ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT
STANDARTLAR YÖNERGESİ

 
(17 KASIM 2004 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.19.01.05.420/58500 sayılı Makam Onayı)

Bu Yönerge 05.03.2010 tarihli ve 1930 sayılı Bakan Onayı ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı özel öğretim kurumlarının tesis ve binalarıyla bu tesis ve binalarda bulunması gereken araç gereçlerle ilgili standartları belirlemektir. 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarını kapsar. 

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,

c) Kurum: 625 sayılı Kanun kapsamında bulunan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim, orta öğretim okulları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursları, çeşitli kurslar, dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerini,

d) Kurucu: Kurum sahibini,

e) Kurucu temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

f) Laboratuvar: Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi derslerinin yapılması amacıyla ayrılmış ve düzenlenmiş yerleri,

g) Toplantı ve gösteri için çok amaçlı salon: Toplantı, sergi, oyun ve benzeri etkinliklerin yapılmasına imkân verecek şekilde ayrılmış ve düzenlenmiş yeri,

h) İşlik: Elişi, ev işi, bilgisayar ve benzeri seçmeli derslerle uygulamalı diğer derslerin yapılması amacıyla ayrılmış yeri,

ı) Kitaplık: Yalnız kitap konulan, istekli öğrencilere ödünç kitap verilen yeri,

i) Okuma salonu: Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapabilmeleri amacıyla ayrılan yeri,

j) Kütüphane: Kitap konulacak bölüm ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünç kitap almalarına ve ders çalışmalarına imkân veren yeri,

k) Oyun bahçesi: Açık havada ve binanın arsa üzerinde bulunduğu alan dışında, bina arsasında bulunan yeri,

l) Teneffüshane: Bina içinde, derslik, laboratuvar, kütüphane, yönetim bölümleri ve eğitim-öğretime ayrılan diğer bölümler dışında öğrencilerin yağışlı veya soğuk havalarda teneffüs saatlerinde serbestçe dolaşmalarına imkân veren alanı,

m) Rehberlik ve ölçme değerlendirme servisi odası: Rehberlik hizmetleriyle ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerinin yapıldığı yeri,

n) Zümre başkanları odası: Zümre başkanlarının çalışacağı odayı,

o) Direksiyon eğitim alanı (Pist): Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapıldığı, amacına uygun düzenlenmiş alanı,

ö) Sosyal dinlenme tesisi: Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi,

p) Uygulama sınıfı: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını,

r) Anaokulu: 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okul öncesi eğitimi veren bağımsız kurumları,

s) Oyun etkinlik odası: 48-72 ay, özel, özel eğitim kurumlarında 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okul öncesi eğitim sınıfı ile  ilköğretim okullarına bağlı okul öncesi eğitim sınıfını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL OKULLAR

A-KURUM BİNASI 

Okul Yeri ve Seçimi

Madde 5- Okul olarak kullanılacak bina yerinin seçiminde aşağıdaki özellikler aranır.

a)Okul binası yapılacak veya okul binası olarak kullanılacak gayrimenkuller sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelecekleri bir yerde olmalıdır.

b)Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin; okul bina ve tesislerinden varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.  

İnceleme Raporları

Madde 6- Özel okul olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Binanın statik hesapları,

c)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

d)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

e)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

Okul olarak kullanılmak üzere izin alınmış kurumlarda binanın inşaatı için düzenlenmiş raporlar, (a) ve (b) bentlerindeki raporlar yerine geçer. 

Yerleşim Plânı

Madde 7- Özel okullarda Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer bölümleri düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, arsa üzerinde binanın kapladığı alan dışında kalan yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

Yerleşim plânları, her blok ve her kat için ayrı ayrı en az 35 x 50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara yapılır. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2 leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen bölümler, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Özel okullar;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı faklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel okula tahsis edilmiş binalarda

açılabilir. 

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 8- Özel okullarda derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin  taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz. 

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 9- Özel okul dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz. 

Derslik Kapıları

Madde 10- Özel okullarda derslik kapılarının genişliği en az 90 cm’dir.  Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Bina Kapıları

Madde 11-Özel okul binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda giriş ve çıkış kapıları yapılır. 

Merdivenler

Madde 12- Özel okul olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun olmalıdır.

Merdivenler 3 veya daha fazla basamaklı ise, kenarlarında korkuluk bulunmalı, merdiven genişliği       1,4 m veya daha fazla ise, boşluk olan taraflarda kaymaları önleyici korkuluk olmalıdır.

Kurum merdivenlerinin genişliği binaya verilen toplam kontenjana göre;

a)500 kişiye kadar; her 100 kişi için 0,50 m,

b)1000 kişiye kadar; 500 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,30 m,

c)1000 kişiden fazlası için 1000 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,20 m,

ayrılarak hesap edilir.

Merdivenlerin, toplam genişlikten az olmamak koşuluyla birden fazla yapılması mümkündür. 

Derslik İçi Ölçüler

Madde 13- Özel okullarda derslik içi ölçüler:

a)Ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m olur.

b)Sıra dizileri arasındaki mesafe 0.50 m,

c)Sıra dizileri ile pencere arasındaki mesafe 0.40 m,

d)Sıra dizileri ile duvar arasındaki mesafe 0.60 m,

e)Arka sıra ile duvar arasındaki mesafe 0.30 m

olmasına özen gösterilmelidir. 

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 14- Özel okul olarak yapılan binaların derslik, laboratuvar, işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Özel okul olarak kullanılmak amacıyla yapılmadığı hâlde özel okul olarak kullanılmak istenen binaların tavan yükseklikleri, o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz. 

Koridorlar

Madde 15- Özel okul binalarının koridorları;

a)Tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda;

(1)Koridora bir sınıf kapısı açılıyorsa en az 2 m,

(2)Koridora açılan sınıf kapısı birden fazla ise en az 2,5 m,

b)İki taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda en az 3 m.

genişlikte olmalıdır. 

Havalandırma Düzeni

Madde 16- Özel okullarda bulunan toplantı ve gösteri için çok amaçlı salonda, kapalı spor salonunda ve kapalı beden eğitimi salonlarında havalandırma düzeni bulunmalıdır. 

Su Deposu

Madde 17- Özel okullarda su kesintileri için en az okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak büyüklükte su deposu veya tankı bulundurulur. 

Paratoner

Madde 18- Özel okul binalarında paratoner tertibatı bulunmalıdır. 

Aydınlık Düzeyleri 

Madde 19- Özel okullarda aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

a)Okul öncesi eğitim kurumlarında 100 lüx,

b)İlköğretim okullarında;

(1)Dersliklerde 250 lüx,

(2)Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx,

(3)Laboratuvarlarda 300 lüx,

c)Orta öğretim okullarında;

(1)Dersliklerde 250 lüx,

(2)Laboratuvarlarda 300 lüx,

(3)Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx

seviyesinde aydınlatma sağlanmalıdır. 

Öğrenci Sıraları  

Madde 20- Özel okullarda öğrenci sıralarıyla ilgili standartlar aşağıdaki ölçülere uygunluk sağlamalıdır.  

  İlköğretim Ortaöğretim
Sıranın 3’erli Oturma Şekli 2’şerli Oturma Şekli 2’şerli Oturma Şekli
Boyu 120 cm 110 cm 110 cm
Ön tablo genişliği 40 cm 40 cm 40cm
Yer yüksekliği 64 cm 70 cm 76 cm
Oturma yüksekliği 38 cm 42 cm 46 cm
Oturma genişliği 34 cm 36 cm 38 cm
Aralık yüksekliği 66 cm 72 cm 78 cm

Okullarda, yukarıda belirtilen ölçüler dikkate alınarak bir öğrencilik sıralar da kullanılabilir. 

Derslik Sayısı

Madde 21- Okulların öğretim süreleri dikkate alınarak;

a)Okul öncesi eğitim kurumlarında (Anaokulu, Anasınıfı ve uygulama sınıfı) en çok 25 öğrenciye bir derslik,

b)İlköğretim okulu sınıflarında en çok 36 öğrenciye       bir derslik,

c)Fen liselerinde en çok 24 öğrenciye bir derslik,

d)Hazırlık sınıflarında en çok 36 öğrenciye bir derslik,

e)Diğer sınıflarda en fazla 40 öğrenciye bir derslik

olacak şekilde hesaplanır.

Kademeli öğretime başlama izni verilen okullarda, öğretime başlama izni verilecek sınıflara yetecek sayıda derslik bulunur.

İlköğretim ve orta öğretim okullarında bir derslik alanı 20 m² den aşağı olamaz.  

B-ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI 

Bulunması Gereken Bölümler

Madde 22- Özel okul öncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: (isteğe bağlı) 8 öğretmene kadar en az 10 m2, 8’den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2  yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

5-Uyku odası: (İsteğe bağlı) Okul öncesi eğitim kurumlarında; uyku odalarında öğrenci başına düşen hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m2 den aşağı olamaz. (Kontenjan verilmez)

6-Oyun etkinlik odası : Oyun odalarında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1,5 m2 dir.

7-Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı ölçüde bahçe bulunmalıdır.

Açık havada ve binanın arsa üzerinde bulunduğu alan dışında, bina arsasında bulunan bahçe, öğrenci başına en az 2 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır.

8-Mutfak: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. (Yemeklerini dışarıdan getiren kurumlarda aranmaz.)

9-Yemek odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

10-Tuvalet:

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz. 

Öğrenci kontenjanı 100-150 arasında olan özel okul Öncesi eğitim kurumlarında ayrıca:

11-Rehber öğretmen veya psikolog odası:

12-Yardımcı hizmetliler odası:

13-Depo ambar:

bulunur. 

Öğrenci kontenjanı 150 ve fazlası olan özel okul öncesi eğitim kurumlarında ayrıca:

14-Müdür yardımcısı odası:

15-Çocuk bakıcısı odası:

bulunur.

İhtiyaç duyulması hâlinde müdür başyardımcısı odası, Yönetmelikteki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir. 

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

C-ÖZEL İLKÖĞRETİM ve ORTA ÖĞRETİM OKULLARI 

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 23- Özel ilköğretim ve orta öğretim okullarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 12 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2, 8’den  fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2  yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri - arşiv ve dosya odası: En az 12 m2 olmalıdır. Toplam alan 12 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

5-Rehberlik servisi odası: En az 10 m2  olmalıdır.

6-Ölçme ve değerlendirme servisi odası: (İsteğe bağlı) En az 10 m2 olmalıdır.

7-Derslikler: En az 20 m2 olmalıdır. (Özel okul dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.)

8-Özel ilköğretim ve orta öğretim okullarında, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için aşağıdaki birimlerden en az biri bulunur.(Akşam liseleri hariç)

a)Kapalı Beden Eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı 100 m2 den aşağı olamaz.

b)Kapalı spor salonu: Kapalı spor salonu, en az kurallara uygun basketbol sahası kadar olmalıdır.  Seyirciye ayrılan yerin en az 250 kişilik olması tavsiye edilir.

c)Toplantı ve gösteri için çok  amaçlı salon: Öğrenci sayısı x 2,5 m2 olarak düşünülmeli ve alanı en az 100 m2 olmalıdır.

9-Laboratuvar (Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji): İlköğretim okullarında Fen Bilgisi laboratuvarı, orta öğretim okullarında Fizik, Kimya ve Biyoloji laboratuvarları ayrı ayrı düzenlenir.

Öğrenci sayısına göre laboratuvarların sayısı artırılır.

Laboratuvarlarda öğrenci başına düşen kullanım alanı en az 2 m2 dir. Her laboratuvarda ihtiyaç duyulan ölçüde hazırlık odası bulunur.  

Laboratuvarlarda karartma önlemi alınır. Kimya laboratuvarlarında zehirli gazların tasfiyesi için gerekli önlemler alınır.

Aynı bina veya kampüs içinde birden fazla program uygulayan orta öğretim kurumlarında her program için ayrı laboratuvar istenmez. (Kontenjanı 100’den fazla olan Fen Liseleri hariç)

Fen Liselerinde laboratuvar araç-gereçleri, altı öğrenciye bir takım olacak şekilde hazırlanır.

10-Kütüphane: Toplam alanı 72 m² olmalıdır. Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmalıdır. Kitapların konulduğu kısım toplam alanın 1/3’ünden fazla yer kaplamamalıdır. Kitapların konulduğu kısım en az 3000 kitap alabilecek kapasitede olmalıdır.

11-Okuma salonu: (İsteğe bağlı) Bu Yönerge’de aksi belirtilmedikçe alanı en büyük derslik alanından az olmamalıdır.

12-Teneffüshane: Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanının hesabında derslik, kütüphane, laboratuvar, yönetim bölümleri ve eğitim-öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerler de teneffüshane olarak kabul edilir.

Teneffüshane alanının hesabında;

144 öğrenci için 0,7 m²/öğrenci,

288 öğrenci için 0,5m²/öğrenci,

432 öğrenci için 0,4 m²/öğrenci,

432 den sonra öğrenci başına 0,3 m² öğrenci

değerleri esas alınır.

13-Müzik dersliği: Diğer dersliklerden uzak olmalıdır. Öğrenci başına 1.2 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. Anfi şeklinde olması tercih edilir. Bir özel okulda her 30 dersliğe kadar bir müzik dersliği ayrılır. (Akşam liseleri hariç)

14-Resim dersliği: Kuzey veya kuzey-batı yönünde plânlanmalıdır. Alanı; 2 m2 X öğrenci sayısı olarak hesaplanabilir. Bir özel okulda her 30 dersliğe kadar bir resim dersliği ayrılır. (Akşam liseleri hariç)

15-Oyun bahçesi: Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı ölçüde bahçe bulunmalıdır.(Akşam liseleri hariç)

Bahçe alanının hesabında;

100 öğrenciye kadar en az 250 m2

101’den 500 öğrenciye kadar öğrenci başına 2 m²

501’den 1000 öğrenciye kadar öğrenci başına 1,5 m²

1001’den sonra öğrenci  başına  1,2 m² değerleri esas alınır.

16-Oyun etkinlik odası (anasınıfı) (ilköğretim okulu): En az 20 m2 olmalıdır.

17-İşlik (ilköğretim okulu): En az 32 m2 olmalıdır.

18-Uygulama atölyesi (Meslek Lisesi):  Alanları kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir.

Dengi resmî meslek liselerindeki sayı ve büyüklükten az olmamak şartıyla

Atölyeler, en az 20 öğrenci çalışabilecek büyüklükte ve öğrenci başına düşen kullanım alanı 2 m2 den  az olamaz.

Ayrıca  Havacılık, Denizcilik, Otelcilik ve Turizm, Sigortacılık ve benzeri alanlarda program uygulayacak okullarca, bu programlarındaki uygulama konuları için kurum binasında bölümler düzenlenir veya uygulamalar için bu alanda hizmet veren özel veya tüzel kuruluşlarla yazılı anlaşmalar yapılır.

19-Seminer ve proje çalışmaları odası (Fen Lisesi): Seminer ve proje çalışmaları için en az üç tane 20’şer m2 lik oda olmalıdır. Kontenjana göre bu sayı artırılır.

20-Bilgisayar laboratuvarı (Fen Lisesi): Öğrenci başına düşen kullanım alanı 2 m2 den  az olamaz. (Özel fen liselerinde; Resmî fen liseleri ile üniversiteler arasında bilgisayar ağı kurulur.)

21-Bilim Danışma Kurulu odası (Fen Lisesi): İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. (Fen liselerinde Matematik ve Fen alanında en az üç ilim adamından meydana gelmek üzere Bilim Danışma Kurulu kurulur.

İleri fen programları ile proje ve seminer çalışmaları için Üniversiteler, Tübitak ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, çevre ile ilgili kuruluşlar ve benzeri resmî, özel kuruluşlarla işbirliği sağlanır.)

22-Tuvalet:

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Ayrıca:

23-Fotokopi, göze ve kulağa hitap eden eğitim araç-gereç odası,

24-Sağlık odası,

25-Kantin,

26-Mutfak, yemek salonu ve depo, ambar (Öğrencilerine yemek veren kurumlarda),

27-Zümre Başkanları odası (İsteğe bağlı)

bulunur. 

28-Ortak kullanılabilecek bölümler: Aynı bina veya aynı bahçedeki binalar içinde bulunan özel İlköğretim ve orta öğretim okullarının;

a)Ölçme ve Değerlendirme Servisi Odası,

b)Kapalı Beden Eğitimi Salonu – Kapalı Spor Salonu – Toplantı ve Gösteri İçin Çok Amaçlı Salon,

c)Kütüphane,

d)Okuma Salonu,

e)Müzik Dersliği,

f)Resim Dersliği,

g)Fotokopi, Göze ve Kulağa Hitap Eden Eğitim Araç-Gereç Odası,

h)Sağlık Odası,

ı)Kantin,

i)Mutfak, Yemek Salonu ve Depo, Ambar,

j)Zümre Başkanları Odası,

bölümleri ortak kullanılabilir. 

Öğrenci kontenjanı 200-500 arasında olan özel ilköğretim ve orta öğretim okullarında ayrıca:

29- Müdür yardımcısı odası: En az 12 m2

30- Arşiv ve dosya odası: En az 12 m2

(Büro hizmetleri odasından ayrı).

31-Yardımcı hizmetliler odası

32-Yemek salonu: (ihtiyaca cevap verecek büyüklükte)

bulunur. 

Öğrenci kontenjanı 500’den fazla olan özel ilköğretim ve orta öğretim okullarında ayrıca:

33-Veli ziyaret odası: (İsteğe bağlı) 

Yatılı öğrenci sayısına göre ek olarak en az bulunması gereken bölümler:

34-Yatakhane: Tavan net yüksekliği 3 metre olan yatılı özel okulun yatakhane kontenjanı öğrenci başına 4 m2, yüksekliği 3 m’den az olan binalarda öğrenci başına 12 m3 hacim düşecek şekilde hesap edilir.

Yatılı okullarda her 8 öğrenciye bir duş, her 25 öğrenci için bir banyo olmalıdır.

35-Banyo ve duş, çamaşırhane, berber odası ve terzi odası

36-Kız ve erkek öğrenci revirleri

bulunur.  

İhtiyaç duyulduğunda müdür başyardımcısı odası ve Yönetmelikteki şartların yerine getirilmesi hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

D-ÖZEL OKULLARIN BÖLÜMLERİNDE BULUNMASI  GEREKEN ARAÇ GEREÇLER 

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 24-Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

4-Çalışma masası,

5-Koltuk,

6-Konuklar için koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında;

1-Tören Bayrağı,

2-Dosya dolabı,

3-Kitaplık,

Müdür Yardımcısı odasında;

1-Program çerçevesi,

2-Anahtar dolabı

bulunur. 

Büro Hizmetleri Odası

Madde 25- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 26- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Portatif raflar,

4-Kardeks dolabı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Rehberlik Servisi Odası

Madde 27- Rehberlik servisi odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Sandalyeler,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Rehber Öğretmen veya Psikolog Odası

Madde 28- Rehber öğretmen veya  psikolog odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Sandalyeler,

5-Dinlenme koltuğu,

6-Dosya dolabı

bulunur. 

