MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM KAMPLARI YÖNERGESİ

 

Bakanlık Makam Onayı : 14/02/2001 / 45

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı İlköğretim ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilerin; T.C. Millî Eğitiminin Genel Amaçları doğrultusunda Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı olarak yetişmelerini sağlamak, millî ruh ve birlikte yaşama duygusunu aşılamak, karşılıklı saygı, sevgi, dayanışma, hoşgörü ve güven içerisinde olabilecekleri bir ortamda yeni arkadaşlıklar edinerek yaşayabilme ve çalışma alışkanlıklarını kazanmalarına yardımcı olmak, sosyal, kültürel sportif etkinlikler yoluyla zihinsel, fiziksel ve psikolojik yönden gelişmelerine katkıda bulunmak, ülkesine ve milletine yararlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla açılacak olan Öğrenci Eğitim Kamplarının esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca açılan Mahallî ve Merkez Öğrenci Eğitim Kamplarının yönetimi, işletilmesi, kamplarda görev yapacak kişilerin Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü), Eğitim Şefi, Eğitim Şef Yardımcısı, Lider, Grup Başı, kadrolu ve geçici görevlilerin) görev, yetki ve sorumlulukları ile kamplarda oluşturulacak komisyonları ve disiplin işlerine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki kanunun 25 inci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında 23/10/1997 tarihinde imzalanan protokole dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Daire Başkanlığı", Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor Ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

"Daire Başkanı", Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor Ve İzcilik Dairesi Başkanını,

"Merkez Danışma Kurulu", Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma kurulu yönergesi çerçevesinde görev yapan kurulu,

"Tesis", Bakanlığa bağlı, Spor ve İzcilik Okulunu,

"Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü)", Tesiste yapılacak tüm faaliyetlerden, görevlilerden ve işleyişlerden sorumlu kişiyi,

"Eğitim Şefi", Bir kamp döneminde eğitimden ve yönetimden sorumlu olan, planlayan ve yöneten kişiyi,

"Eğitim Şef Yardımcısı", Eğitim Şefine, yönetim ve eğitim işlerinde yardımcı sorumlu kişiyi,

"Lider", Öğrenci eğitim kamplarında görevlendirilen lider belgeli ve eğitimci kişiyi,

"Grup Başı", Lider yardımcısı olarak görevlendirilen kişiyi,

"Kampçı Öğrenci", T.C. İlköğretim ve orta öğretim okullarında eğitim ve öğretim gören kamptaki gençleri,

"Lider Belgesi", Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca açılan lider yetiştirme kursuna katılarak, kursu başarıyla tamamlamış, liderlik yapmaya hak kazanan kişilere verilen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Öğrenci Eğitim Kamplarının Açılış, Yönetim ve Personeli

Kampın Açılışı

Madde 5- Öğrenci Eğitim Kampları; Okulların tatilde bulunduğu dönemlerde Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca İlköğretim Kurumlarında ve Ortaöğretim Kurumlarında okuyan öğrenciler için karma (Kız-Erkek) olarak açılır.

Kampların Yönetimi

Madde 6- Öğrenci Eğitim Kamplarının idarî ve malî yönden yönetimi; Millî Eğitim Bakanlığınca mevcut yönetmelik, yönerge ve Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor Ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca verilecek talimatlara uygun olarak yapılır.

Öğrenci Eğitim Kamplarının Personeli

Madde 7- Kadrolu personeli;

a) Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü)

b) Tesis Şefi veya memuru

c) Satınalma Memuru

d) Ambar ve Depo Memuru

e) Büro Memuru

f) Teknisyenler

g) Şoförler

h) Hizmetli

i) Bekçi

j) Bahçıvan

k) Kaloriferci

l) Diğer görevliler

 

Madde 8- Geçici personel;

a) Doktor

b) Hemşire

c) Aşçı

d) Aşçı yardımcıları

e) Bulaşıkçı

f) İşçi

Madde 9- Eğitim personeli;

a) Eğitim Şefi

b) Eğitim Şefi Yardımcısı

c) Lider

d) Grup Başı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Eğitim Kamplarında Görevlendirileceklerin

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Okul Müdürü (Tesis Müdürü – Kamp Müdürü)

Madde 10- Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü); sabit tesisler için Millî Eğitim Bakanlığınca atanır veya görevlendirilir.

Görevleri

1) Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) kampın amaçlarına uygun bir biçimde kurulmasından, planlanmasından, yönetilmesinden ve değerlendirilmesinden birinci derece sorumludur.

2) Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü), kamptaki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm görevlilerin amiridir. Bunların görevlerini, kanun, yönetmelik, yönerge ve genelgeler ışığında Bakanlıkça verilecek emir ve direktiflere göre yerine getirilip-getirilmediğini denetler. Görevliler arasında ahenkli bir işbirliği ve koordinasyon kurulmasını sağlar. Gerekirse, kamp devreleri içersinde Bakanlıkça görevlendirilen eğitim kadrosu dışındaki kadrolu kendi personeli hakkında görev değişikliği için Bakanlığa teklifte bulunur.

3) Kampın tahakkuk ve ayniyat işlerini, bu konudaki ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, genelge ve emirler çerçevesinde yürütülür.

4) Tesisin gerekli bakım, onarım ve eksikliklerini tamamlayarak faaliyete hazırlar, eğitim ve yönetim konusundaki eksikliklerle ilgili İl Millî Eğitim Müdürlüklerine ve Daire Başkanlığına bilgi verir.

5) Kampın açılmasından önce, Daire Başkanlığı yetkilileri ile işbirliği yaparak, gerekli bilgi ve belgeleri temin eder.

6) Kampın eğitim, öğretim ve yönetim çalışmaları ile ilgili yönergede belirtilen işlerin hangilerinin kimler tarafından yapılacağını tespit eder ve ilgililere duyurur.

7) Daire Başkanlığınca planlanan ve organize edilen kamp faaliyetleri dışında kalan boş zamanlarda, kendilerine verilen yetki ve sorumluluklar doğrultusunda; O yörede eğitim gören öğrenciler için, kamp açabilme ve bu konuda gerekli olabilecek tüm hazırlıkları yapabilme konusunda, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne öneriler sunar ve bu konuda ilden gelen talimatları yerine getirerek Daire Başkanlığına bilgi verir.

8) Kampta daha etkin ve verimli çalışma ortamı yaratabilmek için, çevre ile yakın bir ilişki kurarak mahallinde mülki amirin yardım ve yakın desteğini sağlar.

9) Kamplar iç hizmet talimatını Eğitim Şefleri ile birlikte kampın ilk günü görevlilere duyurmak ve görülebilecek bir yere asılmasını sağlamak.

10) Deniz ve çevre emniyeti için gerekli tüm tedbirleri kamp başlamadan önce almak ve denetlemekle sorumludur.

11) Kamp doktoru ve sağlık personelinin görevlendirilmelerini, en iyi bir şekilde hizmet vermelerini sağlar.

12) Gerekli ilk yardım ve güvenlik önlemlerini almak, bu konudaki nöbet çizelgelerinin hazırlanmalarını sağlar.

13) Kamptaki tüm görevlilerin eğitim, öğretim ve yönetim sorumluluklarını etkin bir biçimde yerine getirmelerini sağlayan tedbirleri alır.

14) Eğitsel ve kültürel çalışmalarla ilgili değerlendirme raporunu, kamp devresi hakkındaki görüş ve önerileri ile kampta yapılan mahalli harcamalara ilişkin bilgileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalı ile Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlar.

15) Her kamp devresine ait istatistiksel bilgilerin, kamp sonu raporlarının düzenli olarak tutulmasını sağlar, fotoğraflar, video kasetleri vb. dokümanları içeren arşivleme hizmetlerini yerine getirerek ilgili kamplar şubesine bir örneğini gönderir.

Eğitim Şefi

Madde 11- Kamplarda en az 7 (yedi) yıl ve en az yılda 2 (iki) devre liderlik yapmış, Eğitim Şef Yardımcılığına teklif edilmiş olmak kaydıyla , en az 3 (üç) yıl üst üste 3 (üç) ayrı kamp ve 3 (üç) ayrı Eğitim Şefinden üstün sicil alan, Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek olan kurs ve seminerlere devamlılık gösteren, başarılı, işini iyi yapabilen sorumluluk sahibi, kampçılığı seven ve yönetme niteliğine sahip öğretmenler arasından Daire Başkanlığınca Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) ve Eğitim Şeflerinden oluşturulacak bir komisyon tarafından seçilir.

Madde 12- Eğitim Şefleri; kamp eğitim ve yönetimi konusunda deneyimli, gençlik psikolojisinden anlayan, kampçılığı seven, başarılı, liderlik yapmış, yönetme bilgi ve becerilerini kazanmış rehber kişilerdir. T.C. Millî Eğitiminin Amaç ve Temel İlkeleri doğrultusunda kamptaki eğitim ve öğretimden sorumlu olan, lider, grup başı ile kampçı öğrencileri sevk ve idare eden kişilerdir.

