabul edilmez. Bu tür ilişkisi olan bir veya birkaç kişi oyun topluluğunda oynadığı takdirde, bu oyun topluluğu yarışmadan elenir. Bu durum yarışmadan önce tespit edilirse, o oyuncu veya oyuncular topluluktan çıkartılır.

Bir örgün eğitim kurumunda oynayan bir öğrenci; kursiyeri veya üyesi olduğu bir yaygın eğitim kurumunda da oynayabilir. Ancak aynı oyuncu, ikinci bir örgün ve yaygın eğitim kurumunda oynayamaz. Oynadığı takdirde, o topluluk yarışmadan elenir. Ayrıca, bir yaygın eğitim kurumunu oluşturan oyuncuların tamamı veya yarıdan fazlası, aynı örgün eğitim kurumunda oynayan ve yarışmaya katılan öğrencilerden oluşamaz. Olması ve bu durumun yarışma anında tespit edilmesi hâlinde, bu oyuncuların yer aldığı yaygın eğitim kurumu il yarışmasında il düzenleme kurulu ve jürinin kararıyla, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlık Temsilcisi ve jürinin kararıyla yarışmadan elenir. Bu konumdaki oyuncularla ilgili itirazlar, Yönergenin 16 ıncı maddesinde de belirtildiği gibi yarışma anında yapılır. Yarışma bitiminden sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılır.

Yaygın eğitim kurumlarında oynayan oyuncuların, 14 yaşını bitirmeleri ve il yarışmasından en az iki ay önce, oynadıkları yaygın eğitim kurumunda kursiyer, öğrenci, üye, personel olmaları gerekmektedir.

Sorumlu yönetici tarafından; ilçe yarışmasında ilçe düzenleme kuruluna, il yarışmasında il düzenleme kuruluna, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlık temsilcisine, oyun topluluğunda oynayan oyuncuların ve yedeklerin listesini kapsayan bir belge sunulacaktır. Bu belgede; oyuncuların adı, soyadı, doğum tarihi ile öğrenci, kursiyer, üye, personel gibi statü ve fotoğrafı bulunacaktır. Belge kurumun müdürü tarafından tasdik edilecektir. Bu belge yarışma sonuna kadar; ilçe yarışmalarında, ilçe düzenleme kurulunda, il yarışmalarında ise il düzenleme kurulunda kalacak, yarışma bitiminden itibaren bir sonraki öğretim yılı başlayıncaya kadar da ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Grup ve final yarışmalarında ise; yarışma sonuna kadar Bakanlık Temsilcisinde kalacak, yarışma bitiminden itibaren bir sonraki öğretim yılı başlayıncaya kadar da Bakanlık muhafaza edecektir.

İtirazlar

Madde 15- İlçe yarışmasına itiraz "İlçe Düzenleme Kurulu"na, il yarışmasına itiraz "İl Düzenleme Kurulu"na, grup ve final yarışmalarına itiraz ise Bakanlığa yapılır. İlçe ve il yarışmasına itiraz kesinlikle Bakanlığa yapılmaz, yapıldığı takdirde ilçe veya il düzenleme kuruluna geri gönderilir.

Her basamak yarışmasında itiraz, ekteki dilekçe örneğine uygun olarak yapılır. Örnek dilekçeye uygun olmayan itirazlar, reddedilir.

Yarışmacıların öğrencilikleri, yaşı veya personel, kursiyer ve üyelikleri ile ilgili itirazlar, yarışma anında yapılır. Yarışma bitiminden sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılır.

İlçe veya il yarışması sonuçlarının incelenmesinde, yarışma yönergesinde belirtilen hususların dışında bir uygulama yapıldığı tespit edildiği takdirde; Bakanlıkça gerekli kovuşturma yapılır.

İlçe, il, grup ve final yarışmalarına itiraz, yarışma bitiminden sonra üç iş günü içinde yapılır. Bu süreyi geçen itirazlar, incelemeye alınmaz.

Jüri üyelerinin vermiş aldıkları puanlar kesindir. Puanlara itiraz edilemez.

İtirazlar, topluluğun bağlı bulunduğu örgün veya yaygın eğitim kurumu müdürünün imzası ile yapılabilir.