Öğretmenler Odası

Madde 29- Öğretmenler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-İlân tahtası

bulunur. 

Zümre Başkanları Odası

Madde 30- Zümre başkanları odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Program çerçevesi,

6-İlân tahtası

bulunur. 

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 31- Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Sandalyeler

bulunur. 

Göze ve Kulağa Hitap Eden Eğitim Araçları Odası

Madde 32- Göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odasında en az;

1-Teksir, fotokopi veya baskı makinesi,

2-Dosya dolabı,

3-Sandalyeler,

4-Tepegöz (gerekli görülürse),

5-Epi-diyaskop (gerekli görülürse)

bulunur. 

Doktor Bölümlü Sağlık Odası

Madde 33- Doktor bölümlü sağlık odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-İlkyardım dolabı,

5-Hasta muayene masası,

6-Pansuman masası,

7-Soyunma odası veya paravanı,

8-Sandalyeler,

9-İlaç dolabı

bulunur. 

Yemekhane

Madde 34- Yemekhanede en az;

1-Yemek masaları,

2-Dolap,

3-Sandalyeler,

4-Yemek servisi arabaları,

5-Buzdolabı,

6-Çöp kutusu,

7-Havalandırma sistemi

bulunur. 

Laboratuvarlar

Madde 35- Laboratuvarlarda en az;

1-Çerçeveli Atatürk Resmi,

2-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

4-Öğretmen deney masası,

5-Öğrenci deney masası,

6-Öğrenci tabureleri,

7-Topraklı priz (Her masa için birer adet),

8-Lavabo,

9-Platform (ahşap),

10-Camlı dolap,

11-Yazı tahtası,

12-Havalandırma sistemi,

13-Laboratuvar ders araç-gereçleri

bulunur. 

Müzik Dersliği

Madde 36- Müzik dersliğinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Çerçeveli Atatürk resmi,

3-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

4-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

5-Dizekli yazı tahtası,

6-Teyp veya müzik seti,

7-Metronom,

8-Öğrencilerin oturacağı yerler,

9-Müzik eğitimi için Bakanlıkça kabul edilmiş müzik kitapları,

10-Gerekli müzik aletleri,

11-Piyano veya org (Anaokulu ve ilkokullar için özellikle vurmalı çalgılar.)

bulunur. 

Resim Dersliği

Madde 37- Resim dersliğinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Çerçeveli Atatürk resmi,

3-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

4-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

5-Eğimli resim masaları,

6-Resim tahtaları (Raptiye geçebilecek nitelikte),

7-Model sehpası,

8-Resim sergileme panosu (Pazen tahta, en az        1,5 x 3 m ebadında),

9-Araç gereç dolabı,

10-Alçı modeller (Büst, el ayak, çeşitleri ve benzeri),

11-Yazı tahtası,

12-Öğretmen masası,

13-Öğretmen sandalyesi,

14-Öğrenci sandalyeleri,

bulunur. 

Kütüphane ve Kitaplıklar

Madde 38- En az bulunması gereken kitap türleri aşağıda belirtilmiştir. Bunların sayıları ihtiyacı karşılayacak şekilde belirlenir.

Kütüphanede bulunacak kitaplar Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin kitaplarla ilgili hükümlerine uygun olarak seçilecektir.

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Bakanlıkça okul kütüphane ve kitaplıklarda bulundurulması gerekli görülen öğrenci ve öğretmen kitapları,

3-Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş kitaplar,

4-Çeşitli ansiklopediler, antolojiler,

5-Öğrencilerin oturacağı sandalye ve masa,

6-Kurumun tür ve seviyesine uygun yardımcı kitaplar,

7-Çeşitli dillerden sözlükler,

8-İmlâ kılavuzu,

9-Öğretmen kitapları,

10-Anayasa,

11-Millî Eğitim Temel Kanunu,

12-Devlet Memurları Kanunu,

13-Sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili kitaplar,

14-Mevzuatla ilgili Kanunlar, yönetim ve eğitim-öğretim işleriyle ilgili Yönetmelikler,

15-Okulda okutulan bütün derslere ait temel kaynak kitaplar ile yardımcı kitaplar

bulunur.

Fen liseleri kütüphanesinde; kitaplık bölümü ile okuma bölümü ayrı ayrı düzenlenir. Kütüphanede özellikle fen ve matematik alanındaki süreli ve süresiz yayınlar (kitap, gazete, dergi, broşür, ansiklopedi, konferans ve seminer ile ilmi toplantılara ait doküman ve raporlar) bulundurulur. 

Derslik

Madde 39- Özel okul dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Çerçeveli Atatürk resmi,

3-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

4-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

5-Yazı tahtası,

6-Öğretmen masası,

7-Öğretmen sandalyesi,

8-Öğrenci masa veya sıraları,

9-Düzeyine göre yazı ve afiş panoları (İlköğretim okulu),

10-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur. 

E-ÖZEL OKULLARDA BULUNMASI GEREKEN DERS ARAÇ-GEREÇLERİ 

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Oyun Odaları ve Köşeler

Madde 40- Okul öncesi eğitim kurumları oyun odalarında aşağıda belirtilen köşeler ve bu köşelerde en az;

Oyun odası

a)Masa (çocuklar için dikdörtgen),

b)Sandalyeler (çocuklar için),

c)Resim sehbası,

d)Oyun blokları,

e)Halı, 

Köşeler 

Evcilik köşesi;

a)Koltuk(çocuklar için),

b)Masa (çocuklar için sekiz parçalı),

c)Büfe küçük boy,

d)Eşya dolabı,

e)Bebek karyolası (küçük boyda),

f)Paravan (küçük boy), 

İnşaat köşesi;

a)Raflı dolap,

b)Çeşitli büyüklükte inşaat blokları,

c)İnşaat araç-gereçlerinin korunması için tekerlekli kutu, 

Kitaplık köşesi;

a)Dolap,

b)Divan,

c)Oyuncak dolabı,

d)Yayın panosu,

e)Yazı tahtası,

g)Çöp kutusu, 

Dinlenme köşesi;

a)Dinlenme divanı,

b)Çocuk vestiyeri,

c)Teyp,

d)Radyo,

e) Televizyon

bulunur. 

Anaokullarında Mutfak

Madde 41- Anaokulu mutfağında en az;

1-Fırın,

2-Buzdolabı,

3-Mikser set,

4-Yemek takımı,

5-Servis takımı,

6-Plastik Bardak,

7-Çaydanlık ve demlik,

8-Raflı mutfak dolabı,

9-Çeşitli boyda tencere,

10-Düdüklü tencere (en büyük boy),

11-Tava,

12-Çeşitli boyda tepsi,

13-Plastik kovalar,

14-Masa,

15-Musluklu iyi su bidonu,

16-Çeşitli boyda plastik leğenler

bulunur. 

Oyun Etkinlik Odası Araç-Gereçleri

Madde 42-Oyun etkinlik odalarında en az;

a)Serbest oyun ve büyük kas gelişimi için araç-gereçler;

1-Kum havuzu (1 adet),

2-Denge tahtası ve atlama beygirinden tahtaravalli (1 adet),

3-Tırmanma beygiri (1 adet),

4-Kaydırak, tırmanma demirleri (merdiveni) ve denge aracı (1 adet),

5-Salıncaklı kayık ve tırmanma merdivenleri              (1 adet),

6-Oyun sandıkları (boy kutu üniteleri 5-10 adet)

b)Temsili oyuncaklar için araç-gereçler;

1-Tahta bloklar (50 adet),

2-Çok yönlü kullanılabilir oyuncak mobilya (çeşidine göre adet tespit edilebilir),

3-Tahta taşıt araçları (şoförlük oyuncağı, tren, araba, vapur),

4-Evcilik oyuncakları, (ütü tahtası ve ütü, tahtadan bebek evi, bebek evi için minik mobilyalar, bebek yatağı, mutfak, dolap ünitesi, ocaklı gaz fırını, oyun mutfağı için lavoba ve dolap (1-3 adet),

c)Yaratıcı sanat etkinlikleri için araç-gereçler;

1-Resim sehbası (4 adet),

2-Pazen kaplı tahta (1 adet),

3-Kukla tiyatrosu (1 adet) ve çeşitli türden kuklalar (1’er adet),

4-Oyuncak televizyon (1 adet),

5-Öykü kitapları (yeterli miktarlarda),

6-Slayt, televizyon (1’er adet),

d)Günlük ihtiyaçlar için gerekli olan araç-gereçler;

1-Tekerlekli oyuncak taşıma ve koruma kutusu       (1 adet),

2-Raf ünitesi (oyuncakların korunması için)

bulunur. 

İlköğretim Türkçe Ders Araç-Gereçleri

Madde 43- İlköğretim okullarında Türkçe derslerinde kullanılmak üzere;

1-Sınıf düzeyine uygun öğrenci ve öğretmen kitabı,

2-Büyük-küçük fişler,

3-Pazen tahtası için şekiller ve resimler,

4-Kum masası veya kum havuzu,

5-Hece ve harf küpleri,

6-Plastik harf, hece ve kelimeler,

7-Düzeyine uygun okumayı geliştirici kaynak kitaplar ve kitapçıklar,

8-Sınıf sözlükleri,

9-Düzeyine uygun ansiklopediler,

10-Şiir, öykü, biyografi, atasözleri ve benzeri, antolojileri,

11-Okuma parçalarını açıklayıcı küçük-büyük resimler,

12-İmlâ kılavuzu,

13-Sınıf düzeyine uygun Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş kitaplar,

14-Ders kitaplarındaki konuları açıklayıcı kapsamda slayt, teyp bantları, video bantları,

15-Teyp ve video veya DVD,

16-Okullarda anılması, kutlanması gereken belirli günler, haftalar veya yurt-dünya çapında önemli olan olaylarla ilgili olarak basında çıkan sınıf seviyesine uygun, öğrenciler tarafından derlenen her türlü haber, yorum, yazı, şiir, karikatür, resim ve benzerinden meydana gelen öğrenci arşiv dosyası (okulların öğretime başlamasından sonra hazırlanır)

bulunur. 

İlköğretim Matematik Araç-Gereçleri

Madde 44- İlköğretim okullarında matematik derslerinde kullanılmak üzere;

1-Ağırlık takımı (2 kg.lık),

2-Binom açılımı şeması (Kaplı), (*)

3-Cisim köşegenli kare prizma, (*)

4-Cisim köşegenli küp, (*)

5-Çekül,

6-Çeşit kenar prizma, (*)

7-Desimetre küp, (*)

8-Dikdörtgen pramit, (*)

9-Dikdörtgenler prizması, (*)

10-Dönel koni, (*)

11-Dönel silindir, (*)

12-Düzgün altıgen pramit, (*)

13-Düzgün altıgen prizma, (*)

14-Eşkenar üçgen pramit, (*)

15-Eşkenar üçgen prizma, (*)

16-İletki-gönye,

17-Kare prizma, (*)

18-Kesik kare pramit, (*)

19-Kesik koni, (*)

20-Koni, (*)

21-Litre takımı (1 ve 0,5 lit.),

22-Klavuz kitap (Matematik),

23-Metre alüminyum ( y profil ),

24-Pergel (Plastik),

25-Saat kadranı,

26-Sayı aleti,

27-Silindir, (*)

28-Su terazisi, (*)

29-Terazi ( 3 kğ.lik),

30-Dik üçgen bağıntıları

bulunur.

(*) İşaretli olan araç gereçlerin özel eğitim okulunda bulundurulması zorunlu değildir. 

İlköğretim Fen Bilgisi Ders Araç-Gereçleri

Madde 45- İlköğretim okullarında Fen Bilgisi derslerinde kullanılmak üzere;

1-Ağırlık Takımı (1000 Gr.Mg.İle),

2-Alçak Gerilim Güç Kay. 80W, (*)

3-Amonyak (%25 D=0.91), (*)

4-Ampermetre (25-0-25 Ma), (*)

5-Ampul (6 Volt),

6-Anahtar (Basit),

7-Aralarında Açı Yapan Aynalar,

8-Arşimet Silindiri, (*)

9-Baget(20 Cm Boy,Ø 6-7 Mm.), (*)

10-Bağlama Parçası ( Kancalı ), (*)

11-Bağlantı Kablosu (100 Cm), (*)

12-Bakır Elektrot(1.5x40x80mm.), (*)

13-Bakır Sülfat (Saf), (*)

14-BakırTel(Emaye Ø0.40mm.)20mt, (*)

15-Basınç İletim Aleti, (*)

16-Baş Kesiti Modeli,

17-Beherglas(400 Ml), (*)

18-Bira Mayası (100Gr.Lık paket), (*)

19-Bileşik Kaplar, (*)

20-Bistüri, (*)

21-Bobin (300 sarımlı), (*)

22-Boşaltım Sistemi,

23-Burun Kesiti,

24-Bünzen Kıskacı (Küçük boy), (*)

25-Büyüteç (saplı),

26-Cam Balon (100 Ml.dibi düz), (*)

27-Cam Boru (Dik açılı musluklu), (*)

28-Cam Boru (S şek. Manometre İçin), (*)

29-Cam Levha (3x200x300 Mm), (*)

30-Cıva, (*)

31-Cıva Çanağı (Plastik), (*)

32-Cıva Damlalığı (Camdan), (*)

33-Çekiç (300 Gr.),

34-Çekül,

35-Çelik Şerit (0.5x16x250 Mm.), (*)

36-Çiçek Kesiti Modeli, (*)

37-Çinko Elektrod (2x40x80Mm.), (*)

38-Çinko Parçaları (0.5x10x10), (*)

39-Çukur Ayna F=+10cm.Çerçeveli, (*)

40-D N A   Modeli, (*)

41-Damlalıklı Şişe(30ml.camdan), (*)

42-Demir Tozu (kabı İle 300 Gr.), (*)

43-Demir U Çekirdek, (*)

44-Demir U Çekirdek Kapağı, (*)

45-Deney Tüpü(18x180 Mm.kenarlı), (*)

46-Dereceli Silindir 250ml.2/1böl, (*)

47-Deri Kesiti(büyütülmüş), (*)

48-Desimetre Küp, (*)

49-Destek Çubuğu (Ø 10x500 Mm.), (*)

50-Dinamometre (1 Kğ.Lik), (*)

51-Dip Basınç Aleti, (*)

52-Direnç Serisi, (*)

53-Diseksiyon İğnesi(sivri uçlu), (*)

54-Diyafram Ve Taşıyıcı, (*)

55-Diyapozitif, (*)

56-Diyapozon Tokmağı İle,

57-Duvar Termometresi,

58-Duy (Ed 10),

59-Dünya Ve Ay Modeli,

60-Eğik Düzlem Arabası,

61-Eğik Düzlem Tahtası,

62-Ekran Saplı (190x250), (*)

63-Elektrik Motoru Modeli, (*)

64-Elektrik Zili (Komple),

65-Elektrod (Paslanmaz Çelik Tel), (*)

66-Elektromağnetik Kuvvet Salınc., (*)

67-Elektroskop, (*)

68-Elektrostatik Takımı, (*)

69-Emme Basma Tulumba (Plastik),

70-Erlenmayer (100 Ml), (*)

71-Eter (Dietil Eter), (*)

72-Etil Alkol(1000cc Lik Şişede), (*)

73-Fanus (Açık),

74-Fehling I, (*)

75-Fenol Ftalein Çözeltisi(%1lik), (*)

76-Geisler Tüpleri(Değişik Basın), (*)

77-Gliserin (Saf), (*)

78-Göz Modeli,

79-Gravzant Halkası, (*)

80-Gümüş Nitrat (Saf), (*)

81-Havan (Porselen Ø 100 Mm.), (*)

82-Hertz Ayağı, (*)

83-Hidroklorik Asit (%37 D=1.19), (*)

84-Hidrostatik Terazi, (*)

85-Huni (Plastik),

86-Huni (Ø 55 Mm.Cam), (*)

87-Hücre Modeli, (*)

88-İndiksiyon Bobini, (*)

89-İnsan Vücudu,

90-Isı İletim Aleti, (*)

91-İspirto Ocağı, (*)

92-Işık Kaynağı (12 Voltluk), (*)

93-Işık Prizması (Akrilik), (*)

94-İyod(Saf), (*)

95-Kaldıraç Kolu,

96-Kalsiyum Fosfat (Teknik), (*)

97-Kil,

98-Kil Üçgen (Kil Boyu 60 Mm.), (*)

99-Kimya Termometresi(-10+110ºC), (*)

100-Kimya Termometresi(-10 + 360º C),V(*)

101-Klavuz Kitap (İlköğretim Fen),

102-Kontrol Kalemi,

103-Konveksiyon Borusu,V

104-Kova Plastik (5 Lt.),

105-KristalizuarØ145mm.Pc001cam, (*)

106-Krokodil (Normal Boy), (*)

107-Krom Nikel Tel(Ø 0.20 Mm.) 20mt, (*)

108-Kroze (Porselen Ø 34x43 Mm.), (*)

109-Ksilefon (Bilgi Yaprağı İle),

110-Kulak Modeli,

111-Kurşun Elektrod (2x40x80 Mm), (*)

112-Kükürt Tozu, (*)

113-Lam (50 Lik Kutu), (*)

114-Lamel (100 Lük Kutu), (*)

115-Lastik Tıpa(31/25x30 Deliksiz),

116-Lastik Tıpa(31/25x30 Tek Delik),

117-Lastik Tıpa(36/29 X35 Deliksiz),

118-Lastik Tıpa(36/29 X35 Tdelikli),

119-Lastik Tıpa(36/29x35  İki Deli),

120-Lügol Çözeltisi,V (*)

121-Makara (Kademeli), (*)

122-Makara Hareketli(Tekli),

123-Makas (Diseksiyon Tipi 10-15   cm.),(*)

124-Mangan Dioksit (Saf), (*)

125-Manometre U Borulu, (*)

126-Masa Kıskacı, (*)

127-Mercek(F=+10 Cm Çerçevesi İle), (*)

128-Metal Çifti, (*)

129-Metilen Mavisi (Çözeltisi), (*)

130-Metre ( Alüm.Dikdörtgen Profil), (*)

131-Mıknatıs ( U Şeklinde ),

132-Mikroskop (600 Büy. Şaryo + Lamba),

133-Mineral Kolleksiyonu,

134-Molekül Modelleri Takımı,

135-Mum (Normal),

136-Naylon Ağ İpliği(Katlı 210/9),

137-Nişasta (Çözünür), (*)

138-Nitrik Asit (%67-70 D=1.42), (*)

139-Optik Daire, (*)

140-Optik Kutu(*)

141-Optik Ray, (*)

142-Pense (İzoleli),

143-Penset (11-13 Cm.Boyunda),

144-Pil Yatağı (Dörtlü,Plastik),

145-Pipet Bullu (10 Ml.Lik), (*)

146-Pistonlu HavaEmme Tulumbası, (*)

147-Plastik Hortum (Şeffaf Ø6,5 x 9mm),

148-Plastik Küvet(29x20xllcm.Say.),

149-Porselen Kapsül(Ø 40x20 Mm.), (*)

150-Portatif Priz(Üçlü),

151-Pota Pensi (Metal Maşa), (*)

152-Potasyum Dikromat(Saf), (*)

153-Potasyum Klorat(Saf), (*)

154-Pusula,

155-Reosta (5a-20 Ohm.), (*)

156-Saat Camı (Ø 70 Mm.), (*)

157-Saat Kadranı,

158-Saç Ayağı, (*)

159-Saplı Halka ( Ø 90 Mm.), (*)

160-Saplı Sehpa, (*)

161-Sarma Yay,

162-Sifonlu Barometre, (*)

163-Sitrik Asit (Saf), (*)

164-Sodyum Hidrokarbonat(Saf), (*)

165-Spatül (Prinç), (*)

166-Spektra ak(Spektroskop Hariç), (*)

167-Strafor Köpük (2x3x15 Cm.), (*)

168-Su Çarkı,

169-Su Terazisi,

170-Sülfirik Asit (%92-95 D=1.82), (*)

171-Sürmeli Kumpas(1/20 Verniyeli), (*)

172-Sürtünme Takozu, (*)

173-Süzgeç Kağıdı (Tabaka Halinde), (*)

174-Tel Kafes, (*)

175-Telgraf Modeli (Alıcı-Verici),

176-Teneke Makası, (*)

177-Tepegöz Çift Ampullü Daym,

178-Toriçelli Borusu(Taksimatsız), (*)

179-Tornavida,

180-Transformotor Sıkıştırıcısı, (*)

181-Turnosol Kağıdı (Kırmızı), (*)

182-Tümsek Ayna F=-10cm.  Çerçeveli,

183-Tüp Fırçası, (*)

184-Tüp Maşası, (*)

185-Tüplük (Plastik), (*)

186-Üç Ayak, (*)

187-Üçgen Eğe 4",(*)

188-Vazelin (50 Gr.Lık), (*)

189-Voltmetre (0-10 V Dc),

190-Y Boru (Plastik), (*)

191-Yarıklı Ağırlık Tk.Askı+Gramlar, (*)

192-Yarım Küre(Şeffaf Plastik), (*)

193-Yoğ. Küpleri (1cm3) Demir,Al, Ağaç, (*)

194-Zil Teli (Çoklu 0.35mm².)5 Mt.,

195-Zımpara Kağıdı(0 Numara Demir)

bulunur.

