MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MERKEZÎ SİSTEM SINAV YÖNERGESİ

 
 

 

Tebliğler Dergisi

: MAYIS 2006/2584

 

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, 17/12/2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.08.02.00-010.04/25822 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren ''Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi''nin 31 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Ek ve Değişiklikler:
1) HAZİRAN 2008/2609 TD
2) 02/12/2008 tarihli ve 21566 sayılı Makam Onayı  
3) 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.05.02.408.01-1038 sayılı Makam Onayı  

 


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığınca merkezî sistemle yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun değişik 24 üncü maddesi ve 2684 sayılı İlköğretim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Aday : Merkezî sistem sınavına başvuran kişiyi,

c) Birim sorumlusu : Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Dairesi Başkanlığına bağlı şubeler içerisinde oluşturulan hizmet birimlerinin sevk ve idaresinden sorumlu personeli,

ç) Bölge : Sınav merkezi olarak tespit edilen il/ilçeyi,

d) Daire Başkanı : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Dairesi Başkanını,

e) Genel Müdürlük : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü,

f) Kapalı devre çalışması : Merkezî sistem sınavları öncesinde ve sonrasında 24 saat esasına göre yapılan çalışmayı,

g) Kılavuz : Sınava ilişkin başvuru, değerlendirme, tercih, yerleştirme ve diğer usul ve esasları kapsayan dokümanı,

ğ) Merkez : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne bağlı, sınav hizmetlerinin yürütüldüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Dairesi (Ölçme Değerlendirme ve Yerleştirme Merkezi) Başkanlığını,

h) Merkezî sistem sınavı : Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından bu Yönerge hükümlerince yapılan sınavı,

ı) Veli : Merkezî sistem sınavına başvuran adayın anne/babasını veya yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezî Sistem Sınav Çeşitleri ve Yıllık Sınav Uygulama Planı

Merkezî sistem sınav çeşitleri

MADDE 5- (1 ) Merkezî sistem sınav çeşitleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKS)

Resmî ve özel orta öğretim kurumlarına öğrenci seçmek ve yerleştirmek amacıyla yapılan sınavdır. Sınavın uygulanmasına ilişkin hususlar, sınav organizasyon komisyonu tarafından hazırlanıp, ilgili birimlerin koordinesi ve Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulan sınav kılavuzunda yer alır.

b)Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (DPYBS)

Bakanlıkça, ilköğretim okulları ile orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere verilecek burs ile bu kurumlara bağlı pansiyonlarda parasız yatılı kalacak öğrencileri seçmek ve yerleştirmek için yapılan sınavdır. Sınavın uygulanmasına ilişkin hususlar, sınav organizasyon komisyonu tarafından hazırlanıp, ilgili birimlerin koordinesi ve Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulan sınav kılavuzunda yer alır.

c) Açık Öğretim Okulları Sınavları (AÖOS)

Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyet gösteren açık öğretim okulları öğrencilerine, bu okulların özel yönetmeliklerine göre uygulanan sınavlardır.

ç ) Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları (MTSAS)

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği nin 43 üncü maddesinin (g) bendi uyarınca Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük arasında imzalanan protokole göre; motorlu taşıt sürücü kurslarına devam eden sürücü adaylarına teorik eğitimin bitiminde uygulanan yazılı sınavlardır.

d) Diğer Sınavlar

Başta Bakanlık olmak üzere, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla imzalanan protokollere göre yapılan seçme, yerleştirme, atama, görevde yükselme, unvan değişikliği ve benzeri sınavlardır. Bu sınavların yıllık sınav uygulama planında yer alması zorunlu değildir.

Yıllık sınav uygulama planı

MADDE 6- (1) Genel Müdürlükçe yapılacak yıllık sınav uygulamalarının Bakanlık ve diğer kurumların merkezî sistem sınavları ile çakışmadan planlı olarak yapılması ve benzeri amaçlarla, sınav organizasyon komisyonu tarafından hazırlanan ve ilgili birimlerin koordinesi alınarak, Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulan plandır. Her yıl kasım ayı içerisinde onaylanıp kamuoyuna duyurulur.

 

İKİNCİ KISIM

Merkezî Sistem Sınav Komisyonları ve Görevleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sınav Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri

Sınav organizasyon komisyonu

MADDE 7- (1) Sınav organizasyon komisyonunun oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2 ) Oluşumu :

Genel Müdürlüğün koordinesinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Bakanlığın ilgili birimlerinden en az şube müdürü veya uzman düzeyinde birer temsilciden oluşturulur. Daire Başkanı, sınav organizasyon komisyonunun da başkanıdır.

(3) Görevleri :

a) Yıllık sınav uygulama planını hazırlar.

b) İlgili birim ve kurumlardan gerekli bilgi ve dokümanları temin edip, sınav uygulama esaslarını belirler; kılavuz, talimat ve benzeri dokümanları hazırlayıp, imza altına alarak ilgili makamlara sunar.

Merkez sınav yürütme komisyonu

MADDE 8- (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.05.02.408.01-1038 sayılı Makam Onayı) (1) Oluşumu :

Merkez sınav yürütme komisyonu; Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumlan Daire Başkanının başkanlığında, öncelikle bu daireden olmak üzere en fazla 3 (üç) şube müdürü ile 2 (iki) öğretmenden ve başvuru işlemlerini yürüten şubeden en fazla 1 (bir) şube müdürü ile 1 (bir) öğretmenden Genel Müdürlük veya Bakanlık onayı ile sınav günü için oluşturulur. Aynı günde birden fazla sınav/oturum olması hâlinde merkez sınav yürütme komisyonu tüm sınavlarını yürütme komisyonu olarak görev yapar. İlgili daire başkanının bulunmaması hâlinde Genel Müdürlüğün diğer daire başkanlarından biri komisyon başkanı olarak görev yapar.

(2) Merkez sınav yürütme komisyonunun görevleri:

a) Kurum ve kuruluşlarla yapılan protokollü sınavlarda Ankara ilinde yalnız bir sınav binasının kullanılması hâlinde bölge sınav yürütme komisyonu oluşturulmaz. Bölge sınav yürütme komisyonunun oluşturulmadığı durumlarda bu komisyonun görevlerini merkez sınav yürütme komisyonu yürütür.

(3) Görevleri :

a) Her sınavın planlanıp uygulanmasında sınav evrakının dönüşüne; sınavların değerlendirilip sonuçların ve yerleştirme işlemlerinin ilanına kadar bütün iş ve işlemleri, Daire Başkanının onayı ile kurulacak alt komisyon/komisyonlar yürütür.

b) Sınavların, mevzuatına uygun yapılması için gerekli tedbirleri alır, takip eder, uygulamada karşılaşılan sorunları çözer.

c) Ayrıntılı olarak yer, ulaşım, derslik sayısı ve benzeri bilgilere göre sınav merkezi olarak değerlendirilebilecek okulları tespit eder, dönüşümlü olarak ve aday sayısına göre hangi sınav için hangi okulların uygun görüldüğünü belirleyip, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ileteceği bilgilere göre, inşaat ve benzeri özel halleri olan okulların durumu göz önünde bulundurulur.