İtiraz ile ilgili masrafların karşılanması için, itiraz eden topluluğun sorumlu yöneticisi tarafından makbuz veya belge karşılığı, her yıl belirlenecek miktar para depozit olarak yatırılır. Yönerge hükümlerine uygun olmayan itirazlar işleme alınmaz. İtirazın doğruluğu hâlinde, harcanmayan para iade edilir. Geçersizliği hâlinde bütçeye gelir kayıt edilir.

Ödüller

Madde 16- Halk oyunları yarışmalarına katılan oyun topluluklarına aşağıda belirtilen ödüller verilir.

a) İlçe Yarışması Ödülleri : İlçe yarışmasında dereceye giren oyun topluluklarına, ilçe düzenleme kurulu tarafından verilen ödüllerdir.

b) İl Yarışması Ödülleri : İl yarışmasında dereceye giren oyun topluluklarına, il düzenleme kurulu tarafından verilen ödüllerdir.

c) Grup Yarışması Ödülleri : Grup yarışmasında dereceye giren oyun topluluklarına, Bakanlıkça verilen ödüllerdir.

d) Final Yarışması Ödülleri : Final Yarışmasında, aşağıda belirtildiği şekilde Bakanlıkça verilen ödüllerdir.

1. Birincilik Ödülü : Yarışmada en yüksek puanı alan topluluğa verilen ödüldür.

2. İkincilik Ödülü : Yarışmada birinciden sonra puanı en yüksek olan topluluğa verilen ödüldür.

3. Üçüncülük Ödülü : yarışmada ikinciden sonra puanı en yüksek olan topluluğa verilen ödüldür.

4. Giysi Özel Ödülü : Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ödüle lâyık bulunan topluluğa verilen ödüldür.

5. Müzik Özel Ödülü : Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendire sonucunda, en iyi müzik icra eden topluluğa verilen ödüldür.

6. Sahneleme Özel Ödülü : Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sahnede en iyi şekilde oyunları sunan topluluğa verilen ödüldür.

7. Teşvik Ödülü: Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; final yarışmasına kadar gelmiş ama dereceye girememiş, fakat gösterdiği performansı ile ödüle lâyık görülen topluluğa verilen ödüldür.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülmesi halinde Teşvik ödülü birden fazla topluluğa verilebilir.

8. Mizansen Ödülü : Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; sunduğu oyunlardan bir veya birkaçını sahnede mizansenle en iyi şekilde anlatan topluluğa verilen ödüldür.

9. Millî Eğitim Vakfı Özel Ödülü : yarışmada, üçüncüden sonra puanı en yüksek olan topluluğa Millî Eğitim Vakfı tarafından verilen ödüldür.

10. Final Özel Ödülü : Yarışmada, dördüncüden sonra, puanı en yüksek olan topluluğa; yarışmanın yapıldığı ilin valiliği tarafından verilen ödüldür.

11. Davranış Ödülü : Faaliyet süresince organizasyon kurullarına en çok uyan, nezaketi ile örnek olan topluluğa verilen ödüldür. Bu topluluk, Bakanlık Temsilcisi ve düzenleme kurulu tarafından belirlenir.

12. Halk Ödülü : yarışmada izleyiciler tarafından çok beğenilen topluluğa verilen ödüldür.

Giysi Özel Ödülü, Müzik Özel Ödülü, Sunu Özel Ödülü, Mizansen Özel Ödülü, Teşvik Ödülü, Davranış Ödülü ve Halk Ödülü : Yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik ödüllerine hak kazanan toplulukların dışında kalan topluluklar arasında yapılan değerlendirme sonucuna göre belirlenir.

Derleme ve Araştırma Ödülü : Örgün ve Yaygın eğitim kurumları arasında halk oyunları yarışmasına katılan oyun topluluklarının hazırlamış oldukları derleme ve araştırmalardan, derece alanlara Bakanlıkça verilen ödüllerdir.

İlçe veya il yarışmasında dereceye giremeyen oyun toplulukları da, derleme ve araştırma verebilirler. Topluluklar, sundukları oyun yöresine bağlı kalmaksızın istediği bir yörenin halk oyunları ile ilgili derleme ve araştırmasını yapabilirler.

e) Yurt İçi ve Yurt Dışı Yarışma, Şenlik ve Festivallere Katılma Ödülü : Bakanlığa gelecek tekliflere göre; final yarışmalarında derece alan oyun toplulukları, Bakanlığın bütçe imkanları çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışı yarışma, şenlik ve festivallere gönderilerek ödüllendirilir. Bakanlıkça düzenlenen halk oyunları il, grup ve final yarışmalarına katılan diğer topluluklara, ise, yurt içi ve yurt dışında yapılan yarışma, şenlik ve festivallere kendi imkânları ile katılmak üzere izin verilir. Yarışmalara katılmayan veya denetimi yapılmayan oyun topluluklarına, yurt dışında yapılan yarışma, şenlik veya festivallere katılmak için çıkış izni verilmez.