(*) İşaretli olan araç gereçlerin özel eğitim okulunda bulundurulması zorunlu değildir. 

İlköğretim Sosyal Bilgiler Araç-Gereçleri

Madde 46- İlköğretim okullarında Sosyal Bilgiler derslerinde kullanılmak üzere;

1-Afrika Fiziki Harit.(Kaplamalı), (*)

2-Afrika Siyasi Harit. (Kaplamalı), (*)

3-Asya Fiziki Haritası (Kaplamalı, (*)

4-Asya Siyasi Haritası (Kaplamalı), (*)

5-Avrupa Fiziki Harit. (Kaplamalı), (*)

6-Avrupa Siyasi Harit.(Kaplamalı), (*)

7-Dünya Fiziki Harita.(Kaplamalı), (*)

8-Dünya Siyasi Harita.(Kaplamalı), (*)

9-Güney Amerika Fiziki Hrt(Kaplı), (*)

10-Güney Amerika Siyasi Hrt(Kaplı), (*)

11-İstiklal Sav.Har.(3 parça Kaplı), (*)

12-Kıbrıs Haritası (Kaplı),

13-Kuzey Amerika Fizik. Hrt Kaplama, (*)

14-Kuzey Amerika Siyasi Hrt Kaplama, (*)

15-Okyanusya Fiziki Hrt. (Kaplamalı), (*)

16-Türkiye Fiziki Haritası(Kaplı),

17-Türkiye Siyasi Haritası (Kaplı),

18-Türkiye Tarım Ürün. Hrt. (Kaplı),

19-Yeni Andımız Levhası (Kaplamalı),

20-Yer Küresi,

21-Klavuz Kitap (Sosyal Bilgiler)

bulunur.

     (*) İşaretli olan araç gereçlerin özel eğitim okulunda bulundurulması zorunlu değildir. 

Orta Öğretim  Matematik Ders Araç Gereçleri

Madde 47- Orta öğretim Matematik derslerinde kullanılmak üzere;

1-Cisim Köşegenli Kare Prizma,

2-Cisim Köşegenli Küp,

3-Çeşit Kenar Prizma,

4-Dikdörtgen Pramit,

5-Dikdörtgenler Prizması,

6-Dönel Kapaklı Kesik Silindir,

7-Dönel Kesik Koni,

8-Dönel Koni,

9-Dönel Silindir,

10-Düzgün Altıgen Pramit,

11-Düzgün Altıgen Prizma,

12-Eğik Dairesel Silindir,

13-Eğik  Koni,

14-Eğik Prizma,

15-İletki-Gönye,

16-Kesik Kare Pramit,

17-Kesitli Düzgün Dört Yüzlü,

18-Kesitli Pramit,

19-Koni,

20-Klavuz Kitap (Matematik),

21-Metre Alüminyum ( Y Profil ),

22-Pergel (Plastik),

23-Silindir,

24-Trigonometri Çemberi,

25-Üçgen Prizma (4 Parçalı)

bulunur. 

Orta Öğretim Kimya Ders Araç Gereçleri

Madde 48- Orta öğretim kimya derslerinde kullanılmak üzere;

1-Ağırlık Tak (110 Gr. Mg.İle),

2-lçak Gerilim Güç Kaynağı 80 W,

3-Alizarin Sarısı (Çözeltisi),

4-Alüminyum Hidroksit,

5-Alüminyum Klorür(Saf),

6-Alimünyum Parçaları,

7-Alüminyum Sülfat (Saf),

8-Ameliyat Eldiveni,

9-Amonyak (%25 D=0.91),

10-Amonyum Dikromat,

11-Amonyum Karbonat(Saf),

12-Amonyum Klorür(Saf),

13-Amonyum Oksalat(Saf),

14-Amonyum Sülfat (Teknik),

15-Aset Aldehit,

16-Asetik Asit (Buzlu),

17-Ayırma Hunisi 250 Ml.,

18-Baget(20 Cm Boy,Ø 6-7 Mm.),

19-Bağlama Parçası (İkili),

20-Bakır Elektrot (1.5x40x80mm.),

21-Bakır I Klorür (Saf),

22-Bakır Iı Klorür (Saf),

23-Bakır Nitrat (Saf),

24-Bakır Oksit ( Siyah Saf),

25-Bakır Parçaları(0.5x10x10 Mm),

26-Bakır Sülfat (Saf),

27-Bakır Tel (Spiral),

28-Balon Çıkış Borulu (500ml.),

29-Balon Joje ( 500 Ml.),

30-Balon Joje (250 Ml.),

31-Baryum Hidroksit(Saf),

32-Baryum Klorür(Saf),

33-Baryum Nitrat(Saf),

34-Beherglas (100 Ml.),

35-Benzoik Asit,

36-Bidon Musluklu(Plastik5-10 Lt.),

37-Borik Asit,

38-Bünzen Beki(1.5 Mt Hortum İle),

39-Bünzen Mesnedi,

40-Büret Fırçası,

41-Büret Musluklu 50 Ml.,

42-Büret Pipet Sehpası,

43-Cam Balon (250 Ml. Dibi Düz),

44-Cam Boru J Şeklinde,

45-Cam Boru(Ø 5mm,15cm.Boy 1uc.K),

46-Cıva,

47-Civa Damlalığı (Camdan),

48-Çinko Elektrod (2x40x80 Mm.),

49-Çinko Nitrat (Saf),

50-Çinko Parçaları (0.5x10x10),

51-Damıtma Cihazı,

52-Damlalıklı Şişe(30ml.Camdan),

53-Demir Iı Sülfat (Saf),

54-Demir Iıı Klorür,

55-Demir Iıı Nitrat (Saf),

56-Deney Paleti (Plastik),

57-Deney Tüpü(13x100mm.Kenarlı),

58-Deney Tüpü(18x180 Mm.Kenarlı),

59-Deney Tüpü(25x150mm.Kenarlı),

60-Dereceli Silindir 100ml.1/1böl.,

61-Elektrod (Paslanmaz Çelik Tel),

62-Erlenmayer (250 Ml),

63-Eşit Kollu Terazi(Plastikgöv.),

64-Eter (Dietil Eter),

65-Etiket ( 100.Lük Paket.),

66-Etil Alkol(1000cc Lik Şişede),

67-Fehling I,

68-Fehling Iı,

69-Fenol(Katı),

70-Fenol Ftalein Çözeltisi(%1lik),

71-Formik Asit,

72-Fosforik Asit (%62-65 D=1.52),

73-Gaz Ölçme Tüpü 50 Ml.,

74-Gliserin (Saf),

75-Gözlük (Kenarı Kapalı),

76-Gümüş Nitrat (Saf),

77-Havan (Porselen Ø 100 Mm.),

78-Hidrojen Peroksit (%50 Luk),

79-Hidroklorik Asit (%37 D=1.19),

80-Huni (Ø 55 Mm.Cam),

81-İspirto (Renkli),

82-İspirto Ocağı,

83-İyod(Saf),

84-Kalsiyum Hidroksit (Toz),

85-Kalsiyum Karbonat (Teknik),

86-Kalsiyum Klorür (Anhidrit),

87-Kalsiyum Nitrat(Saf),

88-Kalsiyum Sülfat (Saf),

89-Kil Üçgen (Kil Boyu 60 Mm.),

90-Kimya Termometresi(-10+110ºC),

91-Klavuz Kitap (Lise Kimya),

92-Kloroform,

93- Plastik Kova (5 Lt.),

94-Kristalizuar(Ø145mm.Pc001cam),

95-Krokodilli Kablolar(40cm.7li Tk,

96-Kroze (Porselen Ø 34x43 Mm.),

97-Kurşun Elektrod (2x40x80 Mm),

98-Kurşun Nitrat (Saf),

99-Kurşun Parçaları (10x10mm.),

100-Lastik Halka(250 Gr. Torba),

101-Lastik Tıpa(19/15x20 Deliksiz),

102-Lastik Tıpa(19/15x20 T.Delikli),

103-Lastik Tıpa(8/4x20 Deliksiz),

104-Liebig Soğutucu(Düz),

105-Liebig Soğutucu(Bullu),

106-Mağnezyum Hidroksit,

107-Mağnezyum Nitrat(Saf),

108-Mağnezyum Şeriti (25 Gr.Lik),

109-Makas (Kağit Makası Orta Boy),

110-Metil Kırmızısı (Çözeltisi),

111-Metil Oranj Çözeltisi,

112-Molekül Modelleri Takımı,

113-Naftalin (Pul Hâlinde 100gr Pk),

114-Nişasta (Çözünür),

115-Nitrik Asit (%67-70 D=1.42),

116-Nuçe Erlenmayeri 500 Ml.,

117-Oksalik Asit (Saf),

118-Parafin,

119-Peryodik Tablo (Kaplamalı),

120-Ph Kağıdı (0-14 Lük),

121-Pipet (1 Ml.Lik),

122-Pipet Dereceli (10 Ml),

123-Plastik Hortum(Şeffafø10x12mm),

124-Plastik Hortum(Şeffaf Ø6,5x9mm),

125-Pota Pensi (Metal Maşa),

126-Potasyum Bioksalat,

127-Potasyum Bromür(Saf),

128-Potasyum Dikromat(Saf),

129-Potasyum Hidroksit(Saf),

130-Potasyum İyodat(Saf),

131-Potasyum İyodür(Saf),

132-Potasyum Klorür (Saf),

133-Potasyum Kromat(Saf),

134-Potasyum Nitrat(Saf),

135-Potasyum Permanganat(Saf),

136-Potasyum Tiyosiyanat (Saf),

137-Primer Bütil Alkol,

138-Puar (Pipetler İçin),

139-Saat Camı (Ø 70 Mm.),

140-Saç Ayağı ( Büyük ),

141-Salisilik Asit,

142-Saplı Halka ( Ø 90 Mm.),

143-Sekonder Bütil Alkol,

144-Sifonlu Barometre,

145-Siklohekzan(Saf),

146-Sodyum (Metal),

147-Sodyum Asetat(Saf),

148-Odyum Bifosfat,

149-Sodyum Dikromat(Saf),

150-Sodyum Hidroksit (Saf),

151-Sodyum Hipoklorit,

152-Sodyum Karbonat(Saf),

153-Sodyum Klorat (Kristal Saf),

154-Sodyum Klorür (Saf),

155-Sodyum Kromat,

156-Sodyum Metabisülfit (Saf),

157-Sodyum Nitrat(Saf),

158-Sodyum Oksalat(Saf),

159-Sodyum Sülfat (Anhidrit Saf),

160-Sodyum Sülfit (Anhidrit Saf),

161-Spatül (Plastik),

162-Stransiyum Nitrat (Saf),

163-Sülfirik Asit (%92-95 D=1.82),

164-Süzgeç Kağıdı (Siyah Bant),

165-Süzgeç Kağıdı (Tabaka Halinde),

166-Süzgeç Kağıdı(Mavi Bant),

167-Tel Kafes (140x140 Mm),

168-Tersiyer Bütanol (Saf),

169-Tolien,

170-Turnosol Kağıdı (Kırmızı),

171-Turnosol Kağıdı (Mavi),

172-Tüp Fırçası (Orta Boy),

173-Tüp Maşası,

174-Tüplük (Plastik),

175-Üçgen Eğe 4",

176-Üre,

177-Vazelin (50 Gr.Lık),

178-Yıkama Şişesi (500 Ml.Plastik),

179-Yıkama Şişesi Cam 500 Ml.,

180-Zil Teli (Çoklu 0.35mm².)50mt.

bulunur. 

Orta Öğretim Fizik Ders Araç-Gereçleri

Madde 49- Orta öğretim Fizik derslerinde kullanılmak üzere;

1-Ağırlık Takımı (1000 Gr.Mg.İle),

2-Akım Makarası  (Selenoid),

3-Akım Terazisi,

4-Alçak Gerilim Güç Kaynağı 80 W,

5-Alüminyum Yaprak (10x10 Cm),

6-Ampermetre (0-5 A Dc),

7-Baget(20 Cm Boy,Ø 6-7 Mm.),

8-Bağlama Parçası ( Kancalı ),

9-Bağlama Parçası (İkili),

10-Bağlantı Kablosu (100 Cm),

11-Bakır Elektrot (1.5x40x80mm.),

12-Bakır Sülfat (Teknik),

13-Beherglas(250 Ml),

14-Bobin (600 Sarımlı),

15-Bünzen Kıskacı (Büyük Boy),

16-Büyüteç (Saplı),

17-Çamaşır Sodası,

18-Çinko Elektrod (2x40x80 Mm.),

19-Çinko Sülfat (Teknik),

20-Dalga Leğeni Takımı,

21-Daniel Pili Kabı,

22-Demir Tozu (Kabı İle 300 Gr.),

23-Demir U Çekirdek,

24-Demir U Çekirdek Kapağı,

25-Deney Tüpü(25x150mm.Kenarlı),

26-Dereceli Silindir 500ml.5/Lböl.,

27-Destek Çubuğu (Ø 10x100 Mm.),

28-Destek Çubuğu (Ø 10x1000 Mm.),

29-Dikiş İpliği (Beyaz,Küçük),

30-Dinamik Takımı,

31-Dinamometre (1 Kğ.Lik),

32-Direnç Serisi,

33-El Straboskobu,

34-Elektrod (Paslanmaz Çelik Tel),

35-Elektroskop,

36-Eşit Kollu Terazi(Plastikgöv.),

37-Etil Alkol(1000cc Lik Şişede),

38-Eylemsizlik Terazisi Takımı,

39-Hertz Ayağı,

40-Işık Prizması (Akrilik),

41-İki Boyutlu Uzayda Çarpışma Tk,

42-İpekli Kumaş(10x10 Cm ),

43-İspirto (Renkli),

44-İspirto Ocağı,

45-İzolebant(Küçük),

46-Kimya Termometresi(-10+10ºC),

47-Klavuz Kitap (Lise Fizik),

48-Kontrol Kalemi,

49-Plastik Kova (5 Lt.),

50-Krokodilli Kablolar(40cm.7li Tk,

51-Kuru Kalorimetre Takımı,

52-Küçük Uzun.Girişim İle Ölç.Tk.,

53-Masa Kıskacı,

54-Merkezcil Kuvvet Takımı,

55Metre ( Alüm.Dikdörtgen Profil),

56-Mıknatıs ( U Şeklinde ),

57-Mıknatıs (Çubuk),

58-Mikrometre (0-25 Mm.Lik),

59-Naylon Ağ İpliği(Katlı 210/9),

60-Optik Takımı,

61-Pelür Kağıdı (94x90 Mm),

62-Pense (İzoleli),

63-Pil Yatağı (Dörtlü,Plastik),

64-Plastik Çubuk (Yuvarlak),

65-Plastik Silindir,

66Plastilin (Plasticine),

67-Portatif Priz(Üçlü),

68-Potansiyel Enerji Takımı,

69-Pusula,

70-Reosta (5 A-10 Ohm.),

71-Sarma Yaylar Tk(Dalga Har.İçin,

72-Selüloz Asetat (2x20x200mm.),

73-Spatül (Prinç),

74-Taneciklerle Kırılma Takımı,

75-Tanjant Galvonometresi Çerçe.,

76-Telem Şeridi,

77-Teneke Makası,

78-Terazi ( 3 Kğ.Lik),

79-Tornavida,

80-Transformotor Sıkıştırıcısı,

81-Tüplük (Plastik),

82-Üç Ayak ,

83-Üçgen Eğe 4",

84-Vazelin (50 Gr.Lık),

85-Vinilit Şerit (2x20x200mm.),

86-Voltmetre (3/15 V Dc),

87-Voltmetre 0-25v Ac,

88-Young Deney Takımı,

89-Yünlü Kumaş (Çuha 10x10 Cm),

90-Zaman Kaydedici,

91-Zımpara Kağıdı(0 Numara Demir),

92-Zil Teli(Çoklu Krokodilli 10mt)

bulunur. 

