ÖĞRENCİ EĞİTİM KAMPLARI LİDER YETİŞTİRME KURSU VE SEMİNER YÖNERGESİ

 

 

Bakanlar Kurulu Kararı

: 14/02/2001-45

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1-Bu Yönergenin Amacı; Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca düzenlenecek Öğrenci Eğitim Kamplarında, eğitim yaptıracak nitelikli, eğitici liderleri yetiştirmek, açılacak olan kurslar ile yapılacak seminerlerin esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca açılacak Öğrenci Eğitim kamplarında görev alacak liderlerin eğitimini, sınavlarını ve belgelendirme usullerini yapılacak seminerlerin çalışma esas ve usullerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge; 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 25 inci maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığı ile Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında 23/10/1997 tarihinde imzalanan protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını,

"Daire Başkanlığı", Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığını,

"Daire Başkanı", Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanını,

"Merkez Danışma Kurulu" Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi çerçevesinde görev yapan kurulu,

"Tesis" Bakanlığa bağlı Gençlik ve İzcilik Eğitim Tesisini,

"Okul Müdürü(Tesis Müdürü-Kamp Müdürü)" Tesiste yapılacak tüm faaliyetlerden, görevlilerden ve işleyişlerden sorumlu kişiyi,

"Eğitim Şefi", Bir kamp döneminde, eğitimden sorumlu olan, planlayan ve yöneteni,

"Eğitim Şef Yardımcısı" Eğitim Şefine yönetim ve eğitim işlerinde yardımcı sorumlu kişiyi,

"Lider", Öğrenci Eğitim Kamplarında görevlendirilen Lider belgeli ve eğitimci kişiyi,

"Grup Başı" Lider Yardımcısı olarak görevlendirilen kişiyi,

"Kampçı Öğrenci " T.C. İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında eğitim ve öğretim gören kamptaki gençleri,

"Lider Belgesi", Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca açılan Lider Yetiştirme Kursuna katılarak, kursu başarı ile tamamlamış, liderlik yapmaya hak kazanan kişilere verilen belgeyi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kurs ve Seminerlerin Açılış, Yönetim ve Personeli

Kurs ve Seminerlerin Açılışı

Madde 5- Kurs ve Seminerler ; Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca açılır.

Kurs ve Seminerlerin Yönetimi

Madde 6- Kurs ve Seminerler, kurs ve seminer süresince Okuliçi Beden eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen personel tarafından yönetilir.

Kurs ve Seminerlerde Görev Alacak Personel

Madde 7-

A- Yönetici Personel

1) Kurs Müdürü,

2) Kurs Müdür Yardımcısı,

3) Diğer Görevliler (Memur, Daktilo, Hizmetli, v.b.)

B- Eğitim Personeli

Kurs ve seminerlerde teorik ve pratik bilgiler verecek, sınavları yapacak ve değerlendirecek, branşlarında ve liderlik konusunda uzman olan kişilerden oluşur.

1) Kurs Müdürü ve Görevleri

a) Kursun başkanı olup, kursun amaçlarına uygun olarak açılmasından, yönetilmesinden ve işleyişinden sorumludur.

b) Kursta görevli öğretim kadrosunun ve personelin, öğretim ve yönetim sorumluluklarına katılmaları için gerekli tedbirleri alır ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlar.

c) Eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili değerlendirme raporunu hazırlar ve rapora kurs hakkında görüş ve önerilerini de ekleyerek Daire Başkanlığına ulaştırır.

2) Kurs Müdür Yardımcısı ve Görevleri

a) Kurs Müdürünün çalışmalarına yardımcı olur. Olmadığı zaman yerine vekalet eder.

b) Kursun, amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden kendine verilen görevleri yerine getirmekten, müdüre karşı sorumludur.

3) Diğer Görevliler (Memur,Daktilo,Hizmetli, v.b.)

Bakanlığımıza bağlı tesisteki yönetici ve memurlar ile kurs süresince geçici olarak görevlendirilen kişilerdir. Bunlar, kursun her türlü hizmetin yürütürler. Kurs Müdürüne karşı sorumludurlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kursların Düzenlenmesi ve Katılma Şartları

Madde 11- Kursların düzenlenmesi, Bakanlık Makamının Onayına bağlıdır. Kursların yeri, tarihi ve hangi çeşit kurs düzenleneceği Daire Başkanlığının faaliyet programında belirtilir.