Ödül Türleri, Ödül Verilecekler ve Ödül Verme Esasları

Madde 17- (Değişik: 28/12/1999-39 Bakanlık Onayı) Halk oyunları yarışmalarına katılan oyun topluluklarında, Bakanlık ve Daire Başkanlığınca verilecek yurt içi ve yurt dışı ödüller, “Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi” hükümlerine göre belirlenir.

Buna göre;

a) Grup yarışmasında dereceye giren oyun topluluklarının kurumlarına plaket ve başarı belgesi; dereceye giremeyen oyun topluluklarının kurumlarına ise yalnızca başarı belgesi verilir.

Grup yarışmasında dereceye giren ve giremeyen bütün oyun topluluklarının oyuncu ve eğiticilerine başarı belgesi; sorumlu yönetici, eğitici, oyuncu ve müzisyenlere de yarışmanın anısı olarak rozet, anahtarlık, kravat iğnesi vb. verilir.

b) Final Yarışmasında :

1. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülü almaya hak kazanan oyun topluluklarının kurumlarına kupa ve başarı belgesi, sorumlu yönetici, eğitici, oyuncu ve müzisyenlere de madalya,

2. Giysi, Müzik ve Sunu Özel Ödülü ile Mizansen, Teşvik, Davranış ve Halk Ödülü almaya hak kazanan oyun topluluklarının kurumlarına şilt ve başarı belgesi,

3. Milli Eğitim Vakfı Özel Ödül ile Final Özel Ödülü almaya hak kazanan oyun topluluklarının kurumlarına başarı belgesi,

4. Derleme ve Araştırma Ödülüne hak kazanan oyun topluluklarının kurumları ile Derleme ve Araştırmayı hazırlayan kişiye şilt ve başarı belgesi,

5. (Değişik: 28/12/1999-39 Bakanlık Onayı) Final yarışmasında, yukarıda belirtilen ödülleri almaya hak kazanan topluluklar dışında kalan oyun topluluklarına ise katılma ödülü olarak, kurumlarına plaket ve başarı belgesi verilir.

Ayrıca; final yarışmasına katılan bütün oyun topluluklarının oyuncu ve eğiticilerine başarı belgesi, sorumlu yönetici, eğitici, oyuncu ve mizansenlere de yarışmanın anısı olarak rozet, anahtarlık, kravat iğnesi, vb. verilir.

Disiplin Suçları ve Cezalar

Madde 18- Yurt içinde Daire Başkanlığınca plânlanan ve organize edilen her basamaktaki halk oyunları yarışmaları ile yurt içi ve yurt dışında yapılan halk oyunları konulu yarışma, şenlik, gösteri veya festivallerde görevlendirilen yönetici-idareci, eğitici, oyuncu, çalgıcı, korist, solist ve öğrencilere ilişkin olay ve fiillerden doğan disiplin suçları ile aynı faaliyetlerde görev yapan jüri üyesi ve diğer görevlilerin disiplin suçları ve bu suçlara uygulanacak disiplin cezaları, "Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Spor ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi" hükümlerine göre uygulanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurullar

Danışma Kurulu

Madde 19- Daire Başkanı, üniversitelerin halk oyunu veya halk bilimi konusunda öğretim yılın bölümlerinin görevlileri, Kültür Bakanlığı ve TRT alan uzmanları, saha derlemecisi; müzikologlar ile koreograflar arasında, Daire Başkanlığınca önerilen ve Makam Onayı ile uygun görülen kişilerden oluşur. Kurula seçilecek üyelerin, Bakanlıkça düzenlenen yarışmalara katılan topluluklarla hiçbir bağlantısının bulunmaması gerekir.

Danışma Kurulu Başkanı, Daire Başkanlığının bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Kurulun çalışmaları ile ilgili koordinasyon ilgili Daire Başkanı, sekreterya işlemlerini ise ilgili şube müdürü yapar.