Orta Öğretim Biyoloji Ders Araç-Gereçleri

Madde 50- Orta öğretim Biyoloji derslerinde kullanılmak üzere;

1-Agar Agar (Toz),

2-Ağırlık Tak (110 Gr. Mg.İle),

3-Akvaryum(20x26x50 Cm),

4-Alüminyum Perçin(A5x15ts941/1,

5-Anilin Yağı,

6-Ans (Ağaç Saplı),

7-Aseton,

8-Baget(20 Cm Boy,Ø 6-7 Mm.),

9-Bağırsak (Kurutulmuş)5 Mt.,

10-Bağlama Parçası (İkili),

11-Balon Joje ( 100 Ml.),

12-Basınçlı Tencere(Düdüklü Tenc),

13-Beherglas(400 Ml),

14-Benedict Çözeltisi,

15-Bira Mayası (100 Gr.Lık Paket),

16-Bistüri,

17-Bi-Üret Ayıracı,

18-Böbrek Kesiti,

19-Bünzen Kıskacı (Küçük Boy),

20-Bünzen Mesnedi,

21-Büret Kıs.(Hof.Tipi Las.Bor.Kıs,

22-Büyüteç (Saplı),

23-Cam Borular,

24-Cam Kalemi (Asetat Kalemi),

25-Cam Levha (3x120x120 Mm),

26-Cetvel(30 Cm Plastik),

27-Cetvel(5 Cm Saydam Mikr.İçin),

28-Çekiç (300 Gr.),

29-Çıta (2x1x100 Cm.),

30-Çiçek Kesiti Modeli,

31-Çukur Lam,

32-D N A   Modeli,

33-Damıtma Cihazı,

34-Damlalık (Cam),

35-Damlalıklı Şişe(30ml.Camdan),

36-Deney Tüpü(13x100mm.Kenarlı),

37-Dereceli Silindirler,

38-Diseksiyon İğnesi ,

39-Diseksiyon Küveti(Parafinli),

40-Erlenmayer (150 Ml),

41-Erlenmayer (500 Ml),

42-Eşit Kollu Terazi(Plastikgöv.),

43-Eter (Dietil Eter),

44-Eterleme Torbası,

45-Etiket ( 100.Lük Paket.),

46-Fenol Kırmızısı (Çözeltisi),

47-Gilikoz (Toz),

48-Gövde Kesiti,

49-Göz Modeli,

50-Havan (Porselen Ø 100 Mm.),

51-Hidrojen Peroksit (%50 Luk),

52-Hidroklorik Asit (%37 D=1.19),

53-Huni (Ø 55 Mm.Cam),

54-Hücre Modeli,

55-Işık Önleyici,

56-İnsan Vücudu(Küçük Boy),

57-İspirto Ocağı,

58-İyod(Saf),

59-Kalp Modeli(Büyük),

60-Kalsiyum Nitrat(Saf),

61-Kanca Tel (Toplu İğne),

62-Karabiber (Tane),

63-Kavanoz,

64-Kerpeten,

65-Kimya Termometresi(-10+110ºC),

66-Klavuz Kitap (Lise Biyoloji),

67-Kongo Kırmızısı (Çözeltisi),

68-Plastik Kova (5 Lt.),

69-Kök Kesiti,

70-Kristal Viyole,

71-Kuluçka Makinası(İnkübatör),

72-Kurutma Kağıdı (30x7 Cm.20 Ad),

73-Kürdan (Yuvarlak 300'lük Paket),

74-Lam (50 Lik Kutu),

75-Lamel (100 Lük Kutu),

76-Lastik Tıpalar,

77-Lügol Çözeltisi,

78-Mağnezyum Sülfat(Saf),

79-Makas(Diseksiyon Tipi 10-15cm.),

80-Mangan Dioksit (Saf),

81-Mantar Levha  (~0.2x20x30 Cm),

82-Metil Seliloz Çözeltisi,

83-Metilen Mavisi (Çözeltisi),

84-Metronom

85-Mikroskop(600 Büy.Şaryo+Lamba),

86-Nişasta (Çözünür),

87-Pamuk,

88-Pankreatin,

89-Parafin,

90-Parmaktan Kan Alma İğnesi,

91-Penset (11-13 Cm.Boyunda),

92-Petri Kabı Cam (Ø 100 Mm.),

93-Petrol Eteri,

94-Ph Kağıdı (0-14 Lük),

95-Pipet (1 Ml.Lik),

96-Pipet Bullu (10 Ml.Lik),

97-Plastik Hortum(Şeffaf Ø6,5x9mm),

98-Plastik Küvet(29x20xllcm.Say.),

99-Portatif Priz(Üçlü),

100-Potasyum Bifosfat,

101-Potasyum Nitrat(Saf),

102-Saat Camı (Ø 70 Mm.),

103-Saç Ayağı ( Büyük ),

104-Safra Tuzu,

105-Safranin Çözeltisi,

106-Sargı Bezi (10x100 Cm.),

107-Sodyum Hidroksit (Saf),

108-Spatül (Prinç),

109-Sterilizasyon Kabı(Pet.Kab.İç),

110-Etil Alkol(1000cc Lik Şişede),

111-Süzgeç Kağıdı (Dairesel 100lük),

112-Şırınga (10 Ml. Plastik),

113-Tahta Köş.Delikli(12x20x0.5cm),

114-Tel Kafes,

116-Termos Geniş Ağızlı(0.5-1 Lt.),

117-Tüp Fırçası (Orta Boy),

118-Tüp Maşası,

119-Tüplük (Plastik),

120-Üçgen Eğe 4",

121-Vazelin (50 Gr.Lık),

122-Wright Boyası Çözeltisi,

123-Yaprak Kesiti

bulunur. 

Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okullarında Ders Araç Gereçleri

Madde 51- Özel meslekî ve teknik orta öğretim okullarında; en az dengi resmî meslekî ve teknik ortaöğretim okullarında yer alan bölüm ve atölyelerde kullanılan ders araç – gereç ve donanım bulunur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM OKULLARI 

 

A- KURUM BİNASI 

Kurum Yeri

Madde 52- 625 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği; özel, özel eğitim okulu binası yapılacak veya özel, özel eğitim okulu binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur.      

İnceleme Raporları

Madde 53- Özel, özel eğitim okulu olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Binanın statik hesapları,

c)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

d)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

e)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

Okul olarak kullanılmak üzere izin alınmış kurumlarda binanın inşaatı için düzenlenmiş raporlar, (a) ve (b) bentlerindeki raporlar yerine geçer.

 

Yerleşim Plânı

Madde 54- Özel, özel eğitim okulları Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara çizilir. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Özel, özel eğitim okulları;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı faklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel, özel eğitim okuluna tahsis edilmiş binalarda

açılabilir.

 

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 55- Özel, özel eğitim okullarında derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.

 

Derslik Kapıları

Madde 56- Özel, özel eğitim okulu derslik kapılarının genişliği en az 90 cm’dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Derslik kapılarında gözlem aynası bulunmalıdır. (Kamera sistemi olan kurumlarda istenmez.) 

Kurum Kapıları

Madde 57- Özel, özel eğitim okulu binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur. 

Merdivenler

Madde 58- Özel, özel eğitim okulu olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır. 

Derslik İçi Ölçüler

Madde 59- Özel, özel eğitim okulu dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe bir metreden az olamaz. 

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 60- Özel, özel eğitim okulu olarak kullanılacak binaların derslik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 7 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Özel, özel eğitim okulu olarak kullanılmak amacıyla yapılmadığı hâlde özel, özel eğitim okulu olarak kullanılmak istenen binaların tavan yükseklikleri, o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz. 

Koridorlar

Madde 61- Özel, özel eğitim okulu binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir. 

Aydınlık Düzeyleri

Madde 62- Özel, özel okul öncesi eğitim   okullarının aydınlık düzeyleri;

1-Okul öncesi eğitim kurumlarında 100 Lüx,

2-Dersliklerde 250 Lüx,

3-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx

olmalıdır.

 

B-ÖZEL,ÖZEL OKUL ÖNCESİ EĞİTİM OKULLARI

 

Bulunması Gereken Bölümler

Madde 63- Özel, Özel Okul Öncesi Eğitim Okullarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu odası veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2,  5’ den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

5-Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (kontenjan verilmez)

6-Oyun etkinlik odası: En az 15 m2  olmalıdır. Birey başına 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarında en fazla birey sayısı; işitme engelliler 10, otistik 4,  eğitilebilir 10, öğretilebilir 6, görme 10, ortopedik 10  bireyden oluşur.

7-Fizyoterapi  salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Fizyoterapi salonunda grup eğitimi - bireysel eğitim  yapılabilir. (Fizyoterapi gerektiren bireyleri kaydetmeyen kurumlarda isteğe bağlı)

8-İşitme engelli bireylere yönelik eğitim  programı uygulayan kurumlarda:

İşitme yetersizliği olanlar için düzenlenen bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için sınıfın ses  yalıtımı sağlanmalıdır.

a)Konuşma terapi odası: Terapi programı uygulayan okullarda  (İsteğe bağlı)

b)Odyoloji ünitesi odası: Sadece işitme engelliler eğitimi için açılmış okullarda (isteğe bağlı)

9-Erken çocukluk dönemi odası: En az 6 m2 olmalıdır. (0-3 yaş eğitim veren kurumlarda 1 kontenjan verilir)

10- Rahatlama Odası: Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan  kurumlarda olmalıdır. (erken çocukluk dönemi odası olarak da kullanılabilir)

Duvarın yerden başlamak üzere 1,5 metrelik yüksekliğe kadar sünger veya yumuşak malzeme ile kaplanması gerekir. Yer döşemesi kalın sünger ile kaplı ve düz renk halı bulunmalıdır.

11-Oyun bahçesi: Bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık veya kapalı alan, 25 m² den az olmamak şartıyla birey x 1,5 m² olarak hesap edilir.  

12-Rehberlik servisi odası-Psikolog odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

13-Veli bekleme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

14-Uyku odası :  (isteğe bağlı)

15-Yardımcı hizmetliler odası : (Kontenjanı 50’nin üzerinde olan kurumlarda)

16-Mutfak:İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. (Yemeklerini dışardan getiren kurumlarda mutfak aranmaz.)

17-Yemek odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

18-Tuvalet:

a)Her 20 birey için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

Birey tuvaletlerinin en az biri tutamaklı olmalıdır.

30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir.

C-ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM  OKULU  

Bulunması Gereken Bölümler

Madde 64-Özel, özel ilköğretim okulu, eğitim ve uygulama okulu, iş eğitim merkezi ve meslekî eğitim  merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu odası veya kurucu temsilcisi odası:

 Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

 O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

 2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

 3-Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2, 8’den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2 yer ilâve edilir.

 4-Büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

 5-Erken çocukluk dönemi odası: En az 6 m2 olmalıdır. (0-3 yaş eğitim veren kurumlarda 1 kontenjan verilir)

 6- Rahatlama odası: Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan  kurumlarda olmalıdır. (Erken çocukluk dönemi odası olarak da kullanılabilir)

Duvarın yerden başlamak üzere 1,5 metrelik yüksekliğe kadar sünger veya yumuşak malzeme ile kaplanması gerekir. Yer döşemesi kalın sünger ile kaplı ve düz renk halı bulunmalıdır.

7- Oyun etkinlik odası: En az 15 m2  olmalıdır. Birey başına 2,5 m2 yer hesaplanır. Programlara göre ayrı ayrı düzenlenecek oyun etkinlik odalarında en fazla birey sayısı; işitme engelliler 10, otistik 4,  eğitilebilir 10, öğretilebilir 6, görme 10, ortopedik 10 bireyden oluşur.

8-Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (Her 80 öğrenci için 1 bireysel oda) (kontenjan verilmez)

9-Derslik veya grup eğitim odası: En az 15 m2  olmalıdır. Birey başına 2,5 m2  yer hesaplanır. Programlara göre derslik veya grup eğitim odasında en fazla birey sayısı; işitme engelliler 10, otistik 4,  eğitilebilir 10, öğretilebilir 8, görme 10, ortopedik 10 bireyden oluşur.   (En az 8 dersliğin olması gerekir)

10-Hazırlık  dersliği:En az 15 m² olmalıdır. Birey başına 2,5 m2  yer hesaplanır. (Eğitilebilir, öğretilebilir ve otistik bireyler için) ( en fazla 10 bireyden oluşur )

11-Beden eğitimi salonu: En az 20 m2 olmalıdır.

12-Fizyoterapi  salonu: En az 20 m2 olmalıdır. (Fizyoterapi gerektiren bireyleri kaydetmeyen kurumlarda isteğe bağlı)

13-Uygulama evi:  En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Eğitilebilir, öğretilebilir  ve otistik program uygulayan okullarda) (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

14-İşlik: Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve alanı, en büyük derslik alanı kadar olmalıdır.

15- Fen Bilgisi laboratuvarı: En büyük derslik alanı  kadar olmalıdır. (sadece işitme, görme ve ortopedik bireylere yönelik program uygulayan okullarda)

16- Resim/Müzik dersliği:  Bireylerin özürleri dikkate alınarak uygulanan haftalık ders dağıtım çizelgelerine göre belirlenir. (İşitme, görme ve ortopedik bireylere yönelik program uygulayan okullarda)

17-Sağlık odası: Doktor bölümlü ve ihtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

18-Oyun  bahçesi: Bahçe olarak kullanılmak üzere ayrılan açık veya kapalı alan 50 m²den az olmamak şartıyla birey x 1,5 m² olarak hesap edilir.

19-Rehberlik servisi odası-Psikolog odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

20-İşitme engelli bireylere yönelik eğitim  programı uygulayan okullarda:

İşitme yetersizliği olanlar için düzenlenen bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses  yalıtımı sağlanmalıdır.

a)Konuşma terapi odası: Terapi programı uygulayan okullarda  (İsteğe bağlı)

b)Odyoloji ünitesi odası: Sadece işitme engelliler eğitimi için açılmış okullarda (isteğe bağlı)

21-Veli bekleme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

22-Yardımcı hizmetliler odası

23-Mutfak:İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır. (Yemeklerini dışardan getiren kurumlarda mutfak aranmaz.)

24-Yemek odası: İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

25-Tuvalet, lavabo ve pisuvar: Kız ve erkek bireyler için ayrı ayrı olmak üzere;

a)Her 20 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan okullarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca, erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Birey tuvaletlerinin en az biri tutamaklı olmalıdır.

Kurum kontanjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

26-Okul bünyesinde İş Eğitim Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezi Programı uygulayan kurumlarda 

a) Meslekî Eğitim Merkezi :

1- Hazırlık Dersliği: En az 15 m2  olmalıdır. Birey başına 2,5 m2  yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.

2-Derslik veya grup eğitim odası: En az 15 m2  olmalıdır. Birey başına 2,5 m2  yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.

3-İşlik: En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır.  

b) İş Eğitim Merkezi :

1- Derslik veya grup eğitim odası: En az 15 m2  olmalıdır. Birey başına 2,5 m2  yer hesaplanır. Sınıflar en fazla 10 bireyden oluşur.

 2- İşlik: En büyük derslik alanı kadar olmalıdır. Resim, el sanatları, ev ekonomisi, bilgisayar ve benzeri programların uygulanmasına cevap verecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. (İş eğitimi merkezi dersliği bir tane olan kurumlarda istenmez. Birden fazla iş eğitimi merkezi olan kurumlarda her iki derslik için bir işlik bulunur.)

 

 c)Okul bünyesinde ayrıca Destek Eğitim Birimi ile Bireysel-Grup Eğitimi ve İyileştirme                 Biriminin oluşturulabilmesi için;

 1-Destek  eğitim birimi: Her bir program için bir bireysel eğitim odası (Bir kontenjan),

 2-Bireysel-grup eğitim ve iyileştirme (Rehabilitasyon)  birimi: Her bir program için bir bireysel eğitim odası, bir grup eğitim odası, (Bireysel eğitim odasına bir, grup eğitim odasına da özür grubuna göre kontenjan verilir)

bulunur.  

Zorunlu Olmayan, Ancak İhtiyaç Duyulduğunda

Düzenlenebilecek Bölümler

Madde 65-İhtiyaç duyulan  kurumlarda;

1-Müdür yardımcısı odası,

2-Müzik odası,

3-Kütüphane,

4- Ders araç-gereç odası ve depo-ambar,

5-Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı odası,

6-Kantin,

7-Gözlem odası (Kamera sistemi olmayan  kurumlarda),

8-Yaşayarak öğrenme ünitesi (ev dışı yaşamı yansıtacak şekilde düzenlenen ortam),

9- Zümre Başkanları  Odası

 olmalıdır

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

Çeşitli Hükümler

Madde 66-Kurumlarda;

1-Bu standartlarda belirtilmeyen bilim ve sanat merkezlerinin standartları resmî “özel eğitim kurumları” gibi değerlendirilir.

2-Bedensel engelli bireylere yönelik okul programı uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, yatakhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak, gibi ek önlemler alınır.

3- Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık, ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima takılması uygun olur.

4-Yukarıda belirtilen iş ve meslekî eğitimlerin dışında açılacak işliklerde, işin özelliğine göre ilgili araç-gereçlerin sağlanması gerekmektedir.

5-Bireysel ve grup eğitim odalarında gözlem aynası veya kamera sistemi bulunur. 

D- ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM OKULLARININ BÖLÜMLERİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ GEREÇLER 

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 67-Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

4-Çalışma masası,

5-Koltuk,

6-Konuklar için koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında;

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür Yardımcısı odasında;

1-Program çerçevesi,

2-Anahtar dolabı

bulunur. 

Büro Hizmetleri Odası

Madde 68- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 69- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Portatif raflar,

4-Kardeks dolabı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Rehberlik Servisi Odası

Madde 70- Rehberlik servisi odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Sandalyeler,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Öğretmenler Odası

Madde 71- Öğretmenler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-İlân tahtası

bulunur. 

Zümre Başkanları Odası

Madde 72- Zümre başkanları odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Program çerçevesi,

6-İlân tahtası

bulunur. 

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 73- Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Sandalyeler

bulunur. 

Doktor Bölümlü Sağlık Odası

Madde 74- Doktor Bölümlü Sağlık Odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Hasta  muayene masası,

5-Soyunma odası veya paravanı,

6- Sandalyeler,

7-İlaç dolabı

bulunur. 

Oyun Etkinlik Odası

Madde 75- Oyun etkinlik odasında en az;

1)Masa (Çocuklar için dikdörtgen, gerektiğinde U şeklinde oturmayı sağlayacak şekilde),

2)Sandalyeler (yaşlarına uygun),

3)Minder,

4)Halı

bulunur.

Ayrıca oyun odalarında aşağıdaki köşelerden en az 3 ü düzenlenir.

Köşeler:

1-Evcilik köşesi,

2-İnşaat köşesi,

3-Kitaplık köşesi,

4-Dinlenme köşesi,

5-Yaratıcı sanat faaliyetleri için araç-gereçler,

6-Trafik Köşesi

ve benzeri köşeler oluşturulur. 

Oyun bahçesi (kapalı veya açık) alanında;

Madde 76- Oyun bahçesinde en az;

Serbest oyun ve büyük kas gelişimi için araç-gereçler;

1-Kum havuzu,

2-Tahtaravalli,

3--Kaydırak,

4-Taşıt araçları (Çocukların kullanabileceği boyutta),

5-Salıncaklı kaydırak ve tırmanma merdivenleri, (İsteğe bağlı)

6-Oyun sandıkları (Boy kutu üniteleri), (isteğe bağlı)

bulunur. 