Bölge sınav yürütme komisyonu

MADDE 9- (1) Bölge sınav yürütme komisyonunun oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Oluşumu :

İl merkezlerinde;

a) İl millî eğitim müdürü,

b) Sınavlardan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü,

c) İlköğretim müfettişleri başkanı veya bir ilköğretim müfettişi,

ç) Genel Müdürlüğün merkezî sistem sınavları büro hizmetlerinin yürütüldüğü okul/merkez müdürü olmak üzere 4(dört) üyeden, il millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine Valilik Onayı ile her yıl ocak ayında oluşturulur ve bir yıl süre ile görev yapar. Komisyon, il millî eğitim müdürünün başkanlığında eksiksiz toplanır.

(3) Motorlu taşıt sürücü adayları sınavında bu üyelerin yanında; motorlu taşıt sürücü kurslarının bağlı bulunduğu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü de komisyon üyesi olarak görev yapar.

(4) Ayrıca, sınav evrakının herhangi bir okulda muhafaza edilerek dağıtımı ve toplanması hâlinde, bu okul müdürü de komisyon üyesi olarak görevlendirilir.

(5) İlçelerde sınav yapılması hâlinde, bölge sınav yürütme komisyonu; ilçe millî eğitim müdürü, sınavlardan sorumlu şube müdürü ile birlikte iki şube müdüründen, yeterli sayıda şube müdürü bulunmaması hâlinde aynı sayıda okul müdüründen ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine Kaymakamlık Oluru ile oluşturulur.

(6) Yurt dışı sınav merkezlerinde bölge sınav yürütme komisyonu, varsa eğitim müşaviri/ataşesi/ataşe yardımcısı başkanlığında, okul müdürü ve 2(iki) müdür yardımcısından oluşturulur.

(7) Görevleri :

a) Üyeleri arasında iş bölümü yapar.

b) Sınav bölgesinde sınavla ilgili gerekli görevlendirmeleri yapar, bina sınav komisyonları ile bölge bazında salon görevlilerinin listelerini sınavdan önce hazırlar, hangi binada kimlerin görev yapacağını kur'a ile belirler ve sınavdan 1(bir) gün önce bina sınav komisyonlarına ve öğretmenin görev yaptığı okul müdürlüğüne bildirir.

c) Merkez'den gönderilen sınav salon yoklama listelerinin; sınavdan en az 2(iki) gün önce, sınav yapılacak okullarda, adayların görebilecekleri bir yerde ilanını sağlar.

ç) Bina sınav komisyonları başkanları ve görevlendirilmesi hâlinde Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla toplantı yaparak uygulamada dikkat edilecek hususları ve önlemleri görüşüp, tutanak altına alır.

d) İl/ilçede yapılan sınavın ve sınav evrak kutusu/çantası ile gelen sınav evrakının güvenliğini sağlamak için, il/ilçe emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak gerekli tedbirleri alır.

e) Sınav evrak kutularını/çantalarını, en az 2(iki) üyesinin hazır bulunduğu ortamda Bakanlıkça görevlendirilen kuryelerden, araç ve sınav evrak kutusunun/çantasının güvenlik kilitlerini kontrol eder, tutanakla teslim alarak sınava kadar güvenliğini sağlar. Sınav evrak kutusu/çantasını bina sınav listelerine göre kontrol ederek binalardaki sınav komisyonlarına sınav sabahı tutanakla teslim eder. Sınav sonunda geri teslim alıp aynı şekilde Bakanlıkça görevlendirilen kuryelere teslim eder.

f) Sınava girecek tutuklu, hükümlü veya bulaşıcı hastalığı olan adayların, durumlarına uygun ayrı bir salonda sınava girebilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

g) Merkezden bildirilmesi hâlinde sınava girecek özürlü adaylar için aşağıdaki tedbirleri alır:

1) İşitme özürlüler ile dil ve konuşma özürlüler için Türk İşaret Dili Tercümanı veya bu konuda deneyimli öğretmen görevlendirir.

2) Görme özürlüler için okuyucu ve yazıcı öğretmenler görevlendirir ve bunları ayrı ayrı sınıflarda sınava alır.

3) Ortopedik özürlülerden el ve kolunu kullanamayanlar için yazıcı öğretmen görevlendirir,

yürüyemeyenleri sınav binalarının giriş katındaki salonlarda sınava alır.

4) Süreğen hastalığı olanlar için uygun sınav ortamı sağlar, ihtiyaçları için gerekli tedbirleri alır

ve o salondaki görevlileri bilgilendirir.

ğ) Sınav günü yatakta tedaviyi gerektiren ve sınav salonlarına gidemeyeceği resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan heyet raporu ile belirlenmiş adayların, tedavisinin sürdüğü yerde usulüne göre gerekli tedbirleri alarak sınava katılımını sağlar.

h) Motorlu taşıt sürücü adayları sınavına giren yabancı uyruklu adaylar için yeminli tercüman bulundurulmasını sağlar.

ı) Tabii afet, naklen yer değişikliği ve benzeri hâllere bağlı zorunlu ikamet değiştiren adaylar ile folklor, spor ve benzeri etkinlikler için başka bir il/ilçede bulunan (motorlu taşıt sürücü adayları hariç) adayların mazeret belgelerini değerlendirip uygun bulunanları yedekler salonunda sınava alarak, mazeret belgelerini diğer evrakla birlikte Merkez'e ulaştırır.

i) Bakanlık temsilcileri ile birlikte sınav süresince, sınav yapılan bina ve salonları denetler.

j) Sınavın işleyişi ve sorunlar ile ilgili önerilerini, sınavı takip eden bir hafta içinde Merkez'e rapor eder.

k) Merkez'in sınavla ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Ön inceleme komisyonu

MADDE 10- (1) Motorlu taşıt sürücü adayları sınavı ve diğer sınavlarda ihtiyaç duyulması ve protokollerde yer alması hâlinde oluşturulacak ön inceleme komisyonunun oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Oluşumu :

Sınav için, bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi üzerine il millî eğitim müdürlüğü tarafından;

a ) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde, il millî eğitim müdürlüğünün bünyesinde 5(beş),

b) Diğer il ve ilçe merkezlerinde motorlu taşıt sürücü kursu sayısı esas alınmak üzere;

1 – 5 arası için 2,

6 - 10 arası için 4,

11 - 15 arası için 6,

16 - 20 arası için 8,

21 - 25 arası için 10,

26 - 30 arası için 12,

31 - 35 arası için 14,

36 – 40 arası için 16,

41 ve yukarısı için 18

personelden il/ilçe ön inceleme komisyonu oluşturulur.

(3) Merkezî sistemle yapılan diğer sınavlarda gerekli görüldüğü takdirde protokolde belirlenmek şartıyla ön inceleme komisyonu oluşturulur.

(4) Görevleri :

Sınava girecek kursiyerin dosyasını ve şahsen yapılan sınav ücreti ödeme belgelerini, mevzuat ve sınav kılavuzu doğrultusunda inceler, sınava katılması uygun bulunanları ve bulunmayanları Merkez tarafından belirlenen takvime uygun olarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bildirir.