Kurul, Daire Başkanının daveti üzerine toplanır. Başkanın bulunmadığı durumlarda, Daire Başkanı Kurul Başkanlığı görevini yürütür. Kurul, kararları oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği hâlinde, başkanın bulunduğu görüş kabul edilir.

Görevleri : Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Bütün illerimizde Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, halk oyunları faaliyetlerinin geliştirilmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması için ileri sürülen düşünceleri, verilen raporları incelemek, değerlendirmek ve sonuçlarından yararlanarak bu konuda proje ve programlar yaparak uygulanması için Daire Başkanlığına sunmak.

b) Bakanlığın düzenleneceği yarışmalarda danışmanlık görevi yapmak,

c) Yarışmalarda kullanılacak değerlendirme belgesinin hazırlanmasında önerilerde bulunmak,

d) Yarışmalarla ilgili itirazları incelemek ve sonuçlarını Daire Başkanlığına sunmak,

e) Aday jüri üyelerinin kriterlere uygunluğu konusunda belirlemeler yapmak,

f) Bakanlıkça düzenlenecek halk oyunları ile ilgili kursların ve diğer eğitim faaliyetlerinin müfredat programlarına en uygun olanları tespit ederek Daire Başkanlığına sunmak,

g) Kurs müfredat programına göre öğretim elemanlarının hazırladıkları ders konularını incelemek, müfredat programına en uygun olanları tespit ederek Daire Başkanlığına sunmak,

h) Bakanlıkça düzenlenecek kurslarda ders verecek öğretim elemanlarının belirlenmesinde önerilerde bulunmak,

ı) Yarışmaların hazırlık ve uygulama safhalarında karşılaşılan sorunlarla ilgili araştırma yaparak, çözümleri konusunda getirilen önerileri Daire Başkanlığına sunmak,

i) Halk oyunlarının arşivlenmesi, kıyafetlerinin incelenmesi, oyun müziklerinin notaya alınması ve benzeri konularında projeler hazırlayıp Daire Başkanlığına sunmak,

j) Halk oyunları toplulukları, oyun eğitmenleri veya jüri üyeleri tarafından hazırlanarak Bakanlığa gönderilen; derleme, araştırma, bildiri, makale veya kitaplar ile ödüllü yarışmalardaki eserleri inceleyerek sonuçlandırmak ve sonuçları niteliklerine göre bir rapor haline getirerek Daire Başkanlığına sunmak,

k) Halk oyunları ile ilgili çeşitli konularda sempozyum, seminer, kongre, panel, açık oturum ve benzeri bilimsel faaliyetlerin düzenlenmesinde yardımcı olmak,

l) Bakanlıkça, konu ile ilgili olarak verilen ulusal ve uluslararası görevleri yapmak,

Düzenleme Kurulları

Madde 20- (Değişik: 28/12/1999-39 Bakanlık Onayı) Düzenleme Kurulları şunlardır:

a) İlçe/İl Düzenleme Kurulu

İlçelerde kaymakam veya temsilcisinin başkanlığında, ilçe millî eğitim müdürü veya müdür yardımcısı, illerde ise vali veya vali yardımcısının başkanlığında, il millî eğitim müdürü veya müdür yardımcısı ile o ilde bulunan jüri üyelerinin arasından jüri üyelerinin oylaması ile seçilen, “A” veya “B” kategorisi jüri üyelik belgesine sahip kişiler olmak üzere; ilçelerde toplam en az 4, en çok 7 kişiden, illerde en az 5, en çok 7 kişiden oluşur. İlçe/İl düzenleme kurulları bir öğretim yılı süresince görevlerini sürdürürler.

Şayet ilçede ve ilde; “A” , “B” veya “C” kategorisi jüri üyelik belgesine sahip kişiler yoksa, çevre illerden bu kategorilerdeki jüri üyelerinden faydalanılır.

İlçe ve il düzenleme kurulunda görev alan jüri üyelerinin, Bakanlıkça düzenlenen yarımalara katılan topluluklarla hiç bir bağlantısının bulunmaması gerekir. Ayrıca; ilçe ve il düzenleme kurulunda görev alan bir jüri üyesi, ilçesinde ve ilinde yapılacak yarışmada jüri üyeliği görevi yapamaz.