Madde 13- Eğitim Şefleri kamplara Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor Ve İzcilik Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilir. Eğitim Şefi ve Eğitim Şef Yardımcılığı görevine atananlar lider olarak görev yapamazlar.

Görevleri

1) Kampın eğitim ve yönetimini kampın amaçları doğrultusunda planlayıp yürütülmesini sağlar.

2) Kampın açılışında Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) ile beraber kampta görev alan Eğitim Şef Yardımcısı, Liderler ve Grup Başları ile bir toplantı yaparak programa uygun eğitim ve öğretim uygulama planları hazırlar. Liderler arasında kamp faaliyetlerinin dağılımı yapar.

3) Komisyonların ve kurulların kurulup işletilmesini, kamp gruplarının oluşturulmasını, ödül ve disiplin işlemleri ile yarışma sonuçlarının değerlendirilmesini, toplantı vb. benzeri faaliyetlerin her türlü organizasyonların düzenlenip yürütülmesini sağlayarak gerekli tedbirleri alır.

4) Gerekli hazırlıkları yapabilmek için görevlendirildikleri tesiste, kamp devresinden en az 2 (iki) gün önce bulunur.

5) Liderlerin nöbet çizelgelerini yapar ve hizmetlerini kontrol eder.

6) Eğitim Şef Yardımcısı, Lider ve Grup başlarının tesis dışı izin durumlarında Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) ile beraber sorumludur.

7) Kampların amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ile ilgili olarak diğer görevleri yerine getirir.

8) Eğitim Şef Yardımcısı, Lider ve Grup başları hakkında kamp sonunda gerekli raporu Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) ile birlikte düzenler.

9) Bütün bu görevlerini yaparken Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) ile koordineyi sağlar.

Eğitim Şef Yardımcısı

Madde 14- Eğitim Şef Yardımcısı; Kamplarda en az 7 (yedi) yıl ve yılda en az 2 (iki) devre görev yapan ve başarılı sicil almış olan Liderler arasından Daire Başkanlığının uygun görüşü ile seçilir ve görevlendirilir. Eğitim Şefinin tüm idari eğitim görevlerinde yardımcısıdır.

Lider

Madde 15- Daha önceki yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığınca açılan Gençlik Lideri Yetiştirme Kurslarına katılmış ve Liderlik Sertifikası olanlar, Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca açılan Lider Yetiştirme Kurslarını bitirmiş, T.C. Millî Eğitiminin amaçları ve İlkeleri doğrultusunda kendisine eğitim şefi tarafından verilen görev ve sorumlulukları istek ve başarı ile uygulayan, konusunda uzman niteliğinde bilgi ve beceri sahibi, yaratıcı, sabırlı, hoşgörülü, iyi niyetli, enerjik, ülkesini ve insanları seven önder kişilerdir.

Liderler, Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca görevlendirilirler.

a) Liderlerin Genel Görevleri

1) Kampta görevli oldukları süre içerisinde branşlarıyla ilgili faaliyetlerin ana hatlarını tesbit etmek ve kampın ilk günü yapılan toplantıda bulunanlara sunmak üzere kamp devresinden 1 gün önce tesiste hazır olmak.

2) İyi derecede yüzme bilmek ve su sporu etkinliklerine aktif olarak katılmak.

3) Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü)ve eğitim şefinin bir kamp devresi için verdiği görevlerle ilgili dönem faaliyet raporunu hazırlayıp en kısa zamanda eğitim şefine vermek.

4) Kampta kendilerine birey, grup yada kurul olarak verilen görevleri eğitim amaçlarına uygun gerçekleştirmek.

5) Kamp süresince kendi branşları dahilinde, uzmanlık (su sporları, resim, müzik, halk oyunu, satranç vb.) hizmetlerini yürütmek, gece ve gündüz nöbet hizmetleri yapmak.

6) Diğer liderler ve yönetim görevlileri ile sıkı işbirliğinde bulunmak.

7) Kılık-kıyafeti ve davranışlarıyla örnek olmak zorundadır.

b) Gruptaki Görevleri

1) Grubundaki öğrencilerin ailevi ve toplumsal durumlarını incelemek, buna göre her genci beden, zihin ve ruhsal yönden öğrenmeye, tanımaya çalışmak.

2) Kendi grubunu, kamp programına ve günlük vakit çizelgesine göre hazırlamak, yönetmek.

3) Grubu ile başka gruplar arasında iyi ilişkiler kurulmasına, işbirliği sağlanmasına önem vermek ve tüm kampın kaynaşmasını sağlamak.

4) Kampçı Öğrencilerin Türk örf, adet ve ahlak değerlerine uygun davranışları alışkanlık haline getirmelerini sağlamak. Gençlere bu yönde örnek olmak.