Bina sınav komisyonu

MADDE 11- (1) Bina sınav komisyonunun oluşumu ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Oluşumu :

Bina sınav komisyonu, sınavın yapılacağı okul müdürünün başkanlığında 2(iki) müdür yardımcısı, müdür yardımcısının yeterli olmadığı okullarda ise, mevcut öğretmenlerden olmak üzere 3 (üç) personelden il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulur. Okul dışındaki kurumlarda yapılacak sınavlarda ise bu komisyon, aynı sayıda personelden Genel Müdürlükçe oluşturulur.

(3) Görevleri :

a) Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapılacak toplantısına, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlama ve organizasyonunu yapar.

b) Bölge sınav yürütme komisyonundan kendi sınav binasında sınava girecek adayların salon yoklama listelerini alıp, sınavdan en az 2(iki) gün önce adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder.

c) Sınavda salon başkanı ve gözcü olarak görevlendirilecek asıl ve yedek öğretmenleri tespit ederek, bölge sınav yürütme komisyonuna önerir; görevlendirilenlere görevlerini imza karşılığı duyurur.

ç) Sınav görevlilerinin, mevzuata uygun kılık ve kıyafet ile görevlerine gelmelerini sağlar.

d) Sınav salonlarının sınavdan 1(bir) gün önce, sınava hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları denetler.

e) Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il içi sınav kuryesinden teslim alır, bunları açıp içindeki sınav güvenlik torbalarını sayarak kontrol eder, varsa sorunları derhal bölge sınav yürütme komisyonuna bildirerek alacağı talimata göre işlem yapar.

f) Bina sınav komisyonu başkanı, görevlendirilen salon başkanı ve gözcü öğretmenlerle sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı düzenler ve ilgili personelin kur'a usulü ile görev yerlerini belirler. Görev ve sorumluluklarını açıklar, göreve gelmeyen personeli tespit ederek yedeklerden görevlendirme yapar.

g) İçinde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı ile salon yoklama listeleri de bulunan sınav güvenlik torbalarını salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder.

ğ) Salon başkanları ile sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlamak üzere, sınav yapılacak binanın her katında yedek gözcülerden birer öğretmen görevlendirir.

h) Nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgelerinden biri ile sınava giriş kimlik kartını kontrol eder ve üzerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri iletişim araçları ile sözlük, hesap makinesi ve silah bulunmaksızın adayları sınav binasına alır.

1) 15 yaşından küçük adayların nüfus cüzdanının fotoğraflı olma zorunluluğu aranmaz; ancak resimli öğrenci kimlik belgesi istenir.

2) Motorlu taşıt sürücü adayları sınavına girecek adayların nüfus cüzdanlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı, fotoğraflı ve soğuk damgalı olması ve sınav giriş belgesinin de PVC/selefonla kaplı, fotoğraflı, soğuk damgalı olması zorunludur. Bu şartları taşımayan adayları kesinlikle sınava almaz.

ı) Sınav listelerinde ismi olmayan ancak mazeretleri Merkez tarafından uygun görülen adayları, (motorlu taşıt sürücü adayları sınavı hariç) bölge sınav yürütme komisyonunun talimatı doğrultusunda gerekli tutanakları hazırlayarak yedekler salonunda sınava alır.

i) Adayların temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle sınava girmelerini sağlar.

j) Sınav süresince, görevlilerin dışındaki kişilerin binalara girmemelerini ve sınav salonlarından çıkan adayların sessiz ve hızlı bir şekilde binalardan ayrılmalarını sağlar.

k) Bütün sınav salonlarında sınavın aynı saatte, zil sesiyle başlamasını ve bitmesini sağlayarak, sınavın başlama ve bitiş saatlerini tutanakla tespit eder.

l) Sınavın başlatılmasından itibaren, ilk 30 dakika içerisinde, sınav binasına gelen adayların sınava katılmalarını sağlar (bu adaylara ek süre verilmez), bu süreden sonra gelen adayların sınav binasına alınmasını engeller; motorlu taşıt sürücü adayları sınavı başladıktan sonra gelen adayları ise kesinlikle sınava almaz.

m) Sınav sırasında, salon başkanı ve gözcüleri kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar.

n) Sınavın bitiminden hemen sonra salon başkanları tarafından getirilen ve içinde soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa diğer evrakın bulunduğu sınav güvenlik torbalarını teslim alır.

o) Sınavla ilgili tutanakları tanzim ederek imzalar.

ö) Sınav güvenlik torbalarını, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il içi sınav kuryesine teslim eder.

p) Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Görevlilerinin Görevlendirilmesi ve Görevleri

Bakanlık temsilcisi

MADDE 12-  (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.05.02.408.01-1038 sayılı Makam Onayı) (1) Bakanlık, gerekli gördüğü hâllerde, aşağıdaki şartları taşıyan ve görevlendirilmesi Genel Müdürlük tarafından uygun görülerek teklif edilen personeli sınav bölgelerine Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirir.

(2) Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek personelde;

a) Genel Müdürlük bünyesinde kadrolu veya geçici daire başkanı, şube müdürü, eğitim uzmanı, mühendis, öğretmen, döner sermaye işletmesi müdürü ve açıköğretim okullarında idareci olmak, şartlan aranır.

b) Ankara, İstanbul ve İzmir illeri hariç görevlendirilmesi düşünülen ilin nüfusuna kayıtlı olmamak,

c) Görevin gerektirdiği nitelikte, bilgi, tecrübe ve temsil kabiliyetine sahip olmak,

ç) En az 4(dört) yıl hizmeti olmak

şartları aranır.

(3) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan yeterli sayıda personelin bulunmaması hâlinde Bakanlık merkez teşkilatının diğer birimlerinden şube müdürü, öğretmen, eğitim uzmanı veya daha üst görevlerde bulunanlardan (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşıyanlar Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilebilir.

(4) Bakanlık temsilcisinin görevleri:

a) Aynı sınav bölgesinde birden fazla Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi hâlinde, Genel Müdürlük personelinden uygun görülen bir Bakanlık temsilcisi toplantılarda koordinatör olarak görev yapar. Sınav bölgesinde ilçelerin fazla olması durumunda ilçe dağılımı Başkanlık/koordinatör tarafından yapilır.

b) Sınav gününden en az l(bir) gün önce görevlendirildiği il/ilçede hazır bulunarak bölge sınav yürütme komisyonunun yapacağı toplantıya katılır.

c) Sınav günü sınav evrakının güvenliğini kontrol eder, sınav evrakının sınav binalarına sevkiyatında hazır bulunur.

ç) Bölge sınav yürütme komisyonuyla birlikte sınavın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını takip için sınav binalarını kontrol eder, gerektiğinde her salona girerek sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları ve adayların kimliklerini inceler.

d) Sınav bitiminde, sınav evrakının bölge sınav yürütme komisyonuna tesliminde hazır bulunur.

e) Koordinatör/ Bakanlık temsilcileri sınavla ilgili değerlendirme raporu düzenler ve toplantı tutanağını da ekleyerek görevinin sona ermesinden en geç 3 (üç) iş günü içinde Genel Müdürlüğe verir.

f) Sınavla ilgili Bakanlık tarafından verilen diğer görevleri yapar.