Görevleri :

1) İlçede/ilde öğretim yılı boyunca yapılacak halk oyunları faaliyetleri ve yarışmalarla ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak ve Bakanlığa gönderilmek üzere; ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğüne, ilde ise il millî eğitim müdürlüğüne teslim etmek,

2) İlçe/il düzenleme kurulları olarak kendi aralarındaki koordineyi sağlamak ve çalışmaları yönlendirmek,

3) Çalışma programlarının kesintisiz uygulanması için öğretim yılı boyunca periyodik aralıklarla toplantı yapmak,

4) Yarışmaya katılacak toplulukların sorumlu yöneticileri ve eğiticileri ile toplantı yaparak, Yarışma Yönergesi'ni açıklamak ve Yönergede belirtilen hususlara uyulmasını sağlamak,

5) İlçe/İl yarışmasını değerlendirecek jüri üyelerini belirlemek,

6) İlçe/İl yarışmasının gerektirdiği ödüller, sahneyi, ses düzenini ve benzeri hazırlıkları tamamlamak,

7) İlçe/İl yarışmasına yapılacak itirazları inceleyerek sonuçlandırmak,

8) İlçe/İl yarışmasında meydana gelen disiplin ile ilgili hususları, “Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar İle İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi”ne uygun olarak İl Disiplin Kurulu'na sevketmek,

9) İlçe yarışmalarında, ilçe yarışması sonuçlarını ve il yarışmasına katılmaya hak kazanan oyun topluluklarını; il yarışmasında ise il yarışma sonuçlarını ve grup yarışmasına katılmaya hak kazanan oyun topluluklarını; her yıl ekteki “Halk Oyunları İlçe/İl Yarışması Sonuç Bildirme Formu” ve “Halk Oyunları İlçe/İl Yarışma Tutanağı”na uygun şekilde tanzim ederek, ilçe yarışmalarında ilçe millî eğitim müdürlüğüne, il yarışmalarında ise il millî eğitim müdürlüğüne teslim etmek,

10) Yarışmada görev yapan jüri üyeleri hakkında değerlendirme raporlarını düzenleyerek, Bakanlığa gönderilmek üzere; ilçe yarışmalarında ilçe millî eğitim müdürlüğüne, il yarışmalarında ise il millî eğitim müdürlüğüne teslim etmek.

Jüri

Madde 21- Jüri üyelerinden oluşan kuruldur. Bu Kurul; il, grup ve final yarışmaları jüri üyesi olmak üzere sınıflandırılır.

Daire Başkanlığınca düzenlenen halk oyunları yarışmalarında görev yapacak jüri üyeleri ile ilgili “Jüri Üyesi Yetiştirme Kursları”, Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliği esasları doğrultusunda, Daire Başkanlığınca düzenlenir.

a) İl Jürisi: İl düzenleme kurulu tarafından seçilen en az 5 üyeden oluşan kuruldur.

b) Grup ve Final Jürisi : Daire Başkanlığınca seçilen ve Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görülen, en az 5 üyeden oluşan kuruldur.

İl, grup ve final jürisi oluşturulurken, Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri üyeleri yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Belgesiz kişiler jüri üyesi olarak görevlendirilemez.

İl, grup ve final yarışmalarında görev alacak jüri üyelerinin, Bakanlıkça düzenlenen yaraşmalara katılan topluluklara oyun eğitmeni olarak hiç bir bağlantısının bulunmaması gerekir. Jüri üyeleri bu durumu, yarışmalardan önce; ilçe yarışmalarında ilçe düzenleme kuruluna, il yarışmalarında il düzenleme kuruluna, grup ve final yarışmalarında ise Bakanlığa bir dilekçe ile bildirmek zorundadırlar.

Grup ve final yarışmalarına herhangi bir nedenle katılamayan jüri üyesi olduğu takdirde; o ilde bulunan sırasıyla “A”, “B” veya “C” kategorisi jüri üyelik belgesine sahip kişiler, Bakanlık temsilcisi tarafından görevlendirilir.

İl, grup ve final jürileri; yarışmalardan bir gün önce ve yarışmadan sonra toplanır. Yarışmadan önce yapılan toplantıda, yarışma yönergesi ve değerlendirme belgesi gözden geçirilir. Yarışmadan sonraki toplantıda ise, yarışma ile ilgili genel bir değerlendirme yapılır.