5) Grup içinde özel yeteneği olan kampçı öğrencileri bulup, kamp yönetimine tanıtmak ve onları özel yeteneklerine göre çalışmalara sevk etmek, idaresi güç ve disiplini bozan gençlerle yakından ilgilenmek, onların kamp hayatına daha iyi bir şekilde uymalarını sağlayacak tedbirleri almak, rehberlik etmek.

6) Kampa yeni katılan öğrencilerin kamp düzenine alışmalarına yardımcı olmak.

7) Gruptaki Kampçı Öğrencilerin giyinme, temizlik, beslenme, barınma, çalışma ve eğlenme hususlarında temiz, düzenli ve iyi davranışlı olmalarını sağlamak.

8) Grubundaki öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgilenmek, hastalık zamanında kamp doktoruna sevk etmek, Okul Müdürüne (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) bilgi vermek, gruptaki diğer gençlerin hasta arkadaşlarıyla ilgilenmesini sağlamak.

9) Grup için aldığı eşya ve demirbaşların bakımından ve korumasından sorumlu olmak.

10) Grubundaki öğrencilerin istek ve ihtiyaçları için ilk başvurulacak kimse olmak.

11) Grubuna verilecek nöbet ve diğer görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamak.

12) Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) ve Eğitim Şefi Başkanlığında yapılacak günlük değerlendirme toplantısına katılmak.

13) Nöbetçi Lidere yardımcı olmak.

c) Nöbet Görevi

1) Liderler kamp idarecisince düzenlen nöbet çizelgesindeki sıraya göre nöbet tutarlar. Nöbetçi liderlerin sayısı ihtiyaca göre eğitim şefi tarafından belirlenir. Kampta birden fazla lider nöbet tutuyorsa eğitim şefi bunlar arasında iş bölümü yapar.

2) Liderler nöbet görevi başladığı andan bittiği saate kadar kamptan ayrılmaz.

3) Günlük zaman çizelgesini uygular.

4) Kampın genel temizliği, disiplin işleri, düzeni ile yakından ilgilenerek nöbetçi gençlerin çalışmalarını düzenlemek, nöbetçileri işlerinde kovuşturup denetlemek, gözüken aksaklıkları önleyici tedbirleri almak ve işlerinde kusurlu görünenleri Kamp Eğitim Şefine bildirmek.

5) Gece bekçilerini ve nöbetçileri kontrol ederek gerekli talimatları verir.

6) Günlük yoklama sonucunu Eğitim Şefine verir.

7) Nöbet sonunda nöbet defterini imzalar.

8) Nöbet ile ilgili nöbet malzemesini (fener, nöbet defteri, kullanılacak spor araç ve gereçlerini vb.) yeni nöbetçiye devreder.

Grup Başı

Madde 16- Grup Başı, Kamplarda yetenekli Üniversite öğrencileri arasından Daire Başkanlığınca ihtiyaç duyulduğunda uygun görülenler arasından görevlendirilir, lider yardımcısıdır.

Görev ve sorumlulukları

1) Kamp devresi başlamadan 1 (bir) gün önce görev yerinde hazır olur,

2) Kamp yönetimi ve Lider tarafından verilen her türlü görevde lidere yardımcı olur. Tüm bu görevleri yerine getirirken sorumlu olduğu lideri ile koordinasyon içinde çalışır.

3) Görev verilmedikçe bağımsız karar veremez.

Kampçı Öğrenci

Madde 17-

a) Okullarda, başarılı, saygılı, dürüst, öğretmenleri ve arkadaşları arasında sevilen, sayılan, örnek olabilen.

b) Yeni katıldığı ortamda uyum içinde yaşamayı düşünebilen ve kendine yetebilen.

c) Yanındaki ve çevresindeki kişilerle dostça anlaşıp geçinebilen.

d) Hayal ettiği ortam içinde olmayı bekleyen değil, bulunduğu ortamla yetinip, mutlu olabilen, ortamı daha iyi bir hale getirebilmek için çaba gösteren.

e) Kendine devamlı hizmet edilmesini beklemeyip kendisi ve başkaları için çalışmayı düşünebilen.

f) Çevresini, doğayı koruyan, güzelleştirmeye çalışan ve bunu yapmayı gerçekleştiren.

g) Ülkemiz ve insan sevgisini hiçbir zaman yüreğinden eksik etmeyen kişidir.