Mutfak

Madde 77- Okul öncesi eğitim mutfağında;

1-Fırın,

2-Buzdolabı,

3-Mikser  set,

4-Yemek takımı,

5-Servis takımı,

6-Plastik bardak,

7-Çaydanlık ve demlik,

8- Raflı mutfak dolabı,

9-Çeşitli boyda tencere,

10-Tava,

11-Çeşitli boyda tepsi,

12-Masa ve sandalye (aynı zamanda yemekhane olarak kullanılması hâlinde),

bulunur. 

Fizyoterapi salonunda;

Madde 78-Fizyoterapi salonunda en az;

1-Minderler,

2-Ayna (duvara monteli),

3-Kum torbaları (çeşitli kiloluk),

4-Denge tahtası,

5-Toplar,

6-Zıplama topları,

Ayrıca, Bedensel engelli (sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik) bireylere yönelik Rehabilitasyon hizmeti veren kurumlarda;

7-Top havuzu,

8-Çocuğun uygun pozisyonda oturmasını sağlayacak destekli masa (Demirat),

9-Tırmanma merdiveni,

10-Walker (Yürüme aleti),

11-Paralel bar,

12-İçiçe geçen merdiven veya yürüme merdiveni,

13-Emekleme sehpası,

14-Ayakta durma sehpası,

bulunur. 

Beden Eğitimi Salonu

Madde 79- Beden Eğitimi salonunda;

1-Halı,

2-Platform (step tahtası),

3-Jimnastik minderleri (silinebilir malzemeden),

4-Büyük oturma minderi,

5-Çalışma çemberleri,

6-Jimnastik kurdeleleri,

7-Atlama ipi,

8-Sağlık topu,

9-Ponponlar,

10-Küçük renkli toplar,

11-Denge patenleri,

12-Oturma kasası

13- Denge tahtası, atlama beygiri

bulunur. 

Bireysel ve Derslik veya Grup Eğitim Odalarında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 80-Bireysel ve derslik veya grup eğitim odalarında bulunması gereken araç gereçler şunlardır:

Bireysel eğitim odalarında;

1-Masa,

2-Sandalye,

3-Pano,

4-Dolap,

Derslik veya grup eğitim odalarında;

1-Masalar (Modüler),

2-Sandalyeler,

3-Yazı tahtası,

4-Dolap,

5-Pano,

6-Eğitim materyalleri,

Bireysel ve grup eğitimi için aşağıda sayılan eğitim araç ve gereçler kurumda yeterli miktarda bulundurulur.

1-Deney malzemeleri,  (İlköğretim okullarında)

2-Müzik ve ritim aletleri,

3-Toplar,

4-İç içe geçmiş halkalar ve kutular,

5-Kavram materyalleri,

6-Efekt kartları ve kasetleri,

7-Fişler,

8-Resimli kartlar,

9-Öykü ve yorumlama kartları,

10-Olay sıralama kartları,

11-Kurallı oyunlar,

12-İnsan maketi,

13-Göz maketi,

14-Vücut kısımlarını gösteren kitaplar

15-Teyp,

16-Sembolik oyuncaklar,

17-Legolar,

18-Gerçek nesneler (üç boyutlu nesneler: bebek, araba, top, uçak ve benzeri gibi),

19-Kuklalar,

20-Öykü kitapları,

21-Oyun hamuru,

22-Test kitapları,

23-El-göz koordinasyonuna yönelik materyaller,

24-Zekâ geliştirme materyalleri,

25-Boyama kitapları,

26-Kavram kitapları,

27-Öykü kitapları ve kartları,

28-Dikkat yoğunlaştırma materyalleri (Hareketli, sesli ve ışıklı oyuncaklar),

29-Memory kartları,

30-Konuşma eğitim kartları,

31-Ayna,

32-Testler,

33-Rehber makaslar,

34-Sayı seti,

35-Puzzle,

36-Takmalı-sökmeli oyuncaklar,

Görme engelliler için ayrıca:

37-Aydınlatma (Masa lambası),

38-Tablet, kalem,

39-Yazı kasası (Braılle)

40-Braılle daktilo,

41-Braılle karton,

42-Küptaş kasa,

43-Kabartma harita,

44-Baston,

45-Kabartma saat,

46-Vücut maketi,

47-Kabartma cetvel, gönye, iletki, pergel,

48-Kabartma yer küre,

49-Küçük yazı tahtası, 

Eğitim materyalleri kurumda ortak kullanım için bireysel ve derslik veya grup eğitim odası dışında uygun bir birimde de muhafaza edilebilirler. 

Odyoloji Ünitesi Odasında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 81-Sadece işitme engelli bireylerin eğitimi için açılmış okullarda, sessiz oda (8 m2) çelik veya ahşap malzemeyle yalıtılmış olmalıdır.

Odyoloji ünitesi odasında;

1-Odyometre,

2-Kupetsusmetre,

3-Masa,

4-Sandalye,

5-Dolap,

6-Küpler,

7-Ses çıkaran oyuncaklar,

8-Oyuncak müzik aletleri,

9-Teyp

bulunur. 

Konuşma Terapi Odasında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 82-Konuşma terapisti olan ve terapi programı uygulayan kurumlarda  bulunur.

Konuşma terapi odasında;

1-Ayna (masanın ölçüsünde),

2-Masa (dikdörtgen),

3-Sandalye,

4-Bilgisayar (konuşma eğitim programları),

5-Spatula,

6-Eldiven (şeffaf, ameliyat eldiveni),

7-Işıklı kalem,

8-Ayna (masa üstü, ayaklı, traş aynası),

9-Resimli kartlar,

10-Olay sıralama kartları,

11-Öykü kitapları,

12-Teyp,

13-Ses kayıt cihazı

bulunur. 

Otistik Çocuklar İçin Rahatlama Odasında Bulunması Gereken Araç Gereçler (Erken çocukluk eğitim odası ile aynı oda olabilir.)

Madde 83-Otistik çocuklar için rahatlama odasında;

1-Sesli-ışıklı oyuncaklar,

2-Legolar,

3-Gerçek nesneler (Üç boyutlu nesneler: bebek, araba, top, uçak ve benzeri gibi)

bulunur.

Duvarın, yerden başlamak üzere 1,5 metrelik yüksekliğe kadar sünger veya yumuşak malzeme ile kaplanması gerekir. Yer  kalın sünger ile kaplı ve halı desensiz düz renkte olmalıdır. 

Uygulama Evinde Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 84-

Mutfak bölümü;

1-Buzdolabı,

2-Fırın,

3-Ocak,

4-Bir mutfakta olması gereken diğer malzemeler,

Oturma bölümü:

1-Oturma grubu(koltuk, kanepe,sedir ve benzeri)

2-Masa,

3-Televizyon,

4-Kurallı Oyun materyalleri(satranç,dama vb),

5-Ütü/Ütü masası,

6-Sandalye,

bulunur.

Ev Ekonomisi işliği için gerekli araç gereç ve planlanan farklı çalışmalar için de uygun araç gereçle donatılabilir. 

Yaşayarak Öğrenme Ünitesi Odalarında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 85-Yaşayarak öğrenme ünitesi odasında;

1-Trafik eğitim seti,

2-Küçük ev ve odaları,

3-Kukla sahnesi ve kuklalar,

4-Büyük arabalar (Motorlu veya pedallı),

5-Bisikletler (Çeşitli boyda),

6-Sağlık köşesi ve sağlık seti,

7-Tamir aletleri köşesi ve tamir seti,

8-Evcilik köşesi,

9-Drama köşesi ve dekor malzemeleri,

10-Çocuk bahçesi araç-gereçleri (salıncak, kaydırak, tahtaravalli vb)

bulunur. 

İş Eğitim Merkezi ve Meslekî Eğitim Merkezlerindeki İşliklerde Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 86- İş eğitim merkezi ve meslekî eğitim merkezlerindeki işliklerde: 

a)İş Eğitim Merkezi:

El Sanatları İşliği;

1-Boya ve resim malzemeleri,

2-Rehber makaslar,

3-Pano,

4-Raf veya malzeme dolabı,

5-Makrome,

6-İplik, iğne (çeşitli büyüklükte),

7-Artık kullanabilir malzemeler,

8-Yumuşak şekil alabilir teller,

9-Boncuklar,

10-Düğmeler,

11-Yoğurma kapları,

12-Karton, mukavva,

13-Alçı,

14-Alçı kalıpları,

15-Yapıştırıcı,

16-Silikon tabancası,

17-Model kalıpları,

18-Karton ve milaş kağıtları,

19-Dikiş makinesi,

20-Deri sicimler,

21-Çeşitli cam, toprak ve aşhap ev eşyalar,

22-Kumaş boyaları,

23-Tığlar,

24-Kullanılacak örgü şişleri,

25-Yün, orlon, ip,

26-Kumaş çeşitleri,

27-Sulu boya,

28-Plastik halkalar,

29-Palet çiçekler,

30-Takı malzemeleri,

31-Kurumuş çiçekler,

32-Fırça,

33-Kilim tezgahı,

34-Ayakkabı boya sandığı,

35-Ayakkabı fırçası,

36-Çeşitli çiçek kalıp cenderesi,

37-Çeşitli büyüklükte delik açabilen zımbalar,

38-Örs (Ayakkabı için),

39-Çekiç (Ayakkabı için),

40-Iskarpaya,

41-Masa,

42-Sandalye,

43-Galoş yapım aleti

bulunur. 

Diğer atölyelerde bulunması gereken araç-gereçler:

a)Makrome ve el işi:

1-Mekikler,

2-Makaslar,

3-Demir çengeller,

4-Halkalar,

5-Çakmaklar,

6-Yapılacak işe göre ipler ve diğer malzemeler,

7-Masa,

8-Sandalyeler

bulunur. 

Ev ekonomisi işliğinde:

1-Elektrik süpürgesi,

2-El süpürgesi,

3-Faraş (Plastik),

4-Leğen (Plastik),

5-Kova (Plastik),

6-Fırça,

7-Çöp bidonu,

8-Fırın,

9-Tencereler (Çeşitli boyutlarda),

10-Yemek takımı (12 kişilik),

11-Çay takımı,

12-Kahve takımı,

13-Kızartma tavası,

14-Pasta tenceresi,

15-Mikser,

16-Buzdolabı,

17-Terazi (mutfak için),

18-Diğer ev aletleri ve avadanlıklar

bulunur. 

b)Meslekî Eğitim Merkezi

El Sanatları İşliği;

1-Oyma kalemi,

2-Kıl testere,

3-Pense,

4-Ağaç yakma aleti,

5-Tornavida,

6-Oyma kesme sehpası,

7-Tel,

8-Maket bıçağı,

9-Boya ve resim malzemeleri,

10-Rehber makaslar,

11-Pano,

12-Raf,

13-Malzeme dolabı,

14-Makrome,

15-İplik, iğne (çeşitli büyüklükte),

16-Artık kullanabilir malzemeler,

17-Yumuşak şekil alabilir teller,

18-Boncuklar,

19-Düğmeler,

20-Yoğurma kapları,

21-Karton, mukavva,

22-Alçı,

23-Aliminyum ve bakır levhalar,

24-Kazıcı ve delici küt uçlu aletler,

25-Malzeme çantası,

26-Yapıştırıcı,

27-Silikon tabancası,

28-Model kalıpları,

29-Karton ve milaş kağıtları,

30-Dikiş makinesi,

31-Deri sicimler,

32-Çeşitli cam eşyalar,

33-Ahşap ev eşyaları,

34-Kumaş boyaları,

35-Tığlar,

36-Kullanılacak örgü şişleri,

37-Alçı kalıpları,

38-Kumaş çeşitleri,

39-Sulu boya,

40-Plastik halkalar,

41-Bıçak,

42-Palet çiçekler,

43-Takı malzemeleri,

44-Kurumuş çiçekler,

45-Fırça,

46-Çorap örme makinası,

47-Örgü makinesi,

48-Halı tezgahı,

49-Ayakkabı boya sandığı,

50-Ayakkabı fırçası,

51-Çeşitli çiçek kalıp cenderesi,

52-Çeşitli büyüklükte delik açabilen zımbalar,

53-Örs (Ayakkabı için),

54-Çekiç (Ayakkabı için),

55-Iskarpaya

bulunur. 

Biçki-Dikiş İşliğinde;

1-Dikiş makinesi,

2-Piko makinesi,

3-Ütü masası,

4-Ütü,

5-İlik makası,

6-Makas,

7-Mezura,

8-Metre,

9-Kumaş çeşitleri (amaca göre),

10-Ölçü aletleri,

11-Model kitapları,

12-Kalıp kitapları,

13-Makine iğneleri,

14-Toplu iğne,

15-İğne çeşitleri,

16-Süsleme malzemeleri (kurdele, fisto , dantel ve  benzeri),

17-Overlok makinesi (isteğe bağlı),

18-Kesim masası,

19-Çeşitli ipler,

20-Çelik dolap,

21-Pano

bulunur. 

Seramik  işliğinde;

1-Killi toprak,

2-Alçı ve alçı kalıpları,

3-Döküm çamuru,

4-Seramik kalem seti,

5-Seramik kalıp alma seti,

6-Sünger,

7-Su kabı,

8-Plastik bıçak, çatal, kaşık,

9-Slistire çeşitleri,

10-Su zımparası,

11-Leğen,

12-Kova,

13-Amerikan bezi,

14-Değişik pişme derecelerinde sır,

15-Oksit çeşitleri,

16-Puar,

17-Misina,

18-Sulu boya,

19-El tornası,

20-Tercihen ayak tornası,

21-Mermer masa,

22- Lavabo,

23-Önlük, iş kıyafeti,

24-Fırça çeşitleri,

25-Kazıcı ve delici küt uçlu aletler,

26-Seramik fırını,

27-Raf,

28-Pano,

29-Çekmeceli dolap,

30-Malzeme çantası,

31-Malzeme dolabı,

32-Güçlü yapıştırıcılar,

33-Yumuşak tel çeşitleri,

34-Hassas terazi,

35-Seramik havan,

36-Saklama kabı,

bulunur. 

Seramik fırını için gerekli malzemeler (fırın cinsine göre değişiklik gösterebilir)

1-Ateş tuğlası,

2-Krom nikel tel,

3-İzocam,

4-Resistans,

5-Trifaze elektrik bağlantısı,

6-Ateş tuğlası rafları,

7-Akrilik boya,

8-Astar boya çeşitleri,

9-Yoğurma kabı,

10-Kıl testere,

11-Çıta parçaları,

12-Artık cam parçaları,

13-Metal cetvel (en az 30 cm),

14-Pergel,

15-Geometri seti,

16-Alçı model kalıpları,

17-Demir testeresi

bulunur. 

Diğer atölyelerde bulunması gereken araç-gereçler: 

a)Makrome ve el işi:

1-Mekikler,

2-Makaslar,

3-Demir çengeller,

4-Halkalar,

5-Yapılacak işe göre ipler ve diğer malzemeler,

6-Masa,

7-Sandalyeler

bulunur. 

b) Trikotaj İş:

1-Örgü makineleri,

2-Makine tarakları,

3-Ağırlıklar,

4-Çift uçlu çekme kancaları,

5-İğneler,

6-Yumak sarma makinesi,

7-Çıkrıklar,

8-Dikiş makinesi,

9-Overlok makineleri,

10-Ütüler,

11-Ütü masaları

bulunur. 

Ev ekonomisi işliğinde:

1-Elektrik süpürgesi,

2-El süpürgesi,

3-Faraş (Plastik),

4-Leğen (Plastik),

5-Kova (Plastik),

6-Fırça,

7-Çöp bidonu,

8-Fırın,

9-Tencereler (Çeşitli boyutlarda),

10-Yemek takımı (12 kişilik),

11-Çay takımı,

12-Kahve takımı,

13-Kızartma tavası,

14-Pasta tenceresi,

15-Mikser,

16-Buzdolabı,

17-Diğer ev aletleri ve avadanlıklar

bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL DERSHANELER 

 

A-KURUM BİNASI    

Dershane Yeri

Madde 87- 625 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği, dershane binası yapılacak veya dershane binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur. 

İnceleme Raporları

Madde 88- Özel dershane olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

d)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir. 

Yerleşim Plânı

Madde 89- Özel dershanelerde Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara yapılır. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Özel dershaneler;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı farklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel dershaneye tahsis edilmiş binalarda

açılabilir. 

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 90- Özel dershanelerde derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 91- Özel dershanelerde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm’dir.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılabilir. 

Kurum Kapıları

Madde 92- Özel dershanelerde giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur. 

Merdivenler

Madde 93- Özel dershane olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır. 

Derslik İçi Ölçüler

Madde 94- Özel dershanelerin dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m’den az olamaz. 

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 95- Özel dershane dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz. 

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 96- Özel dershane olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuvar ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Özel dershane olarak kullanılacak binaların tavan yüksekliği o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz. 

Koridorlar

Madde 97- Özel dershane binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkân vermelidir. 

Aydınlık Düzeyleri

Madde 98- Özel dershanelerde aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Dersliklerde 250 Lüx,

2-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx, seviyesinde aydınlanma sağlanmalıdır. 

B-DERSHANELERDE  BULUNMASI  GEREKEN    BÖLÜMLER 

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 99- Dershanelerde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür  olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 12 m2 olmalıdır. 8’den fazla her öğretmen için 1,5 m2  yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: En az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleri ile arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m² olmalıdır.

5-Laboratuvar: (isteğe bağlı) Kurumdaki üç derslik dışında ayrıca laboratuvar bulundurmak isteyen dershanelerde, laboratuvarların alanı binada bulunan en büyük derslik alanından az olamaz.

6-Derslikler: En az üç derslik olmalı ve derslikler en az 20’şer m² olmalıdır. En çok 30 öğrenciye bir derslik olacak şekilde plânlanır.

7-Tuvalet: Dershane binalarında;

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan dershanelerde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjan tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

8-Teneffüshane: Yönetim odaları ve derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Teneffüshane alanının hesabında; öğrenci sayısı x 0,3 m² değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm durumunda olabileceği gibi birbiriyle bağlantılı ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

9- Eğitim araç-gereç  odası

10-Rehberlik, ölçme değerlendirme odası

11-Kitaplık

12-Kantin

bulunur.

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan dershanelerde ayrıca:

13-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

14-Arşiv ve dosya odası : En az 10 m2 olmalıdır.

(büro hizmetleri odasından ayrı)

15-Depo

16-Yardımcı hizmetliler odası

bulunur. 

İhtiyaç duyulması hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

C-DERSHANELERİN   BÖLÜMLERİNDE    BULUNMASI GEREKEN ARAÇ GEREÇLER 

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 100- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Konuklar için koltuklar,

5-Dosya dolabı,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

bulunur. 