İl, grup ve final jürisinin görevleri :

1) Yarışmaya katılan toplulukların değerlendirilmesini yapmak, sonuçlarını tutunakla birlikte düzenleme kuruluna vermek,

2) Yarışma Yönergesi, Jüri Üyeliği Yönetmeliği ve değerlendirme belgesini bilmek ve belirtilen hususlara uymak,

3) Yarışma sonunda; puan yazma cetveli, yarışma sonuç formu ve benzeri belgeleri imzalamak,

4) Yarışmada kırdığı puanların gerekçesini, sorulması hâlinde topluluk sorumlu yöneticisine açıklamak.

İlçe ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 22- (Değişik: 28/12/1999-39 Bakanlık Onayı) Millî Eğitim Müdürlükleri; ilçe, il grup ve final yarışmalarında, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.

a) İlçe ve İl Yarışmaları İle İlgili Olarak;

1- Yönergenin 21 inci maddesinin (a) bendinde belirtildiği şekilde, ilçe/il düzenleme kurulunu oluşturarak göreve başlamasını sağlamak,

2- Gençlik ve Spor İlçe/İl müdürlüğü ile koordine sağlayarak; yarışmanın yerini, gününü ve saatini tespit edip, ilçede/ilde bulunan bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarına, yarışmaya katılabilmeleri için gerekli duyuruları yapmak,

3- İlçede/İlde bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yarışmaya katılımlarını artırabilmek için gerekli tedbirleri almak,

4- Yarışmadan bir gün önce, topluluklara yarışma yerinde prova imkânı sağlamak,

5- Yarışmanın yapılacağı yerde gerekli güvenlik tedbirlerini sağlamak,

6- (Değişik: 28/12/1999-39 s. Bakanlık Onayı) Yarışma için gerekli olan; en az 6 mikrofonlu ses düzenini, sahneyi, ödülleri ve benzeri hususları hazırlamak,

7- Yarışmada görev yapacak jüri üyeleri ve diğer görevliler için gerekli olan; yeterli sayıda masa, masa örtüleri, sandalye, Türk bayrağı, kronometre, ilk yardım malzemeleri, sunucu, değerlendirme belgelerini toplayacak bir veya iki kişi, toplulukları yarışma sınasına göre çıkaracak bir veya iki görevli, doktor ve benzeri görevliler ile malzemeleri temin etmek,

8- a) İlçe Yarışmalarında; ilçe yarışması sonuçlarını her yıl, ekteki “Halk Oyunları İlçe Yarışması Sonuç Bildirme Formu” ve “Halk Oyunları İlçe Yarışma Tutanağı” ile birlikte, Daire Başkanlığına gönderilmek üzere il millî eğitim müdürlüğüne göndermek,

b) İl Yarışmalarında; il yarışması sonuçları ile ilgili ekteki “Halk Oyunları İl Yarışması Sonuç Bildirme Formu” ve “Halk Oyunları İl Yarışması Tutanağı”nı ve ayrıca (a) şıkkında belirtilen bütün ilçe yarışmaları ile ilgili form ve tutanakları Daire Başkanlığına göndermek,

9- İlçe/il yarışmasında, il dışında görevlendirilecek jüri üyelerinin harcırah ve tazminatlarının, Bakanlıkça gönderilen genelgelerde belirtildiği şekilde ödenmesini sağlamak,

10- Yarışma için yapılacak masrafları karşılamak üzere, yarışmaya girişte seyircilerden makbuz karşılığı; ilçelerde Kaymakamlıklarca belirlenecek, illerde ise Valilikçe belirlenecek bir ücret alınmasını sağlamak,

11- Yarışma ile ilgili diğer tedbirleri almak.

b) Grup ve Final Yarışmaları İle İlgili Olarak

1- Yönergesinin 20 nci maddesinin (b) bendinde belirtildiği şekilde, grup ve final yarışmaları düzenleme kurulunu oluşturarak göreve başlamasını sağlamak,

2- Yarışmadan bir gün önce, yarışmaya katılacak toplulukların sorumlu yöneticileri ve eğiticileri ile ilde yapılacak teknik toplantı için yer temin etmek,

3- Yarışmadan bir gün önce, topluluklara yarışma yerinde prova imkânı sağlamak,

4- İklim şartları uygun olduğu takdirde; yarışma günü yarışma saatinden önce, Atatürk Anıtı'na çelenk koyma ve halk oyunu toplulukları için uzun olmayan festival yürüyüşü düzenlemek,