Öğrenci Eğitim Kamplarından Yararlanacaklar

Madde 18- Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca açılan öğrenci eğitim kamplarından;

a) İlköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan kız ve erkek öğrenciler, (ilköğretim kurumlarından kampa katılacak öğrencilerin, 10-15 yaş grubunda; ortaöğretim kurumlarından kampa katılacak öğrencilerin 15-18 yaş grubunda olmaları gerekir.)

b) İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında Türkiye genelinde dereceye girmiş sporcu öğrencileri ve okul takımları,

c) Daire Başkanlığınca düzenlenen sosyal-kültürel faaliyet organizasyonlarına katılan öğrenciler (Halk Oyunları, Halk Müziği, Satranç, v.b.)

d) Anadolu Liseleri ve özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler (Yabancı dil eğitimi ve gelişimi için) yararlanır.

Kampa Katılacak Öğrencilerin Seçimi

Madde 19- Kampçı Öğrencilerin Seçimi.

a) Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca kontenjanlar illere bildirilir.

b) İl Millî Eğitim Müdürlükleri, İl'deki okullara kontenjan dağılımını yapar.

c) Okul Müdürü tarafından görevlendirilen bir Müdür yardımcısı Başkanlığında, Rehberlik servisini temsilen bir öğretmen (yoksa temsilen bir öğretmen), spor kolunu temsilen bir beden eğitimi öğretmeni ve diğer sosyal faaliyetler kolunu temsilen bir öğretmenden oluşan dört kişilik bir komisyon tarafından yapılır. Bu öğrencilerin listesi İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bir yazı ile bildirilir.

d) İl Danışma Kurulu tarafından seçimi yapılan bu öğrencilerin durumları Yönergenin 17 nci ve 18 inci maddelerinde belirlenen esas ve usullere göre yeniden değerlendirilerek katılmalarına karar verilir.

e) Kampa katılan öğrenciler, gidiş-dönüş yol ücretlerini kendileri karşılayacaklar; barınma ve beslenme giderleri için talep edilecek olan "Katkı Payı" ise OBESİD'ca her yıl günün koşullarına uygun olarak tespit edilerek illere duyurulur. Katkı payı kampçı öğrenci tarafından Bakanlıkça belirlenen banka hesap numarasına yatırılır. Tesisin bulunduğu ildeki İl Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü)her devre yatak kapasitesinin 1/3'ünü doldurmak zorundadır. Bakanlıkla işbirliği içerisinde kamp devresinin başlamasından 15 gün önce, doluluk oranına göre kampa öğrenci kayıt yetkisi Okul Müdürüne (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) aittir.

f) Tesis Seçimi öğrencinin isteğine bağlıdır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Eğitim Kamplarında Eğitim Faaliyetleri

Madde 20- Öğrenci Eğitim kamplarında; kampa katılan öğrencilerin ilgi ve istekleri ile kamp tesisinin imkanları dahilinde ilgi grupları oluşturulur. Çalışmalar ilgili lider ve grubu oluşturan öğrenciler tarafından yapılır.

Bu düşünce doğrultusunda öğrenci eğitim kamplarında yapılabilecek çalışmalar şunlardır:

A- Spor Faaliyetleri

1. Yüzme ve deniz Faaliyetleri:

2. Basketbol.

3. Voleybol.

4. Hentbol.

5. Futbol.

6. Badminton.

7. Atletizm.

8. Masa Tenisi.

9. Step Aerobik.

10. Okçuluk

11. Balıkçılık

12. Deniz Araçları Kullanma.

13. Sivil Savunma Uygulamaları (Doğal Afetlerden Korunma, Çadır Kurma vb.)

B- Uygulamalı Güzel Sanatlar

1. Resim.

2. Heykel.

3. Karikatür.

4. Müzik (Türk Halk ve Sanat müziği, Türk Hafif Müziği, Hafif Batı Müziği.)

5. Tiyatro.

6. Edebiyat (Şiir, Hikaye, Roman, Deneme)

7. Halk Oyunları-Dans-Bale.

8. El Sanatları

C- Koleksiyonculuk (Pul, Para, vb.)

D-  Doğal ve Tarihi Çevreyi Koruma, Öğrenme ve Gezi Faaliyetleri.

E- Eğitsel Faaliyetler (Konferans, Açık Oturum ve Panel)

F- Gösteri ve Kutlama Faaliyetleri, (Şenlik, Festivaller, Yarışmalar, Anma ve Törenler)

G- Fotoğrafçılık ve Gazetecilik.

H- Bilgisayar-İnternet.

I- Kampçı Öğrenci Duvar Gazetesi

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Eğitim Kamplarında Kurulacak Komisyonlar, Kurullar ve Görevleri

Madde 21- Öğrenci Eğitim Kamplarında aşağıda belirtilen kurullar ve komisyonlar kurulur.