Salon başkanı ve gözcüler

MADDE 13- (1) Salon başkanı ve gözcülerin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

Bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi üzerine her salonda bir salon başkanı ve gözcü, her 5(beş) salona da en fazla 1(bir) yedek salon görevlisi öğretmen valilik/kaymakamlık tarafından görevlendirilir. Salon başkanı/gözcü öğretmenlerin görevlendirilmesinde, sınav bölgesindeki öğretmenlerin dengeli olarak değerlendirilmesi, aynı öğretmenin üst üste sınavda görevlendirilmesi yerine farklı öğretmenlerin görevlendirilmesi esastır.

(3) Görevleri:

a) Sınav günü sınavın başlamasından en geç 1(bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur, yoklama listesini imzalar.

b) Salon görevlilerinden kıdemli olan öğretmen salon başkanı olarak görev yapar ve bina sınav komisyonunun yapacağı toplantıya katılır; kendi salonunda sınava girecek adayların sınav evrakını tutanakla teslim alır; gözcüyle birlikte adayları, belgelerini kontrol ederek salona alır ve önceden belirlenmiş olan yerlere aday numarasına göre yerleştirir. Sınav yoklama listesinde ismi olan, ancak sınav giriş belgesi bulunmayan adayları, fotoğraflı kimlik belgesi ile sınava alır; bu hususu tutanakla tespit eder. Motorlu taşıt sürücü adayları sınavında, adayların sınav giriş belgesinin yanı sıra fotoğraflı, soğuk damgalı Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgesinden herhangi birinin yanında bulunması şartı aranır. Sınava giren adaylara (varsa) salon yoklama listesini imzalatır.

c) Sınav güvenlik torbasını adayların gözü önünde açar, torba içerisinden çıkan soru kitapçıklarının kontrolünü yapar ve eksik veya fazla olması hâlinde bunu tutanakla tespit eder.

ç ) Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi kaynakların ve cihazların kullanılmasını engeller.

d) Adaylara, soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabileceklerini, sınav sonunda soru kitapçıklarında eksik veya yırtık sayfa olması hâlinde sınavlarının geçersiz olacağını duyurur.

e) Soru kitapçıklarını adaylara; kitapçık türlerini yan yana veya arka arkaya gelmeyecek şekilde dağıtır, "AÇABİLİRSİNİZ" denilmeden kitapçığın hiçbir aday tarafından açılmayacağını duyurur, kitapçığın ön ve arka sayfasında bulunan açıklamaları yüksek sesle okuyup gerekli bilgileri verir, soru kitapçıklarını adaylara kontrol ettirir ve baskı hatası olan kitapçıkları sınav başlamadan önce mutlaka değiştirir. Bu durumu tutanakla tespit eder.

f) Adayların soru kitapçıklarının ön yüzüne adı, soyadı ve aday numaralarını yazmalarını sağlar, cevap kâğıtlarındaki aday bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettirir, varsa imza bölümünü imzalatarak, soru kitapçık türünü işaretletir.

g) Sınavın başlama ve bitiş saatlerini her adayın göreceği bir şekilde tahtaya yazarak sınavı başlatır.

ğ) Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alır, sınavın ilk 60 dakikası içerinde sınav güvenliğinin sağlanması için hiçbir adayı dışarı çıkarmaz ve sınava geç giren adaylara ek süre vermez.

1) Açık öğretim okulları sınavları ile motorlu taşıt sürücü adayları sınavlarında tek dersten sınava girenleri ilk 45 dakika dolmadan dışarı çıkarmaz.

2) Motorlu taşıt sürücü adayları sınavında, sınav başladıktan sonra gelen hiçbir adayı sınava almaz.

h) Görevli olduğu salonda sınava giren adayların hatalı bilgileri varsa tutanak düzenler ve bu tutanakları sınav evrakına ekler.

ı) Sınava girmeyen adayların salon yoklama listesindeki isimleri karşısına “GİRMEDİ” yazar ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü kodlar.

i) Sınav sırasında adayların tuvalete gitme ihtiyacı ve sağlık sebebi dışında dışarı çıkmalarına izin vermez, bu zorunlu durumlarda da adaya gözcü eşlik eder, yanında gözcü olmadan salondan çıkan adayları tekrar sınava almaz, izin verilen adaylar için ek süre tanımaz, adayların soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını beraberinde götürmelerine izin vermez.

j) Sınava girmeyen veya sınavdan erken çıkan adaylara ait soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını öğretmen masası üzerindeki soru kitapçığı torbalarının içerisinde muhafaza eder.

k) Kopya çekmeye teşebbüs eden adayı uyarır, kopya çektiği belirlenen adayın cevap kâğıdını alır, durumu bir tutanakla tespit ederek adayı dışarı çıkarır, tutanakta “SINAVI İPTAL EDİLECEKTİR” ibaresine yer verir, adayın salondan çıkmamakta direndiği durumlarda da “SINAVI İPTAL EDİLECEKTİR” ibaresini taşıyan tutanağı düzenleyip imza altına alır, kopyaya sebep olan belgelerle birlikte dönüş güvenlik torbasının içerisine koyar.

l) Sınav bitimine 15 dakika kala adaylara "15 DAKİKANIZ KALDI" şeklinde sözlü, işitme özürlü adaylara da yazılı uyarıda bulunur.

m) Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir adayın salondan çıkmasına izin vermez, sınav süresince salonda özürlü adaylar hariç en az 2(iki) aday bulunmasını sağlar.

n) Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, sınavı biten adaya (varsa) salon yoklama listesini imzalatır.

o) Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını toplar, cevap kâğıtlarını aday numarasına göre dizer, cevap kâğıtları ve soru kitapçıklarını salon yoklama listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını kontrol eder.

ö) 1) Soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, yırtılan sınav güvenlik torbaları, tutulan tutanaklar vb. evrakı sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun kendilerine ait olacağını bilerek ve titizlikle sınav güvenlik torbası içine yerleştirir, salondan çıkmadan adayların gözü önünde ağzını kapatır ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder.

2) Birden fazla oturumlu sınavlarda, her bir oturuma ait sınav evrak torbası ve diğer evrak kendisine ait oturumun sınav evrak kutusuna konulmak zorundadır. Farklı sınav evrak kutularına konulan sınav evrak torbaları için değerlendirme işlemi yapılmaz.

p) Tüm adaylar salonu terk ettikten sonra salonu kontrol eder, varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim eder.

r) Bina sınav komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

Bilişim hizmetleri görevlisi

MADDE 14- (1) Bilişim hizmetleri görevlisinin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

İlgili mevzuata göre Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS) hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen personel, il millî eğitim müdürlüğünce aynı zamanda sınavlara yönelik bilişim hizmetlerini de yürütmekle görevlendirilir.

(3 ) Görevleri :

a) Sınavlarla ilgili olarak gelen tüm e-postaları ilgili servislere en kısa zamanda ulaştırır.

b) Motorlu taşıt sürücü kurslarından CD, disket ve benzerlerinin içerisinde gelen aday bilgilerini kontrol ederek programa aktarır, Genel Müdürlüğe e-posta yoluyla ulaştırır, ya da online yazılıma bilgi giriş veya aktarımını yapar.

c ) Sınav yerlerini e-posta ile motorlu taşıt sürücü kurslarına bildirir.