5- Toplulukların yarışmaları izleyebilmeleri için, yarışma yerinde belli bir bölümün topluluklara tahsis edilmesini sağlamak,

6- Yarışmanın yapılacağı yerde ve festival yürüyüşünde, gerekli güvenlik tedbirlerini sağlamak,

7- Yarışma için gerekli olan; en az 12 mikrofonlu ses düzeni ile yeterli teknik donanımda ışık düzenini, sahneyi ve benzeri hususları hazırlamak,

8- Festival yürüyüşünden kısa bölümler ile yarışmanın tamamının videoya alınmasını sağlamak ve bu video kasetinin bir kopyasını, Bakanlık arşivine konulmak üzere, en kısa sürede Daire Başkanlığına göndermek,

9- Yarışmanın açılış ve kapanış seremonilerinde il imkânlarında bando görevlendirmek,

10- Yarışmada görev yapacak jüri üyeleri ve diğer görevliler için gerekli olan; 9 adet küçük masa, masa örtüleri, 10 adet sandalye, Türk Bayrağı, kronometre, ilk yardım malzemeleri, sunucu, değerlendirme belgelerini toplayacak bir veya iki kişi, toplulukları yarışma sırasına göre çıkaracak bir veya iki görevli, doktor ve benzeri görevliler ile malzemeleri temin etmek,

11- Yarışmaya katılacak topluluk elemanları ile Bakanlıkça görevlendirilecek jüri üyeleri ve diğer görevlilere, iaşe ve ibatelerini kendileri karşılamak kaydıyla, il imkânlarına göre yer temin etmek,

12- Yarışma için yapılacak masrafları karşılamak üzere, yarışmaya girişte seyircilerden makbuz karşılığı, Valilikçe belirlenecek bir ücret alınmasını sağlamak,

13- Yarışma ile ilgili diğer tedbirleri almak.

Halk Oyunları ilçe, il, grup ve final yarışmaları ile ilgili olarak, millî eğitim müdürlüklerinin yapacağı görevler yukarıda detaylı olarak belirtilmektedir. millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, bu hususların yerine getirilmesinden Bakanlığa karşı doğrudan sorumludur.

Ödemeler

Madde 23- İlçe ve il yarışmasına katılan oyun topluluklarına, Bakanlıkça herhangi bir ödeme yapılmaz. Grup ve final yarışmalarına katılan oyun topluluklarındaki oyuncu, müzisyen, sorumlu yönetici ve eğitici için her yıl Bakanlıkça belirlenecek belli sayıda kişilere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde Bakanlıkça ödeme yapılır. Ancak; disiplin suçu teşkil eden davranışlarda bulunan oyun topluluklarına, hiç bir ödeme yapılmaz.

Jüri üyelerinin tazminatları, personelin ücretleri ile Bakanlık temsilcisi, görevlisi, mutemet, vb. yolluk ve yevmiyeleri Bakanlık Makamı onayında belirtilen esaslar dahilinde yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 24- Diğer Bakanlıklara bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları bu Yönerge hükümleri çerçevesinde Bakanlıkça düzenlenen halk oyunları yarışmalarına katılabilirler. Ayrıca; Bakanlık dışındaki resmî ve özel kurum ve kuruluşlar istedikleri takdirde, düzenleyecekleri halk oyunları yarışmalarında bu Yönerge hükümlerini uygulayabilir ve Bakanlıkla iş birliği yapabilirler.

Madde 25- Bakanlıkça düzenlenen yarışmalarda, Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanan halk oyunları ile ilgili genelgeler geçerlidir.

Madde 26- Bu Yönergede belirtilen hususlara her basamak yarışmasında uyulması zorunludur. Yönergede belirtilen hususların dışında hiç bir değişik uygulama yapılamaz. Yönergede belirtilmeyen yada boşluk bulunan hususlarda ve Yönergedeki değişikliklerde, Daire Başkanlığı kara vermeye yetkilidir. Karar verirken Danışma Kurulunun önerileri de gerektiğinde alınır. Verilen karar Makam Onayından sonra yürürlüğe girer.

Madde 27- Bakanlıkça düzenlenen yarışmalar için bundan önce yürürlükte bulunan “Halk Oyunları Yarışma Esasları” , bu Yönerge ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 28- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 29- Bu Yönerge hükümlerini Okuliçi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dairesi Başkanı yürütür.

 

EKLER

 

 

________________________________________