A. Program Geliştirme Kurulu

Kurullar Eğitim Şefi Başkanlığında, her kamp devresinin başlamasından bir gün önce, tüm liderlerin katılımıyla oluşturulur. Kurullar kamp eğitim program taslağını hazırlar.

B. Program Hazırlama Kurulu

a) Kurul Eğitim Şefi Başkanlığında iki (2) liderden oluşur.

b) Program geliştirmeye ilişkin temel ve genel bilgileri belirler.

c) Gençlik kampı Programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar.

Komisyonlar

Kamp Eğitim Programını uygulamaya koyacak olan alt komisyonlar, "Program Hazırlama Kurulu"na bağlı olarak çalışırlar. Bu komisyonlar:

Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonu

Öğrenci Eğitim Kamplarında, Sosyal Kültürel Etkinlikleri organize etmek için kurulur. Eğitim şefi başkanlığında en az iki lider ve bir kampçı öğrenciden oluşur. Hazırlanan etkinlik programları eğitim şefi tarafından incelenir. Uygun görülürse kamp müdürünün onayına sunulur. Kamp müdürünün onayından sonra uygulamaya konulur, aksi takdirde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere iade edilir.

Tabela (Yemek Tespiti) Komisyonu

Günlük tabelanın kamp yöresinin imkanları ve tabela fiyatına göre en iyi şekilde çıkarılması için kurulur. Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) başkanlığında, eğitim şefi, kamp doktoru, bir lider, ambar memuru, aşçı ve bir kampçı öğrenciden oluşur. Tabela haftalık veya bir kamp dönemi için hazırlanır.

Gezi ve İnceleme Komisyonu

Kampa yakın bulunan tarihi ve turistik yerlerin gençler tarafından görülmesinin sağlanması için kurulur. Eğitim şefi başkanlığında en az iki liderden ve bir kampçı öğrenciden oluşur. Gezi yapılacak yer, komisyon tarafından incelenerek plan halinde kamp müdürüne verilir. Kamp müdürünün uygun görmesi halinde gezi plan hazırlanarak Mahalli Mülki Amirin onayına sunulur. Mülki Amirin (Vali veya Kaymakam) uygun görmesi halinde gezi yapılır. Gezi sonunda gezi komisyonu tarafından gezinin tüm ayrıntıları rapor halinde imza altına alınır.

Öğrenci Eğitim Kamplarında tesis çevresini tanımak ve ihtiyaçları gidermek için biri yakın çevre ve biri de uzak çevre olmak üzere iki gezi yapılır. Kampçı gencin geziye katılması zorunlu değildir.

Gezi Komisyonu en az 3 firmadan teklif alarak en uygun teklifi değerlendirir. Alınan ilk devrenin uygun teklifi bütün devreler için geçerlidir. Gezi arabaları C plakalı ve 3 yaşını aşmış olamaz.

Sportif etkinlikler Komisyonu

Kamp öğrencilerin yaş ve fiziksel özelliklerine uygun belirli programlar dahilinde spor etkinliklerine katılmalarını sağlamak için kurulur. Eğitim şefi başkanlığında en az 3 (üç) liderden ve bir kampçı öğrenciden oluşturulur. Komisyon, kampın alt yapı, saha, malzeme, araç ve gereç imkanlarına göre etkinlik türlerini belirler, çalışma programını hazırlar ve Okul Müdürünün (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) onayına sunar, uygun görülmesi durumunda program uygulanır.

Tören-Kutlama ve Anma Komisyonu

Kamp süresince önemli günlerin (Bayramlar, yörenin kuruluş günleri, festivaller, özel günler, şenlikler .) kutlanması amacıyla kurulur. Eğitim Şefi başkanlığında (iki) liderden ve bir kampçı öğrenciden oluşur, yapılacak programlara göre kampçıların organizasyona katılmalarını sağlar.

Katkı Komisyonu

Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü)Başkanlığında, Eğitim Şefi, Tesis Şefi veya Memuru , bir lider, aşçı ve bir kampçı öğrenciden oluşur.

Katkı Bedeli olarak alınan tutarlar,

a) Bakanlık katkı bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesine göre mal ve hizmet satın alımında kullanılır,

b) Öğrenci katkı payları Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının her yıl yayınlanan katkı ücreti yönergesinde belirtilen esaslar doğrultusunda hizmetin gerektirdiği eğitim giderleri ile mal ve hizmet satın alma giderlerinde kullanılır.

c) Öğrenci Eğitim Kamplarının her türlü alım-satım, onarım işlemleri 9/8/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

d) Öğrenci Eğitim Kampları Yönergesi Madde 7, 8 ve 9 da yer alan personel kampta görevli oldukları sürece tabelaya dahil edilerek ücretsiz yemek yerler.

e) Sarflarda Devlet harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde belgeler kullanılır ve yasa hüküm gereğince süresi içerisinde muhafaza edilir.