ç) Çeşitli sebeplerle sınava girmemesi gereken adayları, sınavdan önce sınav yapılacak okullara e-posta yoluyla duyurur.

d ) Sınav hizmetleri servisi ile birlikte sınav sonuçlarına göre sürücü kurslarının başarı istatistiklerini oluşturur.

e ) Sınav hizmetleri şubesine bilişimle ilgili gerekli teknik desteği sağlar.

f) Sınav merkezi olarak değerlendirilebilecek okulların tespitine yönelik ayrıntılı yer, ulaşım, derslik sayısı ve benzeri bilgileri elektronik ortamda kayıt ve takip eder, dönüşümlü olarak ve aday sayısına göre hangi sınav için hangi okulların uygun olacağına dair bilgileri il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ve bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir.

g) Bölge sınav yürütme komisyonunun Merkez'le elektronik ortamda irtibatını sağlar.

ğ) Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer işleri yapar.

Sınav hizmetleri şefi veya görevlisi

MADDE 15- (1) Sınav hizmetleri şefi veya görevlisinin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2)Görevlendirilmesi :

İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ilgili mevzuata göre atanır veya görevlendirilir.

(3) Görevleri :

a) Merkezî sistem sınavlarının yazışmalarını yapar.

b)Sınav evrakının Bakanlık kuryeleri ile il içi sınav kuryelerine teslim edilip alınmasında gerekli olan tutanakları hazırlar.

c) Sınavlarda görevlendirilecek memur, şoför ve hizmetlileri tespit ederek bölge sınav yürütme komisyonuna önerir.

ç) Sınav yapılacak okulların tespit edilmesi çalışmalarına katkı sağlar.

d) Sınavlarla ilgili duyurulması gereken bilgi ve belgeleri; ilçeler, okullar ve bağlı kuruluşlara duyurur.

e) Sınavlarda görevli yönetici, öğretmen, mutemet, kurye, memur, şoför ve hizmetlilere “görevli yaka kartı” hazırlar.

f) Yapılacak sınavla ilgili olarak bölge sınav yürütme komisyonunu bilgilendirir.

g) Bölge sınav yürütme komisyonu başkanı bilgisinde, çeşitli sebeplerle sınava alınmayacak adayları tespit ederek, sınav yapılacak okullara liste halinde duyurur.

ğ) Sınavlarda görevli tüm personelin görev onayını hazırlar ve imzaya sunar.

h) Sınav anında karşılaşılan sorunları, bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir, mevzuatına göre çözümüne katkı sağlar.

ı) Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

Özel öğretim şefi veya görevlisi

MADDE 16 – (1) Özel öğretim şefi veya görevlisinin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ilgili mevzuata göre atanır veya görevlendirilir.

(3) Görevleri :

a) Motorlu taşıt sürücü kurslarından gelen aday listesini inceleyip, adayların sınav haklarının kontrolünü yapar.

b) Motorlu taşıt sürücü adayları sınavında, sınav hizmetleri şefi ile koordineli çalışır.

c) Motorlu taşıt sürücü kursları ile ilgili yazışmaları yapar.

ç) Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar.

Mutemet

MADDE 17- (1) Mutemedin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

Merkez'de Genel Müdürlük tarafından, il/ilçe sınav merkezlerinde ise bölge sınav yürütme komisyonları tarafından her 3(üç) bina için 1(bir) mutemet görevlendirilir.

(3) Görevleri :

a) Görevli personelin ücretleri ile bordrolarını, sınavdan en az 1(bir) iş günü önce ilgili yerden alır.

b)Sınav günü, görev yapan ve ücret ödenecek personelin ad ve soyadlarını bordroya yazarak imzalatır ve ücretleri usulüne göre öder.

c) Görevlerine gelmeyenlerin, Merkez'e iadesi gereken avans bakiyelerini ilgili hesaba yatırarak avans hesabını kapatır, banka dekontunu ve bordroları, sınavı izleyen ilk iş günü il/ilçe millî eğitim müdürlükleri kanalıyla Genel Müdürlüğe gönderir.

ç) Merkez sınav yürütme komisyonu/ bölge sınav yürütme komisyonunca verilen diğer görevleri yapar.

Yurt dışı ve il dışı sınav kuryesi

MADDE 18- (1) Yurt dışı ve il dışı sınav kuryesinin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık Onayı ile her hat için 2(iki) il dışı sınav kuryesi, ihtiyaç duyulması hâlinde yurt dışı sınav merkezi olarak belirlenen yerlerde ise, her bir sınav merkezinde 2(iki) yurt dışı sınav kuryesi görevlendirilir.

(3) Görevleri :

a) Genel Müdürlük Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğünden sınav evrak kutularını/çantalarını, üzerindeki güvenlik kilidi ve numaralarını kontrol ederek tutanakla teslim alır.

b) Sınav evrak kutularını/çantalarını sınav evrakı nakliye aracına kontrol ederek yerleştirir, merkez sınav yürütme komisyonunun gözetiminde araç güvenlik kilidini takar.

c) Bölge sınav yürütme komisyonuna teslim edilecek sınavla ilgili diğer evrakı teslim alır ve ulaştırır.

ç) Sınav evrak kutuları/çantaları sınav evrakı nakliye aracı ile götürülecek ise emniyet görevlilerinin refakatinde belirtilen güzergâhtaki sınav merkezlerine ulaştırır.

d) Sınav evrak kutuları/çantaları, nakliye aracı dışında kurye tarafından doğrudan sınav merkezine götürülecek ise tüm güvenlik tedbirlerini alır, evrakı sınav bölgesindeki İl'e ulaştırır.

e) Sınav evrak kutularının/çantalarının üzerindeki kutu ve kilit numaralarını yazarak, bölge sınav yürütme komisyonundan en az 2 (iki) üyeye tutanakla teslim eder, nakliye aracını bölge sınav yürütme komisyonunun gözetiminde kilitler.

f) Merkez tarafından yapılan gidiş-konaklama-dönüş planına uygun olarak konaklanan yerlerde de gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar.

g) Sınav evrak nakliye aracının arızalanması veya kaza yapması gibi durumlarda, sorunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunur ve konuyu Merkez'e bildirir.

ğ) Sınav evrakının, güzergâhtaki en son İl'e sınavdan en az 1 (bir) gün önce ulaşmasını sağlar ve durumu Merkez'e bildirir.

h) Görev süresince, sınav evrak nakliye aracını emniyet mensuplarının gösterdiği güzergâh dışına hiçbir şekilde çıkarmaz ve aracı terk etmez.

ı) Sınavdan sonra evrakı, bölge sınav yürütme komisyonu üyelerinden teslim alır ve emniyet görevlilerinin koruması altında, Gölbaşı Ballıkpınar Köyü Adnan Güneşoğlu Eğitim Teknolojileri Kampüsü Sınav Hizmetleri Şubesi Değerlendirme Birimi Tasnif ve Optik Bölümüne tutanakla teslim eder.

i) Görevin gerektirdiği dikkat ve hassasiyeti gösterir, tereddüt ve sorunları Merkez'e bildirir, aldığı talimatlara göre işlem yapar ve k arşılaştığı olumsuzlukları Merkez'e rapor eder.