Büro Hizmetleri Odası

Madde 101- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 102- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Dosya dolabı,

4-Fen dersleri veya Fizik, Kimya, Biyoloji, laboratuvarı bulunmayan dershanelerde ders konularının işlenmesinde ve yapılması zorunlu olan deneylerde kullanılacak malzemelerin konulacağı araç-gereç dolabı

bulunur. 

Rehberlik Servisi Odası

Madde 103- Rehberlik servisi odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Sandalyeler,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Öğretmenler Odası

Madde 104- Öğretmenler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-İlân tahtası

bulunur. 

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 105- Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Sandalyeler,

bulunur. 

Laboratuvarlar

Madde 106- Laboratuvarlarda en az;

1-Çerçeveli Atatürk Resmi,

2-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

4-Öğretmen deney masası,

5-Öğrenci deney masası,

6-Öğrenci tabureleri,

7-Topraklı priz (her masa için birer adet),

8-Lavabo,

9-Platform (ahşap),

10-Camlı dolap,

11-Yazı tahtası,

12-Havalandırma sistemi,

13-Laboratuvar ders araç-gereçleri

bulunur. 

Derslik

Madde 107- Özel dershane dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Çerçeveli Atatürk resmi,

3-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

4-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

5-Yazı tahtası,

6-Öğretmen masası,

7-Öğretmen sandalyesi,

8-Öğrenci masa veya sıraları,

9-Düzeyine göre yazı ve afiş panoları (İlköğretim okulu),

10-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur. 

Ders Araç-Gereçleri

Madde 108-Özel dershane dersliklerinde öğretimi yapılan derslere ve derslerin düzeylerine göre gerekli olan ders araç-gereçleri bulunur.

Laboratuvarı bulunan dershaneler; bu Yönergenin özel okullara ait bölümde yer alan ders araç-gereçlerini laboratuvarlarında bulundururlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MUHTELİF KURSLAR 

 

A-KURUM BİNASI 

Kurs Yeri

Madde 109- 625 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği, kurs binası yapılacak veya kurs binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur.  

İnceleme Raporları

Madde 110- Özel kurs olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan olanaklar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

d)Kaç kursiyerin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti,

gibi kursiyerlerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir. 

Yerleşim Plânı

Madde 111- Özel kurslarda Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en çok 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.

Özel kurslar;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı farklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel kursa tahsis edilmiş binalarda

açılabilir. 

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 112- Özel kurslarda derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.  

Derslik Kapıları

Madde 113- Özel kurslarda derslik kapılarının genişliği en az 90 cm ‘dir.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılabilir. 

Kurum Kapıları

Madde 114- Özel kurslarda giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur. 

Merdivenler

Madde 115- Özel kurs olarak kullanılacak binanın merdivenleri kursiyerlerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır. 

Derslik İçi Ölçüler

Madde 116- Özel kursların dersliklerinde, ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m’den az olamaz. 

Dersliklerde Kursiyer Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 117- Özel kurs dersliklerinde kursiyer başına düşen kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz. 

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 118- Özel kurs olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuvar, uygulama dersliği işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Özel kurs olarak kullanılacak binanın tavan yüksekliği o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz. 

Uygulama Dersliklerinin Kullanım Alanı

Madde 119- Özel kurslardaki uygulama dersliklerinde kursiyer başına düşen kullanım alanı;

a)Konfeksiyon, fotoğrafçılık, yüz, vücut, estetik ve bakım, kuaförlük, modelistlik ve stilistlik  kurslarının uygulama dersliklerinde,

Bilgisayar  kurslarının uygulama odaları ile yabancı dil kursları dil laboratuvarlarında

kursiyer başına 2 m²,

b)Bale kursları uygulama odaları ile desinatörlük, teknik resim ve iç mimari kurslarında, kursiyer başına 3 m²

olarak hesaplanmalıdır.

c)Desinatörlük, teknik resim ve iç mimari kurslarında, her kursiyer için bir çizim masası olmalıdır. 

Koridorlar

Madde 120- Özel kurs binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak  vermelidir. 

Aydınlık Düzeyleri

Madde 121- Özel kurslarda aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Dersliklerde 250 lüx,

2-Uygulama dersliği, işlik laboratuvar ve benzeri eğitim öğretim birimlerinde 300 lüx,

3-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx seviyesinde aydınlanma sağlanmalıdır. 

B-MUHTELİF   KURSLARDA   BULUNMASI    GEREKEN BÖLÜMLER 

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 122- Özel kurslarda bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az  8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2  yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: En az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleri ile arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m² olmalıdır.

5-Laboratuvar: (kursun özelliğine göre)

Yabancı dil kurslarında dil laboratuvarı isteğe bağlı düzenlenebilir.

6-Derslik: En az  20 m² olmalıdır. Bir dersliğe 30 kursiyerden fazla kontenjan verilmez.

 7-Tuvalet:

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

8-Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programına uygun düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında  uygulamaya yönelik konular olan kurslarda  istenir.

9-Teneffüshane: Yönetim odaları ve derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Teneffüshane alanının hesabında; kursiyer X 0,3 m2  değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm olabileceği gibi birbiriyle bağlantılı ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

10-Kitaplık

11-Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur. 

İhtiyaç duyulması hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir. 

Kursiyer kontenjanı 250 veya daha fazla olan kurslarda ayrıca: 

12-Müdür yardımcısı odası: En az 10m2 olmalıdır.

13-Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır.

(Büro hizmetleri odasından ayrı)

14-Depo

15-Yardımcı hizmetliler odası

bulunur. 

16-Bu Yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak koşuluyla kursiyer kontenjanı en çok otuz (30) olan kurslarda;

a)Kurucu odası: Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

b)Müdür odası: En az 10 m²,

c) Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az  8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2  yer ilâve edilir

d)Derslik: En az 20 m²,

e)Uygulama dersliği: Kursta uygulanan öğretim programında uygulamaya yönelik konuların yer alması hâlinde uygulamaya göre  düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2’dir.

Öğretim programında  uygulamaya yönelik konular olan kurslarda  istenir.

f)Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: En az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleri ile arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması hâlinde toplamı 10 m² olmalıdır. 

g)Tuvalet: Bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir, erkek kursiyerler ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet bulunur.

h)Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur. 

17-Açık ve uzaktan meslekî eğitim yapılan kurslarda;

a)Kurucu ve müdür odası: En az 10 m2,

b)Kursiyer ve halkla ilişkiler bürosu: En az 10 m2,

c)Büro hizmetleri ve arşiv odası: En az 16 m2,

d)Yüzyüze eğitim uygulama dersliği: En az 20 m2,

e) Kitaplık

f)Tuvalet:

g) Kantin (İsteğe bağlı)

h)İnternet bağlantısı (Web sayfası)

bulunur.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

Bale ve Mankenlik Kurslarında

Madde 123- Dans, bale, mankenlik, ve benzeri kurslarda, 122 nci maddede belirtilen bölümlere ek olarak;

a)Soyunma odası, 2 tane (Kız ve erkek kursiyer için ayrı),

b)Sıcak su tertibatı bulunan 2 tane duş, (Kız ve erkek kursiyer için ayrı )

bulunur.

Mankenlik kurslarında derslikler podyum özelliğini taşıyacak şekilde düzenlenir. 

Konfeksiyon Kurslarında

Madde 124- Konfeksiyon  kurslarında, 122 nci  maddede belirtilen bölümlere ek olarak prova odası bulunur. 

Elektrikli Ev Aletleri Bakım Onarım Kurslarında

Madde 125- Radyo, TV, telsiz, elektrik, elektronik ve benzeri kurslarda, 122 nci maddede belirtilen bölümlere ek olarak en büyük teorik  derslik alanına eşit uygulama odası bulunur. 

Bilgisayar Kursları

Madde 126- Bilgisayar kurslarında, 122 nci maddede belirtilen bölümlere ek olarak en büyük derslik alanına eşit uygulama dersliği bulunur

Bilgisayar kurslarında kontenjan uygulama dersliği esas alınarak tespit edilir. Uygulama dersliğinde her kursiyer için bir bilgisayar bulunur.

Teorik dersliğe de ayrıca uygulama dersliği kadar kontenjan verilir.

Bilgisayar kurslarında dersler teorik ve uygulamalı yapılır. Teorik dersliğine de o dersliğin alanına göre belirlenecek sayıda bilgisayar konabilir. 

Fotoğrafçılık Kursları

Madde 127- Fotoğrafçılık kurslarında, 122 nci maddede belirtilen bölümlere ek olarak karanlık oda bulunur. 

Yüz, Vücut, Estetik ve Bakım Kursları

Madde 128- Yüz, vücut, estetik ve bakım kurslarında, 122 nci maddede belirtilen bölümlere ek olarak en büyük derslik alanına eşit uygulama dersliği bulunur. 

Kuaförlük Kursları

Madde 129- Kuaförlük kurslarında, 122 nci maddede belirtilen bölümlere ek olarak en büyük derslik alanına eşit uygulama dersliği bulunur. 

Turizm Meslek Kursları

Madde 130- Turizm meslek kurslarında, 122 nci maddede belirtilen bölümlere ek olarak öğretim programına göre gerekli olan bölümler  bulunur. 

Meslek ve Teknik Liselerin Eğitim-Öğretim Bölümleriyle İlgili Alanlarında Faaliyette Bulunan Kurslar

Madde 131- Kız meslek ve teknik liseleri, ticaret meslek liseleri, iletişim meslek liseleri, endüstri meslek ve teknik liseleri ile otelcilik ve turizm meslek liselerindeki bölümlerle ilgili alanlarda kurs faaliyetinde bulunan özel kurslarda, uygulanan programa göre, Yönergenin 122 nci maddesine ek olarak  gerekli bölümler de düzenlenir.

Ayrıca,  Havacılık, Denizcilik, Otelcilik ve Turizm, Sigortacılık ve benzeri alanlarda program uygulayacak kurslarca, bu programlarındaki uygulama konuları için kurum binasında bölümler düzenlenir veya uygulamalar için bu alanda hizmet veren özel veya tüzel kuruluşlarla noterden onaylı  yazılı  anlaşmalar yapılır.  

Diğer Kurslarda

Madde 132- Bu Yönergede adı belirtilmemiş olan diğer özel kursların, öğretim programına göre, 122 nci maddede belirtilen bölümlere ek olarak Bakanlıkça gerekli görülen bölümler istenir. 

C-MUHTELİF  KURSLARDA   BULUNMASI    

GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER 

1.Yönetim ve Diğer Bölümler 

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 133- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Konuklar için koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur. 

Büro Hizmetleri Odası

Madde 134- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 135- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Portatif raflar,

4-Kardeks dolabı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Öğretmenler Odası

Madde 136- Öğretmenler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-Duyuru tahtası

bulunur. 

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 137- Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Sandalyeler,

bulunur. 

Laboratuvarlar

Madde 138- Laboratuvarlarda en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi

2-Öğretmen deney masası,

3-Kursiyer deney masası,

4-Kursiyer tabureleri,

5-Topraklı priz (her masa için birer adet),

6-Lavabo,

7-Platform (ahşap),

8-Camlı dolap,

9-Yazı tahtası,

10-Havalandırma sistemi,

bulunur. 

Derslik

Madde 139- Özel kurs dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Çerçeveli Atatürk resmi,

3-Çerçeveli İstiklal Marşı,

4-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

5-Yazı tahtası,

6-Öğretmen masası,

7-Öğretmen sandalyesi,

8-Kursiyer masa ve sıraları veya yazı yazma yeri olan koltuk/sandalye,

9-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur.

2-Eğitim-Öğretimle İlgili

Bale Kursu

Madde 140- Bale kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az;

1-Değişik boyda sabit bar,

2-Teyp ve kasetler,

3-Yer çalışmaları için minderler,

4-Piyano,

5-Tek duvarı yekpare aynalı salon

bulunur: 

Konfeksiyon (Hazır Giyim) Kursu

Madde 141- Konfeksiyon kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az;

1-Baskı makinesi,

2-Buharlı ütü,

3-Çift dikiş makinesi,

4-Düğme makinesi,

5-Düz cetvel,

6-Düz dikiş makinesi,

7-Etiketleme makinesi,

8-Göğüs yastığı,

9-İlik makinesi,

10-İplik sarma makinesi (Çıkrık),

11-Kambur

12-Kılıç cetvel,

13-Kol tahtası,

14-Kol takma makinesi,

15-Kumaş serme makinesi,

16-Merrow (Nakış makinesi),

17-Mezür,

18-Motorlu kesim makası,

19-Oto Cad program paketi,

20-Overlok (Beş iplik),

21-Paskalalı ütü,

22-Pres ütü,

23-Punteriz makinesi,

24-Reçme makinesi,

25-Remayöz (Yaka makinesi),

26-Riga cetvel,

27-T cetveli,

28-Zincir makinesi,

29-Biçki makası,

30-Çalışma koltuğu,

31-Gereç dolabı,

32-İnsan anatomisi haritası,

33-Manken (Otomatik)

34-Serim masası,

35-Ütü masası

bulunur. 

Elektrikli Ev Aletleri Bakım Onarım Kursu

Madde 142- Radyo, TV, elektrik, elektronik, telsiz ve benzeri kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az;

1-Anahtar takımı,

2-Alçak gerilim güç kaynağı (Tam regüle-80 watt),

3-Ampermetre (3. sınıf),

4-Analog Avometre,

5-Conta kesme aparatı,

6-Çekiç,

7-Çelik metre,

8-Demir testeresi,

9-Digital avometre,

10-Dijital kronometre,

11-El breyzi,

12-El mengenesi,

13-Encoder pensi,

14-Faz kontrol kalemi,

15-Frekans metre,

16-Güç kaynağı (Tekerlekli değişik voltajlı),

17-Havya (Kalem 80 watt),

18-Jet taşı,

19-Kablo soyma pensi,

20-Karga burnu,

21-Keski,

22-Kıl testere,

23-Kosinüsfimetre (Üç fazlı)

24-Kumpas,

25-Lokma takımı,

26-Makaron daralkma aleti,

27-Maket bıçağı,

28-Masa matkap tezgâhı,

29-Meger,

30-Nokta seti,

31-Osiloskop,

32-Pense,

33-Plastik tokmak,

34-Saatçi tornavida takımı,

35-Saç kesme makası,

36-Sekman pensi,

37-Sıkma pensi,

38-Sincap kafes endiksiyon motor modülü,

39-Sütunlu zımpara taşı tezgâhı,

40-Şarz edilebilir el breyzi,

41-Tek fazlı sayaç,

42-Tel fırça,

43-Termometre,

44-Tornavidalar,

45-Üç fazlı sayaç

46-Voltmetre,

47-Watmetre,

48-Yalıtım test cihazı,

49-Yan keski,

50-Zımba takımı,

51-Plançete masası,

52-Plançete takımı,

bulunur. 

Bilgisayar Kursu

Madde 143- Bilgisayar kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az;

1-Bilgisayar (Kontenjan sayısı kadar),

2-Yazıcı (printer)

3-CD’ler

4-Disketler,

5-Bilgisayar konulu yayınlar,

6-Bilgisayar sistemi (En az üç dilde programlama yapabilecek sistemler),

7-Çalışma masası,

8-Bilgisayar çalışma koltukları,

9-Bilgisayar çalışma masaları,

10-Ders dinleme koltukları

bulunur. 

Yüz, Vücut, Estetik ve Bakım Kursu

Madde 144- Yüz, vücut, estetik ve bakım kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az;

1-Ayaklı lup,

2-Bilgisayarlı epilasyon aleti,

3-Cam kase,

4-Cilt bakımı yatağı,

5-Comedon aleti,

6-Epilasyon yatağı,

7-Fırçalı frimatör,

8-Geniz çaplı steril aleti,

9-havlu,

10-Jimnastik aletleri (Koşu bandı, step ve benzeri)

11-Krem sürme fırçaları,

12-Makyaj fırçaları,

13-Manikür ve pedikür aletleri,

14-Masaj makinesi,

15-Masaj yatağı,

16-Masajlı pedikür leğeni,

17-Nem ölçme aleti,

18-Parafin,

19-Pasif jimnastik aletleri,

20-Sir Ağda makinesi,

21-Şeker ölçme aleti,

22-Tansiyon aleti,

23-Vakum sprey,

24-Vapozon,

25-Gereç dolabı,

26-Makyaj masası,

27-Malzeme sehpası (Tekerlekli),

28-Manikür ve epilasyon sehpası,

29-masa

bulunur. 

Kuaförlük Kursu

Madde 145- Kuaförlük kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az;

1-Boya fırçası,

2-Buhar makinesi,

3-Çalışma koltuğu,

4-Ense makinesi,

5-Fön makinesi,

6-Havlu,

7-Makas (Düz),

8-Makas (Efile),

9-Mizampli makinesi,

10-Oryal,

11-Ölçek (Ölçü beheri),

12-Penuvar (Örtü önlüklü),

13-Şofben,

14-Topuz fırçası,

15-Ustura (Jiletli),

16-Yıkama seti,

17-Boya sehpası,

18-Fön makinelerinin korucu askılığı,

19-Gereç dolabı,

20-Malzeme dolabı,

21-Müşteri bekleme koltuğu,

bulunur.

Halıcılık Kursu

Madde 146- Halıcılık kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az;

1-Ayarlı kırkım masası,

2-Çözgü tezgahı,

3-Germe tip halı (kilim) dokuma tezgahı,

4-Gücü kalıbı,

5-Gülcan,

6-İlme kesme bıçağı,

7-Kirkit (Dokunacak halı/kilim cinsine göre her tezgah için),

8-Makas,

9-Metre,

10 Oturak (Dokuyanlar için tezgaha uygun)

bulunur. 

Yabancı Dil Kursu

Madde 147- Yabancı dil kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az; 

1-Program teybi (Makaralı, kasetli),

2-Test kayıt teybi,

3-Renkli televizyon,

4-Video,

5-Kitap,

bulunur.

1, 2, 3 ve 4’üncü maddelerde belirtilen araç-gerecin yerine bu işlemleri yürütebilecek kapasitede bilgisayar da bulunabilir. 

İsteğe bağlı yabancı dil laboratuvarı bulunan kurslarda (ek olarak),

1-Öğretmen kontrol konsolu,

2-Kursiyer amplifikatörleri,

3-Mikrofonlu kulaklıklar,

4-Slayt projektör,

5-Slayt magazin,

6-Höperlör,

7-Slayt çerçeve,

8-Kursiyer kabinleri (Kabinli sistemler için)

bulunur. 

Müzik Kursu

Madde 148- Müzik kurslarında, 139 uncu maddeye ek olarak en az;

1-Dizekli döner yazı tahtası,

2-Müzik seti,

3-Metronom,

4-Müzik eğitimi için Bakanlıkça kabul edilmiş faydalı kitaplardan kurulu bir müzik kitaplığı,

5-Hareketli notalar veya nota kutuları,

6-Piyano ve diğer vurmalı, üflemeli, yaylı, perdeli, telli, körüklü çalgılardan yeterli sayıda enstruman,

7-Nota sehpası,

8-Ses yayın cihazı

bulunur. 