Muayene ve Kabul Komisyonu

Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü)Başkanlığında, Eğitim Şefi, Ambar ve Depo memuru, Doktor, bir lider, aşçı ve bir kampçı öğrenciden oluşur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Uygulanacak Olan Programlar

Madde 22- Öğrenci Eğitim Kamplarında okul müdürlüklerince (kamp müdürü) aşağıda belirtilen programlar, çizelgeler ve formlar kullanılır.

1. MEB Öğrenci Eğitim Kampları Başvuru Formu (Ek-1)

2. MEB Spor ve İzcilik Okulu Eğitim Kampı Programı (Ek-2)

3. Kamp Yaşam Yönergesi (Ek-3)

4. Kurulacak Komisyonlar, Kurullar Çizelgesi (Ek-4)

5. Öğrenci Eğitim Kampı Nöbet, Grup Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çizelgesi (Ek-5)

6. DönemFaaliyet Raporları (Ek-6)

7. Eğitim Şef Yardımcısı, Lider, Grup Başı Değerlendirme Formu, (Ek-7)

8. Kamp Sonu Raporu (Ek-8)

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Kamp Disiplin Kurulu Kuruluş, Görev ve Yetkileri

Madde 23- Kamplarda disiplin işlerine bakmakla yetkili kurullar;

a) Merkez Disiplin Kurulu

b) Kamp Disiplin kurulu

Merkez Disiplin Kurulu

Madde 24- Daire Başkanının başkanlığında, ilgili şube Müdürü, Merkez danışma Kurulu üyeleri bir okul müdürü (tesis müdürü), iki eğitim şefi ve iki lider olmak üzere 5 kişiden oluşan bir kuruldur. Bu kurul Daire Başkanının teklifi ve Makam Onayı ile öğretim yılı başında kurulur. Kurulun görev süresi 2 (iki) yıldır. Kurula ayrıca 2 (iki) yedek üye alınır.

Merkez Disiplin Kurulunun Görevleri

a) Açılan öğrenci eğitim kamplarında, kamp yönetimi ve idresi ile ilgili konuları,

b) Görevli Eğitim Şefi, Eğitim Şefi yardımcısı, Liderler ve Grup Başı ile ilgili konuları, görüşüp, görüş bildirmekle yetkilidir.

Kamp Disiplin Kurulu

Madde 25- Disiplin kurulu; Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü), Eğitim Şefi, birbay, bir bayan lider, grup lideri (disipline verilen öğrencinin lideri) ve bir temsilci kampçı öğrenci olmak üzere, (altı) kişiden oluşan her kamp devresi başında Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) tarafından oluşturulur. Kurul üyeleri suç teşkil edene bir fiil işlenmesi halinde (okul müdürü hariç) disiplin kurulundaki görevlilerden muaf tutulurlar.

Kamp Disiplin Kurulunun Görevleri

a) Kampa katılan tüm kampçı öğrencilerin durumları ile ilgili tüm konularda karar vermeye,

b) Eğitim Şefi, Eğitim Şefi Yardımcısı, Liderler ve Grup Başı ilgili disiplin konularını kovuşturmak üzere belge ve bilgileri merkez disiplin kuruluna sevk etmek,

c) 28 inci madde de (e, f, g) belirtilen esasların Eğitim Şefi, Eğitim Şefi Yardımcısı, Liderler ve Grup Başı tarafından işlenmesi halinde kişiyi idari tedbir olarak bu görevden el çektirmeye yetkilidir.

Disiplin Suçu Teşkil Eden Fiiller ve Cezalar

Uyarı

Madde 26- Uyarı cezası aşağıda belirtilen hallerde verilir.

Kampçı Öğrencilerden

1) Kamp talimatına ve eğitim programına uymayanlara,

2) Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü), Eğitim Şefi, Eğitim Şefi Yardımcısı, Liderler ve Grup Başı tarafından verilen görevleri zamanında yerine getirmeyenlere,

3) Kamp yöneticileri ve arkadaşları ile iyi geçinemeyen, yardımlaşma ve işbirliği içerisinde olmayanlara,

4) Sigara içenlere,

5) Kamp disiplinine ve ahlaki kurallara aykırı., kaba davranışlarda bulunanlara, küfür ederlere,

6) Kamp sınırları dışında izinsiz çıkanlara,

kamp Disiplin Kurulu tarafın sözlü olarak verilir.