1) Lider kursuna katılıp başarılı olamayanlar 2. kez kursa katılamazlar.

2) Gelişim kursuna davet edildiği halde üst üste 2 yıl katılmayanlara görev verilmez.

3) Kurslar Bakanlığın bütçe imkanları gözönüne alınarak açılır.

A) Lider Yetiştirme Kursu

Madde 12- Lider Yetiştirme Kursuna aşağıda belirtilen esaslar dahilinde katılınır.

a) Yüksek okul mezunu olmak,

b) 22 yaşını doldurmuş olmak,

c) Ağır hapis veya taksirli suçlar dışında 6 aydan fazla hapis cezası ile hükümlü olmamak,

d) Sağlık Raporu (tam teşekküllü devlet hastanesinden) seyahat etmeye ve Liderlik görevi yapmaya müsait olmak,

e) Fiziki olarak özürlü olmamak,

f) Bakanlığa bağlı okullarda, öğretmen kadrosu ile görev yapıyor olmak,

g) Üniversitelere bağlı fakülte ve yüksek okullarda; okutman, araştırma görevlisi ve öğretim elemanı olarak görev yapmak,

h) Yüzme dalında uzman niteliğinde bilgi ve beceri sahibi olmak,

i) Daire Başkanlığınca lider kursu açılma duyurusu yapıldığında, belirtilen süre içinde dilekçe ile Daire Başkanlığına başvurmuş olmak,

j) Daha önceki yıllarda görev yaptığı halde lider kursuna katılmamış olmak,

k) 3 yıl, yılda en az iki devre olmak kaydıyla grup başlığı görevini yapmış ve olumlu sicil almış olmak,

l) Kursa katılacak adayların spor, halk oyunları, müzik, el sanatları, tiyatro vb. branşlardan en az birinden yeterlilik belgesine sahip olmaları gereklidir.

Kurslara Katılacak Kişilerin Seçimi :

Kursa katılacak olan kursiyerler Merkez Danışma Kurulu tarafından seçilir.

B) Eğitim Şefi Kursu

Madde 13- Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca açılan kamplarda en az 7 (yedi) yıl liderlik, yılda en az 2 devre olmak kaydıyla liderlik yapmış olup, Eğitim Şefi Yardımcılığına teklif edilmiş olup en az yılda 3 yıl üst üste ayrı tesis ve Eğitim Şefiyle çalışıp üstün sicil almış ve Bakanlığın açmış olduğu kurs ve seminerlere eksiksiz olarak katılmış başarılı, işini iyi yapabilen, sorumluluk sahibi, kampçılığı seven, yöneticilik özellikleri olan kişiler arasından Daire Başkanlığımızca uygun görülenler seçilerek davet edilir.

C) Lider Eğitim Şefi Gelişim Semineri

Madde14- Öğrenci Eğitim Kamplarında görev yapan, lider ve eğitim şefleri için Daire Başkanlığınca öngörülmesi halinde düzenlenir.

D) Kamp Öncesi Hazırlık Toplantısı

Madde 15- Kamp Öncesi Hazırlık Toplantısı; Bakanlık Temsilcileri, Okul Müdürü (Tesis Müdürü-Kamp Müdürü), Eğitim Şefi ile yapılır.

E) Kamp Sonrası Değerlendirme Toplantısı

Madde 16- Kamp Sonrası Değerlendirme Toplantısı; Bakanlık Temsilcileri, Okul Müdürü( Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) ve o yıl Öğrenci Eğitim Kamplarında görev yapan Eğitim Şefleri, Eğitim Şef Yardımcıları ve Liderler ile yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Program, Kurs Çeşitleri, Seminer, Toplantılar ve Sınavlar

Kurs Programı

Madde 17- Öğrenci Eğitim Kampları lider yetiştirme kurslarında program ve işlenecek konular şunlardır. (Teorik ve Uygulamalı)

Konular

1) Kursun Yönetsel Yapısı-Örgüt ilişkileri ve Yönetim

Öğrenci Eğitim Kamplarının genel sistem içindeki yeri, hiyerarşik bağlantıları, kamp yönetimi.

2) Program Geliştirme

a) Öğrenci Eğitim Kamplarına yönelik kamp programının program geliştirmeye ilişkin temel ilkeler ve genel bilgiler .

b) Program Geliştirmeye yönelik diğer konular.