Meslek ve Teknik Liselerin Eğitim-Öğretim Bölümleriyle İlgili Alanlarında Faaliyette Bulunan Kurslar

Madde 149- Kız meslek ve teknik liseleri, ticaret meslek liseleri, iletişim meslek liseleri, endüstri meslek ve teknik liseleri ile otelcilik ve turizm meslek liselerindeki eğitim-öğretim bölümleri ile ilgili alanlarda faaliyette bulunan kurslarda, bu okulların programlarında gerekli olan araç-gereçler bulunur. 

Diğer Kurslar

Madde 150 -Yönergenin 132 inci maddesinde belirtilen diğer özel kursların öğretim programına göre, 139 uncu maddede belirtilen araç-gerece ek olarak Bakanlıkça gerekli görülen araç-gereçler istenir.

 

ALTINCI  BÖLÜM

ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM KURSLARI 

 

A- KURUM BİNASI 

Kurs Yeri

Madde 151- 625 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği, özel, özel eğitim kurs binası yapılacak veya özel, özel eğitim kurs binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur.      

İnceleme Raporları

Madde 152- Özel, özel eğitim kursu olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Binanın statik hesapları,

c)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

d)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

e)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir. 

Yerleşim Plânı

Madde 153- Özel, özel eğitim kursları Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara çizilir. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Özel, özel eğitim kursları;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı farklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel, özel eğitim kursuna tahsis edilmiş binalarda

açılabilir. 

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 154- Özel, özel eğitim kurslarında  derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.  

Derslik Kapıları

Madde 155- Özel, özel eğitim kursu derslik kapılarının genişliği en az 90 cm‘dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Derslik kapılarında gözlem aynası bulunmalıdır. (Kamera sistemi olan kurumlarda istenmez.) 

Kurum Kapıları

Madde 156- Özel, özel eğitim kursu binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur. 

Merdivenler

Madde 157- Özel, özel eğitim kursu olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır. 

Derslik İçi Ölçüler

Madde 158- Özel, özel eğitim kursu dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.50 m’den az olamaz. 

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 159- Özel, özel eğitim kursu olarak kullanılacak binaların derslik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 7 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Özel, özel eğitim kursu olarak kullanılmak amacıyla yapılmadığı hâlde özel, özel eğitim kursu olarak kullanılmak istenen binaların tavan yükseklikleri, o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz. 

Koridorlar

Madde 160- Özel, özel eğitim kursu binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir. 

Aydınlık Düzeyleri

Madde 161- Özel, özel eğitim kurslarının aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Okul öncesi eğitim kurumlarında 100 Lüx.

2-Dersliklerde 250 Lüx,

3-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx

düzeyinde aydınlanma sağlanmalıdır. 

B-ÖZEL  ÖZEL  EĞİTİM   KURSLARINDA

    BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER 

Bulunması Gereken Bölümler

Madde 162- Özel, özel eğitim kurslarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu odası veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2, 5’den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

5-Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (bir kontenjan)

6-Derslik veya grup eğitim odası: En az 15 m2  olmalıdır. Birey başına 2,5 m2  yer hesaplanır. Programlara göre derslik veya grup eğitim odasında en fazla birey sayısı; işitme engelliler 10, otistik 4,  eğitilebilir 10, öğretilebilir 8, görme 10, ortopedik 10 bireyden oluşur.(her program için bir bireysel, bir grup eğitim odası ayrılır)

7-Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Fizyoterapi salonu; Fizyoterapi gerektiren bireylere hizmet veren kurumlar ile Bedensel ve Zihinsel Engelli Bireyler İçin Kaba ve İnce Motor Becerilerini Geliştirme Programı uygulayan kurumlarda zorunludur.(4 kontenjan verilir)

8-Uygulama evi: En az 15 m² olmalıdır. Mutfak ve oturma grubu şeklinde yapılandırılır. (Mutfak ve oturma grubu gerektiğinde ayrı ayrı da düzenlenebilir.)

9-Rehberlik servisi odası-Psikolog odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

10-Veli bekleme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

11-Oyun alanı: Oyun alanı olarak kullanılmak üzere ayrılan kapalı alan en az 20 m² olmalıdır. (Fizyoterapi salonu bulunan kurumlarda istenmez.)  

12-Tuvalet, lavabo ve pisuvar: Tuvalet, lavabo ve pisuvar kız ve erkek bireyler için ayrı ayrı olmak üzere;

a)Her 20 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

Birey tuvaletlerinin en az biri tutamaklı olmalıdır.

13-İşitme engelli bireylere yönelik eğitim  programı uygulayan kurumlarda:

İşitme yetersizliği olanlar için düzenlenen bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses  yalıtımı sağlanmalıdır.

a)Konuşma terapi odası: Terapi programı uygulayan okullarda  (isteğe bağlı)

b)Odyoloji ünitesi odası: Sadece işitme engelliler eğitimi için açılmış okullarda (isteğe bağlı)

14-Erken çocukluk dönemi odası: En az 6 m2 olmalıdır. (0-3 yaş eğitim veren kurumlarda 1 kontenjan verilir) (Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan  kurumlarda rahatlama odası olarak da kullanılabilir)

15- Rahatlama odası: Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan  kurumlarda olmalıdır. (Erken çocukluk dönemi odası olarak da kullanılabilir)

Duvarın yerden başlamak üzere 1,5 metrelik yüksekliğe kadar sünger veya yumuşak malzeme ile kaplanması gerekir. Yer döşemesi kalın sünger ile kaplı ve düz renk halı bulunmalıdır.

16- Yardımcı hizmetliler odası

bulunur. 

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

C-ÖZEL ÖZEL DESTEK EĞİTİM KURSLARI 

Bulunması Gereken Bölümler

Madde 163- Özel, Özel Destek Eğitim Kurslarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu odası veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2, 5’ den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2 yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri ve arşiv-dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Toplam alan 10 m² olmak şartıyla gerektiğinde büro hizmetleri, arşiv-dosya odası ayrı düzenlenebilir.

5-Bireysel eğitim odası: En az 6 m2 olmalıdır. (bir kontenjan)

6-Rehberlik servisi odası- Psikolog odası : İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

7-Veli bekleme odası: İhtiyaca cevap verecek büyüklükte olmalıdır.

8-Fizyoterapi salonu: En az 20 m2 olmalıdır. Fizyoterapi salonu; Fizyoterapi gerektiren bireylere hizmet veren kurumlar ile Bedensel ve Zihinsel Engelli Bireyler İçin Kaba ve İnce Motor Becerilerini Geliştirme Programı uygulayan kurumlarda zorunludur.(4 kontenjan verilir)

9-İşitme engelli bireylere yönelik eğitim  programı uygulayan kurumlarda:

İşitme yetersizliği olanlar için düzenlenen bireysel ve grup eğitim odalarında; kullanılan işitme cihazlarının daha etkin kullanımının sağlanması ve sınıf akustiğinin eğitim-öğretime uygun hale getirilmesi için, sınıfın ses  yalıtımı sağlanmalıdır.

a)Konuşma terapi odası: Terapi programı uygulayan okullarda  (isteğe bağlı)

b)Odyoloji ünitesi odası: Sadece işitme engelliler eğitimi için açılmış okullarda (isteğe bağlı)

10-Erken çocukluk dönemi odası: En az 6m2 olmalıdır. (0-3 yaş eğitim veren kurumlarda 1 kontenjan verilir) (Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan  kurumlarda rahatlama odası olarak da kullanılabilir)

11- Rahatlama odası: Otistik bireylere yönelik eğitim programı uygulayan  kurumlarda olmalıdır. (Erken çocukluk dönemi odası olarak da kullanılabilir) 

Duvarın yerden başlamak üzere 1,5 metrelik yüksekliğe kadar sünger veya yumuşak malzeme ile kaplanması gerekir. Yer döşemesi kalın sünger ile kaplı ve düz renk halı bulunmalıdır.

12- Yardımcı hizmetliler odası

13-Tuvalet: Bayan kursiyerler ile bayan öğretmenler için bir, erkek kursiyerler ile erkek öğretmenler için de bir olmak üzere en az iki tuvalet bulunur.

Zorunlu Olmayan, Ancak İhtiyaç Duyulduğunda Düzenlenebilecek Bölümler

Madde 164-İhtiyaç duyulan  kurumlarda;

1-Müdür yardımcısı odası,

2-Müzik odası,

3-Kütüphane,

4- Ders araç-gereç odası ve depo-ambar,

5-Çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı odası,

6-Kantin,

7-Gözlem odası (kamera sistemi olan kurumlarda),

8-Yaşayarak öğrenme ünitesi (ev dışı yaşamı yansıtacak şekilde düzenlenen ortam)

olmalıdır.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

Çeşitli Hükümler

Madde 165- Kurumlarda:

1-Bu standartlarda belirtilmeyen bilim ve sanat merkezlerinin standartları resmî “özel eğitim kurumları” gibi değerlendirilir.

2-Bedensel engelli bireylere yönelik kurs programı uygulayan kurumlarda, koridor, lavabo, yemekhane, yatakhane, sınıf ve bahçe gibi ortak kullanım alanları, tekerlekli sandalye ile dolaşmayı sağlayacak şekilde düzenlenerek rampa, tutamak, gibi ek önlemler alınır.

3- Eğitim odalarının zemini kolay temizlenebilir bir malzeme ile kaplanır. Sınıfların yeterince ısı, ışık, ve hava alması sağlanır. Isıtma kalorifer tertibatı ile yapılmalıdır. Sıcak bölgelerde klima takılması uygun olur.

4-Bireysel ve grup eğitim odalarında gözlem aynası veya kamera sistemi bulunur. 

D-ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM KURSLARI BÖLÜMLE-

RİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ GEREÇLER 

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 166-Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

4-Çalışma masası,

5-Koltuk,

6-Konuklar için koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında;

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında;

1-Program çerçevesi,

2-Anahtar dolabı

bulunur. 

Büro Hizmetleri Odası

Madde 167- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 168- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Portatif raflar,

4-Kardeks dolabı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Rehberlik Servisi Odası

Madde 169- Rehberlik servisi odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Sandalyeler,

5-Dosya dolabı

bulunur.

Öğretmenler Odası

Madde 170- Öğretmenler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-İlân tahtası

bulunur.

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 171- Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Sandalyeler

bulunur.

Oyun alanı

Madde 172- Oyun alanında;

1-Halı,

2-Platform (step tahtası),

3-Jimnastik minderleri (silinebilir malzemeden),

4-Büyük oturma minderi,

5-Çalışma çemberleri,

6-Jimnastik kurdeleleri,

7-Atlama ipi,

8-Sağlık topu,

9-Ponponlar,

10-Küçük renkli toplar,

11-Denge patenleri,

12-Oturma kasası

bulunur.

Fizyoterapi salonu

Madde 173-Fizyoterapi salonunda en az;

1-Minderler,

2-Ayna (duvara monteli),

3-Kum torbaları (çeşitli kiloluk),

4-Denge tahtası,

5-Toplar,

6-Zıplama topları,

Ayrıca, Bedensel engelli (sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik) bireylere yönelik Rehabilitasyon hizmeti veren kurumlarda;

7-Top havuzu,

8-Çocuğun uygun pozisyonda oturmasını sağlayacak destekli masa (Demirat),

9-Tırmanma merdiveni,

10-Walker (Yürüme aleti),

11-Paralel bar,

12-İçiçe geçen merdiven veya yürüme merdiveni,

13-Emekleme sehpası,

14-Ayakta durma sehpası,

bulunur. 

Bireysel ve Derslik veya Grup Eğitim Odalarında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 174- Bireysel ve derslik veya grup eğitim odalarında bulunması gereken araç gereçler şunlardır

Bireysel eğitim odalarında;

1-Masa,

2-Sandalye,

3-Pano

4-Dolap,

Derslik veya Grup eğitim odalarında;

1-Masalar (Modüler),

2-Sandalyeler,

3-Yazı tahtası,

4-Dolap,

5-Pano

6-Eğitim materyalleri,

Bireysel ve derslik veya grup eğitimi için aşağıda sayılan eğitim araç ve gereçler kurumda yeterli miktarda bulundurulur.     

1-Deney malzemeleri,  (İlköğretim okullarında)

2-Müzik ve ritim aletleri,

3-Toplar,

4-İç içe geçmiş halkalar ve kutular,

5-Kavram materyalleri,

6-Efekt kartları ve kasetleri,

7-Fişler,

8-Resimli kartlar,

9-Öykü ve yorumlama kartları,

10-Olay sıralama kartları,

11-Kurallı oyunlar,

12-İnsan maketi,

13-Göz maketi,

14-Vücut kısımlarını gösteren kitaplar

15-Teyp,

16-Sembolik oyuncaklar,

17-Legolar,

18-Gerçek nesneler (üç boyutlu nesneler: bebek, araba, top, uçak ve benzeri gibi),

19-Kuklalar,

20-Öykü kitapları,

21-Oyun hamuru,

22-Test kitapları,

23-El-göz koordinasyonuna yönelik materyaller,

24-Zekâ geliştirme materyalleri,

25-Boyama kitapları,

26-Kavram kitapları,

27-Öykü kitapları ve kartları,

28-Dikkat yoğunlaştırma materyalleri (Hareketli, sesli ve ışıklı oyuncaklar),

29-Memory kartları,

30-Konuşma eğitim kartları,

31-Ayna,

32-Testler,

33-Rehber makaslar,

34-Sayı seti,

35-Puzzle,

36-Takmalı-sökmeli oyuncaklar,

Görme engelliler için ayrıca:

37-Aydınlatma (Masa lambası),

38-Tablet, kalem,

39-Yazı kasası (Braılle)

40-Braılle daktilo,

41-Braılle karton,

42-Küptaş kasa,

43-Kabartma harita,

44-Baston,

45-Kabartma saat,

46-Vücut maketi,

47-Kabartma cetvel, gönye, iletki, pergel,

48-Kabartma yer küre,

49-Küçük yazı tahtası, 

Eğitim materyalleri kurumda ortak kullanım için bireysel ve derslik veya grup eğitim odası dışında uygun bir birimde de muhafaza edilebilirler. 

Odyoloji Ünitesi Odasında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 175- Sadece işitme engelli bireylerin eğitimi için açılmış okullarda, sessiz oda (8 m2) çelik veya ahşap malzemeyle yalıtılmış olmalıdır.

Odyoloji ünitesi odasında;

1-Odyometre,

2-Kupetsusmetre,

3-Masa,

4-Sandalye,

5-Dolap,

6-Küpler,

7-Ses çıkaran oyuncaklar,

8-Oyuncak müzik aletleri,

9-Teyp

bulunur. 

Konuşma Terapi Odasında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 176- Konuşma terapisti olan ve terapi programı uygulayan kurumlarda  bulunur.

Konuşma terapi odasında;

1-Ayna (Masanın ölçüsünde),

2-Masa (Dikdörtgen),

3-Sandalye,

4-Bilgisayar (Konuşma eğitim programları),

5-Spatula,

6-Eldiven (Şeffaf, ameliyat eldiveni),

7-Işıklı kalem,

8-Ayna (Masa üstü, ayaklı, traş aynası),

9-Resimli kartlar,

10-Olay sıralama kartları,

11-Öykü kitapları,

12-Teyp,

13-Ses kayıt cihazı

bulunur. 

 Otistik çocuklar için rahatlama odasında bulunması gereken araç gereçler (Erken çocukluk eğitim odası ile aynı oda olabilir.)

Madde 177-Otistik çocuklar için rahatlama odasında;

1-Sesli-ışıklı oyuncaklar,

2-Legolar,

3-Gerçek nesneler (üç boyutlu nesneler; bebek, araba, top, uçak ve benzeri gibi)

bulunur.

Duvarın, yerden başlamak üzere 1,5 metrelik yüksekliğe kadar sünger veya yumuşak malzeme ile kaplanması gerekir. Yer  kalın sünger ile kaplı ve halı desensiz düz renkte olmalıdır. 

Uygulama Evinde Bulunması Gereken Araç-gereçler

Madde 178-Uygulama evinde;

Mutfak bölümü:

1-Buzdolabı,

2-Fırın,

3-Ocak,

4-Bir mutfakta olması gereken diğer malzemeler, 

Oturma bölümü:

1-Oturma grubu(koltuk,kanepe,sedir ve benzeri)

2-Masa,

3-Televizyon,

4-Kurallı Oyun materyalleri(Satranç,dama vb),

5-Ütü/Ütü masası,

6-Sandalye,

bulunur.

Plânlanan farklı çalışmalara uygun araç gereçle de donatılabilir. 

Yaşayarak Öğrenme Ünitesi Odalarında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

Madde 179-Yaşayarak öğrenme ünitesi odasında;

1-Trafik eğitim seti,

2-Küçük ev ve odaları,

3-Kukla sahnesi ve kuklalar,

4-Büyük arabalar (Motorlu veya pedallı),

5-Bisikletler (Çeşitli boyda),

6-Sağlık köşesi ve sağlık seti,

7-Tamir aletleri köşesi ve tamir seti,

8-Evcilik köşesi,

9-Drama köşesi ve dekor malzemeleri,

10-Çocuk bahçesi araç-gereçleri (salıncak, kaydırak, tahtaravalli vb)

bulunur. 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM

MERKEZİ 

A-KURUM BİNASI 

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezinin Yeri

Madde 180- 625 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği, özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binası yapılacak veya özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur. 

İnceleme Raporları

Madde 181- Özel öğrenci etüt eğitim merkezi olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan çıkışlar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

d)Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkenler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir. 

Yerleşim Plânı

Madde 182- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en çok 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı farklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel öğrenci etüt eğitim merkezine tahsis edilmiş binalarda

açılabilir. 

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 183- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz. 

Derslik  Kapıları

Madde 184- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm ‘dir.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılabilir. 

Kurum Kapıları

Madde 185- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları yapılır. 

Merdivenler

Madde 186- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır. 

Derslik İçi Ölçüler

Madde 187- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinin dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m’den az olamaz. 

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 188- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz. 

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 189- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuvar, işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan belirlenir.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri olarak kullanılacak binaların tavan yüksekliği o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz. 

Koridorlar

Madde 190- Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarının koridorları;

Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak vermelidir. 

Aydınlık Düzeyleri

Madde 191- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

1-Dersliklerde 250 lüx,

2-Uygulama dersliği, işlik laboratuvar ve benzeri eğitim öğretim birimlerinde 300 lüx,

3-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx düzeyinde aydınlanma sağlanmalıdır. 

B-ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLE-RİNDE BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER 

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 192- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise diğer kurumlarda kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2 olmalıdır.