Kamptan Atılma Cezaları

Madde 27- Kamptan atılma cezası aşağıda belirtilen hallerde verilir.

Kampçı Öğrencilerden;

1. Üst üste 2 kez uyarma cezası alanlara,

2. Kamp yöneticilerine, liderlere ve diğer kampçı öğrenciler fiili olarak müdahale edenlere, (kavga)

3. Kamp içerisinde Atatürk'çü görüş ve düşüncelere, Millî Birlik ve Bütünlüğüne, laik, demokratik, çağdaş eğitim ve geleneksel ahlaki anlayışına aykırı tutum ve davranışlarda bulunanlara,

4. Kamp döneminde kamp sınırları içinde ve dışında taciz ve genel ahlak kurallarına aykırı davrananlara,

5. Kamp sınırları içinde ve dışında alkollü içki içenlere, bulunduranlara uygulanır.

Kamptan atılma cezası, Kamp Disiplin Kurulu tarafından verilir. Kampçı Öğrenci ailesiyle bağlantı kurulduktan sonra kamptan gönderilir. Alınan bu karar ayrıca öğrencinin bağlı bulunduğu okul idaresine bildirilir.

Lider Belgesinin Geçici Olarak Geri Alınması

Madde 28-

a) Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi tarafından liderlik belgesi verildiği halde, Milli Eğitim Bakanlığı kampları dışında başka kurumlarda öncelikle izinsiz görev yapanlara,

b) Görevli süresi olarak ihmal ederek, faaliyeti düzenleyen birime karşı sorumluluklarını yerine getirmeyenlere,

c) Üst üste, 2 yıl verilen göreve özürsüz gelmeyenlere,

d) Gelişim ve değerlendirme seminerlerine özürsüz olarak katılmayanlara,

e) Kamplarda alkollü gezenlere,

f) Kamp talimatında yer alan esas ve usullere aykırı hareket edenlere,

g) Dairece görevlendirilenlere sözle, yazılı veya yayın yolu ile hakaret edenlere,

h) Soruşturma ve kovuşturma sırasında tebligata rağmen süresinde özürsüz olarak tanıklıktan kaçınanlara,

1 yıl görev verilmez ve belgeleri 1 yıl süre ile geri alınmış sayılır.

Liderlik Belgesinin İptali

Madde 29-

a) Liderlik belgesinin geçici olarak geri alınması bölümünde (Madde 28) yer alan davranışların tekerrürü,

b) Kamp Disiplin Kurulu raporları doğrultusunda, Merkez Disiplin Kurulu olayı soruşturma ve kovuşturmasından sonra,

Liderlik belgesi iptal edilir.

Savunma

Madde 30- hakkında suçlama bulunan liderlerin savunması alınmadan, alınan savunması incelemeden, belgesi geri alınmaz ve iptal edilmez. Savunmalar Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığına verilir. Tebligat tarihinden itibaren 7 gün içinde savunma vermeyen kişi savunmasından vazgeçmiş sayılır.

Ödül

Madde 31- Başarılı görev yapan Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü), Eğitim Şefi, Eğitim Şefi Yardımcısı ve Liderlere Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca aşağıda belirtilen ödüller verilir.

a) Başarı, Teşekkür ve Takdir Belgesi,

b) Plaket, Şilt (19-15 yıl hizmeti olanlara)

c) Daha önceki yıllarda uzun süreli hizmet eden kişilere Üstün Hizmet Belgesi (15 ve üzeri hizmeti olanlara)

Madde 32- Kişi, Kurum ve Kuruluşlara verilecek ödüller; Millî Eğitimin amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılan Öğrenci Eğitim Kamplarında üstün başarı gösteren kişi, kurum ve kuruluşlara plaket ve şilt ile birlikte, başarı, teşekkür, tekdir belgesi verilir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 33- Bu Yönerge çerçevesinde görev alan kişiler MEB Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymak zorundadırlar.

Madde 34- Öğrenci Eğitim Kampları; ilköğretim ve ortaöğretim devreleri şeklinde ayrı ayrı ve karma olarak (kız-erkek) düzenlenir. Kamp devrelerinde, Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının faaliyetleri dışında hiçbir kurum ve kuruluş için tahsis yapılmaz ve misafir kabul edilemez. Ancak kamlarda faaliyet olmadığı zamanlarda Daire Başkanlığının izniyle tahsis yapılabilir.

Yürürlük

Madde 35- Bu Yönerge; Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 36- Bu Yönerge hükümlerini; Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

EKLER