İl içi sınav kuryesi

MADDE 19- ( 1 ) İl içi sınav kuryesinin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

Merkez'de Genel Müdürlükçe, il/ilçelerde ise bölge sınav yürütme komisyonunun önerisi üzerine il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce her 3(üç) bina için 2(iki) il içi sınav kuryesi görevlendirilir.

(3) Görevleri :

a) Sınav evrak kutularını/çantalarını, üzerindeki etiket ve numaralarını kontrol ederek tutanakla teslim alır.

b) Sınav evrakını, kontrol ederek sınav evrak nakliye aracına yerleştirir.

c) Bina sınav komisyonuna teslim edilecek sınavla ilgili diğer evrakı teslim alır.

ç) Sınav evrakını emniyet görevlilerinin refakatinde belirlenen okullara ulaştırır.

d) Sınav evrak kutularını üzerindeki kutu ve kilit numaralarını yazarak bina sınav komisyonuna tutanakla teslim eder.

e) Sınavdan sonra sınav evrakını, bina sınav komisyonundan teslim alır ve Genel Müdürlük Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğüne/b ölge sınav yürütme komisyonuna tutanakla teslim eder.

Şoför ve hizmetliler

MADDE 20- (1) Şoför ve hizmetlilerin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

Merkez'de Genel Müdürlük tarafından, sınav bölgesindeki İl'lerde ise bölge sınav yürütme komisyonu tarafından, her üç binaya 1(bir) şoför, her binaya 2(iki) hizmetli görevlendirilir. Salon sayısı 20'den fazla binalar için 3(üç) hizmetli görevlendirilir. Ayrıca, her bir bölgede 1(bir) şoför il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün sınavdaki görevleri kapsamında görevlendirilir.

(3) Görevleri :

a) Şoförler, sınav evrakı ile denetim görevi yapacak personeli götürüp-getirecek araçları kullanırlar.

b) Hizmetliler, sınav öncesi ve sonrasında sınav salonlarının temizlik işleri ile sınav evrak kutularının taşınması ve benzeri işleri yaparlar.

Sınav öncesi ve sınav sonrası kapalı devre çalışmasına katılan personel

MADDE 21- (1) Sınav öncesi ve sınav sonrası kapalı devre çalışmasına katılan personelin görevlendirilmesi ve görevleri aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevlendirilmesi :

Sınav öncesinde Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğünün, sınav sonrasında da Sınav Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünün, belirlenen ve özel güvenlik tedbirleri alınan bölümlerinde 24 saat esasına göre fiilen kapalı devre çalışması yapmak üzere, memur ve işçilerden uygun görülenler Genel Müdürlükçe görevlendirilir.

(3) Görevleri :

a) Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğünde; soru kitapçıklarının basımı, diğer evrakla birlikte tasnifi ve paketlenip sevk edilmesi ve sınav güvenliği için, sınava başvuran aday sayısı, sınav bölgelerindeki İl'lerin sayısı ve Merkez'e olan uzaklıkları gibi hususlar dikkate alınarak sınav tarihinden önce Genel Müdürlük Onayı ile belirlenecek gün ve saatte başlatılıp, sınavın başladığı saatten bir saat sonraya,

b) 1) Sınav Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünde; sınava başvuran aday sayısına göre, Genel Müdürlük Onayı ile belirlenecek gün ve saatte cevap kâğıtlarının optik okuyucularda okutulmaya başlamasından okutma işleminin bitimine ve bilgisayar programcılarına teslimine kadar sınava katılan aday sayısının fazla olması ve benzeri sebeplerle ihtiyaç duyulması ve Genel Müdürlükçe uygun bulunması hâlinde fiilen kapalı devre çalışması yapılabilir.

2) Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğünün özel güvenlikli bölümünde kapalı devre çalışmasına geçilmeden önce, Yazıcı ve Zarflama Biriminde salon yoklama listeleri, cevap kâğıtları, torba ve kutu etiketleri ve diğer evrak hazırlanarak kapalı devre çalışmasının yapılacağı özel güvenlikli bölüme teslim edilir. Genel Müdürlükçe görevlendirilen personel, güvenlik tedbirleri ve güvenlik kameralarının kaydı altında içeri alınır. Kapılar içeriden kapatılır, dış iletişim kesilir ve güvenlik kameraları sürekli kayıt yapar. Belirlenen süre içerisinde kapalı ortamda çalışan personelin iaşe ve ibate ihtiyaçları karşılanır. Sağlık ve teknik destek gibi zaruri hâllere bağlı olarak Genel Müdürlükçe belirlenenler dışında hiçbir kimse giriş çıkış yapamaz . Bu şekilde giriş çıkış yapanlar da, hiçbir şekilde sınav evrakına yaklaştırılmaz, bilgilendirilmez ve gerekli önlemler buna göre alınır. Giriş çıkışlar ve sebepleri tutanakla belgelendirilir. Sınav evrakı belirlenen sürelerde ve güvenlik önlemleri altında sevk edilir.

3) Sınav Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünün Optik Biriminde de, Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğünde olduğu gibi, aday sayısının fazla olduğu sınavların cevap kâğıtlarının optik okuyucularda okutulması ve değerlendirilmesi sürecinde 24 saat esasına göre fiilen kapalı devre çalışması yapılabilir. Bu kapalı devre çalışması için de, yukarıdaki fıkrada belirtilen güvenlik önlemleri alınır. Bu çalışma, okutma işleminin bitirilip sonucun elektronik ortamda ve tutanakla Bilişim Birimine teslimiyle sona erer.

4) Bir çalışmanın 24 saat esasına göre kapalı devre çalışması olarak nitelendirilmesi, çalışmanın bu süreyi tam olarak karşılamasıyla mümkündür.

5) Kapalı devre çalışması konusunda gerektiğinde yukarıda belirtilenlere ilave düzenleme yapmaya ve ek önlem almaya Genel Müdürlük yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sınav Kılavuzunun ve Sınav Sorularının Hazırlanması,

Uygulama, Değerlendirme ve Sonuçların Bildirilmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Sınav Kılavuzunun ve Sınav Sorularının Hazırlanması ve Sınav Uygulaması

Sınav kılavuzunun hazırlanması

MADDE 22- (1) Yapılacak her sınav ile ilgili sınav kılavuzu hazırlanması esastır. Ancak, imzalanan protokollerin taraflarca yeterli görülmesi hâlinde, sınav kılavuzu hazırlanmayabilir, bu takdirde kılavuzda bulunması gereken hususlara protokolde yer verilir.