3) Gençlerle İlgili Konular

a) Gençlik ve Kavramı, Tanımı.

b) Ülkemizde gençliğe bakış ve gençlere götürülen hizmetler.

c) Boş zaman kavramı ve boş zamanların değerlendirilmesi.

d) Gençlerin psiko-sosyal özellik ve gereksinimleri.

e) Ülkemizde gençliği etkileyen sorunlar ve özellikleri.

f) Atatürk ilke ve inkılapları.

4) Gençlerler Grup Çalışması

5) Uygulamalı Oyun ve Gençler Üzerindeki Etkileri

6) Gençlik Liderleri Konuları

a) Liderler kavramı, tanımı ve gençlik liderliğinin önemi.

b) Liderlerin özellik ve sorumlulukları,

c) Lider-Genç ilişkisi ve etkileşim,

d) Grup yönetimi ve teknikleri,

e) Öğrenci kamplarında gençler arasındaki ilişkiler yöntem ve teknikler.

7) Kampçılık Konuları

a) Kampçılık ve Ülkemizdeki geçmişi.

b) Öğrenci kampları ve tipleri.

c) Gençlik kamplarının düzen ve yönetimi.

d) Uygulamalı kampçılık bilgileri.

8) İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi

9) Uygulamalı Dersler

a) Yüzme öğretimi-eğitimi ve cankurtarma.

b) Spor organizasyonları ve etkinlikleri.

1) Basketbol

2) Voleybol

3) Hentbol

4) Futbol

5) Masa Tenisi

6) Satranç

7) Kort Tenisi

8) Badminton

9) Step-Aerobik

10) Atletizm

11) Okçuluk

c) Müzik

d) Halk Oyunları

e) Resim ve El Sanatları

f) Drama ve tiyatro çalışmaları

g) Panel ve konferanslar

h) Çevreyi koruma

Kurs Seminer ve Toplantılar

Madde 18- Millî Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca

a) Lider Yetiştirme Kursu,

b) Eğitim Şefi Kursu,

c) Lider ve Eğitim Şefi Gelişim Semineri,

d) Kamp öncesi hazırlık toplantısı,

e) Kamp sonrası değerlendirme toplantısı.

Seminer ve Toplantıların Süreleri

Madde- 19

a) Lider Yetiştirme Kursu 10 gün,

b) Eğitim Şefi Kursu 5 gün,

c) Lider ve Eğitim Şefi Gelişim Semineri 5 gün,

d) Kamp öncesi hazırlık toplantısı 3 gün,

e) Kamp sonrası değerlendirme toplantısı Bakanlık Temsilcisi, Okul Müdürü(Tesis Müdürü-Kamp Müdürü) ve Eğitim Şefi için 5 gün, Liderler için 3 gündür.

Sınavlar Değerlendirme ve Verilecek Belgeler

Madde 20- Lider Yetiştirme Kurslarına katılanlar, aldıkları derslerden kursun bitiminde, öğretim elemanlarının nezaretinde yazılı, uygulamalı ve mülakat sınavına tabii tutulurlar.

Sınav sonucunda 100 puan üzerinden 70 veya daha yukarı puan alanlara aday lider belgesi verilir. En az 1 en çok 2 yıl aday lider olarak görev yaptıktan sonra, eğitim şefinin olumlu görüşleri ve Daire Başkanlığınca uygun görülmesi halinde lider belgesi düzenlenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurs ve Seminerlerde Dipiplin

Madde 21-

a) Kursa katılarak, kursun kurallarına uymayanlar,

b) Yönetici ve eğitim personeli lider ve arkadaşları ile sürekli tartışma içerisinde olanlar,

c) Uyarılara rağmen kılık kıyafetlerini düzeltmeyen, ahlaki değerlerin dışında davranış ve hareketlerde bulunanlar,

d) Atatürkçü düşünce yapısını benimsemeyen ve ülke bütünlüğüne zarar verecek düşünceler içerisinde olanlar,

e) Kurs süresince mazeretsiz (hastalık, ölüm vb. hariç) olarak toplam 1/3 saat kursa devam etmeyenlerin, kursta olumsuz tutum ve davranışta bulunanların, huzursuzluk yaratanların ve kurs disiplinine uymayanların, kursla ilişkilerinin kesilmesinde kurs müdürlüğü karar vermeye yetkilidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 22- Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle 27/01/1997 gün ve 22 sayılı makam onayı ile uygulamaya konulan yönerge yürürlükten kalkar.

Madde 23- Bu yönerge Makam Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- Bu yönerge hükümlerini Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi yürütür.