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5 m2  yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır. Büro hizmetleriyle  arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması halinde  toplamı 10 m2 olmalıdır.

5-Derslik: En az 20’şer m² büyüklüğünde iki derslik olmalıdır. Dersliklere en çok 30 öğrenci kontenjanı verilir.

6-Kitaplık

7-Mutfak ve yemek salonu-kantin: İhtiyacı karşılayacak ölçülerde olmalıdır. (Yemeklerini dışarıdan getiren kurumlarda mutfak aranmaz)

8-Tuvalet: Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri binalarında;

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

9-Uygulama dersliği: Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulama dersliği, araç-gereçle donatılmış ve en az 20 m2 olmalıdır.

10- Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulanacak etkinliğe göre:(Uygulama dersliği yerine isteğe bağlı olarak)

a)Kapalı Beden Eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı 100 m2 den aşağı olamaz.

b)Resim dersliği: Alanı; 2 m2 X öğrenci olarak hesaplanabilir.

c)Müzik dersliği:  Öğrenci başına 2 m2 kullanım alanı düşmelidir. Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır. Anfi şeklinde olması tercih edilir.

11-Teneffüshane: Derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Teneffüshane alanının hesabında;  öğrenci X 0,3 m2 değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

12-Kantin (İsteğe bağlı)

bulunur. 

İhtiyaç duyulması hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir. 

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinde ayrıca: 

13-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

14-Arşiv ve dosya odası:(büro hizmetleri odasından ayrı)

15-Depo

16-Yardımcı hizmetliler odası

bulunur.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

C- ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLE-RİNDE BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER 

1- Yönetim ve Diğer Bölümler 

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 193- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Konuklar için koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur. 

Büro Hizmetleri Odası

Madde 194- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 195- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Dosya dolabı

bulunur. 

Öğretmenler Odası

Madde 196- Öğretmenler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-İlân tahtası

bulunur. 

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 197- Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Sandalyeler,

bulunur. 

Derslik

Madde 198- Özel kurs dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Çerçeveli Atatürk resmi,

3-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

4-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

5-Öğretmen masası,

6-Öğretmen sandalyesi,

7-Öğrenci masa ve sıraları,

8-Dolap (gerekli görülürse)

bulunur. 

D-ETKİNLİĞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE DİĞER BÖLÜM VE ARAÇ-GEREÇLER 

Madde 199- Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yapılacak etkinliğin özelliğine göre, Bakanlıkça gerekli görülecek bölümler ve araç-gereçler istenir. 

SEKİZİNCİ  BÖLÜM

ÖZEL MOTORLU TAŞIT

SÜRÜCÜLERİ  KURSLARI 

 

A-KURUM BİNASI 

Kurs Yeri

Madde 200- 625 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereği, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu binası yapılacak veya özel motorlu taşıt sürücüleri kursu binası olarak kullanılacak binada; meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin bulunmaması zorunludur. 

İnceleme Raporları

Madde 201- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625 sayılı Kanun ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a)Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b)Herhangi bir tehlike anında kursiyerlerin binayı kolaylıkla terk edebilmeleri için sağlanan olanaklar,

c)Binada açılması istenen kurumun tür ve düzeyi,

d)Kaç kursiyerin eğitim görebileceğine ilişkin kontenjan tespiti,

gibi kursiyerlerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir. 

Yerleşim Plânı

Madde 202- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında, Bakanlıkça veya Yönetmelik gereği illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm veya A3 boyutunda kağıtlara yapılır. Yerleşim plânlarında birimlerin ebatları ve m2’leri belirtilmelidir.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim plânlarında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları;

a)Aynı binada,

b)Birbirlerine bağlantılı farklı binalarda,

c)Aynı bahçe içerisinde tümü özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna tahsis edilmiş binalarda

açılabilir.

(Direksiyon eğitim alanı hariç) 

Derslik ve Diğer Ders Yapılan Bölümlerin Pencere Alanı

Madde 3- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu derslik  ve diğer ders yapılan bölümlerin pencereleri derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin taban alanının % 12’ sinden aşağı olamaz.  

Derslik Kapıları

Madde 204- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu derslik kapılarının genişliği en az 90 cm’dir.

Kapıların ölçümü, kapı pervazlarının orta aksları esas alınarak yapılır

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır. Dışa açılmaması durumunda, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılabilir. 

Kurum Kapıları

Madde 205- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur. 

Merdivenler

Madde 206- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binanın merdivenleri kursiyerlerin aynı anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır. 

Derslik İçi Ölçüler

Madde 207- Özel motorlu taşıt sürücü kursları dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m’den az olamaz. 

Dersliklerde Kursiyer Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 208- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu dersliklerinde kursiyer başına düşen kullanım alanı 1.2 m² den az olamaz. 

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 209- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binaların derslik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m’den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde kursiyer başına 3,5 m³ hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu olarak kullanılacak binaların tavan yüksekliği o ilin imar mevzuatında konutlar için tespit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz. 

Koridorlar

Madde 210- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu binalarının koridorları; bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği kursiyerlerin rahatlıkla girip çıkmalarına olanak  vermelidir. 

Aydınlık Düzeyleri

Madde 211- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında aydınlık düzeyleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

1-Dersliklerde 250 lüx,

2-Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx

düzeyinde aydınlanma sağlanmalıdır. 

B-ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARINDA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLER 

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 212- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında bulunması gereken bölümler:

1-Kurucu veya kurucu temsilcisi odası:

Kurucunun veya kurucu temsilcisinin müdür olması durumunda istenmez.

O ilçede veya ilde aynı kurucuya ait özel öğretim kurumunda kurucu odası var ise kurucunun diğer kurumlarında kurucu odası bulunmayabilir.

2-Müdür odası: En az 10 m2

3-Öğretmenler odası: 5 öğretmene kadar en az 8 m2 olmalıdır. 5’den fazla her öğretmen için 1,5m2  yer ilâve edilir.

4-Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası: En az 10 m² olmalıdır. Büro hizmetleriyle  arşiv ve dosya odasının ayrı ayrı olması halinde  toplamı 10 m2 olmalıdır.

5-Derslik: En az  20 m² olmalıdır. En çok 30 kursiyere bir derslik olacak şekilde plânlanır.

Bir özel motorlu taşıt sürücüleri kursu; Trafik ve Çevre Bilgisi – İlkyardım – Motor ve Araç Tekniği dersliklerinden meydana gelir.

6-Tuvalet: Kurs binalarında;

a)Her 30 öğrenci için bir tuvalet ve bir lavabo,

b)30 öğretmene kadar bir tuvalet ve bir lavabo,

c)Erkek öğrenci ve öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar

ayrılır.

30’dan fazla öğretmeni olan kurslarda, her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo ayrılır. Ayrıca erkek öğretmenler için isteğe bağlı olarak pisuvar ayrılabilir.

Tuvalet ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler ile bayan ve bay öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurum kontenjanı tespit edilirken, pisuvarlar dikkate alınmaz.

7-Teneffüshane: Derslikler dışında kursiyerlerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır. Teneffüshane alanının hesabında; kursiyer X 0,3 m2 değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

8-Kitaplık

9-Kantin

bulunur.

10-Direksiyon eğitim alanı: Ek:1’deki projeye uygun olmalıdır.

Öğrenci Kontenjanı 250 veya daha  fazla olan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında ayrıca: 

11-Müdür yardımcısı odası: En az 10 m2 olmalıdır.

12-Arşiv ve dosya odası: En az 10 m2 olmalıdır.

(büro hizmetleri odasından ayrı)

13-Depo

14-Yardımcı hizmetliler odası 

İhtiyaç duyulması hâlinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir.

Ölçümlerde küsuratlı rakamlar bir üst tam sayıya  yükseltilir. 

C-ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSLARINDA BULUNMASI GEREKEN ARAÇ-GEREÇLER 

1- Yönetim ve Diğer Bölümler 

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 213- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Çalışma masası,

3-Koltuk,

4-Konuklar için koltuklar,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1-Dosya dolabı,

2-Kitaplık,

Müdür yardımcısı odasında,

1-Program çerçevesi

2-Anahtar dolabı

bulunur. 

Büro Hizmetleri Odası

Madde 214- Büro hizmetleri odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Koltuk,

4-Bilgisayar ve yazıcı,

5-Dosya dolabı

bulunur. 

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 215- Arşiv ve dosya odasında en az;

1-Çalışma masası,

2-Sandalyeler,

3-Portatif raflar,

4-Dosya dolabı

bulunur. 

Öğretmenler Odası

Madde 216- Öğretmenler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

3-Sandalyeler,

4-Gözlü öğretmen dolabı,

5-Telefon,

6-Program çerçevesi,

7-İlân tahtası

bulunur. 

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 217- Yardımcı hizmetliler odasında en az;

1-Çerçeveli Atatürk resmi,

2-Masa,

3-Sandalyeler,

bulunur. 

Derslik

Madde 218- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları dersliklerinde en az;

1-Türk Bayrağı,

2-Çerçeveli Atatürk resmi,

3-Çerçeveli İstiklâl Marşı,

4-Çerçeveli Atatürk’ün Gençliğe Hitabı,

5-Yazı tahtası,

6-Öğretmen masası,

7-Öğretmen sandalyesi,

8-Kursiyer masa ve sıraları veya yazı yazma yeri olan koltuk/sandalye,

9-Dolap (gerekli görülürse)

10- Bütün dersliklerde ortaklaşa kullanılmak üzere aşağıdaki görsel eğitim araçları;

-Televizyon (En az 50 ekran)

-Video veya CD Player

-Tepegöz

-Slayt Makinesi

-En az 140x140 boyutlarında seyyar perde

bulunur. 

2-Eğitim-Öğretimle İlgili

Madde 219- Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bölümlerinin özellikleri ile bulunması gereken araç-gereçler;

Direksiyon eğitim araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır.(A1, A2, F, G, H sınıfları hariç).

Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, direksiyon usta öğreticisinin aracın yedek pedallarına bastığında sesli veya ışıklı uyarıcı alet bulunur. Sınav kurullarınca sınavdan önce aletin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.  

a-Direksiyon eğitim araçları:

 A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı sertifika veren kurumlarda, sadece  A1, D, F ve H sertifika sınıfı direksiyon eğitim araçları  kiralanmak üzere, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan programa göre;

1- B sertifika sınıfı için en az iki demirbaş araç,

2- A2, C ve E sertifika sınıfları için en az birer demirbaş araç,

3-   A1, D, F ve H sertifika sınıfları için de en az birer demirbaş veya kiralık  araç

bulunur.

G  sınıfı sertifikada; motor ve araç tekniği dersi ile direksiyon eğitimi dersi, sürücü kurslarında alınmadığından, G sınıfı için direksiyon eğitim aracı bulundurulması zorunlu değildir. 

b-Direksiyon eğitim alanının özellikleri:

Direksiyon eğitim alanı Ek:1’deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.

1-Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veyahut stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme) olmalıdır.

2-A1, A2, B, F sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000  m², yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.

3-C, D, E sınıfı sürücü sertifikası için 10.000 m², yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m² den fazla olması hâlinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.

Sertifika sınıflarına göre 5.000 veya 10.000 m² lik alanlar en çok dört kurum tarafından kullanılabilir.

Dörtten fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarının da sertifika sınıflarına göre en az 15.000 veya 20.000 m² olması gerekir. Bu durumdaki alanların toplam m²’si dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslara göre, kaç kurumun eğitim yapabileceğine karar verilir.

4-Yolların bölünmüş yol (refüjlü) olarak düzenlenmesi hâlinde de gidiş ve gelişe ayrılan taşıt yollarının genişliği en az 7 m. olacaktır. Ayrıca ; 10.000 m² veya daha geniş direksiyon eğitim alanlarında adalar yarılarak dörtlü veya üçlü kavşaklar tanzim edilebilir.

5-Kavşak, dönel kavşak bulunmalı, trafik işaretleri yerleştirilmelidir.

6-Yol aplikasyonu sonunda adaların boyutları belirlenmelidir.

7-Yollardan bir kesimde % 5-7 iniş eğim, % 5-7 çıkış eğim olmalıdır.

8-Alanı su taşkınlarından koruyacak drenaj kanalları yapılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

9-Uygun yerlere demiryolu geçidi, yaya geçidi, park yeri yapılmalıdır.

10-Kursiyerlerin ihtiyacına cevap verebilecek tarzda ve direksiyon eğitim alanı civarında (Alana 200 metreden daha uzak olmamak koşuluyla) sosyal dinlenme tesisi bulunmalıdır.

Direksiyon eğitim alanı kurs binasına en fazla 200 metre uzaklıkta ise sosyal dinlenme tesisi bulunmayabilir.

Yüz bin metrekare ve daha fazla alanı olan direksiyon eğitim alanlarında, alanın metre karesi esas alınarak %10 oranında daha çok araç yararlanabilir.

(Örnek: B sınıfı sertifika için gerekli olan 5.000 m2’lik alan yerine 4.500 m2’lik alan yeterli görülerek hesaplama yapılır.) 

Tesisin zemininde beton, parke, marley ve benzeri malzeme kullanılmalı, duvarlar sıvalı ve badanalı olmalıdır. Dinlenme tesisi ilkel bir görüntüde olmamalıdır. 

11-İş makineleri kullanma  sertifikası (Operatörlük Belgesi ) veren kurslarda ilgili Esaslar doğrultusunda, eğitimi verilen iş makinesinin özelliğine göre uygulama eğitimi için en az 2.000 m²’lik alan bulunur.  

c)Direksiyon eğitim alanındaki sosyal dinlenme tesisinde bulunması gereken birimler ve araç-gereçler;

1-Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri, en az 6 m² olmalıdır.

2-Kursiyer dinlenme yeri, en az 15 m² olmalıdır.

3-Kantin İhtiyaç duyulan ölçüde olmalıdır.

4-Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki WC (bay - bayan),

5-Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

6-Sosyal dinlenme tesisleri; biriket tuğla ve benzeri malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim koşullarına uygun tedbirler alınmalıdır.

7-Yönetici odasında; direksiyon eğitimi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli büro malzemeleri bulundurulmalıdır.

Ayrıca buna ilâveten yönetici ve kursiyer dinlenme odalarında;

a)Yeteri kadar sandalye ve masa,

b)Çerçeveli Atatürk resmi,

c)Sehpalar,

d)İlân tahtası

olmalıdır.

8-Kurum binası ile direksiyon eğitim alanı arasında haberleşmeyi sağlayacak telefon, GSM veya telsiz sistemi kurulmuş olmalıdır.

9-Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dahilinde ışıklandırılmalıdır.

a)Ortalama parıltı Lo (cd/m²)01,2 dir.

b)Parıltının bileşke düzgünlük faktörü Uo00,4 dür.

c)Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.

d)Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihen demir direk kullanılmalıdır.

e)Havai çıplak iletken hat veya tercihen yer altı hattı çekilmelidir.

f)Armatürler en az 125 civa buharında olmalıdır.

g) T.S.E. 4019’a göre düzenlenmiş ilkyardım çantası bulunmalıdır. 

d)Trafik mevzuatı ve kuralları dersliğinde bulunacak eğitim araç ve gereçleri;

1-Trafikle ilgili çeşitli konulardaki en az 45 dakikalık eğitici video kasetleri veya VCD ve CD’leri,

2-İşlenen ders konularına uygun, çeşitli trafik konularını kapsayan slayt ve folyo seti (Asetat sayfaları),

3-Mevcut trafik işaret levhaları (madeni, plastik, mukavva olabilir. Manyetik özellik taşıyabilir.

4-Çeşitli Trafik kurallarıyla ilgili resimler, panolar ve eğitim levhaları,

5-Taşıt ve yayaları sembolize  eden minyatür modeller, maketler veya şekiller,

6-Türkiye karayollarını gösteren harita,

7-Kursun bulunduğu il veya ilçenin yollarını gösteren harita,

8-Kursun bulunduğu semte ait yol ve kavşakların bulunduğu yol şeması, 

e- İlkyardım dersliğinde bulunacak eğitim araç ve gereçleri;

1-Normal insan boyutunda ilkyardım eğitim mankeni (Genel anatomik hareketlere müsait, suni solunum ve kalp masajı uygulanabilir, elastik maddeden yapılmış, yüz yapısı ve ağzı açılabilen özellikte, kalp masajı ve suni solunum uygulaması dışarıdan gösterge ile izlenebilir nitelikte),

2-Seyyar taşıma sedyesi ve mankenin yatırılacağı hasta muayene masası,

3-İşlenen ders konularına uygun slayt veya asetat eğitim seti,

4-T.S.E. 4019’a göre düzenlenmiş malzemelerin bulunduğu ilkyardım çantası,

5-En az bir saatlik ilkyardım konularını kapsayan video kaset veya VDC ve CD’ler,

6-İlkyardım konularını kapsayan duvar afişleri,

7-Atel uygulama takımı:

10 x 50 cm boyutlarında 4 adet

10 x 100 cm boyutlarında 4 adet

6 x 25 cm boyutlarında 4 adet

Atel yerine geçebilecek (Karton, mukavva, elastik atel ve benzeri,)

8-Üçgen sargı bezi: 100x100x150 cm boyutlarında 10 adet,

9-Rulo sargı bezi:

5 cm x 3-5 m 10 adet,

10 cm x 3-5 m 10 adet,

10-Steril sargı bezi; her pakette en az on adet bulunan paketlerden 10 paket, 

f- Motor ve Araç Tekniği Dersliğinde bulunacak eğitim araç ve gereçleri;

1-Çalışabilir durumda şasisi ile birlikte takoz üzerine oturtulmuş kaportası alınmış araç veya maketi,

(Maket üzerinde karbüratör, hava filtresi, debriyaj, baskı, balata, piston, piston kolları, benzin veya mazot pompası, subap ve distribütör   bulunur)

2-Elektronik ateşleme ünitesi (pano hâlinde),

3-Kompresör motoru ile birlikte havalı fren sehpası (C,D,E sınıfları için),

4-Havalı fren tablası treyler ve römork freni (D,E sınıfı için),

5-Motor sistemleriyle ilgili eğitim panoları,

6-Tepegöz veya slayt ve eğitim saydamları veya filmleri,

7-Simülatör cihazı (İsteğe bağlı). 

g- Ayrıca motor ve araç tekniğinde A1, A2 sertifika sınıfları için;

1-İki zamanlı çalışır durumda motor.

2-Debriyaj teli,

3-Fren teli,

4-Gaz teli,

5-Tahrik zinciri,

6-Motosiklet tekeri (jantı ile birlikte),

7-Bel kemeri,

8-Kask,

9-Gözlük,

10-Dizlik, 

DOKUZUNCU BÖLÜM

SON HÜKÜMLER 

Kaldırılan Mevzuat

Madde 220- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 19.08.2002 tarih ve 56877 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi” ile bu hususlarda yazılmış yazılar yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük

Madde 221- Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

Madde 222- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.