(2) Okullara öğrenci alımına ilişkin olanlar dâhil sınav kılavuzunda;

a) Kayıt-kabul ile ilgili genel ve özel şartlar,

b) Sınavın başvuru tarihleri,

c) Ücret, ödenecek hesap numarası ve kayıt süresi,

ç) Kılavuzda yer alan esasların yalnız ait olduğu yılın sınav ve sınav türü için geçerli olduğu,

d) Başvuru formlarının hatalı, yanlış ve eksik doldurulması veya kodlanması hâlinde bu durumdan doğrudan aday veya velisinin sorumlu olduğu,

e) Şartları taşımayan adayların sınavı kazanmış bile olsa sınavının geçersiz sayılacağı,

f) Sınav kurallarına uymadığı tespit edilen, ikili veya toplu kopya girişiminde bulunduğu Merkez'ce yapılacak analizlerden anlaşılan adayların sınavlarının geçersiz sayılacağı,

g) Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, başarı sağlayamayan veya ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ödedikleri ücretlerin geri ödenmeyeceği,

ğ) Sınavlarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ücret ödeneceği,

h) Soru kitapçığı torbasına konulmayan cevap kâğıtlarının geçersiz sayılacağı ve değerlendirmeye alınmayacağı,

ı) Sınav sonuçlarına itiraz süresi ve bedeli,

i) Sınav evrakının saklanma süreleri ve sınavla ilgili itiraz süresi,

j) Adayların başvurduğu sınavın kılavuzunda belirtilen kuralları eksiksiz ve şartsız kabul etmiş sayılacağı ve sınavla ilgili diğer hususlar yer alır.

Sınav sorularının hazırlanması

MADDE 23 - (1) Sınav sorularının hazırlanmasında aşağıda belirtilen hususlara uyulur.

a) Sorular, yapılacak sınavın niteliği, kapsamı ve hedef kitle dikkate alınarak, Test Geliştirme Şubesinde görevli öğretmenlerin oluşturduğu branş komisyonları tarafından hazırlanır veya ihtiyaç hâlinde hizmet/redaksiyona tabi tutulacak soru satın alınması yoluna gidilir. Protokollere göre yapılan sınavlarda kullanılacak soruların tamamı veya belirli bir kısmı ilgili kurumca güvenlik içinde Merkez'e teslim edilir.

b) Hazırlanan ve bilim heyetinin redaksiyonundan geçen sorular, (Genel Müdürlükçe belirlenen sürelerde aktif olacak Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğünün kapalı devre çalışması yapılan özel güvenlikli bölümüne soruların aktarılmasına yönelik özel hat dışında) network bağlantısı bulunmayan bilgisayarda oluşturulan soru bankasına; seviye, konu, alt konu, zorluk derecesi gibi özellikler dikkate alınarak tasnifli olarak aktarılır.

c) Sınavın özelliğine göre hazırlanan belirtke tablosu doğrultusunda soru bankası programı marifetiyle sorular seçilerek soru kitapçığı oluşturulur.

ç) Kâğıt veya elektronik ortamda hazırlanan soru kitapçığı, gerekli güvenlik önlemleri altında Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğüne tutanakla, ya da sadece soru bankası ile Baskı ve Sevk İşleri Şubesi Müdürlüğü arasında kurulan özel güvenlikli hat yoluyla kapalı devre çalışması başlamasından önce teslim edilir.

d) Sınav soruları sınav başladıktan 60 dakika sonra, sınav sorularını hazırlayanlardan oluşturulan komisyonca çözülür, değerlendirme aşamasında kullanılmak üzere cevap anahtarı hazırlanır, hatalı soru tespit edildiğinde bu soruların değerlendirme dışı tutulacağı komisyon raporuyla tespit edilir.

e) Sınavın değerlendirilmesi aşamasında test puanları ve madde puanları üzerinde güvenirlik, geçerlik, madde güçlüğü ve madde ayırıcılığı gibi analizler yapılarak testin tutarlılığı, amacı, bilenle bilmeyeni ayırt edip etmediği ve soruların hedeflenen güçlükte olup olmadığı gibi hususlar belirlenir.

f) Ölçme değerlendirme alanındaki gelişmeler yakından takip edilip, çalışmalara yansıtılır.

g) Her türlü çalışmada güvenlik ve gizlilik önde tutulur.

Sınav evrakının basılması ve sevki

MADDE 24- (1) Sınav evrakı 21 inci maddede belirtilen esaslar doğrultusunda basılır ve sınav merkezlerine sevk edilir.

Sınavın uygulanması

MADDE 25- (1 ) Sınav aşağıdaki esaslara göre uygulanır.

a) Sınava girecek adayların başvuruları kılavuz/protokol doğrultusunda alınır. Başvurusu geçerli olan adaylar, bina ve salonlara bilgisayar programı yardımıyla yerleştirilir.

b) Sınav evrakı, sınav merkezlerine güvenlik içinde sevk edilir.

c) Sınav, bu Yönerge hükümlerine göre uygulanır.

ç) Sınav, tüm sınav merkezlerinde aynı anda başlatılır ve aynı anda bitirilir.

d) Sınav sonunda, sınav evrakı en seri şekilde ve güvenlik içinde Merkez'e ulaştırılır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Evrakının Tasnifi, Okutulması, Değerlendirme-Yerleştirme, Sonuç Bildirimi

ve Cevap Dokümanlarının Arşivlenmesi

Sınav evrakının tasnifi

MADDE 26- (1) Sınav evrakının tasnifi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Sınav evrakı Merkez'ce teslim alındıktan sonra, sınav evrak kutuları/çantaları Sınav Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü Tasnif-Optik Biriminde Merkezin onayıyla oluşturulan komisyon/komisyonlarca güvenlik kilitleri ve numaraları kontrol edilerek açılır.

b) Sınav evrak kutuları/çantalarından çıkan soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri, varsa tutanaklar ile dönüş torbaları ayrı ayrı istiflenir. Çıkan cevap kağıtları salon yoklama listeleri ile karşılaştırılır. Cevap kağıdı eksik çıkması hâlinde bu durum komisyonca tutanak altına alınır.

c) Cevap kâğıtları aynı anda kâğıt sayma makinalarında sayılır, çıkmayan cevap kâğıtları için komisyonca tutanak düzenlenir.

ç) Cevap kâğıtları güvenlik içinde Sınav Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü Tasnif-Optik Birimine teslim edilir, diğer evrak bu Yönergede belirlenen saklama süresi sonuna kadar düzenli şekilde arşivlenir.

Cevap kâğıtlarının okutulması

MADDE 27- (1) Cevap kâğıtları aşağıdaki esaslara göre okutulur.

a) Sınav Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü Tasnif - Optik Birimince; cevap kâğıtları güvenlik önlemleri altında ve komisyon nezaretinde - Optik Bölümünde kapalı devre çalışması yapılacak olması hâlinde bu çalışma öncesinde - Tasnif Bölümünden teslim alınır.

b) Cevap kâğıtları, optik okuyucularda çift kontrol sistemiyle el değmeden ve özel güvenlik önlemleri altında okutulur.

c) Cevap kâğıtlarının “OKUNDU” bilgisi elektronik ortamda 2(iki) nüsha olarak çoğaltılır, bir nüshası merkez sınav yürütme komisyonu başkanına, bir nüshası da tutanakla Sınav Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü Bilişim Birimine teslim edilir.

ç) Cevap kâğıtlarının “OKUNDU” bilgisi teslim edildikten sonra kapalı devre çalışması sona erdirilir.

d) Cevap kâğıtları, bu Yönergede belirlenen saklama süresi sonuna kadar Optik Bölümünce düzenli şekilde arşivlenir.

e) Sınavın elektronik ortamda uygulanması hâlinde, güvenlik ve gizlilik esasına uygun olarak benzer işlemler gerçekleştirilir ve bilgiler arşivlenir.

Değerlendirme ve yerleştirme

MADDE 28- (1 ) Değerlendirme ve yerleştirme işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Optik okuyucuda okutulan cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar bilgi işlem yöntemiyle incelenir.

b) Bu incelemede elde edilecek verilerle, istatistiki yöntemler kullanılarak adayların ikili veya toplu kopyaya karışıp karışmadıkları tespit edilir.

c) Kopya alma veya verme girişiminde bulunan, kendine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan, cevaplarını soru kitapçığına işaretleyip cevap kâğıdını boş bırakan, sınav kurallarına uymadığı tespit edilen, soru kitapçığını veya cevap kağıdını teslim etmeyen adayların sınavları iptal edilir.

ç) Sınavın değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, sınav kılavuzu/protokolü doğrultusunda yapılır.

Sonuç ilanı

MADDE 29- (1) Sınav sonuçları aşağıdaki esaslara göre ilan edilir.

a) Değerlendirme ve yerleştirme işlemleri sonuçlandıktan sonra, sınav sonuçları kılavuzunda/ protokolünde belirtilen süre içerisinde ilan edilir.

b) Sınav sonuçları, kılavuzda/protokolde belirlenen şekilde, posta, İnternet, e-posta, SMS gibi yollarla duyurulur.

c) Sınavla ilgili istatistiki bilgiler çıkarılır ve kamuoyuna duyurulur.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 30- (Değişik : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.05.02.408.01-1038 sayılı Makam Onayı) (1) Sınav evrakının saklanmasında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Yapılan sınavlara ait soru kitapçıkları, VCD'ler, tutanaklar, sınav sonucunun ilanından sonra 1 (bir) ay, cevap kâğıtları, salon yoklama listeleri ve başvuru formları ise özel hükümler saklı kalarak ve sınav kılavuzunda/protokolünde belirtilerek 1 (bir) yıl süre ile saklanır.

b) Seviye Belirleme Sınavları, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu, Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kullanılan soru kitapçıkları sınavdan sonra geri dönüşüm kutularına konulmayarak daha sonraki sınavlarda yararlanılmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

c) Görme özürlü adaylar için hazırlanan büyük punto soru kitapçıkları ise sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik torbalarına konarak Başkanlığımıza geri dönüşümü sağlanır.

(2) Özel yönetmelik hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Genel sorumluluk

MADDE 31- (1) Bu Yönerge kapsamında yapılacak sınavların planlı, sorunsuz ve her aşamasında güvenlik ve disiplin içinde gerçekleştirilmesinden Merkez'de Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük adına ilgili daire, il/ilçe düzeyinde ilgili komisyonlarla birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okullarda ise okul müdürlükleri birinci derece görevli ve sorumludur.

Kendisi veya yakını sınava girecek personel

MADDE 32- (1) Genel Müdürlük bünyesinde görevli personel,

a) Kendisinin de sınava katılacak olması hâlinde başvuruda bulunduğu gün,

b) Birinci derece yakınının sınava girecek olması hâlinde, son başvuru gününü takip eden 3(üç) gün

içinde durumu Genel Müdürlüğe vereceği bir dilekçe ile bildirir, Genel Müdürlük de buna göre gerekli önlemleri alır. Genel Müdürlük, bu ve benzeri konularda ilave düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

Görevli olduğu binada yakını sınava girecek personel

MADDE 33- (1) Sınava girecek adayların yerleştirildiği binalarda bir veya ikinci derece yakınlarının görevli olduğu tespit edilir ise, görevli öğretmenin görev yeri bölge sınav yürütme komisyonunca değiştirilir.

Eğitim ve toplantılara katılım

MADDE 34- (1) Merkez tarafından gerektiğinde açılacak kurs, seminer ve diğer toplantılara il/ilçe millî eğitim müdürü, sınavlardan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü veya sınavlardan sorumlu şef/memur katılır.

Sınav kılavuzunda yer almayan okullara öğrenci kaydı

MADDE 35 - (1) Sı nav kılavuzunda yer almayan okullara öğrenci kayıtları, ilgili mevzuata göre yapılır.

Zorunlu yer değiştiren adaylar

MADDE 36- (1) Zorunlu ikamet değiştiren (doğal afet, atama, askerlik vb.) adaylar ile folklor ve spor karşılaşmaları için başka bir il/ilçede bulunan adaylar, (motorlu taşıt sürücü adayları sınavları hariç) bulundukları sınav merkezinin yedekler salonunda mazeretlerini bildiren belgeleri cevap kağıdına eklemek suretiyle sınava alınırlar.

Sınav tarihinde tedavi altında olan adaylar

MADDE 37- (1) Sınav tarihinde tedavisi bir sağlık kurum veya kuruluşunda devam eden adaylar, durumlarını belgelendirerek Merkez'e bildirmeleri ve bu belgelerin uygun görülmesi hâlinde, bölge sınav yürütme komisyonunca oluşturulan komisyon tarafından, tedavi gördüğü yerde sınava alınırlar.

Sınavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret

MADDE 38- (1) Bu Yönergeye göre yapılacak sınavlarda görevlendirilecek personele; ait olduğu yılın Bütçe Kanununun “K” işaretli cetveline ve ilgili diğer mevzuata göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından ödenecek ücret Bakanlık Onayı ile belirlenir.

(2) Yurt dışı sınav merkezlerinde yapılan sınavların komisyon başkan ve üyelerine ücret ödenmez.

(3) Aynı gün içinde birden çok oturumlu sınav yapılması hâlinde, salon başkanı ve gözcülerin tek oturum için görevlendirilmesi esastır; birden fazla oturumda görevlendirilmesi zorunlu görülen salon görevlilerine, ilave ücret ödenemez.

Sınav itirazları

MADDE 39- (1) Merkezî sistem sınavlarına yapılan itirazlarda, evrakın aslı veya fotokopisi yargı organları dışında aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler ve Yürürlük

 

Elektronik ortamda sınav

MADDE 40- (1) Teknolojik gelişmeler ve yürütülen projelere bağlı olarak elektronik ortamda yapılması Genel Müdürlük Onayı ile uygun bulunan merkezî sistem sınavlarında, bu Yönergede yer alan temel esaslara uyulur. Bu tür sınavlar için Genel Müdürlük özel düzenlemeler yapabilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 41- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 42 - (1 ) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle 28/12/2001 tarihli ve 12558 sayılı Bakanlık Onayı ekinde yer alan ve Şubat 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi, ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kalkar.

EK MADDE - 1   (Ek : 19/01/2010 tarihli ve B.08.0.ETG.0.05.02.408.01-1038 sayılı Makam Onayı) (1) Başvurusu/sınavı geçersiz, sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların/kurumların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda sınavın ait olduğu yıl içinde banka dekontu/ödendi makbuzu ile başvuruda bulunduğu takdirde kendisine ücret iadesi yapılabilecektir. Ücret iadesi alabilecek adaylar Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesinden sorgulatma yoluyla durumunu öğrenebilir.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

________________________________________